You are on page 1of 5

UCHWAA Nr 1/2010 ZARZDU ZWIZKU KOMUNALNEGO BRWINW z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie przedoenia sprawozdania z wykonania budetu Zwizku Komunalnego Brwinw za 2009 rok Zgromadzeniu Zwizku Komunalnego Brwinw i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w zwizku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1541) i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Zarzd Zwizku Komunalnego: 1. Przedkada sprawozdanie roczne z wykonania budetu Zwizku Komunalnego Brwinw za rok 2009, zawierajce zestawienie dochodw i wydatkw, zgodnie z zacznikami nr 1 - 2: a) Zgromadzeniu Zwizku Komunalnego Brwinw, b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budetu Zwizku Komunalnego Brwinw za rok 2009, zgodnie z zacznikami nr 1 - 2 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 3. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia. Przewodniczcy Zarzdu Zwizku Komunalnego Brwinw: Andrzej Kurzela

Zacznik nr 1 do uchway nr 1/2010 Zarzdu Zwizku Komunalnego Brwinw z dnia 18 marca 2010r. Wykonanie dochodw Zwizku Komunalnego Brwinw za rok 2009
Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wykonanie ogem 3.340,69 3.340,69 3.300,00 40,69 66.921,76 66.921,76 1.021,76 65.900,00 w tym z majtku gminy biece 3.340,69 3.340,69 3.300,00 40,69 66.921,76 66.921,76 1.021,76 65.900,00 100,02 100,02 100,00 101,73 100,00 100,00 100,17 100,00 %

700 70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki Administracja publiczna 75095 Pozostaa dziaalno 0970 Wpywy z rnych dochodw 2900 Wpaty z wpat gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin i zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych

3.340,00 3.340,00 3.300,00 40,00 66.920,00 66.920,00 1.020,00 65.900,00

750

758 75814

Rne rozliczenia Rne rozliczenia finansowe 0920 Pozostae odsetki Ogem

76.500,00 76.500,00 76.500,00 146.760,00

76.525,74 76.525,74 76.525,74 146.788,19

76.525,74 76.525,74 76.525,74 146.788,19

100,03 100,03 100,03 100,02

Zacznik nr 1a do uchway nr 1/2010

Zarzdu Zwizku Komunalnego Brwinw z dnia 18 marca 2010r. Wykonanie dochodw Zwizku Komunalnego Brwinw za rok 2009 wg dziaw i rozdziaw
Dzia 700 70005 Rozdzia Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami W tym: - dochody biece - dochody z majtku gminy 750 75095 Administracja publiczna Pozostaa dziaalno W tym: - dochody biece - dochody z majtku gminy Rne rozliczenia 75814 Rne rozliczenia finansowe W tym: - dochody biece - dochody z majtku gminy Ogem Nazwa Plan 3.340,00 3.340,00 3.340,00 66.920,00 66.920,00 66.920,00 76.500,00 76.500,00 76.500,00 146.760,00 Wykonanie ogem 3.340,69 3.340,69 3.340,69 66.921,76 66.921,76 66.921,76 76.525,74 76.525,74 76.525,74 146.788,19 % 100,02 100,02 100,02 100,00 100,00 100,00 100,03 100,03 100,03 100,02

758

Zacznik nr 2 do uchway nr 1/2010 Zarzdu Zwizku Komunalnego Brwinw z dnia 18 marca 2010r. Wykonanie wydatkw Zwizku Komunalnego Brwinw za rok 2009.
Dzia Rozdzia 750 75095 3030 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4400 Nazwa Administracja publiczna Pozostaa dziaalno Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe zagraniczne Podatek od nieruchomoci Pozostae podatki na rzecz budetw jst Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe 4810 Rezerwy Ogem Plan 55.342,00 55.342,00 16.000,00 18.000,00 1.492,00 3.300,00 550,00 4.000,00 200,00 2.000,00 5.000,00 1.500,00 Wykonanie ogem 53.061,50 53.061,50 15.672,73 17.673,10 1.491,30 3.060,58 469,53 3.600,00 110,78 1.639,96 4.761,17 1.471,20 w tym majtkowe biece 53.061,50 53.061,50 15.672,73 17.673,10 1.491,30 3.060,58 469,53 3.600,00 110,78 1.639,96 4.761,17 1.471,20 95,88 95,88 97,95 98,18 99,95 92,74 85,37 90,00 55,39 82,00 95,22 98,08 %

4420 4480 4500 758 75818

1.000,00 1.700,00 600,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 69.842,00

967,55 1.568,60 575,00 53.061,50

967,55 1.568,60 575,00 53.061,50

96,75 92,27 95,83 75,97

Zacznik nr 2a do uchway nr 1/2010 Zarzdu Zwizku Komunalnego Brwinw

z dnia 18 marca 2010r. Wykonanie wydatkw zwizku komunalnego Brwinw za rok 2009 wg dziaw i rozdziaw
Dzia 750 Rozdzia Administracja publiczna 75095 Pozostaa dziaalno w tym: - wydatki biece - wydatki majtkowe Rne rozliczenia 75818 Rezerwy oglne i celowe w tym: - wydatki biece - wydatki majtkowe Ogem Nazwa Plan 55.342,00 55.342,00 55.342,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 69.842,00 Wykonanie 53.061,50 53.061,50 53.061,50 53.061,50 % 95,88 95,88 95,88 75,97

758

Sprawozdanie roczne z wykonania budetu Zwizku Komunalnego Brwinw za rok 2009 Budet Zwizku Komunalnego Brwinw uchwalony uchwa nr V/6/08 z dnia 29 grudnia 2008r. przewidywa realizacj: dochodw w wysokoci 106.540z, wydatkw w wysokoci 1.487.642z.

Po wprowadzeniu zmian w planie budetowym w roku 2009 zatwierdzonych przez Czonkw Zgromadzenia Zwizku Komunalnego, plan budetu na dzie 31 grudnia 2009r. zamkn si: po stronie dochodw kwot 146.760z. po stronie wydatkw kwot 69.842z.

Rnica midzy planem dochodw, a planem wydatkw stanowi nadwyk budetow w wysokoci 76.918z. Gromadzona nadwyka budetowa zostanie przeznaczona na zakup i objcie akcji w latach nastpnych. Dochody Zwizku Komunalnego Brwinw osignito w 100,02% w stosunku do planu tj. w wysokoci 146.788,19z. Wydatki Zwizku wykonano w 75,97% w stosunku do planu tj. w wysokoci 53.061,50z. Rnica midzy kwot faktycznie wykonanych dochodw budetowych Zwizku Komunalnego Brwinw, a kwot poniesionych wydatkw przez Zwizek w roku 2009 stanowi nadwyk budetow w wysokoci 93.726,69z. Skumulowana nadwyka budetowa na dzie 31 grudnia 2009r. wynosi 1.452.368,69z. Stan rodkw finansowych na rachunkach bankowych na dzie 31 grudnia 2009r. okrela si kwot 1.546.095,38z. w tym: lokaty terminowe w wysokoci 1.388.744,66z.

Majtek Zwizku Komunalnego stanowi: grunty / powierzchnia 10,0488 ha o wartoci / naniesienia budowlane wyposaenie biura wartoci niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe) akcje zakupione w Spce MZO Pruszkw 1.305.989,15z 185.787,26z 10.423,20z. 5.799,88z 1.000.000,00z

Warto mienia ogem DOCHODY Struktura dochodw wg dziaw Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa" - wykonanie planowanych dochodw ogem. Dzia 750 Administracja publiczna" - wykonanie planowanych dochodw ogem. Dzia 758 Rne rozliczenia wykonanie planowanych dochodw ogem. Dochody uzyskane ogem w stosunku do planu 3.340,69z. tj. 2,28% 66.921,76z. tj. 45,60% 76.525,74z. tj. 52,14%

2.507.999,49z

146.788,19z tj. 100,02%

Dochody Zwizku Komunalnego planowane w kwocie 146.760z osignito w 100,02% tj. w wysokoci 146.788,19z w tym: Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane wpywy w kwocie 3.340,00z osignito w 100,02% tj. w wysokoci 3.340,69z tytuem: 1. wpywu czynszu dzierawnego za wynajem nieruchomoci planowany w kwocie 3.300,00z osignito w penej wysokoci, 2. wpywu odsetek od nieterminowych patnoci planowane w kwocie 40,00z osignito w 101,73% tj. w kwocie 40,69z. Na dzie 31 grudnia 2009r. z tytuu dzierawy nieruchomoci nie wystpuj zalegoci wymagalne. Dzia 750 Administracja publiczna" planowane dochody w kwocie 66.920,00z osignito w 100,00% w tym: skadki udziaowe gmin czonkowskich planowane w kwocie 65.900,00z zrealizowano w 100,00%, wpywy z tytuu opat za energi elektryczn planowane w kwocie 1.020z, osignito 100,17% tj. w wysokoci 1.021,76z. Zestawienie wykonanych udziaw
Lp. 1. 1. 2. 3. 4. 5. Pruszkw Oarw Maz. Bonie Piastw Michaowice 359,57 547,47 907,04 Nazwa gminy 2. Nadpata z lat poprzednich 3. Udzia za 2009 rok 4. 27.100,00 9.800,00 10.000,00 11.300,00 7.700,00 65.900,00 Wpywy na dzie 31.12.2009r. 5. 27.100,00 9.800.00 10.000,00 11.300,00 7.700,00 65.900,00 359,57 547,47 907,04 Nadpata 6.

Ogem

Dzia 758 Rne rozliczenia planowane wpywy w kwocie 76.500z. osignito w wysokoci 100,03% tj. w kwocie 76.525,74z tytuem naliczonych odsetek od lokat terminowych oraz od rodkw na rachunku biecym Zwizku Komunalnego Brwinw. Stan nalenoci Zwizku Komunalnego Brwinw na dzie 31 grudnia 2009r.
Lp. 3. 4. 5. Gmina Bonie Czonkowie Zgromadzenia ZK Rusnak Stanisaw Razem Nazwa Odsetki Nadpata diet Energia elektryczna Tre Kwota 83,64 23,31 809,10 916,05 Termin patnoci Uwagi przypomnienie ustne

Kwota 916.05z przypada na nalenoci niewymagalne WYDATKI

Wydatki Zwizku Komunalnego planowane w kwocie 69.842,00z. wykonano w 75,97% tj. w wysokoci 53.061,50z. Powysze wykonanie wydatkw w caoci dotyczy kosztw zwizanych z biec dziaalnoci Zwizku Komunalnego Brwinw. Wydatki biece poniesione w roku budetowym 2009 przeznaczone zostay na finansowanie: wynagrodzenia za prowadzenie obsugi finansowej Zwizku 17.673,10z, dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 1.491,30z, pochodnych od wynagrodze 3.530,11z, diet dla czonkw zarzdu i zgromadzenia 15.672,73z, opat za energi 1.639,96z, zakupu materiaw - 110,78z, zakupu usug 4.761,17z z tego: obsuga bankowa 837,50z, opaty za przesyki pocztowe 190,35z, wywz nieczystoci 179,51z, wykonanie porzdkowania terenu 1.284z, roczny abonament na obsug programu 2.269,81z, czynszu za wynajmowany lokal - 1.471,20z, podry subowych zagranicznych 967,55z, podatkw od posiadanych gruntw i naniesie budowlanych 2.143,60z. Zwizek Komunalny Brwinw na dzie 31 grudnia 2009 roku nie posiada zobowiza wymagalnych. Przewodniczcy Zarzdu Zwizku Komunalnego Brwinw: Andrzej Kurzela