You are on page 1of 6

UCHWAA NR XXXIII/216/10 RADY GMINY MROZY zdnia26stycznia2010r. w sprawie uchwalenia budetu gminy Mrozy na rok 2010 Napodstawieart.18ust.2pkt4ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr 142,poz.1591zpn.

zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy zdnia27sierpnia2009r.ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.1240)wzwizkuzart.121ustawyzdnia27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustawofinansachpublicznych(Dz.U.nr157,poz.1241) 1. 1) Ustala sidochody budetugminywcznej kwocie 33.434.151 z, ztego: a) dochody biecewkwocie19.452.860z b) dochody majtkowewkwocie13.981.291z zgodniezzaczondo niniejszej uchway tabelnr 1. 2) Ustala siwydatki budetugminywcznej kwocie 34.828.151 z, ztego: a) wydatki biecewkwocie17.458.571z b) wydatki majtkowewkwocie17.369.580z zgodniezzaczondo niniejszej uchway tabelnr 2. 3) Ustala sidochodyiwydatkizwizanezrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowejiinnychzada zleconych odrbnymiustawami,zgodnieztabelnr1ai2a. 4) Ustala silimitywydatkwnazadaniainwestycyjnew2010rokuoraznawieloletnieprogramyinwestycyjne wlatach2010- 2012zgodniezzacznikiem nr 1. 5) Ustala siwydatkinaprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpochodzcychzFunduszyStrukturalnych iFunduszuSpjnocizgodniezzacznikiemnr2doniniejszejuchway. 2. 1) Ustala sideficyt budetugminywwysokoci 1.394.000 z, sfinansowany przychodami pochodzcymi z: 1) zacignitychkredytwwkwocie1.044.000z, 2) wolnych rodkwwkwocie- 350.000 z 2) Ustala siprzychody budetuwwysokoci 3.941.882 z, znastpujcych tytuw: a) zacignitychkredytwwkwocie3.591.882zwtymnasfinansowanieprzejciowego deficytu 1.000.000 z b) wolne rodkiwkwocie350.000z 3) Ustala sirozchodywwysokoci 2.547.882 z, znastpujcych tytuw: a) spatyotrzymanychkredytwwkwocie1.728.600zwtymnasfinansowanieprzejciowego deficytu Strona 1 / 6 ID: MABBX-SSEHV-SIMQD-FXRMZ-MBTKP. Podpisany. 1.000.000 z b) spaty otrzymanych poyczekwkwocie819.282z

3) Ustala sirozchodywwysokoci 2.547.882 z, znastpujcych tytuw: a) spatyotrzymanychkredytwwkwocie1.728.600zwtymnasfinansowanieprzejciowego deficytu 1.000.000 z b) spaty otrzymanych poyczekwkwocie819.282z zgodniezzaczondo niniejszej uchway tabelnr 3. 3.W budecie tworzy sirezerwy: 1) oglnwwysokoci - 110.000 z, 2) celowwwysokoci - 42.000 z, ztego: a) na realizacjzadawasnychzzakresuzarzdzaniakryzysowegowwys.- 42.000 z, 4.Ustala sidotacjeudzielonezbudetu gminy podmiotom nalecyminienalecymdosektorafinansw publicznychzgodniezzacznikiemnr3doniniejszejuchway. 5.Ustala sidochodywkwocie90.000zztytuu wydawania zezwolena sprzedanapojwalkoholowych orazwydatkiwkwocie114.008zna realizacjzadaokrelonychwgminnymprogramieprofilaktykiirozwizywania problemwalkoholowychorazprzeciwdziaania narkomanii. 6.Ustala siplanprzychodwikosztworazdotacjedlazakadwbudetowychwzakresieokrelonym wzacznikunr4doniniejszejuchway. 7.Ustala siplandochodwwasnych jednostek budetowychiwydatkwnimifinansowanych:dochody 285.000 z; wydatki 303.083 z, zgodniezzacznikiem nr 5. 8.Ustala siplanwydatkwnaprzedsiwziciarealizowanewramachFunduszusoeckiegowpodzialena soectwazgodniezzaczondo niniejszej uchway tabelnr 4. 9. 1) Ustala silimity zobowizado zacignicia na sfinansowanie przejciowegodeficytuwkwocie1.000.000z, wtymztytuu: a) zacignitychkredytw1.000.000z 2) Ustala silimity zobowizana: a) a) zacigniciekredytw,poyczekiemitowanychpapierwwartociowych na sfinansowanie planowanego deficytu budetuwkwocie1.044.000z; b) b) na spatwczeniej zacignitych zobowizaztytuu zacignitych poyczekikredytw- wkwocie1.547.882 z. 10.Upowania siWjtaGminydo: 1) zaciganiakredytwnapokryciewystpujcegowcigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 1.000.000 z, 2) zacigania zobowiza: a) nafinansowaniewydatkwnawieloletnieprogramyinwestycyjne,naprogramyiprojektyrealizowanezerodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkwzagranicznychoraznazadaniawynikajcezkontraktw ID: MABBX-SSEHV-SIMQD-FXRMZ-MBTKP. Podpisany. Strona 2 / 6 wojewdzkichdowysokoci okrelonejwzaczniku nr 1, b) z tytuuumw,ktrychrealizacjawrokunastpnym (2011) jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminyiterminzapaty upywaw2011rokudocznej kwoty 1.000.000 z,

a) nafinansowaniewydatkwnawieloletnieprogramyinwestycyjne,naprogramyiprojektyrealizowanezerodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkwzagranicznychoraznazadaniawynikajcezkontraktw wojewdzkichdowysokoci okrelonejwzaczniku nr 1, b) z tytuuumw,ktrychrealizacjawrokunastpnym (2011) jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminyiterminzapaty upywaw2011rokudocznej kwoty 1.000.000 z, 3) lokowania wolnych rodkwbudetowychnarachunkachbankowychwinnychbankachnibank prowadzcy obsugbudetu gminy. 11.Docza sido uchway prognozcznej kwoty duguispatgminynakoniec2010rokuilatanastpne, zgodnieztabelNr 5. 12.Wykonanie Uchway powierza siWjtowiGminyMrozy. 13.Uchwaawchodziwyciezdniem1stycznia2010rokuipodlegapublikacjiwDziennikuUrzdowym WojewdztwaMazowieckiegooraznatablicyogoszeUrzdu Gminy. Zacznik nr 1 do uchway Nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Mrozy zdnia26stycznia2010r. Zalacznik1.xls TabelaNr1- Dochody budetu Gminy Mrozy na 2010 r. Zacznik nr 2 do uchway Nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Mrozy zdnia26stycznia2010r. Zalacznik2.xls Tabela nr 1a - Dochody zwizanezrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowejiinnychzada zleconych odrbnymiustawamiw2010roku Zacznik nr 3 do uchway Nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Mrozy zdnia26stycznia2010r. Zalacznik3.xls Tabelanr2- Wydatki budetu Gminy Mrozy na 2010 r. Zacznik nr 4 do uchway Nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Mrozy zdnia26stycznia2010r. Strona 3 / 6 Zalacznik4.xls

ID: MABBX-SSEHV-SIMQD-FXRMZ-MBTKP. Podpisany.

Tabela nr 2a - Wydatki zwizanezrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowejiinnychzadazleconych

WojewdztwaMazowieckiegooraznatablicyogoszeUrzdu Gminy. Zacznik nr 1 do uchway Nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Mrozy zdnia26stycznia2010r. Zalacznik1.xls TabelaNr1- Dochody budetu Gminy Mrozy na 2010 r. Zacznik nr 2 do uchway Nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Mrozy zdnia26stycznia2010r. Zalacznik2.xls Tabela nr 1a - Dochody zwizanezrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowejiinnychzada zleconych odrbnymiustawamiw2010roku Zacznik nr 3 do uchway Nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Mrozy zdnia26stycznia2010r. Zalacznik3.xls Tabelanr2- Wydatki budetu Gminy Mrozy na 2010 r. Zacznik nr 4 do uchway Nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Mrozy zdnia26stycznia2010r. Zalacznik4.xls Tabela nr 2a - Wydatki zwizanezrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowejiinnychzadazleconych odrbnymiustawamiw2010roku Zacznik nr 5 do uchway Nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Mrozy zdnia26stycznia2010r. Zalacznik5.xls Tabelanr3- Przychodyirozchodybudetuw2010r.
Strona 4 / 6 Zacznik nr 6 do uchway Nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Mrozy

ID: MABBX-SSEHV-SIMQD-FXRMZ-MBTKP. Podpisany.

Tabelanr3- Przychodyirozchodybudetuw2010r. Zacznik nr 6 do uchway Nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Mrozy zdnia26stycznia2010r. Zalacznik6.xls Tabelanr4- PlanywydatkwnaprzedsiwziciarealizowanewramachFunduszusoeckiegow2010r. Zacznik nr 7 do uchway Nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Mrozy zdnia26stycznia2010r. Zalacznik7.xls Tabelanr5- Prognoza kwoty duguispatnarok2010ilatanastpne Zacznik nr 8 do uchway Nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Mrozy zdnia26stycznia2010r. Zalacznik8.xls Zaczniknr1- Limitywydatkwnazadaniainwestycyjnew2010rokuoraznawieloletnieprogramy inwestycyjnewlatach2010-2012 Zacznik nr 9 do uchway Nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Mrozy zdnia26stycznia2010r. Zalacznik9.xls Zaczniknr2- Wydatkinaprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpochodzcychzfunduszy strukturalnychiFunduszuSpjnoci Zacznik nr 10 do uchway Nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Mrozy zdnia26stycznia2010r. Zalacznik10.xls Zaczniknr3- Dotacjeudzielonew2010rokupodmiotomnalecyminienalecymdosektorafinansw publicznych
ID: MABBX-SSEHV-SIMQD-FXRMZ-MBTKP. Podpisany. Strona 5 / 6

Zacznik nr 11 do uchway Nr XXXIII/216/10

publicznych Zacznik nr 11 do uchway Nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Mrozy zdnia26stycznia2010r. Zalacznik11.xls Zaczniknr4- Planprzychodwikosztwzakadwbudetowych na 2010 rok Zacznik nr 12 do uchway Nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Mrozy zdnia26stycznia2010r. Zalacznik12.xls Zaczniknr5- Plandochodwwasnych jednostek budetowychiwydatkwnimifinansowanychw2010r.

ID: MABBX-SSEHV-SIMQD-FXRMZ-MBTKP. Podpisany.

Strona 6 / 6