You are on page 1of 2

UCHWAA Nr XLIII/111/2009 RADY GMINY NIEPORT z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie zarzdzenia poboru podatkw od osb fizycznych: rolnego, lenego i od nieruchomoci w drodze inkasa oraz okrelenia inkasentw i wysokoci wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z pn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002r. o podatku lenym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z pn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.), art. 9, art. 28 4 oraz art. 47 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z pn. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1.1. Zarzdza si pobr podatkw od osb fizycznych: rolnego, lenego i od nieruchomoci w drodze inkasa z zastrzeeniem ust. 2. 2. Pobr podatku w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania przez podatnikw nalenoci z tego tytuu bezporednio w kasie lub na waciwy rachunek bankowy Urzdu Gminy Nieport. 2. Inkasentami podatkw, o ktrych mowa w 1 na terenie poszczeglnych soectw gminy Nieport s sotysi tych soectw, zgodnie z wykazem inkasentw stanowicym zacznik do uchway. 3. Do obowizkw inkasentw naley w szczeglnoci: 1) pobr podatkw, o ktrych mowa w 1, 2) pobr zalegoci podatkowych wraz z nalenymi odsetkami, 3) sporzdzanie zestawie pobranych podatkw i rozliczenie si z dokonanych wpat w Urzdzie Gminy Nieport. 4.1. Inkasenci pobieraj nalenoci z tytuu podatkw wymierzanych przez Gmin Nieport od dnia poboru drukw kwitariuszy z Urzdu Gminy Nieport do dnia, w ktrym upywa terminu patnoci podatkw wcznie; jeeli dzie ten przypada na dzie wolny od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym dniu wcznie. 2. Inkasenci maj obowizek wydania pokwitowania kademu podatnikowi, ktry dokonaa wpaty podatku. 5. Inkasenci rozliczaj si z pobranych podatkw poprzez dokonanie wpaty pobranych podatkw na rachunek budetu gminy Nieport nie pniej ni w terminie piciu dni roboczych od dnia, w ktrym upywa terminu patnoci raty podatku. 6.1. Okrela si wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentw dokonujcych inkasa podatkw w poszczeglnych soectwach: 1) w Aleksandrowie, Beniaminowie, Biaobrzegach, Izabelinie, Jzefowie, Ktach Wgierskich, Michaowie - Grabinie, Nieporcie, Rembelszczynie, Ryni, Stanisawowie Drugim, Stanisawowie Pierwszym, Woli Aleksandra, Wlce Radzymiskiej i Zegrzu Poudniowym - w wysokoci 10% od kwot podatkw pobranych przez inkasenta, 2. Wynagrodzenie za pobr podatkw w drodze inkasa patne jest kwartalnie do 15 dnia nastpnego miesica po upywie kwartau. 3. Wypata wynagrodzenia za inkaso dokonywana jest w kasie lub na rachunek bankowy wskazany przez inkasenta. 7.1. Wydatki z tytuu, o ktrym mowa w 6 pokrywa si z dochodw wasnych gminy. 2. rodki finansowe na wynagrodzenie inkasentw za inkaso ustala si corocznie w budecie gminy Nieport. 8. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 9. Traci moc uchwaa nr XXXIII/2/05 Rady Gminy Nieport z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zarzdzenia poboru, w drodze inkasa podatkw od osb fizycznych: rolnego, lenego, od nieruchomoci i od

posiadania psw oraz okrelenia inkasentw i wysokoci wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Wojewdztwa Mazowieckiego Nr 53, poz. 1318 i z 2008r. Nr 95, poz. 3374). 10. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 11. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia. Przewodniczcy Rady Gminy: Eugeniusz Woniakowski

Zacznik do uchway nr XLIII/111/2009 Rady Gminy Nieport z dnia 22 grudnia 2009r. Wykaz inkasentw podatkw od osb fizycznych: rolnego, lenego i od nieruchomoci pobieranych w drodze inkasa na terenie gminy Nieport Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nazwisko, imi i adres inkasenta Barbara Kwieciska Aleksandrw ul. Krlewska 46B Andrzej Jaszczur Beniaminw 25A Regina Sokoowska Biaobrzegi ul. Wczasowa 15 Tadeusz Wcisz Izabelin ul. Maocka 38 Stanisaw Rbelski Jzefw ul. Gwna 51 Beata Kostro Kty Wgierskie ul. Kocielna 18 Ryszard Zajc Michaw-Grabina ul. Przyrodnicza 15 Barbara Kawka Nieport ul. Dworcowa 52 Wojciech Bouta Rembelszczyzna ul. Struaska 157 Bogusawa Tomasik Rynia ul. Radzymiska 15 Jarosaw Koperski Stanisaww Pierwszy ul. Przyszo 85 D Wiesawa Bielska Stanisaww Drugi ul. Wolska 57 Danuta Stromecka Wola Aleksandra ul. Wolska 124 Magorzata Krawczuk Wlka Radzymiska ul. Szkolna 27 Krzysztof Witkowski Zegrze Poudniowe ul. Osiedle Wojskowe 1 m 4 Obszar dziaania inkasenta Soectwo Aleksandrw Soectwo Beniaminw Soectwo Biaobrzegi Soectwo Izabelin Soectwo Jzefw Soectwo Kty Wgierskie Soectwo Michaw-Grabina

8. 9.

Soectwo Nieport Soectwo Rembelszczyzna

10. 11.

Soectwo Rynia Soectwo Stanisaww Pierwszy

12. 13. 14.

Soectwo Stanisaww Drugi Soectwo Wola Aleksandra Soectwo Wlka Radzymiska

15.

Soectwo Zegrze Poudniowe

Przewodniczcy Rady Gminy: Eugeniusz Woniakowski