You are on page 1of 3

UCHWAA Nr XXXI/202/2009 RADY MIASTA OSTRW MAZOWIECKA z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) i art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z pn. zm.) uchwala si co nastpuje: 1. Nadaje si statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej w brzmieniu stanowicym zacznik do niniejszej uchway. 2. Traci moc uchwaa nr XXXVII/196/98 Rady Miejskiej Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie ustalenia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej i uchwaa nr XX/130/2004 Rady Miasta Ostrw Mazowiecka z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej. 3. Wykonanie Uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Ostrw Mazowiecka. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Miasta: Krzysztof Laska

Zacznik do uchway nr XXXI/202/2009 Rady Miasta Ostrw Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009r. STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII DBROWSKIEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ I. Przepisy oglne 1. 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej zwana dalej Bibliotek jest instytucj kultury prowadzon przez Miasto Ostrw Mazowiecka i dziaa na podstawie: Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z pn. zm.), Ustawy z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z pn. zm.), Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.), Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorzdzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.), Porozumienia zawartego w dniu 24 marca 2009r. pomidzy Zarzdem Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej a Burmistrzem Miasta Ostrw Mazowiecka w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej zada powiatowej biblioteki dla powiatu Ostrowskiego, Niniejszego statutu.

2. Miejska Biblioteka Publiczna jest wpisana do ksigi rejestrowej instytucji kultury dziaajcej w miecie Ostrw Mazowiecka pod Nr 2. 3. Miejska Biblioteka Publiczna posiada osobowo prawn.

2. Siedzib Biblioteki jest budynek pooony przy ul. 11-go Listopada 8. Miejska Biblioteka Publiczna jest miejsk instytucj kultury dziaajc w obrbie Miasta Ostrw Mazowiecka oraz na obszarze powiatu Ostrowskiego. 3. Bezporedni nadzr nad Bibliotek sprawuje Burmistrz Miasta Ostrw Mazowiecka. 4. Nadzr merytoryczny nad dziaalnoci Biblioteki sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Gwna Wojewdztwa Mazowieckiego. 5. Biblioteka wchodzi w skad oglnopolskiej sieci bibliotek. II. Cele i zadania biblioteki 6. 1. Miejska Biblioteka Publiczna suy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb owiatowych i informacyjnych spoecznoci Miasta Ostrw Mazowiecka oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 2. Miejska Biblioteka Publiczna moe prowadzi dziaalno dokumentacyjn i wydawnicz. 7. Do podstawowych zada Biblioteki naley: 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorw bibliotecznych, zwaszcza dotyczcych wiedzy o wasnym regionie oraz dokumentujcych jego dorobek kulturowy, naukowy i gospodarczy. 2. Obsuga uytkownikw, przede wszystkim udostpnianie zbiorw oraz prowadzenie dziaalnoci informacyjnej, zwaszcza informowanie o zbiorach wasnych, innych bibliotek i orodkw informacji naukowej. 3. Popularyzacja ksiek i biblioteki w rodowisku. 4. Wspdziaanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb owiatowych i kulturalnych spoeczestwa. 5. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami publicznymi powiatu ostrowskiego w zakresie okrelonym ustaw o bibliotekach. 6. Opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a take innych materiaw informacyjnych o charakterze regionalnym 8. 1. Biblioteka moe podejmowa inne dziaania w dziedzinie kultury i owiaty wynikajce z potrzeb rodowiska. 2. Zasady i warunki korzystania z biblioteki okrela regulamin nadany przez Dyrektora. III. Organy biblioteki i jej organizacja 9. 1. Bibliotek zarzdza i reprezentuje j na zewntrz Dyrektor. 2. Dyrektora powouje Burmistrz Miasta Ostrw Mazowiecka po zasigniciu opinii organizacji zwizkw zawodowych oraz waciwych organw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 10. 1. W Bibliotece zatrudnia si pracownikw suby bibliotecznej, specjalistw innych zawodw zwizanych z dziaalnoci Biblioteki oraz pracownikw administracji i obsugi. 2. Pracownikw zatrudnia, zwalnia i awansuje dyrektor Biblioteki.

3. Pracownicy Biblioteki powinni posiada odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje okrelone w odrbnych przepisach. 4. Wynagrodzenia pracownikw Biblioteki okrelane s na podstawie Regulaminu Wynagrodzenia oraz na podstawie waciwych przepisw prawa obowizujcych dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury. 11. Biblioteka oraz jej filie powinny by zorganizowane w sposb zapewniajcy mieszkacom dogodny dostp do materiaw bibliotecznych i informacji 12. Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi: wypoyczalni i czytelni, oddzia gromadzenia i opracowania, oddzia dla dzieci, fili Nr 1 w budynku Szpitala Powiatowego, fili Nr 2 w budynku LOK ul. Raska. 13. Szczegow organizacj wewntrzn Biblioteki ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym. IV. Gospodarka finansowa biblioteki 14. 1. Biblioteka prowadzi gospodark finansow na zasadach okrelonych w przepisach Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej z dnia 25 padziernika 1991r (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.). 2. Podstaw gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy 3. Biblioteka jest finansowana z dotacji organizatora, z dotacji celowych. 4. Biblioteka moe pobiera opaty za niektre usugi i wydawnictwa w granicach obowizujcych przepisw, a wpywy przeznacza na cele statutowe. V. Postanowienia kocowe 15. Statut nadaje Bibliotece Rada Miasta Ostrw Mazowiecka. 16. Zmiany w statucie mog by dokonywane w trybie okrelonym dla jego nadania.