You are on page 1of 3

UCHWAA Nr XXXVI/233/09 RADY GMINY PROMNA z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia ceny wody. Na podstawie art. 18 ust.

2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 123, poz. 858) Rada Gminy w Promnie uchwala, co nastpuje: 1. Na podstawie wniosku przedoonego przez Zakad Gospodarki Komunalnej w Promnie z dnia 22 padziernika 2009r. uchwala si taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod w wysokoci 2,50z/m3 (w tym VAT) na okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem powzicia i podlega ogoszeniu. Przewodniczcy Rady Gminy: Julian Sowiski

Tabela A. Porwnanie cen i stawek opat taryfy i stawek opat taryfy obowizujcej w dniu zoenia wniosku z cenami i stawkami opat nowej taryfy dotyczcej zaopatrzenia w wod Lp. Wyszczeglnienie Taryfa Taryfa Zmiana % obowizujca nowa 4/3 wielko cen i stawek opat 3 4 5 2,06 (netto) 2,74 (netto) 133 2,06 2.74 133

0 1

1 Grupa 1

2 - cena wody (z/m ) - stawka opaty abonamentowej - .. - cena wskanikowa1) - cena wody (z/m3) - stawka opaty abonamentowej - .. - cena wskanikowa 1) - cena wody (z/m3) - stawka opaty abonamentowej - .. - cena wskanikowa 1)
3

Grupa 2

Grupa 3

Uwaga:
1)

Cen wskanikow naley wylicza jako sum rocznych nalenoci za wod, wynikajcych z cen i stawek opat w z podzielon przez roczn wielko sprzeday wody w m3

Tabela B. Ustalenie poziomu niezbdnych przychodw. Lp. Wyszczeglnienie Przychody - wykonanie Rok obrachunkowy poprzedzajcy wprowadzenie nowych taryf w z 2 174.540 Niezbdne przychody Rok obowizywania nowych taryf w z 3 200.004

0 1

1 Zaopatrzenie w wod 1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe b) koszty zakupionej przez siebie wody 2) raty kapitaowe ponad warto amortyzacji 3) odsetki 4) nalenoci nieregularne

5) mara zysku 6) warto niezbdnych przychodw 2 rednia zmiana wartoci przychodwzaopatrzenie w wod w% Uwaga:
1)

174.540 X

200.004 1,15

[(warto z wiersza 1.6 kolumna 3): (warto z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100%.

Tabela C. Alokacja niezbdnych przychodw wedug taryfowych grup odbiorcw usug w roku obowizywania nowych taryf. Lp. Wyszczeglnienie Wspczynnik alokacji wg tabeli D 2 Taryfowa grupa odbiorcw usug Grypa 1 Grupa 2 Grupa... Ogem z z z z 3 4 5 6 200.004 A A A A A A A A A A A 133.326 6.147 28.063 7 000

1 Zaopatrzenie w wod 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezporednie: - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe - wynagrodzenie z narzutami - materiay - energia opata za korzystanie ze rodowiska - podatki i opaty - inne - usugi obce - pozostae koszty b) alok.: koszty porednie - rozliczenie kosztw wydziaowych i dziaalnoci pomocniczej - alokowane koszty oglne raty kapitaowe ponad warto amortyzacji odsetki nalenoci nieregularne mara zysku razem warto niezbdnych przychodw -

400 25.068

2) 3) 4) 5) 6)

A A A A 200.004

Tabela D. Wspczynniki alokacji w roku obowizywania nowych taryf] Lp. Wspczynnik alokacji 1 A B Wyszczeglnienie Jedn. miary Taryfowa grupa odbiorcw usug Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogem 4 73.000 7.000 5 6 7

0 1 2

2 Sprzeda roczna wody Przewidywane roczne opaty za korzystanie ze rodowiska - usugi zaopatrzenia w wod Ilo roczna dostarczanych ciekw Przewidywane roczne opaty za korzystanie ze rodowiska - usugi odprowadzania ciekw

m3 % z %

oj 4

C D

m3 % z %

Uwaga:
1)

Dostosowa do konstrukcji taryfy.

Tabela E. Kalkulacja cen i stawek opat za wod metod alokacji prostej 1). Lp. Wyszczeglnienie Taryfowa grupa odbiorcw usug Grupa 1 Grupa 2 Grupa... 2 3 4 200.004 200.004

0 1

1 Zaopatrzenie w wod 1) warto niezbdnych przychodw w z/rok w tym: a) warto niezbdnych przychodw rozliczanych za ilo dostarczonej wody b) warto niezbdnych przychodw rozliczanych stawk opaty abonamentowej 2) zuycie wody w m3/rok 3) liczba odbiorcw 4) cena 1 m3 wody w z/m3 2) 5) stawka opaty abonamentowej na odbiorc w z/m-c 3)

73.000 2,74

Uwagi:
1) Dostosowa do konstrukcji taryfy. 2) (warto z wiersza 1.1 a): (warto z wiersza 1.2). 3) [(warto z wiersza l.lb): (warto z wiersza L3)]: 12 miesicy

Tabela F. Zestawienie przychodw wedug taryfowych grup odbiorcw usug, z uwzgldnieniem wielkoci zuycia oraz cen i stawek opat w roku obowizywania nowych taryf w zotych. Lp. 0 Wyszczeglnienie Taryfowa grupa odbiorcw usug Grupa 1 Grupa 2 Grupa.... Ogem 2 3 4 5 73.000 2,74 200.004

1 Zaopatrzenie w wod 1) zuycie wody w m3/rok 2) cena za m3 wody w z/m3 3) stawka opaty abonamentowej 4) przychody wg nalenoci za iloci dostarczonej wody (cena) w z/rok 5) przychody wg nalenoci za stawki opat abonamentowych w z/rok Warto przychodw w z/rok Uwaga: 1) Dostosowa do konstrukcji taryf. 1

200.004

Tabela G. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opat za zaopatrzenie w wod Lp. 0 Wyszczeglnienie Taryfowa grupa odbiorcw usug Grupa 1 Grupa 2 Grupa... Ogem 2 3 4 5

1 Zaopatrzenie w wod Warto przychodw 1) w roku obowizywania nowych taryf 2) w roku obrachunkowym poprzedzajcym wprowadzenie nowych taryf Wzrost przychodw 1) Uwaga: 1) [(warto z wiersza 1.1): (warto z wiersza 1.2)] x 100% 1

200.004 174.540 1,15