You are on page 1of 16

UCHWAA Nr 161/XLI/2009

RADY GMINY SZCZAWIN KOCIELNY


z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budetu gminy Szczawin Kocielny na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym,
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.
236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240), w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co nastpuje:
1. Dochody w cznej kwocie 12.142.548z, w tym:
1) dochody biece w kwocie: 11.367.548z,
2) dochody majtkowe w kwocie: 775.000z,
-

zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.

2.1. Wydatki w cznej kwocie 13.527.548z, zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway, w tym:
a) wydatki biece w kwocie 10.459.173,21z, (za. nr 2a)
b) wydatki majtkowe w kwocie 3.068.374,79z, (za. nr 2b)
2) Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw biecych zgodnie z zacznikiem nr 2a do niniejszej
uchway.
3) Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw majtkowych zgodnie z zacznikiem nr 2b do niniejszej
uchway.
3.1) Rnica midzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budetu w kwocie 1.385.000z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: kredytw w kwocie 1.385.000z,
2) Przychody budetu w wysokoci 1.710.000z, (kredyty 1.510.000, wolne rodki 200.000), rozchody w
wysokoci 325.000z, (spata wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu kredytw w wysokoci 325.000z).
3) Przychody budetu w wysokoci 1.710.000z, rozchody w wysokoci 325.000z, zgodnie z zacznikiem
nr 3 do niniejszej uchway.
4. Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zacignitych
na:
1) sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie 675.000z (w tym: 375.000z rodki na Gminny
Orodek Kultury w Szczawinie Kocielnym, 300.000z na przejciowy deficyt),
2) sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie 1.385.000z
3) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz zacignitych
poyczek i kredytw w kwocie 125.000z,
5.1) Rezerw ogln w wysokoci 80.000z.
2) Rezerwy celowe w wysokoci 20.000z, w tym na:
a) Zarzdzanie kryzysowe w wysokoci 20.000z,
6.1) Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych
odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.
2) Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na mocy porozumie z organami administracji rzdowej, zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway.
3) Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umw lub porozumie midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.
7.1) Ustala si dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki
na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, zgodnie z zacznikiem nr 7 do niniejszej uchway.

2) Ustala si wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii, zgodnie z zacznikiem nr 8 do niniejszej uchway.
8.1) Dotacje podmiotowe dla: Samorzdowej Instytucji Kultury - zgodnie z zacznikiem nr 9 do niniejszej uchway.
2) Dotacje celowe dla podmiotw zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansw publicznych zgodnie
z zacznikiem nr 10.
9.1) Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokoci:
-

przychody 47.000z,

wydatki 31.500z,

zgodnie z zacznikiem nr 11 do niniejszej uchway stanowicym zestawienie przychodw i wydatkw na


2010 rok.

10.1) Wydatki budetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nie objte wieloletnimi programami
inwestycyjnymi zgodnie z zacznikiem nr 12 do niniejszej uchway.
2) Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012 zgodnie z zacznikiem nr
13 do niniejszej uchway.
3) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi zgodnie z zacznikiem nr 14 do niniejszej
uchway.
11. Upowania si Wjta Gminy do:
1) zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w
cigu roku przejciowego deficytu budetu w wysokoci 675.000z,
2) zacigania zobowiza:
-

na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych nie podlegajcych
zwrotowi, do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 13 i nr 14 do niniejszej uchway,

z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania
gminy i termin zapaty upywa w 2011 roku na czn kwot 125.000z,
3) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

12. Docza si do uchway prognoz cznej kwoty dugu i spat gminy na koniec 2010 roku i lata nastpne.
13. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy.
14. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym
Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
Przewodniczcy Rady Gminy:
Roman Wojciechowski

Zacznik nr 1
do uchway nr 161/XLI/2009
Rady Gminy Szczawin Kocielny

z dnia 29 grudnia 2009r.

Dochody
Dzia

rdo dochodw*

Planowane dochody na 2010 rok


Ogem

z tego:
biece

rodki europejskie
i inne rodki
pochodzce
ze rde
zagranicznych,
niepodlegajce
zwrotowi

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych


Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

010

razem

4.210

4.210

400

Wpywy z usug

195.200

195.200

400

razem

195.200

195.200

700

Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie


wieczyste nieruchomoci

1.660

1.660

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych


Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

132.540

132.540

Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz


prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci

400.000

700

razem

534.200

134.200

750

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj


zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie ustawami

65.394

65.394

65.394

750

razem

65.394

65.394

65.394

751

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj


zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie ustawami

873

873

873

751

razem

873

873

873

754

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj


zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie ustawami

300

300

300

754

razem

300

300

300

756

Podatek dochodowy od osb fizycznych

800.391

800.391

400.000

3.500

3.500

518.000

518.000

Podatek rolny

397.700

397.700

Podatek leny

46.500

46.500

Podatek od rodkw transportowych

63.250

63.250

1.000

1.000

Podatek od spadkw i darowizn


Wpywy z opaty skarbowej
Wpywy z opaty targowej

3.000

3.000

21.000

21.000

1.000

1.000

Wpywy z opaty eksploatacyjnej

10.000

10.000

Wpywy z opaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu

39.900

39.900

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

70.500

70.500

Wpywy z opat za koncesje i licencje


756

razem

758

Pozostae odsetki

5.000

5.000

1.980.741

1.980.741

400.000

25.000

25.000

Subwencje oglne z budetu pastwa

6.940.067

6.940.067

6.940.067

758

razem

6.965.067

6.965.067

6.940.067

801

Wpywy z usug

139.000

139.000

801

razem

139.000

139.000

852

Wpywy z tytuu zwrotu wypaconych wiadcze z funduszu


alimentacyjnego

12.000

12.000

1.500.600

1.500.600

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania


biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie
z organami administracji rzdowej

96.393

96.393

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj


zada biecych gmin

209.600

209.600

209.600

9.000

9.000

9.000

1.827.593

1.827.593

1.719.200

54.970

54.970

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj


zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie ustawami

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece


realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
852

razem

900

Wpywy z usug

4.210

Podatek od nieruchomoci

Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych,


opacanych w formie karty podatkowej

majtkowe

dotacje

010

Podatek dochodowy od osb prawnych

4.210

w tym:

1.500.600

96.393

96.393

w tym:
dotacje

rodki europejskie
i inne rodki
pochodzce
ze rde
zagranicznych,
niepodlegajce
zwrotowi

900

razem

921

rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin


(zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde

54.970

921

razem

54.970

375.000

375.000

Dochody ogem

12.142.548 11.367.548

8.725.834

96.393

375.000

375.000

375.000

375.000

775.000

375.000

* nazwa rda dochodw wg nazw paragrafw

Zacznik nr 2
do uchway nr 161/XLI/2009
Rady Gminy Szczawin Kocielny
z dnia 29 grudnia 2009r.

Wydatki
Dzia

Rozdzia

Nazwa dziau i rozdziau

Planowane wydatki na 2010 rok


Ogem
biece

1
010

2
Rolnictwo i owiectwo

4
929.343,79

5
57.934

6
871.409,79

01010

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

921.389,79

49.980

871.409,79

01030

Izby rolnicze
Przetwrstwo przemysowe

7.954
10.605

7.954

15011

Rozwj przedsibiorczoci

10.605

40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod


Dostarczanie wody

150
400
600

w tym:
majtkowe

Transport i czno
60013
60014

Drogi publiczne wojewdzkie


Drogi publiczne powiatowe

60016

Drogi publiczne gminne


Gospodarka mieszkaniowa

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

70095

Pozostaa dziaalno
Administracja publiczna

75011

Urzdy wojewdzkie

75022
75023

Rady gmin
Urzdy gmin

75075

10.605
10.605

362.385
362.385

362.385
362.385

1.604.060

129.960

50.000
20.000

50.000
20.000

1.534.060
44.000

129.960
44.000

23.000

23.000

21.000
1.668.976

21.000
1.650.116

159.890

159.890

114.920
1.357.300

114.920
1.349.300

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

15.000

15.000

75095

Pozostaa dziaalno
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

21.866
873

11.006
873

75101

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

873

873

94.390

91.390

2.000
3.000

2.000

700

750

751

754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

1.474.100

1.404.100

18.860

8.000
10.860

3.000

75404
75411

Komenda wojewdzka policji


Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

75412

Ochotnicze Strae Poarne

87.390

87.390

75414

Obrona cywilna
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych
jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych

2.000
51.000

2.000
51.000

51.000

51.000

Obsuga dugu

20.000

20.000

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek


samorzdu terytorialnego

20.000

20.000

Rne rozliczenia

115.000

115.000

Rne rozliczenia finansowe


Rezerwy oglne i celowe

15.000
100.000

15.000
100.000

Owiata i wychowanie

4.602.160

4.440.760

161.400

Szkoy podstawowe

2.439.520

2.286.120

153.400

756

75647
757
75702
758
75814
75818
801
80101

3.000

80104

Przedszkola

80110
80113

Gimnazja
Dowoenie uczniw do szk

80148

Stowki szkolne

80146
80195

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli


Pozostaa dziaalno

851

317.360

309.360

1.199.580
287.930

1.199.580
287.930

294.300

294.300

24.270
39.200

24.270
39.200

8.000

Ochrona zdrowia

236.490

196.490

40.000

85121
85153

Lecznictwo ambulatoryjne
Zwalczanie narkomanii

196.590
200

156.590
200

40.000

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Pomoc spoeczna

39.700
2.155.553

39.700
2.155.553

85212

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na


ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne

1.512.780

1.512.780

4.200

4.200

119.000

119.000

85215

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


Dodatki mieszkaniowe

10.000

10.000

85216
85219

Zasiki stae
Orodki pomocy spoecznej

62.000
275.180

62.000
275.180

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

85295

Pozostaa dziaalno
Edukacyjna opieka wychowawcza

85401

wietlice szkolne

90001

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


Gospodarka ciekowa i ochrona wd

90015
90095

852

85213

85214

854
900

921
92109
92116
926
92601
92605

1.000

1.000

171.393
207.870

171.393
207.870

207.870

207.870

588.682,21
244.682,21

584.682,21
240.682,21

Owietlenie ulic, placw i drg


Pozostaa dziaalno

190.000
154.000

190.000
154.000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

781.160

296.160

485.000

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby


Biblioteki

559.000
222.160

74.000
222.160

485.000

Kultura fizyczna i sport

55.000

55.000

Obiekty sportowe
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

25.000
30.000

25.000
30.000

Wydatki ogem

13.527.548 10.459.173,21

4.000
4.000

3.068.374,79

Zacznik nr 2a
do uchway nr 161/XLI/2009
Rady Gminy Szczawin Kocielny

z dnia 29 grudnia 2009r.

Wydatki biece
Dzia

Rozdzia

010

Ogem

Wydatki
jednostek
budetowych

w tym:
na wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane

zwizane
z realizacj
ich statutowych
zada

Rolnictwo i owiectwo

57.934

49.980

49.980

01010

Infranstrukura wodocigowa i sanitacyjna


wsi

49.980

49.980

49.980

01030

Izby rolnicze

400
40002
600
60016

7.954

Dotacje
na zadania
biece

wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych

Na programy
z udziaem
rodkw,
o ktrych
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
u.o.f.p.

Wypaty
z tytuu
porcze
i gwarancji

Obsuga
dugu

10

11

12

7.954

7.954

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi


elektryczn, gaz i wod

362.385

360.385

113.360

247.025

2.000

Dostarczanie wody

362.385

360.385

113.360

247.025

2.000

Transport i czno

129.960

129.960

129.960

Drogi publiczne gminne

129.960

129.960

129.960

Gospodarka mieszkaniowa

44.000

44.000

44.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

23.000

23.000

23.000

70095

Pozostaa dziaalno

21.000

21.000

1.650.116

1.538.210

1.268.590

269.620

159.890

159.890

156.590

3.300
5.000

109.920

1.112.000

236.700

600

700

750

Administracja publiczna
75011

Urzdy wojewdzkie

75022

Rady gmin

75023

Urzdy gmin

75075
75095
751

114.920

5.000

1.349.300

1.348.700

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

15.000

15.000

Pozostaa dziaalno

11.006

9.620

873

873

Urzdy naczelnych organw wadzy


pastwowej, kontroli i ochrony prawa
75101

754

Urzdy naczelnych organw wadzy


pastwowej, kontroli i ochrony prawa

1.386

2.000

873
52.000

87.390

69.390

19.390

50.000

2.000

2.000

Dochody od osb prawnych, od osb


fizycznych i od innych jednostek nie
posiadajcych osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich poborem

51.000

51.000

18.000

33.000

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych


nalenoci budetowych

51.000

51.000

18.000

33.000

Obsuga dugu

20.000

20.000

Obsuga papierw wartociowych,


kredytw i poyczek jednostek samorzdu
terytorialnego

20.000

20.000

75414

Obrona cywilna

Rne rozliczenia
75814

Rne rozliczenia finansowe

75818

Rezerwy oglne i celowe

801

9.620
873

19.390

Ochotnicze Strae Poarne

758

15.000

873

Komenda wojewdzka policji

75702

110.520

71.390

75412

757

1.386

873

75404

75647

21.000

91.390

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa

756

2.000

18.000

2.000
18.000

2.000

115.000

115.000

15.000

15.000

115.000
15.000

100.000

100.000

100.000

Owiata i wychowanie

4.440.760

4.254.140

3.337.860

916.280

186.620

80101

Szkoy podstawowe

2.286.120

2.178.960

1.838.460

340.500

107.160

80104

Przedszkola

309.360

296.350

251.020

45.330

13.010

80110

Gimnazja

1.199.580

1.134.730

1.015.350

119.380

64.850

80113

Dowoenie uczniw do szk

287.930

286.730

84.530

202.200

1.200

80148

Stowki szkolne

294.300

293.900

148.500

145.400

400

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

24.270

24.270

80195

Pozostaa dziaalno

24.270

39.200

39.200

Ochrona zdrowia

196.490

194.690

107.300

87.390

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

156.590

156.290

97.940

58.350

85153

Zwalczanie narkomanii

200

200

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

851

39.200
1.500

300
300

200

39.700

38.200

9.360

28.840

Pomoc spoeczna

2.155.553

367.860

298.290

69.570

1.691.300

85212

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia


emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego

1.512.780

68.980

55.100

13.880

1.443.800

85213

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne


opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej oraz
niektre wiadczenia rodzinne

4.200

4.200

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na


ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85215
85216
85219

Orodki pomocy spoecznej

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi


opiekucze

85295

Pozostaa dziaalno

171.393

20.000

Edukacyjna opieka wychowawcza

207.870

196.210

186.360

852

854
85401

1.500

119.000

119.000

Dodatki mieszkaniowe

10.000

10.000

Zasiki stae

62.000

wietlice szkolne

96.393

4.200

62.000

275.180

273.680

1.000

1.000

243.190

30.490

1.500

1.000
20.000

55.000

9.850

11.660

207.870

196.210

186.360

9.850

11.660

Gospodarka komunalna i ochrona


rodowiska

584.682,21

579.682,21

189.915

389.767,21

5.000

90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

240.682,21

236.682,21

39.915

196.767,21

4.000

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

190.000

190.000

90095

Pozostaa dziaalno

154.000

153.000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

296.160

74.000

900

921

Nazwa dziau i rozdziau

190.000
150.000

3.000
74.000

1.000
222.160

96.393

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

92116

Biblioteki

926

74.000

74.000

74.000

222.160

222.160

Kultura fizyczna i sport

55.000

25.000

25.000

92601

Obiekty sportowe

25.000

25.000

25.000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i


sportu

Razem

30.000

30.000
10.459.173,21

30.000
8.052.380,21

5.539.938

2.512.442,21

265.000

2.025.400

96.393

20.000

Zacznik nr 2b
do uchway nr 161/XLI/2009
Rady Gminy Szczawin Kocielny
z dnia 29 grudnia 2009r.

Wydatki majtkowe
Dzia

Rozdzia

010
01010
150
15011
600

Nazwa dziau i rozdziau

Ogem

Inwestycje i zakupy
w tym na:
inwestycyjne
programy finansowane
z udziaem rodkw
europejskich i innych
rodkw
pochodzcych
ze rde
zagranicznych
niepodlegajcych
zwrotowi
5

Rolnictwo i owiectwo, Infrastruktura


wodocigowa i sanitacyjna wsi

871.409,79

871.409,79

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

871.409,79

871.409,79

Przetwrstwo przemysowe

10.605

Rozwj przedsibiorczoci

10.605

Transport i czno,

1.474.100
50.000

60014

Drogi publiczne powiatowe

20.000

60016

Drogi publiczne gminne

1.404.100

1.404.100

Administracja publiczna

18.860

8.000

8.000

8.000

Urzdy Gmin

75095

Pozostaa dziaalno

754
75411
801

10.860
3.000

Komendy powiatowe Pastwowej Stray


Poarnej

3.000

3.000
161.400
153.400

80104

Przedszkola

8.000

8.000

Ochrona zdrowia

40.000

40.000

Lecznictwo ambulatoryjne

40.000

40.000

4.000

4.000

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

92109
Ogem wydatki

10.860

3.000

153.400

90001

70.000

10.860

161.400

921

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Szkoy podstawowe

85121

20.000

Owiata i wychowanie

900

50.000

80101
851

Dotacje

10.605
1.404.100

Drogi publiczne wojewdzkie

75023

Wniesienie
wkadw
do spek prawa
handlowego

10.605

60013

750

Zakup
i objcie akcji
i udziaw

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

4.000

4.000

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

485.000

485.000

485.000

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

485.000

485.000

485.000

3.068.374,79

2.973.909,79

485.000

94.465

Zacznik nr 3
do uchway nr 161/XLI/2009
Rady Gminy Szczawin Kocielny
z dnia 29 grudnia 2009r.

Przychody i rozchody budetu w 2010 rok


Lp.

Tre

Klasyfikacja

Kwota 2010 rok

1
1.

Dochody

4
12.142.548

2.
3.

Wydatki
Wynik budetu

13.527.548
- 1.385.000

1.
2.

Kredyty
Poyczki

952
952

3.

903

4.

Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych


z budetu UE
Spaty poyczek udzielonych

5.

Prywatyzacja majtku jst

944

6.
7.

Nadwyka budetu z lat ubiegych


Papiery wartociowe (obligacje)

957
931

8.

Inne rda (wolne rodki)

955

200.000
325.000
325.000

Przychody ogem:

1.710.000
1.510.000

951

Rozchody ogem:
1.

Spaty kredytw

992

2.
3.

Spaty poyczek
Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE

992
963

4.

Udzielone poyczki

991

5.
6.

Lokaty
Wykup papierw wartociowych (obligacji)

994
982

7.

Rozchody z tytuu innych rozlicze

995

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. mona zaciga kredytu, poyczki oraz emitowa papiery wartociowe na
wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej. Przychody
te powinny znale odzwierciedlenie w zaczniku unijnym.

Zacznik nr 4
do uchway nr 161/XLI/2009
Rady Gminy Szczawin Kocielny
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej


i innych zleconych odrbnymi ustawami
Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania

750

75011

Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludnoci,


obrony cywilnej, spraw wojskowych, wydawanie
zezwole na upraw maku

751
754

75101
75414

Aktualizacja rejestru wyborcw


Szkolenie w zakresie OC dla Zespou Reagowania Kryzysowego

852

85212

852

85213

Wypaty wiadcze rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Opata skadek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne

852

razem

Dotacje
ogem

Wydatki
ogem

z tego:
wydatki
biece

wydatki
majtkowe

65.394

65.394

65.394

873
300

873
300

873
300

1.500.000

1.500.000

1.500.000

600

600

600

1.500.600

1.500.600

1.500.600

Ogem

1.567.167

1.567.167

1.567.167

Zacznik nr 5
do uchway nr 161/XLI/2009
Rady Gminy Szczawin Kocielny
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na mocy porozumie


z organami administracji rzdowej
Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania

852

85295

Realizacja Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarw


Wiejskich - organizacja zaj dla dzieci i modziey

Dotacje
ogem

Wydatki
ogem

96.393

96.393

z tego:
wydatki
biece
6

wydatki
majtkowe
7

96.393

96.393

Zacznik nr 6
do uchway nr 161/XLI/2009
Rady Gminy Szczawin Kocielny
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umw lub porozumie
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Dzia

Rozdzia

852

85295

Nazwa zadania

3
Realizacja prac
spoecznie - uytecznych
Ogem

Dotacje
ogem

Wydatki
ogem

z tego:

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

wydatki
biece

wydatki
majtkowe

Zakres
porozumienia
lub umowy
8
Realizacja prac
spoecznie - uytecznych

Zacznik nr 7
do uchway nr 161/XLI/2009
Rady Gminy Szczawin Kocielny
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych


oraz wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwizywania problemw alkoholowych
Lp.
I.
1.

Dzia

Rozdzia

756

75618

756

razem

Nazwa
Dochody
Wpywy z opaty za zezwolenie na sprzeda alkoholu

39.900
39.900

II.
1.

Kwota

Wydatki
851

85154

851

razem

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

39.700
39.700

Zacznik nr 8
do uchway nr 161/XLI/2009
Rady Gminy Szczawin Kocielny
z dnia 29 grudnia 2009r.

Wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii


Lp.
1.

Dzia
851

Rozdzia
85153

851

razem

Nazwa

Kwota

Zwalczanie narkomanii

200

200

Zacznik nr 9
do uchway nr 161/XLI/2009
Rady Gminy Szczawin Kocielny
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2010 roku


Lp.

Dzia

Rozdzia

Nazwa instytucji

Kwota dotacji
5

1.

921

92116

Samorzdowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie


Kocielnym z Filiami w Suserzu i Trbkach

222.160

Ogem

222.160

Zacznik nr 10
do uchway nr 161/XLI/2009
Rady Gminy Szczawin Kocielny
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dotacje celowe dla podmiotw zaliczanych i niezaliczanych


do sektora finansw publicznych w 2010 roku
Lp.

Dzia

Rozdzia

2
3
Jednostki sektora
finansw publicznych

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

4
Nazwa jednostki

1.
2.

150
600

15011
60013

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie


Mazowiecki Zarzd Drg Wojewdzkich w Warszawie

10.605
50.000

3.

600

60014

Zarzd Drg Powiatowych w Gostyninie

20.000

4.
5.

750
754

75095
75411

Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie


Starostwo Powiatowe w Gostyninie

10.860
3.000

6.

851

85154

Gmina - Miasto Pock

Razem
Jednostki spoza sektora
finansw publicznych
1.

926

92605

1.500
95.965
Nazwa zadania

Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez:

1) organizacj zaj i wspzawodnictwo sportowe w pice nonej,


2) podnoszenie sprawnoci fizycznej dzieci i modziey

30.000

Razem

30.000
Ogem

125.965

Zacznik nr 11
do uchway nr 161/XLI/2009
Rady Gminy Szczawin Kocielny
z dnia 29 grudnia 2009r.

Zestawienie przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej


Lp.

Wyszczeglnienie

Plan na 2010 rok

I.
II.

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku


Przychody

37.000
10.000

1.

0690 Wpywy z rnych opat

10.000

2.
Razem

47.000

III.

Wydatki

31.500

1.

Wydatki biece
4210 - Zakup wodomierzy, zasuw i zaworw zwrotnych do studni 7.000z

25.500

4210 - Zakup pompy gbinowej SUW Suserz, Szczawin 7.000z


4270 - Remont pomp z oczyszczalni ciekw Szczawin Kocielny, Trbki 3.500z
4300 - Rezerwowe zasilanie w wod SUW Pieryszew i Suserz 8.000z
2.

Wydatki majtkowe
6120 - Zakup pomp ma oczyszczalni ciekw w Szczawinie Kocielnym i Trbkach 6.000z

IV.

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

6.000

15.500

Zacznik nr 12
do uchway nr 161/XLI/2009
Rady Gminy Szczawin Kocielny
z dnia 29 grudnia 2009r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami inwestycyjnymi


Lp.

Dzia

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego


(w tym w ramach funduszu
soeckiego)

czne koszty
finansowe

Planowane wydatki
rok 2010

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

1.

010

01010

Modernizacja stacji uzdatniania


wody w Suserzu

2.106.211,79

2.106.211,79

311.409,79

2.

010

01010

Budowa wodocigu Waliszew Staw 1250 mb

50.000

50.000

3.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej przy


ul. Jana Pawa II w Szczawinie
Kocielnym

10.000

010

razem

4.

600

60016

5.

600

60016

kredyty,
poyczki,
papiery
wartociowe

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

10

11

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program
lub koordynujca
wykonanie
programu
12

500.000 A.
B. 1.294.802
C.

Urzd Gminy

50.000

A.
B.
C.

Urzd Gminy

10.000

10.000

A.
B.
C.

Urzd Gminy

2.166.211,79

2.166.211,79

371.409,79

500.000 A.
B. 1.294.802
C.

Przebudowa drogi gminnej


w m. Helenw II 650 mb

136.500

136.500

76.500

A.
B. 60.000
C.

Urzd Gminy

Przebudowa drogi gminnej

105.000

105.000

65.000

A.

Urzd Gminy

w m. Waliszew 500 mb

B. 40.000
C.

6.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej


w m. Dobrw 800 mb

210.000

210.000

21.000

7.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej


w m. Biaka - Teodorw 650 mb

100.000

100.000

50.000

8.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej


w m. Witoldw 500 mb

105.000

105.000

75.000

A.
B. 30.000
C.

Urzd Gminy

9.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej


w m. Swoboda 500 mb

108.500

108.500

68.500

A.
B. 40.000
C.

Urzd Gminy

10.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej


w m. Sup 800 mb

150.000

150.000

50.000

100.000 A.
B.
C.

Urzd Gminy

11.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej


w m. Suserz 150 mb

27.000

27.000

27.000

A.
B.
C.

Urzd Gminy

12.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej


w m. Wola Trbska 2040 mb

321.300

321.300

71.300

250.000 A.
B.
C.

Urzd Gminy

13.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej


w m. Tuliska 800 mb

110.000

110.000

110.000 A.
B.
C.

Urzd Gminy

14.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej


w m. Lubieniek 250 mb

30.000

30.000

30.000

A.
B.
C.

Urzd Gminy

15.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej


w m. Budki Suserskie 350 mb

33.800

33.800

33.800

A.
B.
C.

Urzd Gminy

16.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej


w m. Reszki 700 mb

100.000

100.000

100.000 A.
B.
C.

Urzd Gminy

17.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej


w m. Stefanw - Holendry 600 mb

126.000

126.000

75.000 A.
B.
C.

Urzd Gminy

18.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej


w m. Mellerw 430 mb

100.000

100.000

100.000 A.
B.
C.

Urzd Gminy

600

razem

1.763.100

1.763.100

619.100

750

75023

8.000

8.000

8.000

A.
B.
C.

Urzd Gminy

750

razem

8.000

8.000

8.000

A.
B.
C.

801

80101

Zakup sprztu audiowizualnego dla


SP Trbki

3.400

3.400

3.400

A.
B.
C.

Urzd Gminy

80101

razem

3.400

3.400

3.400

A.
B.
C.

80104

Wymiana podg w Przedszkolu


w Szczawinie Kocielnym

8.000

8.000

8.000

A.
B.
C.

Urzd Gminy

80104

razem

8.000

8.000

8.000

A.
B.
C.

11.400

11.400

11.400

A.
B.
C.

40.000

40.000

40.000

A.
B.
C.

Urzd Gminy

40.000

40.000

40.000

A.
B.

19.

20.

21.

22.

801

801

razem

851

85121

851

razem

Zakup 2 zestaww komputerowych

Zakup kota C.O. do Orodka


Zdrowia w Szczawinie Kocielnym

51.000

A.
B. 189.000
C.

50.000 A.
B.
C.

785.000 A.
B. 359.000
C.

Urzd Gminy

Urzd Gminy

C.

23.

900

90001

900

razem

Zakup zestawu komputerowego

Ogem

4.000

4.000

4.000

A.
B.
C.

Urzd Gminy

4.000

4.000

4.000

A.
B.
C.

3.992.711,79

3.992.711,79

1.053.909,79

1.285.000 A.
B. 1.653.802
C.

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
- Kwoty z kolumny nr 10 na czn kwot 1.653.802z s to rodki do pozyskania nie ujte w projekcie budetu
- .
- .

Zacznik nr 13
do uchway nr 161/XLI/2009
Rady Gminy Szczawin Kocielny
z dnia 29 grudnia 2009r.

Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012


Lp.

Dzia

Rozdz.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

Okres
realizacji
(w latach)

czne koszty
finansowe

Planowane wydatki
rok
budetowy
2010

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki,
papiery
wartociowe
10

1.

801

80101

Dobudowa sali
oglnorozwojowej wraz
z kcikiem rekreacyjnym
i wietlic dla klas I-III i
Przedszkola w
Szczawinie Kocielnym

2010-2011

450.000

250.000

50.000

2.

921

92109

Remont budynku po
byej Spdzielni Usug
Rolniczych z przeznaczeniem na Gminny
Orodek Kultury w
Szczawinie Kocielnym

2010-2011

1.110.000

485.000

110.000

1.560.000

735.000

160.000

Ogem

Nakady
poniesione

100.000

100.000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

11

12

A.
B. 100.000 (do
pozyskania)
C.

2011r.

2012r.

13

14

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program
lub koordynujca
wykonanie
programu
15

200.000

Urzd Gminy

A.
B.
C.

375.000

625.000

Urzd Gminy

A.
B. 100.000
C.

375.000

825.000

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
- ...
- ...
- ...

Zacznik nr 14
do uchway nr 161/XLI/2009
Rady Gminy Szczawin Kocielny
z dnia 29 grudnia 2009r.

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw


pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi
Lp.

Projekt

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

Wydatki majtkowe
razem:

1.1

Program: Odnowa i
Rozwj Wsi

Klasyfikacja
(dzia, rozdzia,
paragraf)

Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

w tym:
rodki
z budetu
krajowego

Planowane wydatki

rodki
z budetu UE
i inne art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
uofp

2010r.
Wydatki
razem
(9+13)

z tego:
rodki z budetu krajowego**
Wydatki razem
(10+11+12)

rodki z budetu UE i inne

z tego, rda finansowania:

poyczki
i kredyty

obligacje

pozostae**

10

11

12

Wydatki razem
(14+15+16+17)

z tego, rda finansowania:


art. 5 ust. 1
pkt 2 uofp

poyczki
i kredyty

obligacje

art. 5 ust. 1
pkt 3 uofp

14

15

16

17

13

485.000

485.000

485.000

110.000

110.000

375.000

375.000

921-92109

485.000

485.000

485.000

110.000

110.000

375.000

375.000

485.000

485.000

485.000

110.000

110.000

375.000

375.000

96.393

96.393

96.393

96.393

96.393

852-85295

96.393

96.393

96.393

96.393

96.393

96.393

96.393

96.393

96.393

96.393

581.393

581.393

581.393

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu: Remont
budynku po byej
Spdzielni Usug
Rolniczych z
przeznaczeniem na
Gminny Orodek Kultury
w Szczawinie
Kocielnym
Razem wydatki:
z tego: 2010r.
2011r.
2012r.
2013 r
1.2

Program:
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2010r.
2011r.
2012r.
2013r.

1.3

...............

Wydatki biece razem:

2.1

Program: Poakcesyjny
Program Wsparcia
Obszarw Wiejskich
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Akademia Aktywnoci
Lokalnej w Szczawinie
Kocielnym i Trbkach
Razem wydatki:
z tego: 2010r.
2011r.
2012r.
2013r.

2.2

...............

Ogem (1+2)

110.000

110.000

471.393

375.000

96.393

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie
inwestycyjnym)
** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2010 i lata nastpne

Lp.

Wyszczeglnienie

Kwota dugu
na dzie
31.12.2009

Umorzenie

Prognoza

2010

2014

925.000

2.110.000

1.785.000

1.338.000

892.000

446.000

1.1

Zacignite zobowizania (bez zobowiza okrelonych w


art. 170 ust. 3) z tytuu:

775.000

600.000

1.785.000

1.338.000

892.000

446.000

775.000

600.000

1.785.000

1.338.000

892.000

446.000

150.000

1.510.000

150.000

1.510.000

poyczek
kredytw

obligacji

1.2

Planowane w roku budetowym (bez zobowiza okrelonych


w art. 170 ust. 3):

poyczki

kredyty, w tym:
EBOiR

c
1.3

obligacje
Poyczki, kredyty i obligacje (w zwizku z umow okrelon
w art. 170 ust. 3):

Zacignite zobowizania

Planowane zobowizania

2013

Zobowizania wg tytuw dunych: (1.1+1.2+1.3)

2012

1.

2011

2
2.1

Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3)

355.971

385.369

517.188

496.158

476.512

457.953

Spata rat kapitaowych z wyczeniem zobowiza okrelonych w art. 169 ust. 3

325.000

325.000

447.000

446.000

446.000

446.000

325.000

325.000

447.000

446.000

446.000

446.000

kredytw i poyczek

wykup papierw wartociowych

udzielonych porcze

2.2

Spata rat kapitaowych z tytuu zobowiza okrelonych w art.


169 ust. 3

2.3

Spata odsetek i dyskonta

30.971

60.369

70.188

50.158

30.512

11.953

3.

Prognozowane dochody budetowe

12.401.025

12.142.548

12.644.700

13.276.000

13.500.000

14.000.000

4.

Prognozowane wydatki budetowe

12.841.025

13.527.548

13.500.000

13.800.000

14.200.000

14.800.000

5.

Prognozowany wynik finansowy

- 440.000

- 1.385.000

- 855.300

- 524.000

- 700.000

- 800.000

6.

Relacje do dochodw (w%):

4,84

14,70

10,58

6,72

3,30

6.1

dugu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3

4,84

14,70

10,58

6,72

3,30

6.2

dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust. 3)


(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3

4,84

14,70

10,58

6,72

3,30

6.3

spaty zaduenia (art. 169 ust. 1) (2:3)

2,87

3,17

4,09

3,74

3,53

3,27

6.4

spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art. 169 ust. 3)


(2.1+2.3):3

2,87

3,17

4,09

3,74

3,53

3,27

Uwaga: wyszczeglnione artykuy dotycz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szczawin Kocielny za 2009 rok


LP

Wyszczeglnienie
majtku trwaego

1
1.

5
273.301

Rolne

20,71

32.058

Parki (2)

3.000

9.650

Stan na dzie
30.10.2009r.

Sposb zagospodarowania wg wartoci


W bezporednim zarzdzie

W zarzdzie
jednostek

Dzierawa
najem

Wieczyste
uytkowanie

Inne formy

10

11

276.301

138.092

32.058

1,13 ha

19,58

470

31.588

9.650

42.588

Dochody
uzyskiwane
z tytuu
gospodarowania
mieniem 2010r.
12

95.621

1.660

18,15

2,66

1.660

127.972

95.621

3
9.650

20,81
7,41

220.593

52

Mieszkalne

218.402

Obiekty szkolne

3.133.659

Obiekty suby
zdrowia

296.613

Budynki
administracyjnowarsztatowe

Budynki biurowe

Strae OSP

Inne

28

Obiekty inynierii
ldowej i wodnej
w tym:

3.000

11.000

Budynki ogem
w tym:

4.246.337

223.593
11.000

11.000

540.553

4.786.890

1.174.732

218.402

114.711

43.570

3.177.229
296.613

296.613

439.035

439.035

112.241

112.241

112.241

300.292

300.292

+ 439.035

3.311.866
103.691

6.650

+ 57.948

243.078

212.132

30.946

+ 1.101.377

19.835.117

18.710.373

131.828

1.208.277

+ 30.000

1.238.277

1.238.277

Studnie
gbinowe

129.902

+ 9.965

139.867

139.867

Wodocigi

143,363

4.143.294

4.143.294

4.143.294

1.289.362

1.289.362

1.158.998

Kanalizacja

3,571

1.661.058

Ulice, drogi,
przystanki

35,514

9.595.743

1.661.058

1.661.058

10.570.556

10.187.125
6.897

6.897

6.897

Melioracje
szczegowe

609.485

609.485

Boisko sportowe

56.732

Ogrodzenie
przy SP Szczawin

1.464

+ 83.474

140.206

54.970

383.431

1.464

31.526

+ 3.125

34.651

34.651

Koty i maszyny
energetyczne

11

164.228

+ 47.880

212.108

77.622

Kotownia
gazowa

47.124

47.124

Kotownie
olejowe

56.556

56.556

Piece do ogrzew.

41.940

119.752

14.734

56.556
3.190

250.170

195.200
130.364

140.206

Inne

81.120

200.000
992.916

609.485

1.464

+ 39.180

113.350

300.292

185.130

Mosty

332.540

12.540

18.733.740

+ 974.813

300.292

3.177.229

Stacja
uzdatniania wody

Oczyszczalnia
ciekw

4.

Planowane
zwikszenia (+)
zmniejszenia (-)

49,77

Pozostae

3.

Stan na dzie
30.09.2008r

Grunty ogem
w tym:

Dziaki
budowlane

2.

Ilo

63.196

14.734

centralnego
Inne (pompa,
kosiarka)

18.608

+ 8.700

27.308

Zespoy
komputerowe
go. i nagryw.

93

202.867

+ 91.299

294.166

6.

Koparko
spycharka

95.820

7.

Inne maszyny
i urzdzenia
(kuchnia gazowa,
zmywarka,
patelnia, zbiornik
do gazu)

26.778

8.

Urzdzenia
techniczne
drukarki,

24

9.

rodki transportu
w tym:

18

5.

10

27.308
21

72

90.939

203.227

95.820

95.820

+ 6.646

33.424

4.880

28.544

19.278

+ 15.400

34.678

20.304

14.374

617.270

+ 441.934

1.059.204

561.467

26.080

26.080

460.029

Polonez Truck

26.080

Samochody
specjalne
(straackie)

10

413.931

+ 46.098

Motopompa OSP

9.760

+ 27.948

37.708

Samochd
osobowy

33.717

+ 98.890

132.607

132.607

Autobusy

109.690

+ 268.998

378.688

378.688

Cignik
z przyczep

24.092

24.092

24.092

Wyposaenie
techniczne
dla prac
biurowych w tym:

11

44.278

44.278

28.664

Telefax

1.805

1.805

1.805

Kserokopiarki

33.151

33.151

17.537

Centrala
telefoniczna

9.322

9.322

9.322

26.671.986

20.902.893

Razem

24.423.897

2.248.089

497.737

460.029

37.708

15.614

15.614

3.867.793

95.621

1.805.679

584.370

Przewodniczcy Rady Gminy:


Roman Wojciechowski
Wjt Gminy:
mgr Jerzy Sochacki