You are on page 1of 2

UCHWAA NR XXXIX-210/2010 RADYMIEJSKIEJWPILAWIE zdnia15lutego2010r.

w sprawie wymaga, jakie powinien speniaprzedsibiorca ubiegajcy siouzyskaniezezwoleniana prowadzenie dziaalnociwzakresieodbieraniaodpadwkomunalnychodwacicieli nieruchomoci lub oprnianiazbiornikwbezodpywowychitransportunieczystoci ciekych Napodstawieart.7ust.3austawyzdnia13wrzenia1996r.outrzymaniuczystociiporzdkuwgminach(Dz. U.z2005r.Nr236,poz.2008zpn. zm.) uchwala sico nastpuje: 1.Przedsibiorca ubiegajcy siouzyskaniezezwoleniawzakresieodbieraniaodpadwkomunalnychod wacicieli nieruchomocizterenuMiastaiGminyPilawapowinienspenianastpujce wymagania: 1) Wyposaenie techniczne niezbdne do realizacji zadania: a) posiadaniemin.2pojazdwspecjalistycznych(mieciarka, pojazd kontenerowy lub pojazd bramowy do oprnianiakontenerw)przystosowanychdobezpylnegoodbieraniaoraztransportuodpadwkomunalnych niesegregowanych (zmieszanych); b) posiadaniemin.2pojazdwdoodbioruitransportuodpadwzbieranychselektywnie,bdcych we waciwym stanie technicznym, szczelnych (zabudowanych lub osiatkowanych), uniemoliwiajcych rozsypywanie lub rozwiewanieodpadwpodczasjazdy c) pojazdydoodbieraniaodpadwkomunalnychpowinnyposiadananadwoziuadresinazwfirmy lub logo wskazujce na przedsibiorstwo; d) posiadaniepojemnikwikontenerwdoumieszczaniaodpadwkomunalnych,ktrewinnybyszczelne, wyposaonewpokrywy,wykonanezblachyocynkowanej,blachpowlekanychemalilubztworzywasztucznego opojemnocizgodnejzprzepisamiuchway nr XLIV-224/2006RadyMiejskiejwPilawiewsprawieregulaminu utrzymania czystociiporzdkunaterenieMiastaiGminyPilawa e) zorganizowanieiprowadzenieselektywnejzbirkiodpadwwedugzasadzawartychwPlanieGospodarki OdpadamidlaMiastaiGminyPilawaorazwUchwalenrXLIV-224/2006RadyMiejskiejwPilawiewsprawie regulaminu utrzymania czystociiporzdkunaterenieMiastaiGminyPilawa f) kontenery,pojemnikiiworkimuszbyoznakowanewsposbumoliwiajcy identyfikacjprzedsibiorcy wiadczcego usugi; g) posiadanie bazy transportowej dostosowanej do prowadzenia wnioskowanej dziaalnoci; h) baza transportowa winna posiada: - miejscepostojupojazdwodbierajcych odpady komunalne, - miejscedoprzechowywaniapojemnikw,kontenerwiworkwdogromadzeniaodpadwkomunalnych, - wydzielonemiejscadomyciapojemnikw,kontenerw, - wydzielonemiejscewrazzurzdzeniami lub sprztemspecjalistycznymdomyciasamochodw, -ID: OMJRP-AWVCG-WTRIK-WFUFT-JVJDJ. Podpisany. sprzt techniczny umoliwiajcy przekazywanie do gminy drogelektroniczninformacji wymaganych obowizujcymi przepisami, wyjtkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyszych danych na pimie,
Strona 1 / 2

2) Miejscaodzyskuiunieszkodliwianiaodpadwkomunalnych,doktrychodpadymajbyprzekazywane:

- wydzielonemiejscewrazzurzdzeniami lub sprztemspecjalistycznymdomyciasamochodw, - sprzt techniczny umoliwiajcy przekazywanie do gminy drogelektroniczninformacji wymaganych obowizujcymi przepisami, wyjtkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyszych danych na pimie, 2) Miejscaodzyskuiunieszkodliwianiaodpadwkomunalnych,doktrychodpadymajbyprzekazywane: a) miejscaodzyskulubunieszkodliwieniaodpadwkomunalnychwinnybyzgodnezPlanemGospodarkiOdpadami dlawojewdztwamazowieckiegoorazodpowiadaprzepisomzawartymwart.9ust.3i4ustawyzdnia27 kwietnia2001rokuoodpadach(Dz.U.Nr62,poz.628zpn. zm.). 2.Przedsibiorca ubiegajcy siouzyskaniezezwoleniawzakresieoprnianiazbiornikwbezodpywowych itransportunieczystoci ciekych powinien spenianastpujce wymagania: 1) Opis wyposaenia technicznego niezbdnego do realizacji zadania: a) posiadanie bazy transportowej dostosowanej do prowadzenia wnioskowanej dziaalnoci; b) baza transportowa winna posiada: - miejscepostojupojazdwasenizacyjnych, - wydzielonemiejscewrazzurzdzeniami lub sprztemspecjalistycznymdomyciasamochodw, - sprzt techniczny umoliwiajcy przekazywanie do gminy drogelektroniczninformacji wymaganych obowizujcymi przepisami, wyjtkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyszych danych na pimie, 2) Posiadanie punktu zlewnego bdaktualnejumowynaodbirnieczystoci ciekych przez punkt zlewny. 3.Wykonanie uchway powierza siBurmistrzowiMiastaiGminyPilawa. 4.Uchwaawchodziwycie po upywie14dniodopublikowaniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa Mazowieckiegoipodlegaogoszeniu na tablicy ogoszetutejszego urzdu oraz na stronie internetowej.

Przewodniczcy Rady Miejskiej wPilawie mgr in. Waldemar Buczkowski

ID: OMJRP-AWVCG-WTRIK-WFUFT-JVJDJ. Podpisany.

Strona 2 / 2