You are on page 1of 6

UCHWAA Nr XXVI/35/09 RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO z dnia 26 padziernika 2009 r. w sprawie nadania statutu dla soectwa Bogucin.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji spoecznych uchwala si, co nastpuje: 1. Statut Soectwa Bogucin Rozdzia I Postanowienia oglne 1. Soectwo Bogucin jest jednostk pomocnicz gminy Garbatka-Letnisko. 2. Soectwo zajmuje powierzchni 737ha. Szczegowo granice soectwa s okrelone na mapie stanowicej zacznik nr 1 do niniejszego statutu. 3. W skad soectwa wchodzi jedna miejscowo Bogucin. Soectwo nie posiada mniejszych jednostek pomocniczych. 2. 1. Samorzd soectwa Bogucin stanowi wszyscy jego mieszkacy. 2. Samorzd soectwa dziaa na podstawie przepisw prawa, w szczeglnoci: a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym, b) niniejszego statutu, c) uchwa i regulaminw przyjtych przez zebranie wiejskie. 3. 1. Organami soectwa s: 1) zebranie wiejskie jako organ uchwaodawczy, 2) sotys jako organ wykonawczy, 3) rada soecka organ opiniodawczo doradczy sotysa. 2. Zebranie moe powoywa dorane komisje do rozpatrzenia konkretnych spraw i przedstawienia swojej opinii zebraniu wiejskiemu. Uchwaa w takiej sprawie winna okrela szczegowy zakres dziaania, tryb podejmowania uchwa i skad liczbowy. 3. Kadencja organw samorzdu wiejskiego trwa cztery lata. Rozdzia II Sotys 4. 1. Sotys jest wybierany przez zebranie wiejskie w drodze wyborw bezporednich, w gosowaniu tajnym. 2. Sotysem moe by kady stay mieszkaniec soectwa, ktry posiada prawa wyborcze. 3. Kandydatw na sotysa mog zgasza wszyscy stali mieszkacy soectwa, ktrzy w dniu wyborw posiadaj prawa wyborcze bez wzgldu na ich narodowo i obywatelstwo. Liczba kandydatw nie moe by ograniczona. 4. Za wybranego uwaa si tego kandydata, ktry w wyniku gosowania uzyska, co najmniej 50% wanie oddanych gosw + 1 gos, spord wszystkich uczestnikw zebrania wiejskiego. 5. W przypadku; gdy aden z kandydatw nie uzyska wymaganej wikszoci gosw przeprowadza si ponowne gosowanie, przy czym ten kandydat, ktry otrzyma najmniejsz liczb gosw nie kandyduje w nastpnej turze wyborw.

6. W przypadku, gdy pozostanie dwch kandydatw i aden z nich nie uzyska wymaganej wikszoci gosw, przeprowadza si ponowne wybory w terminie nie wczeniej ni po upywie 14 dni od ostatniego zebrania wiejskiego. W takim przypadku wybr sotysa nastpuje zwyk wikszoci gosw obecnych na zebraniu wiejskim, bez wzgldu na liczb uczestnikw zebrania. 5. 1. Odwoanie sotysa moe nastpi w drodze tajnego gosowania na zebraniu wiejskim na wniosek: a) Co najmniej 10 mieszkacw soectwa zgoszony na pimie i podpisany przez wszystkich wnioskodawcw, b) na wniosek wjta. 2. Wniosek musi by umotywowany. 3. Podstaw do zoenia wniosku o odwoanie sotysa jest niewykonywanie przez niego podstawowych obowizkw, utrata zaufania mieszkacw umotywowana konkretnymi zdarzeniami lub faktami, przewleka utrata zdrowia w stopniu uniemoliwiajca penienie funkcji, tymczasowe aresztowanie trwajce duej ni trzy miesice. 4. Zgoszenie wniosku o odwoanie sotysa i gosowanie nad tym wnioskiem moe nastpi na tym samym zebraniu, o ile zebranie nie uchwali inaczej. Odroczenie gosowania nad wnioskiem o odwoanie sotysa nie moe by dusze ni jeden miesic. 5. Mandat sotysa wygasa w przypadku pisemnej rezygnacji z funkcji sotysa, mierci. 6. Do podstawowych obowizkw sotysa soectwa Bogucin naley: 1) Zwoywanie zebra wiejskich i przewodniczenie im. 2) Zwoywanie posiedze rady soeckiej. 3) Wykonywanie uchwa zebrania wiejskiego. 4) Uczestniczenie w sesjach rady gminy i naradach sotysw. 5) Reprezentowanie zbiorowych interesw mieszkacw soectwa przed wadzami gminy. 6) Inicjowanie rnorodnych dziaa mieszkacw na rzecz soectwa. 7) Informowanie mieszkacw soectwa o aktach prawnych stanowionych przez organa gminy na tablicy ogosze oraz w inny sposb zwyczajowo przyjty 8) Organizowanie mieszkacw do realizacji zada wasnych soectwa w ramach posiadanych rodkw wasnych. 7. Penienie funkcji sotysa ma charakter spoeczny, a sotys nie moe pobiera z tego tytuu wynagrodzenia. Rozdzia III Rada Soecka 8. 1) Rada soecka jest organem opiniodawczo doradczym sotysa. 2) Rada soecka soectwa Bogucin liczy 4 czonkw, w tym przewodniczcego. 3) Rad soeck wybiera zebranie wiejskie spord nieograniczonej liczby kandydatw. 4) Kandydatami na czonkw rady soeckiej mog by wszyscy penoletni stali mieszkacy soectwa, posiadajcy prawa wyborcze, bez wzgldu na narodowo i obywatelstwo. 5) Kandydatw na czonkw rady soeckiej mog zgasza wszyscy stali mieszkacy soectwa posiadajcy w dniu wyborw prawa wyborcze. Za wybranych na czonkw rady soeckiej uznaje si tych kandydatw, ktrzy w wyniku tajnego gosowania uzyskali kolejno najwiksz liczb gosw. 6) Jeeli dwch lub wicej kandydatw uzyska taka sam liczb gosw, a liczba wybranych przekraczaaby okrelon statutem liczb czonkw rady soeckiej, przeprowadza si wybory dodatkowe spord kandydatw, ktrzy uzyskali tak sam liczb gosw.

9. Do podstawowych obowizkw rady soeckiej naley: 1) Wspomaganie dziaa sotysa w szczeglnoci w aktywizowaniu mieszkacw soectwa do podejmowania dziaa na rzecz swojego rodowiska. 2) Suenie sotysowi rad i pomoc w realizacji jego zada. 3) Przygotowywanie wsplnie z sotysem projektw uchwa zebrania wiejskiego. 4) Przygotowanie projektw uchwa w sprawie programu prac samorzdu wiejskiego. 10. Przewodniczcym rady soeckiej jest sotys. 11. Rada soecka zbiera si w miar potrzeb, nie rzadziej ni raz na p roku. Rozdzia IV Zebranie wiejskie 12. 1) Zebranie wiejskie jest organem uchwaodawczym Soectwa Bogucin. 2) W zebraniu wiejskim maj prawo uczestniczy wszyscy stali mieszkacy soectwa uprawnieni do gosowania z gosem stanowicym oraz pozostali mieszkacy z gosem doradczym. 13. 1. Zebranie wiejskie zwouje sotys z wasnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 10 mieszkacw soectwa albo na wniosek wjta. 2. W przypadku, gdy sotys odmawia zwoania zebrania, lub nie moe go zwoa, zebranie wiejskie zwouje wjt. 3. Zebranie wiejskie zwouje si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz do roku. 4. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim musi by podane do publicznej wiadomoci najpniej na 7 dni przed jego terminem z podaniem miejsca zebrania i proponowanego porzdku obrad w sposb zwyczajowo przyjty w soectwie Bogucin. 14. 1. Uchway zebrania wiejskiego s wane, jeeli zostao zwoane prawidowo, a w zebraniu uczestniczyo co najmniej uprawnionych. 2. Zebranie otwiera i przewodniczy mu sotys. 3. Jeeli przedmiotem zebrania jest odwoanie sotysa lub sotys nie jest obecny na zebraniu, zebranie otwiera i przewodniczy mu najstarszy czonek rady soeckiej. 15. Jeeli na zebranie przybyo mniej ni uprawnionych, sotys zwouje zebranie w drugim terminie, wyznaczajc go nie wczeniej ni p godziny od pierwszego terminu. Uchway podjte w drugim terminie s wane, jeeli uzyskay wikszo gosw, bez wzgldu na liczb obecnych. 16. Uchway s przyjmowane zwyk wikszoci gosw w gosowaniu jawnym chyba, e ustawa lub statut stanowi inaczej. 17. Do podstawowych zada zebrania wiejskiego naley: 1) 2) Wybr Sotysa i Rady Soeckiej, Podejmowanie uchway w sprawie odwoania sotysa i poszczeglnych czonkw rady soeckiej,

3) 4) 5) 6)

Podejmowanie uchwa w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczcym soectwa Bogucin, Podejmowanie uchwa w sprawie opiniowania budetu gminy, Podejmowanie uchwa w innych sprawach nakazanych ustawami, Podejmowanie uchwa zarzdzania mieniem komunalnym przekazanym przez rad gminy soectwu Bogucin, rozporzdzanie dochodami z tego rda oraz rozporzdzanie rodkami wydzielonymi z budetu gminy na zasadach okrelonych w statucie, Wsppraca z radnymi, ktrzy kandydowali z terenu soectwa Bogucin, Okrelanie sposobu wykonywania wsplnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, Tworzenie pomocy ssiedzkiej,

7) 8) 9)

10) Sprawowanie kontroli spoecznej poprzez wypowiadanie si w sprawach dziaalnoci jednostek organizacyjnych dziaajcych w soectwie Bogucin, 11) Dbanie o rodowisko naturalne ze szczeglnym uwzgldnieniem gospodarki odpadami i ochrony gruntw przed dewastacj. Rozdzia V Gospodarka finansowa 18. Fundusze soectwa skadaj si z: 1) Wydzielonych przez rad gminy rodkw finansowych, 2) dochodw uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym przejtym od gminy, 3) dobrowolnych wpat osb fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej. 19. 1. Fundusze soectwa mog by przeznaczane na: 1) dziaalno spoeczno wychowawcz, 2) inwestycje i remonty mienia komunalnego, w tym dofinansowanie zada z tego zakresu realizowanego przez gmin. 2. Fundusze soectwa przechowywane s na wyodrbnionym rachunku bankowym prowadzonym przez gmin. 3. O przeznaczeniu funduszy decyduje uchwaa zebrania wiejskiego. Rozdzia VI Organizacja wyborw do samorzdu wiejskiego 20. 1. Wybory do samorzdu wiejskiego przeprowadza komisja wyborcza wybrana na zebraniu wiejskim. 2. W skad komisji nie mog wchodzi osoby, ktre kandyduj na funkcje sotysa lub czonka rady soeckiej. 3. Komisja skada si z co najmniej 3 osb. 21. Do zada komisji wyborczej naley: 1) Przyjcie zgosze kandydatw na poszczeglne funkcje, 2) Przygotowanie kart wyborczych, 3) Przeprowadzenie gosowania, 4) Ustalenie i ogoszenie wynikw wyborw, 5) Sporzdzenie protokou z przeprowadzonych wyborw osobno na sotysa i na czonkw rady soeckiej.

22. W przypadku przeprowadzania wyborw na sotysa i do rady soeckiej na tym samym zebraniu wiejskim, w pierwszej kolejnoci przeprowadza si wybory na sotysa, a po ich zakoczeniu wybory do rady soeckiej. Rozdzia VII Postanowienia kocowe 23. Zmiany statutu dokonuje rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji na zebraniu wiejskim. 24. Wicej interpretacji statutu dokonuje rada gminy w formie uchway. 25. Uchwaa niniejsza podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia. Przewodniczcy Rady Gminy: Marianna Bernacik