You are on page 1of 7

UCHWAA Nr XLVI/343/09 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usugowej przy ul. I Armii Wojska Polskiego. Dziaajc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181. poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co nastpuje: 1.1. Zgodnie z uchwa Rady Miejskiej nr XVII/213/2008 z dnia 27 listopada 2008r. o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usugowej przy ul. I Armii Wojska Polskiego, po stwierdzeniu zgodnoci ze Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszkw przyjte uchwa Rady Miejskiej Wyszkowie nr XXI/149/2008 w dniu 27 marca 2008r., uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usugowej przy ul. I Armii Wojska Polskiego. 2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego s tereny o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usugowej wraz z infrastruktur techniczn i komunikacyjn. 3. Obszar planu obejmuje tereny pooone w miecie Wyszkw o powierzchni ok. 0,75 ha. Integraln czci uchway s nastpujce zaczniki: 1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkw, stanowicy zacznik nr 1; 2) rozstrzygnicia w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, stanowice zacznik nr 2. Ustalenia oglne 2.1. Na rysunku planu zawarto nastpujce ustalenia: 1) granice planu, 2) nieprzekraczalne linie zabudowy, 3) oznaczenia identyfikacyjne terenw wyznaczonych liniami rozgraniczajcymi - symbole cyfrowoliterowe, zawierajce numer kolejny terenu i symbole literowe zawierajce symbol przeznaczenia podstawowego. 2. W planie nie wystpuj ustalenia dotyczce: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) scalania i podziau nieruchomoci w rozumieniu przepisw o gospodarce nieruchomociami, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw, zasad ochrony dbr kultury wspczesnej, wymaga wynikajcych z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych, sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw, granic obszarw rehabilitacji istniejcej zabudowy i infrastruktury technicznej, granic obszarw wymagajcych przeksztace lub rekultywacji,

8) 9)

granic terenw pod budow obiektw handlowych o powierzchni sprzeday powyej 2000m2, granic terenw rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenw sucych organizacji imprez masowych,

10) granic pomnikw zagady oraz ich stref ochronnych. 3. Pozostae oznaczenia na rysunku planu stanowi informacje i nie s ustaleniami planu. 3.1. Ustalenia szczegowe sformuowano w formie kart terenw przyporzdkowanych do terenw elementarnych, na ktre podzielony zosta obszar planu. 1) Symbole terenw elementarnych skadaj si z: a) kolejnego numeru terenu; b) symbolu literowego oznaczajcego przeznaczenie terenu wedug oznacze funkcji, o ktrych mowa w ust. 4 pkt 1. 2) Dla kadego terenu elementarnego obowizuje suma ustale oglnych zawartych w 2, 3 i 4, szczegowych zawartych w odpowiedniej karcie terenu znajdujcej si w 5 oraz kocowych znajdujcych si 6, 7 i 8 w niniejszej uchway. 3) Ustalenia w zakresie podstawowych funkcji terenu: a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z usugami tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usug nieuciliwych, tereny oznaczono symbolem MWU. 4) Wyjanienie poj uytych w niniejszym planie: 1) front budynku elewacja od strony ulicy (lub placu) lub jej podstawowa, najwiksza cz ksztatujca pierzej ulicy (lub placu); 2) nieprzekraczalne linie zabudowy - linie, ktrych nie naley przekracza przy lokalizacji cian budynkw. Dopuszcza si wysunicie przed lini zabudowy czci budynku np. ryzalitw lub wykuszy, o cznej powierzchni liczonej po obrysie zewntrznym do 3m2; 3) usugi nieuciliwe - naley przez to rozumie: usugi handlu detalicznego, gastronomii, nieuciliwego rzemiosa (obsuga ludnoci obejmujca drobn wytwrczo, naprawy i konserwacj), administracji i bezpieczestwa publicznego, cznoci, informacji, nauki i owiaty, zdrowia i opieki spoecznej, kultu religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, biur, bankw i innych o analogicznym do powyszych charakterze i stopniu uciliwoci, ktrych funkcjonowanie: a) nie powoduje przekroczenia adnego z parametrw dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciliwych oddziaywa na rodowisko poza zajmowan dziak, b) ani w aden inny oczywisty sposb nie pogarsza warunkw uytkowania terenw ssiadujcych; 4) wysoko zabudowy wysoko mierzona od poziomu terenu przy najniej pooonym wejciu do budynku, do kalenicy lub najwyszego punktu przekrycia dachu; 5) stawka procentowa stawka suca ustaleniu jednorazowej opaty, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 4.1. Zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenu: w terenach przylegych do drg publicznych dopuszcza si obiekty zwizane z obsug ruchu m.in.: kioski uliczne, punkty sprzeday biletw, budki telefoniczne, wiaty przystankowe niezalenie od ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy; 2. Zasady scalania i podziau nieruchomoci: 1) minimalne wielkoci wydzielanych dziaek budowlanych nie dotycz podziaw dokonywanych w celu wydzielenia drg i dojazdw wewntrznych oraz pod obiekty budowlane infrastruktury technicznej; 2) szczegowe zasady podziau nieruchomoci okrelone w ustaleniach szczegowych w kartach terenw dotycz nowych wydziele; 3) w planie nie wystpuj obszary wymagajce przeprowadzenia scale i podziaw nieruchomoci. 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: Na obszarze planu nie wystpuj obiekty i strefy wymagajce ochrony, ani te obiekty dbr kultury wspczesnej.

4. Tereny lub obiekty znajdujce si w obszarze planu, podlegajce ochronie na podstawie przepisw odrbnych: Cay obszar planu ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego; 5. Zasady obsugi w zakresie komunikacji: 1) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: Obszary objte planem obsugiwane s komunikacyjne poprzez przylege ulice publiczne (poza zakresem opracowania planu),

2) warunki w zakresie urzdzania miejsc parkingowych: a) obowizuj wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji w postaci zamierzenia budowlanego na ilo miejsc parkingowych dla samochodw osobowych:
Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rodzaj funkcji Budynki mieszkalne wielorodzinne Hotele, pensjonaty Domy dziennego i staego pobytu dla osb starszych Sklepy o powierzchni sprzedaowej do 400m2 Restauracje, kawiarnie, bary Biura, urzdy, poczty, banki Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie Przedszkola, wietlice Rzemioso usugowe Podstawa odniesienia 1 mieszkanie 5 ek 15 ek 100m2 pow. sprzeday 10 miejsc konsumpcji 100m2 pow. uytkowej 100m2 pow. uytkowej 1 oddzia 100m2 pow. uytkowej Wskaniki miejsc postojowych min 1,2 min 3 min 1,3 min 2,5 min 3 min 3 min 3 min 3 min 3

b) obliczon za pomoc wskanikw ilo miejsc parkingowych, naley zaokrgli w gr do penej liczby, c) w przypadkach szczeglnych dla funkcji niewymienionych w powyszym wykazie, ilo miejsc parkingowych naley okreli w sposb indywidualny, dostosowujc do programu zamierzenia inwestycyjnego, d) ilo miejsc parkingowych dla samochodw ciarowych naley okreli w sposb indywidualny, dostosowujc do programu zamierzenia inwestycyjnego. 6. Zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej: 1. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej: a) gwnych elementw ukadu: woda - system magistral wodocigowych w ukadzie piercieniowym, elektryczno - sieci 15 kV w ukadzie piercieniowym, ogrzewanie z sieci cieplnej, cieki do sieci kanalizacji sanitarnej,

b) sieci i urzdzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza si lokalizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej we wszystkich strefach funkcyjnych (w tym powiza z ukadem zewntrznym), np.: wodocigw, sieci elektrycznych niskich, rednich i wysokich napi, gazowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i innych; c) na obszarze objtym planem w zalenoci od potrzeb na etapie projektw realizacyjnych naley projektowa studnie awaryjne; 2. realizacj nowych obiektw naley skoordynowa z uzbrojeniem terenu w infrastruktur techniczn: a) woda - z sieci wodocigowej, b) elektryczno - z sieci elektrycznej, c) gaz - z sieci gazowej,

d) ogrzewanie - z sieci cieplnej, e) cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej, f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej, g) gospodarka odpadami - naley stworzy warunki segregacji odpadw komunalnych oraz odbioru odpadw z nieruchomoci (w celu dalszego ich zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania), gospodarka pozostaymi odpadami zgodnie z przepisami z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony rodowiska. Ustalenia szczegowe 5. Ustalenia szczegowe sformuowano w formie kart terenw, zawierajcych ustalenia obowizujce dla nastpujcych terenw elementarnych: 1. Karta terenu 01 MWU
Symbol terenu: 01 MWU 1) przeznaczenie terenu: 2) zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

3)

zasady podziau nieruchomoci:

4) 5)

6)

7) 8)

zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zasady ochrony dziedzictwa kultu- nie wystpuj obiekty lub obszary chronione rowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: tereny lub obiekty podlegajce a) teren przeznaczony pod zabudow mieszkaniow dopuszczalne poziomy ochronie na podstawie odrbnych haasw reguluj przepisy o ochronie rodowiska; przepisw: b) teren ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego; zasady obsugi w zakresie komuni- a) dojazd od ulicy I Armii Wojska Polskiego (poza granicami planu) kacji: b) wymagania parkingowe - obowizuj warunki zawarte w 4 ust.5 pkt 2; zasady obsugi w zakresie infraobowizuj ustalenia zawarte w 4 ust.6 pkt 2; struktury technicznej:

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z usugami a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, nie dotycz obiektw zwizanych z obsug ruchu zgodnie z 4 ust. 1, b) wielko powierzchni zabudowy max. 50% powierzchni dziaki, c) powierzchnia biologicznie czynna min. 25% powierzchni dziaki, d) wysoko zabudowy max. 18m, e) dachy dowolne, f) ustawienie budynkw w stosunku do ulicy dowolne, g) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej, h) zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojcych i zwizanych z budynkiem, ktrych powierzchnia jest wiksza od 3600 cm2, a) obowizuj ustalenia zawarte w 4 ust. 2, b) minimalna powierzchnia wydzielanej dziaki budowlanej 2000m2, c) szeroko frontu wydzielanej dziaki budowlanej: minimalna 30m, d) kt pooenia granic wydzielanych dziaek w stosunku do pasa drogowego od 700 do 900; nie wystpuj obiekty lub obszary chronione

2. Karta terenu 02 MWU


Symbol terenu: 02 MWU 1) przeznaczenie terenu: 2) zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z usugami a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, nie dotycz obiektw zwizanych z obsug ruchu zgodnie z 4 ust. 1, b) wielko powierzchni zabudowy max. 50% powierzchni dziaki, c) powierzchnia biologicznie czynna min. 25% powierzchni dziaki, d) wysoko zabudowy max. 18m, e) dachy paskie,

3) 4) 5)

zasady podziau nieruchomoci:

6)

7) 8)

zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zasady ochrony dziedzictwa kultu- nie wystpuj obiekty lub obszary chronione rowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: tereny lub obiekty podlegajce a) przeznaczony pod zabudow mieszkaniow dopuszczalne poziomy ochronie na podstawie odrbnych haasw reguluj przepisy o ochronie rodowiska; przepisw: b) teren ley w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 221 Dolina kopalna Wyszkw oraz w zasigu wystpowania wd podziemnych GZWP nr 215 Subniecka Warszawska - stosuje si przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego; zasady obsugi w zakresie komuni- a) dojazd od ulicy I Armii Wojska Polskiego (poza granicami planu) kacji: b) wymagania parkingowe - obowizuj warunki zawarte w 4 ust.5 pkt 2; zasady obsugi w zakresie infraobowizuj ustalenia zawarte w 4 ust.6 pkt 2; struktury technicznej:

f) ustawienie budynkw w stosunku do ulicy dowolne, g) dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych infrastruktury technicznej, h) zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojcych i zwizanych z budynkiem, ktrych powierzchnia jest wiksza od 3600 cm2; a) obowizuj ustalenia zawarte w 4 ust. 2, b) zakaz podziaw, nie wystpuj obiekty lub obszary chronione

6. Stwierdza si, e nie zachodzi okoliczno, o ktrej mowa w art. 36. ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i odstpuje si od ustalenia stawki procentowej sucej naliczaniu opaty od wzrostu wartoci nieruchomoci. Ustalenia kocowe 7. W granicach ustalonych niniejszym planem traci moc zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa przyjta uchwa Nr XIX/18/2000 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 20 kwietnia 2000r. 8. Wykonanie niniejszej uchway powierza si Burmistrzowi Wyszkowa. 9. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od daty jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady: Jzef Biernacki

Zacznik nr 2 do uchway nr XLVI/343/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2009r. Rozstrzygnicie w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy 1. Przez budow urzdze infrastruktury technicznej rozumie si zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z pn. zm.) budow drogi oraz wybudowanie pod ziemi, na ziemi albo nad ziemi przewodw lub urzdze wodocigowych, kanalizacyjnych, ciepowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. 2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkacw, w tym m.in. sprawy gminnych drg, ulic, mostw, placw oraz sprawy wodocigw i zaopatrzenia w wod, kanalizacji, zaopatrzenia w energi elektryczn i ciepln oraz gaz stanowi, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), zadania wasne gminy. 3. Sposb realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w zakresie planowania, wykonania i eksploatacji, okrelaj obowizujce przepisy szczeglne, w tym: 1) art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 z pn. zm.) okrela, i do zada wasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energi elektryczn, ciepo i paliwa gazowe naley: planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepo, energi elektryczn i paliwa gazowe na obszarze gminy, planowanie owietlenia miejsc publicznych i drg znajdujcych si na terenie gminy, finansowanie owietlenia ulic, placw i drg, znajdujcych si na terenie gminy,

natomiast przedsibiorstwa energetyczne zajmujce si przesyaniem i dystrybucj energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepa s obowizane zapewnia realizacj i finansowanie budowy i rozbudowy sieci; 2) art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z pn. zm.) okrela, i zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw jest zadaniem wasnym gminy. 4.1. Finansowanie inwestycji, o ktrych mowa w 2 podlega przepisom szczeglnym, w tym m.in.: ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.), ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamwie publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z pn. zm.). 2. Wydatki inwestycyjne finansowane z budetu gminy (w tym inwestycje, ktrych okres realizacji przekracza jeden rok budetowy) ujmowane s w uchwale budetowej Rady Miejskiej w Wyszkowie. 3. Zadania w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych finansowane bd zgodnie z obowizujcymi przepisami i zawartymi umowami, z budetu gminy i ze rde zewntrznych, tj. m.in.: ze rodkw wasnych przedsibiorstw wodocigowo-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowniczych i telekomunikacyjnych, kredytw i poyczek, funduszy unijnych i innych. Przewodniczcy Rady: Jzef Biernacki