You are on page 1of 14

UCHWAŁA Nr XVIII/107/2008

RADY GMINY STOCZEK

z dnia 17 listopada 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 10 ust. 2 z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póň. zm.) oraz art. 165 i 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§

1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy do kwoty 15.185.917zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy do kwoty 16.221.614zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3.

Zmienia się limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr

3 i w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójnoņci zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku zgodnie z załącznikiem

nr 7.

§ 2. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2008 roku i lata na- stępne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Dochody budżetu gminy

Przewodniczący Rady:

Paweł Stelmach

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/107/2008 Rady Gminy Stoczek z dnia 17 listopada 2008r.

Dział

Rozdział

§

Treņć

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

183

274,00

101 260,00

284

534,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

124

228,00

18

000,00

142

228,00

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

24

228,00

18

000,00

42

228,00

 

01095

 

Pozostała działalnoņć

59

046,00

83

260,00

142

306,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

56

046,00

83

260,00

139

306,00

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

127

557,00

2

400,00

129

957,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami

127

557,00

2

400,00

129

957,00

   

0920

Pozostałe odsetki

 

57,00

1

000,00

1

057,00

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 000,00

1

400,00

3

400,00

750

   

Administracja publiczna

76

029,00

2

000,00

78

029,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

541,00

2

000,00

2

541,00

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

541,00

2

000,00

2

541,00

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

30

493,00

- 5 000,00

25

493,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

29

993,00

- 5

000,00

 

24

993,00

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

5

000,00

- 5

000,00

 

0,00

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2

105

170,00

131

920,00

2

237

090,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokal- nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyj- nych

 

276

300,00

45

630,00

 

321

930,00

   

0310

Podatek od nieruchomoņci

 

210

000,00

39

000,00

 

249

000,00

   

0320

Podatek rolny

 

300,00

30,00

 

330,00

   

0340

Podatek od ņrodków transportowych

 

3

000,00

600,00

 

3

600,00

   

0500

Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych

 

8

000,00

6

000,00

 

14

000,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

549

917,00

90

290,00

 

640

207,00

   

0310

Podatek od nieruchomoņci

 

190

000,00

25

000,00

 

215

000,00

   

0320

Podatek rolny

 

165

000,00

35

000,00

 

200

000,00

   

0330

Podatek leņny

 

90

000,00

18

000,00

 

108

000,00

   

0500

Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych

 

40

000,00

12

000,00

 

52

000,00

   

0690

Wpływy z różnych opłat

 

2

000,00

290,00

 

2

290,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

71

100,00

- 000,00

5

 

66

100,00

   

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

 

20

000,00

- 000,00

5

 

15

000,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budże- tu państwa

1

183

753,00

1 000,00

1

184

753,00

   

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

2

000,00

1 000,00

 

3

000,00

758

   

Różne rozliczenia

6

349

980,00

70

000,00

6

419

980,00

 

75801

 

Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samo- rządu terytorialnego

3

685

494,00

60

000,00

3

745

494,00

   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3

685

494,00

60

000,00

3

745

494,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

14

273,00

10

000,00

 

24

273,00

   

0920

Pozostałe odsetki

 

14

273,00

10

000,00

 

24

273,00

801

   

Oņwiata i wychowanie

 

505

593,00

32

248,00

 

537

841,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

49

664,00

29

198,00

 

78

862,00

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

0,00

1

700,00

 

1

700,00

   

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa- nie własnych zadań bieżących

 

40

500,00

27

498,00

 

67

998,00

 

80104

 

Przedszkola

 

10

000,00

3

000,00

 

13

000,00

   

0690

Wpływy z różnych opłat

 

10

000,00

3

000,00

 

13

000,00

 

80110

 

Gimnazja

 

100,00

50,00

 

150,00

   

0690

Wpływy z różnych opłat

 

50,00

50,00

 

100,00

852

   

Pomoc społeczna

3

444

584,00

1 019 639,00

4

464

223,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

 

921

029,00

680

000,00

1

601

029,00

   

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

100

000,00

- 20 000,00

 

80

000,00

   

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie poro- zumień (umów) między jednostkami samorządu teryto- rialnego

 

80

000,00

700

000,00

 

780

000,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

218

000,00

333

439,00

 

551

439,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

136

000,00

333

439,00

 

469

439,00

 

85219

 

Oņrodki pomocy społecznej

 

215

640,00

2

900,00

 

218

540,00

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- cję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

137

400,00

2

900,00

 

140

300,00

 

85295

 

Pozostała działalnoņć

 

159

900,00

3

300,00

 

163

200,00

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- cję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

99

700,00

3

300,00

 

103

000,00

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

281

766,00

 

2

761,00

284

527,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

281

766,00

 

2

761,00

284

527,00

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- cję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

281

766,00

 

2

761,00

284

527,00

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

0,00

 

42

497,00

42

497,00

 

92109

 

Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby

 

0,00

 

42

497,00

42

497,00

   

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa- nie własnych zadań bieżących

 

0,00

 

42

497,00

42

497,00

926

   

Kultura fizyczna i sport

50

000,00

- 20 000,00

30

000,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

50

000,00

- 20 000,00

30

000,00

   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa- nie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwesty- cyjnych

50

000,00

- 20 000,00

30

000,00

Razem:

13 806 192,00

1 379 725,00

15 185 917,00

 

Wydatki budżetu gminy

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/107/2008 Rady Gminy Stoczek z dnia 17 listopada 2008r.

Dział

Rozdział

§

Treņć

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

542

156,00

 

85

260,00

627

416,00

 

01030

 

Izby rolnicze

4

800,00

 

2

000,00

6

800,00

   

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoņci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

4

800,00

 

2

000,00

6

800,00

 

01095

 

Pozostała działalnoņć

68

286,00

 

83

260,00

151

546,00

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

600,00

 

600,00

1

200,00

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

91,00

 

91,00

 

182,00

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

15,00

 

15,00

 

30,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1

802,00

 

184,00

1 986,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

1

066,00

 

358,00

1 424,00

   

4430

Różne opłaty i składki

54

967,00

 

81

627,00

136

594,00

   

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskie- go i urządzeń kserograficznych

 

42,00

 

59,00

 

101,00

   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

 

203,00

 

326,00

 

529,00

600

   

Transport i łącznoņć

1 012 077,00

146

000,00

1 158 077,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

83

112,00

 

32

000,00

115

112,00

   

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa- nie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwesty- cyjnych

73

112,00

 

32

000,00

105

112,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

928

965,00

114 000,00

1 042 965,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

 

1 000,00

1

000,00

   

4270

Zakup usług remontowych

183

672,00

-

11 000,00

172

672,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

10

000,00

 

11

000,00

21

000,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

735

293,00

113

000,00

848

293,00

750

   

Administracja publiczna

1 776 255,00

 

72

855,00

1 849 110,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 620 320,00

 

66

855,00

1 687 175,00

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

0,00

 

4

000,00

4

000,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

120

000,00

 

40

000,00

160

000,00

   

4270

Zakup usług remontowych

20

000,00

 

10

000,00

30

000,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

60

000,00

 

2

355,00

62

355,00

   

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2

000,00

 

500,00

2

500,00

   

4410

Podróże służbowe krajowe

6

000,00

 

1

000,00

7

000,00

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

69

000,00

 

9

000,00

78

000,00

 

75095

 

Pozostała działalnoņć

60

286,00

 

6

000,00

66

286,00

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

32

040,00

 

5

000,00

 

37

040,00

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

5

480,00

 

800,00

 

6

280,00

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

3

210,00

 

200,00

 

3

410,00

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

118

494,00

 

2

000,00

 

120

494,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

107

778,00

 

2

000,00

 

109

778,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

43

478,00

 

2

000,00

 

45

478,00

801

   

Oņwiata i wychowanie

5

538 587,00

 

83

301,00

5

621 888,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2

694 328,00

 

76

301,00

2

770 629,00

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1

401 900,00

 

14

870,00

1

416 770,00

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

102

630,00

 

- 2 000,00

 

100

630,00

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

239

500,00

 

2

260,00

 

241

760,00

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

38

500,00

 

373,00

 

38

873,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

197

551,00

-

29 000,00

 

168

551,00

   

4270

Zakup usług remontowych

 

360

410,00

 

87

498,00

 

447

908,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

44

700,00

 

2

000,00

 

46

700,00

   

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

4

000,00

 

300,00

 

4

300,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 

161

158,00

 

7

000,00

 

168

158,00

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

10

130,00

 

500,00

 

10

630,00

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

110

700,00

 

5 000,00

 

115

700,00

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

19

300,00

 

1 000,00

 

20

300,00

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

3

200,00

 

500,00

 

3

700,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

 

702

063,00

 

0,00

 

702

063,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

50

000,00

 

10

000,00

 

60

000,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

179

950,00

-

10 000,00

 

169

950,00

852

   

Pomoc społeczna

4

634 555,00

513

639,00

5

148 194,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

1

841 267,00

174

000,00

2

015 267,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

37

500,00

 

14

000,00

 

51

500,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1

403 000,00

160

000,00

1

563 000,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

240

412,00

333

439,00

 

573

851,00

   

3110

Ņwiadczenia społeczne

 

240

412,00

333

439,00

 

573

851,00

 

85219

 

Oņrodki pomocy społecznej

 

342

651,00

 

12

900,00

 

355

551,00

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

155

651,00

 

2

900,00

 

158

551,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

32

000,00

 

7

500,00

 

39

500,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

4

738,00

 

2

500,00

 

7

238,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

77

650,00

- 10 000,00

 

67

650,00

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

28

680,00

- 10 000,00

 

18

680,00

 

85295

 

Pozostała działalnoņć

 

204

900,00

 

3

300,00

 

208

200,00

   

3110

Ņwiadczenia społeczne

 

131

200,00

 

3

300,00

 

134

500,00

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

395

236,00

 

12

761,00

 

407

997,00

 

85401

 

Ņwietlice szkolne

 

109

640,00

 

10

000,00

 

119

640,00

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

73

300,00

 

8

000,00

 

81

300,00

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

13

281,00

 

1

500,00

 

14

781,00

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

2

200,00

 

500,00

 

2

700,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

285

596,00

 

2

761,00

 

288

357,00

   

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

 

252

906,00

 

2

761,00

 

255

667,00

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska

 

465

117,00

 

10

000,00

 

475

117,00

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

 

330,00

 

10

000,00

 

10

330,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

0,00

 

10

000,00

 

10

000,00

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

42

971,00

 

89

994,00

 

132

965,00

 

92109

 

Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby

 

19

371,00

 

89

994,00

 

109

365,00

   

4260

Zakup energii

 

15

000,00

 

5

000,00

 

20

000,00

   

4270

Zakup usług remontowych

 

2

500,00

 

84

994,00

 

87

494,00

926

   

Kultura fizyczna i sport

 

115

638,00

- 16 722,00

 

98

916,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

 

75

638,00

- 20 222,00

 

55

416,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

0,00

 

12

000,00

 

12

000,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

75

222,00

- 75 222,00

 

0,00

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

0,00

 

43

000,00

 

43

000,00

 

92695

 

Pozostała działalnoņć

 

40

000,00

 

3

500,00

 

43

500,00

   

4260

Zakup energii

 

1

800,00

 

3

500,00

 

5

300,00

Razem:

15 222 526,00

999 088,00

16

221

614,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/107/2008 Rady Gminy Stoczek z dnia 17 listopada 2008r.

Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

 

Program/Zadanie/Rok/Ňródło

 

Klasyfikacja

Okres realizacji

Wartoņć

 

10

753

215,00

 

Budowa wraz z przebud. budynku komunalnego przy ul. Kolejowej w m. Stoczek

//

2007

- 2010

 

534

647,00

 

Rok 2007, w tym ze ňródeł:

   

34

037,00

 

Ņrodki własne

 

34

037,00

 
 

Rok 2008, w tym ze ňródeł:

   

610,00

 

Ņrodki własne

 

610,00

 
 

Rok 2009, w tym ze ňródeł:

   

500

000,00

 

SPO-ROL

 

453

000,00

 
 

Ņrodki własne

 

47

000,00

 
 

Mała retencja - Zalew na rzece Ugoszcz, Stoczek, Stare Lipki

 

//

2007

- 2012

10

000

000,00

 

Rok 2007, w tym ze ňródeł:

   

29

000,00

 

Ņrodki własne

 

29

000,00

 
 

Rok 2009, w tym ze ňródeł:

   

471

000,00

 

Ņrodki własne

 

471

000,00

 
 

Rok 2010, w tym ze ňródeł:

 

4

750 000,00

 

SPO-ROL

4

037 500,00

 
 

Ņrodki własne

 

712

500,00

 
 

Rok 2011, w tym ze ňródeł:

 

4

750 000,00

 

SPO-ROL

4

037 500,00

 
 

Ņrodki własne

 

712

500,00

 
 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowoņci Stoczek, nr ew. 536

//

2008

- 2009

 

218

568,00

 

Rok 2009, w tym ze ňródeł:

   

218

568,00

 

Skarb Państwa

 

108

568,00

 
 

Ņrodki własne

 

110

000,00

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

 

16

083

000,00

 

Bodowa oczyszczalni ņcieków i kanalizacji - Stoczek, Gajówka Wschodnia, Stare Lipki - Etap II - Stare Lipki

//

2008

- 2011

10

510

000,00

 

Rok 2008, w tym ze ňródeł:

   

10

000,00

 

Ņrodki własne

 

10

000,00

 
 

Rok 2009, w tym ze ňródeł:

 

1

000 000,00

 

Pożyczki

 

200

000,00

 
 

SPO-ROL

 

800

000,00

 
 

Rok 2010, w tym ze ňródeł:

 

4

000 000,00

 

Pożyczki

 

500

000,00

 
 

SPO-ROL

3 200 000,00

 
 

Ņrodki własne

 

300

000,00

 
 

Rok 2011, w tym ze ňródeł:

 

5

500 000,00

 

Pożyczki

 

500

000,00

 
 

SPO-ROL

4 400 000,00

 
 

Ņrodki własne

 

600

000,00

 
 

Budowa wraz z przebudową SUW w Starych Lipkach

 

//

2007

- 2009

1

680 000,00

 

Rok 2007, w tym ze ňródeł:

   

72

644,00

 

Ņrodki własne

 

72

644,00

 
 

Rok 2008, w tym ze ňródeł:

   

2 000,00

 

Ņrodki własne

 

2 000,00

 
 

Rok 2009, w tym ze ňródeł:

 

1

605 356,00

 

Pożyczki

 

73

000,00

 
 

SPO-ROL

1 427 000,00

 
 

Ņrodki własne

105

356,00

 

Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowoņci Stoczek

//

2008 - 2013

3 893

000,00

 

Rok 2008, w tym ze ňródeł:

 

115

000,00

 

Ņrodki własne

115

000,00

 
 

Rok 2009, w tym ze ňródeł:

 

1 198

000,00

 

Pożyczki

190

000,00

 
 

SPO-ROL

1 008 000,00

 
 

Rok 2010, w tym ze ňródeł:

 

420

000,00

 

SPO-ROL

357

000,00

 
 

Ņrodki własne

63

000,00

 
 

Rok 2011, w tym ze ňródeł:

 

300

000,00

 

SPO-ROL

255

000,00

 
 

Ņrodki własne

45

000,00

 
 

Rok 2012, w tym ze ňródeł:

 

600

000,00

 

SPO-ROL

510

000,00

 
 

Ņrodki własne

90

000,00

 
 

Rok 2013, w tym ze ňródeł:

 

1 260

000,00

 

SPO-ROL

1 071 000,00

 
 

Ņrodki własne

189

000,00

 
 

Razem

   

26 836 215,00

Załącznik nr 3a do uchwały nr XVIII/107/2008 Rady Gminy Stoczek z dnia 17 listopada 2008r.

Wydatki inwestycyjne w 2008 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Treņć

Wartoņć

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

463

000,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

463

000,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

463

000,00

     

Budowa wraz z przebudową SUW w Starych Lipkach

 

2 000,00

     

Rozbudowa sieci wodoc.w m. Stare Lipki - etap II

461

000,00

   

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

0,00

     

Budowa wraz z przebudową SUW w Starych Lipkach

 

0,00

     

Rozbudowa sieci wodoc.w m. Stare Lipki - etap II

 

0,00

   

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

0,00

     

Budowa wraz z przebudową SUW w Starych Lipkach

 

0,00

     

Rozbudowa sieci wodoc.w m. Stare Lipki - etap II

 

0,00

 

01095

 

Pozostała działalnoņć

 

0,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

0,00

     

Mała retencja - Zalew na rzece Ugoszcz, Stoczek, Stare Lipki

 

0,00

600

   

Transport i łącznoņć

953

405,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

105

112,00

   

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

105

112,00

     

Przebudowa drogi pow. Nr 4214W Twarogi - Gruszczyno

105

112,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

848

293,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

848

293,00

     

Budowa drogi gminnej w m. Mrozowa W. gm. Stoczek

351

000,00

     

Przebudowa drogi Wieliczna - Marianów - Zgrzebichy

228

693,00

     

Przebudowa grogi gminnej Marianów - Zgrzebichy o dł. 1192 mb

153

600,00

     

Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowoņci Stoczek

115

000,00

   

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

0,00

     

Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowoņci Stoczek

 

0,00

   

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

0,00

     

Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowoņci Stoczek

 

0,00

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

 

610,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami

 

610,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

610,00

     

Budowa wraz z przebud. budynku komunalnego przy ul. Kolejowej w m. Sto- czek

 

610,00

   

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

0,00

     

Budowa wraz z przebud. budynku komunalnego przy ul. Kolejowej w m. Sto- czek

 

0,00

   

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

0,00

     

Budowa wraz z przebud. budynku komunalnego przy ul. Kolejowej w m. Sto- czek

 

0,00

750

   

Administracja publiczna

143

000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

143

000,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

65

000,00

     

Budowa sieci komputerowej wraz z serwerownią

65

000,00

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

78

000,00

     

Zakup komputerów

15

000,00

     

Zakup samochodu służbowego do UG

63

000,00

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9

971,00

 

75404

 

Komendy wojewódzkie Policji

5

216,00

   

6170

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

5

216,00

     

Dofinansowanie zakupu alkotestu dla Policji

2

500,00

     

Dofinansowanie zakupu video rejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie

2

716,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

4

755,00

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4

755,00

     

Zakup motopompy dla OSP Mrozowa Wola

4

755,00

801

   

Oņwiata i wychowanie

375

540,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

375

540,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

0,00

     

Zakup pojazdu w ramach obszaru "B" Pilotażowy Program pn. UCZEŃ NA WSI

 

0,00

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

375

540,00

     

Zakup pojazdu w ramach obszaru "B" Pilotażowy Program pn. UCZEŃ NA WSI

375

540,00

851

   

Ochrona zdrowia

7

659,00

 

85111

 

Szpitale ogólne

7

659,00

   

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

7

659,00

     

Zakup zestawu wideoendoskopowego dla SP ZOZ w Węgrowie

7

659,00

852

   

Pomoc społeczna

1 582 364,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

1 563 000,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 563 000,00

     

Budowa wraz z przebud. SDPS w Starych Lipkach oraz rozbudowa budynku gospodarczego

1 563 000,00

 

85212

 

Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

8

700,00

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

8

700,00

     

Zakup wyposażenia do GOPS

8

700,00

 

85219

 

Oņrodki pomocy społecznej

10

664,00

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

0,00

     

Zakup wyposażenia do GOPS

 

0,00

   

6068