You are on page 1of 16

UCHWAA BUDETOWA NA ROK 2010

RADY GMINY WIENIAWA


Nr XXVII/167/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w zwizku z art. 121
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1241) Rada Gminy w Wieniawie uchwala, co nastpuje:
1.1. Ustala si dochody w cznej kwocie 12.820.182z, z tego:
a) biece w kwocie 12.750.182z,
b) majtkowe w kwocie 70.000z,
zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 1.
2. Ustala si wydatki w cznej kwocie 17.525.084z z tego:
a) biece w kwocie 11.791.291z,
b) majtkowe w kwocie 5.733.793z,
zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 2.
3. Ustala si limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.
2.1. Ustala si deficyt w wysokoci 4.704.902z sfinansowany przychodami pochodzcymi z:
-

zacignitych kredytw w kwocie 4.704.902z.


2. Ustala si przychody budetu w kwocie 4.893.268z, z nastpujcych tytuw:

zacignitych kredytw w kwocie 4.893.268z.


3. Ustala si rozchody budetu w kwocie 188.366z, z nastpujcych tytuw:

spaty otrzymanych poyczek w kwocie 188.366z.

4. Ustala si limity zobowiza do zacignicia na sfinansowanie przejciowego deficytu w kwocie


500.000z, w tym z tytuu:
-

zaciganych kredytw 500.000z.


3.1. Ustala si rezerw ogln w wysokoci 119.366z.
2. Ustala si rezerwy celowe w wysokoci 54.027z, z tego:

na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego w wysokoci 54.027z.

4. Ustala si dotacje udzielone z budetu gminy podmiotom nalecym i nie nalecym do sektora finansw publicznych zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.
5. Ustala si dochody z tytuu wydania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki na
realizacj zada okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziaania Narkomanii zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej
uchway.
6. Ustala si Plan Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.
7. Upowania si Wjta do:
1. Zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci okrelonej w 2 ust. 3 niniejszej uchway.
2. Zacigania zobowiza:

z tytuu umw, ktrych realizacja jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i gdy termin zapaty upywa w 2011 roku do cznej kwoty 500.000z.

3. Lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy.
4. Przekazania upowanie kierownikom jednostek do:
a) dokonywania zmian w planie wydatkw jednostki, tj. przenoszenia wydatkw midzy paragrafami i
rozdziaami w ramach dziau, z wyczeniem przeniesie wydatkw midzy dziaami,
b) zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania jednostki gdy termin zapaty upywa w 2011 roku do cznej kwoty
100.000z.
8. Docza si do uchway prognoz cznej kwoty dugu gminy i spat rat na koniec 2010 roku i lata
nastpne.
9.1. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi.
2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
Przewodniczcy Rady Gminy:
Zbigniew Adamczyk

Tabela nr 1
w zotych
Dochody biece
Dzia

Rozdzia

rdo dochodw

1
010

5
131 552,00

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi


0830 Wpywy z usug

129 106,00
129 106,00

Rolnictwo i owiectwo
01010
01095

Pozostaa dziaalno
0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod


40002

700

Dostarczanie wody
0830 Wpywy z usug
Gospodarka mieszkaniowa

70005

750
75011

75023

75101

754
75414

2 446,00
2 446,00

147 665,00
147 665,00
147 665,00
69 534,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami


0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci

69 534,00
37,00

0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek


samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

35 483,00

0830 Wpywy z usug

34 014,00

Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0830 Wpywy z usug

751

Plan

75 911,00
42 326,00
42 326,00
33 585,00
350,00

0920 Pozostae odsetki


Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

33 235,00
920,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa


2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

920,00
920,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


Obrona cywilna
2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu

300,00
300,00
300,00

administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
756
75601

75615

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych


osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych

1 849 538,00

0350 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej
0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

4 620,00

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych,


podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomoci

173 047,00

0320 Podatek rolny


75616

124 907,00
259 444,00

0690 Wpywy z rnych opat


0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat
Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na
podstawie ustaw
0410 Wpywy z opaty skarbowej
0460 Wpywy z opaty eksploatacyjnej
0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu
Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa
0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osb prawnych
75801
75807
75831
801

Rne rozliczenia
Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

80104
80148

85212

85213

85214

85216

480,00
64 963,00
1 150,00
6 100,00
114 609,00
10 902,00
39 707,00
64 000,00
960 834,00
957 900,00
2 934,00
8 242 612,00
4 232 828,00
4 232 828,00
3 826 272,00

2920 Subwencje oglne z budetu pastwa

3 826 272,00

Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin


2920 Subwencje oglne z budetu pastwa
Szkoy podstawowe
0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
0830 Wpywy z usug
Przedszkola
0830 Wpywy z usug
Stowki szkolne
0830 Wpywy z usug

852

18 981,00
115 988,00
4 365,00

2920 Subwencje oglne z budetu pastwa


Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin

Owiata i wychowanie
80101

3 018,00

0310 Podatek od nieruchomoci


0320 Podatek rolny

0430 Wpywy z opaty targowej


0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

758

155 889,00
14140,00
596 378,00

0340 Podatek od rodkw transportowych


0360 Podatek od spadkw i darowizn

75621

50,00

0330 Podatek leny


Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku
od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych

0330 Podatek leny

75618

4 670,00

183 512,00
183 512,00
242 389,00
14 744,00
9 744,00

5 000,00
60 025,00
60 025,00
167 620,00
167 620,00

Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 989 761,00
1 857 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

1 857 000,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w
zajciach w centrum integracji spoecznej.
2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych
gmin (zwizkw gmin)

2 700,00

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych
gmin (zwizkw gmin)

19 000,00
19 000,00

Zasiki stae

2 700,00

34 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych
gmin (zwizkw gmin)

34 000,00

85219

Orodki pomocy spoecznej


2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych
gmin (zwizkw gmin)

71 000,00
71 000,00

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze


0830 Wpywy z usug

6 061,00
6 061,00

razem:
Dochody majtkowe
Dzia

Rozdzia

rdo dochodw

1
801

80103
6300

12 750 182,00
Plan

Owiata i wychowanie

5
70 000,00

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

70 000,00

Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

70 000,00

razem:

70 000,00

Ogem

12 820 182,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego

Tabela nr 2
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece

010
01010

z tego:
Wynagrodzenia
i pochodne

Dotacje

Wydatki na
obsug
dugu

Wydatki z
tytuu
porcze i
gwarancji

10

Pozostae

11

Wydatki
majtkowe

12

Rolnictwo i owiectwo

1 295 815,00

145 627,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 627,00

1 150188,00

Infrastruktura wodocigowa
i sanitacyjna wsi

1 289141,00

138 953,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138 953,00

1 150188,00
0,00

4260

Zakup energii

18 545,00

18 545,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 545,00

4300

Zakup usug pozostaych

120 408,00

120 408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 408,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

1 150188,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 150188,00

Izby rolnicze

5189,00

5 189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5189,00

0,00

Wpaty gmin na rzecz izb


rolniczych w wysokoci 2%
uzyskanych wpyww z
podatku rolnego

5189,00

5 189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5189,00

0,00

Pozostaa dziaalno

1 485,00

1 485,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 485,00

0,00

Zakup usug pozostaych

1 485,00

1 485,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 485,00

0,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn,


gaz i wod

269 851,00

269 851,00

93 635,00

0,00

0,00

0,00

176 216,00

0,00

Dostarczanie wody

269 851,00

269 851,00

93 635,00

0,00

0,00

0,00

176 216,00

0,00

77 536,00

77 536,00

77 536,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2134,00

2 134,00

2134,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 015,00

12 015,00

12 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01030
2850

01095
4300
400

40002
4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 950,00

1 950,00

1 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

33 106,00

33106,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33106,00

0,00

4260

Zakup energii

75 480,00

75 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 480,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

20 275,00

20 275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 275,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

4 795,00

4 795,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 795,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

39 980,00

39 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 980,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze socjalnych

2 580,00

2 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 580,00

0,00

600

Transport i czno
60014
6300

60016

1 879 236,00

129 236,00

37 671,00

0,00

0,00

0,00

91 565,00

1 750 000,00

Drogi publiczne powiatowe

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

Dotacja celowa na pomoc


finansow udzielan
midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego
na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

1 779 236,00

129 236,00

37 671,00

0,00

0,00

0,00

91 565,00

1 650 000,00

30 040,00

30 040,00

30 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drogi publiczne gminne


4010

Wynagrodzenia osobowe

pracownikw
4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

2155,00

2 155,00

2155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

4 711,00

4 711,00

4 711,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

765,00

765,00

765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

40 100,00

40100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40100,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

49 383,00

49 383,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 383,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze socjalnych

1 032,00

1 032,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 032,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

1 650 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 650 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

4 700,00

4 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 700,00

0,00

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

4 700,00

4 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 700,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

4260

Zakup energii

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 700,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

Dziaalno usugowa

98 576,00

98 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 576,00

0,00

Plany zagospodarowania
przestrzennego

98 576,00

98 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 576,00

0,00

700
70005

710
71004
4300
750

Zakup usug pozostaych


Administracja publiczna

75011

98 576,00

98 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 576,00

0,00

1 695 294,00

1 680 709,00

1 326 573,00

0,00

0,00

0,00

354136,00

14 585,00

Urzdy wojewdzkie

42 326,00

42 326,00

41 341,00

0,00

0,00

0,00

985,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

34 517,00

34 517,00

34 517,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

5 978,00

5 978,00

5 978,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

846,00

846,00

846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

985,00

985,00

0,00

0,00

0,00

0,00

985,00

0,00

Rady gmin (miast i miast na


prawach powiatu)

113 650,00

113 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 650,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz


osb fizycznych

105 600,00

105 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 600,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

6 817,00

6 817,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 817,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej

433,00

433,00

0,00

0,00

0,00

0,00

433,00

0,00

Urzdy gmin (miast i miast


na prawach powiatu)

1 524 733,00

1 524 733,00

1 285 232,00

0,00

0,00

0,00

239 501,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

1 028 275,00

1 028 275,00

1 028 275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

65 044,00

65 044,00

65 044,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

162 401,00

162 401,00

162 401,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

28 512,00

28 512,00

28 512,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

75 500,00

75 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 500,00

0,00

4260

Zakup energii

23 125,00

23125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23125,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

70 333,00

70 333,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 333,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do


sieci Internet

1 441,00

1 441,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 441,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej

3 922,00

3 922,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 922,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

10 180,00

10180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10180,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

26 500,00

26 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 500,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

10 500,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 500,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

Pozostaa dziaalno

14 585,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 585,00

Dotacje celowe przekazane


dla powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy

14 585,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 585,00

75022

75023

75095
6620

jednostkami samorzdu
terytorialnego
751

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,


kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa

920,00

920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

920,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,


kontroli i ochrony prawa

920,00

920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

920,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

370,00

370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

75101

754
75412

550,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa

999 947,00

94 727,00

11 700,00

0,00

0,00

0,00

83 027,00

905 220,00

Ochotnicze strae poarne

945 620,00

40 400,00

11 700,00

0,00

0,00

0,00

28 700,00

905 220,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

4260

Zakup energii

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

0,00

4430

Rne opaty i skadki

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

75414

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

905 220,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

905 220,00

Obrona cywilna

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

Zarzdzanie kryzysowe

54 027,00

54 027,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 027,00

0,00

Rezerwy

54 027,00

54 027,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 027,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i


od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem

63 325,00

63 325,00

25 900,00

0,00

0,00

0,00

37 425,00

0,00

Pobr podatkw, opat i


niepodatkowych nalenoci
budetowych

63 325,00

63 325,00

25 900,00

0,00

0,00

0,00

37 425,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz


osb fizycznych

25 200,00

25 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 200,00

0,00

4100

Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne

25 900,00

25 900,00

25 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

7 300,00

7 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

2 425,00

2 425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 425,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

13 783,00

13 783,00

0,00

0,00

13 783,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i


poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego

13 783,00

13 783,00

0,00

0,00

13 783,00

0,00

0,00

0,00

Odsetki i dyskonto od
skarbowych papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek oraz innych
instrumentw finansowych,
zwizanych z obsug dugu
krajowego.

13 783,00

13 783,00

0,00

0,00

13 783,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

119 366,00

119 366,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 366,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

119 366,00

119 366,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 366,00

0,00

Rezerwy

119 366,00

119 366,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 366,00

0,00

Owiata i wychowanie

6 234 645,00

6 076145,00

4 410 002,00 138 880,00

0,00

0,00

1 527 263,00

158 500,00

Szkoy podstawowe

75421
4810
756

75647

757
75702

8070

758
75818
4810
801
80101

2 701 636,00

2 701 636,00

2131 188,00 118 048,00

0,00

0,00

452 400,00

0,00

2590

Dotacja podmiotowa z
budetu dla publicznej
jednostki systemu owiaty
prowadzonej przez osob
prawn inn ni jednostka
samorzdu terytorialnego
lub przez osob fizyczn

118 048,00

118 048,00

0,00 118 048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

118 838,00

118 838,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118 838,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe

1 647 897,00

1 647 897,00

1 647 897,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pracownikw
4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

150 477,00

150 477,00

150 477,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

286 668,00

286 668,00

286 668,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4240

46 146,00

46146,00

46146,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 254,00

112 254,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 254,00

0,00

Zakup pomocy naukowych,


dydaktycznych i ksiek

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

4260

Zakup energii

40 700,00

40 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 700,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

27 000,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 000,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do


sieci Internet

1 800,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

5 800,00

5 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 800,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

3 800,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 800,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze socjalnych

115 398,00

115 398,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 398,00

0,00

4480

Podatek od nieruchomoci

310,00

310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

3 200,00

3 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 200,00

0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

4 300,00

4 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 300,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

290 809,00

132 309,00

96 690,00

20 832,00

0,00

0,00

14 787,00

158 500,00

80103

Oddziay przedszkolne w
szkoach podstawowych
2590

Dotacja podmiotowa z
budetu dla publicznej
jednostki systemu owiaty
prowadzonej przez osob
prawn inn ni jednostka
samorzdu terytorialnego
lub przez osob fizyczn

20 832,00

20 832,00

0,00

20 832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

6 956,00

6 956,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 956,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

75 459,00

75 459,00

75 459,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

5 720,00

5 720,00

5 720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

13 360,00

13 360,00

13 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

2151,00

2 151,00

2151,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze socjalnych

6050
80104

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

5 031,00

5 031,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 031,00

0,00

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

158 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158 500,00

Przedszkola

491 990,00

491 990,00

325 512,00

0,00

0,00

0,00

166 478,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

14 476,00

14 476,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 476,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

251 963,00

251 963,00

251 963,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

21 074,00

21 074,00

21 074,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

45 199,00

45199,00

45199,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

7 276,00

7 276,00

7 276,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

33 900,00

33 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 900,00

0,00

4220

Zakup rodkw ywnoci

42 525,00

42 525,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 525,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych,


dydaktycznych i ksiek

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

4260

Zakup energii

28 000,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do


sieci Internet

950,00

950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze socjalnych

16 977,00

16 977,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 977,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

80110

Gimnazja

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

1 872 573,00

1 872 573,00

1 556 062,00

0,00

0,00

0,00

316 511,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

104 017,00

104 017,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 017,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

1 178160,00

1 178160,00

1 178160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

116 662,00

116 662,00

116 662,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

225 018,00

225 018,00

225 018,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

36 222,00

36 222,00

36 222,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych,


dydaktycznych i ksiek

15 500,00

15 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 500,00

0,00

4260

Zakup energii

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

22 000,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do


sieci Internet

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

2100,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2100,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

3 900,00

3 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 900,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze socjalnych

85 994,00

85 994,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 994,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

Dowoenie uczniw do
szk

279 538,00

279 538,00

0,00

0,00

0,00

0,00

279 538,00

0,00

Zakup usug pozostaych

279 538,00

279 538,00

0,00

0,00

0,00

0,00

279 538,00

0,00

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej


szk

247 474,00

247 474,00

193 674,00

0,00

0,00

0,00

53 800,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

150 323,00

150 323,00

150 323,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

13 861,00

13 861,00

13 861,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

25 401,00

25 401,00

25 401,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4 089,00

4 089,00

4 089,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do


sieci Internet

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

3 700,00

3 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 700,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

1 300,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze socjalnych

3 300,00

3 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 300,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

25 088,00

25 088,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 088,00

0,00

80113
4300
80114

80146
4300
80148

Zakup usug pozostaych


Stowki szkolne

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

25 088,00

25 088,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 088,00

0,00

290 796,00

290 796,00

106 876,00

0,00

0,00

0,00

183 920,00

0,00

82 938,00

82 938,00

82 938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

13 855,00

13 855,00

13 855,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

2 583,00

2 583,00

2 583,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

4220

Zakup rodkw ywnoci

166 320,00

166 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166 320,00

0,00

4260

Zakup energii

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze socjalnych

4 400,00

4 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 400,00

0,00

Pozostaa dziaalno

34 741,00

34 741,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 741,00

0,00

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze socjalnych

34 741,00

34 741,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 741,00

0,00

80195
4440

851

Ochrona zdrowia

1 064 000,00

64 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

63 000,00

1 000 000,00

Zwalczanie narkomanii

5 000,00

5 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

59 000,00

59 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 000,00

0,00

85153

85154
3030

Rne wydatki na rzecz


osb fizycznych

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

3110

wiadczenia spoeczne

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

19 500,00

19 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 500,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

Pozostaa dziaalno

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

Pomoc spoeczna

85195
6050
852

2179 764,00

2 179 764,00

212 695,00

0,00

0,00

0,00

1 967 069,00

0,00

Domy pomocy spoecznej

38 955,00

38 955,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 955,00

0,00

wiadczenia spoeczne

38 955,00

38 955,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 955,00

0,00

wiadczenia rodzinne,
wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz
skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

1 857 000,00

1 857 000,00

43 488,00

0,00

0,00

0,00

1 813 512,00

0,00

3110

wiadczenia spoeczne

1 793 290,00

1 793 290,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 793 290,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

27 875,00

27 875,00

27 875,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

2102,00

2 102,00

2102,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

12 776,00

12 776,00

12 776,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

735,00

735,00

735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

6 222,00

6 222,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 222,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

6 500,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 500,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do


sieci Internet

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze socjalnych

1 033,00

1 033,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 033,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

1 750,00

1 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 750,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

2 517,00

2 517,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 517,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za
osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczce w
zajciach w centrum
integracji spoecznej.

2 700,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

0,00

85202
3110
85212

85213

4130
85214

3110
85216
3110
85219

Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne

2 700,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

0,00

Zasiki i pomoc w naturze


oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

34 000,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 000,00

0,00

wiadczenia spoeczne

34 000,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 000,00

0,00

Zasiki stae

34 000,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 000,00

0,00

wiadczenia spoeczne

34 000,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 000,00

0,00

161 349,00

161 349,00

143 580,00

0,00

0,00

0,00

17 769,00

0,00

Orodki pomocy spoecznej


3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

113 032,00

113 032,00

113 032,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

8 255,00

8 255,00

8 255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

19 321,00

19 321,00

19 321,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

2 972,00

2 972,00

2 972,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

2 800,00

2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 800,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 570,00

1 570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 570,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do


sieci Internet

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze socjalnych

3 099,00

3 099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 099,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi
opiekucze

26 760,00

26 760,00

25 627,00

0,00

0,00

0,00

1 133,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

20 873,00

20 873,00

20 873,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

775,00

775,00

775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

3 448,00

3 448,00

3 448,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

531,00

531,00

531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze socjalnych

1 033,00

1 033,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 033,00

0,00

Pozostaa dziaalno

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

wiadczenia spoeczne

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

246 937,00

246 937,00

194 858,00

0,00

0,00

0,00

52 079,00

0,00

wietlice szkolne

85228

85295
3110
854
85401

246 391,00

246 391,00

194 858,00

0,00

0,00

0,00

51 533,00

0,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

13 271,00

13 271,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 271,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

151 993,00

151 993,00

151 993,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

11 933,00

11 933,00

11 933,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia
spoeczne

26 643,00

26 643,00

26 643,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4260
4300
4410

Podre subowe krajowe

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze socjalnych

85495
4440

900

4 289,00

4 289,00

4 289,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00

Zakup energii

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

Zakup usug pozostaych

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

10 062,00

10 062,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 062,00

0,00

Pozostaa dziaalno

546,00

546,00

0,00

0,00

0,00

0,00

546,00

0,00

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze socjalnych

546,00

546,00

0,00

0,00

0,00

0,00

546,00

0,00

196 692,00

196 692,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196 692,00

0,00

Oczyszczanie miast i wsi

984,00

984,00

0,00

0,00

0,00

0,00

984,00

0,00

Zakup usug pozostaych

984,00

984,00

0,00

0,00

0,00

0,00

984,00

0,00

Owietlenie ulic, placw i


drg

170 708,00

170 708,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 708,00

0,00

Zakup energii

139 996,00

139 996,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139 996,00

0,00

Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
90003
4300
90015
4260

4300

Zakup usug pozostaych

30 712,00

30 712,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 712,00

0,00

Pozostaa dziaalno

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

Wpaty gmin i powiatw na


rzecz innych jednostek
samorzdu terytorialnego
oraz zwizkw gmin lub
zwizkw powiatw na
dofinansowanie zada
biecych

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

737153,00

381 853,00

0,00 381 853,00

0,00

0,00

0,00

355 300,00

Domy i orodki kultury,


wietlice i kluby

550 480,00

195 180,00

0,00

195180,00

0,00

0,00

0,00

355 300,00

2430

Dotacja podmiotowa z
budetu dla samorzdowej
instytucji kultury

195180,00

195 180,00

0,00

195180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

355 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

355 300,00

Biblioteki

186 673,00

186 673,00

0,00 186 673,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja podmiotowa z
budetu dla samorzdowej
instytucji kultury

186 673,00

186 673,00

0,00 186 673,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

425 080,00

25 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 080,00

400 000,00

Obiekty sportowe

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

25 080,00

25 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 080,00

0,00

90095
2900

921
92109

92116
2430

926
92601
6050
92605

Zadania w zakresie kultury


fizycznej i sportu
3030

Rne wydatki na rzecz


osb fizycznych

5 552,00

5 552,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 552,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

8 231,00

8 231,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 231,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

8 877,00

8 877,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 877,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

2 420,00

2 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 420,00

0,00

17 525 084,00

11791291,00

6 314 034,00 520 733,00

13 783,00

0,00

4 942 741,00

5 733 793,00

Wydatki razem:

Tabela nr 3
Przychody

Tre

952

Po zmianie

Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym


Razem

4 893 268,00
4 893 268,00

Tabela nr 4
Rozchody

Tre

992

Po zmianie

Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw


Razem

188 366,00
188 366,00

Zacznik nr 1
Limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 2012
Lp.

Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

cznie koszty
finansowe

Planowane wydatki (w z)
2010r.

2011r.

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu

2012r.

1.

010

01010

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa - wykonanie


dokumentacji projektowej i roboty fachowe.

5 881 803,00

587 788,00

2 890 169,00

2 403 846,00

Urzd Gminy

2.

010

01010

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kudno - wykonanie


dokumentacji projektowej i roboty fachowe.

3 424 794,00

562 400,00

1 617 276,00

1 245 118,00

Urzd Gminy

3.

600

60014

Dotacja dla powiatu na zadanie Przebudowa drogi Nr 3336


W Wieniawa-Przytyk-Jedlisk na odcinku od km

100 000,00

100 000,00

Urzd Gminy

0+350,00+6759,30 - dotacje dla powiatu na inwestycje.


4.

600

60016

Modernizacja drogi gminnej w miejscowoci Rykw

400 000,00

400 000,00

Urzd Gminy

400 000,00

400 000,00

Urzd Gminy

o dugoci 750 mb.


5.

600

60016

Modernizacja drogi gminnej w miejscowoci Zagrze


o dugoci 450 mb.

6.

600

60016

Modernizacja drogi gminnej w miejscowoci ukw Gaj o


dugoci 1357 mb.

450 000,00

450 000,00

Urzd Gminy

7.

600

60016

Modernizacja drogi gminnej w miejscowoci Kochanw

400 000,00

400 000,00

Urzd Gminy

o dugoci 942 mb.


8.

750

75095

Rozwj komunikacji elektronicznej dla mieszkacw


powiatu przysuskiego.

16 585,00

14 585,00

Urzd Gminy

9.

754

75412

Modernizacja budynku Stranicy Ochotniczej Stray


Poarnej w Wieniawie oraz jego rozbudowa.

937 870,00

905 220,00

Urzd Gminy

10.

801

80103

Remont i wyposaenie klasopracowni klasy zerowej oraz


nauczania wczesnoszkolnego w Zespole Szk Oglnoksztaccych w m. Wieniawa.

158 500,00

158 500,00

Urzd Gminy

11.

851

85195

Opracowanie dokumentacji projektowo technicznej i roboty


fachowe na budow budynku z zakresu usug spoeczno
kulturalnych w miejscowoci Skrzynno.

1 063 586,00

1 000 000,00

Urzd Gminy

12.

921

92109

Rozbudowa wietlicy wiejskiej w ukowie wraz z boiskiem


do gier zespoowych - opracowanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe.

455 300,00

355 300,00

Urzd Gminy

13.

926

92601

Budowa boiska sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w


miejscowoci Wieniawa.

400 000,00

400 000,00

Urzd Gminy

14 088 438,00

5 733 793,00

4 507 445,00

3 648 964,00

Ogem:

Zacznik nr 1a
Plan zada inwestycyjnych w roku 2010
Dzia

Rozdzia

010
01010

Tre
Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

600
60014

60016

75095

1 150 188,00
1 150188,00
1 150188,00

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kudno - wykonanie dokumentacji projektowej i


roboty fachowe.

562 400,00

Dochody wasne jst

156 725,00

Kredyty i poyczki
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa - wykonanie dokumentacji projektowej i
roboty fachowe.

405 675,00
587 788,00

Dochody wasne jst


Kredyty i poyczki

55 415,00
532 373,00

Transport i czno

1 750 000,00

Drogi publiczne powiatowe


6300 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3366W Wieniawa Przytyk - Jedlisk na odcinku
od km 0+350,00 do 6+759,30 dotacje dla powiatu na inwestycje.
Dochody wasne jst
Drogi publiczne gminne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

750

Warto

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00
1 650 000,00
1 650 000,00

Modernizacja drogi gminnej w miejscowoci Zukw -Gaj o dugoci 1357 mb.


Kredyty i poyczki

450 000,00
450 000,00

Modernizacja drogi gminnej w miejscowoci Rykw o dugoci 750 mb.

400 000,00

Kredyty i poyczki
Modernizacja drogi gminnej w Miejscowoci Zagrze o dugoci 450 mb.

400 000,00
400 000,00

Kredyty i poyczki

400 000,00

Modernizacja drogi gminnej w miejscowoci Kochanw o dugoci 942 mb.


Kredyty i poyczki

400 000,00
400 000,00

Administracja publiczna
Pozostaa dziaalno
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Rozwj komunikacji elektronicznej dla mieszkacw powiatu przysuskiego .
Dochody wasne jst

14 585,00
14 585,00
14 585,00

14 585,00
14 585,00

754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


75412

801
80103

905 220,00

Ochotnicze strae poarne


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

905 220,00
905 220,00

Modernizacja budynku Stranicy Ochotniczej Stray Poarnej w Wieniawie oraz jego


rozbudowa.
Kredyty i poyczki

905 220,00

Owiata i wychowanie

158 500,00

905 220,00

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

158 500,00
158 500,00

Remont i wyposaenie klasopracowni klasy zerowej oraz nauczania wczesnoszkolnego w Zespole Szk Oglnoksztaccych w m. Wieniawa
Dochody wasne jst

158 500,00
88 500,00

Inne
851

70 000,00

Ochrona zdrowia
Pozostaa dziaalno

85195

1 000 000,00
1 000 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

921

1 000 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budow


budynku z zakresu spoeczno kulturalnych w miejscowoci Skrzynno.

1 000 000,00

Kredyty i poyczki

1 000 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

92109

355 300,00
355 300,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

926
92601

355 300,00

Rozbudowa wietlicy wiejskiej w Zukowie wraz z boiskami do gier zespoowych opracowanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe.

355 300,00

Dochody wasne jst

355 300,00

Kultura fizyczna i sport


Obiekty sportowe

400 000,00
400 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Budowa boiska sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowoci Wieniawa.

400 000,00
400 000,00

Kredyty i poyczki

400 000,00

Razem

5 733 793,00

Zacznik nr 2
Dotacje udzielone w 2010 roku z budetu podmiotom nalecych
i nie nalecych do sektora finansw publicznych
Dzia

Rozdzia

Tre
podmiotowej

1
2
Jednostka sektora
finansw publicznych

60014

Starostwo Powiatowe w Przysusze

750

75095

Starostwo Powiatowe w Przysusze

921
921

92109
92116

Gminny Orodek Kultury w Wieniawie


Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie

801

celowej
6

Nazwa jednostki

600

Jednostki nie nalece


do sektora finansw
publicznych
801
80101

Kwota dotacji
(w z)
przedmiotowej

100.000
14.585
195.180
186.673

Nazwa zadania

Stowarzyszenie Viribus Unitis w Sokolnikach Mokrych

80103
Ogem

118.048
20.832
520.733

114.585

Zacznik nr 3
Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziaania Narkomanii

Dochody
Dzia
Rozdzia

Z tytuu
zezwole na
sprzeda
alkoholu

756

75618

Plan
(z)

Gminny Program Profilaktyki i


Rozwizywania Problemw
Alkoholowych

Wydatki
Dzia

Rozdzia

851

85154

59.000

851

85153

5.000
64.000

64.000

Plan
(z)

Gminny Program Przeciwdziaania Narkomanii


Ogem

64.000

Zacznik nr 4
Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2010
Jednostka: GFOiGW

900
90011

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku


Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

5 687,00
5 687,00

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

5 687,00

Stan rodkw obrotowych na koniec roku


Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

900
90011

367,00
367,00

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

900
90011
0690

367,00

Przychody
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

5 680,00
5 680,00

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej


Wpywy z rnych opat

5 680,00
5 680,00

Koszty
900

11 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

90011
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

11 000,00
11 000,00
1 000,00
10 000,00

Prognoza dugu gminy Wieniawa na dzie 31 grudnia 2010r. i lata nastpne


1

Zobowizania wg tytuw dunych:

1 924 612,45

554 828,00

5 259 730,00

4 582 040,00

3 914 616,00

3 425 290,00

Zacignite zobowizania
(bez art.170 ust.3 ufp):

1 924 612,45

554 828,00

5 259 730,00

4 582 040,00

3 914 616,00

3 425 290,00

1.1.1

poyczki

1 924 612,45

554 828,00

1.1.2

kredyty

0,00

0,00

1.1.3

obligacje

0,00

0,00
4 893 268,00

0,00

0,00

0,00

1.1

1.2

Planowane w roku budetowym


(bez art.170 ust.3 ufp):

1.2.1

poyczki

1.2.2

kredyty

0,00

0,00

0,00

0,00

4 893 268,00

0,00

0,00

1.2.3

obligacje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Planowane w roku budetowym


(art.170 ust.3 ufp):

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1

poyczek

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2

kredyty

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3

obligacje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spata dugu

202 149,00

1 110 692,00

1 052 560,00

826 860,00

Spata rat kapitaowych

188 366,00

677 690,00

667 424,00

489 326,00

1.3

Zacignite zobowizania
(art.170 ust.3 ufp):

0,00

0,00

1.3.1

poyczki

0,00

0,00

1.3.2

kredyty

0,00

0,00

1.3.3

obligacje

0,00

0,00

1.4

1.5
2
2.1

Prognozowany stan zobowiza wymagalnych


na 31.12

0,00

0,00

(bez art.169 ust.3 ufp):


2.1.1

kredytw

0,00

489 326,00

489 326,00

489 326,00

2.1.2

poyczek

188 366,00

188 364,00

178 098,00

0,00

Prognoza 2014

Prognoza 2015

Prognoza 2016

) Prognoza 2017

Prognoza 2018

Prognoza 201 9

Prognoza 2020

2 935 964,00

2 446 638,00

1 957 312,00

1 467 986,00

978 660,00

489 334,00

0,00

2 935 964,00

2 446 638,00

1 957 312,00

1 467 986,00

978 660,00

489 334,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

782 821,00

738 782,00

694 742,00

650 703,00

606 663,00

562 624,00

518593,00

489 326,00

489 326,00

489 326,00

489 326,00

489 326,00

489 326,00

489 334,00

489 326,00

489 326,00

489 326,00

489 326,00

489 326,00

489 326,00

489 334,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

wykup papierw wartociowych

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

udzielonych porcze

0,00

0,00

0,00

0,00

Spata rat kapitaowych (art.169 ust.3 ufp):

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

kredytw

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

poyczek

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

wykup papierw wartociowych

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4

udzielonych porcze

0,00

0,00

0,00

0,00

13 783,00

433 002,00

385 136,00

337 534,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 064 772,00 12 820 182,00 13 076 600,00 13 730 400,00

14 416 920,00

2.2

2.3

Spata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)

2.4

Spata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)

Prognozowane dochody budetowe

Relacje do dochodw (w %):

13 976 042,28

..

4.1

dugu (art. 170 ust. 1);

13,77%

3,94%

41 ,03%

35,04%

28,51%

23,76%

4.2

dugu po uwzgldnieniu wycze


(art. 170 ust. 3);

13,77%

3,94%

41 ,03%

35,04%

28,51%

23,76%

4.3

spaty zaduenia
(art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3

1,58%

8,49%

7,67%

5,74%

4.4

spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze


(art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3

1,58%

8,49%

7,67%

5,74%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

293 495,00

249 456,00

205 416,00

161 377,00

117 337,00

73 298,00

29 259,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 705 258,00

15146416,00

15 600 808,00

15 756 818,00

16 071 953,00

16 232 672,00

17 044 306,00

19,97%

16,15%

12,55 %

9,32 %

6,09 %

3,01 %

0,00 %

19,97%

16,15%

12,55%

9,32 %

6,09 %

3,01 %

0,00 %

5,32 %

4,88 %

4,45 %

4,13%

3,77 %

3,47 %

3,04 %

5,32 %

4,88 %

4,45 %

4,13%

3,77 %

3,47 %

3,04 %

Przewodniczcy Rady Gminy:

Zbigniew Adamczyk