You are on page 1of 22

UCHWAA BUDETOWA GMINY RADZANW NA ROK 2010

Nr XXIX/182/2009
RADY GMINY RADZANW
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236,
art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.
1240) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Radzanw uchwala, co nastpuje:
1. Dochody w cznej kwocie 9.889.012z, w tym:
1) dochody biece w kwocie: 9.146.537z,
2) dochody majtkowe w kwocie 742.475z, zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.
2.1. Wydatki w cznej kwocie 9.893.401z, w tym:
1) wydatki biece w kwocie 8.559.176z,
2) wydatki majtkowe w kwocie 1.334.225z,
-

zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.

2. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw majtkowych zgodnie z zacznikiem nr 2a do niniejszej


uchway.
3.1. Rnica midzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budetu w kwocie 4.389z, ktry zostanie
pokryty przychodami z kredytu.
2. Przychody budetu w wysokoci 126.636z, z tytuu zacignitego kredytu, przeznacza si na rozchody
w wysokoci 126.636z z tytuu spaty wczeniej zacignitego kredytu, zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.
3. Przychody budetu w wysokoci 131.025z, rozchody w wysokoci 126.636z, zgodnie z zacznikiem
nr 3 do niniejszej uchway.
4. Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych
na:
1) sfinansowanie przejciowego deficytu budetu kwocie 1.000.000z,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budetu kwocie 4.389z,
3) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu zacignitego kredytu - kwocie 126.636z,
5. Rezerw ogln w wysokoci 27.607,09z.
6.1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.
2. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umw lub porozumie midzy
jednostkami samorzdu, zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway.
7.1. Ustala si dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki
na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.
2. Ustala si wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii, zgodnie z zacznikiem nr 7 do niniejszej uchway.
8. Dotacje podmiotowe dla:
1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie,
2) Gminnego Orodka Kultury w Radzanowie, zgodnie z zacznikiem nr 8 do niniejszej uchway.
9. Plan przychodw i kosztw zakadu budetowego zgodnie z zacznikiem nr 9 do niniejszej uchway.

10. Plan dochodw rachunkw dochodw wasnych oraz wydatkw nimi finansowanych zgodnie z zacznikiem nr 10 do niniejszej uchway.
11.1. Wydatki budetu na 2010 rok obejmuj zadania jednostek pomocniczych na czn kwot
129.380,81z, w tym realizowane w ramach funduszu soeckiego na czn kwot 129.380,81z, zgodnie z
zacznikiem nr 11 do niniejszej uchway.
2. Dokonanie wydatkw, o ktrych mowa w ust. 1, nastpuje przez Wjta, ktry informuje przewodniczcych organw wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczeglnych przedsiwzi.
12. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokoci:
1) przychody - 4.000z,
2) wydatki 33.500z.
zgodnie z zacznikiem nr 12 do niniejszej uchway stanowicym zestawienie przychodw i wydatkw na
2010 rok.
13.1. Wydatki budetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami
inwestycyjnymi zgodnie z zacznikiem nr 13a do niniejszej uchway.
2. Limit wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z zacznikiem
nr 13 do niniejszej uchway.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi zgodnie z zacznikiem nr 14 do niniejszej
uchway.
14. Upowania si Wjta do:
1) zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu
roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 1.000.000z,
2) do zacigania zobowiza:
a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z
udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi, do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 13 i nr 14,
b) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2011 roku na czn kwot 900.000z,
c) wykraczajcych poza rok budetowy z tytuu umw wieloletnich do kwoty 900.000z nie obciajcych
jednak kadego budetu lat nastpnych powyej 300.000z na realizacj wydatkw biecych w zakresie dowoenia uczniw do szk, obsugi bankowej budetu, ubezpiecze majtkowych, usug informatycznych oraz innych niezbdnych do realizacji ustawowych zada.
3) przekazania upowanie kierownikom jednostkom do:
a) zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania jednostki i termin ich upywa w roku 2011, w ramach kwoty o ktrej
mowa w pkt 2 lit. b, na kwot 200.000z,
b) dokonywania zmian w planie wydatkw jednostki.
4) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
15. Docza si do uchway prognoz cznej kwoty dugu i spat gminy na koniec 2010 roku i lata nastpne.
16. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi.
17. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym
Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
Przewodniczcy Rady Gminy:
Jzef Z. Zacki

Zacznik nr 1

w zotych
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan ogem

biece
010

Rolnictwo i owiectwo
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada
finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
01095

Pozostaa dziaalno

0750

700

0470
0750

750

75011

2010

2360
751

75101

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
Gospodarka mieszkaniowa

500,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci

2010

756

0350

54 634,00
0,00
8 634,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Urzdy wojewdzkie

0,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami

39133,00

39133,00
0,00
38 983,00

Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z


zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

150,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz


sdownictwa

587,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z


zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

75601

0,00

46 000,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Obrona cywilna

75414

54 634,00

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze
Administracja publiczna

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

754

500,00
0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

2010

0,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

70005

500,00

587,00
0,00
587,00

300,00
0,00
300,00
0,00
300,00

1 396 865,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada
finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 000,00
0,00

Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty


podatkowej

1 000,00

75615

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada
finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

204 420,00

0310
0320

Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny

180 000,00
420,00

0330

Podatek leny

75616

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn,


podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od
osb fizycznych

0,00

24 000,00
314 000,00

0310

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomoci

0320

Podatek rolny

82 000,00

0330
0340

Podatek leny
Podatek od rodkw transportowych

6 000,00
57 000,00

0430
0500

Wpywy z opaty targowej


Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

9 000,00
30 000,00

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw

53 500,00

75618

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00
130 000,00

0,00

0410

Wpywy z opaty skarbowej

18 000,00

0480
0490

Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu


Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw

35 000,00
500,00

Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada
finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

823 945,00
0,00

75621

0010
758

Podatek dochodowy od osb fizycznych


Rne rozliczenia
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada
finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

75801

2920
75807

2920
75814

0920

2920
801

80101

0750

80104

0750

0,00
3 364 974,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Subwencje oglne z budetu pastwa

3 364 974,00

Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin

2 439 328,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Subwencje oglne z budetu pastwa
Rne rozliczenia finansowe
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada
finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75831

823 945,00
5 936 408,00

Pozostae odsetki

0,00

0,00
2 439 328,00
1 000,00
0,00
1 000,00

Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada
finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

131 106,00
0,00

Subwencje oglne z budetu pastwa


Owiata i wychowanie

131 106,00
202 810,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Szkoy podstawowe

144 490,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

0,00

3 500,00

3 500,00

Przedszkola
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada
finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

53 820,00
0,00

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

6 500,00

finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze


0830
0970
80113

Wpywy z usug
Wpywy z rnych dochodw

35 420,00
11 900,00

Dowoenie uczniw do szk

1 000,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0970
80195

Wpywy z rnych dochodw


Pozostaa dziaalno
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada
finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2008
852

Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej


Pomoc spoeczna
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada
finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

85212

2010

85213

2010

2030
85214

2030
85216

2030
85219

2030
85228

0970
2010

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami

0,00
1 000,00
144 490,00
144 490,00
144 490,00
1 515 300,00
0,00
1 280 000,00
0,00
1 280 000,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre


wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.

5 700,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)

0,00
1 500,00

4 200,00

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada
finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

82 000,00
0,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada


biecych gmin (zwizkw gmin)
Zasiki stae

82 000,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)

53 000,00
0,00
53 000,00

Orodki pomocy spoecznej


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada
finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

82 000,00
0,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada


biecych gmin (zwizkw gmin)
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

82 000,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpywy z rnych dochodw
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
biece razem:
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada
finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

12 600,00
0,00
2 400,00
10 200,00

9 146 537,00
144 490,00

majtkowe
801

80104

Owiata i wychowanie
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada
finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

742 475,00
742 475,00

Przedszkola
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada
finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

255 000,00
255 000,00

6208
80110

6208

Dotacje rozwojowe

255 000,00

Gimnazja
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada
finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

487 475,00
487 475,00

Dotacje rozwojowe
majtkowe razem:

487 475,00
742 475,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

742 475,00

Ogem:

9 889 012,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada


finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

886 965,00

Zacznik nr 2

Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece

z tego:

wydatki
jednostek
budetowych,

010
01030
2850

150
15011

6630

600
60014
6300

60016

z tego:
wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

Wydatki
majtkowe

dotacje
na zadania
biece

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych;

wydatki
na programy
finansowane
z udziaem
rodkw,
o ktrych
mowa
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3

wypaty
z tytuu
porcze
i gwarancji

obsuga
dugu

10

11

12

13

14

15

z tego:
inwestycje
w tym:
zakup
i zakupy
i objcie akcji
na programy
inwestycyjne
i udziaw
finansowane
oraz
z udziaem
wniesienie
rodkw,
wkadw
o ktrych
do spek
mowa
prawa
w art. 5
handlowego.
ust. 1
pkt 2 i 3,
16

17

18

Rolnictwo
i owiectwo

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Izby rolnicze

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpaty gmin na
rzecz izb
rolniczych w
wysokoci 2%
uzyskanych
wpyww
z podatku
rolnego

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przetwrstwo
przemysowe

13 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 680,00

13 680,00

0,00

0,00

Rozwj
przedsibiorczoci

13 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 680,00

13 680,00

0,00

0,00

Dotacje celowe
przekazane do
samorzdu
wojewdztwa na
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
realizowane na
podstawie
porozumie
(umw) midzy
jednostkami
samorzdu
terytorialnego

13 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 680,00

13 680,00

0,00

0,00

Transport i
czno

320 559,00

122 559,00

122 559,00

0,00

122 559,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

198 000,00

198 000,00

0,00

0,00

Drogi publiczne
powiatowe

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

Dotacja celowa
na pomoc
finansow
udzielan midzy
jednostkami
samorzdu
terytorialnego na
dofinansowanie
wasnych zada
inwestycyjnych
i zakupw
inwestycyjnych

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

Drogi publiczne
gminne

220 559,00

122 559,00

122 559,00

0,00

122 559,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 000,00

98 000,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

122 559,00

122 559,00

122 559,00

0,00

122 559,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

98 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 000,00

98 000,00

0,00

0,00

Gospodarka
mieszkaniowa

28 000,00

28 000,00

28 000,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka
gruntami
i nieruchomociami

28 000,00

28 000,00

28 000,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty
i skadki

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 481 702,00

1 452 657,00

1 351 999,00

1 110461,00

241 538,00

0,00

100 658,00

0,00

0,00

0,00

29 045,00

29 045,00

0,00

0,00

Urzdy
wojewdzkie

38 983,00

38 983,00

38 983,00

38 983,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

30 613,00

30 613,00

30 613,00

30 613,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie

2 550,00

2 550,00

2 550,00

2 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700
70005

750

Administracja
publiczna
75011

roczne
4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

4120

Skadki na
Fundusz Pracy

5 008,00

5 008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

812,00

812,00

812,00

812,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124 348,00

124 348,00

24 840,00

15 840,00

9 000,00

0,00

99 508,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na
rzecz osb
fizycznych

99 508,00

99 508,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99 508,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

15 840,00

15 840,00

15 840,00

15 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup
materiaw i
wyposaenia

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

75023

Urzdy gmin
(miast i miast na
prawach
powiatu)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 304 326,00

1 284 326,00

1 283176,00

1 055 638,00

227 538,00

0,00

1 150,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

3020

Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

1 150,00

1 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

822141,00

822 141,00

822 141,00

822 141,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

66 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

133 790,00

133 790,00

133 790,00

133 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na
Fundusz Pracy

21 707,00

21 707,00

21 707,00

21 707,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup
materiaw i
wyposaenia

52 520,00

52 520,00

52 520,00

0,00

52 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

16 265,00

16 265,00

16 265,00

0,00

16 265,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug
zdrowotnych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

60 600,00

60 600,00

60 600,00

0,00

60 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug
dostpu do sieci
Internet

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opaty z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjinarnej

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre
subowe
krajowe

20 200,00

20 200,00

20 200,00

0,00

20 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i
skadki

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

26 053,00

26 053,00

26 053,00

0,00

26 053,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup
materiaw
papierniczych do
sprztu
drukarskiego
i urzdze
kserograficznych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup
akcesoriw
komputerowych,
w tym
programw
i licencji

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

Promocja
jednostek
samorzdu
terytorialnego

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup
materiaw i
wyposaenia

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa
dziaalno

9 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 045,00

9 045,00

0,00

0,00

Dotacje celowe
przekazane do
samorzdu
wojewdztwa na
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
realizowane na
podstawie
porozumie
(umw) midzy
jednostkami
samorzdu
terytorialnego

9 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 045,00

9 045,00

0,00

0,00

Urzdy
naczelnych
organw wadzy
pastwowej,
kontroli
i ochrony prawa
oraz
sdownictwa

587,00

587,00

587,00

587,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy
naczelnych
organw wadzy
pastwowej,
kontroli i

587,00

587,00

587,00

587,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075

75095
6630

75101

5 008,00

Rady gmin
(miast i miast na
prawach
powiatu)

75022

751

5 008,00

ochrony prawa
4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

4120

Skadki na
Fundusz Pracy

12,00

12,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

500,00

500,00

Bezpieczestwo
publiczne
i ochrona
przeciwpoarowa

211642,29

111 642,29

Ochotnicze strae
poarne

210 342,29
2 265,00

754

75412

75,00

75,00

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 642,29

27 865,00

83 777,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

110 342,29

110 342,29

27 865,00

82 477,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

2 265,00

2 265,00

2 265,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

4120

Skadki na
Fundusz Pracy

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

25 500,00

25 500,00

25 500,00

25 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup
materiaw
i wyposaenia

36 499,45

36 499,45

36 499,45

0,00

36 499,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

7 300,00

7 300,00

7 300,00

0,00

7 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

26 677,84

26 677,84

26 677,84

0,00

26 677,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty
i skadki

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

Obrona cywilna

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Podre
subowe
krajowe

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75414
4410

75421

Zarzdzanie
kryzysowe
4210

Zakup
materiaw
i wyposaenia

4300

Zakup usug
pozostaych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od
osb prawnych,
od osb
fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadajcych
osobowoci
prawnej oraz
wydatki zwizane
z ich poborem

17 800,00

17 800,00

17 800,00

14 700,00

3100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw,
opat i
niepodatkowych
nalenoci
budetowych

17 800,00

17 800,00

17 800,00

14 700,00

3100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100

Wynagrodzenia
agencyjnoprowizyjne

14 700,00

14 700,00

14 700,00

14 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup
materiaw i
wyposaenia

160,00

160,00

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup
materiaw
papierniczych do
sprztu
drukarskiego
i urzdze
kserograficznych

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup
akcesoriw
komputerowych,
w tym
programw
i licencji

240,00

240,00

240,00

0,00

240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu
publicznego

22 354,00

22 354,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 354,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga
papierw
wartociowych,
kredytw
i poyczek
jednostek
samorzdu
terytorialnego

22 354,00

22 354,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 354,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odsetki i
dyskonto od
skarbowych
papierw
wartociowych,
kredytw i
poyczek oraz
innych
instrumentw
finansowych,
zwizanych z
obsug dugu
krajowego.

22 354,00

22 354,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 354,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

27 607,09

27 607,09

27 607,09

0,00

27 607,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i
celowe

27 607,09

27 607,09

27 607,09

0,00

27 607,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy

27 607,09

27 607,09

27 607,09

0,00

27 607,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata
i wychowanie

5 331 997,04

4 458 497,04

4 107 981,04

3 280 249,00

827 732,04

0,00

206 026,00

144 490,00

0,00

0,00

873 500,00

873 500,00

873 500,00

0,00

Szkoy
podstawowe

1 941 713,44

1 941 713,44

1 832 530,44

1 566 719,00

265 811,44

0,00

109183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

756

75647

757
75702

8070

758
75818
4810
801
80101
3020

Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

109183,00

109 183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

1224 514,00

1224 514,00

1 224 514,00

1 224 514,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

94 600,00

94 600,00

94 600,00

94 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

211811,00

211 811,00

211 811,00

211 811,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na
Fundusz Pracy

34 794,00

34 794,00

34 794,00

34 794,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup
materiaw
i wyposaenia

82 500,00

82 500,00

82 500,00

0,00

82 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i ksiek

9 900,00

9 900,00

9 900,00

0,00

9 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

22150,00

22150,00

22 150,00

0,00

22 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

4 900,00

4 900,00

4 900,00

0,00

4 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug
zdrowotnych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

15 400,00

15 400,00

15 400,00

0,00

15 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug
dostpu do sieci
Internet

2 800,00

2 800,00

2 800,00

0,00

2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjinarnej

3 700,00

3 700,00

3 700,00

0,00

3 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre
subowe
krajowe

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty
i skadki

4440

Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

4740

4750

8 300,00

8 300,00

8 300,00

0,00

8 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 261,44

107 261,44

107 261,44

0,00

107 261,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup
materiaw
papierniczych do
sprztu
drukarskiego
i urzdze
kserograficznych

2100,00

2100,00

2 100,00

0,00

2100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup
akcesoriw
komputerowych,
w tym
programw
i licencji

4 700,00

4 700,00

4 700,00

0,00

4 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oddziay
przedszkolne
w szkoach
podstawowych

81 274,00

81 274,00

76 864,00

70 800,00

6 064,00

0,00

4 410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4 410,00

4 410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

54 560,00

54 560,00

54 560,00

54 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

5 080,00

5 080,00

5 080,00

5 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

9 610,00

9 610,00

9 610,00

9 610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na
Fundusz Pracy

1 550,00

1 550,00

1 550,00

1 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup
materiaw
i wyposaenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i ksiek

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre
subowe
krajowe

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

3164,00

3164,00

3 164,00

0,00

3164,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup
materiaw
papierniczych do
sprztu
drukarskiego
i urzdze
kserograficznych

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80103

80104

673 331,00

373 331,00

358 266,00

241 380,00

116 886,00

0,00

15 065,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

3020

Przedszkola
Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

15 065,00

15 065,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 065,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

186 780,00

186 780,00

186 780,00

186 780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

34 320,00

34 320,00

34 320,00

34 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na
Fundusz Pracy

5 280,00

5 280,00

5 280,00

5 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup
materiaw
i wyposaenia

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4220

Zakup rodkw
ywnoci

35 420,00

35 420,00

35 420,00

0,00

35 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i ksiek

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

41 500,00

41 500,00

41 500,00

0,00

41 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug
zdrowotnych

420,00

420,00

420,00

0,00

420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

6 200,00

6 200,00

6 200,00

0,00

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug
dostpu do sieci
Internet

850,00

850,00

850,00

0,00

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjinarnej

1 750,00

1 750,00

1 750,00

0,00

1 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre
subowe
krajowe

2 600,00

2 600,00

2 600,00

0,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i
skadki

1 700,00

1 700,00

1 700,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

14 246,00

14 246,00

14 246,00

0,00

14 246,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup
materiaw
papierniczych do
sprztu
drukarskiego
i urzdze
kserograficznych

700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup
akcesoriw
komputerowych,
w tym
programw
i licencji

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6058

Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

255 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

255 000,00

255 000,00

255 000,00

0,00

6059

Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

80110

1 904 343,75

1 330 843,75

1 265 941,75

1 052 436,00

213 505,75

0,00

64 902,00

0,00

0,00

0,00

573 500,00

573 500,00

573 500,00

0,00

3020

Gimnazja
Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

64 902,00

64 902,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 902,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

817 413,00

817 413,00

817 413,00

817 413,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

65 700,00

65 700,00

65 700,00

65 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

143 965,00

143 965,00

143 965,00

143 965,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na
Fundusz Pracy

23 358,00

23 358,00

23 358,00

23 358,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140

Wpaty na
Pastwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osb
Niepenosprawnych

3100,00

3100,00

3 100,00

0,00

3100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup
materiaw
i wyposaenia

90 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i ksiek

6 700,00

6 700,00

6 700,00

0,00

6 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

28 000,00

28 000,00

28 000,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug
zdrowotnych

1 700,00

1 700,00

1 700,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug
dostpu do sieci
Internet

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opaty z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjinarnej

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre
subowe
krajowe

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty
i skadki

4440

Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

4700

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 505,75

53 505,75

53 505,75

0,00

53 505,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup
materiaw
papierniczych do
sprztu
drukarskiego i
urzdze
kserograficznych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup
akcesoriw
komputerowych,
w tym
programw i
licencji

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6058

Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

487 475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

487 475,00

487 475,00

487 475,00

0,00

6059

Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

86 025,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 025,00

86 025,00

86 025,00

0,00

80113

206 235,00

206 235,00

205 805,00

41 325,00

164 480,00

0,00

430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Dowoenie
uczniw do szkl
Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

430,00

430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

32 400,00

32 400,00

32 400,00

32 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

2 750,00

2 750,00

2 750,00

2 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

5 310,00

5 310,00

5 310,00

5 310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na
Fundusz Pracy

865,00

865,00

865,00

865,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup
materiaw
i wyposaenia

4300

Zakup usug
pozostaych

4410

Podre
subowe
krajowe

4430
4440

80120

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne opaty
i skadki

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

1 180,00

1 180,00

1 180,00

0,00

1 180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236 754,60

236 754,60

225 978,60

205 722,00

20 256,60

0,00

10 776,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Licea
oglnoksztacce
Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

10 776,00

10 776,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 776,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

158 760,00

158 760,00

158 760,00

158 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

14 500,00

14 500,00

14 500,00

14 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

27 930,00

27 930,00

27 930,00

27 930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na
Fundusz Pracy

4210

Zakup
materiaw i
wyposaenia

4240

Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i ksiek

4280

Zakup usug
zdrowotnych

4300

Zakup usug
pozostaych

4410

Podre
subowe
krajowe

4430

Rne opaty
i skadki

4440

Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

4740

4750

80146

4 532,00

4 532,00

4 532,00

4 532,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 000,00

-2 000,00

-2 000,00

0,00

-2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 700,00

3 700,00

3 700,00

0,00

3 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 306,60

13 306,60

13 306,60

0,00

13 306,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup
materiaw
papierniczych do
sprztu
drukarskiego
i urzdze
kserograficznych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup
akcesoriw
komputerowych,
w tym
programw
i licencji

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 069,00

19 069,00

19 069,00

0,00

19 069,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Doksztacanie
i doskonalenie
nauczycieli
4210

Zakup
materiaw i
wyposaenia

3 520,00

3 520,00

3 520,00

0,00

3 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre
subowe
krajowe

3 900,00

3 900,00

3 900,00

0,00

3 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej

8 649,00

8 649,00

8 649,00

0,00

8 649,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80148

124 786,25

124 786,25

123 526,25

101 867,00

21 659,25

0,00

1 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Stowki szkolne
Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

1 260,00

1 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

80 010,00

80 010,00

80 010,00

80 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

6 710,00

6 710,00

6 710,00

6 710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

13 035,00

13 035,00

13 035,00

13 035,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na
Fundusz Pracy

2112,00

2112,00

2 112,00

2 112,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup
materiaw
i wyposaenia

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug
zdrowotnych

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre
subowe
krajowe

3 340,00

3 340,00

3 340,00

0,00

3 340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

4 719,25

4 719,25

4 719,25

0,00

4 719,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144 490,00

144 490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144 490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11838,80

11838,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 838,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostaa
dziaalno
3020

Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4118

Skadki na

ubezpieczenia
spoeczne
4119

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

2 089,20

2 089,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 089,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4128

Skadki na
Fundusz Pracy

1 920,15

1 920,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 920,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4129

Skadki na
Fundusz Pracy

338,85

338,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

338,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4178

Wynagrodzenia
bezosobowe

78 398,05

78 398,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 398,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4179

Wynagrodzenia
bezosobowe

13 834,95

13 834,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 834,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4218

Zakup
materiaw
i wyposaenia

2 805,00

2 805,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 805,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4219

Zakup
materiaw
i wyposaenia

495,00

495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4228

Zakup rodkw
ywnoci

7 650,00

7 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4229

Zakup rodkw
ywnoci

1 350,00

1 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4308

Zakup usug
pozostaych

20 204,50

20 204,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 204,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4309

Zakup usug
pozostaych

3 565,50

3 565,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 565,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

13 490,00

21 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zwalczanie
narkomanii

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup
materiaw i
wyposaenia

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 500,00

34 500,00

34 500,00

13 490,00

21 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 280,00

1 280,00

1 280,00

1 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851

Ochrona zdrowia
85153
4210

85154

Przeciwdziaanie
alkoholizmowi
4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

4120

Skadki na
Fundusz Pracy

210,00

210,00

210,00

210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup
materiaw
i wyposaenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

852
85212

11010,00

11010,00

11 010,00

0,00

11 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna

1860 431,96

1860 431,96

410 113,96

326 957,00

83 156,96

0,00

1450 318,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia
rodzinne,
wiadczenia z
funduszu
alimentacyjnego
oraz skadki na
ubezpieczenia
emerytalne i
rentowe z
ubezpieczenia
spoecznego

1 280 000,00

1 280 000,00

40 282,00

36 552,00

3 730,00

0,00

1239 718,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110

wiadczenia
spoeczne

1239 718,00

1239 718,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1239 718,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

26153,00

26153,00

26 153,00

26 153,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

2190,00

2190,00

2 190,00

2 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

7 515,00

7 515,00

7 515,00

7 515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na
Fundusz Pracy

694,00

694,00

694,00

694,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

950,00

950,00

950,00

0,00

950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

1 180,00

1 180,00

1 180,00

0,00

1 180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup
akcesoriw
komputerowych,
w tym
programw
i licencji

1 300,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na
ubezpieczenie
zdrowotne
opacane za
osoby
pobierajce
niektre
wiadczenia
z pomocy
spoecznej,
niektre
wiadczenia
rodzinne oraz za
osoby
uczestniczce
w zajciach
w centrum
integracji
spoecznej.

5 700,00

5 700,00

5 700,00

5 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na
ubezpieczenie
zdrowotne

5 700,00

5 700,00

5 700,00

5 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki i pomoc
w naturze oraz
skadki na
ubezpieczenia
emerytalne i
rentowe

122 000,00

122 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

117000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110

wiadczenia
spoeczne

117000,00

117 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatki
mieszkaniowe

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia
spoeczne

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki stae

53 000,00

53 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia
spoeczne

53 000,00

53 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85213

4130

85214

85215
3110
85216
3110

85219

321531,96

321 531,96

320 931,96

274 505,00

45 426,96

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Orodki pomocy
spoecznej
Wydatki
osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe
pracownikw

199 646,00

199 646,00

199 646,00

199 646,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne

17 500,00

17 500,00

17 500,00

17 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

36 886,00

36 886,00

36 886,00

36 886,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na
Fundusz Pracy

5 673,00

5 673,00

5 673,00

5 673,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

14 800,00

14 800,00

14 800,00

14 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup
materiaw
i wyposaenia

4 300,00

4 300,00

4 300,00

0,00

4 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

9 910,00

9 910,00

9 910,00

0,00

9 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug
dostpu do sieci
Internet

1 400,00

1 400,00

1 400,00

0,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu
zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjinarnej

2 400,00

2 400,00

2 400,00

0,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre
subowe
krajowe

15 280,00

15 280,00

15 280,00

0,00

15 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na
zakadowy
fundusz
wiadcze
socjalnych

8 356,96

8 356,96

8 356,96

0,00

8 356,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami
korpusu suby
cywilnej

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup
materiaw
papierniczych do
sprztu
drukarskiego
i urzdze
kserograficznych

950,00

950,00

950,00

0,00

950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup
akcesoriw
komputerowych,
w tym
programw
i licencji

1 830,00

1 830,00

1 830,00

0,00

1 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Usugi
opiekucze
i specjalistyczne
usugi
opiekucze

10 200,00

10 200,00

10 200,00

10 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85228

4120

Skadki na
Fundusz Pracy

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa
dziaalno

53 000,00

53 000,00

28 000,00

0,00

28 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110

wiadczenia
spoeczne

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4330

Zakup usug
przez jednostki
samorzdu
terytorialnego od
innych jednostek
samorzdu
terytorialnego

28 000,00

28 000,00

28 000,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka
komunalna
i ochrona
rodowiska

288 438,62

168 438,62

168 438,62

0,00

168 438,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

Gospodarka
odpadami

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug
pozostaych

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oczyszczanie
miast i wsi

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup
materiaw
i wyposaenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty
i skadki

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utrzymanie
zieleni w
miastach
i gminach

41221,78

41221,78

41 221,78

0,00

41 221,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup
materiaw
i wyposaenia

36 361,55

36 361,55

36 361,55

0,00

36 361,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

85295

900

90002
4300
90003

90004

4 860,23

4 860,23

4 860,23

0,00

4 860,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owietlenie ulic,
placw i drg

89 300,00

89 300,00

89 300,00

0,00

89 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

65 000,00

65 000,00

65 000,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

24 300,00

24 300,00

24 300,00

0,00

24 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa
dziaalno

132 916,84

12 916,84

12 916,84

0,00

12 916,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

90015

90095

921

92109

4210

Zakup
materiaw
i wyposaenia

4 641,84

4 641,84

4 641,84

0,00

4 641,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

6 275,00

6 275,00

6 275,00

0,00

6 275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

228 322,00

228 322,00

0,00

0,00

0,00

228 322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Domy i orodki
kultury, wietlice
i kluby

176122,00

176 122,00

0,00

0,00

0,00

176122,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2480

92116
2480

926
92601

Dotacja
podmiotowa
z budetu dla
samorzdowej
instytucji kultury

176122,00

176 122,00

0,00

0,00

0,00

176122,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteki

52 200,00

52 200,00

0,00

0,00

0,00

52 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja
podmiotowa
z budetu dla
samorzdowej
instytucji kultury

52 200,00

52 200,00

0,00

0,00

0,00

52 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i
sport

23 280,00

23 280,00

23 280,00

7 780,00

15 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 960,00

9 960,00

9 960,00

3 460,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460,00

460,00

460,00

460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiekty
sportowe
4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup
materiaw i
wyposaenia

5 500,00

5 500,00

5 500,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i
skadki

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 320,00

13 320,00

13 320,00

4 320,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92605

Zadania w
zakresie kultury
fizycznej i sportu
4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

4120

Skadki na
Fundusz Pracy

20,00

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup
materiaw i
wyposaenia

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i
skadki

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 893 401,00

8 559 176,00

6 407 008,00

4 782 089,00

1 624 919,00

228 322,00

1 757 002,00

144 490,00

0,00

22 354,00

1 334 225,00

1 334 225,00

873 500,00

0,00

Wydatki razem:

Zacznik 2a

Wydatki majtkowe
Dzia

Rozdzia

Nazwa dziau i rozdziau

150
15011

6630

600

Rozwj przedsibiorczoci

13 680
98 000

100 000

13 680

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa

100 000

100 000

Ochotnicze strae poarne

100 000

100 000

Administracja publiczna

29 045

20 000

20 000

20 000

Urzdy gmin

75095

6630

Pozostaa dziaalno

9
13 680

6050

8
-

98 000

75023

Dotacje

98 000

Drogi publiczne gminne

Wniesienie
wkadw
do spek
prawa
handlowego

100 000

Drogi publiczne powiatowe

801

Zakup i objcie
akcji i udziaw

198 000

6050

6050

w tym na:
programy
finansowane
z udziaem rodkw
europejskich
i innych rodkw
pochodzcych
ze rde zagranicznych
niepodlegajcych
zwrotowi

Transport i czno
6300

75412

Inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

13 680

60016

750

Przetwrstwo przemysowe

60014
754

Ogem

100 000
-

9 045

9 045

9 045

Owiata i wychowanie

873 500

873 500

873 500

80104

6050

Przedszkole w Radzanowie

300 000

300 000

300 000

80110

6050

Gimnazja

573 500

573 500

573 500

Gospodarka komunalna i ochrona


rodowiska

120 000

120 000

873 500

122 725

900
90095
Ogem wydatki

6050

Pozostaa dziaalno

120 000

120 000

1 334 225

1 211 500

Zacznik nr 3

Przychody i rozchody budetu w 2010 roku


Lp.

Tre

Klasyfikacja

Kwota 2010 rok


4

1.

Dochody

9 889 012

2.
3.

Wydatki
Wynik budetu

9 893 401
- 4 389,00

1.

Kredyty

952

2.

Poyczki

952

3.

Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu


UE

903

4.

Spaty poyczek udzielonych

951

5.
6.

Prywatyzacja majtku jst


Nadwyka budetu z lat ubiegych

944
957

7.

Papiery wartociowe (obligacje)

931

8.

Inne rda (wolne rodki)

Przychody ogem:

131 025
131 025

955
Rozchody ogem:

126 636

1.

Spaty kredytw

992

2.
3.

Spaty poyczek
Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw
pochodzcych z budetu UE

992
963

4.
5.

Udzielone poyczki
Lokaty

991
994

6.

Wykup papierw wartociowych (obligacji)

982

7.

Rozchody z tytuu innych rozlicze

995

126 636

Zacznik nr 4

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej


i innych zleconych odrbnymi ustawami
Dzia Rozdzia

750

75011

751

754
852

Nazwa zadania

3
Urzdy wojewdzkie
4010
4040

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy


Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

75101
4110
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4410

Obrona cywilna
Podre subowe krajowe

3110

wiadczenie rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia


emerytalne i rentowne z ubezpieczenia spoecznego
wiadczenia spoeczne

4010
4040

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

75414
85212

Dotacje
ogem

Wydatki
ogem

38 983

z tego:
wydatki
biece
6

wydatki
majtkowe
7

38983

38983,00

30 613
2 550

30 613
2 550

5 008

5 008

812
587

812
587,00

75
12

75
12

500

500

300

300
300

300,00
300

0,00

1 280 000

1280000

1280000,00

0,00

1 239 718

1 239 718

26 153
2 190

26 153
2 190

7 515

7 515

587

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4300
4440

Zakup usug pozostaych


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami


korpusu suby cywilnej
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

4750
852

85213

852

85228

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za


osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne
4130

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

4170

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze


Wynagrodzenia bezosobowe

Razem

694

694

950
1 180

950
1 180

300

300

1 300

1 300

1 500

1500

1500,00

1 500

1 500

10 200

10200

10200,00

10 200

10 200

1 331 570

1 331 570

1 331 570

0,00

0,00

Zacznik nr 5

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umw lub porozumie
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania

Wydatki
ogem

z tego:
wydatki
biece
6

wydatki
Zakres porozumienia lub
majtkowe
umowy
7
8

150

15011

6630

"Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez
budowanie spoeczestwa
informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu"
(projekt BW)

13 680

13 680 Umowa partnerska


w ramach, ktrej Liderem
i realizatorem projektu
jest Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego

750

75095

6630

9 045

9 045 Umowa partnerska


w ramach, ktrej Liderem
i realizatorem projektu
jest Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego

600

60014

6300

Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach


wojewdztwa mazowieckiego
wspomagajcej niwelowanie
dwudzielnoci potencjau
wojewdztwa" (projekt EA)
"Przebudowa drogi powiatowej nr P3014W RaciRadzanw - Liberadz na odcinku km 14+429,00 d0
18+050,00 na terenie powiatu
mawskiego"

100 000

100 000 Umowa partnerska


w ramach, ktrej Liderem
i realizatorem projektu
jest Powiat Mawski, a
gmina Radzanw zobowizana jest udzieli
pomocy finansowej

Ogem

Dotacje
ogem

122 725

122 725 -

Zacznik nr 6
Dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki
na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwizywania problemw alkoholowych
Lp.
I.

Dzia

Rozdzia

Nazwa
Dochody

756
75618
0480

Kwota

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw

35 000

Wpaty z opat za zezwolenie na sprzeda alkoholu

35 000

II.

35 000

Wydatki
851
85154

Ochrona zdrowia

34 500

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

34 500

4110
4120

Skadki na ubezpieczenie spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

1 280
210

4170
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

12 000
10 000

4300

Zakup usug pozostaych

11 010

Zacznik nr 7

Wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii


Lp.

Dzia

Rozdzia

851
85153
4210

Nazwa

Kwota

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii

500
500

Zakup materiaw i wyposaenia

500

Zacznik nr 8

Dotacje podmiotowe w 2010 roku


Lp.

Dzia

Rozdzia

1
2

921
921

92109
92116

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

2480 Gminny Orodek Kultury w Radzanowie


2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie

Ogem

176 122
52 200

228 322

Zacznik nr 9

Plan przychodw i kosztw zakadw budetowych


Lp.

Wyszczeglnienie

1
1

Stan rodkw
obrotowych
na pocztek roku

ogem

2
Zakad Wodocigw i Kanalizacji w Radzanowie

Przychody

Koszty
w tym:

ogem

w tym:

dotacje
(rodzaj, zakres)

27 820

wpata
do budetu

436 000

Wpywy z usug

Stan rodkw
obrotowych
na koniec roku

434 412

29 408

435 000

Pozostae odsetki

1 000

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia

1 400

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

140 000

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 600

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

24 150

Skadki na Fundusz Pracy

3 722

Wynagrodzenia bezosobowe

7 000

Zakup materiaw i wyposaenia

7 000

Zakup energii

62 000

Zakup usug remontowych

4 731

Zakup usug zdrowotnych

400

Zakup usug pozostaych

1 000

Zakup usug dostpu do sieci Internet

600

Opaty z tytuu zakupu usug telefonii komrkowej

840

Opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej

1 200

Podre subowe krajowe

9 000

Rne opaty i skadki

43 000

Odpisy na ZFS

6 096

Podatek od nieruchomoci

50 000

Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby


cywilnej

3 000

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze


kserograficznych

1 000

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

4 500

Wydatki inwestycyjne zakadw budetowych

52 173

Ogem

27 820

436 000

434 412

29 408

Zacznik nr 10

Plan dochodw wasnych jednostek budetowych na rok 2010


Lp.

1
1

Jednostka budetowa

2
Szkoa Podstawowa
we Wrblewie

Dzia

Rozdzia

801

80148

Wpywy z usug

Zesp Szk
w Radzanowie

Planowany
stan rodkw
na 1.01.2010r.

7
0

0830

Zakup rodkw ywnoci


2

Wpywy z usug
Zakup rodkw ywnoci
Ogem dochody wasne

Planowane wydatki
na 2010r

Razem

w tym
dotacja
z budetu

Razem

w tym
wpata
do budetu

8 964

8 964

60 000

Planowany
stan rodkw
obrotowych
31.12.2010
10

8 964
4220

801

Planowane przychody
na 2010r.

80148

0
0

0830

8 964
60 000
60 000

4220

0
0

60 000
68 964

68 964

0
0

Zacznik nr 11

Wydatki na 2010 rok obejmujce zadania jednostek pomocniczych gminy,


w tym realizowane w ramach funduszu soeckiego
Lp.

Dzia

Rozdzia

Nazwa soectwa lub innej


jednostki pomocniczej

Nazwa zadania, przedsiwzicia

Planowane wydatki
czne
wydatki

900

90095

4270

BBNOWO

Remont wietlicy wymiana 3okien w budynku na dziace nr


297/1

6 275

6 275,00

600

60016

4270

BBNWKO

Utwardzenie drogi gminnej wirowej

4 460

4 460,07

600

60016

4270

BIEANY

Utwardzenie drogi gminnej wirowej nr 137 na terenie


soectwa

5 059

5 058,61

754

BOJANOWO

Remont w remizie OSP (wymiana 2 okien), zagospodarowanie terenu (dziaka nr 286):

754

w tym
biece

75412

4270

okna

3 500

3 500,00

75412

4210

zakup ziemi

2 408

2 408,15

75412

4270

BOKOWO KOCIELNE

Remont w remizie OSP (wymiana 2 okien) (dziaka 384/1)

7 781

7 781,00

BOKOWO PODLENE

1) Zagospodarowanie terenu:

6
900

90095

4210

ogrodzenie zakup siatki, supki, cement,

4 642

4 641,84

600

60016

4270

2) Utwardzenie drogi gminnej wirowej

2 000

2 000,00

600

60016

4270

BUDY MATUSY

Utwardzenie drogi gminnej wirowej

4 730

4 730,38

600

60016

4270

CEGIELNIA RAT.

Utwardzenie drogi gminnej wirowej

4 904

4 904,15

754

GRADZANOWO W

Naprawa ogrodzenia przy remizie OSP,


9 248

9 248,38

4 000

4 000,00

75412

4210

majtkowe

oczyszczenie terenu na dziace nr 256/5


(zakup: siatki, supkw, cementu, ziemi)

10

900

GRADZANOWO ZBSKIE

Wykonanie altany z drewna:


drewno na altan

90004

4210

robocizna

4300
11

600

60016

4270

12

13

754

75412

900

90004

4 360

4 360,23

GRADZANOWO ZBSKIE
KOLONIA

Utwardzenie drogi gminnej wirowej

4 866

4 865,54

LUSZEWO

Remont pomieszczenia kuchni i schodw wejciowych oraz


naprawa ogrodzenia budynek remizy OSP dziaka nr 165

7 897

7 896,84

9 654

9 653,85

19 308

19 307,70

8 843

8 842,92
8 514,69

4270

(zakup: pytek, kleju, siatki supkw, cementu)


WRBLEWO

Zakup awek i stolikw parkowych:


2 kpl. stolik i awka do altany

4210
14

900

3 awki parkowe
RADZANW

zmiana ogrodzenia na placu zabaw, zakup:


krzeww ozdobnych oraz 3 awek
ogrodzenie

90004

4210

krzewy ozdobne
awka parkowa z oparciem

15

754

75412

ZGLICZYN GLINKI
4210

Remont ogrodzenie remizy OSP(zakup: siatki, supkw, cementu)

16

600

60016

4270

ZGLICZYN WITOWY

utwardzenie drogi gminnej wirowej

8 515

17

600

60016

4270

JZEFOWO

utwardzenie drogi gminnej wirowej

6 931

6 931,46

129 381

129 380,81

Ogem

Zacznik nr 12

Zestawienie przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska


i Gospodarki Wodnej
Lp.
Wyszczeglnienie
I. Stan rodkw obrotowych na pocztek roku

Plan na 2010 rok


30 000,00

II.

Przychody

4 000

1.
2.

900110690

4 000

3.
III.

Wydatki

33 500

1.

Wydatki biece

13 500

900114210
900114300

4 500
9 000

2.

IV.

Wydatki majtkowe

20 000

900116120

20 000

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

500,00

Zacznik nr 13

Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2012


Lp.

Dzia

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Okres
realizacji
(w latach)

czne
koszty
finansowe

Nakady
poniesione

Planowane wydatki
rok
budetowy
2010

z tego rda finansowania


kredyty,
poyczki,
papiery
wartociowe

10

2012r.

13

14

900

90001

Budowa oczyszczalni ciekw w 2008-2011


miejscowoci Radzanw

4 366 118

100 118

0 0

900

90001

Budowa sieci kanalizacyjnej w


miejscowoci Radzanw

2008-2011

2 931 553

197553

0 0

801

80104

Rozwj infrastruktury
edukacyjnej w gminie
Radzanw

2009-2010

911 500

8000

300 000

45 000 -

255 000

30000

573 500

86 025 0

487 475

801

80101

28428

801

80101

17928

801

80104

20428

750

75023

50856

20 000

20 000

754

75412

116 000

16000

100 000

100000

10 462 811

469 311

993 500

120 000

Termomodernizacja obiektw
uytecznoci publicznej

2 137 640
2005-2011

Remont remizy OSP w


Gradzanowie

2009-2010

Ogem

Jednostka
organizacyjna
realizujca program
lub koordynujca
wykonanie
programu

rodki
rodki
pochodzce wymienione
z innych
w art. 5 ust. 1
rde*
pkt 2 i 3 u.f.p.

80110

dochody
wasne jst

2011r.

11

12
0

15

4 266 000

Urzd Gminy
w Radzanowie

2 734 000

Urzd Gminy
w Radzanowie

Urzd Gminy
w Radzanowie

2 000 000

Urzd Gminy
w Radzanowie

Urzd Gminy
w Radzanowie

A.
B.
C.

131 025

742 475

Zacznik nr 13a

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami inwestycyjnymi


Lp.

Dzia

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego


(w tym w ramach funduszu soeckiego)

czne
koszty
finansowe

rok 2010

Planowane wydatki

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

600

60016

Przebudowa drogi gminnej w miejscowoci Zgliczyn Glinki -(etap II) na


odcinku 0+505 do 0+820

98000

98000

98000

900

90095

Remont budynku komunalnego w


Radzanowie przy ul. Mawskiej 4 (GOK)

120000

120000

120000

218000

218000

218000

Ogem

kredyty,
rodki pochodzce
poyczki,
z innych rde*
papiery
wartociowe
9

10

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program
lub koordynujca
wykonanie
programu

11

12

Urzd Gminy
w Radzanowie

A.
B.
C.

Urzd Gminy
w Radzanowie

0 x

Zacznik nr 14

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich


i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi
Lp.

Projekt

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

Wydatki
majtkowe
razem:

1.1

Program:
Priorytet:

Klasyfikacja
(dzia, rozdzia,
paragraf)

Wydatki
w okresie realizacji
Projektu (cakowita
warto Projektu)
(6+7)

w tym:
rodki
z budetu
krajowego

6
873500

Planowane wydatki

rodki
z budetu UE
i inne art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
uofp

2010r.
Wydatki razem
(9+13)

Wydatki razem
(10+11+12)

7
0

z tego:
rodki z budetu krajowego**

8
742475

poyczki
i kredyty

obligacje

pozostae**

10

11

12

9
873500

rodki z budetu UE i inne

z tego, rda finansowania:

131025

131025

Wydatki razem
(14+15+16+17)

z tego, rda finansowania:


art. 5 ust. 1
pkt 2 uofp

poyczki
i kredyty

14

15

13
0

742475

742475

obligacje

art. 5
ust. 1 pkt 3
uofp

16
0

17
0

Regionalny program operacyjny wojewdztwa mazowieckiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu VII - Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapitau ludzkiego, Dziaanie 7.2 - infrastruktura suca edukacji pn." Rozwj infrastruktury
edukacyjnej Gminy Radzanw"

Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

873500

z tego: 2010r.

Wydatki biece
razem:

2.2

742475

873500

131025

801046058

255000

255000

255000

801046059

45000

45000

45000

45000

801106058

487475

487475

487475

801106059

86025

86025

86025

86025

86025

280783

42117,45

238665,6

144490

21673,5

131025

Operacyjny Kapita Ludzki

Priorytet:

IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach

Dziaanie:

9.1 "Wyrwnanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty"

Poddziaanie

9.1.2 "Wyrwnanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych"

Nazwa projektu:

"Nowa rzeczywisto-chc mie wpyw na swoje ycie"


280783,00

z tego: 2010r.

Ogem (1+2)

742475

255000

255000

0,0

0
0

487475

487475

0,0

21673,5

122816,5

122816,5

42117,45

238665,55

144490

21673,5

122816,5

122816,5

801954118

11838,8

11838,8

11838,8

11838,8

11838,8

0,0

801954119

2089,2

2089,2

0,0

2089,2

2089,2

2089,2

0,0

801954128

1920,15

1920,2

1920,15

1920,15

1920,15

0,0

801954129

338,85

338,85

0,0

338,85

338,85

338,85

0,0

801954178

78398,05

78398,1

78398,1

78398,05

78398,05

0,0

801954179

13834,95

13834,95

0,0

13835

13834,95

13834,95

0,0

801954218

2805

2805,0

2805

2805

2805

0,0

801954219

495

495

0,0

495

495

495

0,0

801954228

7650

7650,0

7650

7650

7650

0,0

801954229

1350

1350

0,0

1350

1350

1350

0,0

801954248

0,0

0,0

801954249

0,0

0,0

801954308

20204,5

20204,5

20204,5

20204,5

20204,5

0,0

801954309

3565,5

3565,5

0,0

3565,5

3565,5

3565,5

0,0

1154283

42117,45

981140,6

1017990

152698,5

865291,5

865291,5

21673,5

742475

0
45000

Program:

Razem wydatki:

131025

21673,5

Przewodniczcy Rady Gminy:


Jzef Z. Zacki

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2010 i lata nastpne


Lp.

Wyszczeglnienie

Kwota dugu
na dzie
31.12.2009

Umorzenie

Prognoza

2010

2011

2012

2013

2014
9

1.

Zobowizania wg tytuw dunych: (1.1+1.2+1.3)

158 295

289 320

162 684

87 350

43 675

1.1

Zacignite zobowizania (bez zobowiza okrelonych w


art. 170 ust. 3) z tytuu:

158 295

158 295

162 684

87 350

43 675

87 350

43 675

poyczek

kredytw

158 295

158 295

162 684

obligacji

Planowane w roku budetowym (bez zobowiza


okrelonych w art. 170 ust. 3):

131 025

poyczki

kredyty, w tym:

131 025

EBOiR

obligacje

Poyczki, kredyty i obligacje (w zwizku z umow


okrelon w art. 170 ust. 3):

1.2

c
1.3
a

Zacignite zobowizania

Planowane zobowizania

2
2.1

Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3)

148 990

87 535

50 226

46 951

Spata rat kapitaowych z wyczeniem zobowiza


okrelonych w art. 169 ust. 3

126 636

75 334

43 675

43 675

43 675

43 675

kredytw i poyczek

126 636

75 334

wykup papierw wartociowych

udzielonych porcze

2.2

Spata rat kapitaowych z tytuu zobowiza okrelonych w art. 169 ust. 3

2.3

Spata odsetek i dyskonta

3.

Prognozowane dochody budetowe

4.

Prognozowane wydatki budetowe

5.

Prognozowany wynik finansowy

6.

Relacje do dochodw (w%):

6.1
6.2

22 354

12 201

6 551

3 276

9 889 012

10 577 564

10 683 340

10 790 173

9 893 401

10 502 230

10 639 665

10 746 498

- 4 389

-0,04%

0,00%

0,00%

0,00%

dugu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3

1,65%

0,83%

0,41%

0,00%

dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust. 3)


(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3

1,65%

0,83%

0,41%

0,00%

6.3

spaty zaduenia (art. 169 ust. 1) (2:3)

1,51%

0,83%

0,47%

0,44%

6.4

spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art.


169 ust. 3) (2.1+2.3):3

1,51%

0,83%

0,47%

0,44%

Uwaga: wyszczeglnione artykuy dotycz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

Wjt:
mgr Andrzej Wjcik