You are on page 1of 17

UCHWAŁA Nr XXVII/140/09

RADY GMINY STRACHÓWKA

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strachówka na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poŝn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Strachówce uchwala, co następuje:

§ 1.1) Ustala sie dochody w łącznej kwocie 7.551.888,00zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 6.760.900,00zł.

b) majątkowe w kwocie 790.988,00.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 7.442.232,00zł z tego:

a) bieżące w kwocie 5.515.919,00zł.

b) majątkowe w kwocie 1.926.313,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Ustala sie limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniej- szej uchwały.

4) Ustala się wydatki inwestycyjne w 2010 roku (nie ujęte w WPI) w kwocie 400.519,00zgodnie z za- łącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

5) Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Struktu- ralnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.1) Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 109.565,00zł z przeznaczeniem na:

a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 94.656,00zł.

b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 15.000,00zł.

2) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 109.656,00zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 94.656,00zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 15.000,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 25.000,00zł oraz rezerwę celową w wysokości 3.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.1) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2) Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleco- nych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora fi- nansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala sie dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na

realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo- wych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załączni- kiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala sie plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podzia- le na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1)

Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budże- tu do wysokości 500.000,00zł.

2)

Zaciągania zobowiązań:

§ 7. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załączni- kiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala sie plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podzia- le na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3, nr 3a i nr 4 niniejszej uchwały.

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 200.000,00zł.

§ 10.1) Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo- jewództwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:

Piotr Orzechowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/140/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2009r.

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

w złotych

 

Dochody bieżące

Dział

Rozdział

§

Ŝródło dochodów

Plan

1

2

3

4

5

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

3

300,00

 

01095

 

Pozostała działalność

3

300,00

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3

300,00

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

21

020,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

21

020,00

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

21

000,00

   

0920

Pozostałe odsetki

 

20,00

750

   

Administracja publiczna

51

223,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

50

123,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usta- wami

50

123,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1

100,00

   

0830

Wpływy z usług

 

700,00

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

400,00

751

   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1

000,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1

000,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usta- wami

 

1

000,00

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

300,00

 

75414

 

Obrona cywilna

 

300,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usta- wami

 

300,00

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadają- cych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1

343

456,00

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

260,00

   

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

 

250,00

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

10,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw- nych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyj- nych

 

427

510,00

   

0310

Podatek od nieruchomości

 

397

000,00

   

0320

Podatek rolny

 

320,00

   

0330

Podatek leśny

 

29

540,00

   

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

500,00

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

150,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, po- datku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

332

610,00

   

0310

Podatek od nieruchomości

 

95

000,00

   

0320

Podatek rolny

 

16

127,00

   

0330

Podatek leśny

 

66

383,00

   

0340

Podatek od środków transportowych

 

82

000,00

   

0360

Podatek od spadków i darowizn

 

18

000,00

   

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

52

000,00

   

0690

Wpływy z różnych opłat

 

600,00

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

2

500,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

40

232,00

   

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

 

12

000,00

   

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

23

232,00

   

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorial- nego na podstawie odrębnych ustaw

 

5

000,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

542

844,00

   

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

542

744,00

   

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

100,00

758

   

Różne rozliczenia

4

161

916,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1

989

120,00

   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1

989

120,00

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1

962

164,00

   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1

962

164,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

14

000,00

   

0920

Pozostałe odsetki

 

14

000,00

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

 

196

632,00

   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

196

632,00

801

   

Oświata i wychowanie

 

40

785,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

785,00

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

785,00

 

80148

 

Stołówki szkolne

 

40

000,00

   

0830

Wpływy z usług

 

40

000,00

852

   

Pomoc społeczna

1

137

900,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1

019

000,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usta-

1

019

000,00

     

wami

 
 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad- czenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestni- czące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1

400,00

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżą- cych gmin (związków gmin)

1

400,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

8

000,00

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżą- cych gmin (związków gmin)

8

000,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

18

000,00

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżą- cych gmin (związków gmin)

18

000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

84

000,00

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżą- cych gmin (związków gmin)

84

000,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

7

500,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usta- wami

7

500,00

razem:

6 760

900,00

 

Dochody majątkowe

Dział

Rozdział

§

Ŝródło dochodów

Plan

1

2

3

4

5

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

240

988,00

 

01041

 

Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

240

988,00

   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł

240

988,00

801

   

Oświata i wychowanie

550

000,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

550

000,00

   

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosz- tów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

550

000,00

razem:

790

988,00

Ogółem:

7 888,00

551

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2010

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/140/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2009r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

 

Z tego

Wydatki

 

z tego:

Wydatki

 

z tego:

 

bieżące

 

majątkowe

inwestycje

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

z tego:

 

dotacje na

świadczenia

 

wypłaty

obsługa

i zakupy

jednostek

   

zadania

 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

z tytułu

długu

inwestycyjne

 
 

na rzecz

 

budżetowych,

bieżące

osób

poręczeń

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

fizycznych;

i gwarancji

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

010

   

Rolnictwo i

364

908,00

3

400,00

3

400,00

0,00

3

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361

508,00

361

508,00

361

508,00

0,00

łowiectwo

             
 

01030

 

Izby rolnicze

 

400,00

 

400,00

 

400,00

0,00

 

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

   

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 

400,00

 

400,00

 

400,00

0,00

 

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

01041

 

Program rozwoju

364

508,00

3

000,00

3

000,00

0,00

3

000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361

508,00

361

508,00

361

508,00

0,00

Obszarów

             

Wiejskich 2007-

2013

   

4300

Zakup usług

3

000,00

3

000,00

3

000,00

0,00

3

000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

pozostałych

             
   

6058

Wydatki

240

988,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240

988,00

240

988,00

240

988,00

0,00

inwestycyjne

             

jednostek

budżetowych

   

6059

Wydatki

120

520,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120

520,00

120

520,00

120

520,00

0,00

inwestycyjne

             

jednostek

budżetowych

150

   

Przetwórstwo

10

605,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

0,00

     

przemysłowe

                           
 

15011

 

Rozwój

10

605,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

10

605,00

10

605,00

10

605,00

0,00

przedsiębiorczości

                 
   

6639

Dotacje celowe

10

605,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

10

605,00

10

605,00

10

605,00

0,00

przekazane do

                 

samorządu

województwa na

inwestycje i

zakupy

inwestycyjne

realizowane na

podstawie

porozumień

(umów) między

jednostkami

samorządu

terytorialnego

600

   

Transport i

49

389,00

49

389,00

49

389,00

3

000,00

46

389,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

łączność

                 
 

60016

 

Drogi publiczne

49

389,00

49

389,00

49

389,00

3

000,00

46

389,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

gminne

                 
   

4170

Wynagrodzenia

3

000,00

3

000,00

3

000,00

3

000,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

bezosobowe

                 
   

4210

Zakup materiałów

8

000,00

8

000,00

8

000,00

 

0,00

8

000,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

i

wyposażenia

                 
   

4270

Zakup usług

24

139,00

24

139,00

24

139,00

 

0,00

24

139,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

remontowych

                 
   

4300

Zakup usług

14

000,00

14

000,00

14

000,00

 

0,00

14

000,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

pozostałych

                 
   

4430

Różne opłaty i

 

250,00

 

250,00

 

250,00

 

0,00

 

250,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

składki

                 

700

   

Gospodarka

44

200,00

44

200,00

44

200,00

 

0,00

44

200,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

mieszkaniowa

                 
 

70005

 

Gospodarka

44

200,00

44

200,00

44

200,00

 

0,00

44

200,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

gruntami i

                 

nieruchomościami

   

4270

Zakup usług

 

700,00

 

700,00

 

700,00

 

0,00

 

700,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

remontowych

                 
   

4300

Zakup usług

40

000,00

40

000,00

40

000,00

 

0,00

40

000,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

pozostałych

                 
   

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

3

500,00

3

500,00

3

500,00

 

0,00

3

500,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

710

   

Działalność

15

000,00

15

000,00

15

000,00

 

0,00

15

000,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

usługowa

                 
 

71004

 

Plany

15

000,00

15

000,00

15

000,00

 

0,00

15

000,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

zagospodarowa-

                 

nia przestrzenne-

go

   

4300

Zakup usług

15

000,00

15

000,00

15

000,00

 

0,00

15

000,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

pozostałych

                 

750

   

Administracja

1 047 391,00

1 036 531,00

975

971,00

737

940,00

238

031,00

0,00

60

560,00

0,00

0,00

0,00

10

860,00

10

860,00

10

860,00

0,00

publiczna

             
 

75011

 

Urzędy

60

983,00

50

123,00

50

003,00

42

344,00

7

659,00

0,00

 

120,00

0,00

0,00

0,00

10

860,00

10

860,00

10

860,00

0,00

wojewódzkie

                 
   

3020

Wydatki osobowe

 

120,00

 

120,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

120,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

niezaliczone do

                 

wynagrodzeń

   

4010

Wynagrodzenia

33

384,00

33

384,00

33

384,00

33

384,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

osobowe

                 

pracowników

   

4040

Dodatkowe

2

637,00

2

637,00

2

637,00

2

637,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

wynagrodzenie

                 

roczne

   

4110

Składki na

5

440,00

5

440,00

5

440,00

5

440,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

ubezpieczenia

                 

społeczne

   

4120

Składki na

 

883,00

 

883,00

 

883,00

 

883,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

Fundusz Pracy

                 
   

4210

Zakup materiałów

1 359,00

1 359,00

1 359,00

 

0,00

 

1 359,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

i

wyposażenia

           
   

4300

Zakup usług

1 500,00

1 500,00

1 500,00

 

0,00

 

1 500,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

pozostałych

           
   

4370

Opłata z tytułu zakupu usług

1 200,00

1 200,00

1 200,00

 

0,00

 

1 200,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

telekomunikacyj-

           

nych telefonii

stacjonarnej

   

4440

Odpisy na

1 100,00

1 100,00

1 100,00

 

0,00

 

1 100,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

zakładowy

           

fundusz świadczeń

socjalnych

   

4740

Zakup materiałów

 

500,00

 

500,00

 

500,00

 

0,00

 

500,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

papierniczych do

                 

sprzętu

drukarskiego i

urządzeń

kserograficznych

   

4750

Zakup akcesoriów

2

000,00

2

000,00

2

000,00

 

0,00

2

000,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

komputerowych,

                 

w tym programów

i

licencji

   

6639

Dotacje celowe

10

860,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

10

860,00

10

860,00

10

860,00

0,00

przekazane do

                 

samorządu

województwa na

inwestycje i

zakupy

inwestycyjne

realizowane na

podstawie

porozumień

(umów) między

jednostkami

samorządu

terytorialnego

 

75022

 

Rady gmin (miast

49

000,00

49

000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

49

000,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

i

miast na

                 

prawach powiatu)

   

3030

Różne wydatki na rzecz osób

49

000,00

49

000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

49

000,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

fizycznych

                 
 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

917

535,00

917

535,00

916

095,00

695

596,00

220

499,00

0,00

1

440,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

   

3020

Wydatki osobowe

1

440,00

1

440,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

1

440,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

niezaliczone do

                 

wynagrodzeń

   

4010

Wynagrodzenia

545

805,00

545

805,00

545

805,00

545

805,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

osobowe

                 

pracowników

   

4040

Dodatkowe

44

940,00

44

940,00

44

940,00

44

940,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

wynagrodzenie

                 

roczne

   

4110

Składki na

89

353,00

89

353,00

89

353,00

89

353,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

ubezpieczenia

                 

społeczne

   

4120

Składki na

14 498,00

14 498,00

14 498,00

14 498,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

Fundusz Pracy

         
   

4170

Wynagrodzenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

     

bezosobowe

                           
   

4210

Zakup materiałów

20

000,00

20

000,00

20

000,00

 

0,00

20

000,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

i

wyposażenia

               
   

4260

Zakup energii

10

500,00

10

500,00

10

500,00

 

0,00

10

500,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

   

4270

Zakup usług

3

000,00

3

000,00

3

000,00

 

0,00

3

000,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

remontowych

               
   

4280

Zakup usług

 

600,00

 

600,00

 

600,00

 

0,00

 

600,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

zdrowotnych

               
   

4300

Zakup usług

125

449,00

125

449,00

125

449,00

 

0,00

125 449,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

pozostałych

             
   

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4

100,00

4

100,00

4

100,00

 

0,00

4

100,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

   

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług

2

000,00

2

000,00

2

000,00

 

0,00

2

000,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

telekomunikacyj-

               

nych telefonii

komórkowej

   

4370

Opłata z tytułu zakupu usług

9

000,00

9

000,00