You are on page 1of 6

UCHWAŁA Nr XXVI/39/09 RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania statutu dla sołectwa Molendy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych uchwala się, co następuje:

§ 1 Statut Sołectwa Molendy Rozdział I Postanowienia ogólne

 • 1. Sołectwo Molendy jest jednostką pomocniczą gminy Garbatka-Letnisko.

 • 2. Sołectwo zajmuje powierzchnię 282,0ha. Szczegółowo granice sołectwa są określone na mapie stano- wiącej załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

 • 3. W skład sołectwa wchodzi jedna miejscowość Molendy. Sołectwo nie posiada mniejszych jednostek pomocniczych.

§ 2.

 • 1. Samorząd sołectwa Molendy stanowią wszyscy jego mieszkańcy.

 • 2. Samorząd sołectwa działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności:

  • a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

  • b) niniejszego statutu,

  • c) uchwał i regulaminów przyjętych przez zebranie wiejskie. § 3.

 • 1. Organami sołectwa są: 1) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy, 2) sołtys jako organ wykonawczy, 3) rada sołecka organ opiniodawczo – doradczy sołtysa.

 • 2. Zebranie może powoływać doraźne komisje do rozpatrzenia konkretnych spraw i przedstawienia swojej opinii zebraniu wiejskiemu. Uchwała w takiej sprawie winna określać szczegółowy zakres działania, tryb podejmowania uchwał i skład liczbowy.

 • 3. Kadencja organów samorządu wiejskiego trwa cztery lata. Rozdział II Sołtys § 4.

 • 1. Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie w drodze wyborów bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

 • 2. Sołtysem może być każdy stały mieszkaniec sołectwa, który posiada prawa wyborcze.

 • 3. Kandydatów na sołtysa mogą zgłaszać wszyscy stali mieszkańcy sołectwa, którzy w dniu wyborów po- siadają prawa wyborcze – bez względu na ich narodowość i obywatelstwo. Liczba kandydatów nie może być ograniczona.

 • 4. Za wybranego uważa się tego kandydata, który w wyniku głosowania uzyska co najmniej 50% ważnie oddanych głosów + 1 głos, spośród wszystkich uczestników zebrania wiejskiego.

 • 6.

  W przypadku, gdy pozostanie dwóch kandydatów i żaden z nich nie uzyska wymaganej większości gło- sów, przeprowadza się ponowne wybory w terminie nie wcześniej niż po upływie 14 dni od ostatniego zebrania wiejskiego. W takim przypadku wybór sołtysa następuje zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu wiejskim, bez względu na liczbę uczestników zebrania.

  § 5.

  • 1. Odwołanie sołtysa może nastąpić w drodze tajnego głosowania na zebraniu wiejskim na wniosek:

   • a) co najmniej 10 mieszkańców sołectwa zgłoszony na piśmie i podpisany przez wszystkich wniosko- dawców,

   • b) na wniosek wójta.

 • 2. Wniosek musi być umotywowany.

 • 3. Podstawą do złożenia wniosku o odwołanie sołtysa jest niewykonywanie przez niego podstawowych obowiązków, utrata zaufania mieszkańców umotywowana konkretnymi zdarzeniami lub faktami, prze- wlekła utrata zdrowia w stopniu uniemożliwiająca pełnienie funkcji, tymczasowe aresztowanie trwające dłużej niż trzy miesiące.

 • 4. Zgłoszenie wniosku o odwołanie sołtysa i głosowanie nad tym wnioskiem może nastąpić na tym samym zebraniu, o ile zebranie nie uchwali inaczej. Odroczenie głosowania nad wnioskiem o odwołanie sołtysa nie może być dłuższe niż jeden miesiąc.

 • 5. Mandat sołtysa wygasa w przypadku pisemnej rezygnacji z funkcji sołtysa, śmierci. § 6.

 • Do podstawowych obowiązków sołtysa sołectwa Molendy należy:

  1) Zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie im. 2) Zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej. 3) Wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego. 4) Uczestniczenie w sesjach rady gminy i naradach sołtysów. 5) Reprezentowanie zbiorowych interesów mieszkańców sołectwa przed władzami gminy. 6) Inicjowanie różnorodnych działań mieszkańców na rzecz sołectwa.

  7) Informowanie mieszkańców sołectwa o aktach prawnych stanowionych przez organa gminy na tablicy ogłoszeń oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

  8) Organizowanie mieszkańców do realizacji zadań własnych sołectwa w ramach posiadanych środków własnych.

  § 7. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny, a sołtys nie może pobierać z tego tytułu wynagrodzenia. Rozdział III Rada Sołecka § 8. 1) Rada sołecka jest organem opiniodawczo – doradczym sołtysa. 2) Rada sołecka sołectwa Molendy liczy 5 członków, w tym przewodniczącego. 3) Radę sołecką wybiera zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 4) Kandydatami na członków rady sołeckiej mogą być wszyscy pełnoletni stali mieszkańcy sołectwa, po- siadający prawa wyborcze, bez względu na narodowość i obywatelstwo.

  5) Kandydatów na członków rady sołeckiej mogą zgłaszać wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający w dniu wyborów prawa wyborcze. Za wybranych na członków rady sołeckiej uznaje się tych kandyda- tów, którzy w wyniku tajnego głosowania uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

  6) Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taka samą liczbę głosów, a liczba wybranych przekraczałaby określoną statutem liczbę członków rady sołeckiej, przeprowadza się wybory dodatkowe spośród kan- dydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę głosów.

  § 9. Do podstawowych obowiązków rady sołeckiej należy:

  1) Wspomaganie działań sołtysa w szczególności w aktywizowaniu mieszkańców sołectwa do podejmo- wania działań na rzecz swojego środowiska.

  2) Służenie sołtysowi radą i pomocą w realizacji jego zadań. 3) Przygotowywanie wspólnie z sołtysem projektów uchwał zebrania wiejskiego. 4) Przygotowanie projektów uchwał w sprawie programu prac samorządu wiejskiego. § 10.

  Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys.

  § 11. Rada sołecka zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku. Rozdział IV Zebranie wiejskie § 12. 1) Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa Molendy. 2) W zebraniu wiejskim mają prawo uczestniczyć wszyscy stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głoso- wania z głosem stanowiącym oraz pozostali mieszkańcy z głosem doradczym. § 13.

  • 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 mieszkańców sołec- twa albo na wniosek wójta.

  • 2. W przypadku, gdy sołtys odmawia zwołania zebrania, lub nie może go zwołać, zebranie wiejskie zwołuje wójt.

  • 3. Zebranie wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

  • 4. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim musi być podane do publicznej wiadomości najpóźniej na 7 dni przed jego terminem z podaniem miejsca zebrania i proponowanego porządku obrad – w sposób zwy- czajowo przyjęty w sołectwie Molendy.

  § 14.

  • 1. Uchwały zebrania wiejskiego są ważne, jeżeli zostało zwołane prawidłowo, a w zebraniu uczestniczyło co najmniej ¼ uprawnionych.

  • 2. Zebranie otwiera i przewodniczy mu sołtys.

  • 3. Jeżeli przedmiotem zebrania jest odwołanie sołtysa lub sołtys nie jest obecny na zebraniu, zebranie otwiera i przewodniczy mu najstarszy członek rady sołeckiej.

  § 15.

  Jeżeli na zebranie przybyło mniej niż ¼ uprawnionych, sołtys zwołuje zebranie w drugim terminie, wyzna- czając go nie wcześniej niż pół godziny od pierwszego terminu.

  Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne jeżeli uzyskały większość głosów, bez względu na liczbę

  obecnych.

  § 16.

  Uchwały są przyjmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa lub statut stanowią inaczej.

  § 17. Do podstawowych zadań zebrania wiejskiego należy:

  1)

  Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

  2)

  Podejmowanie uchwały w sprawie odwołania sołtysa i poszczególnych członków rady sołeckiej.

  3)

  Podejmowanie uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym sołectwa Molendy.

  4)

  Podejmowanie uchwał w sprawie opiniowania budżetu gminy.

  5)

  Podejmowanie uchwał w innych sprawach nakazanych ustawami.

  6)

  Podejmowanie uchwał zarządzania mieniem komunalnym przekazanym przez radę gminy sołectwu Molendy, rozporządzanie dochodami z tego źródła oraz rozporządzanie środkami wydzielonymi z bu- dżetu gminy na zasadach określonych w statucie.

  7)

  Współpraca z radnymi, którzy kandydowali z terenu sołectwa Molendy określanie sposobu wykonywa- nia wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

  8)

  Tworzenie pomocy sąsiedzkiej.

  9)

  Sprawowanie kontroli społecznej poprzez wypowiadanie się w sprawach działalności jednostek orga- nizacyjnych działających w sołectwie Molendy.

  10) Dbanie o środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami i ochrony grun- tów przed dewastacją.

  Fundusze sołectwa składają się z:

  Rozdział V Gospodarka finansowa § 18.

  1) Wydzielonych przez radę gminy środków finansowych. 2) dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym przejętym od gminy.

  3) dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

  § 19.

  • 1. Fundusze sołectwa mogą być przeznaczane na: 1) działalność społeczno – wychowawczą, 2) inwestycje i remonty mienia komunalnego, w tym dofinansowanie zadań z tego zakresu realizowa- nego przez gminę.

  • 2. Fundusze sołectwa przechowywane są na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym przez gminę.

  • 3. O przeznaczeniu funduszy decyduje uchwała zebrania wiejskiego. Rozdział VI Organizacja wyborów do samorządu wiejskiego § 20.

  • 1. Wybory do samorządu wiejskiego przeprowadza komisja wyborcza wybrana na zebraniu wiejskim.

  • 2. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby, które kandydują na funkcje sołtysa lub członka rady sołec- kiej.

  • 3. Komisja składa się z co najmniej 3 osób.

  § 21.

  Do zadań komisji wyborczej należy:

  1) Przyjęcie zgłoszeń kandydatów na poszczególne funkcje, 2) Przygotowanie kart wyborczych, 3) Przeprowadzenie głosowania, 4) Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów, 5) Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów osobno na sołtysa i na członków rady sołeckiej.

  § 22.

  W przypadku przeprowadzania wyborów na sołtysa i do rady sołeckiej na tym samym zebraniu wiejskim, w pierwszej kolejności przeprowadza się wybory na sołtysa, a po ich zakończeniu wybory do rady sołeckiej.

  Rozdział VII Postanowienia końcowe § 23. Zmiany statutu dokonuje rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji na zebraniu wiejskim. § 24. Wiążącej interpretacji statutu dokonuje rada gminy w formie uchwały. § 25.

  Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

  Przewodniczący Rady Gminy:

  Marianna Bernacik