You are on page 1of 26

UCHWAA Nr XXV/177/09 RADY GMINY DOBRE z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budetu gminy Dobre na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215. art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Dobre uchwala, co nastpuje: 1.1. Ustala si dochody budetu gminy na rok 2010 w cznej kwocie 20 121 683z z tego: a) biece w kwocie 13 990 296z, b) majtkowe w kwocie 6 131 387z. zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 1. 2. Ustala si wydatki budetu gminy na rok 2010 w cznej kwocie 24 691 683z. z tego: a) biece w kwocie 13 570 085z b) majtkowe w kwocie 11 121 598z. zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 2. 3. Ustala si plan dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie ustawami zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 3. 4. Ustala si limity wydatkw na zadania inwestycyjne na lata 2010 - 2012 zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway. 5. Ustala si wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spjnoci zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway. 2.1. Ustala si deficyt budetu w wysokoci 4 570 000z. sfinansowany przychodami pochodzcymi z zacignitych kredytw i poyczek. 2. Ustala si przychody budetu w kwocie 5 015 950z i rozchody budetu w kwocie 445 950z zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway. 3. Ustala si limity zobowiza do zacignicia na sfinansowanie przejciowego deficytu w kwocie 1 000 000z z tytuu zaciganych kredytw i poyczek. 4. Ustala si limity zobowiza: a) na zaciganie kredytw i poyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie okrelonej w 2 ust. 1, b) na spat poyczek z lat ubiegych w kwocie okrelonej w 2 ust. 2, c) na wyprzedzajce finansowanie zada finansowanych ze rodkw z Unii Europejskiej w kwocie 4 766 387z. 3.1. Ustala si rezerw ogln w wysokoci 53 000z. 2. Ustala si rezerw celow w wysokoci 5 139z na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego. 4. Ustala si dotacje udzielone z budetu gminy podmiotom nalecym i nie nalecym do sektora finansw publicznych zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway. 5. Ustala si dochody w kwocie 90 000z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000z na realizacj zada okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i wydatki w kwocie 10 000z. na realizacj zada okrelonych w Gminnym Programie Przeciwdziaania Narkomanii zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway. 6. Ustala si Plan Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.

7. Upowania si Wjta Gminy do: 1. Zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci okrelonej w 2 ust. 3 niniejszej uchway. 2. Zacigania zobowiza: a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz na zadania wynikajce z kontraktw wojewdzkich do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchway, b) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2011 roku do cznej kwoty 500 000z. 3. Lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy. 4. Przekazania upowanie kierownikom jednostek do zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania jednostki gdy termin zapaty upywa w 2011 roku do cznej kwoty 100 000z. 8. Zacza si prognoz cznej kwoty dugu i spat gminy na koniec 2010 roku i lata nastpne. 9.1. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy. Przewodniczcy Rady: Jan Rudnik

Tabela nr 1

Dochody budetu gminy Dobre na 2010 rok w zotych


Dzia 1 010 Rozdzia 2 3 biece Rolnictwo i owiectwo w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 0920 01095 Wpywy z usug Pozostae odsetki Pozostaa dziaalno w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0470 0750 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Administracja publiczna w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada 265 000,00 0,00 262 000,00 0,00 260 000,00 2 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 Nazwa 4 Plan ogem 5

0750

700

4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 1 100,00 3 200,00

750

232 394,00 0,00

finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzdy wojewdzkie w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 75095 Wpywy z rnych opat Pozostaa dziaalno w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Obrona cywilna w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 0320 0330 0340 0500 75616 Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn 77 394,00 0,00 77 394,00

75023

5 000,00 0,00 5 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00

751

990,00 0,00 990,00 0,00 990,00

754

300,00 0,00 300,00 0,00 300,00

75414

2010

756

5 206 377,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 1 728 500,00

75601

0350 75615

0,00 1 695 500,00 3 700,00 9 300,00 18 000,00 2 000,00 1 137 000,00

0,00 400 000,00 316 000,00 30 000,00 230 000,00 10 000,00

0310 0320 0330 0340 0360

0430 0500 0910 75618

Wpywy z opaty targowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

50 000,00 90 000,00 11 000,00 358 000,00 0,00 3 000,00 30 000,00 220 000,00 90 000,00 15 000,00 1 962 877,00 0,00 1 762 877,00 200 000,00 5 675 185,00 0,00 4 260 666,00 0,00 4 260 666,00 1 394 515,00 0,00 1 394 519 00 20 000,00 0,00 20 000,00 654 950,00 432 950,00 19 388,00 19 388,00 16 480,00 2 908,00 45 000,00 0,00 45 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 165 000,00 0,00 165 000,00 413 562,00 413 562,00 351 528,00 62 034,00 1 725 800,00 0,00 1 599 000,00

0400 0410 0460 0480 0490 75621

Wpywy z opaty produktowej Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opaty eksploatacyjnej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0010 0020 758

Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacje zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2

75801

2920 75807

2920 75814

Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 801

Pozostae odsetki Owiata i wychowanie w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Szkoy podstawowe w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Przedszkola w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

80101

2008 2009 80104

0830 80114

Wpywy z usug Zespoy obsugi ekonomiczno - administracyjnej szk w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostae odsetki Stowki szkolne w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpywy z usug Pozostaa dziaalno w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 80148

0830 80195

2008 2009 852

Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Pomoc spoeczna w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

85212

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej. w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 85219 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Orodki pomocy spoecznej w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 2030 85228 Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpywy z usug Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 90002 Wpywy z usug Gospodarka odpadami w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpywy z rnych opat biece razem: w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majtkowe 010 Rolnictwo i owiectwo w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacje zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6290 6298 700 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw o ktrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 0870 750 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Administracja publiczna

0,00 1 579 000,00

2360 85213

20 000,00 3 800,00

0,00 600,00

2010

2030 85214

3 200,00 52 000,00 0,00 52 000,00 67 000,00 0,00 4 000,00 63 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 225 000,00 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 13 990 296,00 432 950,00

0830 900

1 438 199,00 668 199,00 1 438 199,00 668 199,00 770 000,00 668 199,00 220 000,00 0,00 220 000,00 0.00 220 000,00 1 778 549,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75095 Pozostaa dziaalno w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6298 900 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Gospodarka komunalna i ochrona rodowisko w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Pozostaa dziaalno w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde majtkowe razem: w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogem: w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1 778 549,00 1 778 549,00 1 778 549,00 1 778 549,00 2 694 639,00 2 319 639,00 2 194 639,00 1 819 639,00 375 000,00 1 819 639,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 6 131 387,00 4 766 387,00 20 121 683,00 5 199 337,00

6290 6298 90095

Tabela nr 3

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wykonywanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w 2010 roku w zotych
Dzia Rozdz. * Dotacje ogem Wydatki ogem (6+10) z tego: Wydatki biece 6 77 394 59 090 6 750 9 941 1 613 990 2010 4300 754 75414 2010 4300 852 85212 2010 3110 4010 4040 4110 4120 4300 4410 4440 85213 2010 4130 Ogem 1 658 284 600 600 600 1 658 284 600 1 658 284 102 640 25 014 1 525 000 1 579 600 1 579 600 1 579 000 1 525 000 34 000 2 800 12 510 950 2 540 100 1 100 600 1 525 000 34 000 2 800 12 510 950 2 540 100 1 100 600 34 000 2 800 12 510 950 1 525 000 300 300 300 1 579 600 1 579 600 300 1 579 600 1 579 600 36 800 36 800 13 460 13 460 1 525 000 1 525 000 990 990 300 990 300 990 77 394 59 090 6 750 9 941 1 613 990 w tym: wynagrodzenia 7 65 840 59 090 6 750 9 941 1 613 pochodne od wynagrodze 8 11 554 wiadczenia spoeczne 9 0 Wydatki majtkowe 10 0

1 750

2 75011

3 2010 4010 4040 4110 4120

4 77 394 77 394

751

75101

(*Kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Zacznik nr 1 od uchway nr XXV/177/09 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2009r.

Limity wydatkw na zadania inwestycyjne 2010 roku oraz wieloletnie plany inwestycyjne w latach 2011-2012 w zotych
Lp. 3zia Rozdz. " Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe rok budetowy 2010 (8+9+10+11) dochody wasne jst Planowane wydatki z tego rda finansowania Kredyty rodki rodki i poyczki pochodzce wymienione z innych w art. 5 rde ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 9 10 11 1 413 000 A. 668 199 B. 1 017 095 668 199 395 905 2011r. 2012r. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14 Urzd Gminy

1 1.

2 10

3 1010

6050 6058 6059

2.

150

15011

6639

3.

600

60014

6300

4.

600

60016

6050

5.

760

75023

6050

6 7. 8.

750 750 750

75023 75095 75095

6060 6639

5 Budowa i przebudowa sieci wodocigowej z przyczami w gminie Dobre Rok 2010 Dokumentacja i budowa sieci wsie: Dobre ul. Skrzyneckiego. Szkolna, Armii Krajowej, Kiliskiego, Modecin, Radoszyna, Jaczewek. Ruda Pniewnik, Makowiec May, Wlka, Kobylaska, Dokumentacja wsie: Rudzienko, Rakwiec, Wlka Mlcka, Gsianka. 2011r i 2012r. Dobre i pozostae wsie. Budowa w/g wykon, projektw w 2010r. Projekt RPO I. 1,7 Promocja Gospodarcza Budowa drg i chodnikw na terenie gminy w porozumieniu z powiatem Budowa drg gminnych-wykup gruntw dokumentacja, wykonanie nawierzchni betonowych i bitumicznych Zad.1.Droga Brzozowic Przebudowa pomieszcze w budynku Urzdu Gminy Zakup przyczepki samochodowej Projekt RPO II. 2,2 Rozwj e-usug Projekt w ramach dziaania 8,3 PO IC Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu - lnternet dla mieszkacw Gminy Dobre"

6 3 426 970

7 2 426 970 1 362 866 668 199 395 905

8 345 771 345 771

12 500 000

13 500 000

13 440

10 605

10 605

2 835

Wojewdztwo Maz.

250 000

50 000

50 000

A. B. C.

100 000

100 000

Starostwo Powiatowe

1 530 000

380 000

180 000

200 000 A. B.

550 000

600 000

Urzd Gminy

45 000

45 000

45 000

A. B. C.

Urzd Gminy

6 000 25 410 2 206 005

6 000 10 860 2 160 133

6 000 10 860 381 584

A. B. C.

0 8 730 1 778 549 21 960

Urzd Gminy

5 820 Wojewdztwo Maz. 23 912 Urzd Gminy

9.

754

75404

6058 6059 6170

10

801

80101

6050

11 12 13 14

801 801 801 801

80101 80101 80104 80195

6060 6060 6060 6050

15

900

90001

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrem. Mlcinie i Dropiu Zakup kserokopiarki Zakup agregatu prdotwrczego Zakup zmywarki Budowa boisk sportowych przy kompleksie szkolnym w Dobrem Budowa kanalizacji 2010r.- cz Dobrego i opracowanie dokumentacji na dalszy etap 2011r. 2012r. cz Dobrego oraz budowa przydomowych oczyszczalni ciekw teren gminy

7 000

1 778 549 381 584 7 000

1 778 549 381 584 7 000 Urzd Gminy

241 000

241 000

121 000

120 000

GZASz

6 000 5 000 7 000 100 000

6 000 5 000 7 000 50 000

6 000 5 000 7 000 50 000

0 0 0 50 000

0 0 0

GZASz GZASz GZASz Urzd Gminy

A. B. C.

4 400 000

3 400 000

230 361

1 350 000

A. B. C.

1 819 639

300 000

700 000

Urzd Gminy

6050 6058 6059 16 900 90095 Rewitalizacja Centrum 2 316 030

22 760 1 819 639 1 557 601 2 316 030

22 760 1 819 639 207 601 329 030 1 350 000 1 487 000 500 000 0 Urzd Gminy

Dobrego /brana budowlana, elektryczna. budowa skweru/ 6058 6059 Ogem 14 584 855 500 000 1 816 030 11 121598 329 030 1 785 211 1 487 000 4 570 000 0 4 766 387 1 533 525 1 929 732 x 500 000

*Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:

Zacznik nr 2 do uchway nr XXV/177/09 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2009 roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
Lp. Projekt Kategoria Klasyfikacja Wydatki w interwencji funduszy (dzia, rozdzia. okresie realizacji strukturalnych Paragraf) Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) W tym: rodki z rodki z budetu budetu UE krajowego Planowane wydatki 2010 rok Z tego: Wydatki razem (10+11+12) 9 4172585 rodki z budetu krajowego** Z tego, rda finansowania: Poyczki i obligacje Pozostae ** kredyty 10 11 rodki z budetu UE Z tego, rda finansowania: Poyczki i obligacje kredyty 15 16

Wydatki razem (9+13)

1 1 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2 2.1

2.1

2 Wydatki majtkowe razem: Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 201 Or. Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011r. Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011r. 2012r. Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010r. 2011r. Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego; 2009r. 2010r. 2011r. Wydatki biece razem: Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010r. Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu; Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010r. 2011r.

3 X

5 9772406

6 5006019

7 4766387

8 8938972

Wydatki razem (14+15+16+17) 12 13 4172585 4766387

Poyczki na prefinansowanie z budetu pastwa 14

pozostae

17 4766387

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 313 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej Rozwizywanie problemw gospodarki wodno-ciekowej Gminy Dobre 010106058 010106059 1553734 489630 1064104 885535 489630 395905 668199 668199 1064104 395905 395905 668199 668199 668199

1064104 395905 395905 668199 Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 I. Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu 1.7 Promocja Gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu 150116639 13440 10605 2835 13440 10605 2835 10605 10605 10605 10605 10605 10605

Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka 2007-2013 8. Spoeczestwo informacyjne-zwikszenie innowcyjnoci gospodarki 8,3 Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu-elncusion Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrawemu-lnternet dla mieszkacw Gminy Dobre 750956058 750956059 2271885 65880 2160133 21960 23912 493336 65880 381584 21960 23912 1778549 1778549 2160133 2160133 381584 381584 381584 381584 1778549 1778549 1778549 1778549

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 2,2 Rozwj e-usug Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa 750956639 25410 10860 8730 5820 25410 10860 8730 5820 10860 10860 10860 10860 10860 10860

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 322,323 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej Rozwizywanie problemw gospodarki wodno-ciekowej Gminy Dobre 900016058 900016059 3591907 214667 3377240 1772268 214667 1557601 1819639 1819639 3377240 3377240 1557601 1557601 1557601 1557601 1819639 1819639 1819639 1819639

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 321 Odnowa i rozwj wsi Rewitalizacja Centrum Dobrego 900956058 90095|6059 2316030 2316030 X 900160 1816030 1813030 135023 500000 500000 765137 2316030 2316030 432950 1816030 1816030 64942 1816030 1816030 64942 500000 500000 368008 500000 500000 368008

Program Operacyjny Kapita Ludzki VII. Promocja integracji spoecznej 7,3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Droga do samorealizacji 80180101 27744 8356 19388 4161 1253 2908 23583 7103 16480 19388 19388 2908 2908 16480 16480 16480

2908 2908 16480 Program Operacyjny Kapita Ludzki IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach 9,1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych Dobre(bo nasze)-gmina dzieciom 80180195 872416 168335 413562 290519 10672566 130862 25250 62034 43578 5141042 741554 143085 351528 246941 5531524 413562 413562 62034 62034 62034 62034 351528 351528

351528 351528

Ogem (1+2)

9371922

4237528

4237528

5134395

5134395

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

Zacznik nr 3 do uchway nr XXV/177/09 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2009r.

Przychody i rozchody budetu gminy Dobre w 2010 roku w zotych


Lp. 1 1. 1. Tre 2 Przychody ogem: Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym Rozchody ogem: Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw 952 992 Klasyfikacja 3 Kwota 2010 roku 4 5 015 950 5 015 950 445 950 445 950

Zacznik nr 4 do uchway nr XXV/177/09 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2009r.

Dotacje udzielone w 2010 roku podmiotom nalecym i nie nalecym do sektora finansw publicznych w zotych
Lp. 1 1 2 3 4 5 6 Dzia 2 600 801 801 801 921 921 Rozdzia 3 60016 80104 80104 80104 92109 92116 4 Nazwa jednostki 5 Kwota dotacji 6 12 017 10 000 363 600 58 176 130 000 125 000 698 793

2310 Dotacje celowe dla JST na prowadzenie zada z zakresu drg 2310 Dotacje celowe dla JST na prowadzenie zada z zakresu owiaty 2540 Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem 2540 Zesp Wychowania Przedszkolnego "PROMYK-SMYK " w Dobrem 2480 Gminny Orodek Kultury w Dobrem 2480 Biblioteka Publiczna w Dobrem Ogem

Zacznik nr 5 do uchway nr XXV/177/09 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2009r.

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziaania Narkomanii w roku 2010
Dzia Rozdzia * Dochody ogem Wydatki ogem (6+10) Z tego: Wydatki biece 6 90 000 85153 3110 4170 4240 4300 85154 3110 4110 4120 4170 4210 4240 10 000 1 000 2 000 1 000 6 000 80 000 18 000 1 300 200 12 000 19 500 600 90 000 10 000 1 000 2 000 1 000 6 000 80 000 18 000 1 300 200 12 000 19 500 600 12 000 1 300 200 12 000 1 500 18 000 18 000 2 000 W tym: wynagrodzenie 7 14 000 2 000 pochodne od wynagrodze 8 1 500 wiadczenia spoeczne 9 19 000 1 000 1 000 Wydatki majtkowe 10

1 756 851

2 75618

3 4080

4 90 000

4300 4410 Ogem 90 000

28 000 400 90 000

28 000 400 90 000 14 000 1 500 19 000

Zacznik nr 6 do uchway nr XXV/177/09 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2009r.

Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku Dz. 900 r. 90011 w zotych
Lp. I. II. 1. III. 1. Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody 0690 wpywy z rnych opat Wydatki Wydatki biece 4300 zakup usug pozostaych m.in. Monitoring skadowiska odpadw, wywz od ciekw, analiza wd 2. Wydatki majtkowe 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ciekw IV. Stan rodkw obrotowych na koniec roku Wyszczeglnienie Plan na 2010 rok 101 000 50 000 50 000 150 000 100 000 100 000 50 000 50 000 1000

Prognoza dugu i spat na koniec 2010 roku i lata nastpne


Pozycja 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4.1 4.2 4.3 4.4 Wyszczeglnienie Zobowizania wy tytuw dunych: Zacignite zobowizania (bez art.170 ust.3 ufp): Planowane w roku budetowym (bez art.170 ust.3 ufp): Zacignite zobowizania (art.170 ust.3 ufp): Planowane w roku budetowym (art.170 ust.3 ufp): Prognozowany stan zobowiza wymagalnych na 31.12 Spata dugu Spata rat kapitaowych (bez art.169 ust.3 ufp): Spata rat kapitaowych (art.169 ust.3 ufp): Spata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) Spata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) Prognozowane dochody budetowe dugu (art. 170 ust. 1); dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust. 3); spaty zaduenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 15 292 499.00 6,84% 6,84% 0,00 0,00 Wykonanie 2009 1 046 540.26 1 046 540,26 Prognoza 2010 5 616 540,26 5 616 540,26 5 015 950,00 0,00 0,00 0,00 545 950.00 445 950,00 0,00 100 000,00 0,00 20 121 683.00 27,91% 27,91% 2,71% 2,71% Prognoza 2011 4 062 600.26 4 062 600,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1 693 940,00 1 553 940,00 0,00 140 000,00 0,00 16 500 000.00 24,62% 24,62% 10,27% 10,27% Prognoza 2012 2 730 930.00 2 730 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 451 650,26 1 331 650,26 0,00 120 000,00 0,00 16 700 000.00 16,35% 16,35% 8,69% 8,69% Prognoza 2013 1 544 850,00 1 544 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 306 100,00 1 186100,00 0,00 120 000,00 0,00 16 900 000.00 9,14% 9,14% 7,73% 7,73% Prognoza 2014 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 644 850,00 1 544 850,00 0,00 100 000,00 0,00 17 000 000.00 0,00 0,00% 9,68% 9,68%

Przewodniczcy Rady Jan Rudnik