You are on page 1of 91

UCHWAŁA Nr 1602/256/09

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzņdzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z póŎn. zm. 1) ), art. 173 ust. 5 i art. 188 ust. 1, 1a, 1b i 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z póŎn. zm. 2) ) oraz § 25 pkt 2 i 3 uchwały 260/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 21, poz. 503) - uchwala siň, co nastňpuje:

§ 1.1. Wprowadza siň zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalajņc dochody na kwotň 3.692.684.831zł, zgodnie z załņcznikami nr 1 i nr 1a do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje miňdzy innymi:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu paŊstwa na zadania z zakresu administracji rzņdowej, wykonywane przez samorzņd województwa w kwocie 122.821.457zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu paŊstwa na dofinansowanie zadaŊ własnych samorzņdu woje- wództwa w kwocie 48.029.973zł;

3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumieŊ z organami administracji rzņdowej w kwocie 1.080.000;

4) dotacje celowe od jednostek samorzņdu terytorialnego w kwocie 1.425.140;

5) pomoc finansowa od jednostek samorzņdu terytorialnego 1.147.640.

§ 2. Wprowadza siň zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalajņc wydatki na kwotň 4.181.369.822zł, zgodnie z załņcznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Dokonuje siň zmian w planie wydatków majņtkowych na 2009 rok, zgodnie z załņcznikiem nr 3 do uchwały.

2. Dokonuje siň zmian w planie dotacji na wydatki bieżņce dla instytucji kultury na 2009 rok, zgodnie z

załņcznikiem nr 4 do uchwały.

3. Dokonuje siň zmian w planie wydatków na 2009 rok, na projekty finansowane w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zgodnie z załņcznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Dokonuje siň zmian w planie wydatków na 2009 rok, na projekty finansowane w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, w pełnej szczegółowoŌci klasyfikacji budżetowej, zgodnie z za- łņcznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w Urzňdzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza siň Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w Őycie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Mazowieckie- go z mocņ obowiņzujņcņ od dnia podjňcia.

1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504 i Nr 72, poz. 619.

z up. Marszałka Województwa:

Ludwik Rakowski Wicemarszałek

Załņcznik nr 1 do uchwały nr 1602/256/09 Zarzņdu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009r.

Zmiany w planie dochodów Województwa Mazowieckiego na 2009 roku

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

 

Zmniejszenie

Zwiňkszenie

Plan

 
 

po zmianach

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

76

514

487

0

0

76

514

487

 

01005

 

Prace geodezyjno-urzņdzeniowe na potrzeby rolnictwa

 

225

000

0

0

 

225

000

 

01005

 

ORGAN_DOCHODY

 

225

000

0

0

 

225

000

 

01005

2210

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na zadania bieŐņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa

 

225

000

0

0

 

225

000

 

01006

 

Zarzņdy melioracji i urzņdzeŊ wodnych

 

266

164

0

0

 

266

164

 

01006

 

WOJEWÓDZKI ZARZŅD MELIORACJI I URZŅDZEʼn WODNYCH W WARSZAWIE

 

266

164

0

0

 

266

164

 

01006

0750

Dochody z najmu i dzierŐawy składników majņt- kowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

253 000

0

0

 

253

000

 

01006

0830

Wpływy z usług

 

1 450

0

0

 

1

450

 

01006

0870

Wpływy ze sprzedaŐy składników majņtkowych

 

1 630

0

0

 

1

630

 

01006

0920

Pozostałe odsetki

 

84

0

0

 

84

 

01006

0970

Wpływy z róŐnych dochodów

 

10

000

0

0

 

10

000

 

01008

 

Melioracje wodne

68

736

851

0

0

68

736

851

 

01008

 

DEPARTAMENT ORGANIZACJI I NADZORU UMWM

 

15

371

0

0

 

15

371

 

01008

2360

Dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŊ z zakresu admini- stracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych ustawami

 

15

371

0

0

 

15

371

 

01008

 

ORGAN_DOCHODY

67

042

604

0

0

67

042

604

 

01008

2210

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na zadania bieŐņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa

14

903

000

0

0

14

903

000

 

01008

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjň zadaŊ bieŐņcych jednostek sektora finansów publicznych

1

498 080

0

0

1

498 080

 

01008

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

3

091 884

0

0

3

091 884

 

01008

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŊ i zakupów inwestycyjnych

 

197

640

0

0

 

197

640

 

01008

6518

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd woje- wództwa

35

509

000

0

0

35

509

000

 

01008

6519

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd woje- wództwa

11

843

000

0

0

11

843

000

 

01008

 

WOJEWÓDZKI ZARZŅD MELIORACJI I URZŅDZEʼn WODNYCH W WARSZAWIE

1

678 876

0

0

1

678 876

 

01008

0920

Pozostałe odsetki

 

839

0

0

 

839

 

01008

0970

Wpływy z róŐnych dochodów

1

677 087

0

0

1

677 087

 

01008

2360

Dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŊ z zakresu admini- stracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych ustawami

 

950

0

0

 

950

 

01041

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-

7

087

650

0

0

7

087

650

2013

   
 

01041

 

DEPARTAMENT ORGANIZACJI I NADZORU UMWM

2

587

650

0

0

2

587

650

 

01041

2708

ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŊ bieŐņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów woje- wództw, pozyskane z innych Ŏródeł

1

777

442

0

0

1

777

442

 

01041

2709

ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŊ bieŐņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów woje- wództw, pozyskane z innych Ŏródeł

 

592

481

0

0

 

592

481

 

01041

6298

ŋrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyska- ne z innych Ŏródeł

 

163

295

0

0

 

163

295

 

01041

6299

ŋrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyska- ne z innych Ŏródeł

 

54

432

0

0

 

54

432

 

01041

 

ORGAN_DOCHODY

4

500

000

0

0

4

500

000

 

01041

2218

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na zadania bieŐņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa

3

300

000

0

0

3

300

000

 

01041

2219

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na zadania bieŐņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa

1

100

000

0

0

1

100

000

 

01041

6518

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd woje- wództwa

 

75

000

0

0

 

75

000

 

01041

6519

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd woje- wództwa

 

25

000

0

0

 

25

000

 

01095

 

Pozostała działalnoŌń

 

70

457

0

0

 

70

457

 

01095

 

ORGAN_DOCHODY

 

70

457

0

0

 

70

457

 

01095

2210

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na zadania bieŐņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa

 

70

457

0

0

 

70

457

 

01097

 

Gospodarstwa pomocnicze

 

128

365

0

0

 

128

365

 

01097

 

WOJEWÓDZKI ZARZŅD MELIORACJI I URZŅDZEʼn WODNYCH W WARSZAWIE

 

128

365

0

0

 

128

365

 

01097

2380

Wpływy do budŐetu czňŌci zysku gospodarstwa pomocniczego

 

128

365

0

0

 

128

365

150

   

Przetwórstwo przemysłowe

6

056

563

0

0

6

056

563

 

15011

 

Rozwój przedsiňbiorczoŌci

5

950

063

0

0

5

950

063

 

15011

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŏANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

5

672

789

0

0

5

672

789

 

15011

0908

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoŌci

 

9

500

0

0

 

9

500

 

15011

0909

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoŌci

 

6

444

0

0

 

6

444

 

15011

0920

Pozostałe odsetki

 

1

500

0

0

 

1

500

 

15011

2239

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň bieŐņcych zadaŊ własnych samorzņdu województwa

 

2

851

0

0

 

2

851

 

15011

2708

ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŊ

4

806

588

0

0

4

806

588

     

bieŐņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów woje- wództw, pozyskane z innych Ŏródeł

       
 

15011

2918

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoŌci

 

150

000

0

0

 

150

000

 

15011

2919

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoŌci

 

50

130

0

0

 

50

130

 

15011

6298

ŋrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyska- ne z innych Ŏródeł

 

511

772

0

0

 

511

772

 

15011

6539

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorzņdu województwa

 

134

004

0

0

 

134

004

 

15011

 

ORGAN_DOCHODY

 

277

274

0

0

 

277

274

 

15011

2239

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň bieŐņcych zadaŊ własnych samorzņdu województwa

 

147

837

0

0

 

147

837

 

15011

6539

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorzņdu województwa

 

129

437

0

0

 

129

437

 

15013

 

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przed- siňbiorczoŌci

 

106

500

0

0

 

106

500

 

15013

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŏANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

 

106

500

0

0

 

106

500

 

15013

0908

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoŌci

 

1

000

0

0

 

1

000

 

15013

0909

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoŌci

 

500

0

0

 

500

 

15013

0920

Pozostałe odsetki

 

20

000

0

0

 

20

000

 

15013

2918

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoŌci

 

70

000

0

0

 

70

000

 

15013

2919

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoŌci

 

15

000

0

0

 

15

000

600

   

Transport i łņcznoŌń

104 710 666

0

0

104 710 666

 

60003

 

Krajowe pasaŐerskie przewozy autobusowe

52

003 000

0

0

52

003 000

 

60003

 

DEPARTAMENT NIERUCHOMOŋCI I INFRASTRUKTURY

 

3

000

0

0

 

3

000

 

60003

2360

Dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŊ z zakresu admini- stracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych ustawami

 

3

000

0

0

 

3

000

 

60003

 

ORGAN_DOCHODY

52

000 000

0

0

52

000 000

 

60003

2210

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na zadania bieŐņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa

52

000 000

0

0

52

000 000

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

2

435 000

0

0

2

435 000

 

60013

 

MAZOWIECKI ZARZŅD DRÓG WOJEWÓDZKICH

1

885 000

0

0

1

885 000

 

60013

0580

Grzywny i inne kary pieniňŐne od osób praw- nych i innych jednostek organizacyjnych

 

200

000

0

0

 

200

000

 

60013

0750

Dochody z najmu i dzierŐawy składników majņt- kowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

180

000

0

0

 

180

000

 

60013

0870

Wpływy ze sprzedaŐy składników majņtkowych

 

5

000

0

0

 

5

000

 

60013

0920

Pozostałe odsetki

 

200

000

0

0

 

200

000

 

60013

0970

Wpływy z róŐnych dochodów

1

300 000

0

0

1

300 000

 

60013

 

ORGAN_DOCHODY

 

550

000

0

0

 

550

000

 

60013

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego

 

550

000

0

0

 

550

000

     

na dofinansowanie własnych zadaŊ i zakupów inwestycyjnych

       
 

60095

 

Pozostała działalnoŌń

50

272

666

0

0

50

272

666

 

60095

 

DEPARTAMENT NIERUCHOMOŋCI I INFRASTRUKTURY

 

272

666

0

0

 

272

666

 

60095

0970

Wpływy z róŐnych dochodów

 

272

666

0

0

 

272

666

 

60095

 

DEPARTAMENT SKARBU I FINANSÓW - WN

50

000

000

0

0

50

000

000

 

60095

0970

Wpływy z róŐnych dochodów

50

000

000

0

0

50

000

000

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

27

683

241

0

0

27

683

241

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomoŌciami

27

683

241

0

0

27

683

241

 

70005

 

DEPARTAMENT NIERUCHOMOŋCI I INFRASTRUKTURY

27

683

241

0

0

27

683

241

 

70005

0470

Wpływy z opłat za zarzņd, uŐytkowanie i uŐytko- wanie wieczyste nieruchomoŌci

2

386 693

0

0

2

386 693

 

70005

0690

Wpływy z róŐnych opłat

 

4

473

0

0

 

4

473

 

70005

0870

Wpływy ze sprzedaŐy składników majņtkowych

25

292

075

0

0

25

292

075

710

   

DziałalnoŌń usługowa

26

611

541

0

0

26

611

541

 

71003

 

Biura planowania przestrzennego

 

80

268

0

0

 

80

268

 

71003

 

MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO

 

80

268

0

0

 

80

268

 

71003

0870

Wpływy ze sprzedaŐy składników majņtkowych

 

16

000

0

0

 

16

000

 

71003

0920

Pozostałe odsetki

 

1

500

0

0

 

1

500

 

71003

0970

Wpływy z róŐnych dochodów

 

50

000

0

0

 

50

000

 

71003

2708

ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŊ bieŐņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów woje- wództw, pozyskane z innych Ŏródeł

 

12

768

0

0

 

12

768

 

71005

 

Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)

 

2

000

0

0

 

2

000

 

71005

 

ORGAN_DOCHODY

 

2

000

0

0

 

2

000

 

71005

2210

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na zadania bieŐņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa

 

2

000

0

0

 

2

000

 

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwesty- cyjne)

6

350 000

0

0

6

350 000

 

71013

 

GEODETA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

6

050 000

0

0

6

050 000

 

71013

2705

ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŊ bieŐņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów woje- wództw, pozyskane z innych Ŏródeł

6

050 000

0

0

6

050 000

 

71013

 

ORGAN_DOCHODY

 

300

000

0

0

 

300

000

 

71013

2210

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na zadania bieŐņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa

 

300

000

0

0

 

300

000

 

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

 

70

000

0

0

 

70

000

 

71014

 

ORGAN_DOCHODY

 

70

000

0

0

 

70

000

 

71014

2210

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na zadania bieŐņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa

 

70

000

0

0

 

70

000

 

71095

 

Pozostała działalnoŌń

20

090

860

0

0

20

090

860

 

71095

 

DEPARTAMENT SKARBU I FINANSÓW - WN

20

000

000

0

0

20

000

000

 

71095

0970

Wpływy z róŐnych dochodów

20

000

000

0

0

20

000

000

 

71095

 

DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO

 

90

860

0

0

 

90

860

 

71095

2705

ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŊ bieŐņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów woje- wództw, pozyskane z innych Ŏródeł

 

90

860

0

0

 

90

860

 

71097

 

Gospodarstwa pomocnicze

 

18

413

0

0

 

18

413

 

71097

 

GEODETA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

18

413

0

0

 

18

413

 

71097

2380

Wpływy do budŐetu czňŌci zysku gospodarstwa pomocniczego

 

18

413

0

0

 

18

413

730

   

Nauka

20

121

791

0

0

20

121

791

 

73095

 

Pozostała działalnoŌń

20

121

791

0

0

20

121

791

 

73095

 

DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM

11

513

204

0

0

11

513

204

 

73095

2708

ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŊ bieŐņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów woje- wództw, pozyskane z innych Ŏródeł

11

513

204

0

0

11

513

204

 

73095

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŏANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

3

335

027

0

0

3

335

027

 

73095

0920

Pozostałe odsetki

 

10

500

0

0

 

10

500

 

73095

2708

ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŊ bieŐņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów woje- wództw, pozyskane z innych Ŏródeł

3

284

527

0

0

3

284

527

 

73095

2918

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoŌci

 

30

000

0

0

 

30

000

 

73095

2919

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoŌci

 

10

000

0

0

 

10

000

 

73095

 

ORGAN_DOCHODY

5

273

560

0

0

5

273

560

 

73095

2239

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň bieŐņcych zadaŊ własnych samorzņdu województwa

5

273

560

0

0

5

273

560

750

   

Administracja publiczna

29

265

576

0

0

29

265

576

 

75011

 

Urzňdy wojewódzkie

2

750

875

0

0

2

750

875

 

75011

 

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM

 

11

000

0

0

 

11

000

 

75011

2360

Dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŊ z zakresu admini- stracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych ustawami

 

11

000

0

0

 

11

000

 

75011

 

DEPARTAMENT NIERUCHOMOŋCI I INFRASTRUKTURY

 

1

400

0

0

 

1

400

 

75011

2360

Dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŊ z zakresu admini- stracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych ustawami

 

1

400

0

0

 

1

400

 

75011

 

DEPARTAMENT ŋRODOWISKA UMWM

 

1

475

0

0

 

1

475

 

75011

2360

Dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŊ z zakresu admini- stracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych ustawami

 

1

475

0

0

 

1

475

 

75011

 

ORGAN_DOCHODY

2

737

000

0

0

2

737

000

 

75011

2210

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na zadania bieŐņce z zakresu administracji rzņdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzņd województwa

1

657

000

0

0

1

657

000

 

75011

2220

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na zadania bieŐņce realizowane przez samorzņd województwa na podstawie porozumieŊ z orga- nami administracji rzņdowej

1

080

000

0

0

1

080

000

 

75018

 

Urzňdy marszałkowskie

18

581

722

0

0

18

581

722

 

75018

 

DEPARTAMENT NIERUCHOMOŋCI I INFRASTRUKTURY

10

158

650

0

0

10

158

650

 

75018

0690

Wpływy z róŐnych opłat

 

408

314

0

0

 

408

314

 

75018

0750

Dochody z najmu i dzierŐawy składników majņt- kowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

9

750

336

0

0

9

750

336

 

75018

 

DEPARTAMENT ORGANIZACJI I NADZORU UMWM

1

064

334

0

0

1

064

334

 

75018

0920

Pozostałe odsetki

 

200

000

0

0

 

200

000

 

75018

0970

Wpływy z róŐnych dochodów

 

400

000

0

0

 

400

000

 

75018

2705

ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŊ bieŐņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów woje-

 

34

762

0

0

 

34

762

     

wództw, pozyskane z innych Ŏródeł

       
 

75018

2708

ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŊ bieŐņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów woje- wództw, pozyskane z innych Ŏródeł

 

345

694

0

0

 

345

694

 

75018

6298

ŋrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyska- ne z innych Ŏródeł

 

83

878

0

0

 

83

878

 

75018

 

ORGAN_DOCHODY

 

7

358 738

0

0

 

7

358 738

 

75018

2008

Dotacja rozwojowa

 

6

733 738

0

0

 

6

733 738

 

75018

2009

Dotacja rozwojowa

 

540

000

0

0

 

540

000

 

75018

6208

Dotacja rozwojowa

 

85

000

0

0

 

85

000

 

75095

 

Pozostała działalnoŌń

 

7

932 979

0

0

 

7

932 979

 

75095

 

DEPARTAMENT ORGANIZACJI I NADZORU UMWM

 

534

025

0

0

 

534

025

 

75095

2708

ŋrodki na dofinansowanie własnych zadaŊ bieŐņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów woje- wództw, pozyskane z innych Ŏródeł

 

534

025

0

0

 

534

025

 

75095

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŏANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

 

179

157

0

0

 

179

157

 

75095

0920

Pozostałe odsetki

 

100

000

0

0

 

100

000

 

75095

0970

Wpływy z róŐnych dochodów

 

79

157

0

0

 

79

157

 

75095

 

ORGAN_DOCHODY

 

7

219 797

0

0

 

7

219 797

 

75095

2008

Dotacja rozwojowa

 

7

177 297

0

0

 

7

177 297

 

75095

6208

Dotacja rozwojowa

 

42

500

0

0

 

42

500

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajņcych osobo- woŌci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem

2

083

300 000

0

0

2

083

300 000

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiņcych dochody jednostek samorzņdu terytorialnego na podsta- wie ustaw

 

7

300 000

0

0

 

7

300 000

 

75618

 

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE

 

7

300 000

0

0

 

7

300 000

 

75618

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŐ alko- holu

 

7

300 000

0

0

 

7

300 000

 

75623

 

Udziały województw w podatkach stanowiņcych dochód budŐetu paŊstwa

2

076

000 000

0

0

2

076

000 000

 

75623

 

ORGAN_DOCHODY

2

076

000 000

0

0

2

076

000 000

 

75623

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

214

000 000

0

0

 

214

000 000

 

75623

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

1

862

000 000

0

0

1

862

000 000

758

   

RóŐne rozliczenia

1

264

570 970

0

0

1

264

570 970

 

75801

 

CzňŌń oŌwiatowa subwencji ogólnej dla jedno- stek samorzņdu terytorialnego

 

87

498 128

0

0

 

87

498 128

 

75801

 

ORGAN_DOCHODY

 

87

498 128

0

0

 

87

498 128

 

75801

2920

Subwencje ogólne z budŐetu paŊstwa

 

87

498 128

0

0

 

87

498 128

 

75802

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorzņdu terytorialnego

 

4

820 000

0

0

 

4

820 000

 

75802

 

ORGAN_DOCHODY

 

4

820 000

0

0

 

4

820 000

 

75802

2920

Subwencje ogólne z budŐetu paŊstwa

 

4

820 000

0

0

 

4

820 000

 

75814

 

RóŐne rozliczenia finansowe

 

41

450 595

0

0

 

41

450 595

 

75814

 

ORGAN_DOCHODY

 

41

450 595

0

0

 

41

450 595

 

75814

0920

Pozostałe odsetki

 

6

450 595

0

0

 

6

450 595

 

75814

6530

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorzņdu województwa

 

35

000 000

0

0

 

35

000 000

 

75833

 

CzňŌń regionalna subwencji ogólnej dla woje- wództw

 

156

256 916

0

0

 

156

256 916

 

75833

 

ORGAN_DOCHODY