You are on page 1of 17

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA SIERPC NA ROK 2010

UCHWAŁA Nr 310/XXXVI/09

RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 16 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finan- sach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 35 481 692.zł, w tym:

1)

dochody bieşące w kwocie: 35 341 692,

2)

dochody majątkowe w kwocie: 140 000zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki w łącznej kwocie 41 128 970zł, w tym:

1)

wydatki bieşące w kwocie 33 771 748.

2)

wydatki majątkowe w kwocie 7 357 222.

-

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2.

Wydatki budşetu obejmują plan wydatków bieşących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej

uchwały.

3. Wydatki budşetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej

uchwały.

§ 3.1. Róşnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budşetu w kwocie 5 647 278zł, który zo- stanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)

kredytów w kwocie 4 634 790zł,

2)

wolnych środków jako nadwyşki środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu gminy, wynikają- cych z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i poşyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 012 488zł.

2. Przychody budşetu w wysokości 7 012 488zł, rozchody w wysokości 1 365 210zł, zgodnie z załączni-

kiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poşyczek zaciąganych

na:

1)

sfinansowanie przejściowego deficytu budşetu w kwocie 500 000zł,

2)

sfinansowanie planowanego deficytu budşetu w kwocie 4 634 790zł,

3)

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poşyczek i kredytów w kwocie 1 365 210.

§

5.1. Rezerwę ogólną w wysokości 100 000.

2.

Rezerwy celowe w wysokości 10 000, w tym na:

a)

zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 10 000.zł,

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami ad-

ministracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych oraz wydatki

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo- wych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkoma- nii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.1) Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu z tytułu dopłaty do:

a)

dotacja na podstawie stawki jednostkowej dopłaty do czynszu,

b)

dopłata do czynszu lokali o obnişonym standardzie eksploatowanych lokali mieszkalnych,

-

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

1.

Dotacje podmiotowe dla:

1)

I-ej Prywatnej Szkoły podstawowej w Sierpcu,

2)

I-ego Niepublicznego Gimnazjum w Sierpcu,

3)

Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu,

4)

Domu Kultury w Sierpcu,

5)

Miejskiej Biblioteki w Sierpcu,

6)

Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca,

-

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 11.

§

9. Plan przychodów i kosztów zakładu budşetowego zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwa-

ły.

§ 10. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z za- łącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)

przychody 132 030,

2)

wydatki 546 000,

-

zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok.

§ 12.1. Wydatki budşetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upowaşnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

1)

zaciągania kredytów i poşyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budşetu do wysokości 500 000zł,

2)

zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlega- jących zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 18 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działa- nia gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 200 000zł,

3)

przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki,

§ 14. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata na- stępne.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP Gminy Sierpc.

Dochody

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Marek Chrzanowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 grudnia 2009r.

Dział

Ŝródło dochodów*

 

Planowane dochody na 2010 rok

 

Ogółem

 

z tego:

 

bieşące

w tym:

majątkowe

w tym:

dotacje

środki

dotacje

środki europejskie i inne środki pochodzące ze ŝródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

europejskie i

inne środki

pochodzące

ze ŝródeł

zagranicznych,

niepodlegające

zwrotowi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

700

Gospodarka mieszkaniowa

421500

281500

   

140000

   
 

wpływy z opłat za zarząd uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości

200000

200000

         
 

dochody z najmu i dzierşawy składni- ków majątkowych Skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

80000

80000

         
 

wpływy ze sprzedaşy składników majątkowych

140000

     

140000

   

710

Działalność usługowa

10000

10000

10000

       
 

dotacja celowa otrzymana z budşetu państwa na zadania bieşące realizo- wane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

10000

10000

10000

       

750

Administracja publiczna

157466

157466

139396

       
 

dotacje celowe otrzymane z budşetu

134774

134774

134774

       

państwa na realizację zadań bieşących

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

z

 

dochody jst związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

70

70

         
 

dochody z najmu i dzierşawy składni- ków majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o charakterze podobnym sklepik

18000

18000

         
 

dotacje celowe otrzymane z gminy zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień między jst

4622

4622

4622

       

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3243

3243

3243

       
 

dotacje celowe otrzymane z budşetu

3243

3243

3243

       

państwa na realizację zadań bieşących

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

z

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa

16300

16300

1300

       
 

dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących

1300

1300

1300

       

z

zakresu administracji rządowej oraz

 

innych zadań zleconych gminie

       
 

grzywny, mandaty inne kary pienięşne od ludności

15000

15000

   

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

19001786

19001786

   
 

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowych

60000

60000

   
 

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych

19000

19000

   
 

podatek od nieruchomości

6393701

6393701

   
 

podatek od środków transportowych

570000

570000

   
 

podatek od czynności cywilnopraw- nych

670000

670000

   
 

podatek rolny

48000

48000

   
 

podatek leśny

1000

1000

   
 

podatek od spadków i darowizn

20000

20000

   
 

opłata od posiadania psa

24000

24000

   
 

wpływy z opłaty targowej

290600

290600

   
 

wpływy z opłaty skarbowej

250000

250000

   
 

wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaş alkoholu

350000

350000

   
 

wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

40000

40000

   
 

podatek dochodowy od osób fizycz- nych

9965485

9965485

   
 

podatek dochodowy od osób praw- nych

300000

300000

   

758

Róşne rozliczenia

8782543

8 782 543

   
 

subwencje ogólne z budşetu państwa

8770543

8770543

   
 

pozostałe odsetki

12000

12000

   

801

Oświata i wychowanie

264754

264754

46440

 
 

wpływy z usług

218324

218314

   
 

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień między jst

46440

46440

46440

 

852

Pomoc społeczna

6824100

6824100

6716100

 
 

wpływy z usług

108000

108000

   
 

dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

5814600

5814600

5814600

 
 

dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin

901500

901500

901500

 
 

Dochody ogółem

35481692

35341692

6916479

140000

* nazwa ŝródła dochodów wg nazw paragrafów

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 grudnia 2009r.

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Planowane wydatki na 2010 rok

Ogółem

z tego:

bieşące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

1200

1200

0

 

01030

Izby Rolnicze

1200

1200

0

150

 

Przetwórstwo przemysłowe

11367

 

11367

 

15011

Rozwój przedsiębiorczości

11367

 

11367

600

 

Transport i łączność

1421500

569000

852500

 

60016

Drogi publiczne gminne

1421500

569000

852500

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

1028300

1028300

0

 

70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

485300

485300

0

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

500000

500000

0

 

70095

Pozostała działalność

43000

43000

0

710

 

Działalność usługowa

190000

190000

 
 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

180000

180000

0

 

71035

Cmentarze

10000

10000

0

750

 

Administracja publiczna

4639255

4618900

20355

 

75011

Urzędy wojewódzkie

406300

406300

0

 

75022

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)

386700

386700

0

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3443400

3443400

0

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

351000

351000

0

 

75095

Pozostała działalność

51855

31500

20355

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3243

3243

0

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3243

3243

0

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa

476050

336050

140000

 

75404

Komendy wojewódzkie Policji

140000

 

140000

 

75414

Obrona cywilna

1300

1300

0

 

75416

Straş miejska

334750

334750

0

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobo- rem

41500

41500

0

 

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleşności budşetowych

41500

41500

0

757

 

Obsługa długu publicznego

392005

392005

0

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poşyczek jednostek samo- rządu terytorialnego

392005

392005

0

758

 

Róşne rozliczenia

110000

110000

 
 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

110000

110000

0

801

 

Oświata i wychowanie

12951332

12951332

0

 

80101

Szkoły podstawowe

5998546

5998546

0

 

80104

Przedszkola

2888682

2888682

0

 

80110

Gimnazja

3948255

3948255

0

 

80113

Dowoşenie uczniów do szkół

6000

6000

 
 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

66089

66089

0

 

80195

Pozostała działalność

43760

43760

0

851

 

Ochrona zdrowia

370000

310000

60000

 

85149

Programy polityki zdrowotnej

20000

20000

0

 

85153

Zwalczanie narkomanii

20000

20000

0

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

330000

270000

60000

852

 

Pomoc społeczna

9231290

9231290

0

 

85202

Domy Pomocy społecznej

465950

465950

0

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne- go

5746000

5746000

0

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektó- re świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

26400

26400

0

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

950000

950000

0

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

794960

794960

0

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

713280

713280

0

 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

534700

534700

0

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

650829

650829

0

 

85401

Świetlice szkolne

575719

575719

0

 

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieşy szkolnej, a takşe szkolenia młodzieşy

74820

74820

0

 

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

290

290

0

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 393 000

1820000

1 573 000

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

103 000

0

103 000

 

90002

Gospodarka odpadami

1400000

0

1400000

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

970000

970000

0

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

310000

290000

20000

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

480000

430000

50000

 

90095

Pozostała działalność

130000

130000

0

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5918599

1218599

4700000

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

15000

15000

0

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5362000

662000

4 700 000

 

92114

Pozostałe instytucje kultury

86940

86940

0

 

92116

Biblioteki

454659

454659

0

926

 

Kultura fizyczna i sport

299500

299500

0

 

92604

Instytucje kultury fizycznej

143000

143000

0

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

156500

156500

0

Wydatki ogółem

 

41128970

33771748

7357222

Wydatki bieşące

Załącznik nr 2a do uchwały nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 grudnia 2009r.

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Ogółem

Wydatki

w tym:

Dotacje

Świadczenia

Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Wypłaty

Obsługa

jednostek

na wynagro-

dzenia

Związane

z realizacją

na zadania

na rzecz

z tytułu

długu

budşetowych

bieşące

osób

fizycznych

poręczeń i

gwarancji

i składki

ich statuto-

od nich

wych zadań

   

naliczane

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

1200

     

1200

       
 

01030

Izby rolnicze

1200

     

1200

       

600

 

Transport i łączność

569000

569000

 

569000

         
 

60016

Drogi publiczne gminne

569000

569000

 

569000

         

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

1028300

388300

30000

358300

340000

300000

     
 

70001

Zakłady gospodarki mieszkanio- wej

485300

145300

 

145300

340000

       
 

70005

Gospodarka gruntami i nieru- chomościami

500000

200000

 

200000

 

300000

     
 

70095

Pozostała działalność

43000

43000

30000

13000

         

710

 

Działalność usługowa

190000

190000

 

190000

         
 

71004

Plany zagospodarowania

180000

180000

 

180000

         

przestrzennego

 

71035

Cmentarze

10000

10000

 

10000

         

750

 

Administracja publiczna

4618900

4321400

3044500

1276900

 

297500

     
 

75011

Urzędy wojewódzkie

406300

403300

364500

38800

 

3000

     
 

75022

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)

386700

116700

 

116700

 

270000

     
 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3443400

3418900

2654000

764900

 

24500

     
 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

351000

351000

26000

325000

         
 

75095

Pozostała działalność

31500

31500

 

31500

         

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- twa

3243

3243

2872

371

         
 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3243

3243

2872

371

         

754

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

336050

334050

292000

42050

 

2000

     
 

75414

Obrona cywilna

1300

1300

 

1300

         
 

75416

Straş miejska

334750

332750

292000

40750

 

2000

     

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

41500

41500

16000

25500

         
 

75647

Pobór podatków, opłat i nie- podatkowych naleşności budşetowych

41500

41500

16000

25500

         

757

 

Obsługa długu publicznego

392005

             

392005

 

75702

Obsługa papierów wartościo- wych, kredytów i poşyczek

392005

             

392005

   

jednostek samorządu terytorial- nego

             

758

 

Róşne rozliczenia

110000

110000

 

110000

     
 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

110000

110000

 

110000

     

801

 

Oświata i wychowanie

12951332

12336147

10413943

1922204

559333

55852

 
 

80101

Szkoły podstawowe

5998546

5944177

5078007

866170

27495

26874

 
 

80104

Przedszkola

2888682

2874641

2389801

484840

 

14041

 
 

80110

Gimnazja

3948255

3401480

2946135

455345

531838

14937

 
 

80113

Dowoşenie uczniów do szkół

6000

6000

 

6000

     
 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

66089

66089

 

66089

     
 

80195

Pozostała działalność

43760

43760

 

43760

     

851

 

Ochrona zdrowia

310000

281200

112400

168800

20000

8800

 
 

85149

Programy polityki zdrowotnej

20000

     

20000

   
 

85153

Zwalczanie narkomanii

20000

20000

 

20000

     
 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

270000

261200

112400

148800

 

8800

 

852

 

Pomoc społeczna

9231290

1509720

1059400

450320

 

7721570

 
 

85202

Domy Pomocy społecznej

465950

464400

117280

347120

 

1550

 
 

85212

Świadczenia rodzinne, świadcze- nia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpie- czenia społecznego

5746000

195780

172730

23050

 

5550220

 
 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

26400

26400

26400

       
 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

950000

       

950000

 
 

85215

Dodatki mieszkaniowe

794960

49960

37910

12050

 

745000

 
 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

713280

708480

642280

66200

 

4800

 
 

85228

Usługi opiekuńcze i specjali- styczne usługi opiekuńcze

534700

64700

62800

1900

 

470000

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowaw- cza

650829

627929

569719

58210

22900

   
 

85401

Świetlice szkolne

575719

575719

569719

6000

     
 

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieşy szkolnej, a takşe szkolenia młodzieşy

74820

51920

 

51920

22900

   
 

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

290

290

 

290

     

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1820000

1820000

 

1820000

     
 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

970000

970000

 

970000

     
 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

290000

290000

 

290000

     
 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

430000

430000

 

430000

     
 

90095

Pozostała działalność

130000

130000

 

130000

     

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1218599

     

1218599

   
 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

15000

     

15000

   
 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

662000

     

662000

   
 

92114

Pozostałe instytucje kultury

86940

     

86940

   
 

92116

Biblioteki

454659

     

454659

   

926

 

Kultura fizyczna i sport

299500

143000

91500

51500

156500

   
 

92604

Instytucje kultury fizycznej

143000

143000

91500

51500

     
 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

156500

     

156500

   

Ogółem

 

33771748

22675489

15632334

7043155

2318532

8385722

392005

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 2b do uchwały nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 grudnia 2009r.

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Ogółem

Inwestycje i

w tym na:

Zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie

Dotacje

zakupy inwe-

programy

finansowane z

wkładów do

stycyjne

spółek prawa

udziałem środków

 

handlowego

europejskich i

         

innych środków

     

pochodzących

ze ŝródeł

zagranicznych

niepodlegających

zwrotowi

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

150

 

Przetwórstwo przemysłowe

 

11367

       

11367

 

15011

Rozwój przedsiębiorczości

 

11367

       

11367

600

 

Transport i łączność

 

852500

 

852500

       
 

60016

Drogi publiczne gminne

 

852500

 

852500

       

750

 

Administracja publiczna

 

20355

       

20355

 

75095

Pozostała działalność

 

20355

       

20355

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa

 

140000

       

140

000

 

75404

Komendy wojewódzkie Policji

 

140000

       

140

000

851

 

Ochrona zdrowia

 

60000

 

60000

       
 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

60000

 

60000

       

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środo- wiska

1

573

000

1

573

000

       
 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

103

000

 

103

000

       
 

90002

Gospodarka odpadami

 

1400000

 

1400000

       
 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

20000

 

20000

       
 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

50000

 

50000

       

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4

700

000

4

700

000

       
 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

4

700

000

4

700

000

       

Ogółem wydatki

   

7357222

 

7185500

0

   

171

722

Załącznik nr 3 do uchwały nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 grudnia 2009r.

Przychody i rozchody budşetu w 2010 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja§

Kwota 2010 rok

1

2

3

4

1.

Dochody

 

35481692

2.

Wydatki

 

41128970

3.

Wynik budşetu

 

5647278

 

Przychody ogółem:

 

7012488

1.

Kredyty

§ 952

6000000

2.

Poşyczki

§ 952

 

3.

Poşyczki na finansowanie zadań realizowanychz udziałem środków pochodzących z budşetu UE

§ 903

 

4.

Spłaty poşyczek udzielonych

§ 951

 

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

 

6.

Nadwyşka budşetu z lat ubiegłych

§ 957

 

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

 

8.

Inne ŝródła (wolne środki)

§ 955

1012488

 

Rozchody ogółem:

 

1365210

1.

Spłaty kredytów

§ 992

600000

2.

Spłaty poşyczek

§ 992

765210

3.

Spłaty poşyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków po- chodzących z budşetu UE

§ 963

 

4.

Udzielone poşyczki

§ 991

 

5.

Lokaty

§ 994

 

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

 

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

 

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. moşna zaciągać kredytu, poşyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budşetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleŝć odzwier- ciedlenie w załączniku unijnym.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej Sierpca

z dnia 16 grudnia 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Dotacje

Wydatki

z tego:

ogółem

ogółem

wydatki

wydatki

bieşące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

750

 

Administracja publiczna

134774

134774

134774

 
 

75011

Urzędy wojewódzkie

134774

134774

134774

 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3243

3243

3243

 
 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3243

3243

3243

 

754

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1300

1300

1300

 
 

75414

Obrona cywilna

1300

1300

1300

 

852

 

Pomoc społeczna

5814600

5814600

5814600

 
 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyj- nego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5746000

5746000

5746000

 
 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3900

3900

3900

 
 

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

64700

64700

64700

 

Ogółem

 

5953917

5953917

 

Załącznik nr 5 do uchwały nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej Sierpca

z dnia 16 grudnia 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Dotacje

Wydatki

z tego:

ogółem

ogółem

wydatki

wydatki

bieşące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

710

 

Działalność usługowa

10000

10000

10000

 
 

71035

Cmentarze

10000

10000

10000

 

Ogółem

 

10000

10000

 

Załącznik nr 6 do uchwały nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej Sierpca

z dnia 16 grudnia 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dzi

Rozdział

Nazwa zadania

Dotacje

Wydatki

z tego:

Zakres

ogółem

ogółem

wydatki

wydatki

porozumienia

lub umowy

bieşące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

750

 

Administracja publiczna

4622

4622

4622

   
 

75023

Urzędy gmin

4622

4622

4622

   

801

 

Oświata i wychowanie

46440

46440

46440

   
 

80104

Przedszkola

46440

46440

46440

   

Ogółem

 

51062

51062

   

Załącznik nr 7 do uchwały nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej Sierpca

z dnia 16 grudnia 2009r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.

Dział

Rozdział

   

Nazwa

Kwota

I.

Dochody

 
 

756

75618

 

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

 

350000

II.

Wydatki

 
 

851

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

330000

 

Załącznik nr 8 do uchwały nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej Sierpca

 

z

dnia 16 grudnia 2009r.

 

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.

Dział

Rozdział

 

Nazwa

Kwota

1

851

 

Ochrona zdrowia

 

20000

 

85153

zakup usług pozostałych

 

20000

 

Załącznik nr 9 do uchwały nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej Sierpca

 

z

dnia 16 grudnia 2009r.

 

Dotacje przedmiotowe w 2010 roku

 

Lp.

Dział

Rozdział

 

Nazwa jednostki otrzymującej dotację

Zakres

Ogółem kwota

dotacji

1

2

3

 

5

6

7

1

700

70001

Zakład gospodarki mieszkaniowej w Sierpcu

dotacja skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dopłaty do czynszu 1,30zł x 15006,15m 2 powierzchni lokali x12m-c= 234096zł dopłata do czynszu do lokali o obnişo- nym standardzie do eksploatacji lokali mieszkalnych 6788,72 m 2 x 1,30. za 1 m 2 x 12 m-c = 105904zł. Łącznie

340000

340000.

Ogółem

   

340000

Załącznik nr 10 do uchwały nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej Sierpca

z dnia 16 grudnia 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2010 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

1

801

80101

I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu

27495

 

801

80110

I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu

88639

 

801

80110

Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu

443199

 

921

92109

Dom Kultury w Sierpcu

662000

 

921

92116

Miejska Biblioteka w Sierpcu

454659

 

921

92114

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca

86940

Ogółem

 

1762932

Załącznik nr 11 do uchwały nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej Sierpca

z dnia 16 grudnia 2009r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

Jednostki sektora

Nazwa jednostki

 

finansów publicz-

 

nych

 

1 150

15011

Urząd Marszałkowski

11367

 

2 750

75095

Urząd Marszałkowski

20355

Jednostki spoza

Nazwa zadania

 

sektora finansów

 

publicznych

 

851

85149

Programy polityki zdrowotnej

20000

 

854

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieşy szkolnej, a takşe szkolenia młodzieşy

22900

 

921

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

15000