You are on page 1of 12

UCHWAŁA Nr XXXVII/161/2010

RADY GMINY W SZYDŁOWIE

z dnia 14 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje;

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 12.381.981,39zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie:10352.602,39,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.029.379,00zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki w łącznej kwocie 13.908.081,11zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 9.902.691,11zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.005.390,

-

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2.

Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej

uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej

uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.526.099,72zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 351.099,72zł,

2) kredytu w kwocie 1.000.000,00.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikają- cych z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie

175.000zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 45.000zł(wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości

45.000zł (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 45.000zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.571.099,72, rozchody w wysokości 45.000zł, zgodnie z załączni-

kiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych

na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł.

§

5.1. Rezerwę ogólną w wysokości 88.000.

2.

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 2.000zł.

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-

wych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkoma- nii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotację podmiotową dla Instytucji Kultury- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków po- chodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlega- jących zwrotowi, do wysokości określonej w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działa- nia gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 600.000zł,

- dowożenia uczniów do szkół,

- bankowej obsługi budżetu,

- ochrony mienia,

- ubezpieczeń majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

4) określania zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek bu- dżetowych dla pracowników.

§ 11. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata na- stępne.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega publi- kacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zastępca przewodniczący Rady Gminy:

Dochody

Izydor Zakiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/161/2010 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 14 stycznia 2010r.

Dział

Ŝródło dochodów*

 

Planowane dochody na 2010 r.

 

Ogółem

 

z tego:

 

bieżące

w tym:

majątkowe

 

w tym:

dotacje

środki europejskie i inne środki pochodzące ze ŝródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

dotacje

 

środki europejskie i inne środki pochodzące ze ŝródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

1

2

3,00

4

5

6

7

8

 

9

010

Rolnictwo i łowiectwo

5

000,00

5

000,00

           
 

otrzymane spadki i darowizny

5

000,00

5

000,00

           

020

Leśnictwo

1

300,00

1

300,00

           
 

dochody najmu, dzierżawy skl. majątkowych

 

1

300,00

 

1

300,00

       

700

Gospodarka mieszkaniowa

 

30

900,00

 

30

900,00

       
 

wpływy za zarząd. użytkowanie

 

900,00

 

900,00

       
 

dochody z najmu dzierżawy

 

30

000,00

 

30

000,00

       

750

Administracja publiczna

 

39

133,00

 

39

133,00

38

983,00

     
 

dotacje celowe na zadania bieżące

 

38

983,00

 

38

983,00

38

983,00

     
 

doch. z real. z zd. z zak. adm. rzad.

 

150,00

 

150,00

       

751

Urzędy naczelnych organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

 

767,00

 

767,00

 

767,00

     
 

dotacje celowe na zadania bieżące

 

767,00

 

767,00

 

767,00

     

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo- żarowa

 

300,00

 

300,00

 

300,00

     
 

dotacje celowe na zadania bieżące

 

300,00

 

300,00

 

300,00

     

756

dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osob. prawnej

2

426

164,00

2

426

164,00

       
 

pod. dochodowy od osób fizycznych

 

804

664,00

 

804

664,00

       
 

pod. dochodowy od osób prawnych

 

120

000,00

 

120

000,00

       
 

pod. od nieruchomości

 

880

000,00

 

880

000,00

       
 

podatek rolny

 

295

500,00

 

295

500,00

       
 

podatek leśny

 

21

800,00

 

21

800,00

       
 

podatek od środków transportowych

 

184

000,00

 

184

000,00

       
 

pod. Od dział. Gosp. Karta podatkowa

 

5

000,00

 

5

000,00

       
 

pod. od spadków i darowizn

 

6

000,00

 

6

000,00

       
 

wpływy z opłaty skarbowej

 

20

000,00

 

20

000,00

       
 

wpływy z opłaty eksploatacyjnej

 

1

000,00

 

1

000,00

       
 

wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu

 

30

000,00

 

30

000,00

       
 

pod. od czynności cywilnoprawnych

 

55

000,00

 

55

000,00

       
 

wpływy z rożnych opłat

 

1

200,00

 

1

200,00

       
 

odsetki od niterm. opłat

 

2

000,00

 

2

000,00

       

758

Różne rozliczenia

5

769

211,00

5

769

211,00

       
 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5

769

211,00

5

769

211,00

       

801

Oświata i wychowanie

 

25

000,00

 

25

000,00

       
 

Wpływy z różnych dochodów

 

25

000,00

 

25

000,00

       

852

Pomoc społeczna

2

020

479,72

2

020

479,72

       
 

Wpływy z usług

 

300,00

 

300,00

       
 

Środki pozyskane z innych ŝródeł

 

149

479,72

 

149479,72

   

149

479,72

149479,72

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1

655

000,00

1

655

000,00

1 655 000,00

     
 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 

28

000,00

 

28000

   

28 000,00

28000

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

187

700,00

 

187

700,00

       

600

Transport i łączność

1

075

000,00

   

668

000,00

   
 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

 

75

000,00

   

75 000,00

   
 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyj- nych i zakupów inwestycyjnych

 

593

000,00

   

593

000,00

   

700

Gospodarka mieszkaniowa

 

416

000,00

   

416

000,00

   
 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł

 

416

000,00

   

416

000,00

   

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

34

347,67

 

34347,67

       
 

Wpływy z różnych dochodów

 

34

347,67

 

34347,67

       

926

Kultura fizyczna i sport

 

945

379,00

   

945

379,00

   
 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł

 

945

379,00

   

945

379,00

   

Dochody ogółem

12 381 981,39

10 352 602,39

1 695 050,00

2 029 379,00

177

479,72

177479,72

* nazwa ŝródła dochodów wg nazw paragrafów

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/161/2010 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 14 stycznia 2010r.

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

 

Planowane wydatki na 2010 r.

 

Ogółem

 

z tego:

 

bieżące

majątkowe

1

2

3

 

4

 

5

6

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

133

500,00

 

13

500,00

120

000,00

 

01030

Izby rolnicze

 

5

500,00

 

5

500,00

 
 

01095

Pozostała działalność

 

8

000,00

 

8

000,00

 
 

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

 

120

000,00

 

120

000,00

150

 

Przetwórstwo przemysłowe

 

22

530,00

 

22

530,00

 

15011

Rozwój przedsiębiorczości

 

22

530,00

 

22

530,00

600

 

Transport i łączność

2

002 000,00

 

120

000,00

1 882 000,00

 

60016

Drogi publiczne gminne

2

002 000,00

 

120

000,00

1 882 000,00

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

853

000,00

 

25

000,00

828

000,00

 

70095

Pozostała działalność

 

828

000,00

 

828

000,00

 

70005

Gospodarka gruntami nieruchomościami

 

25

000,00

 

25

000,00

 

750

 

Administracja publiczna

1

898 868,00

1

888 008,00

10

860,00

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 

38

983,00

 

38

983,00

 
 

75022

Rady gmin

 

103

000,00

 

103

000,00

 
 

75023

Urzędy gmin

1

674 025,00

1

674 025,00

 
 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

25

000,00

 

25

000,00

 
 

75095

Pozostała działalność

 

57

860,00

 

47

000,00

10

860,00

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

767,00

 

767,00

 
 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

 

767,00

 

767,00

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

104

300,00

 

104

300,00

 
 

75412

Ochotnicze straże pożarne

 

73

000,00

 

73

000,00

 
 

75414

Obrona cywilna

 

300,00

 

300,00

 
 

75416

Straż miejska

 

29

000,00

 

29

000,00

 
 

75421

Zarządzanie kryzysowe

 

2

000,00

 

2

000,00

 

757

 

Obsługa długu publicznego

 

18

000,00

 

18

000,00

 
 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedno- stek samorządu terytorialnego

 

18

000,00

 

18

000,00

 

758

 

Różne rozliczenia

 

90

000,00

 

90

000,00

 
 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

 

90

000,00

 

90

000,00

 

801

 

Oświata i wychowanie

4

788 016,00

4

788 016,00

 
 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

 

182

400,00

 

182

400,00

 
 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

27

530,00

 

27

530,00

 
 

80148

Stołówki szkolne

 

25

000,00

 

25

000,00

 
 

80110

Gimnazjum

1

150 905,00

1

150 905,00

 
 

80101

Szkoły podstawowe

3

024 386,00

3

024 386,00

 
 

80195

Pozostała działalność

 

112

453,00

 

112

453,00

 
 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 

265

342,00

 

265

342,00

 

851

 

Ochrona zdrowia

 

42

000,00

 

32

000,00

10

000,00

 

85153

Zwalczanie narkomanii

 

2

000,00

 

2

000,00

 
 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

30

000,00

 

30

000,00

 
 

85111

Szpitale ogólne

 

10

000,00

 

10

000,00

852

 

Pomoc społeczna

2

265 411,44

2

265 411,44

 
 

85202

Domy pomocy społecznej

 

2

000,00

 

2

000,00

 
 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjne- go oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1

655 000,00

1

655 000,00

 
 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie- rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 

7

000,00

 

7

000,00

 
 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia eme- rytalne i rentowe

 

72

000,00

 

72

000,00

 
 

85215

Dodatki mieszkaniowe

 

25

000,00

 

25

000,00

 
 

85216

Zasiłki stałe

 

45

000,00

 

45

000,00

 
 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 

368

411,44

 

368

411,44

 
 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2

000,00

2

000,00

 
 

85295

Pozostała działalność

89

000,00

89

000,00

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

282

347,67

262

347,67

 

20

000,00

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

3

000,00

3

000,00

 
 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

240

000,00

220

000,00

 

20

000,00

 

90095

Pozostała działalność

39

347,67

39

347,67

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

75

000,00

75

000,00

 
 

92116

Biblioteki

75

000,00

75

000,00

 

926

 

Kultura fizyczna i sport

1 332 341,00

220

341,00

1

112 000,00

 

92601

Obiekty sportowe

1 232 341,00

120

341,00

1

112 000,00

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

100

000,00

100

000,00

 

Wydatki ogółem

 

13 908 081,11

9 902 691,11

4

005 390,00

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXXVII/161/2010 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 14 stycznia 2010r.

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Ogółem

Wydatki

 

w tym:

Dotacje na

Świadczenia na

Na programy z udziałem środków, o których mowa w 5rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Wypłaty

Obsługa

jednostek

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

zadania

rzecz osób

z tytułu

długu

budżetowych

związane z realizacją ich statutowych zadań

bieżące

fizycznych

poręczeń

i gwarancji

1

2

3

 

4

 

5

6

7

8

9

10

11

 

12

010

 

Urząd Gminy Rolnictwo i łowiectwo

 

13

500,00

 

13

500,00

 

13

500,00

         
 

01030

Izby rolnicze

 

5

500,00

 

5

500,00

 

5

500,00

         
 

01095

pozostała działalność

 

8

000,00

 

8

000,00

 

8

000,00

         

600

 

transport i łączność

 

120

000,00

 

120

000,00

 

120

000,00

         
 

60016

Drogi publiczne gminne

 

120

000,00

 

120

000,00

 

120

000,00

         

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

25

000,00

 

25

000,00

 

25

000,00

         
 

70005

gospod. gruntami i nieruchomo- ściami

 

25

000,00

 

25

000,00

 

25

000,00

         

750

 

Administracja publiczna

1

888 008,00

1

888 008,00

1

360 808,00

431

500,00

 

95

700,00

     
 

75011

urzędy wojewódzkie

 

38

983,00

 

38

983,00

 

38

983,00

           
 

75022

rady gmin

 

103

000,00

 

103

000,00

 

13

000,00

13

000,00

 

90

000,00

     
 

75023

urzędy gmin

1

674 025,00

1

668 325,00

1

294 825,00

373

500,00

   

5 700,00

     
 

75075

promocja jed. samorz. terytorialne- go

 

25

000,00

 

25

000,00

 

25

000,00

         
 

75095

pozostała działalność

 

47

000,00

 

47

000,00

 

27

000,00

20

000,00

         

751

 

urzędy naczel. organów władzy ochrony prawa oraz sadownictwa

 

767,00

 

767,00

 

767,00

           
 

75101

urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

 

767,00

 

767,00

 

767,00

           

754

 

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

104

300,00

 

63

300,00

 

18

000,00

45

300,00

29.000,00

12

000,00

     
 

75412

ochotnicze straże pożarne

 

73

000,00

 

61

000,00

 

18

000,00

43

000,00

 

12

000,00

     
 

75414

obrona cywilna

 

300,00

 

300,00

   

300,00

         
 

75416

straż miejska

 

29

000,00

     

29

000,00

       
 

75421

zarządzania kryzysowe

 

2

000,00

 

2

000,00

 

2

000,00

         

757

 

obsługa długu publicznego

 

18

000,00

             

18

000,00

 

75702

obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

18

000,00

             

18

000,00

758

 

różne rozliczenia

 

90

000,00

 

90

000,00

 

90

000,00

         
 

75818

rezerwy ogólne i celowe

 

90

000,00

 

90

000,00

 

90

000,00

         

801

 

oświata i wychowanie

 

71

400,00

 

71

400,00

 

71

400,00

         
 

80113

dowożenie uczniów do szkół

 

38

400,00

 

38

400,00

 

38

400,00

         
 

80146

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

8

000,00

 

8

000,00

 

8

000,00

         
 

80148

stołówki szkolne

 

25

000,00

 

25

000,00

 

25

000,00

         

851

 

ochrona zdrowia

 

32

000,00

 

32

000,00

 

8

000,00

24

000,00

         
 

85153

zwalczanie narkomanii

 

2

000,00

 

2

000,00

 

2

000,00

         
 

85154

przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

30

000,00

 

30

000,00

 

8

000,00

22

000,00

         

852

 

pomoc społeczna

 

53

000,00

       

25

000,00

28

000,00

   
 

85215

dodatki mieszkaniowe

 

25

000,00

       

25

000,00

     
 

85295

pozostała działalność

 

28

000,00

         

28

000,00

   

900

 

gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

262

347,67

 

262

347,67

 

262

347,67

         
 

90004

utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

3

000,00

 

3

000,00

 

3

000,00

         
 

90015

oświetlenie ulic, placów i dróg

 

220

000,00

 

220

000,00

 

220

000,00

         
 

90095

pozostała działalność

 

39

347,67

 

39

347,67

 

39

347,67

         

921

 

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

75

000,00

     

75

000,00

       
 

92116

biblioteki

 

75

000,00

     

75

000,00

       

926

 

kultura fizyczna i sport

 

220

341,00

 

220

341,00

 

93

341,00

127

000,00

         
 

926

obiekty sportowe

 

120

341,00

 

120

341,00

 

63

341,00

57

000,00

       
 

92605

zadania w zakresie kultury fizycznej

 

100

000,00

 

100

000,00

 

30

000,00

70

000,00

       

i

sportu

       

852

 

GOPS Szydłowo Pomoc społeczna

2

212 411,44

 

389

795,00

 

273

395,00

   

1 772 000,00

167

016,44

 
 

85202

domy pomocy społecznej

 

2

000,00

 

2

000,00

           
 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia

1

655 000,00

 

55

000,00

 

47

748,00

   

1 600 000,00

   

z

funduszu alimentacyjnego oraz

     

składki na ubezpieczenia emerytal- ne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczą- ce w zajęciach w centrum integracji społecznej

 

7

000,00

 

7

000,00

 

7

000,00

         
 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytal- ne i rentowe

 

72

000,00

 

72

000,00

     

72

000,00

   
 

82616

Zasiłki stałe

 

45

000,00

 

45

000,00

     

45

000,00

   
 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

 

368

411,44

 

200

795,00

 

192

645,00

     

167

016,44

 
 

85228

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

2

000,00

 

2

000,00

 

2

000,00

         
 

85295

Pozostała działalność

 

61

000,00

 

6

000,00

     

55

000,00

   

801

 

Szkoła Nosrzewo Bor. Oświata i

 

797

597,00

 

767

417,00

 

617

582,00

149

835,00

 

30

180,00

   

wychowanie

         
 

80101

Szkoły podstawowe

 

702

260,00

 

676

410,00

 

559

612,00

116

798,00

 

25

850,00

   
 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach

 

66

624,00

 

62

294,00

 

57

970,00

4

324,00

 

4

330,00

   

podstawowych

         
 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

 

18

000,00

 

18

000,00

 

18

000,00

       
 

80146

dokształcanie i doskonalenie

 

3

260,00

 

3

260,00

 

3

260,00

       

nauczycieli

     
 

80195

Pozostała działalność

 

7

453,00

 

7

453,00

 

7

453,00

       

801

 

Szkoła Dębsk Oświata i wychowa-

 

804

199,00

 

769

400,00

 

655

100,00

114

300,00

 

34

799,00

   
 

nie

         
 

80101

Szkoły podstawowe

 

735

154,00

 

703

650,00

 

607

100,00

96

550,00

 

31

504,00

   
 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach

 

55

995,00

 

52

700,00

 

48

000,00

47

000,00

 

3

295,00

   

podstawowych

         
 

80113

dowożenie uczniów do szkół

 

5

000,00

 

5

000,00

 

5

000,00

       
 

80146

Dokształcenie i doskonalenie

 

3

550,00

 

3

550,00

 

3

550,00

       
 

80195

Pozostała działalność

 

4

500,00

 

4

500,00

 

4

500,00

       

801

 

Szkoła Szydłowo Oświata

1 415 515,00

1 355 020,00

1

117 400,00

247

620,00

 

50

495,00

   

i

wychowanie

     
 

80101

Szkoły podstawowe

1 208 280,00

1 151 900,00

 

985

000,00

176

900,00

 

46

380,00

   
 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach

 

67

315,00

 

63

200,00

 

57

900,00

5

300,00

 

4

115,00

   

podstawowych

         
 

80113

dowożenie uczniów do szkół

 

40

000,00

 

40

000,00

 

40

000,00

       
 

80146

dokształcanie i doskonalenie

 

4

920,00

 

4

920,00

 

4

920,00

       

nauczycieli

     
 

80195

Pozostała działalność

 

95

000,00

 

95

000,00

 

74

500,00

20

500,00

       

801

 

Szkoła Garlino Oświata i wychowa-

 

460

800,00

 

441

530,00

 

396

930,00

44

600,00

 

19

270,00

   
 

nie

         
 

80101

Szkoły podstawowe

 

378

692,00

 

363

022,00

 

328

422,00

34

600,00

 

15

670,00

   
 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach

 

75

408,00

 

71

808,00

 

68

508,00

3

300,00

 

3

600,00

   

podstawowych

         
 

80146

dokształcanie i doskonalenie

 

2

300,00

 

2

300,00

 

2

300,00

       

nauczycieli

     
 

80195

pozostała działalność

 

4

400,00

 

4

400,00

 

4

400,00

       

801

 

Gimnazjum w Szydłowie Oświata

1

238 505,00

1

238 505,00

 

998

457,00

196

398,00

 

43

650,00

   

i

wychowanie

         
 

80110

Gimnazja

1

150 905,00

1

107 255,00

 

998

457,00

108

798,00

 

43

650,00

   
 

80113

dowożenie uczniów do szkół

 

81

000,00

 

81

000,00

 

81

000,00

       
 

80146

dokształcanie i doskonalenie

 

5

500,00

 

5

500,00

 

5 500,00

       

nauczycieli

   
 

80195

pozostała działalność

 

1

100,00

 

1

100,00

 

1 100,00

       

Ogółem wydatki

 

9

902 691,11

7

748 330,67

5

539 780,00

1 962 800,67

104 000,00

2 083 094,00

195

016,44

18 000,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 2b do uchwały nr XXXVII/161/2010 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 14 stycznia 2010r.

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Ogółem

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym na:

Zakup

Wniesienie

Dotacje

programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

i objęcie

wkładów

 

akcji

do spółek

i udziałów