You are on page 1of 27

UCHWAŁA Nr XXXVI/223/09

RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu przasnyskiego na rok 2010.

Na podstawie art. 15 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu w Przasnyszu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 105.061.255,90zł z tego:

a) bieżące w kwocie 45.914.647,67zł,

b) majątkowe w kwocie 59.146.608,23zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 109.663.503,12zł z tego:

a) bieżące w kwocie 43.439.295,67zł,

b) majątkowe w kwocie 66.224.207,45zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniej-

szej uchwały.

4. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej

uchwały.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Struktu-

ralnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.1.Ustala się deficyt w wysokości 4.602.247,22zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zacią- gniętych kredytów w kwocie 6.188.847,22zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.188.847,22zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.188.847,22zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.586.600zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.586.600zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie

4.500.000zł, z tytułu zaciąganych kredytów.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określo- nej w ust. 1,

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust. 3,

c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 187.112.246,68.

§

3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 115.000zł.

2.

Ustala się rezerwy celowe w wysokości 465.000zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45.000zł,

b) na wydatki oświaty – podwyżki dla nauczycieli, nagrody dla najlepszych maturzystów i absolwentów szkół zawodowych, nauczanie indywidualne i odprawy dla nauczycieli w wysokości 420.000zł.

§ 4.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zle- conych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sekto- ra finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.1. Ustala się plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych

z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr

12.

 

§

9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1.

Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budże- tu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2.

Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowa- ne ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikają- ce z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4 niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 110.757.945zł.

3.

Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank pro- wadzący obsługę budżetu powiatu.

4.

Udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.200.000zł.

5.

Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla za- pewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty

2.900.000zł.

§ 10.1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo- jewództwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Przewodniczący Rady:

mgr Krzysztof Bieńkowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/223/09 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2009r.

Planowane dochody budżetu na 2010 rok

w złotych

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

4

5

 

bieżące

020

   

Leśnictwo

219 886,00

     

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan- sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

02001

 

Gospodarka leśna

219

886,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-

219

886,00

nych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-

 
 

nych

600

   

Transport i łączność

107

504,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

107

504,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0690

Wpływy z różnych opłat

17

219,00

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

90

285,00

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

76

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

76

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu- blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

50

000,00

   

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

26

000,00

710

   

Działalność usługowa

276

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

20

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

20

000,00

 

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

25

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

25

000,00

 

71015

 

Nadzór budowlany

231

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

231

000,00

750

   

Administracja publiczna

1 102 744,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

199

834,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

113

727,00

   

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

86

107,00

 

75020

 

Starostwa powiatowe

876

910,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0420

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

850

000,00

   

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

1

710,00

   

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

1

000,00

   

0590

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

10

000,00

   

0690

Wpływy z różnych opłat

8

000,00

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu- blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

200,00

   

0920

Pozostałe odsetki

5

000,00

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

1

000,00

 

75045

 

Kwalifikacja wojskowa

 

26

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

26

000,00

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2

755

882,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2

755

382,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2

755

382,00

 

75414

 

Obrona cywilna

 

500,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

500,00

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4

288

860,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

40

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 

40

000,00

 

75622

 

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4

248

860,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

4

148

860,00

   

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

100

000,00

758

   

Różne rozliczenia

28

160 246,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

22

040 682,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

22

040 682,00

 

75803

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

3

989

363,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3

989

363,00

 

75832

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

2

130

201,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2

130

201,00

801

   

Oświata i wychowanie

 

567

696,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

80120

 

Licea ogólnokształcące

 

122

218,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0690

Wpływy z różnych opłat

 

1

000,00

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu- blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

10

000,00

   

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie poro- zumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

111

218,00

 

80130

 

Szkoły zawodowe

 

190

478,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0690

Wpływy z różnych opłat

 

2

260,00

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu- blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

55

000,00

   

0830

Wpływy z usług

 

2

000,00

   

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie poro- zumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

111

218,00

   

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

20

000,00

 

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

 

255

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu- blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

5

000,00

   

0830

Wpływy z usług

 

250

000,00

851

   

Ochrona zdrowia

1

855 000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

85156

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiąz- kiem ubezpieczenia zdrowotnego

1

855 000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1

855 000,00

852

   

Pomoc społeczna

5

860 530,67

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

223

880,67

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

85202

 

Domy pomocy społecznej

5

556 650,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu- blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

24

650,00

   

0830

Wpływy z usług

1

500 000,00

   

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

4

032 000,00

 

85204

 

Rodziny zastępcze

 

80

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

80

000,00

 

85218

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

 

223

880,67

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

223

880,67

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2008

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

 

212

624,11

   

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

 

11

256,56

853

   

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 

638

299,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

84

199,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

85321

 

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

 

96

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

96

000,00

 

85324

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

22

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

22

000,00

 

85333

 

Powiatowe urzędy pracy

 

520

299,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

84

199,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2008

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

 

84

199,00

   

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowe- go urzędu pracy

 

436

100,00

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

6

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

 

6

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu- blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

6

000,00

 

bieżące razem:

45

914

647,67

 

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

308

079,67

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

majątkowe

600

   

Transport i łączność

3

973 750,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

3

973 750,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

3

973 750,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

3

973 750,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ- ków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

3

973 750,00

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

6

000 000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6

000 000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

 

0,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczy- stego nieruchomości

6

000 000,00

720

   

Informatyka

1

029 433,30

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

1

029 433,30

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

72095

 

Pozostała działalność

1

029 433,30

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

1

029 433,30

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ- ków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1

029 433,30

801

   

Oświata i wychowanie

13

600

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

13

600

000,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

80120

 

Licea ogólnokształcące

5

950 000,00

     

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan- sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5

950 000,00

   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ- ków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

5

950 000,00

 

80130

 

Szkoły zawodowe

7

650 000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

7

650 000,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ- ków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

7

650 000,00

851

   

Ochrona zdrowia

15

326

063,93

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

15

326

063,93

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

85111

 

Szpitale ogólne

15

326

063,93

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

15

326

063,93

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ- ków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

15

326

063,93

852

   

Pomoc społeczna

2

217 361,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

2

217 361,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

85202

 

Domy pomocy społecznej

2

217 361,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

2

217 361,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ-

2

217 361,00

     

ków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17

000 000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

17

000 000,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

90095

 

Pozostała działalność

17

000 000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

17

000 000,00

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ- ków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

17

000 000,00

 

majątkowe razem:

59

146 608,23

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan- sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

53

146 608,23

 

Ogółem:

105 061 255,90

 

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finan-

53

454 687,90

sowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/223/09 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2009r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

 

Plan

 

Z tego

 

Wydatki

 

z tego:

Wydatki

bieżące

Wynagrodzenia

Dotacje

Wydatki

Wydatki

Pozostałe

majątkowe

i pochodne

na obsługę

z tytułu

długu

poręczeń

i gwarancji

1

2

3

4

 

5

 

6

7

8

9

10

11

 

12

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

 

110

960,00

 

110

960,00

 

0,00

45

960,00

0,00

0,00

65

000,00

 

0,00

 

01005

 

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

 

65

000,00

 

65

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

65

000,00

 

0,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

65

000,00

 

65

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

65

000,00

 

0,00

 

01008

 

Melioracje wodne

 

45

960,00

 

45

960,00

 

0,00

45

960,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

   

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

45

960,00

 

45

960,00

 

0,00

45

960,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

020

   

Leśnictwo

 

371

866,00

 

371

866,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

371

866,00

 

0,00

 

02001

 

Gospodarka leśna

 

219

866,00

 

219

866,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

219

866,00

 

0,00

   

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

219

866,00

 

219

866,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

219

866,00

 

0,00

 

02002

 

Nadzór nad gospodarką leśną

 

152

000,00

 

152

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

152

000,00

 

0,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

152

000,00

 

152

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

152

000,00

 

0,00

150

   

Przetwórstwo przemysłowe

 

143

931,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

143

931,00

 

15011

 

Rozwój przedsiębiorczości

 

143

931,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

143

931,00

   

6639

Dotacje celowe przekazane do samorzą- du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

143

931,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

143

931,00

600

   

Transport i łączność

9

458 673,00

2

138 673,00

975

341,00

 

0,00

0,00

0,00

1 163 332,00

7

320 000,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

9

458 673,00

2

138 673,00

975

341,00

 

0,00

0,00

0,00

1 163 332,00

7

320 000,00

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

21

631,00

 

21

631,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

21

631,00

 

0,00

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

773

935,00

 

773

935,00

773

935,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

60

427,00

 

60

427,00

60

427,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

121

046,00

 

121

046,00

121

046,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

18

923,00

 

18

923,00

18

923,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

   

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

7

799,00

 

7

799,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

7

799,00

 

0,00

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1

010,00

 

1

010,00

1 010,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

635

298,00

 

635

298,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

635

298,00

 

0,00

   

4260

Zakup energii

 

9

257,00

 

9

257,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

9

257,00

 

0,00

   

4270

Zakup usług remontowych

 

111

123,00

 

111

123,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

111

123,00

 

0,00

   

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

675,00

 

675,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

675,00

 

0,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

284

584,00

 

284

584,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

284

584,00

 

0,00

   

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

2

969,00

 

2

969,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

2

969,00

 

0,00

   

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni- kacyjnych telefonii komórkowej

 

7

804,00

 

7

804,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

7

804,00

 

0,00

   

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomuni- kacyjnych telefonii stacjonarnej

 

5

146,00

 

5

146,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

5

146,00

 

0,00

   

4410

Podróże służbowe krajowe

 

1

465,00

 

1

465,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

1

465,00

 

0,00

   

4430

Różne opłaty i składki

 

17

595,00

 

17

595,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

17

595,00

 

0,00

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

21

994,00

21

994,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

21

994,00

 

0,00

   

4480

Podatek od nieruchomości

 

5

241,00

5

241,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

5

241,00

 

0,00

   

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

5

482,00

5

482,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

5

482,00

 

0,00

   

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

 

638,00

 

638,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

638,00

 

0,00

   

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

68,00

 

68,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

68,00

 

0,00

   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

7

443,00

7

443,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

7

443,00

 

0,00

   

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

2

460,00

2

460,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

2

460,00

 

0,00

   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych,

 

14

660,00

14

660,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

14

660,00

 

0,00

w

tym programów i licencji

         
   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

2

500

000,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

2 500

000,00

budżetowych

         
   

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek

3

973

750,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

3 973

750,00

budżetowych

         
   

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek

 

846

250,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

846

250,00

budżetowych

         

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

 

196

000,00

196

000,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

196

000,00

 

0,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomo-

 

196

000,00

196

000,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

196

000,00

 

0,00

 

ściami

         
   

4300

Zakup usług pozostałych

 

126

000,00

126

000,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

126

000,00

 

0,00

   

4480

Podatek od nieruchomości

 

20

000,00

20

000,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

20

000,00

 

0,00

   

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

20

000,00

20

000,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

20

000,00

 

0,00

   

4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa

 

30

000,00

30

000,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

30

000,00

 

0,00

710

   

Działalność usługowa

 

276

000,00

276

000,00

192

000,00

0,00

0,00

0,00

84

000,00

 

0,00

 

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

 

20

000,00

20

000,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

20

000,00

 

0,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

20

000,00

20

000,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

20

000,00

 

0,00

 

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

 

25

000,00

25

000,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

25

000,00

 

0,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

25

000,00

25

000,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

25

000,00

 

0,00

 

71015

 

Nadzór budowlany

 

231

000,00

231

000,00

192

000,00

0,00

0,00

0,00

39

000,00

 

0,00

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

67

000,00

67

000,00

67

000,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

   

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

92

000,00

92

000,00

92

000,00

0,00