You are on page 1of 2

ROZSTRZYGNICIE NADZORCZE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Nr Lex.C.0911-2/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. Na podstawie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420 oraz z 2010r. Nr 157, poz. 1241), stwierdzam niewano uchway nr XXVII/136/09 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentw wsi: Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozwka, Porzowo, Przewodowa Majorat, Przewodowa Nowe, Przewodowa Parcele, Sisice i Szyszki w gminie Gzy. Uzasadnienie W dniu 29 grudnia 2009r. Rada Gminy Gzy podja uchwa nr XXVII/136/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentw wsi: Borza Strumiany, Grochy Stare, Gotardy, Gzy, Kozwka, Porzowo, Przewodowa Majorat, Przewodowa Nowe, Przewodowa Parcele, Sisice i Szyszki w gminie Gzy. Powysza uchwaa zostaa podjta z naruszeniem prawa, w szczeglnoci z przepisem art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami). Przepis ten okrela w sposb wyczerpujcy procedur postpowania po podjciu przez rad gminy uchway o przystpieniu do sporzdzania planu miejscowego. Zgodnie z art. 17 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 711 ze zmianami) wjt gminy winien dokona niezbdnych uzgodnie w procesie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Jak wynika z treci uchway i zaczonych do niej dokumentw, brak jest niezbdnych uzgodnie dla obszaru wynikajcego z uchway nr XI/48/07 z dnia 6 grudnia 2007r. Doczone do dokumentacji planistycznej uzgodnienia i opinie uzyskane do dnia podjcia przez Rad Gminy Gzy uchway nr XI/48/07, tj. 6 grudnia 2007r., jak rwnie protok z posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 26 stycznia 2007r. dotycz tylko czci obszaru objtego miejscowym planem (uchwaa nr XXVII/136/09). W zaczonej do uchway nr XXVII/136/09 dokumentacji planistycznej znajduje si ponadto ogoszenie zamieszczone w prasie miejscowej z dnia 6-12 padziernika 2005r. (co odpowiada wymogom okrelonym w art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) dotyczc s zawiadomienia o przystpieniu do sporzdzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ktre z przyczyn oczywistych nie obejmuje uchway nr XI/48/07 Rady Gminy Gzy podjtej w terminie pniejszym tj. w dniu 6 grudnia 2007r. Podejmujc uchwa nr XI/48/07 Rada Gminy Gzy rozszerzya zakres terenw objtych przedmiotowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwaa nr XI/65/03 Rady Gminy Gzy z dnia 9 grudnia 2003r. i uchwa nr XII/80/04 Rady Gminy Gzy z dnia 29 kwietnia 2004r.) i dlatego powinna by powtrzona procedura dotyczca sporzdzania planu, okrelona w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), w tym m.in. obowizku zamieszczenia ogoszenia o wyoeniu projektu planu wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko do publicznego wgldu na co najmniej 7 dni przed dniem wyoenia (art. 17 pkt i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Niestety z zaczonej dokumentacji jednoznacznie wynika, e nie powtrzono wymaganej prawem procedury postpowania w czci dotyczcej obszaru objtego uchwa XI/48/07 Rada Gminy Gzy z dnia 6 grudnia 2007r. Biorc powysze pod uwag, w ocenie organu nadzoru, wydanie rozporzdzenia nadzorczego jest uzasadnione. Informuj, e rozstrzygnicie nadzorcze wstrzymuje wykonanie zarzdzenia z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem jego dorczenia.

Rozstrzygnicie nadzorcze moe zosta zaskarone do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Warszawie (00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4), za porednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 30 dni od daty jego dorczenia. Skarg wnosi si w dwch egzemplarzach. Wojewoda Mazowiecki: Jacek Kozowski