You are on page 1of 18

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/2009

RADY GMINY DĄBRÓWKA

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówka na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 17.872.208zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 17.272.208zł,

b) majątkowe w kwocie 600.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 20.808.381zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 16.851.498zł,

b) majątkowe w kwocie 3.956.883zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 2a i nr 2b do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr

2b do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Struktu-

ralnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości 2.936.173zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 936.173zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.244.515zł, z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.000.000zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.244.515zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.308.342zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 662.500zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.645.842zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.500.000zł z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie

przejściowego deficytu.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie

2.936.173zł

b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.308.342zł

§

3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 45.000zł.

2.

Ustala się rezerwy celowe w wysokości 25.000zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000zł.

§ 4. Ustala się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odręb- nymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odręb- nymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora fi- nansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na

realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo- wych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załączni- kiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podzia- le na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wyso- kości 1.500.000zł

2. Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowa- ne ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikają- ce z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 2b i nr 2c niniejszej uchwa- ły,

b

z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 2.500.000zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank pro- wadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówka:

Wincenty W. Wilkowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/217/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2009r.

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

w złotych

Dział

Rozdział

§

 

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

 

4

5

 

bieżące

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

152

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

150

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0970

Wpływy z różnych dochodów

150

000,00

 

01095

 

Pozostała działalnośń

2 000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

     

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samo- rządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2

000,00

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

12

900,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

12

900,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

3

800,00

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samo- rządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

9

100,00

750

   

Administracja publiczna

76

260,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

61

260,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

61

260,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0970

Wpływy z różnych dochodów

15

000,00

751

   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- twa

1

400,00

     

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

0,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1

400,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1

400,00

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

300,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

75414

 

Obrona cywilna

 

300,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

300,00

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 335

754,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

10

300,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

10

000,00

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

300,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

836

700,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0310

Podatek od nieruchomości

820

000,00

   

0320

Podatek rolny

2

700,00

   

0330

Podatek leśny

8

000,00

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

6

000,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 920

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0310

Podatek od nieruchomości

990

000,00

   

0320

Podatek rolny

 

140

000,00

   

0330

Podatek leśny

 

37

000,00

   

0340

Podatek od środków transportowych

 

160

000,00

   

0360

Podatek od spadków i darowizn

 

60

000,00

   

0430

Wpływy z opłaty targowej

 

3

000,00

   

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

520

000,00

   

0690

Wpływy z różnych opłat

 

4

000,00

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

6

000,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

200

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

 

50

000,00

   

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

 

30

000,00

   

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

115

000,00

   

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 

5

000,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2

368 754,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

2

358 754,00

   

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

10

000,00

758

   

Różne rozliczenia

8

255 842,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

75801

 

Częśń oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

6

125 172,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

6

125 172,00

 

75807

 

Częśń wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2

120 670,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2

120 670,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

10

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0920

Pozostałe odsetki

 

10

000,00

801

   

Oświata i wychowanie

 

297

472,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

6

015,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samo- rządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

5

515,00

   

0920

Pozostałe odsetki

 

500,00

 

80104

 

Przedszkola

 

177

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0830

Wpływy z usług

 

176

400,00

   

0920

Pozostałe odsetki

 

600,00

 

80110

   

Gimnazja

 

4

657,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samo- rządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

4

457,00

   

0920

Pozostałe odsetki

 

200,00

 

80148

 

Stołówki szkolne

 

109

800,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0830

Wpływy z usług

 

109

800,00

852

   

Pomoc społeczna

2

630

280,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecze- nia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2

401

000,00

     

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

0,00

   

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

10

000,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2

391

000,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

 

8

200,00

pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

 

w

centrum integracji społecznej.

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

1

300,00

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

6

900,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

11

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

11

000,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

 

107

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

107

000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

85

500,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0920

Pozostałe odsetki

 

500,00

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

85

000,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

17

580,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admi- nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

17

580,00

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

440

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

20

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

20

000,00

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

 

420

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samo- rządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

62

400,00

   

0830

Wpływy z usług

 

344

600,00

   

0920

Pozostałe odsetki

 

1

500,00

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

11

500,00

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

70

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

70

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

70

000,00

 

bieżące razem:

17 272 208,00

 

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

 

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

majątkowe

600

   

Transport i łącznośń

500

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

500

000,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

500

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

500

000,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

500

000,00

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

100

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100

000,00

     

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

 

0,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
   

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

100

000,00

nieruchomości

 
 

majątkowe razem:

600

000,00

 

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

500

000,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 
 

Ogółem:

17 872 208,00

 

w

tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa-

500

000,00

nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/217/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2009r.

Wydatki budżetu gminy na 2010

Dział

Rozdział

§

Nazwa

 

Plan

 

Z tego

 
 

Wydatki bieżące

 

z tego:

Wydatki

majątkowe

 

z

tego:

 
 

inwestycje i

 

w

tym:

zakup i objęcie

Wydatki

 

Z tego:

 

dotacje na

świadczenia

wydatki na

wypłaty z

obsługa długu

 

zakupy

inwestycyjne

na

programy

akcji i udziałów

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

jednostek

   

zadania

programy

tytułu

finansowane z

budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki

związane z

realizacją ich

statutowych

zadań;

bieżące

na rzecz osób fizycznych;

finansowane z

udziałem

środków, o

których mowa

w

art. 5

poręczeń i

gwarancji

udziałem

środków, o

których mowa

w

pkt 2 i 3,

art. 5 ust. 1

ust. 1

 

pkt

2 i 3

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

17

18

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 533

000,00

3

000,00

3

000,00

 

0,00

3

000,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

1 530

000,00

1 530

000,00

 

0,00

0,00

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 530

000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

1 530

000,00

1 530

000,00

 

0,00

0,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 530

000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

1 530

000,00

1 530

000,00

 

0,00

0,00

01030

 

Izby rolnicze

 

3

000,00

3

000,00

3

000,00

 

0,00

3

000,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 

3

000,00

3

000,00

3

000,00

 

0,00

3

000,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

150

 

Przetwórstwo przemysłowe

 

10

605,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

10

605,00

10

605,00

 

10

605,00

0,00

15011

 

Rozwój przedsiębiorczości

 

10

605,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

10

605,00

10

605,00

 

10

605,00

0,00

 

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialne- go

 

10

605,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

10

605,00

10

605,00

 

10

605,00

0,00

600

 

Transport i łącznośń

1

424

484,00

622

988,00

622

988,00

 

0,00

622

988,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

801

496,00

801

496,00

401

496,00

0,00

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

429

496,00

28

000,00

28

000,00

 

0,00

28

000,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

401

496,00

401

496,00

401

496,00

0,00

 

4430

Różne opłaty i składki

 

28

000,00

28

000,00

28

000,00

 

0,00

28

000,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

296

244,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

296

244,00

296

244,00

296

244,00

0,00

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

105

252,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

105

252,00

105

252,00

105

252,00

0,00

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

994

988,00

594

988,00

594

988,00

 

0,00

594

988,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

400

000,00

400

000,00

 

0,00

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

45

000,00

45

000,00

45

000,00

 

0,00

45

000,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

4270

Zakup usług remontowych

 

245

000,00

245

000,00

245

000,00

 

0,00

245

000,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

304

988,00

304

988,00

304

988,00

 

0,00

304

988,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

400

000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

400

000,00

400

000,00

 

0,00

0,00

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

107

966,00

107

966,00

107

966,00

2

000,00

105

966,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomo- ściami

 

107

966,00

107

966,00

107

966,00

2

000,00

105

966,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

2

000,00

2

000,00

2

000,00

2

000,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

10

000,00

10

000,00

10

000,00

 

0,00

10

000,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

4270

Zakup usług remontowych

 

60

000,00

60

000,00

60

000,00

 

0,00

60

000,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

35

966,00

35

966,00

35

966,00

 

0,00

35

966,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

710

 

Działalnośń usługowa

 

100

000,00

100

000,00

100

000,00

 

0,00

100

000,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

71004

 

Plany zagospodarowania

 

100

000,00

100

000,00

100

000,00

 

0,00

100

000,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

przestrzennego

                 
 

4300

Zakup usług pozostałych

 

100

000,00

100

000,00

100

000,00

 

0,00

100

000,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

720

 

Informatyka

 

45

000,00

45

000,00

45

000,00

 

0,00

45

000,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

72095

 

Pozostała działalnośń

 

45

000,00

 

45

000,00

 

45

000,00

 

0,00

45

000,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

10

000,00

 

10

000,00

 

10

000,00

 

0,00

10

000,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

20

000,00

 

20

000,00

 

20

000,00

 

0,00

20

000,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programowi licencji

 

15

000,00

 

15

000,00

 

15

000,00

 

0,00

15

000,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

750

 

Administracja publiczna

2

267

725,00

2

264

260,00

2

141

260,00

1

671

260,00

470

000,00

0,00

123

000,00

0,00

0,00

 

0,00

3

465,00

3

465,00

3

465,00

0,00

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

61

260,00

 

61

260,00

 

61

260,00

 

61

260,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

 

48

227,00

 

48

227,00

 

48

227,00

 

48

227,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

pracowników

                   
 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

3

887,00

 

3

887,00

 

3

887,00

 

3

887,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

7

869,00

 

7

869,00

 

7

869,00

 

7

869,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

1

277,00

 

1

277,00

 

1

277,00

 

1

277,00

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

140

000,00

 

140

000,00

 

20

000,00

 

0,00

20

000,00

0,00

120

000,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

120

000,00

 

120

000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

120

000,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

10

000,00

 

10

000,00

 

10

000,00

 

0,00

10

000,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

5

000,00

 

5

000,00

 

5

000,00

 

0,00

5

000,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00