You are on page 1of 127

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010

PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) w zwiņzku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finan- sach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póŎn. zm.) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajņce ustawň o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) i uchwały nr XV/86/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 paŎdziernika 2007r. w sprawie procedury uchwalania budŐetu, rodzaju i szczegółowoŌci materiałów informacyjnych towarzyszņcych projektowi budŐetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budŐetu za rok budŐetowy i szczegółowoŌci materiałów towarzyszņcych spra- wozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŐetu za I półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarzņdza, co nastňpuje:

§ 1. Przedstawiń Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budŐetu miasta Otwocka za 2009 rok w brzmieniu załņczników do niniejszego zarzņdzenia.

§ 2. Zarzņdzenie wchodzi w Őycie z dniem podpisania.

Rezydent Miasta Otwocka:

Zbigniew Szczepaniak

Załņcznik do zarzņdzenia 32/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 marca 2010r.

Sprawozdanie z wykonania budŐetu za 2009 roku

Załņcznik nr 1

Sprawozdanie o dochodach budŐetowych na dzieŊ 31 grudnia 2009r.

Dział

Rozdział

§

ōródło dochodów

Plan

BudŐet

Wykonanie

wskaŎnik

na 2009r.

po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

010

   

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

0

 

836

 

784,86

93,88

 

01095

 

Pozostała działalnoŌń

0

 

836

 

784,86

93,88

   

0750

dochody z najmu i dzierŐawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak- terze

0

 

300

 

250,10

83,37

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieŐņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami

0

 

536

 

534,76

99,77

600

   

TRANSPORT I LŅCZNOŋŃ

0

1 001 799

968

798,56

96,71

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

0

448

800

415

800,00

92,65

   

2310

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŐņce realizowane na podstawie porozu- mieŊ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego

0

448

800

415

800,00

92,65

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

0

300

000

299

999,56

100,00

   

6610

dotacje celowe otrzymane z gminy na inwe- stycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieŊ (umów) miňdzy

0

300

000

299

999,56

100,00

     

jednostkami samorzņdu terytorialnego

       
 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

0

 

246

999

 

246

999,00

100,00

   

6330

dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwesty- cyjnych własnych gmin (zwiņzków gmin)

 

0

 

246

999

 

246

999,00

100,00

 

60095

 

Pozostała działalnoŌń

 

0

 

6

000

 

6

000,00

100,00

   

0580

grzywny i inne kary pieniňŐne od osób praw- nych i innych jednostek organizacyjnych

 

0

 

6

000

 

6

000,00

100,00

700

   

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

9

520

000

5

905 991

6

333 576,55

107,24

 

70004

 

RóŐne jednostki obsługi gospodarki mieszka- niowej

 

10

000

 

22

381

 

22

016,95

98,37

   

0580

grzywny i inne kary pieniňŐne od osób praw- nych i innych jednostek organizacyjnych

   

6

420

 

6

419,33

99,99

   

0750

dochody z najmu i dzierŐawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak- terze

 

10

000

 

5

000

 

3

762,00

75,24

   

0920

pozostałe odsetki

 

0

 

861

 

860,84

99,98

   

0970

wpływy z róŐnych dochodów

 

0

 

10

100

 

10

974,78

108,66

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomoŌciami

9

510

000

5

863 810

6

291 759,60

107,30

   

0470

wpływy z opłat za zarzņd, uŐytkowanie i uŐytkowanie wieczyste nieruchomoŌci

 

600

000

 

928

700

 

937

870,71

100,99

   

0750

dochody z najmu i dzierŐawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak- terze

1

400

000

1

400 000

1

448 355,01

103,45

   

0760

wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŐyt- kowania wieczystego przysługujņcego oso- bom fizycznym w prawo własnoŌci

 

200

000

 

258

700

 

258

711,27

100,00

   

0770

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoŌci oraz prawa uŐytkowania wieczy- stego nieruchomoŌci

7

295

000

3

246 310

3

620 850,08

111,54

   

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

15

000

 

15

000

 

12

830,82

85,54

1

2

3

4

 

5

 

6

 

7

8

   

0920

pozostałe odsetki

 

0

 

100

 

88,73

88,73

   

0970

wpływy z róŐnych dochodów

 

0

 

15

000

 

13

052,98

87,02

 

70095

 

Pozostała działalnoŌń

 

0

 

19

800

 

19

800,00

100,00

   

0970

wpływy z róŐnych dochodów

 

0

 

19

800

 

19

800,00

100,00

750

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

232

314

 

278

484

 

276

869,26

99,42

 

75011

 

Urzňdy wojewódzkie

 

223

314

 

223

314

 

221

821,32

99,33

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieŐņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami

 

218

314

 

218

314

 

218

314,00

100,00

   

2360

dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŊ z zakresu admini- stracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych ustawami

 

5

000

 

5

000

 

3

507,32

70,15

 

75020

 

Starostwa powiatowe

 

0

 

20

825

 

20

824,79

100,00

   

0960

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniňŐnej

 

0

 

20

000

 

20

000,00

100,00

   

2910

wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoŌci

 

0

 

825

 

824,79

99,97

 

75023

 

Urzňdy miast (miast i miast na prawach powiatu)

 

9

000

 

26

110

 

25

988,15

99,53

   

0580

grzywny i inne kary pieniňŐne od osób praw- nych i innych jednostek organizacyjnych

 

0

 

5

310

 

5

309,90

100,00

   

0830

wpływy z usług

 

5

000

 

3

000

 

2

468,80

82,29

   

0870

wypływ ze sprzedaŐy składników majņtko- wych

 

0

 

500

 

500,00

100,00

   

0920

pozostałe odsetki

 

1

000

 

2

300

 

2

164,96

94,13

   

0970

wpływy z róŐnych dochodów

 

3

000

 

15

000

 

15

544,49

103,63

 

75075

 

Promocja jednostek samorzņdu terytorialne- go

 

0

 

8

235

 

8

235,00

100,00

   

0970

wpływy z róŐnych dochodów

 

0

 

8

235

 

8

235,00

100,00

751

   

URZŇDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAʼnSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŅDOWNICTWA

 

7

107

 

65

833

 

65

526,15

99,53

 

75101

 

Urzňdy naczelnych organów władzy paŊ- stwowej, kontroli i ochrony prawa

 

7

107

 

7

107

 

7

073,55

99,53

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieŐņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami

 

7

107

 

7

107

 

7

073,55

99,53

 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

 

0

 

58

726

 

58

452,60

99,53

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieŐņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami

 

0

 

58

726

 

58

452,60

99,53

754

   

BEZPIECZEʼnSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŏAROWA

 

60

400

 

159

382

 

156

823,39

98,39

 

75412

 

Ochotnicze StraŐe PoŐarne

 

0

 

81

200

 

81

200,00

100,00

   

0870

wypływ ze sprzedaŐy składników majņtko- wych

 

0

 

14

700

 

14

700,00

100,00

   

6300

wpływ z tytułu pomocy finansowej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŊ inwestycyj- nych i zakupów inwestycyjnych

 

0

 

66

500

 

66

500,00

100,00

 

75414

 

Obrona cywilna

 

400

 

400

 

400,00

100,00

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieŐņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami

 

400

 

400

 

400,00

100,00

 

75416

 

StraŐ Miejska

 

60

000

 

77

782

 

75

223,39

96,71

   

0570

grzywny, mandaty i inne kary pieniňŐne od osób fizycznych

 

60

000

 

70

000

 

67

441,75

96,35

   

0970

wpływy z róŐnych dochodów

 

0

 

7

782

 

7

781,64

100,00

756

   

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJŅCYCH OSOBOWOŋCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIŅZANE Z ICH POBOREM

56 914 942

53 408 717

54 085 986,05

101,27

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

255

000

 

221

000

 

243

638,00

110,24

   

0350

podatek od działalnoŌci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podat- kowej

 

250

000

 

216

000

 

239

324,84

110,80

   

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

5

000

 

5

000

 

4

313,16

86,26

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leŌnego, podatku od czynnoŌci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób praw- nych i innych jednostek organizacyjnych

8

283 300

7

970 100

8

142 958,79

102,17

   

0310

podatek od nieruchomoŌci

7

600 000

7

600 000

7

778 188,65

102,34

   

0320

podatek rolny

 

1

000

 

1

000

 

933,00

93,30

   

0330

podatek leŌny

 

12

000

 

11

300

 

11

210,25

99,21

   

0340

podatek od Ōrodków transportowych

 

150

000

 

215

500

 

215

792,39

100,14

   

0500

podatek od czynnoŌci cywilnoprawnych

 

500

000

 

30

000

 

25

649,52

85,50

   

0690

wpływy z róŐnych opłat

 

300

 

300

 

246,40

82,13

   

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

20

000

 

112

000

 

110

938,58

99,05

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leŌnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoŌci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

7

951 500

7

490 124

7

749 187,32

103,46

   

0310

podatek od nieruchomoŌci

3

600 000

3

950 000

4

004 913,20

101,39

   

0320

podatek rolny

 

60

000

 

60

000

 

58

570,13

97,62

   

0330

podatek leŌny

 

20

000

 

20

700

 

21

749,52

105,07

   

0340

podatek od Ōrodków transportowych

 

300

000

 

264

000

 

268

232,67

101,60

   

0360

podatek od spadków i darowizn

 

800

000

 

852

000

 

873

465,43

102,52

   

0370

opłata od posiadania psów

 

1

500

 

504

 

504,00

100,00

   

0430

wpływy z opłaty targowej

 

300

000

 

314

000

 

319

335,00

101,70

   

0500

podatek od czynnoŌci cywilnoprawnych

2

800 000

1

897 000

2

065 487,09

108,88

   

0560

zaległoŌci z tytułu podatków i opłat zniesio- nych

   

16

920

 

17

356,70

102,58

   

0690

wpływy z róŐnych opłat

 

20

000

 

25

000

 

28

640,10

114,56

   

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

50

000

 

90

000

 

90

933,48

101,04

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiņcych docho- dy jednostek samorzņdu terytorialnego na podstawie ustaw

2

300 000

2

803 682

2

749 825,94

98,08

   

0410

wpływy z opłaty skarbowej

1

100 000

1

050 000

 

996

357,22

94,89

   

0480

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŐ alkoholu

 

600

000

 

775

181

 

777

125,42

100,25

   

0490

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzņdu terytorialnego na podstawie odrňbnych ustaw

 

600

000

 

970

000

 

969

487,13

99,95

   

0690

wpływy z róŐnych opłat

 

0

 

500

 

422,40

84,48

   

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

0

 

8

000

 

6

433,03

80,41

   

0920

pozostałe odsetki

 

0

 

1

 

0,74

74,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiņcych dochód budŐetu paŊstwa

38

125 142

34

923 811

35

200 376,00

100,79

   

0010

podatek dochodowy od osób fizycznych

37

325 142

33

613 811

33

927 599,00

100,93

   

0020

podatek dochodowy od osób prawnych

 

800

000

1

310 000

1

272 777,00

97,16

758

   

RÓŏNE ROZLICZENIA

16

687 448

18

686 211

18

646 608,08

99,79

 

75801

 

CzňŌń oŌwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzņdu terytorialnego

16

387 448

16

561 641

16

561 641,00

100,00

   

2920

subwencje ogólne z budŐetu paŊstwa

16

387 448

16

561 641

16

561 641,00

100,00

 

75814

 

RóŐne rozliczenia finansowe

 

300

000

2

124 570

2

084 967,08

98,14

   

0920

pozostałe odsetki

 

300

000

1

122 823

1

108 920,20

98,76

   

0970

wpływy z róŐnych dochodów

 

0

1

001 747

 

976

046,88

97,43

801

   

OŋWIATA I WYCHOWANIE

3

230 010

7

834 179

4

417 172,77

56,38

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

204

600

 

227

500

 

225

775,25

99,24

   

0750

dochody z najmu i dzierŐawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak- terze

 

178

200

 

213

000

 

211

580,60

99,33

   

0970

wpływy z róŐnych dochodów

 

26

400

 

14

500

 

14

194,65

97,89

 

80104

 

Przedszkola

2

970 790

2

974 999

2

795 783,21

93,98

   

0750

dochody z najmu i dzierŐawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak- terze

 

6

690

 

6

690

 

4

667,25

69,76

   

0830

wpływy z usług

2

758 400

2

758 400

2

517 777,12

91,28

   

0960

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniňŐnej

 

0

 

2

470

 

3

146,80

127,40

   

0970

wpływy z róŐnych dochodów

 

5

700

 

7

439

 

3

515,48

47,26

   

2310

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŐņce realizowane na podstawie porozu- mieŊ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego

 

200

000

 

200

000

 

266

676,56

133,34

 

80110

 

Gimnazja

 

7

620

 

111

076

 

112

517,42

101,30

   

0750

dochody z najmu i dzierŐawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak- terze

 

7

000

 

7

604

 

9

046,03

118,96

   

0970

wpływy z róŐnych dochodów

 

620

 

3

472

 

3

471,39

99,98

   

6300

wpływ z tytułu pomocy finansowej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŊ inwestycyj- nych i zakupów inwestycyjnych

 

0

 

100

000

 

100

000,00

100,00

 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

 

47

000

 

67

300

 

68

890,51

102,36

   

0920

pozostałe odsetki

 

40

000

 

56

800

 

55

376,64

97,49

   

0970

wpływy z róŐnych dochodów

 

7

000

 

10

500

 

13

513,87

128,70

 

80195

 

Pozostała działalnoŌń

 

0

4

453 304

1

214 206,38

27,27

   

2008

dotacje rozwojowe oraz Ōrodki na finansowa- nie Wspólnej Polityki Rolnej

 

0

3

668 116

 

944

139,12

25,74

   

2009

dotacje rozwojowe oraz Ōrodki na finansowa- nie Wspólnej Polityki Rolnej

 

0

 

647

314

 

166

612,78

25,74

   

2030

dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň własnych zadaŊ bieŐņcych gmin (zwiņzków gmin)

 

0

 

122

874

 

88

454,48

71,99

   

6208

dotacje rozwojowe

 

0

 

12

750

 

12

750,00

100,00

   

6209

dotacje rozwojowe

 

0

 

2

250

 

2

250,00

100,00

851

   

OCHRONA ZDROWIA

 

0

 

1

140

 

1

139,97

100,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

0

 

500

 

500,00

100,00

   

0970

wpływy z róŐnych dochodów

 

0

 

500

 

500,00

100,00

 

85195

 

Pozostała działalnoŌń

 

0

 

640

 

639,97

100,00

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieŐņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami

 

0

 

640

 

639,97

100,00

852

   

POMOC SPOŁECZNA

8

314

050

8

784 789

8

790 380,52

100,06

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

 

7

000

 

17

000

 

16

731,28

98,42

   

0830

wpływy z usług

 

5

000

 

15

000

 

16

731,28

111,54

   

0970

wpływy z róŐnych dochodów

 

2

000

 

2

000

 

0,00

0,00

 

85212

 

ŋwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6

530

000

6

549 100

6

559 476,37

100,16

   

0920

pozostałe odsetki

 

0

 

3

000

 

2

566,72

85,56

   

0970

wpływy z róŐnych dochodów

 

0

 

31

000

 

33

414,28

107,79

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieŐņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami

6

520

000

6

470 100

6

465 860,25

99,93

   

2360

dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŊ z zakresu admini- stracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych ustawami

 

10

000

 

45

000

 

57

635,12

128,08

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre Ōwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczņce w zajňciach w centrum integracji społecznej

 

73

200

 

82

430

 

82

165,16

99,68

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieŐņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami

 

73

200

 

51

819

 

51

554,16

99,49

   

2030

dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň własnych zadaŊ bieŐņcych gmin (zwiņzków gmin)

 

0

 

30

611

 

30

611,00

100,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

1

105

300

1

227 620

1

227 194,83

99,97

   

0960

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniňŐnej

 

0

 

2

370

 

2

370,00

100,00

   

0970

wpływy z róŐnych dochodów

 

2

000

 

6

312

 

6

311,68

99,99

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieŐņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami

 

808

000

 

518

738

 

518

737,66

100,00

   

2030

dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň własnych zdaŊ bieŐņcych gmin (zwiņzków gmin)

 

295

300

 

700

200

 

699

775,49

99,94

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

 

0

 

0

 

31,87

0,00

   

0970

wpływy z róŐnych dochodów

 

0

 

0

 

31,87

0,00

 

85219

 

OŌrodki pomocy społecznej

 

384

000

 

626

089

 

618

502,33

98,79

   

0920

pozostałe odsetki

 

29

000

 

20

000

 

17

510,60

87,55

   

2008

dotacje rozwojowe oraz Ōrodki na finansowa- nie Wspólnej Polityki Rolnej

 

0

 

198

928

 

194

086,56

97,57

   

2009

dotacje rozwojowe oraz Ōrodki na finansowa- nie Wspólnej Polityki Rolnej

 

0

 

10

531

 

10

275,17

97,57

   

2030

dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň własnych zadaŊ bieŐņcych gmin (zwiņzków gmin)

 

355

000

 

396

630

 

396

630,00

100,00

 

85228

 

Usługi opiekuŊcze i specjalistyczne usługi opiekuŊcze

 

73

000

 

91

000

 

94

874,87

104,26

   

0830

wpływy z usług

 

50

000

 

68

000

 

72

401,87

106,47

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieŐņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami

 

23

000

 

23

000

 

22

473,00

97,71

 

85295

 

Pozostała działalnoŌń

 

141

550

 

191

550

 

191

403,81

99,92

   

0830

wpływy z usług

 

1

550

 

1

550

 

1

404,25

90,60

   

2030

dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň własnych zadaŊ bieŐņcych gmin (zwiņzków gmin)

 

140

000

 

190

000

 

189

999,56

100,00

853

   

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

169

000

 

178

650

 

179

837,10

100,66

 

85305

 

ŏłobki

 

169

000

 

178

650

 

179

837,10

100,66

   

0830

wpływy z usług

 

167

000

 

177

700

 

178

868,00

100,66

   

0920

pozostałe odsetki

 

2

000

 

950

 

969,10

102,01

854

   

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

0

 

273

308

 

257

598,00

94,25

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

0

 

273

308

 

257

598,00

94,25

   

2030

dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň własnych zadaŊ bieŐņcych gmin (zwiņzków gmin)

 

0

 

273

308

 

257

598,00

94,25

900

   

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŋRODOWISKA

44

151 223

42

642 976

37

436 213,34

87,79

 

90001

 

Gospodarka Ōciekowa i ochrona wód

44

151 223

41

767 337

36

560 382,75

87,53

   

0750

dochody z najmu i dzierŐawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak- terze

 

0

 

45

000

 

45

000,00

100,00

   

0920

pozostałe odsetki

 

0

 

47

000

 

45

310,22

96,40

   

0970

wpływy z róŐnych dochodów

 

0

5 976 882

5 976 881,91

100,00

   

6298

Ōrodki na dofinansowanie własnych inwesty- cji gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņz- ków powiatów), samorzņdów województw, przekazywane z innych Ŏródeł

44

151 223

35

698 455

30

493 190,62

85,42

 

90003

 

Gospodarka odpadami

 

0

 

822

458

 

822

457,44

100,00

   

0740

wpływy z dywidend

 

0

 

818

211

 

818

210,75

100,00

   

0830

wpływy z usług

 

0

 

1

808

 

1

807,77

99,99

   

0920

pozostałe odsetki

 

0

 

2

279

 

2

278,92

100,00

   

0970

wpływy z róŐnych dochodów

 

0

 

160

 

160,00

100,00

 

90015

 

OŌwietlenie ulic, placów i dróg

 

0

 

2

500

 

2

500,00

100,00

   

0970

wpływy z róŐnych dochodów

 

0

 

2

500

 

2

500,00

100,00

 

90095

 

Pozostała działalnoŌń

 

0

 

50

681

 

50

873,15

100,38

   

0580

grzywny i inne kary pieniňŐne od osób praw- nych i innych jednostek organizacyjnych

 

0

 

50

000

 

50

000,00

100,00

   

0750

dochody z najmu i dzierŐawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jedno- stek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charak- terze

 

0

 

681

 

873,15

128,22

921

   

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

20

000

 

28

715

 

30

132,12

104,94

 

92105

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

 

0

19

485

20

844,39

106,98

   

0970

wpływy z róŐnych dochodów

 

0

 

5

271

5

270,59

99,99

   

2700

Ōrodki na dofinansowanie własnych zadaŊ bieŐņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów woje- wództw, pozyskane z innych Ŏródeł

 

0

14

214

15

573,80

109,57

 

92116

 

Biblioteki

 

0

 

3

000

2

999,40

99,98

   

2320

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŐņce realizowane na podstawie porozumieŊ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego

 

0

 

3

000

2

999,40

99,98

 

92195

 

Pozostała działalnoŌń

20

000

 

6

230

6

288,33

100,94

   

0830

wpływy z usług

20

000

 

6

100

6

168,47

101,12

   

0920

pozostałe odsetki

 

0

 

130

 

119,86

92,20

926

   

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 

0

666

000

666

000,00

100,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

 

0

666

000

666

000,00

100,00

   

6300

wpływ z tytułu pomocy finansowej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŊ inwestycyj- nych i zakupów inwestycyjnych

 

0

333

000

333

000,00

100,00

   

6330

dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwesty- cyjnych własnych gmin (zwiņzków gmin)

 

0

333

000

333

000,00

100,00

RAZEM

139 306 494

139 917 010

132 313 446,72

94,57

 

Załņcznik nr 2

 

Sprawozdanie o dochodach budŐetowych na dzieŊ 31 grudnia 2009r.

Dz.

Rozdz.

§

Wydatki

Plan

BudŐet

Wykonanie

WskaŎnik

na 2009r.

po zmianach

1