You are on page 1of 12

UCHWAA NR XL/195/2010 RADYPOWIATUWOSTROCE zdnia4marca2010r. wsprawieuchwaleniaRegulaminuwynagradzaniaorazprzyznawaniaiwypacania dodatku mieszkaniowegonauczycielomzatrudnionymwszkoachiplacwkachprowadzonychprzez Powiat Ostrocki Napodstawieart.4ust.1pkt1iart.12pkt11ustawyzdnia5czerwca1998roku osamorzdziepowiatowym(t.j.z2001rokuDz.U.Nr142,poz.1592zpn.zm.),art.30ust.6i6a, art.49ust.1pkt1orazart.54ust3i7wzwizkuzart.91dpkt1ustawyzdnia26stycznia1982 r o k u KartaNauczyciela(tj.Dz.U.z2006rokuNr97,poz.674zpn. zm.

.) oraz zrozporzdzeniemMinistraEdukacjiNarodowejiSportuzdnia31stycznia2005rokuwsprawie wysokociminimalnychstawekwynagrodzeniazasadniczegonauczycieli,oglnychwarunkw przyznawaniadodatkwdowynagrodzeniazasadniczegoorazwynagradzaniazapracwdniuwolnym odpracy(Dz.U.z2005r.Nr22,poz.181zpn. zm. ), po uzyskaniu opinii zwizkwzawodowych, uchwala si, co nastpuje : 1 . Ustala si wgranicachdelegacjiustawowejwynikajcejzustawy Karta Nauczyciela Regulaminwynagradzaniaorazprzyznawaniaiwypacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionymwszkoachiplacwkachprowadzonychprzezPowiatOstrockiktryokrela: 1) wysokostawekdodatkw:motywacyjnego,funkcyjnego,zawarunkipracyorazszczegowe zasadyprzyznawaniatychdodatkw, 2) szczegowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doranych zastpstw, 3) zasadyikryteriawypacanianagrd, 4) wysokoorazzasadyprzyznawaniaiwypacania dodatku mieszkaniowego. 2.Traci moc uchwaaNrXXXII/155/2009RadyPowiatuwOstrocezdnia23marca2009 rokuwsprawieuchwaleniaRegulaminuwynagradzanianauczycielizatrudnionychwszkoach iplacwkachprowadzonychprzezPowiatOstrocki. 3.Wykonanie uchway powierza siZarzdowi Powiatu. 4.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszeniawDziennikuUrzdowym WojewdztwaMazowieckiego,zmocobowizujcoddnia1stycznia2010roku,zwyczeniem 1pkt4,ktryobowizuje od dnia wejciawycie uchway.
ID: ZATIP-PFVQA-KHTCE-KLZWM-DAFJF. Podpisany. Strona 1 / 12

Przewodniczcy Rady Krzysztof Parzychowski

3.Wykonanie uchway powierza siZarzdowi Powiatu. 4.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszeniawDziennikuUrzdowym WojewdztwaMazowieckiego,zmocobowizujcoddnia1stycznia2010roku,zwyczeniem 1pkt4,ktryobowizuje od dnia wejciawycie uchway.

Przewodniczcy Rady Krzysztof Parzychowski Zacznik do Uchway Nr XL/195/2010 RadyPowiatuwOstroce zdnia4marca2010r. REGULAMINWYNAGRADZANIAORAZPRZYZNAWANIAIWYPACANIA DODATKUMIESZKANIOWEGONAUCZYCIELOMZATRUDNIONYMWSZKOACH IPLACWKACHPROWADZONYCHPRZEZPOWIATOSTROCKI I. Postanowienia wstpne 1.Ilekrowregulaminiejestmowabezbliszego okrelenia o: 1) starocie naley przez to rozumieStarostOstrockiego, 2) radzie naley przez to rozumie RadPowiatuwOstroce, 3) zarzdzie naley przez to rozumie ZarzdPowiatuwOstroce, 4) szkole naley przez to rozumie szkolubzespszkpowiatowych,dlaktrychorganem prowadzcym jest Powiat Ostrocki, 5) placwceowiatowej - naley przez to rozumie Poradni Psychologiczno Pedagogiczn wMyszycu, 6) dyrektorze, wicedyrektorze, nauczycielu naley przez to rozumiedyrektora, wicedyrektora lub nauczycielajednostki,oktrejmowawpkt4i5, 7) roku szkolnym naley przez to rozumieokres pracy szkoyoddnia1wrzenia danego roku do dnia 31 sierpnia roku nastpnego, 8) oddziale naley przez to rozumieoddziawszkole, 9) uczniu naley przez to rozumietake suchacza, 10) wychowawcy klasy naley przez to rozumietake opiekuna oddziauwszkoledladorosych, 11) tygodniowym obowizkowym wymiarze godzin naley przez to rozumie tygodniowy obowizkowywymiargodzin,oktrymmowawart.42ust.3lubart.42ust.4alubart.42ust. 7KartyNauczyciela, 12) ustawie naley przez to rozumie ustaw zdnia26stycznia1982roku Karta Nauczyciela (tj.Dz.U.z2006rokuNr97,poz.674zpn. zm.,
ID: ZATIP-PFVQA-KHTCE-KLZWM-DAFJF. Podpisany. Strona 2 / 12

Krzysztof Parzychowski Zacznik do Uchway Nr XL/195/2010 RadyPowiatuwOstroce zdnia4marca2010r. REGULAMINWYNAGRADZANIAORAZPRZYZNAWANIAIWYPACANIA DODATKUMIESZKANIOWEGONAUCZYCIELOMZATRUDNIONYMWSZKOACH IPLACWKACHPROWADZONYCHPRZEZPOWIATOSTROCKI I. Postanowienia wstpne 1.Ilekrowregulaminiejestmowabezbliszego okrelenia o: 1) starocie naley przez to rozumieStarostOstrockiego, 2) radzie naley przez to rozumie RadPowiatuwOstroce, 3) zarzdzie naley przez to rozumie ZarzdPowiatuwOstroce, 4) szkole naley przez to rozumie szkolubzespszkpowiatowych,dlaktrychorganem prowadzcym jest Powiat Ostrocki, 5) placwceowiatowej - naley przez to rozumie Poradni Psychologiczno Pedagogiczn wMyszycu, 6) dyrektorze, wicedyrektorze, nauczycielu naley przez to rozumiedyrektora, wicedyrektora lub nauczycielajednostki,oktrejmowawpkt4i5, 7) roku szkolnym naley przez to rozumieokres pracy szkoyoddnia1wrzenia danego roku do dnia 31 sierpnia roku nastpnego, 8) oddziale naley przez to rozumieoddziawszkole, 9) uczniu naley przez to rozumietake suchacza, 10) wychowawcy klasy naley przez to rozumietake opiekuna oddziauwszkoledladorosych, 11) tygodniowym obowizkowym wymiarze godzin naley przez to rozumie tygodniowy obowizkowywymiargodzin,oktrymmowawart.42ust.3lubart.42ust.4alubart.42ust. 7KartyNauczyciela, 12) ustawie naley przez to rozumie ustaw zdnia26stycznia1982roku Karta Nauczyciela (tj.Dz.U.z2006rokuNr97,poz.674zpn. zm., 13) rozporzdzeniu naley przez to rozumierozporzdzenieMinistraEdukacjiNarodowejiSportu zdnia31stycznia2005rokuwsprawiewysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia
ID: ZATIP-PFVQA-KHTCE-KLZWM-DAFJF. Podpisany. Strona 3 / 12 zasadniczegonauczycieli,oglnychwarunkwprzyznawaniadodatkwdowynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac wdniuwolnymodpracy(Dz.U.Nr22poz.181 zpn. zm.).

II. Dodatek funkcyjny

12) ustawie naley przez to rozumie ustaw zdnia26stycznia1982roku Karta Nauczyciela (tj.Dz.U.z2006rokuNr97,poz.674zpn. zm., 13) rozporzdzeniu naley przez to rozumierozporzdzenieMinistraEdukacjiNarodowejiSportu zdnia31stycznia2005rokuwsprawiewysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczegonauczycieli,oglnychwarunkwprzyznawaniadodatkwdowynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac wdniuwolnymodpracy(Dz.U.Nr22poz.181 zpn. zm.). II. Dodatek funkcyjny 2.1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni snauczyciele,ktrympowierzonofunkcj: 1) dyrektora lub wicedyrektora szkoylubplacwkialboinnestanowiskokierowniczeprzewidziane wstatucieszkoylubplacwki, 2) wychowawcy klasy, 3) doradcy metodycznego albo nauczyciela konsultanta, 4) opiekuna stau. 2. Dodatek funkcyjny przysugujezpierwszymdniemmiesica nastpujcego po miesicu, wktrympowierzonofunkcj. Jeli powierzenie funkcji nastpiozdniempierwszymmiesica, dodatek przysugujeztymmiesicem. 3. Dodatek funkcyjny przestaje przysugiwa zpierwszymdniemmiesica nastpujcego po miesicu,wktrymnauczycielzostaodwoanyzfunkcjilubwygasokres jej penienia. Jeli odwoanie nastpiozdniempierwszymmiesicalubztymdniemwygasokres penienia funkcji, dodatek nie przysuguje od tego miesica. 4. Dodatek funkcyjny nie przysugujewokresie,wktrymnieprzysuguje wynagrodzenie zasadnicze. Nie przysuguje tewczasieurlopudlaporatowaniazdrowia. 5.Nauczyciel,ktremupowierzonostanowiskonaczasokrelony,traciprawododatkuzupywem tegookresu,awraziewczeniejszego odwoania zkocem miesica,wktrymnastpio odwoanie. Jeeli odwoanie nastpio pierwszego dnia miesica od tego dnia. 6. Wicedyrektorowi zastpujcemu nieobecnego dyrektora przysugujedodatekfunkcyjnywstawce ustalonej dla dyrektora szkoylubplacwkiodpierwszegodniamiesica kalendarzowego nastpujcego po trzech miesicach zastpowanianieobecnegodyrektora,zprzyczyninnychniurlop wypoczynkowy. 7.Nauczyciel,ktremupowierzonoobowizkikierowniczewzastpstwie ma prawo do dodatku funkcyjnegowstawceustalonejdladanegostanowiskakierowniczegoodpierwszegodniamiesica po upywie jednomiesicznego okresu penienia tych obowizkw.Uprawnienietowygasazpierwszym dniem miesica nastpujcego po zaprzestaniu penienia tych obowizkw. 3.1. Wysokododatku funkcyjnego dla dyrektora szkoylubplacwkiwgranicachstawek okrelonychwregulaminieustalaZarzd uwzgldniajc: 1) wielkoistrukturorganizacyjnszkoy (m.in. liczbuczniwioddziaw),
ID: ZATIP-PFVQA-KHTCE-KLZWM-DAFJF. Podpisany. Strona 4 / 12

2) zoonozadawynikajcychzzajmowanegostanowiska, 3) praczwizanzpowierzonymstanowiskiem,awszczeglnoci: a) wsppraczorganemprowadzcym lub bezporednim przeoonym, b) waciwe prowadzenie gospodarki rodkami finansowymi oraz nadzorowanie realizacji

dniem miesica nastpujcego po zaprzestaniu penienia tych obowizkw. 3.1. Wysokododatku funkcyjnego dla dyrektora szkoylubplacwkiwgranicachstawek okrelonychwregulaminieustalaZarzd uwzgldniajc: 1) wielkoistrukturorganizacyjnszkoy (m.in. liczbuczniwioddziaw), 2) zoonozadawynikajcychzzajmowanegostanowiska, 3) praczwizanzpowierzonymstanowiskiem,awszczeglnoci: a) wsppraczorganemprowadzcym lub bezporednim przeoonym, b) waciwe prowadzenie gospodarki rodkami finansowymi oraz nadzorowanie realizacji zatwierdzonego planu finansowego, c) organizowanie pracy szkoy zapewniajcebezpieczneihigienicznewarunkipracyuczniworaz pracownikwszkoy, d) ksztatowanie waciwejpolitykikadrowej,wszczeglnoci pozyskiwanie nauczycieli wysoko wykwalifikowanych, e) umiejtnoci organizacyjne, f) ksztatowanie struktury organizacyjnej szkoy, g) umiejtnointegrowania zespounauczycielskiegowokwsplnychzada, inspirowania oraz pomaganiawrozwojuzawodowymnauczycieli, h) wspprac zinstytucjamiiorganizacjamiwspomagajcymi realizacj wychowawczego szkoy, programu

i) tworzenie materialnej infrastruktury szkoy, odpowiadanie przez szkona potrzeby edukacyjne spoecznoci lokalnej, tworzenie szkoy rodowiskowej. 2. Wysoko dodatkufunkcyjnegodlawicedyrektoraiinnychosbzajmujcych stanowiska kierownicze wgranicachstawekokrelonychwregulaminieustala,wramachprzyznanychnatencel rodkw,dyrektorszkoylubplacwkiuwzgldniajc wielko izoono zada wynikajcych zpenionej funkcji oraz jakopracy zwizanejzpenionym stanowiskiem kierowniczym. 4.Okrela si nastpujcestawkidodatkwfunkcyjnychdlanauczyciela,ktremupowierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoy(placwki)alboinnestanowiskokierownicze przewidzianewstatucieszkoy(placwki)izatwierdzoneprzezorganprowadzcy szko oraz nauczyciela,ktremupowierzonofunkcjwychowawcy klasy lub opiekuna stau: L.p. Stanowisko kierownicze lub tytudo dodatku funkcyjnego 1. Szkoy (zespoyszk) wszystkichtypw: 1) dyrektor szkoy (zespouszk), liczcej: - do7oddziaw
ID: ZATIP-PFVQA-KHTCE-KLZWM-DAFJF. Podpisany.

w zotych (od - do)

400 - 800 500 - 1200 700 - 1400 800 - 1600 400 - 700 300 - 500
Strona 5 / 12

- 8- 13 oddziaw

- 14 - 18 oddziaw - 19iwicej oddziaw 2) wicedyrektor szkoy (zespouszk) 3) kierownik szkolenia praktycznego

1.

Szkoy (zespoyszk) wszystkichtypw: 1) dyrektor szkoy (zespouszk), liczcej: - do7oddziaw - 8- 13 oddziaw - 14 - 18 oddziaw - 19iwicej oddziaw 2) wicedyrektor szkoy (zespouszk) 3) kierownik szkolenia praktycznego 400 - 800 500 - 1200 700 - 1400 800 - 1600 400 - 700 300 - 500

2.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna: 1) dyrektor poradni 2) wicedyrektor poradni 3) kierownik filii 500 - 1000 400 - 700 400 - 700 65 200 III. Dodatek motywacyjny 5.1. Tworzy sifundusz na dodatki motywacyjne :

3. 4.

Opiekun stau Wychowawca klasy

1) w budecie szkoydlanauczycieliwymienionychw6ust.1pkt2i3wwysokoci 5% ich wynagrodzenia zasadniczego, 2) w budeciepowiatudladyrektorwwwysokoci 15% ich wynagrodzenia zasadniczego. 2. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uwarunkowane jest osigniciami,oktrych mowaw6rozporzdzenia,awszczeglnoci: 1) osigniciamidydaktycznymi,wychowawczymiiopiekuczymi, 2) jakoci wiadczonejpracy,wtymzwizanejzpowierzonymstanowiskiemkierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajciem, 3) zaangaowaniemwrealizacjczynnociizaj, oktrychmowawart.42ust.2pkt2i3Karty Nauczyciela,wtymzaprac wkomisjachegzaminacyjnychpowoywanychwcelu przeprowadzenia egzaminu dojrzaoci oraz egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe. 3. Przy ustalaniu wysokoci dodatku motywacyjnego dla nauczycieli penicychrne funkcje kierownicze naley bra pod uwag kryteriawymienionewpkt2orazdodatkowojako pracy zwizanejzpenionfunkcj. 4. Dodatek motywacyjny przyznaje sina czas okrelony nie duszy ni6m-cy. 6.1. Ustala siwysokododatku motywacyjnego: 1) dladyrektorwszklubplacwek- wkwocieod200zdo 1.000 z, 2) dlanauczycieli,wtymwicedyrektorw- wkwocieod50zdo 600 zna1etat,
ID: ZATIP-PFVQA-KHTCE-KLZWM-DAFJF. Podpisany. Strona 6 / 12

3) dlanauczycieliprzedmiotwksztacenia kierunkowego wkwocieod200z do 800 z, speniajcych cznie warunki: a) brakjestnarynkupracynauczycieliotakichkwalifikacjachzawodowych, b) posiadajcychconajmniejstudiamagisterskielubrwnorzdne na kierunku albo wspecjalizacjizgodnymznauczanymprzedmiotemkierunkowym,

6.1. Ustala siwysokododatku motywacyjnego: 1) dladyrektorwszklubplacwek- wkwocieod200zdo 1.000 z, 2) dlanauczycieli,wtymwicedyrektorw- wkwocieod50zdo 600 zna1etat, 3) dlanauczycieliprzedmiotwksztacenia kierunkowego wkwocieod200z do 800 z, speniajcych cznie warunki: a) brakjestnarynkupracynauczycieliotakichkwalifikacjachzawodowych, b) posiadajcychconajmniejstudiamagisterskielubrwnorzdne na kierunku albo wspecjalizacjizgodnymznauczanymprzedmiotemkierunkowym, c) zatrudnionychwszkolenapodstawieumowyopracwniepenym wymiarze godzin. 2. Wysokododatku motywacyjnego ustala: 1) dladyrektorw Zarzd Powiatu, 2) dlanauczycieliiwicedyrektorw dyrektor, 3) dlanauczycieliprzedmiotwksztaceniakierunkowego,oktrychmowawust.1pkt3 dyrektor po akceptacji ZarzduPowiatuwzakresiecelowoci przyznania dodatku. IV. Dodatek za warunki pracy 7.1. Dodatek za warunki pracy przysuguje za pracdefiniowanw8i9rozporzdzenia jako pracawtrudnychiuciliwych warunkach pracy. 2. Dodatek za warunki pracy przysuguje za rzeczywicieprzepracowanegodzinywwysokoci proporcjonalnejdoliczbyprzepracowanychgodzinwstosunkudoetatowegopensum. 3. Dodatek wypaca siwcaoci, jeelinauczycielrealizujewwarunkachtrudnychlubuciliwych cay obowizujcy go wymiar zaj orazwprzypadku,gdynauczyciel,ktremupowierzono stanowiskokierownicze,realizujewtychwarunkachobowizujcy go wymiar zaj. 4. Dodatek wypaca siwodpowiedniejczci, jeelinauczycielrealizujewtrudnychlubuciliwych warunkach tylko czobowizujcego wymiaru lub jeelizatrudnionyjestwniepenym wymiarze zaj. 8.Wykazwarunkwpracyorazwysokododatkwztegotytuu: L.p. Rodzajpracywwarunkachtrudnych % wynagrodzenia zasadniczego

1.

Prowadzenie zaj grupowychiindywidualnych,wynikajcychzrealizacji 12 % zada diagnostycznych,terapeutycznych,doradczychiprofilaktycznych zmodzieidziemi niepenosprawnymi, upoledzonymi umysowowstopniu gbokim,zzaburzeniamizachowania,zagroonymi niedostosowaniem spoecznym, uzalenieniemorazzichrodzicamilubopiekunamiwporadniach psychologiczno pedagogicznychorazwinnychporadniachspecjalistycznych.
Strona 7 / 12

ID: ZATIP-PFVQA-KHTCE-KLZWM-DAFJF. Podpisany.

V.Wynagrodzeniezagodzinyponadwymiaroweigodzinydoranych zastpstw 9.1. Przez godzinponadwymiarowrozumie sigodzinzdefiniowanwart.35ust.2ustawytj. przydzielonnauczycielowi godzinzajdydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych powyej tygodniowego obowizkowego wymiaru zajdydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych.

zada diagnostycznych,terapeutycznych,doradczychiprofilaktycznych zmodzieidziemi niepenosprawnymi, upoledzonymi umysowowstopniu gbokim,zzaburzeniamizachowania,zagroonymi niedostosowaniem spoecznym, uzalenieniemorazzichrodzicamilubopiekunamiwporadniach psychologiczno pedagogicznychorazwinnychporadniachspecjalistycznych. V.Wynagrodzeniezagodzinyponadwymiaroweigodzinydoranych zastpstw 9.1. Przez godzinponadwymiarowrozumie sigodzinzdefiniowanwart.35ust.2ustawytj. przydzielonnauczycielowi godzinzajdydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych powyej tygodniowego obowizkowego wymiaru zajdydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych. 2. Przez godzindoranego zastpstwa rozumie sigodzinzdefiniowanwart.35ust2austawytj. przydzielonnauczycielowi godzinzajdydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych powyej tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych,ktrejrealizacjanastpujewzastpstwie nieobecnego nauczyciela. 3.Zgodnieztreci art.35ust.1ustawy,wszczeglnychprzypadkach,podyktowanych koniecznocijak najlepszej realizacji programu dydaktycznego lub wychowawczego, nauczyciel bd inny pracownik pedagogiczny posiadajcy waciwe kwalifikacje moe byzobowizany do odpatnej pracywgodzinachponadwymiarowych,ktrychliczbaniemoe przekroczy obowizujcego pensum godzin. Przydzielenie nauczycielowi wikszej liczby godzin ponadwymiarowych moe nastpi wycznie za jego zgod, jednakwwymiarzenieprzekraczajcymtygodniowegoobowizkowego wymiaru godzin zaj. 4.Wynagrodzeniezagodzinyponadwymiaroweizagodzinydoranych zastpstw wypaca si wedugstawkiosobistegozaszeregowanianauczyciela,zuwzgldnieniem dodatku za warunki pracy. 5. Zapatazagodzinyponadwymiaroweizastpstwa dorane nastpujetylkowwczas,gdy rzeczywistaliczbaprzepracowanychwdanymtygodniugodzindydaktycznychprzekraczatygodniowe pensum. 6. Wynagrodzenie za jedn godzin ponadwymiarow lub jedn godzin doranego zastpstwa nauczyciela ustala si, dzielc przyznan nauczycielowi stawk wynagrodzenia zasadniczego (cznie zdodatkiemzawarunkipracy,jeelipracawtejgodziniezostaazrealizowanawwarunkach uprawniajcych do dodatku) przez miesiczn liczb godzin tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajdydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych, realizowanych wramachgodzinponadwymiarowychlubgodzindoranego zastpstwa. 7. Dla nauczycieli realizujcych tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust.4a ustawy wynagrodzenie za jedn godzin doranego zastpstwa ustala si, dzielc przyznan nauczycielowi stawkwynagrodzenia zasadniczego /czniezdodatkiemzawarunkipracyjeeli praca wtejgodziniezostaazrealizowanawwarunkachuprawniajcych do dodatku/ przez miesicznliczb godzin realizowanego wymiaru godzin. 8. Wynagrodzenie za zajciapozalekcyjnerealizowanezgodniezzatwierdzonymarkuszem organizacyjnym oraz za godziny indywidualnego nauczania ustala sina zasadach okrelonychwust.6. 9.Wynagrodzeniezagodzinyponadwymiaroweidorane zastpstwa wypacane jest za faktyczn liczb przepracowanychgodzinwdanymtygodniupowyej tygodniowego obowizkowego wymiaru zaj. ID: ZATIP-PFVQA-KHTCE-KLZWM-DAFJF. Podpisany. Strona 8 / 12 VI. Nagrody 1 0 . 1. Tworzy si specjalnyfundusznagrddlanauczycielizaichosignicia dydaktyczno wychowawczeiopiekuczo wychowawczewwysokoci1%planowanegorocznegoosobowego funduszu wynagrodze.

8. Wynagrodzenie za zajciapozalekcyjnerealizowanezgodniezzatwierdzonymarkuszem organizacyjnym oraz za godziny indywidualnego nauczania ustala sina zasadach okrelonychwust.6. 9.Wynagrodzeniezagodzinyponadwymiaroweidorane zastpstwa wypacane jest za faktyczn liczb przepracowanychgodzinwdanymtygodniupowyej tygodniowego obowizkowego wymiaru zaj. VI. Nagrody 1 0 . 1. Tworzy si specjalnyfundusznagrddlanauczycielizaichosignicia dydaktyczno wychowawczeiopiekuczo wychowawczewwysokoci1%planowanegorocznegoosobowego funduszu wynagrodze. 2.Specjalnyfundusznagrddzielisinastpujco: 1) na nagrody przyznawane przez dyrektora przeznacza si75%funduszunagrd, 2) na nagrody przyznane przez Zarzd Powiatu przeznacza si25%funduszunagrd. 11.1.Nagrodyzespecjalnegofunduszunagrdmog byprzyznane przez Zarzd Powiatu lub dyrektorazokazji: 1) Dnia Edukacji Narodowej, 2) wanych wydarzewyciu szkoylubplacwki, 3) zakoczenia roku szkolnego. 2.Przyprzyznawaniunauczycielomnagrdzespecjalnegofunduszunagrdbierzesipod uwag: 1) wysokie osigniciadydaktycznewnauczaniudanegoprzedmiotu,potwierdzoneuczestnictwem uczniwwkonkursach,olimpiadachizawodachsportowych, 2) podejmowanie efektywnych dziaamajcych na celu udzielenie pomocy uczniom ze rodowisk patologicznychizagroonych patologi oraz uczniom bdcymwtrudnejsytuacjimaterialnej iyciowej, 3) aktywneuczestnictwowwanychwydarzeniachwyciu spoecznoci szkolnej, 4) zaangaowaniewewsppraczrodzicamiuczniw, 5) aktywny udziawwewntrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, 6) okresprzepracowaniawszkoleconajmniejroku. 3.Przyprzyznawaniudyrektoromszknagrdzespecjalnegofunduszunagrdbierzesi pod uwag: 1) ksztatowaniedobregoklimatuwychowawczegowszkolelubplacwcepoprzezstawianie waciwych wymaganauczycielomiuczniomorazpracownikomadministracjiiobsugi, 2) dbaoowysokipoziomnauczaniapoprzezodpowiedni organizacj pracy szkoy, waciwy dobrprogramwnauczania,odpowiedniesprawowanienadzorupedagogicznego,wspomaganie nauczycieliwichrozwojuzawodowym, 3) prawidowwsppracze wszystkimi organami szkoy, ID: ZATIP-PFVQA-KHTCE-KLZWM-DAFJF. Podpisany.
Strona 9 / 12

4) racjonalneioszczdneplanowanieiwydatkowanierodkwbudetowych oraz pozyskiwanie rodkwpozabudetowych, 5) prawidowwsppraczorganemprowadzcym.

2) dbaoowysokipoziomnauczaniapoprzezodpowiedni organizacj pracy szkoy, waciwy dobrprogramwnauczania,odpowiedniesprawowanienadzorupedagogicznego,wspomaganie nauczycieliwichrozwojuzawodowym, 3) prawidowwsppracze wszystkimi organami szkoy, 4) racjonalneioszczdneplanowanieiwydatkowanierodkwbudetowych oraz pozyskiwanie rodkwpozabudetowych, 5) prawidowwsppraczorganemprowadzcym. 12.1.Zwnioskiemonagroddla dyrektora moe wystpido Zarzdu Powiatu: 1) Rada Pedagogiczna, 2) dyrektor Wydziau OwiatyiSprawSpoecznychStarostwaPowiatowegowOstroce, 3) nauczycielska organizacja zwizkowa. 2.Zwnioskiemonagroddla nauczyciela moe wystpi: 1) Do Zarzdu Powiatu: a) dyrektor, b) Rada Pedagogiczna, c) nauczycielska organizacja zwizkowa. 2) do dyrektora: a) nauczycielska organizacja zwizkowa, b) stowarzyszenieluborganizacjawsppracujca ze szkolubplacwk. 3. Wniosek powinien zawiera: 1) imiinazwiskokandydata, 2) datimiejsceurodzenia, 3) stanowiskoimiejscepracy, 4) stapracy(wtymstapracy pedagogicznej), 5) wyksztacenie oraz stopieawansu zawodowego, 6) uzasadnienie, 7) datipodpisskadajcego wniosek. 4. Nagrod, oktrejmowawust.2pkt2przyznajedyrektorpozasigniciu opinii rady pedagogicznej. VII. Dodatki mieszkaniowe 1 3 . 1. Nauczycielowi, posiadajcemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela, Strona 10 / 12 zatrudnionemuwwymiarzenieniszym ni poowa obowizujcego wymiaru zaj wszkole prowadzonej przez Powiat Ostrocki oraz pooonejnatereniewiejskimlubwmiecie liczcym do 5tysicy mieszkacw,przysuguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 2. Wysokonauczycielskiegododatkumieszkaniowego,wzalenociodliczbyosbwrodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesicznie:
ID: ZATIP-PFVQA-KHTCE-KLZWM-DAFJF. Podpisany.

4. Nagrod, oktrejmowawust.2pkt2przyznajedyrektorpozasigniciu opinii rady pedagogicznej. VII. Dodatki mieszkaniowe 1 3 . 1. Nauczycielowi, posiadajcemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela, zatrudnionemuwwymiarzenieniszym ni poowa obowizujcego wymiaru zaj wszkole prowadzonej przez Powiat Ostrocki oraz pooonejnatereniewiejskimlubwmiecie liczcym do 5tysicy mieszkacw,przysuguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 2. Wysokonauczycielskiegododatkumieszkaniowego,wzalenociodliczbyosbwrodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesicznie: Liczbaosbwrodzinie 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4osobyiwicej Dodatekwzotych 10 20 30 40

3. Do czonkwrodziny,oktrejmowawust.2zaliczasi nauczycielaorazwsplnieznim zamieszkujcych: 1) maonka,ktrynieposiadawasnego rdadochodwlubktryjestnauczycielem, 2) rodzicwnauczycielapozostajcych na jego wycznym utrzymaniu, 3) pozostajcenautrzymaniunauczycielalubnauczycielaijegomaonka dzieci do ukoczenia przez nie szkoy ponadgimnazjalnej, nie duej jednak nido ukoczenia 21 roku ycia, 4) pozostajcenautrzymaniunauczycielalubnauczycielaijegomaonka niepracujce dzieci bdce studentami, do czasu ukoczeniastudiwwyszych, nie duej jednak nido ukoczenia 26 roku ycia, 5) dzieci niepenosprawne nie posiadajce wasnego rdadochodw. 4.Ozaistniaej zmianie liczby czonkwrodziny,oktrychmowawust.3,nauczycielotrzymujcy dodatek jest obowizany niezwocznie powiadomidyrektora szkoy,adyrektorotrzymujcy dodatek Zarzd.Wprzypadkuniepowiadomieniadyrektoraszkoy lub zarzdozmianieliczbyczonkw rodziny, nienalenie pobrane przez nauczyciela wiadczenie podlega zwrotowi. 5.Nauczycielowiijegowspmaonkowi, bdcego takenauczycielem,staleznim zamieszkujcemu, przysugujetylkojedendodatek,wwysokoci okrelonejwust.2.maonkowie wsplnieokrelajpracodawc, ktrybdzie wypacaten dodatek. 6. Dodatek mieszkaniowy otrzymuje: 1) nauczyciel na wniosek zoony do dyrektora szkoy, 2) dyrektor szkoy na wniosek zoony do Starosty. 7. Dodatek mieszkaniowy przysuguje niezalenie od tytuu prawnego do zajmowanego przez nauczycielalokalumieszkalnegoiwypacany jest od pierwszego dnia miesica,wktrymnauczyciel zoywniosekojegoprzyznanie.
ID: ZATIP-PFVQA-KHTCE-KLZWM-DAFJF. Podpisany. Strona 11 / 12

1) nauczyciel na wniosek zoony do dyrektora szkoy, 2) dyrektor szkoy na wniosek zoony do Starosty. 7. Dodatek mieszkaniowy przysuguje niezalenie od tytuu prawnego do zajmowanego przez nauczycielalokalumieszkalnegoiwypacany jest od pierwszego dnia miesica,wktrymnauczyciel zoywniosekojegoprzyznanie.

ID: ZATIP-PFVQA-KHTCE-KLZWM-DAFJF. Podpisany.

Strona 12 / 12