You are on page 1of 3

UCHWAA Nr XXXV/175/2009 RADY MIASTA W ASKARZEWIE z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych na terenie miasta askarzewa w 2010 roku oraz zwolnie w tym podatku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 10 i 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.), w zwizku z Obwieszczeniem Ministra Finansw z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie grnych granic stawek kwotowych podatkw i opat lokalnych (M. P. Nr 52, poz. 742) oraz obwieszczeniem Ministra Finansw z dnia 6 padziernika 2009r. w sprawie stawek podatku od rodkw transportowych obowizujcych w 2010 roku (M.P. Nr 67, poz. 872), Rada Miasta w askarzewie uchwala, co nastpuje: 1. Okrela si wysoko rocznych stawek podatku od rodkw transportowych: 1. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej: a) powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie 610z, b) powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie 700z, c) powyej 9 ton i poniej 12 ton 1.210z 2. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej rwnej lub wyszej ni 12 ton wedug zacznika nr 1 do uchway; 3. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a) od 3,5 tony i poniej 12 ton wyprodukowane nie wczeniej ni 31 grudnia 1998r. 1.250z, b) od 3,5 tony i poniej 12 ton wyprodukowane nie wczeniej ni 31 grudnia 1999r. 1.430z; 4. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw rwnej lub wyszej ni 12 ton wedug zacznika nr 2 do uchway; 5. od przyczepy lub naczepy, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit od 7 ton i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego: a) od 7 ton i poniej 12 ton wyprodukowane nie pniej ni 31 grudnia 1998r. 900z; b) od 7 ton i poniej 12 ton wyprodukowane nie wczeniej ni 1 stycznia 1999r. - 1.100z c) od przyczepy lub naczepy, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit rwn lub wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego wedug zacznika nr 3 do uchway; 6. od autobusu w zalenoci od liczby miejsc siedzcych cznie z kierowc: a) mniej ni 30 miejsc 1.060z, b) rwnej lub wyszej ni 30 miejsc 1.800z. 2. Zwalnia si od podatku rodki transportowe przeznaczone do prowadzenia dziaalnoci owiatowej, zwizanej z bezpieczestwem, obronnoci oraz ochron przeciwpoarow. 3. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta askarzewa. 4. Traci moc uchwaa nr XXVII/127/2008 Rady Miasta w askarzewie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych na terenie miasta askarzewa w 2009 roku oraz zwolnie w tym podatku. 5. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.

Przewodniczcy Rady Miasta: in. Tomasz Narojczyk

Zacznik nr 1 do uchway XXXV/175/2009 Rady Miasta w askarzewie z dnia 27 listopada 2009r. Stawki podatku dla pojazdw okrelonych w art. 8 pkt 2 ustawy (Stawki podatku dla samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej rwnej lub wyszej ni 12 ton)
Liczba osi i dopuszczalna masa cakowita (w tonach) nie mniej ni mniej ni Minimalna stawka podatku (w zotych) o jezdna (osie jezdne) inne systemy zawieszenia z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub uznanym za rwnowane 3 4 Dwie osie 742 757 757 780 780 803 803 1315 Trzy osie 1290 1315 1315 1354 1354 1395 1395 1656 1656 1706 1706 1738 Cztery osie i wicej 1326 1656 1656 1738 1738 1790 1800 2480 1800 2480

1 12 13 14 15 12 17 19 21 23 25 12 25 27 29 31

2 13 14 15

17 19 21 23 25

25 27 29 31

Przewodniczcy Rady Miasta: in. Tomasz Narojczyk

Zacznik nr 2 do uchway XXXV/175/2009 Rady Miasta w askarzewie z dnia 27 listopada 2009r. Stawki podatku dla pojazdw okrelonych w art. 8 pkt 4 ustawy (Stawki podatku dla cignika siodowego i balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw rwnej lub wyszej ni 12 ton)
Liczba osi i dopuszczalna masa cakowita zespou pojazdw: cignik siodowy +naczepa, cignik siodowy + przyczepa (w tonach) Nie mniej ni Mniej ni Minimalna stawka podatku (w zotych)

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 12 18 25 31 12 40

2 Dwie osie 18 25 31 Trzy osie 40

3 780 820 900 1428 1260 1743

4 820 900 1100 1960 1.743 2577

Przewodniczcy Rady Miasta: in. Tomasz Narojczyk

Zacznik nr 3 do uchway XXXV/175/2009 Rady Miasta w askarzewie z dnia 27 listopada 2009r. Stawki podatku dla przyczep i naczep okrelonych w art. 8 pkt 6 ustawy (Stawki podatku dla przyczepy lub naczepy, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczalna mas cakowit rwna lub wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego)
Liczba osi i dopuszczalna masa cakowita zespou pojazdw: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Nie mniej ni Mniej ni Minimalna stawka podatku (w zotych)

1 12 18 25 12 28 33 38 12 38

2 18 25

28 33 38

38

O jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane 3 Jedna o 750 800 850 Dwie osie 940 954 1000 1300 Trzy osie 1200 1400

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

4 800 850 900 943 1000 1306 1720 1250 1700

Przewodniczcy Rady Miasta: in. Tomasz Narojczyk