You are on page 1of 7

UCHWAA Nr XXVIII/128/09 RADY GMINY NUR z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie regulaminu okrelajcego niektre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoach dla ktrych organem prowadzcym jest Gmina Nur, a take wysoko, zasady przyznawania i wypacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) w zwizku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1. Ustala si uzgodniony ze Zwizkiem Nauczycielstwa Polskiego Regulamin okrelajcy niektre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoach, dla ktrych organem prowadzcym jest Gmina Nur, a take wysoko, zasady przyznawania i wypacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego" obowizujcy od dnia 1 stycznia 2010r. stanowicy zacznik do niniejszej uchway. 2. Traci moc uchwaa nr XX/92/08 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoach prowadzonych przez Gmin Nur. 3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Nur. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego z moc obowizujc od 1 stycznia 2010r. Przewodniczcy Rady Gminy: mgr Stanisaw Galanty

Zacznik do uchway nr XXVIII/128/09 Rady Gminy Nur z dnia 15 grudnia 2009r. REGULAMIN okrelajcy niektre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoach dla ktrych organem prowadzcym jest gmina nur, a take wysoko, zasady przyznawania i wypacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego Dzia I Przepisy wstpne 1. 1. Regulamin okrela: 1) wysoko stawek, szczegowe warunki przyznawania, obliczania i wypacania dodatkw: a) za wysug lat b) motywacyjnego, c) funkcyjnego, d) za warunki pracy, 2) szczegowe warunki obliczania i wypacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastpstw, 3) wysoko i zasady przyznawania nagrd za osignicia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli, 4) wysoko i szczegowe zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, dla nauczycieli szk prowadzonych przez Gmin Nur, obowizujce od dnia 1 stycznia 2010r.

2. Pozostae skadniki wynagrodze nauczycieli, okrelaj przepisy ustawy i rozporzdzenia. 2. Ilekro w regulaminie mowa jest o: 1) ustawie bez bliszego okrelenia rozumie si przez to ustaw dnia 26 stycznia1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.), 2) rozporzdzeniu bez bliszego okrelenia rozumie si przez to rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oglnych warunkw przyznawania dodatkw do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za prac w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z pn. zm) ; 3) szkoach rozumie si przez to publiczne szkoy i placwki wszystkich typw i rodzajw, wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.), dla ktrych Gmina Nur jest organem prowadzcym w rozumieniu tej ustawy. Dzia II Dodatek za wysug lat 3. Stawk oraz zasady nabywania uprawnie do dodatku za wysug lat okrela si zgodnie z przepisami rozporzdzenia, o ktrym mowa w 2 pkt 2 regulaminu. 4. 1. Z zastrzeeniem zasad wynikajcych z art. 33 ustawy, nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysug lat wedug wyszej stawki, z upywem kadego kolejnego roku pracy. 2. Nabycie prawa do dodatku za wysug lat, lub nabycie prawa do dodatku za wysug lat wedug wyszej stawki, przysuguje: 1) jeeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyszej stawki nastpio w cigu miesica poczwszy od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym nauczyciel naby prawo do dodatku lub wyszej stawki dodatku, 2) jeeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyszej stawki nastpio od pierwszego dnia miesica z tym dniem. 3. Dodatek za wysug lat przysuguje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za ktre otrzymuje wynagrodzenie, chyba e przepis szczeglny stanowi inaczej. Dodatek ten przysuguje rwnie za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby bd koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym czonkiem rodziny, za ktre nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiek z ubezpieczenia spoecznego. 4. Dodatek za wysug lat jest wypacany z gry, w terminie wypaty wynagrodzenia zasadniczego. Dzia III Dodatek motywacyjny 5. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 1) 2) 3) udokumentowanie osignicia edukacyjnego uczniw, osignicia uczniw, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach dziaa, zwizanych z realizowanym procesem dydaktycznym , skuteczne rozwizywanie problemw wychowawczych uczniw poprzez ksztatowanie postaw odpowiedzialnoci za wasn edukacj, planowanie wasnej przyszoci, pracy nad sob oraz waciwych postaw moralnych i spoecznych, skuteczne przeciwdziaanie agresji, patologiom i uzalenieniom, aktywne i efektywne dziaania na rzecz uczniw potrzebujcych opieki, z uwzgldnieniem ich potrzeb w szczeglnoci w staej wsppracy z rodzicami, waciwymi instytucjami i osobami wiadczcymi pomoc socjaln, inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystoci szkolnych,

4) 5)

6)

7)

udzia w komisjach egzaminacyjnych, o ktrych mowa w przepisach w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw, opieka nad samorzdem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dziaajcymi w szkole, inicjowanie i prowadzenie nadobowizkowych zaj pozalekcyjnych,

8) 9)

10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczeglnie uzdolnionego, 11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we wsppracy z organem sprawujcym nadzr pedagogiczny oraz z innymi instytucjami wspomagajcymi. 2. O wysokoci dodatku motywacyjnego dla dyrektorw szk decyduj nastpujce kryteria: 1) skuteczne zarzdzanie szko zapewniajce cigy rozwj i doskonalenie jakoci jej pracy, 2) realizacja zada i podejmowanie inicjatyw istotnie zwikszajcych udzia i rol szkoy w rodowisku lokalnym, 3) przestrzeganie ustale organu prowadzcego w zakresie organizacji pracy szkoy, przestrzeganie dyscypliny budetowej i gospodarowanie mieniem, 4) podejmowanie dziaa zmierzajcych do wzbogacenia majtku szkolnego, 5) pozyskiwanie rodkw pozabudetowych oraz umiejtno ich waciwego wykorzystania na cele szkoy. 6. Dodatek motywacyjny przyznaje si nauczycielom, stosownie do stopnia spenienia warunkw, o ktrych mowa w 5 na okres do 1 roku szkolnego. 7. 1. W ramach rodkw planowanych w budetach szk, ustala si odpis na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokoci 50z na etat nauczyciela w skali miesica. Odpis na fundusz na dodatki motywacyjne zwiksza si o 20% rodkw przeznaczonych na miesiczne wynagrodzenie zasadnicze dyrektora szkoy. 2. Dodatek motywacyjny ustala si kwotowo. 3. Wysoko dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor. Dyrektorowi szkoy, wysoko dodatku motywacyjnego ustala Wjt. 4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela moe by przyznany w wysokoci od 50z do 200z. 5. Nauczycielom uzupeniajcym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoy macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoy, w ktrej nauczyciel uzupenia etat. 6. W przypadku nauczycieli, ktrym powierzono stanowisko dyrektora, dodatek motywacyjny moe by ustalony w wysokoci do 20% wynagrodzenia zasadniczego. 7. Prawo do dodatku motywacyjnego nie przysuguje nauczycielowi danej szkoy, ktry: a) otrzyma kary dyscyplinarne przewidziane przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela przez okres przynajmniej 12 miesicy liczc od daty udzielenia kary; b) przebywa na urlopie bezpatnym, wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia; c) zatrudniony jest w tej szkole przez okres krtszy ni 5 miesicy. 8. Dodatek motywacyjny wypaca si z gry, w terminie wypaty wynagrodzenia. Dzia IV Dodatek funkcyjny 8. 1. Nauczycielowi, ktremu powierzono stanowisko kierownicze dyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placwki, przyznaje si dodatek funkcyjny w wysokoci: 1) dyrektorowi szkoy od 300 do 1500z,

2) wicedyrektorowi szkoy- od 300 do 1000z, 3) nauczycielowi zajmujcemu inne stanowisko kierownicze, okrelone w statucie szkoy od 50 do 200z, 2. Dodatki funkcyjne z pozostaych tytuw, wymienionych w rozporzdzeniu przyznaje si w wysokoci: 1) opiekunowi stau 30z, 2) wychowawcy klasy 50z, 3. Dodatek funkcyjny dla osb, o ktrych mowa w ust. 1, przysuguje rwnie nauczycielom, ktrym powierzono obowizki kierownicze w zastpstwie. 4. Wysoko dodatku funkcyjnego w granicach okrelonych w ust. 1 i 2 ustala dla dyrektorw szk Wjt Gminy, a dla innych nauczycieli uprawnionych dyrektor szkoy. 5. Przy ustaleniu wysokoci dodatku funkcyjnego bierze si pod uwag: 1) liczb uczniw, oddziaw i podlegych pracownikw, 2) obcienie obowizkami wynikajce z liczby kadry kierowniczej, 3) warunki organizacyjne placwki, zmianowo pracy. 6. W razie zbiegu tytuw do dwch lub wicej dodatkw funkcyjnych, nauczycielowi przysuguj wszystkie dodatki. 9. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym nastpio powierzenie stanowiska lub funkcji, a jeeli powierzenie nastpio z pierwszym dniem miesica dodatek funkcyjny przysuguje od tego dnia. 2. Dodatek funkcyjny nie przysuguje w okresie: 1) nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, 2) urlopu dla poratowania zdrowia, 3) zaprzestania penienia obowizkw z innych powodw. 3. Dodatek funkcyjny wypaca si z gry, w terminie wypaty wynagrodzenia. Dzia V Dodatek za warunki pracy 10. 1. Dodatek za trudne warunki pracy przysuguje nauczycielom, ktrzy wykonuj prac w warunkach okrelonych szczegowo w rozporzdzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. (Dz.U. Nr 22, poz. 181). 2. Dodatek za uciliwe warunki pracy przysuguje nauczycielom, ktrzy prowadz prac z modzie, u ktrej nastpio naruszenie sprawnoci organizmu z przyczyn szczegowo okrelonych w rozporzdzeniu oraz w 32 rozporzdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepenosprawnoci i stopniu niepenosprawnoci (Dz.U. Nr 139, poz. 1328). 3. Dodatek przysuguje za prac w warunkach trudnych okrelonych w 8 rozporzdzenia tj: prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do ksztacenia specjalnego. 11. 1. Maksymalna wysoko dodatku za warunki pracy wynosi 10% stawki godzinowej za faktycznie przepracowane godziny. 2. Dodatek za warunki pracy ustala si w wysokoci proporcjonalnej do okresu wykonywania pracy, z ktr dodatek jest zwizany, w caym roku oraz w stosunku do wymiaru zaj nauczyciela. 3. Wysoko dodatku za warunki pracy ustala dyrektor szkoy, a w stosunku do dyrektora Wjt. 12. 1. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym nauczycielowi powierzono wykonywanie obowizkw pracowniczych, z ktrymi dodatek jest

zwizany, a jeeli powierzenie obowizkw pracowniczych nastpio z pierwszym dniem miesica dodatek przysuguje od tego dnia. 2. Dodatek za warunki pracy nie przysuguje za okresy, w ktrych nauczyciel faktycznie nie wykonywa pracy, z ktr dodatek jest zwizany, w szczeglnoci z powodu: 1) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, 2) innych przyczyn. 3. Dodatek za warunki pracy wypaca si z dou. Dzia VI Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doranych zastpstw 13. 1. Przez godzin ponadwymiarow rozumie si przydzielon nauczycielowi godzin zaj dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych powyej tygodniowego obowizkowego wymiaru zaj dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych. 2. Przez godzin doranego zastpstwa rozumie si przydzielon nauczycielowi godzin zaj dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych powyej tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych, ktrej realizacja nastpuje w zastpstwie nieobecnego nauczyciela. 3. W szczeglnych przypadkach, podyktowanych koniecznoci jak najlepszej realizacji programu dydaktycznego lub wychowawczego, nauczyciel bd inny pracownik pedagogiczny posiadajcy waciwe kwalifikacje, moe by zobowizany do odpatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, ktrych liczba nie moe przekroczy obowizujcego pensum godzin. Przydzielenie nauczycielowi wikszej liczby godzin ponadwymiarowych moe nastpi wycznie za jego zgod, jednak w wymiarze nie przekraczajcym tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj. 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowo i za godziny doranych zastpstw wypaca si wedug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzgldnieniem dodatku za warunki pracy. 5. Zapata za godziny ponadwymiarowo i zastpstwa dorane nastpuje tylko wwczas, gdy rzeczywista liczba przepracowanych w danym tygodniu godzin dydaktycznych przekracza tygodniowe pensum. 6. Wynagrodzenie za jedn godzin ponadwymiarow lub jedn godzin doranego zastpstwa nauczyciela ustala si, dzielc przyznan nauczycielowi stawk wynagrodzenia zasadniczego (cznie z dodatkiem za warunki pracy, jeeli praca w tej godzinie zostaa zrealizowana w warunkach uprawniajcych do dodatku) przez miesiczn liczb godzin tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zaj dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub godzin doranego zastpstwa. 7. Dla nauczycieli realizujcych tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedn godzin doranego zastpstwa ustala si, dzielc przyznan nauczycielowi stawk wynagrodzenia zasadniczego (cznie z dodatkiem za warunki pracy jeeli praca w tej godzinie zostaa zrealizowana w warunkach uprawniajcych do dodatku) przez miesiczna liczb godzin realizowanego wymiaru godzin. 8. Miesiczna liczb godzin obowizkowego wymiaru godzin nauczyciela uzyskuje si mnoc tygodniowy obowizkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrgleniem do penych godzin w ten sposb, e czas zaj do 0,5 godziny pomija si, a co najmniej 0,5 godziny liczy si za pen godzin. 9. Nauczycielom, ktrzy w dniu wolnym od pracy realizuj zajcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekucze a nie otrzymuj za ten dzie innego dnia wolnego przysuguje odrbne wynagrodzenie za kada godzin pracy obliczon jak za godzin ponadwymiarow. 14. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w ktrych przypadaj dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy w tygodniach, w ktrych zajcia rozpoczynaj si lub kocz w rodku tygodnia za podstaw ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje si obowizkowy tygodniowy wymiar zaj okrelony w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4,gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzie pracy) za kady dzie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzie ustawowo wolny od pracy.

Liczba godzin ponadwymiarowych, za ktre nie przysuguje wynagrodzenie w takim tygodniu nie moe by jednak wiksza ni liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 15. 1. Nie realizuje si patnych zastpstw wypadajcych na pierwszej i ostatniej godzinie zaj, jeli uczniom zapewnia si opiek w wietlicy szkolnej lub organizuje si lekcje biblioteczne, jeeli nie ma moliwoci wczeniejszego powiadomienia o ich zwolnieniu, a w przypadku niemoliwoci organizacji opieki przydziela patne zastpstwo. 2. W pierwszej kolejnoci dyrektor na zastpstwa za nieobecnego nauczyciela wyznacza nauczyciela tego samego przedmiotu, ktry w danej klasie realizuje kolejny temat wynikajcy z planu nauczania tego przedmiotu, w drugiej kolejnoci nauczyciela innego przedmiotu uczcego w danej klasie, ktry mgby realizowa swj przedmiot, zgodnie z planem nauczania tego przedmiotu w danej klasie, w trzeciej nauczyciela przedmiotu pokrewnego, a jeeli nie ma moliwoci zorganizowania takich zastpstw realizuje je sam. 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowo i godziny doranych zastpstw wypaca si z dou. Dzia VII Nagrody za osignicia dydaktyczno - wychowawcze 16. 1. Zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela w budecie organu prowadzcego tworzy si specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli w wysokoci 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodze nauczycieli. 2. Fundusz, o ktrym mowa w ust. 1, dzieli si nastpujco: 1) 80% funduszu przeznacza si na nagrody dyrektorw szk, 2) 20% funduszu przeznacza si na nagrody organu prowadzcego. 17. 1. Nagrody organu prowadzcego przyznaje Wjt Gminy. 2. Nagrody dyrektorw szk przyznaj dyrektorzy szk, dziaajc w porozumieniu z komisj. 3. Kryteria przyznawania nagrd za osignicia dydaktyczno-wychowawcze okrela odrbna uchwaa. Dzia VIII Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 18. 1. Nauczycielowi, majcemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w szkole, pooonej na terenie gminy Nur, w wymiarze nie niszym ni poowa obowizujcego wymiaru zaj, przysuguje dodatek mieszkaniowy. 2. Wysoko nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zalenoci od liczby osb w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesicznie: 1) przy jednej osobie w rodzinie - 20z, 2) przy dwch osobach w rodzinie - 30z, 3) przy trzech osobach w rodzinie - 40z, 4) przy czterech i wicej osobach w rodzinie - 50z. 3. Do grona osb, na ktre przysuguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zalicza si mieszkajcych z nim wsplnie: 1) maonka, 2) dzieci, 3) rodzicw pozostajcych na wycznym utrzymaniu nauczyciela. 4. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nie jest uzalenione od tytuu prawnego do zajmowanego przez nauczyciela lokalu mieszkalnego.

19. 1. Dodatek przysuguje od pierwszego dnia miesica, nastpujcego po miesicu, w ktrym nauczyciel zoy wniosek o jego przyznanie. 2. Dodatek przysuguje w okresie wykonywania pracy, a take w okresie: 1) nie wiadczenia pracy, za ktry przysuguje wynagrodzenie, 2) pobierania zasiku z ubezpieczenia zdrowotnego, 3) korzystania z urlopu macierzyskiego lub wychowawczego, na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach. 3. Dodatek mieszkaniowy wypaca si z gry, razem z wynagrodzeniem za prac. Przewodniczcy Rady: mgr Stanisaw Galanty