You are on page 1of 3

UCHWAA NR XXV/173/2010 RADY GMINY GARWOLIN zdnia26lutego2010r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzcychwskad mieszkaniowego zasobu Gminy Garwolin Napodstawieart.21ust.1pkt2iust.3ustawyzdnia21czerwca2001r.oochroniepraw lokatorw,mieszkaniowymzasobiegminyiozmianieKodeksucywilnego(Dz.U.z2005r.Nr31,poz. 266zpn.zm.)orazart.18ust.2pkt15ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdzie gminnym (Dz. U. z2001r.Nr142,poz.1591zpn. zm.) Rada Gminy Garwolin uchwala, co nastpuje: 1. 1.Uchwaaregulujezasadywynajmowanialokalimieszkalnychisocjalnychwchodzcych wskad mieszkaniowego zasobu Gminy Garwolin. 2.Lokalewchodzcewskad mieszkaniowego zasobu Gminy Garwolin wynajmowane sosobom mieszkajcym na terenie Gminy Garwolin. 3.MiejscezamieszkaniaustalasizgodniezprzepisamiKodeksucywilnego. 2. 1.Lokalemieszkalnewchodzcewskad mieszkaniowego zasobu gminy Garwolin mogby wynajmowane osobom pozostajcymwtrudnychwarunkachmieszkaniowych,ktrychredni miesicznydochdnajednegoczonkagospodarstwadomowegowokresietrzechmiesicy kalendarzowych poprzedzajcych datrozpatrywania wniosku nie przekracza 150% najniszej emeryturywgospodarstwiewieloosobowymlub200%najniszejemeryturywgospodarstwie jednoosobowym. 2.Zapozostajcwtrudnychwarunkachmieszkaniowychuwaa siosobzamieszkujcwlokalu: 1) wktrymnaczonka gospodarstwa domowego przypada nie wicej ni5m2powierzchnipokoi,aw przypadku osoby zamieszkujcejwlokalusamotniemniejni10m2 powierzchni pokoi 2) nie speniajcymwymogwpomieszczeprzeznaczonych na stay pobyt ludzi 3) w bardzo zym stanie technicznym np. duej wilgotnoci, zagrzybieniu itp. 3.redni miesicznydochdnajednegoczonkagospodarstwadomowego,oktrymmowawust. 1ustalasizgodniezprzepisamiododatkachmieszkaniowych. 3. 1.Pierwszestwo najmu lokali wchodzcychwskad mieszkaniowego zasobu gminy Garwolin przysugujeosobom,ktreuprawnionesdolokaluzamiennegonapodstawieprzepiswustawyzdnia 21czerwca2001r.oochronieprawlokatorw,mieszkaniowymzasobiegminyiozmianieKodeksu cywilnego, okrelajcymprzypadki,wktrychgminamaobowizek zapewnienia lokalu zamiennego, bduprawnione sdo najmu lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia sdowego. 2.WszczeglnieuzasadnionychprzypadkachWjtGminymoe wskazaosoby uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzcegowskadmieszkaniowegozasobugminyGarwolin,ktrenie speniajwarunkwokrelonychw2ust.1i3ust.1,wszczeglnoci osoby: 1) opuszczajce dom dziecka lub innplacwkopiekuczo-wychowawczwzwizkuzuzyskaniem ID:penoletnioci,aktrestalezamieszkiway na terenie gminy Garwolin przed umieszczeniem QWKVX-LTSYG-IZKHV-DQRRC-AGVPS. Podpisany. Strona 1 / 3 wdomudzieckalubplacwceopiekuczo-wychowawczej, 2) uznaneprzezWjtaGminyzaniezbdnewramachpotrzebkadrowychwzwizkuzrodzajem

speniajwarunkwokrelonychw2ust.1i3ust.1,wszczeglnoci osoby: 1) opuszczajce dom dziecka lub innplacwkopiekuczo-wychowawczwzwizkuzuzyskaniem penoletnioci,aktrestalezamieszkiway na terenie gminy Garwolin przed umieszczeniem wdomudzieckalubplacwceopiekuczo-wychowawczej, 2) uznaneprzezWjtaGminyzaniezbdnewramachpotrzebkadrowychwzwizkuzrodzajem wykonywanej pracy lub posiadanymi kwalifikacjami, 3) pozbawione mieszkawwynikuklski ywioowej, katastrofy lub poaru, 4) zamieszkujcewlokalachlubbudynkachprzeznaczonychdorozbirki,przebudowy,rozbudowylub modernizacjiwtrybieprzepiswonadzorzeurbanistyczno-budowlanym,wktrychwystpuje zagroeniezdrowiaiycia. 5) w sprawach okrelonychwust.1niestosujesi5ust.3. 4. 1.Osobyubiegajce sionajemlokaluzmieszkaniowegozasobugminyGarwolinskadaj wUrzdzie Gminy wniosek na formularzu dostpnymwsiedzibieUrzduzdokumentami potwierdzajcymi sytuacjfinansowgospodarstwa domowego wnioskodawcy. 2.Osobuprawniondo zawarcia umowy najmu lokalu wchodzcego skad mieszkaniowego zasobu gminy Garwolin kadorazowoustalaWjtGminy. 3.WjtGminyustalaosobuprawniondo zawarcia umowy najmu lokalu wchodzcegowskad mieszkaniowego zasobu gminy Garwolin po zapoznaniu sizopiniSpoecznej Komisji Mieszkaniowej. 4.Ustaleniaosobyuprawnionejdonajmulokalumieszkalnegolubsocjalnegodokonujesi spordosb,ktrezoyystosownewnioskiozawarcieumowynajmulokaluzuwzgldnieniem ich sytuacjirodzinnej,mieszkaniowejimaterialnej. 5.Spoecznkontrolprawidowoci gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta sprawuje Spoeczna Komisja Mieszkaniowa powoywanaprzezWjtaGminynaokres3lat. 5.Lokaleopowierzchniuytkowej powyej 80m2 przeznacza sido sprzeday lub wynajmu ustalonegowdrodzeprzetargu. 6.Osoby,ktrepozostaywlokaluopuszczonymprzeznajemclubwlokaluwktregonajem nie wstpiy po miercinajemcyWjtGminymoe po zasigniciu opinii Spoecznej Komisji Mieszkaniowej ustalidozawarciaumowynajmulokaluzmieszkaniowegozasobugminyGarwolin, jeeli osoby te nie majtytuuprawnegodoinnegolokaluimoliwoci samodzielnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz speniajkryteriumdochodowe,zzastrzeeniemszczeglnie uzasadnionychprzypadkw. 7. 1.Lokalewchodzcewskad mieszkaniowego zasobu gminy Garwolin mogbyzamieniane pomidzy najemcami tych lokali wycznienapodstawiepisemnejzgodyWjtaGminy. 2.Dokonaniezamianylokalipomidzy najemclokalu wchodzcegowskad mieszkaniowego zasobugminyGarwolin,aosobzajmujclokalwinnychzasobachwymagazgodyWjtaGminy idysponentalokalu,wktregozasobachzamieszkujeosobazainteresowanazamian. 8.Wykonanie uchway powierza siBurmistrzowi Miasta. 9.Traci moc uchwaaNrXIX/90/96RadyGminywGarwoliniezdnia28marca1996r.wsprawie ID: QWKVX-LTSYG-IZKHV-DQRRC-AGVPS. Podpisany. Strona 2 / 3 zasaditrybuzaspokajaniapotrzebmieszkaniowychczonkwwsplnotysamorzdowej. 10.Uchwaawchodziwyciezupywem 14 dni od dnia ogoszeniawDziennikuUrzdowym WojewdztwaMazowieckiego.

8.Wykonanie uchway powierza siBurmistrzowi Miasta. 9.Traci moc uchwaaNrXIX/90/96RadyGminywGarwoliniezdnia28marca1996r.wsprawie zasaditrybuzaspokajaniapotrzebmieszkaniowychczonkwwsplnotysamorzdowej. 10.Uchwaawchodziwyciezupywem 14 dni od dnia ogoszeniawDziennikuUrzdowym WojewdztwaMazowieckiego.

ID: QWKVX-LTSYG-IZKHV-DQRRC-AGVPS. Podpisany.

Strona 3 / 3