You are on page 1of 7

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2009 ROKU

W roku 2009 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działała według przyjętego uchwałą Komisji rocznego

planu pracy. Komisja w roku sprawozdawczym odbyła 4 posiedzenia.

W składzie osobowym Komisji w 2009 roku dokonano następujących zmian:

1.

Na podstawie art. 38a ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządzeniem Starosty Mińskiego nr 41/09 z dnia 15 września 2009r., po- wołany został Pan Jarosław Umai - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Ma- zowieckim.

2.

W związku ze zmianami kadrowymi w Prokuraturze Rejonowej w Mińsku Mazowieckim, nastąpiła zmia- na w składzie Komisji. Na podstawie art. 38a ust. 1, 5, 6 i 7 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządzeniem Starosty Mińskiego nr 54/09 z dnia 20 listopada 2009r. w miejsce Pana Maksymilana Zboina do udziału w pracach Komisji Wyznaczony został przez Pro- kuratora Okręgowego w Siedlcach - Zastępca Prokuratora Rejonowego w Mińsku Mazowieckim - Pan Tomasz Tutkaj.

W

związku z powyższym, na koniec 2009 roku skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie miń-

skim przedstawiał się następująco:

Przewodniczący: Antoni Jan Tarczyński – Starosta

Członkowie:

1)

Witold Kikolski - radny delegowany przez Radę Powiatu Mińskiego,

2)

Paweł Wiktorowicz - radny delegowany przez Radę Powiatu Mińskiego,

3)

podinsp. Robert Kokoszka - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Miń- sku Mazowieckim,

4)

kom. Piotr Słoński - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Ma- zowieckim,

5)

Zbigniew Grzesiak - powołany przez Starostę,

6)

Dariusz Jaszczuk - powołany przez Starostę,

7)

Stanisław Piotrowski - powołany przez Starostę,

8)

Maria Albrechcińska - Oleksiuk - powołana przez Starostę,

9)

Andrzej Belkiewicz - powołany przez Starostę,

10)

ppłk Zenon Trędowicz - powołany przez Starostę,

11)

Tomasz Górny - powołany przez Starostę,

12)

st. bryg. Jarosław Ufnal - powołany przez Starostę,

13) Tomasz Tutkaj - prokurator delegowany do prac w Komisji przez Prokuratora Okręgowego w Siedl- cach.

Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 26 stycznia 2009r. i przebiegało wg następującego porząd-

ku

obrad:

1.

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku.

2.

Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego - ocena działalności Powiatowego Centrum Zarzą- dzania Kryzysowego w drugim półroczu 2008 roku.

3.

Sprawy różne.

W

trakcie realizacji pierwszego punktu porządku obrad Przewodniczący Komisji - Starosta Miński Antoni

Jan Tarczyński przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku. W sprawozdaniu z działalności Komisji ujęto zmiany zachodzące w jej składzie w 2008 roku oraz zawarto tematykę posiedzeń, opisane zostały najistotniejsze kwestie i postanowienia w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego poruszane na posiedzeniach Komisji.

Komisja na posiedzeniu przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w 2008 roku i postanowiła przekazać je Radzie Powiatu Mińskiego.

Podczas realizacji drugiego punktu porządku obrad, członkowie Komisji zostali zapoznani z działalnością Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - funkcjonującego w ramach systemu zarządzania kryzy- sowego, zagadnieniami związanymi z ogólnym funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego, pod- stawami prawnymi funkcjonowania systemu oraz zadaniami z nich wynikającymi dla Starosty oraz organu doradczego Starosty tj. Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i stanowiska dyspozytorskiego tj. Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Najczęściej podejmowanymi działaniami przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w drugim półroczu 2008 roku było:

- wydanie 10 ostrzeżeń meteorologicznych (ostrzeżenie o gwałtownych burzach, wiatrach i upałach),

- koordynowanie działań w zakresie zakłóceń porządku - Akcja protestacyjna pracowników Poczty Polskiej, protesty mieszkańców Michałowa, protest mieszkańców Mińska Mazowieckiego przed Urzędem Miasta,

- koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 19 przypadków czasowego wstrzymania ruchu na drogach na skutek wypadków drogowych w tym 2 autobusowe, 1 ciężarowy,

1 kolejowy,

- opracowanie 182 meldunków dobowych oraz każdorazowe meldunki sytuacyjne z podjętych działali,

- koordynowanie działań w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej - 1 niewydolna działalność SUW Mrowiska na skutek upałów i zaniku ciśnienia w wodociągu (system dowozu wody beczkowozami),

2 przypadki rozszczelnienia gazociągów niskiego ciśnienia,

- koordynacja działań w zakresie usunięcia niewypałów i niewybuchów z czasów II wojny światowej –

4 przypadki,

- koordynacja działali w zakresie zwierzyny dzikiej - 20 zdarzeń z czego (6 kolizji spowodowanej przez zwierzynę, 9 interwencji w zakresie usunięcia padliny, 2 uwolnienia zwierząt z opuszczonych studni,

3 działania skracające cierpienie rannych zwierząt),

- koordynacja działań w okresie gwałtownych burz (sierpień) ponad 50 zgłoszeń zalane piwnice, brak prą- du (uszkodzone 50 linii energetycznych niskiego i średniego napięcia), powalone drzewa, uszkodzenia poszycia dachów, 1 zerwany dach (najbardziej dotknięte Gminy południowa część Gminy Dobre, Gmina Jakubów, Gmina Kałuszyn, północno wschodnia część Gminy Mińsk Mazowiecki, Gmina Cegłów i Mro- zy),

- monitorowanie sytuacji pożarowej w okresie upałów i suszy.

Centrum dysponuje oddzielną linią telefoniczną, oraz stanowiskiem komputerowym i internetem do pro- wadzenia korespondencji elektronicznej. Wszystkie rozmowy wychodzące i przychodzące są rejestrowane za pomocą rejestratora rozmów. Ponadto Powiatowe Centrum utrzymuje stałą łączność z Urzędami Miast, Gmin z terenu powiatu mińskiego oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie w ramach sieci radiowej zarządzania Wojewody Mazowieckiego.

Działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego została oceniona, jako dobra i wymagająca kontynuacji w przyszłości.

Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 22 czerwca 2009r. porządek obrad przebiegał wg następujących punktów:

1.

Ocena stanu bezpieczeństwa elektroenergetycznego powiatu mińskiego.

2.

Ocena przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie wakacji.

3.

Sprawy różne.

W

trakcie realizacji pierwszego punktu porządku członkowie Komisji zapoznali się ze stanem bezpieczeń-

stwa elektroenergetycznego powiatu mińskiego.

W powiecie mińskim znajdują się 3 strategiczne stacje transformatorowe 110/15 kV oraz 1242 stacje trans-

formatorowe 15 kV/0,4 kV. W wyniku zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną trwają

przygotowania do wybudowania kolejnej stacji elektroenergetycznej w Mińsku Mazowieckim. Na terenie działania Rejonu Energetycznego Mińsk Mazowiecki ilość linii energetycznych wynosi 109km dla linii 110

kV oraz 1374km dla linii 15kV. W miastach ze 102 km linii energetycznych 15 kV, ponad 51% linii to linie

kablowe. Na wsiach linie energetyczne 15 kV to w 98% linie napowietrzne.

W 2008 roku ilość awarii sieci średniego napięcia prezentowała się następująco:

- uszkodzonych zostało 147 linii napowietrznych, 9 kablowych i jeden transformator SN/nN,

- średnie czasy przerwy w dostawie energii elektrycznej z powodu uszkodzeń wynosiły - 3,5 godziny dla linii napowietrznych, 40 minut dla linii kablowych oraz 4 godziny dla awarii transformatora SN/nN,

- łączny czas trwania przerwy w dostawie energii elektrycznej w ubiegłym roku wyniósł ponad 402 godzi- ny, z czego 93% tego czasu przypadła na obszary wiejskie, reszta tego czasu - 28 godzin to przerwy w dostawie na terenach miejskich.

- w 2008 roku ilość awarii sieci niskiego napięcia prezentowała się następująco:

- uszkodzonych zostało 11532 linii napowietrznych, 9 kablowych, średnie czasy przerwy w dostawie ener-

gii elektrycznej z powodu uszkodzeń wynosiły - 5 godzin dla linii napowietrznych i 19 godzin dla linii ka-

blowych,

- liczba przerw w dostawie energii z powodu prac planowych wyniosła 636 wyłączeń,

- łączny czas trwania przerwy w dostawie energii elektrycznej z powodu prac planowych w ubiegłym roku wyniósł ponad 3180 godzin, z czego 80% tego czasu przypadła na obszary wiejskie.

Wybudowanie nowej stacji w nowej lokalizacji spowoduje zwiększenie rezerw energetycznych dla miasta i powiatu.

Komisja pozytywnie oceniła działania zakładu energetycznego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego powiatu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do omawiania drugiego punktu posiedzenia. Człon- kowie Komisji zostali zapoznani z pismem Wojewody Mazowieckiego związanym z podjęciem działań profi- laktycznych przez odpowiednie służby i jednostki samorządu terytorialnego zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacyjnym. Działalność Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie wypoczynku letniego polega na:

- inicjowaniu kontroli stanu bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego i warunków socjalnych na terenie wypoczynku dzieci,

- wspieraniu działań profilaktycznych wykonywanych przez inne służby i inspekcje na terenie powiatu mińskiego w zakresie zorganizowanego wypoczynku dzieci.

Przedsięwzięcia i zadania podejmowane przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazo- wieckim w celu zapewnienia bezpieczeństwa w okresie wakacji polegają na:

- przeciwdziałanie patologiom społecznym i minimalizowanie zagrożeń,

- wyeliminowanie lub ograniczenie liczby nieszczęśliwych wypadków, jakim ulegają dzieci, młodzież i dorośli,

- ograniczenie ilości przestępstw oraz czynów karalnych popełnianych przez nieletnich, które nasilają się

w okresie urlopowym ze szczególnym uwzględnieniem włamań do mieszkań, uszkodzeń i kradzieży

mienia, rozbojów i pobić,

- eliminowanie i ujawnianie przestępstw i wykroczeń popełnionych przez nieletnich i na szkodę nieletnich,

- przeciwdziałanie zjawiskom narkomanii i alkoholizmu i innym mogącym pojawić się patologiom spo- łecznym,

- rozpoznanie i kontrole miejsc, w których może dochodzić do prostytucji dzieci i młodzieży,

- rozpoznanie i analiza przypadków żebractwa dzieci i młodzieży,

- kontrola autokarów przewożących dzieci i młodzież na wakacje oraz reagowanie na wykroczenia powo- dowane przez nieletnich w związku z korzystaniem przez nich z dróg publicznych,

- angażowanie się w wszelkie inicjatywy mające na celu zapewnienie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez młodzież pozostającą w miejscach zamieszkania,

- dokonywanie rozpoznania liczby i formy wypoczynku letniego i kontrolowanie tych miejsc pod wzglę- dem bezpieczeństwa przebywających tam osób,

- zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikajcie z zagrożeń związanych z brakiem nadzoru podczas wakacji.

Działania Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wypoczynku letniego:

- kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego zgłoszonych obiektów wypoczynku oraz prowadzenie wśród organizatorów letniego wypoczynki i dzieci profilaktyki na rzecz ich bezpieczeństwa,

- propagowanie w lokalnych mediach i na stronie internetowej Powiatowej Komendy PSP zasad bezpie- czeństwa pożarowego podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży;

- prowadzenie w miesiącach letnich cyklicznej akcji: „Dni otwartych strażnic” dla dzieci i młodzieży (do tej pory w takich spotkaniach uczestniczyło 20 grup dzieci - w sumie około 600 osób),

- propagowanie zasad bezpieczeństwa pożarowego i organizowanie pokazów sprzętu ratowniczego pod- czas festynów oraz innych imprez plenerowych.

Członkowie Komisji podczas posiedzenia zostali zapoznani z wynikami ankiety „Młodzież w ruchu drogo- wym" przeprowadzonej wśród osób w wieku 18-21 lat, które kierują samochodami. Badania przeprowadzo- no w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Mińska Mazowieckiego w lutym 2009 roku. Łącznie w bada- niach wzięły udział 272 osoby, w tym: 68 kobiet - 25% i 204 mężczyzn - 75%. Wyniki badań zaprezentowane zostały w dniu 4 marca 2009r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim, podczas sympo- zjum pt: „MŁODZIEŻ DLA SIEBIE - BEZPIECZNA JAZDA (?)”. Celem sympozjum adresowanego do młodzie- ży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mińskiego jeżdżącej samochodami i motocyklami było zainspirowanie uczestników do refleksji nad bezpieczną jazdą oraz kształtowanie prawidłowych postaw i profilaktyka podejmowania ryzykownych zachowań przez młodych kierowców.

Trzecie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 6 października 2009r., porządek obrad przebiegał wg następujących punktów:

1. Analiza zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i ich okolicach - podsumowanie akcji Bezpieczna droga do szkoły”.

2. Ocena przedsięwzięć podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zwalczania zjawisk patologicznych.

3. Sprawy różne.

W trakcie realizacji pierwszego punktu porządku obrad Komisja zapoznała się z podsumowaniem akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Członkowie zapoznali się z założeniami i celem akcji oraz analizą bezpieczeń- stwa dzieci i młodzieży w szkołach i ich okolicach.

Cele akcji były następujące:

- lustracja rejonów szkolnych pod względem prawidłowego oznakowania dróg,

- objęcie szczególną opieką rejonów szkół, w których występuje duże zagrożenie wypadkami komunika- cyjnymi poprzez wystawienie stałych posterunków w dniach 1-11 września 2009r.,

- podjęcie działań o charakterze edukacyjno-profilaktycznym mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym dzieci i młodzieży,

- nawiązanie kontaktu z władzami samorządowymi celem wypracowania zasad współpracy ukierunkowa- nej na nasilenie działań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa uczniów,

- egzekwowanie od wszystkich uczestników ruchu drogowego zgodnego z zasadami bezpieczeństwa ko- rzystania z przejść przez jezdnię, przestrzegania sygnałów świetlnych, stosowania się do poleceń i sy- gnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem,

- prawidłowego zachowania się kierowców w rejonach przyszkolnych, a zwłaszcza wyznaczonych przejść dla pieszych i umożliwienie dzieciom bezpiecznego przejścia przez jezdnię; zwracania uwagi na zabez- pieczenie rejonów przyszkolnych, a szczególnie na właściwe oznakowanie przejść dla pieszych, prawi- dłowe działanie sygnalizacji świetlnej, skuteczne zabezpieczenie rejonów przyszkolnych za pomocą ba- rierek zabezpieczających i łańcuchów.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, członkowie Komisji zostali zapoznani z wynikami przepro- wadzonej akcji:

- dokonano 563 kontroli drogowych,

- zatrzymano 49 dowodów rejestracyjnych,

- ujawniono 5 nietrzeźwych kierujących,

- nałożono 410 mandatów karnych na sumę 61 700zł,

- przeprowadzono pogadanki z Id. I SP Nr 2 na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły oraz bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych,

- służbę pełnił również Patrol Szkolny, który objął swoim nadzorem wytypowane rejony szczególnie za- grożone na terenie m. Mińsk Mazowiecki,

- odbyła się pogadanka dla rodziców wszystkich klas I w Zespole Szkół Zawodowych im. M. C. Skłodow- skiej przy ul. 1-go PLM,

- w ramach współpracy Straż Miejska oddzielnie zabezpieczała rejony wyznaczonych szkół.

Komenda Powiatowa Policji podjęła też działania w zakresie profilaktyki, Komisja zapoznała się z podejmo- wanymi przez policjantów z Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim przedsięwzięciami. Należą do nich różne prelekcje, spotkania z dziećmi i młodzieżą, podczas których uczestnikom wręczane są materiały edukacyjne, np.: „Kodeks Młodego Rowerzysty”, kolorowania o tematyce bezpieczeństwa, materiały doty- czące bezpiecznego korzystania z internetu, tablice poglądowe dotyczące prawidłowego wyposażenia i oznakowania roweru oraz ubioru rowerzysty, j ale też plansze przedstawiające podstawowe znaki drogo- we.

Policjanci realizują następujące projekty:

- Eksperymenttematem są odczucia, obraz, sposób i styl jazdy kierowcy będącego po spożyciu alkoho- lu;

- Bądź ekspertem jazdy na rowerze” - film przeznaczony jest dla najmłodszych dzieci;

- „Pamiętaj masz jedno życie” - dwie projekcje dla osób powyżej 18 roku życia oraz przeznaczona dla młodszych uczestników dróg powyżej 10 roku życia.

Realizowane są także inne działania z zakresu bezpieczeństwa w szkole, spotkania z kadrą pedagogiczną oraz rodzicami. Odbywają się takie są realizowane najczęściej podczas wywiadówek lub rad pedagogicz- nych. Na tego typu prelekcjach poruszane są zagadnienia odpowiedzialności prawnej, uprawnień policjan- ta, możliwości pomocy i instytucji, które niosą pomoc w przypadku różnego rodzaju dysfunkcji lub zakłóceń prawidłowego procesu wychowania lub problemów wychowawczych z dzieckiem.

Policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii uświadamiają również grono pedagogiczne w kwestiach prawnych oraz procedurach postępowania w przypadku ujawnienia np.; alkoholu, środków odurzających, podejrzenia popełnienia przestępstwa, itp

Realizując drugi punkt porządku obrad, członkowie Komisji zapoznani zostali z przedsięwzięciami podej- mowanymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zwalczania zjawisk patologicznych przez Po- wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.

Centrum podejmuje działania profilaktyczne, edukacyjne i wspierające rodzinę związane z pomocą psycho- logiczną, pedagogiczną, prawna i socjalną. Głównie świadczona jest pomoc rodzinom, które nie radzą sobie z problemami wychowawczymi, pomoc w sprawach socjalnych, mieszkaniowych, w zakresie zdrowia i zdrowego stylu życia, motywowanie do podejmowania pracy, szkoleń zawodowych, przekwalifikowani za- wodowego. Ponadto podejmuje ideę rodzicielstwa zastępczego dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w swoich naturalnych rodzinach. Pozyskuje kandydatów do prowadzenia rodzinnych form opieki zastęp- czej.

W ramach poradnictwa rodzinnego prowadzone są: porady i konsultacje psychologiczne oraz terapia wspierająca i psychoterapia dla osób i rodzin przeżywających problemy lub znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Prowadzone są spotkania indywidualne oraz rodzin dostosowane formą pomocy do zgłaszanych potrzeb oraz diagnozy sytuacji przeprowadzonej przez psychologa.

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku mazowieckim w 2008 roku prezentuje się następująco:

- w spotkaniach indywidualnych uczestniczyło 406 osób,

- w spotkaniach rodzinnych 102 osoby,

- udzielono łącznie ponad 1300 porad w tym 52 osoby skorzystały ze spotkań rodzinnych.

Liczby te wyrażają zwiększającą się tendencję do szukania pomocy psychologicznej. Wiąże się to nie tylko z ogólnym pogorszeniem kondycji rodzin, ale bardziej ze wzrostem świadomości społecznej oraz tym, ze oferta Poradni PCPR jest coraz bogatsza, bardziej zróżnicowana i coraz bliższa mieszkańcom powiatu, two- rząc większą dostępność pomocy.

W ramach Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego do spraw uzależnień w 2008 roku udzielonych zostało

1095 porad psychologicznych, terapeutycznych, edukacyjnych i prawnych. W ramach działania Punktu nie- odpłatnych porad udzielają: psycholog, policjant, prawnicy, terapeuta ds. uzależnień.

Ważnym działaniem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest prowadzenie Ośrodków Inter- wencji Kryzysowej.

Od 2008 do 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzime realizuje Program „Wsparcie na starcie”, w ramach programu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komisja pozytywnie oceniła przedsięwzięcia podejmowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzi- nie i zwalczania zjawisk patologicznych, ze zwróceniem uwagi na konieczność wymiany informacji pomię- dzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim a Gminnymi/Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

W dalszej części omawiania spraw różnych, zebrani członkowie Komisji zapoznali się z wynikami akcji

„Bezpieczne wakacje”, w zakresie ilości dzieci i młodzieży korzystających ze zorganizowanych form wypo- czynku w powiecie mińskim oraz prowadzenia dla dzieci i młodzieży zajęć w formie wypoczynku letniego (akcji „lato w mieście/gminie”).

Komisja na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała, przyjmując stosowną uchwałę, prośbę Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim o wsparcie finansowe z budżetu powiatu zakupu ma- teriałów dezynfekcyjnych i opatrunkowych dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Mińsku Mazowieckim na potrzeby ratownictwa medycznego.

Czwarte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 1 grudnia 2009r., porządek ob- rad przebiegał wg następujących punktów:

1. Ocena sytuacji epidemicznej na terenie powiatu mińskiego związanej z zachorowaniami na grypę i cho- roby grypopochodne.

2. Opinia Komisji na temat projektu budżetu powiatu mińskiego na 2010 rok w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

3. Przedstawienie programu Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu mińskiego na 2010 rok”.

4. Sprawy różne.

Realizując pierwszy punkt porządku obrad Pani Państwowy Po wiato wy Inspektor Sanitarny przedstawiła

zebranym członkom Komisji ocenę sytuacji epidemicznej na terenie powiatu mińskiego związaną z zacho- rowaniami na grypę i choroby grypopochodne. Zapoznała członków Komisji z problematyką zachorowań

na grypę A(H1N1). W powiecie mińskim miały miejsce 4 przypadki zachorowania na grypę A(H1N1) oraz

jeden przypadek osoby z podejrzeniem grypy A(H1N1) - niepotwierdzonym w późniejszym okresie. W szpi- talu powiatowym hospitalizowana była jedna osoba, pozostałe trzy osoby - hospitalizowane były w Siedl- cach oraz Warszawie.

Następnie przedstawiła członkom Komisji informacje o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę na terenie powiatu mińskiego w 2009 roku z podziałem na miesiące. Liczba zachorowań w 2009 roku przedstawia się następująco:

- styczeń - 117 zachorowań na grypę,

- luty - 39 zachorowań na grypę,

- marzec - 59 zachorowań na grypę,

- kwiecień - 113 zachorowań na grypę,

- od maja do października - brak zachorowań na grypę,

- listopad - 355 zachorowań na grypę.

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna utrzymuje kontakt z dyrekcjami szkół z terenu powiatu miń- skiego. Monitorowane są ilości zachorowań wśród dzieci i młodzieży, a dyrektorzy zobowiązani są zgłaszać

do Powiatowego Inspektora Sanitarnego przypadki absencji przekraczającej 20%. Poinformowała ponadto, że każdy przypadek grypy typu A(H1N1) zgłaszany jest do Państwowego Zakładu Higieny.

Na terenie powiatu odsetek liczby osób zaszczepionych zawiera się w granicach ok. 5-7%.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przedstawił zgromadzonym sytuację w szpitalu powiatowym w Mińsku Mazowieckim pod kątem sytuacji epidemicznej.

Poinformował, że podczas przebywania osoby chorej na A(H1N1) w szpitalu powiatowym w Mińsku Mazo- wieckim, w żadnym momencie nie doszło do przeniesienia grypy na innych pacjentów i personel szpitala. Wszystkie osoby, które miały kontakt z chorym były monitorowane i nie wykazały objawów grypy. Ponadto w szpitalu wprowadzone zostały ograniczenia w wizytach chorych do jednej osoby.

Podczas realizacji drugiego punktu obrad Komisja wyraziła pozytywna opinię na temat projektu budżetu powiatu mińskiego na 2010 rok w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmując stosowną uchwałę Komisji.

W trzecim punkcie posiedzenia członkowie Komisji zostali zapoznani z projektem planu posiedzeń Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku na 2010 rok.

Realizując punkt czwarty posiedzenia w sprawach różnych Komisja przyjęła regulamin konkursu na projekt kamizelki odblaskowej, a także podjęła decyzję o wysłaniu informacji o konkursie do wszystkich szkół oraz rozpropagowaniu konkursu na stronach internetowych.

W dalszej części dotyczącej spraw różnych, członkowie Komisji zapoznali się z wykazem miejsc niebez-

piecznych przy szkołach i przedszkolach w powiecie mińskim. Podjęto decyzję, że z dostarczonej przez urzę-

dy miast i gmin listy, po konsultacji z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, zostaną wyselekcjonowane miejsca będące drogami powiatowymi stwarzającymi najwięk- sze zagrożenie. Powód wybrania dróg powiatowych wiąże się z faktem, iż powiat może partycypować fi- nansowo w reorganizację mchu kołowego i budowy technicznych urządzeń zwiększających bezpieczeństwo tylko na drogach, których jest właścicielem.

Starosta:

Antoni J. Tarczyński