You are on page 1of 2

UCHWAŁA Nr XXVI/140/2009

RADY GMINY DOMANICE

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin- nym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) Rada Gminy Domanice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadze- nie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnia- nia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Domanice:

1) Posiadanie odpowiednich środków technicznych do świadczenia usług:

a) samochody do transportu odpadów komunalnych powinny być dostosowane do przewozu odpo- wiedniej grupy odpadów zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

 

Kod

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Wymagane pojazdy

odpadów

1

20

01 01

Papier i tektura

Samochody ciężarowe skrzyniowe wyposa- żone w HDS lub inne, przystosowane do opróżniania pojemników lub samochody ciężarowe do przewożenia odpadów w workach

20

01 02

Szkło

20

01 39

Tworzywa sztuczne

20

01 40

Metale

2

20 02

Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

Samochody ciężarowe skrzyniowe lub przystosowane do transportu kontenerów (hakowce, bramowe)

20

02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20

02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

 

20

02 03

Inne odpady nieulegające biodegra- dacji

3

20

03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

śmieciarki bezpylne lub samochody cięża- rowe przystosowane do transportu konte- nerów (hakowce, bramowe)

20

03 02

Odpady z targowisk

20

03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów, odpady z koszy ulicznych

śmieciarki bezpylne lub samochody cięża- rowe do przewożenia odpadów w workach

20

03 07

Odpady wielkogabarytowe

samochody ciężarowe skrzyniowe lub przy- stosowane do transportu kontenerów (ha- kowce, bramowe)

b) urządzenia do zbierania odpadów komunalnych:

c) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 2200 l,

d) kontenery przeznaczone na odpady wielkogabarytowe lub budowlane o pojemności od 5 do 10m 3 , spełniające wymagania Polskich Norm lub posiadających deklarację zgodności wystawioną przez producenta zgodne z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.).

2) Udokumentowanie prawa do dysponowania pojazdami mechanicznymi, pojemnikami, kontenerami (np. kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem dowodów rejestracyjnych, dowodów zakupu, umów najmu, umów użyczenia),

3)

Pojazdy mechaniczne, pojemniki kontenery muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfi- kację podmiotu świadczącego usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie- ruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

4)

Posiadanie pojazdów asenizacyjnych spełniających warunki określone przepisami odrębnymi.

5)

Udokumentowanie gotowości odbioru segregowanych odpadów komunalnych przez podmiot posia- dający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub odzysku segregowanych od- padów komunalnych, położony w pobliżu Gminy Domanice.

6)

Udokumentowanie gotowości odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych przez zakład utyliza- cji odpadów, położony w pobliżu Gminy Domanice.

7)

Udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości płynnych przez położoną w pobliżu Gminy Doma- nice stację zlewną.

8)

Posiadanie zezwolenia Starosty, właściwego dla miejsca siedziby przedsiębiorcy, na prowadzenie dzia- łalności w zakresie transportu odpadów komunalnych.

9)

Posiadanie zezwolenia Wójta Gminy Domanice na prowadzenie działalności w zakresie zbierania od- padów komunalnych.

10) Udokumentowanie posiadania warunków technicznych do utrzymywania pojazdów specjalistycznych do odbierania odpadów komunalnych oraz pojemników i kontenerów we właściwym stanie sanitar- nym.

11) Udokumentowanie posiadania warunków technicznych do utrzymywania pojazdów asenizacyjnych do transportu nieczystości płynnych we właściwym stanie sanitarnym

12) Posiadanie biura obsługi klienta oraz bazy sprzętowo-magazynowej obsługującej posiadany sprzęt mechaniczny.

13) Prowadzenie ewidencji odbieranych odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

14)

Brak zaległości podatkowych.

15)

Brak zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje- wództwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:

Jolanta Urbanek