You are on page 1of 13

UCHWAA BUDETOWA GMINY SOCHOCIN NA ROK 2010.

UCHWAA Nr XXIII/179/2009
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art.
237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.
1240) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co nastpuje:
1. Dochody w cznej kwocie 13 508 607,91z, w tym:
1) dochody biece w kwocie: 13 478 607,91z,
2) dochody majtkowe w kwocie: 30 000z,
-

zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.

2.1. Wydatki w cznej kwocie 15 114 407,91z, w tym:


1) wydatki biece w kwocie 13 048 031,91z,
2) wydatki majtkowe w kwocie 2 066 376,00z,
-

zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.

3. Rnica midzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budetu w kwocie 1 605 800,00z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z:
1) kredytw w kwocie 1 000 000,00z,
2) nadwyki budetu gminy z lat ubiegych w kwocie 605 800,00z,
2. Przychody budetu w wysokoci 225 500z, (nadwyk z lat ubiegych) przeznacza si na rozchody w
wysokoci 225 500z, (spata wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu poyczek).
3. Przychody budetu w wysokoci 1 831 300,00z, rozchody w wysokoci 225 500,00z, zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.
4. Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych
na:
1) sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie 500 000,00z,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie 1 000 000,00z,
5.1. Rezerw ogln w wysokoci 100 000,00z.
2. Rezerwy celowe w wysokoci 30 000,00z, zgodnie z ustaw z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarzdzaniu
kryzysowym.
6.1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych
odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.
2. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na mocy porozumie z organami administracji rzdowej, zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway.
3. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umw lub porozumie midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.
7.1. Ustala si dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki
na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, zgodnie z zacznikiem nr 7 do niniejszej uchway.
2. Ustala si wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii, zgodnie z zacznikiem nr 8 do niniejszej uchway.
8.1. Dotacje podmiotowe dla:
1) Gminnego Orodka Kultury,

2) Gminnej Biblioteki Publicznej,


-

zgodnie z zacznikiem nr 9 do niniejszej uchway.

9. Plan przychodw i kosztw zakadw budetowych oraz gospodarstw pomocniczych zgodnie z zacznikiem nr 10 do niniejszej uchway.
10. Plan dochodw rachunku dochodw wasnych oraz wydatkw nimi finansowanych zgodnie z zacznikiem nr 11 do niniejszej uchway.
11.1. Wydatki budetu na 2010 rok obejmuj zadania jednostek pomocniczych gminy na czn kwot
181 384,00z, w tym realizowane w ramach funduszu soeckiego na czn kwot 181 384,00z, zgodnie z
zacznikiem nr 12 do niniejszej uchway.
2. Dokonanie wydatkw, o ktrych mowa w ust. 1, nastpuje przez Wjta, ktry informuje przewodniczcych organw wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczeglnych przedsiwzi.
12.1. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokoci:
1) przychody 10 000,00z,
2) wydatki 24 000,00z,
-

zgodnie z zacznikiem nr 13 do niniejszej uchway stanowicym zestawienie przychodw i wydatkw


na 2010 rok.

13.1. Wydatki budetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami
inwestycyjnymi zgodnie z zacznikiem nr 14 do niniejszej uchway.
2. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z zacznikiem
nr 15 do niniejszej uchway.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi zgodnie z zacznikiem nr 16 do niniejszej
uchway.
14.1. Upowania si Wjta/Burmistrza/Prezydenta do:
1) zacigania kredytw i poyczek wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 500 000z,
2) zacigania zobowiza:
a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z
udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi, do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 15 i nr 16 do niniejszej uchway,
b) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2011 roku na czn kwot 510 000,00z,
3) przekazywania uprawnie innym jednostkom organizacyjnym gminy do zacigania zobowiza z tytuu
umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania jednostki
i termin zapaty upywa w roku 2011, w ramach kwoty o ktrej mowa w pkt 2 lit. b,
4) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
15. Docza si do uchway prognoz cznej kwoty dugu i spat gminy na koniec 2010 roku i lata nastpne.
16. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi.
17. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym
Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
Przewodniczcy Rady:
mgr Tomasz Wiktorowicz

Zacznik nr 1

Dochody
Dzia

rdo dochodw

Planowane dochody na 2010r.


Ogem

z tego:
biece

1
020

700

Lenictwo

3 000,00

3 000,00

Dochody z najmu i dzierawy


skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa, jednostek samorzdu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych
umw o podobnym charakterze

3 000,00

3 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

32 000,00

2 000,00

Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste


nieruchomoci

1 000,00

1 000,00

Dochody z najmu i dzierawy


skadnikw majtkowych Skarbu
Pastwa, jednostek samorzdu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych
umw o podobnym charakterze

1 000,00

1 000,00

Wpaty z tytuu odpatnego


nabycia prawa wasnoci oraz
prawa uytkowania wieczystego
nieruchomoci
710

750

30 000,00

30 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

196 909,91

196 909,91

47 895,00

10 000,00

10 000,00

139 014,91

139 014,91

47 895,00

47 895,00

47 895,00

Urzdy naczelnych organw


wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sdownictwa

995,00

995,00

995,00

Dotacje celowe otrzymane z


budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych
zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

995,00

995,00

995,00

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa

300,00

300,00

300,00

Dotacje celowe otrzymane z


budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych
zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

300,00

300,00

300,00

3 693 112,00

3 693 112,00

Dochody od osb prawnych, od


osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydat-

30 000,00

5 000,00

Dotacje celowe otrzymane z


budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych
zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

756

5 000,00

Dotacje rozwojowe oraz rodki na


finansowanie Wsplnej Polityki
Rolnej

754

rodki
europejskie
i inne rodki
pochodzce
ze rde
zagranicznych,
niepodlegajce
zwrotowi

Dotacje celowe otrzymane z


budetu pastwa na zadania
biece realizowane przez gmin
na podstawie porozumie z
organami administracji rzdowej
Administracja publiczna

majtkowe

dotacje

Dziaalno usugowa

Pozostae odsetki

751

w tym:

139 014,91
139 014,91

w tym:

dotacje

rodki
europejskie
i inne rodki
pochodzce
ze rde
zagranicznych,
niepodlegajce
zwrotowi

ki zwizane z ich poborem


Podatek dochodowy od osb
fizycznych

1 597 112,00

1 597 112,00

Podatek dochodowy od osb


prawnych

20 000,00

20 000,00

Podatek od nieruchomoci

1 280 000,00

1 280 000,00

Podatek rolny

252 000,00

252 000,00

Podatek leny

95 000,00

95 000,00

132 000,00

132 000,00

9 000,00

9 000,00

Podatek od spadkw i darowizn

15 000,00

15 000,00

Wpywy z opaty skarbowej

30 000,00

30 000,00

Wpywy z opaty targowej

23 000,00

23 000,00

Wpywy z opat za zezwolenia na


sprzeda alkoholu

75 000,00

75 000,00

Wpywy z innych lokalnych opat


pobieranych przez jednostki
samorzdu terytorialnego na
podstawie odrbnych ustaw

40 000,00

40 000,00

120 000,00

120 000,00

5 000,00

5 000,00

Rne rozliczenia

7 060 952,00

7 060 952,00

Subwencje oglne z budetu


pastwa

7 060 952,00

7 060 952,00

484 299,00

484 299,00

47 138,00

47 138,00

Wpywy z usug

140 000,00

140 000,00

Dotacje rozwojowe oraz rodki na


finansowanie Wsplnej Polityki
Rolnej

287 161,00

287 161,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Pomoc spoeczna

2 027 040,00

2 027 040,00

2 017 040,00

Dotacje celowe otrzymane z


budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych
zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

1 789 840,00

1 789 840,00

1 789 840,00

Dotacje celowe otrzymane z


budetu pastwa na realizacj
wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

227 200,00

227 200,00

227 200,00

Dochody jednostek samorzdu


terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada
zleconych ustawami

10 000,00

10 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Podatek od rodkw transportowych


Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany
w formie karty podatkowej

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych


Odsetki od nieterminowych wpat
z tytuu podatkw i opat
758

801

Owiata i wychowanie
Wpywy z rnych opat

rodki na dofinansowanie
wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin), powiatw
(zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z
innych rde
852

900

Wpywy z opaty produktowej


Ogem

13 508 607,91 13 478 607,91

10 000,00

287 161,00

287 161,00

2 081 230,00

426 175,91

30 000,00

Zacznik nr 2
Wydatki
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece

z tego:

wydatki
jednostek
budetowych,

z tego:

wynagrodzenia
i skadki
od nich
naliczane
1
010

4
Rolnictwo i

5
883 800,00

6
70 000,00

7
70 000,00

wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane
z udziaem
rodkw,
o ktrych
mowa
w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

wypaty
z tytuu
porcze
i gwarancji

obsuga
dugu

10

11

12

13

14

wydatki
zwizane
z realizacj
ich
statutowych
zada
9

0,00

Wydatki
majtkowe

dotacje na
zadania
biece

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

w tym:

na programy
finansowane
z udziaem
rodkw,
o ktrych
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3,
15

0,00

z tego:
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

813 800,00

16
813 800,00

17

zakup
i objcie akcji
i udziaw oraz
wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego

18
0,00

0,00

owiectwo
01010

Infrastruktura
wodocigowa i
sanitacyjna
wsi

01030
150
15011

600
60016

700
70005

710

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

813 800,00

Izby rolnicze

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przetwrstwo
przemysowe

10 605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 605,00

Rozwj
przedsibiorczoci

10 605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 605,00

Transport i
czno

1 877 111,00

920 000,00

920 000,00

0,00

920 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drogi
publiczne
gminne

1 377 111,00

920 000,00

920 000,00

0,00

920 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka
mieszkaniowa

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka
gruntami i
nieruchomociami

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

813 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 605,00

10 605,00

0,00

10 605,00

10 605,00

0,00

957 111,00

957 111,00

0,00

0,00

957 111,00

957 111,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno
usugowa

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71004

Plany
zagospodarowania
przestrzennego

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71035

Cmentarze

750

Administracja
publiczna

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 936 769,91

2 875 909,91

2 626 895,00

2 107 895,00

519 000,00

0,00

110 000,00

139 014,91

0,00

0,00

60 860,00

60 860,00

10 860,00

0,00

75011

Urzdy
wojewdzkie

47 895,00

47 895,00

47 895,00

47 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75022

Rady gmin
(miast i miast
na prawach
powiatu)

96 000,00

96 000,00

11 000,00

0,00

11 000,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75023

Urzdy gmin
(miast i miast
na prawach
powiatu)

2 623 000,00

2 573 000,00

2 548 000,00

2 060 000,00

488 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

75075

Promocja
jednostek
samorzdu
terytorialnego

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostaa
dziaalno

149 874,91

139 014,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139 014,91

0,00

0,00

10 860,00

10 860,00

10 860,00

0,00

Urzdy
naczelnych
organw
wadzy
pastwowej,
kontroli i
ochrony prawa
oraz
sdownictwa

995,00

995,00

995,00

995,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy
naczelnych
organw
wadzy
pastwowej,
kontroli i
ochrony prawa

995,00

995,00

995,00

995,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne
i ochrona
przeciwpoarowa

143 700,00

143 700,00

137 700,00

47 400,00

90 300,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze
strae poarne

143 400,00

143 400,00

137 400,00

47 400,00

90 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75414

Obrona
cywilna

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od
osb
prawnych, od
osb
fizycznych i od
innych
jednostek
nieposiadajcych
osobowoci
prawnej oraz
wydatki
zwizane z ich
poborem

60 000,00

60 000,00

60 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr
podatkw,
opat i
niepodatkowych
nalenoci
budetowych

60 000,00

60 000,00

60 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu
publicznego

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga
papierw
wartociowych,
kredytw i
poyczek
jednostek
samorzdu
terytorialnego

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne
rozliczenia

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy
oglne i
celowe

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

75101

754

756

75647

757
75702

758
75818

801

851

873 800,00

Owiata i
wychowanie

5 675 201,00

5 455 201,00

4 976 440,00

3 970 490,00

1 005 950,00

0,00

191 600,00

287 161,00

0,00

0,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

80101

Szkoy
podstawowe

3 023 000,00

2 803 000,00

2 697 400,00

2 258 200,00

439 200,00

0,00

105 600,00

0,00

0,00

0,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

80103

Oddziay
przedszkolne
w szkoach
podstawowych

194 400,00

194 400,00

183 200,00

173 000,00

10 200,00

0,00

11 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80104

Przedszkola

80110

Gimnazja

80113

Dowoenie
uczniw do
szk

80146

Doksztacanie i
doskonalenie
nauczycieli

80148
80195

439 950,00

439 950,00

429 050,00

256 400,00

172 650,00

0,00

10 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 287 890,00

1 287 890,00

1 223 990,00

1 131 090,00

92 900,00

0,00

63 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

0,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stowki
szkolne

238 800,00

238 800,00

238 800,00

151 800,00

87 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa
dziaalno

287 161,00

287 161,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

287 161,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

71 000,00

71 000,00

5 000,00

66 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

Ochrona

zdrowia
85153

Zwalczanie
narkomanii

85154

Przeciwdziaanie
alkoholizmowi

852

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 000,00

64 000,00

64 000,00

5 000,00

59 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

Pomoc
spoeczna

2 348 970,00

2 348 970,00

421 370,00

316 840,00

104 530,00

0,00

1 927 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85212

wiadczenia
rodzinne,
wiadczenia z
funduszu
alimentacyjneego oraz
skadki na
ubezpieczenia
emerytalne i
rentowe z
ubezpieczenia
spoecznego

1 780 000,00

1 780 000,00

61 400,00

48 950,00

12 450,00

0,00

1 718 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85213

Skadki na
ubezpieczenie
zdrowotne
opacane za
osoby
pobierajace
niektre
wiadczenia z
pomocy
spoecznej,
niektre
wiadczenia
rodzinne oraz
za osoby
uczestniczce
w zajciach w
centrum
integracji
spoecznej.

8 400,00

8 400,00

8 400,00

8 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85214

Zasiki i pomoc
w naturze oraz
skadki na
ubezpieczenia
emerytalne i
rentowe

87 200,00

87 200,00

5 200,00

0,00

5 200,00

0,00

82 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85215

Dodatki
mieszkaniowe

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85216

Zasiki stae

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85219

Orodki
pomocy
spoecznej

279 130,00

279 130,00

277 630,00

242 350,00

35 280,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85228

Usugi
opiekucze i
specjalistyczne
usugi
opiekucze

17 140,00

17 140,00

17 140,00

17 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostaa
dziaalno

76 600,00

76 600,00

51 600,00

0,00

51 600,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna
opieka
wychowawcza

63 460,00

63 460,00

61 960,00

61 460,00

500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85401

wietlice
szkolne

61 460,00

61 460,00

61 460,00

61 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85415

Pomoc
materialna dla
uczniw

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85446

Doksztacanie i
doskonalenie
nauczycieli

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka
komunalna i
ochrona
rodowiska

275 164,00

275 164,00

275 164,00

0,00

275 164,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90003

Oczyszczanie
miast i wsi

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90004

Utrzymanie
zieleni w
miastach i
gminach

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90015

Owietlenie
ulic, placw i
drg

186 027,00

186 027,00

186 027,00

0,00

186 027,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostaa
dziaalno

854

900

9 137,00

9 137,00

9 137,00

0,00

9 137,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura i
ochrona
dziedzictwa
narodowego

454 118,00

454 118,00

39 118,00

0,00

39 118,00

415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92109

Domy i orodki
kultury,
wietlice i
kluby

323 161,00

323 161,00

23 161,00

0,00

23 161,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

115 000,00

115 000,00

0,00

0,00

0,00

115 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92195

Pozostaa
dziaalno

15 957,00

15 957,00

15 957,00

0,00

15 957,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura
fizyczna i sport

73 514,00

73 514,00

73 514,00

5 000,00

68 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92601

Obiekty
sportowe

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92605

Zadania w
zakresie
kultury
fizycznej i
sportu

35 000,00

35 000,00

35 000,00

5 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92695

Pozostaa
dziaalno

921

926

Wydatki razem:

8 514,00

8 514,00

8 514,00

0,00

8 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 114 407,91

13 048 031,91

9 900 156,00

6 545 080,00

3 355 076,00

415 000,00

2 236 700,00

426 175,91

0,00

70 000,00

2 066 376,00

2 066 376,00

21 465,00

0,00

Zacznik nr 3
Przychody i rozchody budetu w 2010 roku
Lp.

Tre

Klasyfikacja

Kwota 2009r.

1
1.

Dochody

4,00
13 508 607,91

2.

Wydatki

15 114 407,91

3.

Wynik budetu

-1 605 800,00
Przychody ogem:

1 831 300,00
1 000 000,00

1.

Kredyty

952

2.

Poyczki

952

3.

Poyczki na finansowanie zada realizowanych


z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE

903

0,00

4.

Spaty poyczek udzielonych

951

0,00

5.
6.

Prywatyzacja majtku jst


Nadwyka budetu z lat ubiegych

944
957

0,00
831 300,00

7.

Papiery wartociowe (obligacje)

931

0,00

8.

Inne rda (wolne rodki)

955

0,00
225 500,00

Rozchody ogem:
1.
2.

Spaty kredytw
Spaty poyczek

992
992

3.

Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych


z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE

963

4.
5.

Udzielone poyczki
Lokaty

991
994

6.
7.

Wykup papierw wartociowych (obligacji)


Rozchody z tytuu innych rozlicze

982
995

225 500,00

Zacznik nr 4
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej
i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2010 roku
Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania

Dotacje
ogem

Wydatki
ogem

750
75011
751
75101
754
75414
852

Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie

z tego:
Wydatki
biece

Wydatki
majtkowe

47 895,00
47 895,00

47 895,00
47 895,00

47 895,00
47 895,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,


kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa

995,00

995,00

995,00

995,00

995,00

995,00

Bezpieczestwo publiczne
Obrona cywilna

300,00
300,00

300,00
300,00

300,00
300,00

Pomoc spoeczna

1 789 840,00

1 789 840,00

1 789 840,00

85212

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz


skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

1 780 000,00

1 780 000,00

1 780 000,00

85213

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za


osoby pobierajce niektre wiadczenia rodzinne
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

1 200,00

1 200,00

1 200,00

8 640,00

8 640,00

8 640,00

1 839 030,00

1 839 030,00

1 839 030,00

85228
Ogem

Zacznik nr 5
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na mocy porozumie
z organami administracji rzdowej w 2010 roku
Dzia

1
710

Rozdzia

Nazwa zadania

2
Dziaalno usugowa
71035

Cmentarze

Dotacje
ogem
3
5 000,00
5 000,00

Wydatki
ogem

z tego:

Wydatki
biece

Wydatki
majtkowe

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Ogem

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Zacznik nr 6
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na mocy porozumie
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2010 roku
Dzia Rozdzia

1
150

Nazwa zadania

Dotacje
ogem

Wydatki
ogem

3
Przetwrstwo przemysowe

4
10 605,00

Rozwj przedsibiorczoci

10 605,00

Administracja publiczna

10 860,00

Pozostaa dziaalno

10 860,00

2
15011

750
75095

Ogem

z tego:
Wydatki
biece
5
-

21 465,00

zakres porozumienia lub umowy

Wydatki
majtkowe
9
10
10 605,00 umowa z Marszakiem Wojewdz10 605,00 twa Mazowieckiego w sprawie
dofinansowanie projektu pod
nazw ''Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjnoci wojewdztwa
mazowieckiego, przez budowanie
spoeczestwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy
poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
10 860,00 umowa z Marszakiem Wojewdz10 860,00 twa Mazowieckiego w sprawie
dofinansowanie projektu pod
nazw Rozwj elektronicznej
administracji w samorzdach
wojewdztwa mazowieckiego
wspomaganej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa
21 465,00

Zacznik nr 7
Dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki na realizacj zada
okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych w 2010 roku
Lp.

Dzia

Rozdzia

I.

Nazwa
DOCHODY
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

756
75618
II.
851
85154

Kwota
75 000,00

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego


na podstawie ustaw
WYDATKI

75 000,00

Ochrona zdrowia

68 000,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

68 000,00

Zacznik nr 8
Wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie
przeciwdziaania narkomanii w 2010 roku
Lp.

Dzia
851

Rozdzia

Nazwa
Ochrona zdrowia

85153

Zwalczanie narkomanii

Kwota
7 000,00
7 000,00

Zacznik nr 9
Dotacje podmiotowe dla samorzdowych instytucji kultury w 2010 roku

Lp.
1

Dzia
2

Rozdzia
3

921

92109

Gminny Orodek Kultury

300 000,00

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna

115 000,00
415 000,00

2
Ogem

Nazwa instytucji
5

Kwota dotacji
6

Zacznik nr 10
Plan przychodw i kosztw zakadw budetowych na 2010 rok
Lp.

1
1

Wyszczeglnienie

Stan rodkw
obrotowych
na pocztek
roku

2
Zakad Remontowo-Budowlany
w Sochocinie

Ogem

ogem

Przychody
w tym:

koszty
ogem
w tym:

dotacje
(rodzaj, zakres)

3
62 348,00

4
743 052,00

62 348,00

743 052,00

Stan rodkw
obrotowych
na koniec
roku

wpata
do budetu

5
0

8
740 600,00

740 600,00

9
0

10
64 800,00

64 800,00

Zacznik nr 11
Plan dochodw rachunku dochodw wasnych oraz wydatkw nimi finansowanych w 2010 roku
Lp.

Nazwa rachunku, w tym jednostka, przy ktrej utworzono rachunek dochodw

Dochody

1
2

Rachunek dochodw wasnych publicznego Zespou Szk i Przedszkoli Samorzdowych


Rachunek dochodw wasnych Szkoy Podstawowej w Smardzewie
Ogem

Wydatki
10

280 000,00
2 500,00

280 000,00
2 500,00

282 500,00

282 500,00

Zacznik nr 12
Wydatki na 2010 rok obejmujce zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu soeckiego
Lp.

Dzia

Rozdzia

Nazwa soectwa
lub innej jednostki pomocniczej

Nazwa zadania, przedsiwzicia

Planowane wydatki

czne
wydatki
1

010

01010

BARAKI

600

60016

BIELE

600

60016

600

w tym
biece
7

dofinansowanie wodocigowania
wsi Baraki
oczyszczenie pobocza drogi i podcicie gazi drzew

5 254,00
6 742,00

6 742,00

BOLCIN

utwardzenie drogi (nasyp wirowy,


wyrwnanie)

7 031,00

7 031,00

60016

BUDY GUTARZEWSKIE

remont drogi wiejskiej o dugoci


350m

4 559,00

4 559,00

600

60016

IDZIKOWICE

remont drogi wiejskiej o dugoci


ok. 1km

7 669,00

7 669,00

600

60016

JDRZEJEWO

5 273,00

5 273,00

600

60016

KUCHARY KRLEWSKIE

remont drogi wiejskiej o dugoci


ok. 600m
utwardzenie drogi

5 409,00

5 409,00

600

60016

KOLONIA SOCHOCIN

5 216,00

5 216,00

majtkowe
8
5 254,00

600

60016

KOOZB

remont drogi wiejskiej o dugoci


ok. 400m
wytyczenie i zbudowanie chodnika

10

600

60016

KUCHARY YDOWSKIE

utwardzenie drogi

8 944,00

8 944,00

11

600

60016

NIEWIKLA

remont drogi we wsi Niewikla

6 626,00

6 626,00

8 016,00

8 016,00

12

600

60016

PODSMARDZEWO

remont drogi PodsmardzewoGutarzewo

5 215,00

5 215,00

13

600

60016

PRUSZKOWO

wydzielenie i remont drogi we wsi


Pruszkowo

6 780,00

6 780,00

14

600

60016

RZY

6 143,00

6 143,00

15

600

60016

SMARDZEWO

usunicie krzeww i podcicie


drzew przy drodze
remont drogi we wsi Smardzewo

12 150,00

12 150,00

16

600

60016

WIERZBWIEC

remont drogi

5 834,00

5 834,00

17
18

600
600

60016
60016

WYCINKI
ELECHY

remont przystankw autobusowych


remont drogi we wsi elechy

4 752,00
5 776,00

4 752,00
5 776,00

19

600

60016

KOLISZEWO

postawienie 4 znakw drogowych

1 200,00

1 200,00

20

921
900

92195
90015

CIEMNIEWO

odnowienie 2 figurek
zakup i podczenie lamp ulicznych

5 522,00
6 027,00

5 522,00
6 027,00

21
22

900
921

90095
92109

KONDRAJEC
DRODYN

oczyszczenie stawu wiejskiego


wymiana okien w wietlicy wiejskiej

9 137,00
10 276,00

9 137,00
10 276,00

23

921

92109

GUTARZEWO

pokrycie dachu na wietlicy wiejskiej

6 896,00

6 896,00

24
25

921
921

92109
92195

KPA
GROMADZYN

wymiana okien w wietlicy wiejskiej


remont i odnowienie figurki przydronej

5 988,00
4 945,00

5 988,00
4 945,00

26

921
926

92195
92695

LEPOWRONY

zakup sprztu komputerowego


zakup sprztu sportowego

5 490,00
1 000,00

5 490,00
1 000,00

27
926
Ogem

92695

MILEWO

zakup sprztu sportowego

7 514,00
181 384,00

7 514,00
168 114,00

13 270,00

Zacznik nr 13
Zestawienie przychodw i wydatkw
Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku
Lp.
I.

Wyszczeglnienie
Stan rodkw obrotowych na pocztek roku

II.

Przychody
Rne, w tym okrelone ustawowo przychody funduszy celowych

10 000,00
10 000,00

III.

Wydatki

24 000,00

Wydatki biece
Zwizane z realizacja Gminnego Programu Ochrony rodowiska i Gospodarki Odpadami

14 000,00

Wydatki majtkowe

10 000,00

Wydatki zwizane z realizacja zada inwestycyjnych w zakresie ochrony rodowiska


Stan rodkw obrotowych na koniec roku

10 000,00
1 000,00

IV.

Plan na 2010r.
15 000,00

Zacznik nr 14
Wydatki za zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjtych programami inwestycyjnymi
Lp.

Dzia

Rozdz.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

czne koszty
finansowe

Planowane wydatki
rok 2010
(8+9+10+11)

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

kredyty
i poyczki

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

10

11

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu

010

1010

Budowa kanalizacji deszczowej w Sochocinie

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00 A.
B.
C.

Gmina
Sochocin

12

600

60016

Modernizacja ulic: Cmentarnej, Puaskiego, Wolnoci, Kwiatowej w Sochocinie

300 000,00

300 000,00

149 000,00

151 000,00 A.
B.
C.

Gmina
Sochocin

600

60016

Remont mostu w Koliszewie

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00 A.
B.

Gmina
Sochocin

C.

600

60016

Wytyczenie i zbudowanie
chodnika w miejscowoci
Koozb

Ogem

8 111,00

8 111,00

8 111,00

458 111,00

458 111,00

307 111,00

Gmina
Sochocin
151 000,00

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
..
..
..

Zacznik nr 15
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Lp.

Dzia

Rozdz.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

Okres
realizacji
(w latach)

czne
koszty
finansowe

Nakady
poniesione

Planowane wydatki
rok
budetowy
2010
(8+9+10+11)

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki
i papiery
wartociowe

2011r.

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
u.f.p.

10

11

010

01010

Budowa sieci kanalizacji


sanitarnej z przyczeniami w
miejscowoci Sochocin
powiat poski

2008-2012

7 859 000,00

95 505,00

197 000,00

97 000,00

100 000,00

A.
B.
C.

430 262,00

449 659,00

Gmina
Sochocin

2.

010

01010

Uporzdkowanie gospodarki
wodno-ciekowej na terenie
gminy Sochocin powiat
poski

2007-2012

9 720 000,00

124 332,00

516 800,00

116 800,00

400 000,00

A.
B.
C.

442 500,00

374 300,00

Gmina
Sochocin

600

60016

Przebudowa drg gminnych


w miejscowoci Sochocin

2008-2011

7 293 000,00

20 381,00

15 000,00

15 000,00

A.
B.
C.

1 064 000,00

0,00

Gmina
Sochocin

600

60016

Przebudowa drogi Gutarzewo -Podsmardzewo z


mostem

2007-2012

7 226 000,00

15 000,00

5 000,00

5 000,00

A.
B.
C.

853 801,00

215 900,00

Gmina
Sochocin

600

60016

Nowe oblicze Sochocina przebudowa rynku oraz


wyposaenie Izby Pamitkowej Guzikarstwa

2009-2010

591 200,00

12 200,00

579 000,00

300 000,00

A.
B.
C.

0,00

0,00

Gmina
Sochocin

801

80101

Modernizacja boiska przy


PZSiPS w Sochocinie

2009-2010

221 000,00

1 000,00

220 000,00

150 000,00

70 000,00 A.
B.
C.

0,00

0,00

Gmina
Sochocin

150

15011

Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez
budowanie spoeczestwa
informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu

2010-2011

13 440,00

0,00

10 605,00

A.
B.
C.

2 835,00

0,00 Wojewdztwo
Mazowieckie

750

75095

Rozwj elektronicznej
administracji w samorzadach
wojewdztwa mazowieckiego wspomaganej niwelowanie dwudzielnoci potencjau
wojewdztwa

2010-2012

25 410,00

0,00

10 860,00

A.
B.
C.

8 730,00

5 820,00 Wojewdztwo
Mazowieckie

32 949 050,00

268 418,00

279 000,00

849 000,00

12

13

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu

1.

1 554 265,00 683 800,00

2012r.

2 802 128,00

14

1 045 679,00

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
.
.

Zacznik nr 16
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej
i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajce zwrotowi
Lp.

Projekt

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

Klasyfikacja
(dzia, rozdzia,
paragraf)

Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita

w tym:
rodki
z budetu
krajowego

rodki
z budetu
UE i inne
art. 5 ust. 1

Planowane wydatki
2010r.
Wydatki
razem (9+13)

z tego:
rodki z budetu krajowego**

rodki z budetu UE

warto
Projektu)
(6+7)
1

Wydatki
majtkowe
razem:

1.1

Program:

38 850,00

38 850,00

21 465,00

pozostae**

10

11

12

21 465,00

Wydatki razem
(14+15+16+17)

13

z tego, rda finansowania:


art. 5 ust. 1
pkt 2 uofp

poyczki
i kredyty

obligacje

art. 5 ust. 1
pkt 3 uofp

14

15

16

17

21 465,00

I. Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu


1.7 Promocja gospodarcza
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
13 440,00

13 440,00

13 440,00

13 440,00

13 440,00

150

10 605,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

15011

10 605,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

6639

10 605,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

2 835,00

2 835,00

2 835,00

2 835,00

2 835,00

2011r.
Program:

Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013

Priorytet:

II. e-Rozwj Wojewdztwa Mazowieckiego

Dziaanie:

2.2 Rozwj e-usug

Nazwa projektu:

Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa

Razem wydatki:

25 410,00

z tego: 2010r.

750

10 860,00

10 860,00

10 860,00

10 860,00

10 860,00

75095

10 860,00

10 860,00

10 860,00

10 860,00

10 860,00

6639

10 860,00

10 860,00

10 860,00

10 860,00

10 860,00

426 175,91

63 926,38

2011r.

8 730,00

2012r.

5 820,00

Wydatki biece
razem:

426 175,91

63 926,38

362 249,53

0,00

Program:

Program Operacyjny Kapita Ludzki PO KL

Priorytet:

81

Dziaanie:

5.2 Wzmocnienie potencjau administracji samorzdowej

Nazwa projektu:

Wzmocnienie potencjau merytorycznego administracji samorzdowej szans rozwoju gmin wiejskich pnocnego Mazowsza

z tego: 2010r.

63 926,38

362 249,53

362 249,53

139 014,91

20 852,23

118 162,68

139 014,91

20 852,23

20 852,23

118 162,68

118 162,68

750

139 014,91

20 852,23

118 162,68

139 014,91

20 852,23

20 852,23

118 162,68

118 162,68

75095

139 014,91

20 852,23

118 162,68

139 014,91

20 852,23

20 852,23

118 162,68

118 162,68

3 439,44

3 439,44

3 439,44

3 439,44

4118
4119

606,96

606,96

4128
4129

558,03

558,03

61 877,54

61 877,54

98,47

98,47

4178
4179

10 919,56

10 919,56

4308

52 287,67

4309
Program:

0,00

V. Dobre zarzdzanie

Razem wydatki:

2.2

obligacje

Nazwa projektu:

z tego: 2010r.

2.1

z tego, rda finansowania:


poyczki
i kredyty

Dziaanie:

Razem wydatki:

Wydatki
razem
(10+11+12)

Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013

Priorytet:

1.2

pkt 2 i 3
uofp

9 227,24

606,96

606,96

98,47

98,47

10 919,56

10 919,56

9 227,24

9 227,24

9 227,24

52 287,67

558,03

558,03

61 877,54

61 877,54

52 287,67

52 287,67

Program Operacyjny Kapita Ludzki PO KL

Priorytet:

73

IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach

Dziaanie:

5.2 Wzmocnienie potencjau administracji samorzdowej

Nazwa projektu:

Wyrwnywanie szans edukacyjnych w Gminie Sochocin

Razem wydatki:
z tego: 2010r.

287 161,00

43 074,15

244 086,85

287 161,00

43 074,15

43 074,15

244 086,85

244 086,85

801

287 161,00

43 074,15

244 086,85

287 161,00

43 074,15

43 074,15

244 086,85

244 086,85

80195

287 161,00

43 074,15

244 086,85

287 161,00

43 074,15

43 074,15

244 086,85

244 086,85

11 776,63

11 776,63

11 776,63

11 776,63

1 899,46

1 899,46

123 853,91

123 853,91

2 325,60

2 325,60

16 808,75

16 808,75

85 306,00

85 306,00

2 116,50

2 116,50

362 249,53

362 249,53

4118
4119

2 078,23

2 078,23

4128

1 899,46

4129

335,20

4178
21 856,57

2 325,60

4219

410,40

4228
2 966,25

4308
15 054,00

2 116,50

4419
Ogem (1+2)

373,50
465 025,91

102 776,38

362 249,53

21 856,57

410,40

410,40

2 966,25

2 966,25

15 054,00

15 054,00

85 306,00
15 054,00

4418

21 856,57

16 808,75
2 966,25

85 306,00

4309

335,20

2 325,60
410,40

16 808,75

4229

335,20

123 853,91
21 856,57

4218

2 078,23

1 899,46
335,20

123 853,91

4179

2 078,23

2 116,50
373,50

373,50

447 640,91

85 391,38

373,50
0,00

0,00

85 391,38

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2010 i lata nastpne


Lp.

Wyszczeglnienie

Kwota dugu
na dzie
31.12.2009
3

2010

2011

2
Zobowizania wg tytuw dunych:
(1.1+1.2+1.3)
Zacignite zobowizania(bez okrelonych
w art. 170 ust. 3) z tytuu:

902 000

1 902 000

1 676 500

1 101 000

525 500

902 000

902 000

1 676 500

1 101 000

525 500

a
b

poyczek
kredytw

902 000
0

902 000

676 500
1 000 000

451 000
650 000

225 500
300 000

obligacji
Planowane w roku budetowym
(bez okrelonych w art. 170 ust. 3)

1 000 000

poyczki

kredyty, w tym:
EBOiR

0
0

1 000 000
0

0
0

0
0

0
0

1.2

2013

1.
1.1

2012

obligacje

Poyczki, kredyty i obligacje w zwizku


z umow okrelona w art. 170 ust. 3
Zacignite zobowizania

b
2.

Planowane zobowizania
Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3)

0
0

0
295 500

0
645 500

0
635 500

0
565 500

2.1

225 500

575 500

575 500

525 500

Spata rat kapitaowych z wyczeniem


zobowiza okrelonych w art. 169 ust. 3
kredytw i poyczek

225 500

575 500

575 500

525 500

wykup papierw wartociowych

c
2.2

udzielonych porcze
Spata zobowiza z tytuu zobowiza
okrelonych w atr.169 ust. 3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.3
3.

Spata odsetek i dyskonta


Prognozowane dochody budetowe

70 000
13 508 607,91

70 000
13 643 694

60 000
13 780 131

40 000
13 917 932

4.

Prognozowane wydatki budetowe

15 114 407,91

13 063 351

13 193 985

13 325 924

5.
6.

Prognozowany wynik finansowy


Relacje do dochodw (w%):

-1 605 800

6.1

dugu (art. 170 ust. 1) (1-2.1a-2.1b-2.2):3

12,41%

8,07%

3,81%

0,00%

6.2

dugu po uwzgldnieniu wycze


(art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b):3

12,41%

8,07%

3,81%

0,00%

6.3

spaty zaduenia (art. 169 ust. 1) (2:3)

2,19%

4,73%

4,61%

4,06%

6.4

spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3

2,19%

4,73%

4,61%

4,06%

1.3

Wjt:
mgr in. Jerzy Zawadzki