You are on page 1of 16

UCHWAA Nr XXXVII/364/09 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmujcej obszar dziaek nr ewid.174/2,175/2,176/2 oraz fragmentw dziaek nr ew.177/2 i 178/2. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 15 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003r. Nr 80, poz. 717), zgodnie z uchwa nr XXVII/280/2008 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie przystpienia do sporzdzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa, po stwierdzeniu zgodnoci zmiany planu z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonw przyjtego uchwa nr XLIV/332/06 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonw, Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co nastpuje: 1.1. Uchwala si zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa zatwierdzonego uchwa nr XIX/151/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004r. obejmujc obszar dziaek nr ewid.174/2,175/2,176/2 oraz fragmentw dziaek nr ew.177/2 i 178/2 zwan dalej planem, na obszarach i w brzmieniu okrelonym niniejsz uchwa. 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polega na zmianie przebiegu drogi dojazdowej o symbolu K w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa zatwierdzonym uchwa nr XIX/151/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004r., a take na wyznaczeniu terenw o rnym przeznaczeniu i rnych zasadach zagospodarowania. 2. Granice obszaru objtego planem s okrelone na rysunku planu stanowicym zacznik graficzny do niniejszej uchway. 3.1 Integralnymi czciami planu jest niniejsza uchwaa oraz nastpujce zaczniki do uchway: 1) zacznik nr 1 zacznik graficzny - rysunek planu w skali 1:1000, 2) zacznik nr 2 - rozstrzygnicie dotyczce sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu zgoszonych w czasie wyoenia planu do publicznego wgldu, 3) zacznik nr 3 - rozstrzygnicie dotyczce sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach finansowania, ktre nale do zada wasnych gminy. 2. Rysunek planu zawiera: 1) oznaczenia graficzne bdce ustaleniami planu: a) granice obszaru objtego planem, b) linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania, c) nieprzekraczalne linie zabudowy, d) wymiarowanie linii rozgraniczajcych i linii zabudowy, e) przeznaczenie terenw okrelone numerem i symbolem literowym. 2) oznaczenia graficzne majce charakter informacyjny: a) oznaczenia istniejcych budynkw, b) oznaczenia przeznaczenia przylegajcych do obszaru planu terenw wynikajce z ustale obowizujcego planu miejscowego, c) o istniejcej linii energetycznej SN, d) proponowane linie podziaw terenw na dziaki budowlane, e) proponowane do likwidacji linie podziaw istniejcych, f) piktogramy projektowanych budynkw mieszkalnych jednorodzinnych, g) oznaczenie obszaru zdrenowanego,

h) oznaczenie terenu z koniecznoci ustalenia geotechnicznych warunkw posadowienia obiektw budowlanych przed rozpoczciem robt budowlanych. 4.Plan okrela: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) przeznaczenie terenw oraz linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania; zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego; zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej; wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy; granice i sposoby zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie ustalonych na podstawie odrbnych przepisw, w tym terenw grniczych, a take naraonych na niebezpieczestwo powodzi oraz zagroonych osuwaniem si mas ziemnych; szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci objtych planem miejscowym; szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

8) 9)

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji i infrastruktury technicznej w tym: okrelenie ukadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami oraz klasyfikacj ulic i innych szlakw komunikacyjnych; okrelenie warunkw powiza ukadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z ukadem zewntrznym; wskaniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej, ilo miejsc postojowych w stosunku do powierzchni uytkowej obiektw usugowych;

11) sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw; 12) stawki procentowe, na podstawie ktrych ustala si opat, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pniejszymi zmianami). 5. W planie stosuje si definicje poj, okrelone w art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. w rozumieniu przyjtym w ustawie. Uyte w niniejszej uchwale pojcia naley rozumie nastpujco: 1) plan miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bdcy zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszczonowa zatwierdzonego uchwa nr XIX/151/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004r. obejmujcy obszar dziaek nr ewid.174/2,175/2,176/2 oraz fragmentw dziaek nr ew.177/2 i 178/2; uchwaa - niniejsza uchwaa Rady Miejskiej w Mszczonowie zawierajca ustalenia dotyczce zagospodarowania przestrzennego czci miasta Mszczonw; rysunek planu - zacznik nr 1 do niniejszej uchway, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000, odnoszcy ustalenia uchway do obszaru objtego planem miejscowym; teren cz obszaru objtego planem o okrelonym przeznaczeniu, sposobie uytkowania lub odrbnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi okrelony numerem i symbolem literowym; linie rozgraniczajce - linie wyznaczone na rysunku planu, wydzielajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania; przeznaczenie terenu - przeznaczenie i sposb uytkowania okrelony planem, ktre jest przewaajce na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajcymi; nieprzekraczalna linia zabudowy linia, ktrej nie moe przekroczy adna (z wyjtkiem okapw, gzymsw, niepodpartych zadasze) z czci budowanego lub rozbudowywanego budynku;

2) 3) 4)

5) 6) 7)

8) 9) 10) 11)

elewacja frontowa elewacja budynku zlokalizowana od strony frontu dziaki; front dziaki cz dziaki budowlanej przylegej do drogi publicznej lub drogi wewntrznej, z ktrej odbywa si zjazd na dziak; maksymalna wysoko zabudowy wysoko liczona od poziomu terenu przy gwnym wejciu do budynku, do wysokoci gwnej kalenicy; maksymalna ilo kondygnacji maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych;

12) maksymalna intensywno zabudowy - nieprzekraczalna warto stosunku sumy powierzchni liczonej w obrysie murw wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkw, do powierzchni dziaki; 13) wskanik powierzchni zabudowanej (powierzchnia zabudowy wraz z powierzchni utwardzon) - nieprzekraczalna warto stosunku sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynkw oraz powierzchni utwardzonych, do powierzchni dziaki okrelona w %; 14) maksymalna wielko powierzchni zabudowy - nieprzekraczalna warto stosunku powierzchni zabudowy wszystkich budynkw do powierzchni dziaki okrelona w %; 15) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku nieprzekraczalna wielko zabudowy liczonej po obrysie murw okrelona dla poszczeglnych budynkw w m2;

16) powierzchnia biologicznie czynna cz dziaki budowlanej na gruncie rodzimym, ktra pozostaje niezabudowana (w gb gruntu, na nim oraz pod nim), nie stanowi dojazdw i doj pieszych, jest pokryta trwa rolinnoci lub jest uytkowana rolniczo lub stanowi cieki lub zbiorniki wodne; 17) zachowanie istniejcej zabudowy - moliwo pozostawienia budynkw istniejcych, bez naruszania ich istniejcej substancji (mury zewntrzne, konstrukcja), z dopuszczeniem ich przebudowy i remontu (okrelonych przepisami ustawy prawo budowlane); 18) usugi - usugi (budynki w ktrych prowadzona jest dziaalno usugowo - produkcyjna oraz budynki magazynowe) nie zaliczane do przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko; 19) obiekty produkcyjne zakady prowadzce dziaalno gospodarcz o charakterze produkcyjnym, rzemielniczym oraz obsugowo - technicznym a take skady i magazyny nie zaliczane do przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko; 20) dostp do drogi publicznej bezporedni dostp do tej drogi albo dostp do niej przez drog wewntrzn lub przez ustanowienie odpowiedniej suebnoci drogowej; 21) osiowe poszerzenie drogi poszerzenie istniejcej drogi obustronnie na tak sam odlego wzdu wyznaczonej osi symetrii tej drogi; 22) nasadzenie drzew i krzeww iglastych - nasadzenie drzew i krzeww iglastych stanowicych barier wizualna i akustyczn. 6. Przeznaczenie terenu Plan wyznacza tereny o rnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania okrelone odpowiednimi numerami i symbolami literowymi wyrniajcymi je spord innych terenw: 1UP - teren zabudowy usugowo - produkcyjnej, 1MNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, 5MNU, 6MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usug, 1KD, 2KD, 3KD - tereny drg publicznych, 1E - teren projektowanej stacji transformatorowej, 1WS, 2WS - tereny istniejcego rowu melioracyjnego. 7. Ustalenia oglne. 1. Okrelone w planie przeznaczenie terenw wskazuje ich zagospodarowanie i sposb uytkowania budynkw na tych terenach. 2. Dopuszcza si realizacj niezbdnych dla prawidowego funkcjonowania terenw obiektw i urzdze technicznych, w sposb niekolidujcy z innymi ustaleniami planu i zgodnie z przepisami odrbnymi. 3. Przebieg linii rozgraniczajcych dla celw opracowa geodezyjnych naley okrela poprzez odczyt osi odpowiednich linii z rysunku planu miejscowego.

8. Zasady i warunki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zabudowy usugowo produkcyjnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UP. 1. Przeznaczenie terenu teren zabudowy usugowo produkcyjnej, przeznaczony pod realizacj budynkw usugowych, produkcyjnych i magazynowych wraz z niezbdnymi do ich funkcjonowania obiektami i urzdzeniami, w tym technicznymi, gospodarczymi, garaami, miejscami postojowymi, dojazdami, zieleni i infrastruktur techniczn. 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego. 1) linie rozgraniczajce wyznaczajce teren 1UP s wyznaczone granicami ewidencyjnymi czci dziaek wg rysunku planu; 2) linie zabudowy zostay wyznaczone jako nieprzekraczalne i ustalone na: a) 10.0m od linii rozgraniczajcych teren 1KD, b) 20.0m od linii rozgraniczajcej teren w czci pnocnej opracowania. 3) w obszarze planu wprowadza si zakaz lokalizowania ogrodze betonowych prefabrykowanych, dopuszcza si stosowanie od strony drogi penych ogrodze do 50% dugoci ogrodzenia; 4) nie dopuszcza si sytuowania nowoprojektowanych budynkw w granicach dziaek. 3. Zasady i warunki zagospodarowania wynikajce z potrzeb ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 1) ustala si realizacj przedsiwzi nie zaliczanych do przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko (z wyjtkiem sieci i urzdze infrastruktury technicznej oraz drg); 2) ustala si, e realizacja niezbdnych elementw infrastruktury technicznej lub urzdze ochrony rodowiska zapewniajcych ochron gleby, wd powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza powinna nastpowa rwnoczenie w stosunku do realizacji inwestycji i urzdze na terenach objtych planem; 3) ustala si obowizek wprowadzania nowych nasadze w miejsce drzew usuwanych; 4) ustala si minimaln wielko powierzchni biologicznie czynnej na 15%; 5) ustala si ochron wd powierzchniowych poprzez zakaz lokalizowania obiektw, ktrych oddziaywanie lub emitowanie zanieczyszcze moe negatywnie wpywa na stan wd; 6) na terenie 1UP ustala si zakaz odprowadzania nie oczyszczonych wd opadowych lub roztopowych z powierzchni szczelnych parkingw o powierzchni wikszej ni 500m2 bezporednio do gruntu lub do ciekw powierzchniowych; wody opadowe lub roztopowe z w/w terenw przed zrzutem do odbiornika wymagaj oczyszczenia w separatorach; dziaania te wymagaj uzyskania zgody Wojewdzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych, Oddzia w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim; 7) wody opadowe i roztopowe z wyjtkiem wymienionych wyej naley odprowadzi na teren wasny dziaki, nie naruszajc interesu osb trzecich; 8) ustala si zasad sytuowania budynkw uytecznoci publicznej od strony drogi 1KD, za budynkw produkcyjnych lub magazynowych w pnocnej czci terenu w odlegoci min.40m od linii rozgraniczajcych drog 1KD; 9) ustala si obowizek nasadze drzew i krzeww iglastych od strony terenw MNU. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej. Na terenie 1UP nie wystpuj obiekty zabytkowe ani zabytki archeologiczne, ktre naleaoby obj ochron konserwatorsk w myl przepisw odrbnych z zakresu ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami; nie ustala si nakazw, zakazw dopuszcze lub ogranicze w odniesieniu do ochrony dbr kultury wspczesnej. 5. Wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych. Na terenie 1UP plan nie wyznacza si przestrzeni publicznych definiowanych wg przepisw odrbnych. 6. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) ustala si form i parametry zabudowy:

a) maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 5 cznie z poddaszem uytkowym liczonym jako kondygnacja, b) maksymalna wysoko - 25.0 m, c) maksymalna wysoko poziomu posadzki parteru wynosi 0.45 m w stosunku do poziomu terenu, d) dachy paskie, jedno lub dwu i wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych do 45o. 2) wskaniki ksztatowania zabudowy: a) minimalna wielko powierzchni biologicznie czynnej - 15%, b) maksymalna wielko powierzchni zabudowanej - 85%, c) maksymalna wielko powierzchni zabudowy - 70%, d) maksymalna intensywno zabudowy 1.5. 3) kolorystyka budynkw: a) ustala si zakaz stosowania elewacji i dachw o kolorach w odcieniach bkitu, b) ustala si moliwo zastosowania elementw lub okadzin elewacyjnych jak cega klinkierowa, okadzina drewniana, okadzina kamienna, blacha elewacyjna, tynk; c) ustala si zasad zastosowania jednego koloru elewacji z pominiciem detali architektonicznych takich jak okapy, gzymsy, obramowania okien lub drzwi; 4) dopuszcza si lokalizowanie obiektw maej architektury, nonikw reklamowych i urzdze infrastruktury technicznej; a) dopuszcza si realizacj nonikw reklamowych w formie tablic reklamowych na wolnostojcych nonikach, przy czym maksymalna wysoko nonika wraz z tablic nie moe by wiksza ni 6,0m a powierzchnia tablicy nie moe by wiksza ni 9.0m2; b) dopuszcza si realizacj niezbdnych urzdze infrastruktury technicznej; 5) ustala si zakaz lokalizowania nonikw reklamowych: a) na drzewach i w odlegoci mniejszej ni 1,0m od zasigu korony, b) na obiektach maej architektury; 6) ustalenia dotyczce ogrodze: a) obowizuje sytuowanie ogrodze w linii rozgraniczajcej teren; b) ogranicza si wysoko ogrodzenia do wysokoci 1,8m od poziomu terenu; c) zakaz realizacji penych i aurowych ogrodze z prefabrykatw betonowych; d) dopuszcza si korekt przebiegu ogrodzenia na etapie opracowania projektu budowlanego spowodowan istniejcymi uwarunkowaniami takimi jak istniejca zabudowa, istniejcy cenny drzewostan, istniejce rowy przydrone. 7. Szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci. 1) dopuszcza si podzia nieruchomoci pod warunkiem zachowania wartoci uytkowych czci powstaych po podziale, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania okrelonych planem; ustala si minimaln powierzchni nowo wydzielonych dziaek budowlanych na 800m2; dopuszcza si adaptacj istniejcych podziaw wydzielajcych dziaki budowlane o powierzchni mniejszej ni podana wyej, jako wystarczajce do zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, pod warunkiem zachowanie okrelonych planem parametrw i wskanikw; dziaki budowlane, ktrych powierzchnia ulega zmniejszeniu przez wydzielenie terenu przeznaczonego pod poszerzenie drg publicznych lub urzdzenia infrastruktury i jest mniejsza ni 800m 2 uznaje si wystarczajce do zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu; dopuszcza si wydzielanie nowych dziaek o powierzchni mniejszej ni okrelona planem wycznie dla potrzeb lokalizacji urzdze infrastruktury technicznej oraz jako poszerze pasw drogowych;

2) 3)

4)

5)

6)

dopuszcza si wykorzystanie dla celw budowlanych nieruchomoci gruntowych zoonych z wicej ni jednej dziaki (pod warunkiem stosowania okrelonych planem parametrw i wskanikw ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla cznej powierzchni nieruchomoci gruntowej; ustala si minimaln szeroko frontu nowo wydzielonej dziaki budowlanej na 18.0m; dopuszcza si wydzielenie granic dziaek w nawizaniu do istniejcych kierunkw przebiegu granic prostopadle do linii rozgraniczajcych drogi; proponowane podziay terenu na dziaki pokazuje rysunek planu, podzia nieruchomoci jest dopuszczalny pod warunkiem zapewnienia dla dziaek budowlanych dostpu do drogi publicznej;

7) 8)

9)

10) dopuszcza si wydzielanie dziaek o minimalnej szerokoci frontu 8.0m penicych rol dojazdw do dziaek budowlanych; 11) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic dziaek penicych rol dojazdw wynosz min.8.0m. 8. Zasady obsugi komunikacyjnej i wyznaczania miejsc postojowych. 1) ustala si obsug komunikacyjn terenu 1UP poprzez wyznaczon w planie miejscowym drog publiczn 1KD. 2) ustala si zasad wyznaczania miejsc postojowych: a) naley wydzieli miejsca postojowe dla samochodw osobowych w iloci min. 1miejsce postojowe na 250m2 powierzchni uytkowej budynku usugowego, 1 miejsce postojowe na 400m2 powierzchni uytkowej budynku produkcyjnego lub usugowo - produkcyjnego jednak nie mniej ni 5 miejsc postojowych dla samochodw osobowych; b) dodatkowo naley wydzieli miejsca postojowe dla samochodw osobowych w iloci 1miejsce postojowe na 15 pracownikw; naley wydzieli minimum jedno miejsce postojowe dla samochodu ciarowego. 9. Zasady i warunki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usug oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU (1MNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, 5MNU, 6MNU). 1. Przeznaczenie terenu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usug. 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego. 1) linie rozgraniczajce wyznaczajce tereny MNU s wyznaczone wedug rysunku planu; 2) linie zabudowy zostay wyznaczone jako nieprzekraczalne i ustalone na: a) 10.0m od linii rozgraniczajcych teren drogi publicznej o symbolu 1KD; b) 5.0m od linii rozgraniczajcych tereny drg publicznych o symbolach 2KD,3KD; c) 5.0m od linii rozgraniczajcych teren 1WS,2WS istniejcych oczek wodnych; d) 6.0m od linii rozgraniczajcej teren istniejcej drogi publicznej ul. Warszawskiej; 3) w obszarze planu wprowadza si zakaz lokalizowania ogrodze betonowych prefabrykowanych, dopuszcza si stosowanie od strony drogi penych ogrodze do 50% dugoci ogrodzenia; 4) dopuszcza si sytuowania budynkw mieszkalnych jednorodzinnych i garaowych w granicach dziaek; 5) ustala si zasad lokalizowania jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub jednego budynku usugowego lub jednego budynku mieszkalno - usugowego na jednej dziace budowlanej; 6) budynki usugowe mog by lokalizowane jako budynki wolnostojce lub mog by poczone z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi; 7) dopuszcza si lokalizowanie usug w budynku mieszkalnym jednorodzinnym pod warunkiem, e powierzchnia uytkowa usug nie bdzie przekraczaa 50% powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego. 3. Zasady i warunki zagospodarowania wynikajce z potrzeb ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) ustala si realizacj przedsiwzi nie zaliczanych do przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko; 2) zakaz, o ktrym mowa w pkt 1 nie dotyczy realizacji takich przedsiwzi jak drogi publiczne oraz sieci i urzdzenia infrastruktury technicznej; 3) ustala si, e realizacja niezbdnych elementw infrastruktury technicznej lub urzdze ochrony rodowiska zapewniajcych ochron gleby, wd powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza powinna nastpowa rwnoczenie w stosunku do realizacji inwestycji i urzdze na terenach objtych planem; 4) ustala si lini ogrodze w odlegoci min. 3.0m od grnej krawdzi skarpy rowu; 5) ustala si obowizek zachowania i ochrony istniejcej zieleni wysokiej (za wyjtkiem drzew owocowych, drzew i krzeww, ktrych wiek nie przekracza 5 lat oraz drzew i krzeww sadzonych na plantacjach) oraz wprowadzanie nowych nasadze w miejsce drzew usuwanych z przyczyn uzasadnionych; 6) dopuszcza si wprowadzanie na caym obszarze maksymalnej iloci zieleni towarzyszcej w formie zieleni ogrodw przydomowych, zieleni towarzyszcej obiektom usugowym oraz pasa zieleni wzdu granic dziaek na ktrych zlokalizowane s budynki usugowe; 7) ustala si minimaln wielko powierzchni biologicznie czynnej na 40%; 8) w obszarze zdrenowanym zmiany w drenowaniu i prace polegajce na zmianie przebiegu, pogbianiu itp. roww melioracyjnych s dopuszczalne z zachowaniem przepisw ustawy Prawo wodne i po uzgodnieniu robt z Wojewdzkim Zarzdem Melioracji i Urzdze Wodnych, Oddzia w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim; zabudowa terenw zdrenowanych moliwa bdzie po przebudowie bd likwidacji istniejcej sieci drenarskiej po uzgodnieniu z w Inspektoratem Wojewdzkim Zarzdem Melioracji i Urzdze Wodnych, Oddzia w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim; 9) wody opadowe i roztopowe naley odprowadzi na teren wasny dziaki, nie naruszajc interesu osb trzecich. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej. Na terenach 1MNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, 5MNU nie wystpuj obiekty zabytkowe ani zabytki archeologiczne, ktre naleaoby obj ochron konserwatorsk w myl przepisw odrbnych z zakresu ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami; 2) nie ustala si nakazw, zakazw dopuszcze lub ogranicze w odniesieniu do ochrony dbr kultury wspczesnej. 5. Wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych. Na terenach MNU nie wyznacza si przestrzeni publicznych definiowanych wg przepisw odrbnych. 6. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) ustala si form i parametry dla nowej zabudowy i istniejcej w przypadku rozbudowy, nadbudowy, odbudowy: a) dla budynkw mieszkalnych jednorodzinnych maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 3 cznie z poddaszem uytkowym liczonym jako kondygnacja, maksymalna wysoko - 12,0m, maksymalna wysoko poziomu posadzki parteru - 0.80m w stosunku do poziomu terenu, w przypadku podpiwniczenia - 1.20m, dachy jedno, dwu lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych do 45 o; w przypadku dachw mansardowych dopuszcza si wiksze nachylenie poaci dachowych ni 45 o;

b) dla budynkw garaowych i gospodarczych maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych - 1, maksymalna wysoko - 8.0m, maksymalna wysoko poziomu posadzki parteru - 0.30m w stosunku do poziomu terenu,

dachy jedno, dwu lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych do 45 o;w przypadku dachw mansardowych dopuszcza si wiksze nachylenie poaci dachowych ni 45o; maksymalna ilo stanowisk postojowych dla samochodw osobowych 3;

c) dla budynkw usugowych maksymalna ilo kondygnacji nadziemnych 3 cznie z poddaszem uytkowym liczonym jako kondygnacja, maksymalna wysoko - 12.0m, maksymalna wysoko poziomu posadzki parteru - 0.30m w stosunku do poziomu terenu, dachy jedno, dwu lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych do 45 o; w przypadku dachw mansardowych dopuszcza si wiksze nachylenie poaci dachowych ni 45 o;

2) wskaniki ksztatowania zabudowy: a) maksymalna wielko powierzchni zabudowanej - 60%, b) maksymalna wielko powierzchni zabudowy - 50%, c) maksymalna intensywno zabudowy - 0.9. 3) kolorystyka budynkw: a) ustala nakaz stosowania elewacji o kolorach w odcieniach naturalnych, z moliwoci zastosowania naturalnych elementw lub okadzin elewacyjnych jak cega klinkierowa, okadzina drewniana, okadzina kamienna, b) ustala si kolorystyk dachw budynkw jako obowizujc odcienie brzu, czerwieni i czerni, c) ustala si zasad zastosowania jednego koloru na elewacji z pominiciem detali architektonicznych takich jak okapy, gzymsy, obramowania okien lub drzwi. 7. Szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci; 1) dopuszcza si podzia nieruchomoci pod warunkiem zachowania wartoci uytkowych czci powstaych po podziale, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania okrelonych planem; ustala si minimaln powierzchni nowo wydzielonych dziaek budowlanych na 600m2; dopuszcza si adaptacj istniejcych podziaw wydzielajcych dziaki budowlane o powierzchni mniejszej ni podana wyej, jako wystarczajce do zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, pod warunkiem zachowanie okrelonych planem parametrw i wskanikw; dziaki budowlane, ktrych powierzchnia ulega zmniejszeniu przez wydzielenie terenu przeznaczonego pod poszerzenie drg publicznych lub urzdzenia infrastruktury i jest mniejsza ni 600m 2 uznaje si wystarczajce do zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu; dopuszcza si wydzielanie nowych dziaek o powierzchni mniejszej ni okrelona planem wycznie dla potrzeb lokalizacji urzdze infrastruktury technicznej oraz jako poszerze pasw drogowych; dopuszcza si wykorzystanie dla celw budowlanych nieruchomoci gruntowych zoonych z wicej ni jednej dziaki (pod warunkiem stosowania okrelonych planem parametrw i wskanikw ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, liczonych dla cznej powierzchni nieruchomoci gruntowej; ustala si minimaln szeroko frontu nowo wydzielonej dziaki budowlanej na 18.0m; dopuszcza si wydzielenie granic dziaek w nawizaniu do istniejcych kierunkw przebiegu granic prostopadle do linii rozgraniczajcych drogi; proponowane podziay terenu na dziaki pokazuje rysunek planu, podzia nieruchomoci jest dopuszczalny pod warunkiem zapewnienia dla dziaek budowlanych dostpu do drogi publicznej;

2) 3)

4)

5) 6)

7) 8)

9)

10) dopuszcza si wydzielanie dziaek o minimalnej szerokoci frontu 8.0m penicych rol dojazdw do dziaek budowlanych; 11) nieprzekraczalne linie zabudowy od granic dziaek penicych rol dojazdw wynosz min.6.0m.

8. Zasady obsugi komunikacyjnej i wyznaczania miejsc postojowych. 1) ustala si obsug komunikacyjn terenw 1MNU, 2MNU, 3MNU,4MNU, 5MNU poprzez wyznaczone w planie miejscowym drogi publiczne 1KD, 2KD, 3KD; 2) w przypadku zaistnienia zabudowy usugowej na dziace naley wydzieli miejsca postojowe dla samochodw osobowych w iloci minimum. 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na kade 100.0m2 powierzchni uytkowej netto budynku usugowego. 10. Zasady i warunki zagospodarowania terenw drg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD, 2KD, 3KD. 1. Przeznaczenie terenu tereny drg publicznych - drogi gminne klasy dojazdowej. 2. Ustalenia oglne. 1) okrelenie ukadu komunikacyjnego wraz z parametrami oraz klasyfikacj drg; ustala si obsug obszaru objtego planem przez ukad istniejcych i projektowanych drg publicznych dojazdowych; 2) w niniejszym planie wyznacza si drogi publiczne gminne klasy dojazdowej; 3) przy skrzyowaniach dojazdowych naley stosowa narone cicia linii rozgraniczajcych min.5.0mx5.0m.; 4) okrelenie warunkw powiza ukadu komunikacyjnego z ukadem zewntrznym: ustala si, e ukad komunikacyjny obszaru planu powizany jest: a) od zachodu o istniejc drog gminn dojazdow ul. Szkoln; b) od poudnia o istniejc drog gminn dojazdow - ul. Warszawsk; 5) dopuszcza si budow obustronnych chodnikw przy zachowaniu ich szerokoci zgodnie z przepisami odrbnymi; 6) ustala si minimaln szerokoci drg publicznych w liniach rozgraniczajcych: a) dla drogi 1KD - 12.0m; b) dla drg 2KD, 3KD - 10.0m; 7) dopuszcza si minimaln szerokoci pasa ruchu 3.00m z zastrzeeniami zawartymi w przepisach odrbnych; 8) ustala si nakaz obsugi terenu 1UP tylko poprzez drog 1KD. 9) na terenie 3KD ustala si obowizek przebudowy istniejcego lub budowy nowego przepustu na rowie melioracyjnym w celu dostosowania go do potrzeb drogi dojazdowej; przebudowa lub budowa nowego przepustu w uzgodnieniu i na warunkach Wojewdzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych Inspektorat w Grodzisku Maz. oraz w oparciu o przepisy odrbne. 3. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego. 1) linie rozgraniczajce wyznaczajce tereny drg publicznych o szerokoci podanej w planie s wyznaczone zgodnie z rysunkiem planu; 2) linie zabudowy od terenw drg publicznych zostay wyznaczone jako nieprzekraczalne i ustalone na: a) 10.0m i 5.0m od linii rozgraniczajcej drog 1KD wg rysunku planu, b) 5.0m od linii rozgraniczajcych drogi publiczne 2KD, 3KD wg rysunku planu; 3) dopuszcza si budow chodnikw, roww przydronych oraz innych obiektw i urzdze sucych komunikacji publicznej; 4) dopuszcza si umieszczanie w liniach rozgraniczajcych drogi urzdze i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektw i urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, w uzgodnieniu z zarzdc drogi; 5) dopuszcza si prowadzenie ruchu rowerowego na jezdni wsplnie z ruchem pozostaych pojazdw, bez wyodrbniania lub budowy osobnej cieki rowerowej oddzielonej od jezdni; 6) dopuszcza si zachowanie bezporednich zjazdw do istniejcej zabudowy.

4. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakazuje si zachowanie i rozbudow liniowych elementw zieleni wysokiej i tworzcych pasma zieleni izolacyjnej, o ile nie koliduje to z bezpieczestwem ruchu drogowego. 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej. 1) na terenach 1KD, 2KD, 3KD nie wystpuj obiekty zabytkowe ani zabytki archeologiczne, ktre naleaoby obj ochron konserwatorsk w myl przepisw odrbnych z zakresu ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami; 2) nie ustala si nakazw, zakazw dopuszcze lub ogranicze w odniesieniu do ochrony dbr kultury wspczesnej. 1. Wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych: Na terenach KD nie wyznacza si przestrzeni publicznych definiowanych wg przepisw odrbnych. 11. Zasady i warunki zagospodarowania terenu 1E. 1. Przeznaczenie terenu teren projektowanej stacji transformatorowej 15/0.4kV. 2. Ustalenia oglne. 1) ustala si budow stacji transformatorowej wg przepisw odrbnych; 2) dziaania inwestycyjne w ssiedztwie stacji wymagaj na etapie projektowania, realizacji oraz uytkowania uwzgldniania przepisw bezpieczestwa, Polskich Norm oraz innych przepisw odrbnych a take uzgodnienia lokalizacji obiektw z Zakadem Energetycznym; 3) lokalizacja stacji transformatorowej wymaga dostpnoci od drogi publicznej lub wewntrznej; 4) dla projektowanej stacji transformatorowych 15/0,4kV naley wydzieli dziak o wymiarach 3,0x2,0m; 5) obiekty budowlane w ssiedztwie stacji naley projektowa, realizowa oraz uytkowa zachowujc przepisy bezpieczestwa, Polskie Normy i inne przepisy odrbne. 6) ustala si zakaz realizacji obiektw i urzdze niezwizanych z obsug stacji. 12. Zasady i warunki zagospodarowania terenw 1WS,2WS 1. Przeznaczenie terenu teren istniejcego rowu melioracyjnego o symbolu 04 bdcego w ewidencji Wojewdzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych Inspektorat w Grodzisku Maz. 2. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) nakaz utrzymania 100% udziau powierzchni biologicznie czynnej; 2) nakaz zachowania zieleni, w tym zadrzewie i zakrzacze dla zachowania cigoci korytarzy ekologicznych; 3) nakaz zachowania cigoci roww melioracyjnych, ich funkcji i sprawnoci funkcjonowania; 4) zakaz zanieczyszczania, zasypywania, niszczenia brzegw oraz prowadzenia innych prac mogcych powodowa zmiany stosunkw wodnych; 5) zakaz wprowadzania ciekw komunalnych i gnojowicy; 6) zakaz samowolnych modyfikacji rowu melioracyjnego; 7) ustala si, e prace polegajce na zmianie przebiegu, pogbianiu itp. roww melioracyjnych s dopuszczalne z zachowaniem przepisw ustawy Prawo wodne i po uzgodnieniu z Wojewdzkim Zarzdem Melioracji i Urzdze Wodnych, Oddzia w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim; 3. Zasady oglne. 1) zakaz zabudowy; 2) zakaz realizacji obiektw nie zwizanych z obsug techniczn terenu; 3) zakaz grodzenia. 13. Granice i sposoby zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie ustalonych na podstawie odrbnych przepisw, w tym terenw grniczych, a take naraonych na niebezpieczestwo powodzi oraz zagroonych osuwaniem si mas ziemnych.

1. Na obszarze objtym planem nie wystpuj tereny lub obiekty, podlegajce ochronie ustalonej na podstawie odrbnych przepisw; 2. Na obszarze planu nie wystpuj tereny grnicze ani tereny naraone na niebezpieczestwo powodzi oraz naraone na osuwanie si mas ziemnych. 14. Szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. Szczeglne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w ich uytkowaniu wystpuj na terenie z koniecznoci ustalenia geotechnicznych warunkw posadowienia obiektw budowlanych przed rozpoczciem robt budowlanych, ktrego to granice s wyznaczone na rysunku planu. Poza tym terenem nie wystpuj na obszarze objtym planem tereny o szczeglnych warunkach zagospodarowania oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1. Ustala si nakaz modernizacji i rozbudowy sieci i urzdze infrastruktury w obszarze objtym planem: 1) jako inwestycji celu publicznego dla sieci wodocigowych, kanalizacyjnych, ktrych budowa i eksploatacja naley do zada wasnych gminy; 2) jako inwestycji realizowanych przez zarzdcw sieci: energetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych na zasadach ekonomicznej opacalnoci wymienionych przedsiwzi. 2. Okrelenie ukadu sieci infrastruktury technicznej oraz okrelenie warunkw powiza sieci infrastruktury technicznej z ukadem zewntrznym. 1) zaopatrzenie w wod - zaopatrzenie w wod dla obszaru planu planuje si z istniejcych i projektowanych sieci wodocigowych; 2) odprowadzenie ciekw sanitarnych i wd opadowych: a) ustala si zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ciekw sanitarnych wprost do gruntu, wodnych ciekw powierzchniowych oraz roww przydronych i melioracyjnych; b) ustala si odprowadzanie ciekw sanitarnych do sieci kanalizacyjnej sanitarnej; c) ewentualne cieki technologiczne (na terenie 1UP) przed zrzutem do odbiornika wymagaj oczyszczenia wstpnego z zanieczyszcze przemysowych w urzdzeniach oczyszczajcych znajdujcych si w granicach dziaek, do ktrych Inwestor posiada tytu prawny, niezalenie od dalszego sposobu oczyszczania; d) ustala si zakaz odprowadzania nie oczyszczonych wd opadowych lub roztopowych z powierzchni szczelnych parkingw o powierzchni wikszej ni 500.0m2 bezporednio do gruntu lub do ciekw powierzchniowych; wody opadowe lub roztopowe z w/w terenw przed zrzutem do odbiornika wymagaj oczyszczenia w separatorach; wprowadzenie tych wd do roww melioracyjnych i innych ciekw wodnych wymaga uzyskania zgody Wojewdzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim; e) wody opadowe i roztopowe z wyjtkiem wymienionych wyej naley odprowadzi na teren wasny dziaki, nie naruszajc interesu osb trzecich; f) ustala si zakaz lokalizowania przydomowych systemw oczyszczania; g) odlegoci projektowanej zabudowy od istniejcych sieci kanalizacji sanitarnej, wodocigowej i deszczowej okrelaj przepisy odrbne. 3) zaopatrzenie w energi; a) w obszarze opracowania istniej sieci NN, SN oraz stacje transformatorowe; b) ustala si zaopatrzenie w energi elektryczn z istniejcych i rozbudowywanych sieci elektroenergetycznej (SN, NN); c) ustala si budow sieci NN wg przepisw odrbnych; d) dziaania inwestycyjne w ssiedztwie linii energetycznych (linii 15kV w pasie o szerokoci 15m) wymagaj na etapie projektowania, realizacji oraz uytkowania uwzgldniania przepisw bezpieczestwa, Polskich Norm oraz innych przepisw odrbnych a take uzgodnienia lokalizacji obiektw z Zakadem Energetycznym;

e) dopuszcza si lokalizacj w mar potrzeb nowych stacji transformatorowych 15/0,4kV poza terenem 1E; lokalizacja nowych stacji transformatorowych wymaga dostpnoci od drogi publicznej lub wewntrznej: dla projektowanych stacji transformatorowych naley wydzieli dziaki o wymiarach 3,0x2,0m;

f) obiekty budowlane w ssiedztwie linii energetycznych naley projektowa, realizowa oraz uytkowa zachowujc przepisy bezpieczestwa, Polskie Normy i inne przepisy odrbne. g) odlegoci projektowanej zabudowy od istniejcych linii energetycznych okrelaj przepisy odrbne. 4) telekomunikacja; a) ustala si obsug w zakresie telekomunikacji w oparciu o istniejc i projektowan sie telekomunikacyjn; b) dla sieci istniejcej plan ustala: dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych w obrbie sieci i urzdze telekomunikacyjnych, dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektw budowlanych, na koszt inwestora po uzgodnieniu z zarzdc sieci;

c) odlegoci projektowanej zabudowy od istniejcych linii telekomunikacyjny okrelaj przepisy odrbne. 5) gaz; a) ustala si zaopatrzenie w gaz w oparciu projektowan sie gazu przewodowego; b) dla planowanych sieci gazowych, plan ustala: nakaz budowy nowych elementw rozdzielczej sieci gazowej w korytarzach infrastruktury w obrbie linii rozgraniczajcych drogi oraz na terenach przylegych za zgod wadajcego, nakaz budowy szafek gazowych w miejscu uzgodnionym z zarzdc sieci; dopuszcza si budow ogrodze w odlegoci nie mniejszej ni 0.5m od gazocigu redniego i niskiego cinienia;

c) szafki gazowe naley umieszcza w ogrodzeniach i zapewnia do nich dostpno od strony drogi. d) odlegoci projektowanej zabudowy od istniejcych sieci gazowych okrelaj przepisy odrbne. 6) ciepownictwo; ustala si zaopatrzenie ciepo z indywidualnych rde ciepa z preferencj dla nieszkodliwych, ekologicznych czynnikw grzewczych (gaz, olej opaowy niskosiarkowy, energia elektryczna, energia soneczna, odnawialne formy energii, ogrzewanie w oparciu o ekogroszek, pellet itp), ktrych eksploatacja powodujca wprowadzenie gazw lub pyw do powietrza nie spowoduje przekroczenia standardw jakoci powietrza poza terenem, do ktrego waciciel instalacji posiada tytu prawny. 7) zasady gromadzenia i usuwania odpadw staych komunalnych: a) ustala si nakaz usuwania odpadw do miejsc selektywnego skadowania odpadw i wywz ich na gminne wysypisko na podstawie umw i zgodnie z przepisami szczeglnymi; dopuszcza si inne rozwizania w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi; b) dopuszcza si wydzielanie miejsc selektywnego skadowania odpadw z uwzgldnieniem warunkw lokalizacji odpowiednich pojemnikw na: odpady mieszane przeznaczone na skadowisko, surowce wtrne, odpady organiczne przeznaczone do kompostowania, wydzielone odpady niebezpieczne, inne w miar potrzeb.

3. Ustalenia oglne:

1) ustala si lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej w pasie drogowym drg gminnych w oparciu o przepisy odrbne; 2) plan dopuszcza lokalizowanie obiektw i urzdze infrastruktury technicznej oraz sieci poza liniami rozgraniczajcymi drogi; 3) dla planowanej zabudowy naley zachowa odlegoci od wszelkich istniejcych sieci i urzdze podziemnych i naziemnych wynikajce z przepisw odrbnych. 16. Sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw. Ustala si dla terenw, ktrych przeznaczenie zostao zmienione planem e, mog by uytkowane w sposb dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszego planu. 17. Okrela si stawk procentow suc naliczaniu opaty z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci spowodowanego uchwaleniem planu: dla terenu o symbolu UP wysokoci 30%, dla terenu o symbolu MNU wysokoci 20%, dla pozostaych terenw w wysokoci 1%. 18. Wykonanie niniejszej Uchway powierza si Burmistrzowi Mszczonowa. 19. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzdu Miejskiego w Mszczonowie. Wiceprzewodniczcy Rady Miejskiej w Mszczonowie: Mirosaw Wirowski

Zacznik nr 2 do uchway nr XXXVII/364/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r.

Rozstrzygnicie dotyczce sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu zgoszonych w czasie wyoenia planu do publicznego wgldu przedstawione jest w tabeli bdcej wykazem uwag wniesionych do wyoonego do publicznego wgldu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wiceprzewodniczcy Rady Miejskiej w Mszczonowie: Mirosaw Wirowski

Zacznik nr 3 do uchway nr XXXVII/364/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 listopada 2009r.

Rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) rozstrzyga si, co nastpuje, 1. Zapisanymi w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmujcej obszar dziaek nr ewid.174/2,175/2,176/2 oraz fragmentw dziaek nr ew.177/2 i 178/2 inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej sucymi zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkacw, ktre nale zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) do zada wasnych gminy jest: 1) budowa drg gminnych wraz z urzdzeniami sucymi obsudze drogi. 2. Finansowanie zapisanych w niniejszym planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.), przy czym limity wydatkw budetowych na wieloletnie programy inwestycyjne s ujte kadorazowo w budecie gminy na dany rok. Wiceprzewodniczcy Rady Miejskiej w Mszczonowie: Mirosaw Wirowski