You are on page 1of 6

Zacznik nr 2

do Uchway Budetowej Gminy Stupsk na rok 2010


Nr XXVIII/150/09
Rady Gminy Stupsk
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Wydatki
Planowane wydatki na 2010 r.
w tym:
Dzia Rozdzia

010
01030
01095
150
15011
600
60016
700
70005
750
75011
75022
75023

Nazwa

Rolnictwo i owiectwo
Izby rolnicze
Pozostaa dziaalno
Przetwrstwo przemysowe
Rozwj przedsibiorczoci
Transport i czno
Drogi publiczne gminne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Urzdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

75101
754
75412
75414
75416
75421
756

75647
757
75702
758

biece

majtkowe

7,600.00
5,600.00
2,000.00
10,605.00
10,605.00
1,304,000.00
1,304,000.00
6,000.00
6,000.00
1,850,272.00
132,000.00

7,600.00
5,600.00
2,000.00
0.00
0.00
220,000.00
220,000.00
6,000.00
6,000.00
1,839,412.00
132,000.00

0.00
0.00
0.00
10,605.00
10,605.00
1,084,000.00
1,084,000.00
0.00
0.00
10,860.00
0.00

70,000.00

70,000.00

0.00

1,502,212.00

1,502,212.00

0.00

10,000.00
136,060.00

10,000.00
125,200.00

0.00
10,860.00

Urzdy naczelnych organw wadzy


pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa

826.00

826.00

0.00

Urzdy naczelnych organw wadzy


pastwowej, kontroli i ochrony prawa

826.00

826.00

0.00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa

170,300.00

170,300.00

0.00

Ochotnicze strae poarne


Obrona cywilna
Stra Miejska
Zarzdzanie kryzysowe

140,000.00
300.00
29,000.00
1,000.00

140,000.00
300.00
29,000.00
1,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Dochody od osb prawnych, od osb


fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich poborem

3,800.00

3,800.00

0.00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych


nalenoci budetowych

3,800.00

3,800.00

0.00

Obsuga dugu publicznego

10,000.00

10,000.00

0.00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i


poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

10,000.00

10,000.00

0.00

50,000.00
50,000.00

50,000.00
50,000.00

0.00
0.00

75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego


75095 Pozostaa dziaalno
751

Ogem

Rne rozliczenia
75818 Rezerwy oglne i celowe

Planowane wydatki na 2010 r.


w tym:
Dzia Rozdzia

801
80101
80103
80104
80110
80113
80146
80148
80195
851
85153
85154
852

Nazwa

Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
Oddziay przedszkolne w szkoach
podstawowych
Przedszkola
Gimnazja
Dowoenie uczniw do szk
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
Stowki szkolne
Pozostaa dziaalno
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Pomoc spoeczna

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z


funduszu alimentacyjneego oraz skadki na
85212
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
opacane za osoby pobierajace niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre
85213
wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na
85214
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

900

921

926

85215 Dodatki mieszkaniowe


85219 Orodki pomocy spoecznej
85295 Pozostaa dziaalno
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
90002 Gospodarka odpadami
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90015 Owietlenie ulic, placw i drg
90095 Pozostaa dziaalno
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116 Biblioteki
92195 Pozostaa dziaalno
Kultura fizyczna i sport
92601 Obiekty sportowe
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki ogem:

Ogem

biece

majtkowe

4,870,471.00
3,062,657.00
338,050.00
6,300.00
1,097,000.00
214,000.00
16,400.00
96,614.00
39,450.00
65,000.00
2,000.00
63,000.00
2,479,726.00

4,810,471.00
3,002,657.00
338,050.00
6,300.00
1,097,000.00
214,000.00
16,400.00
96,614.00
39,450.00
65,000.00
2,000.00
63,000.00
2,479,726.00

60,000.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,891,000.00

1,891,000.00

0.00

6,500.00

6,500.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

8,000.00
305,870.00
68,356.00
678,000.00
150,000.00
1,000.00
294,000.00
233,000.00
175,000.00
140,000.00
35,000.00
138,400.00
30,000.00
108,400.00

8,000.00
305,870.00
68,356.00
488,000.00
0.00
1,000.00
294,000.00
193,000.00
175,000.00
140,000.00
35,000.00
108,400.00
0.00
108,400.00

0.00
0.00
0.00
190,000.00
150,000.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00

11,820,000.00

10,434,535.00

1,385,465.00

Zacznik nr 2a
do Uchway Budetowej Gminy Stupsk na rok 2010
Nr XXVIII/150/09
Rady Gminy Stupsk
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Wydatki biece
w tym:

Dzia Rozdzia

Ogem

010

Rolnictwo i owiectwo

dotacje na
zadania
biece

10

11

obsuga
dugu

12

7,600.00

7,600.00

0.00

7,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01030 Izby rolnicze

5,600.00

5,600.00

0.00

5,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01095 Pozostaa dziaalno

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220,000.00

220,000.00

0.00

220,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220,000.00

220,000.00

0.00

220,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,839,412.00

1,758,412.00

1,339,200.00

419,212.00

0.00

81,000.00

0.00

0.00

0.00

132,000.00

132,000.00

115,000.00

17,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70,000.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

65,000.00

0.00

0.00

0.00

1,502,212.00

1,502,212.00

1,131,000.00

371,212.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600

Transport i czno
60016 Drogi publiczne gminne

700

Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami

750

Administracja publiczna
75011 Urzdy wojewdzkie
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125,200.00

109,200.00

93,200.00

16,000.00

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,


kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

826.00

826.00

826.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,


kontroli i ochrony prawa

826.00

826.00

826.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,300.00

141,300.00

42,000.00

99,300.00

29,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140,000.00

140,000.00

42,000.00

98,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75095 Pozostaa dziaalno


751
75101
754

wydatki
wydatki
wynagrodzenia zwizane z
jednostek
budetowych i skadki od nich realizacj ich
naliczane
statutowych
zada;

Nazwa dziau i rozdziau

wydatki na
programy
finansowane
z wypaty z
wiadczenia
udziaem
tytuu
na rzecz osb rodkw, o porcze i
fizycznych; ktrych mowa gwarancji
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa
75412 Ochotnicze strae poarne

w tym:

Dzia Rozdzia

Nazwa dziau i rozdziau

Ogem

2
75414 Obrona cywilna

757
75702
758

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,000.00

0.00

0.00

0.00

29,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od


innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

3,800.00

3,800.00

0.00

3,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci


budetowych

3,800.00

3,800.00

0.00

3,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obsuga dugu publicznego

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 10,000.00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i


poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 10,000.00

Rne rozliczenia

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Owiata i wychowanie
80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
80104 Przedszkola

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,810,471.00

4,578,888.00

3,739,747.00

839,141.00

0.00

231,583.00

0.00

0.00

0.00

3,002,657.00

2,856,850.00

2,377,350.00

479,500.00

0.00

145,807.00

0.00

0.00

0.00

338,050.00

314,840.00

300,414.00

14,426.00

0.00

23,210.00

0.00

0.00

0.00

6,300.00

6,300.00

0.00

6,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,097,000.00

1,042,000.00

961,500.00

80,500.00

0.00

55,000.00

0.00

0.00

0.00

214,000.00

214,000.00

0.00

214,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

16,400.00

16,400.00

0.00

16,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80148 Stowki szkolne

96,614.00

96,614.00

68,599.00

28,015.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80195 Pozostaa dziaalno

39,450.00

31,884.00

31,884.00

0.00

0.00

7,566.00

0.00

0.00

0.00

65,000.00

65,000.00

10,000.00

55,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80110 Gimnazja
80113 Dowoenie uczniw do szk

Ochrona zdrowia
85153 Zwalczanie narkomanii
85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi

852

300.00

80101 Szkoy podstawowe

851

7
0.00

75818 Rezerwy oglne i celowe


801

obsuga
dugu

300.00

75421 Zarzdzanie kryzysowe

75647

dotacje na
zadania
biece

300.00

75416 Stra Miejska

756

wydatki
wydatki
wynagrodzenia zwizane z
jednostek
budetowych i skadki od nich realizacj ich
naliczane
statutowych
zada;

wydatki na
programy
wiadczenia finansowane z wypaty z
udziaem
tytuu
na rzecz osb rodkw, o porcze i
fizycznych; ktrych mowa gwarancji
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Pomoc spoeczna

2,000.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63,000.00

63,000.00

10,000.00

53,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,479,726.00

443,726.00

347,535.00

96,191.00

0.00 2,036,000.00

0.00

0.00

0.00

w tym:

Dzia Rozdzia

Nazwa dziau i rozdziau

Ogem

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu


85212 alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za
osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
85213 spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.
85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na


ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85215 Dodatki mieszkaniowe


85219 Orodki pomocy spoecznej
85295 Pozostaa dziaalno
900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

921

dotacje na
zadania
biece

1,891,000.00

71,000.00

62,035.00

8,965.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

200,000.00

0.00

0.00

10

11

obsuga
dugu

12

0.00 1,820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

305,870.00

305,870.00

279,000.00

26,870.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68,356.00

60,356.00

0.00

60,356.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

488,000.00

488,000.00

0.00

488,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90015 Owietlenie ulic, placw i drg

294,000.00

294,000.00

0.00

294,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90095 Pozostaa dziaalno

193,000.00

193,000.00

0.00

193,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

175,000.00

35,000.00

0.00

35,000.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

35,000.00

0.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108,400.00

108,400.00

31,400.00

77,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108,400.00

108,400.00

31,400.00

77,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,434,535.00

7,906,952.00

169,000.00 2,348,583.00

0.00

0.00 10,000.00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


92116 Biblioteki
92195 Pozostaa dziaalno

926

wydatki
wydatki
wynagrodzenia zwizane z
jednostek
budetowych i skadki od nich realizacj ich
naliczane
statutowych
zada;

wydatki na
programy
wiadczenia finansowane z wypaty z
udziaem
tytuu
na rzecz osb rodkw, o porcze i
fizycznych; ktrych mowa gwarancji
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Kultura fizyczna i sport


92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Ogem wydatki

5,510,708.00 2,396,244.00

Zacznik nr 2b
do Uchway Budetowej Gminy Stupsk na rok 2010
Nr XXVIII/150/09
Rady Gminy Stupsk
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Wydatki majtkowe
w tym:

Dzia Rozdzia

150
15011
600
60016
750
75095
801
80101
900
90002
90095
926
92601

Nazwa dziau i rozdziau

Przetwrstwo przemysowe
Rozwj przedsibiorczoci
Transport i czno
Drogi publiczne gminne
Administracja publiczna
Pozostaa dziaalno
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka odpadami
Pozostaa dziaalno
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Ogem wydatki

Ogem

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziaem rodkw
europejskich i innych
rodkw
pochodzcych ze
rde zagranicznych
niepodlegajcych
zwrotowi
6

Wniesienie
Zakup i
wkadw do
objcie akcji
spek prawa
i udziaw
handlowego.

Dotacje

10,605.00
10,605.00
1,084,000.00
1,084,000.00
10,860.00
10,860.00
60,000.00
60,000.00
190,000.00
150,000.00
40,000.00
30,000.00
30,000.00

10,605.00
10,605.00
1,084,000.00
1,084,000.00
10,860.00
10,860.00
60,000.00
60,000.00
190,000.00
150,000.00
40,000.00
30,000.00
30,000.00

10,605.00
10,605.00
0.00
0.00
10,860.00
10,860.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,385,465.00

1,385,465.00

21,465.00

0.00

0.00

0.00