You are on page 1of 19

UCHWAA Nr XL/439/2009

RADY MIEJSKIEJ W MAWIE


z dnia 30 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art.
237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.
1240) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska uchwala, co nastpuje:
1. Dochody w cznej kwocie 76.463.682,14z, w tym:
1) dochody biece w kwocie: 67.768.181,51z,
2) dochody majtkowe w kwocie: 8.695.500,63z,
zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.
2.1. Wydatki w cznej kwocie 80.463.682,14z, w tym:
1) wydatki biece w kwocie 66.849.894,86z,
2) wydatki majtkowe w kwocie 13.613.787,28.z,
zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.
2. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw biecych zgodnie z zacznikiem nr 2a do niniejszej
uchway.
3. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw majtkowych zgodnie z zacznikiem nr 2b do niniejszej
uchway.
3.1. Rnica midzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budetu w kwocie 4.000.000z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi ze: sprzeday papierw wartociowych wyemitowanych przez
miasto w kwocie 4.000.000z
2. Przychody budetu w wysokoci 4.318.388z (z emisji papierw wartociowych) przeznacza si na rozchody w wysokoci 4.318.388z (spata wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu kredytw w wysokoci
448.900z, poyczek w wysokoci 369.488z, emisji papierw wartociowych w wysokoci 3.500.000z).
3. Przychody budetu w wysokoci 8.318.388z, rozchody w wysokoci 4.318.388z, zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.
4. Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych
na:
1) sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie 5.000.000z,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie 4.000.000z,
3) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz zacignitych
poyczek i kredytw w kwocie 4.318.388z.
5.1. Rezerw ogln w wysokoci 400.000z.
2. Rezerw celow zgodnie z ustaw o zarzdzaniu kryzysowym w wysokoci 100.000z
6.1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych
odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.
2. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umw lub porozumie midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway.
7.1. Ustala si dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki
na realizacj zada okrelonych w miejskim programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.
2. Ustala si wydatki na realizacj zada okrelonych w miejskim programie przeciwdziaania narkomanii, zgodnie z zacznikiem nr 7 do niniejszej uchway.

8.1. Dotacje podmiotowe dla:


1) miejskich instytucji kultury w wysokoci 2.152.072z,
2) niepublicznych przedszkoli szk i placwek owiatowo-wychowawczych dziaajcych na terenie miasta
w wysokoci 1.888.402z
zgodnie z zacznikiem nr 8 do niniejszej uchway.
2. Dotacje celowe dla podmiotw zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansw publicznych zgodnie
zacznikiem nr 9 do niniejszej uchway.
9. Plan dochodw rachunku dochodw wasnych oraz wydatkw nimi finansowanych zgodnie z zacznikiem nr 10 do niniejszej uchway.
10.1. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokoci:
1) przychody 300.000z,
2) wydatki 300.000z
zgodnie z zacznikiem nr 11 do niniejszej uchway stanowicym zestawienie przychodw i wydatkw na
2010 rok.
11.1. Wydatki budetu miasta na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami
inwestycyjnymi zgodnie z zacznikiem nr 12 do niniejszej uchway.
2. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z zacznikiem nr
13 do niniejszej uchway.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi zgodnie z zacznikiem nr 14 do niniejszej
uchway.
12. Upowania si Burmistrza do:
1) zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu
roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 5.000.000z,
2) zacigania zobowiza:
a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z
udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi, do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 12 i nr 13 do niniejszej uchway,
b) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania miasta i termin zapaty upywa w 2011 roku na czn kwot 5.000.000z,
3) przekazywania uprawnie innym jednostkom organizacyjnym miasta do zacigania zobowiza z tytuu
umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania jednostki
i termin zapaty upywa w roku 2011, w ramach kwoty o ktrej mowa w pkt 2 lit. b,
4) przekazania kierownikom jednostek budetowych uprawnie do dokonywania przeniesie w ramach
rozdziau w zakresie planu wydatkw biecych z wyjtkiem zmian planu wydatkw na uposaenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
5) udzielania w roku budetowym porcze i gwarancji do cznej kwoty 2.000.000z,
6) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
13. Docza si do uchway prognoz cznej kwoty dugu i spat gminy na koniec 2010 roku i lata nastpne.
14. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Mawy.
15. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym
Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Miasta.
Przewodniczcy Rady Miejskiej
in. Krzysztof Wasiowski

Zacznik nr 1
do uchway nr XL/439/2009
Rady Miejskiej w Mawie
z dnia 30 grudnia 2009r.
Dochody budetu miasta na 2010 rok
Dzia

rdo dochodw

Planowane dochody na 2010 rok


Ogem

z tego
biece

w tym:
dotacje

600 Transport i czno


dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania biece realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego
dotacje rozwojowe
700 Gospodarka mieszkaniowa
wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i
uytkowanie wieczyste nieruchomoci
dochody z najmu i dzierawy skadnikw
majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o podobnym
charakterze

majtkowe

rodki
europejskie
i inne rodki
pochodzce ze
rde
zagranicznych
niepodlegajce
zwrotowi

6
500 000,00

500 000,00

0,00

6 408 660,00

0,00

6 408 660,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 513 117,00

1 908 117,00

0,00

0,00

220 000,00

220 000,00

0,00

1 688 117,00

1 688 117,00

0,00

6408 660,00

6 408 660,00
1 605 000,00

5 000,00

5 000,00

wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa


wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci

1 600 000,00

1 600 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

328 114,00
213 860,00

dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych ustawami

3 600,00

3 600,00

dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej

94 055,90

94 055,90

94 055,90

dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej

16 598,10

16 598,10

16 598,10

751 Urzdy naczelnych organw wadzy


pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa

5 100,00

5 100,00

5 100,00

dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych
zada zleconych gminie (zwizkom gmin)
ustawami

5100,00

5 100,00

5100,00

151 400,00

151 400,00

1 400,00

dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych
zada zleconych gminie (zwizkom gmin)
ustawami

1 400,00

1 400,00

1 400,00

grzywny, mandaty i inne kary pienine od


osb fizycznych

150 000,00

150 000,00

756 Dochody od osb prawnych, od osb


fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem

33 747 070,51

33 747 070,51

podatek dochodowy od osb fizycznych

16 527 228,00

16 527 228,00

podatek dochodowy od osb prawnych

500000,00

500000,00

30000,00

30000,00

12 398 522,51

12 398 522,51

wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i


uytkowanie wieczyste nieruchomoci
750 Administracja publiczna
dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji

rodki
europejskie
i inne rodki
pochodzce
ze rde
zagranicznych
niepodlegajce
zwrotowi

6 908 660,00

wpywy z tytuu przeksztacenia prawa


uytkowania wieczystego przysugujcego
osobom fizycznym w prawo wasnoci

710 Dziaalno usugowa

w tym:
dotacje

6 408 660,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

328 114,00

213 860,00

110 654,00

0,00

0,00

0,00

213 860,00

213 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

rzdowej oraz innych zada zleconych


gminie (zwizkom gmin) ustawami

754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa

podatek od dziaalnoci gospodarczej osb


fizycznych, opacany w formie karty
podatkowej
podatek od nieruchomoci

0,00
0,00

0,00

0,00

podatek rolny

65 100,00

podatek leny

12220,00

12220,00

1 180 000,00

1 180 000,00

260 000,00

260 000,00

podatek od rodkw transportowych


podatek od spadkw i darowizn

65 100,00

opata od posiadania psw

20 000,00

20 000,00

wpywy z opaty skarbowej

654 000,00

654 000,00

wpywy z opaty targowej

60 000,00

60 000,00

wpywy z opat za wydawanie zezwole na


sprzeda alkoholu

410 000,00

410 000,00

wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw

460 000,00

460 000,00

podatek od czynnoci cywilnoprawnych

1 100 000,00

1 100 000,00

wpywy z rnych opat

10 000,00

10 000,00

odsetki od nieterminowych wpat z tytuu


podatkw i opat

60 000,00

60 000,00

758 Rne rozliczenia

15 774 660,00

15 774 660,00

pozostae odsetki

100 000,00

100 000,00

15 674 660,00

15 674 660,00

818 500,00

618 500,00

617 900,00

617 900,00

600,00

600,00

subwencje oglne z budetu pastwa


801 Owiata i wychowanie
wpywy z usug
pozostae odsetki
rodki na dofinansowanie wasnych
inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw
(zwizkw powiatw), samorzdw
wojewdztw, pozyskane z innych rde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

11 500,00

200 000,00

200 000,00

852 Pomoc spoeczna

11 100 690,00

11 089 190,00

pozostae odsetki

10 000,00

10 000,00

wpywy z usug

60 000,00

60 000,00

wpywy z rnych dochodw

15 000,00

15 000,00

dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej

1 527 290,00

1 515 790,00

dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych
zada zleconych gminie (zwizkom gmin)
ustawami

8 445 700,00

8 445 700,00

8 445 700,00

0,00

dotacje celowe otrzymane z budetu


pastwa na realizacj wasnych zada
biecych gmin (zwizkw gmin)

1 042 700,00

1 042 700,00

1 042 700,00

0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

3 188 271,63

2 860 000,00

0,00

0,00

2 800 000,00

2 800 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

dochody z najmu i dzierawy skadnikw


majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o podobnym
charakterze
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieninej
dotacje rozwojowe
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dotacje rozwojowe
926 Kultura fizyczna i sport
dochody z najmu i dzierawy skadnikw
majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o podobnym
charakterze
wpywy z usug
pozostae odsetki
wpywy z rnych dochodw
Dochody ogem

9 488 400,00

1 515 790,00

11 500,00

1 515 790,00

11 500,00

0,00

328 271,63
142 069,00

328 271,63

0,00

328 271,63

328 271,63
0,00

142 069,00

328 271,63

142 069,00

0,00

142 069,00

142 069,00

726 030,00

726 030,00

55 000,00

55 000,00

670 000,00

670 000,00

30,00

30,00

1 000,00

1 000,00

76 463 682,14

11 500,00

67 768 181,51

142 069,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 208 760,00

1 626 444,00

8 695 500,63

0,00

0,00

6 890 500,63

Zacznik nr 2
do uchway nr XL/439/2009
Rady Miejskiej w Mawie
z dnia 30 grudnia 2009r.
Wydatki budetu miasta na 2010 rok
Dzia Rozdzia

Nazwa

Planowane wydatki na 2010 rok


Ogem

1
010

4
Rolnictwo i owiectwo

w tym:
biece

majtkowe

12

42 500,00

42 500,00

0,00

01022

Zwalczanie chorb zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostaoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia
zwierzcego

01030

Izby rolnicze

01095

Pozostaa dziaalno
Przetwrstwo przemysowe

11 913,00

150
15011
600

Rozwj przedsibiorczoci
Transport i czno

60014

Drogi publiczne powiatowe

60016

Drogi publiczne gminne

630
63003
700

30000,00

30 000,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

11 913,00

2 250 000,00

8 619 600,00

11 913,00
10 869 600,00

11 913,00

500000,00

500 000,00

0,00

10 369 600,00

1750000,00

8 619 600,00

Turystyka

5 000,00

5 000,00

0,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

5 000,00

5 000,00

0,00

2 981 551,86

1 781 551,86

1 200 000,00

Gospodarka mieszkaniowa
70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

70021

Towarzystwa Budownictwa Spoecznego

580 000,00

80 000,00

500 000,00

2 251 551,86

1 551 551,86

70095

700 000,00

Pozostaa dziaalno

150 000,00

150 000,00

0,00

Dziaalno usugowa

328 000,00

328 000,00

0,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

260 000,00

260 000,00

0,00

71095

Pozostaa dziaalno

68 000,00

68 000,00

0,00

6 588 425,00

6 563 310,00

25 115,00
0,00

710

750

Administracja publiczna
75011

Urzdy wojewdzkie

547 662,00

547 662,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

496 012,00

496 012,00

0,00

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 288 982,00

5 268 982,00

20 000,00

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

140 000,00

140 000,00

0,00

75095

Pozostaa dziaalno

115 769,00

110 654,00

5 115,00

5 100,00

5 100,00

0,00

751

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz


sdownictwa
75101

754

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa


Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

75414

Obrona cywilna

75416

Stra miejska

75421

Zarzdzanie kryzysowe

75495

Pozostaa dziaalno

5 100,00

5 100,00

0,00

917 783,00

517 783,00

400 000,00

26400,00

26 400,00

0,00

489 383,00

489 383,00

0,00

2000,00

2 000,00

0,00

400 000,00

0,00

400 000,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

7 800,00

7 800,00

0,00

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn,


podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od
osb fizycznych

7 800,00

7 800,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

1 515 914,00

1 515 914,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu


terytorialnego

1 515 914,00

1515 914,00

0,00

Rne rozliczenia

500 000,00

500 000,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

500 000,00

500 000,00

0,00

Owiata i wychowanie

27 521 212,00

27 321 212,00

200 000,00

80101

Szkoy podstawowe

12 212 322,00

12 212 322,00

0,00

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

616 020,00

616 020,00

0,00

80104

Przedszkola

5 786 884,00

5 786 884,00

0,00

80110

Gimnazja

7 881 800,00

7 681 800,00

20 0000,00

80113

Dowoenie uczniw do szk

65 000,00

65 000,00

0,00

80114

Zespoy obsugi ekonomiczno - administracyjnej szk

556 050,00

556 050,00

0,00

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

137 916,00

137 916,00

0,00

80195

Pozostaa dziaalno

265 220,00

265 220,00

0,00

Szkolnictwo wysze

200 000,00

200 000,00

0,00

Pozostaa dziaalno

200 000,00

200 000,00

0,00

Ochrona zdrowia

450 033,00

450 033,00

0,00
0,00

756
75616

757
75702
758
75818
801

803
80395
851
85153

Zwalczanie narkomanii

31 954,00

31 954,00

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

418079,00

418 079,00

0,00

14 697 227,00

14 676 727,00

20 500,00

852

Pomoc spoeczna
85202

Domy Pomocy Spoecznej

180 000,00

180 000,00

0,00

85212

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia


emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

8 383 000,00

8 383 000,00

0,00

85213

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacone za osoby pobierajce niektre


wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne

64 000,00

64 000,00

0,00

85214

zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne

85215

Dodatki mieszkaniowe

85216

Zasiki stae

85219

Orodki Pomocy Spoecznej

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

540 880,00

540 880,00

0,00

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

454 000,00

454 000,00

0,00

2 180 057,00

2 171 057,00

9000,00

48 000,00

48 000,00

0,00

85232

Centra integracji spoecznej

1 527 290,00

1515 790,00

11500,00

85295

Pozostaa dziaalno

220 000,00

220 000,00

0,00

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

114 800,00

114 800,00

0,00

Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

114 800,00

114 800,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

511 132,00

511 132,00

0,00

85401

wietlice szkolne

466 132,00

466 132,00

0,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take
szkolenia modziey

20 000,00

20 000,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniw

853
85324
854

25 000,00

25 000,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

6 656 525,28

3 687 006,00

2 969 519,28

90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

1 850 000,00

0,00

1 850 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

950 000,00

950 000,00

0,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 689 519,28

700 000,00

989 519,28

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

1 505 000,00

1 375 000,00

130000,00

90095

Pozostaa dziaalno

662 006,00

662 006,00

0,00

2 604 212,00

2 437 072,00

167 140,00

900

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


92105

Pozostae zadania w zakresie kultury

285 000,00

285 000,00

0,00

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

846 812,00

846 812,00

0,00

92114

Pozostae instytucje kultury

67 500,00

67 500,00

0,00

92116

Biblioteki

635 000,00

635 000,00

0,00

92118

Muzea

602 760,00

602 760,00

92195

Pozostaa dziaalno

167 140,00

926

Kultura fizyczna i sport


92601

Obiekty sportowe

92604

Instytucje kultury fizycznej

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu


Ogem wydatki

0,00
167 140,00

3 934 954,00

3 934 954,00

0,00

374 444,00

374 444,00

0,00

3 115 510,00

3 115 510,00

0,00

445 000,00

445 000,00

0,00

80 463 682,14

66 849 894,86

13 613 787,28

Zacznik nr 2a
do uchway nr XL/439/2009
Rady Miejskiej w Mawie
z dnia 30 grudnia 2009r.
Wydatki biece na 2010 rok
Dzia

1
010

Rozdz

Nazwa dziau i rozdziau

4
Rolnictwo i owiectwo

01022 Zwalczanie chorb zakanych


zwierzt oraz badania monitoringowe pozostaoci chemicznych i
biologicznych w tkankach zwierzt i
produktach pochodzenia zwierzcego
01030 Izby rolnicze
01095 Pozostaa dziaalno
600

Transport i czno
60014 Drogi publiczne powiatowe
60016 Drogi publiczne gminne

630

Turystyka
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

700

Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami
70021 Towarzystwa Budownictwa
Spoecznego

710

w tym:
na wynagrodzezwizane z
nia i skadki od
realizacj ich
nich naliczane statutowych zada

Dotacje na
zadania
biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych

Na programy z Wypaty z tytuu


udziaem
porcze i
rodkw, o
gwarancji
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 u.o.f.p.
10

11

Obsuga dugu

42 500,00

42 500,00

0,00

42 500,00

0,00

0,00

0.00

0,00

12
0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1 500,00

1500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2 250 000,00

2 250 000,00

0,00

2 250 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

500000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1 750 000,00

1 750 000,00

0,00

1 750 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 781 551,86

1 781 551,86

0,00

1 732 111,00

0,00

0,00

0.00

49 440,86

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 551 551,86

1 551 551,86

0,00

1 502 111,00

0,00

0,00

0.00

49 440,86

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

328 000,00

328 000,00

13 000,00

315 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

260 000,00

260 000,00

10 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

71095 Pozostaa dziaalno

68 000,00

68 000,00

3 000,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 563 310,00

6 563 310,00

4 397 973,00

1 624 471,00

0,00

430 212,00

110 654,00

0,00

0,00

75011 Urzdy wojewdzkie

547 662,00

547 662,00

515 661,00

32 001,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na


prawach powiatu)

496 012,00

496 012,00

0,00

83 000,00

0,00

413 012,00

0.00

0,00

0,00

5 268 982,00

5 268 982,00

3 882 312,00

1 369 470,00

0,00

17 200,00

0.00

0,00

0,00

75075 Promocja jednostek samorzdu


terytorialnego

140 000,00

140 000,00

0,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095 Pozostaa dziaalno

110 654,00

11 0654,00

5 100,00

5 100,00

0,00

0,00

Administracja publiczna

75023 Urzdy gmin (miast i miast na


prawach powiatu)

751

Wydatki
jednostek
budetowych

70095 Pozostaa dziaalno


71014 Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
750

Ogem

Urzdy naczelnych organw wadzy


pastwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sdownictwa

110 654,00
0,00

5 100,00

0,00

0,00

0.00

754

75101 Urzdy naczelnych organw wadzy


pastwowej, kontroli i ochrony
prawa

5 100,00

5 100,00

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa

517 783,00

517 783,00

432 963,00

84 820,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

75414 Obrona cywilna

26400,00

26 400,00

0,00

26 400,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

489 383,00

489 383,00

432 963,00

56 420,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

7 800,00

7 800,00

0,00

7 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 800,00

7 800,00

0,00

7 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

1 515 914,00

1 515 914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 515 914,00

75702 Obsuga papierw wartociowych,


kredytw i poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego

1515 914,00

1 515 914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1 515 914,00

Rne rozliczenia

500 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

75818 Rezerwy oglne i celowe

500 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

27 321 212,00

27 321 212,00

21 510 697,00

3 849 846,00

1 888 402,00

72 267,00

0.00

0,00

0.00

12 212 322,00

12 212 322,00

9 962 918,00

1 654 107,00

557 638,00

37 659,00

0.00

0,00

0.00

616 020,00

616 020,00

616 020,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

80104 Przedszkola

5 786 884,00

5 786 884,00

4 555 276,00

835 136,00

380 835,00

15 637,00

0.00

0,00

0.00

80110 Gimnazja

7 681 800,00

7 681 800,00

5 921 983,00

793 367,00

949 929,00

16 521,00

0.00

0,00

0.00

65 000,00

65 000,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

80114 Zespoy obsugi ekonomiczno administracyjnej szk

556 050,00

556 050,00

454 500,00

99 100,00

0,00

2 450,00

0.00

0,00

0.00

80146 Doksztacanie i doskonalenie


nauczycieli

137 916,00

137 916,00

0,00

137 916,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

80195 Pozostaa dziaalno

265 220,00

265 220,00

0,00

265 220,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0.00

0,00

0.00

450 033,00

450 033,00

216 224,00

208 809,00

10 000,00

15 000,00

0.00

0,00

0.00

31 954,00

31 954,00

14 854,00

17 100,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

418 079,00

418 079,00

201 370,00

191 709,00

10 000,00

15 000,00

0.00

0,00

0.00

14 676 727,00

14 676 727,00

2 189 810,00

504 812,00

0,00

10 466 315,00

1 515 790,00

0,00

0.00

180 000,00

180 000,00

0,00

180 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka


alimentacyjna oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia spoecznego

8 383 000,00

8 383 000,00

222 165,00

22 000,00

0,00

8 138 835,00

0.00

0,00

0,00

85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne


opacone za osoby pobierajce
niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne

64 000,00

64 000,00

64 000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

85214 zasiki i pomoc w naturze oraz


skadki na ubezpieczenia spoeczne

540 880,00

540 880,00

0,00

0,00

0,00

540 880,00

0.00

0,00

0,00

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

0,00

0,00

1 100 000,00

0.00

0,00

0,00

454 000,00

454 000,00

0,00

0,00

0,00

454 000,00

0.00

0,00

0,00

2 171 057,00

2 171 057,00

1 856 631,00

301 826,00

0,00

12 600,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

48 000,00

47 014,00

986,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1 515 790,00

1 515 790,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

0,00

220 000,00

0.00

0,00

0,00

114 800,00

114 800,00

0,00

114 800,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

85324 Pastwowy Fundusz Rehabilitacji


Osb Niepenosprawnych

114 800,00

114 800,00

0,00

114 800,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

511 132,00

511 132,00

466 132,00

0,00

45 000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

466 132,00

466 132,00

466 132,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

75416 Stra miejska


75421 Zarzdzanie kryzysowe
756

Dochody od osb prawnych, od


osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem
75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku
lenego, podatku od spadkw i
darowizn, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych oraz podatkw i
opat lokalnych od osb fizycznych

757

758
801

Owiata i wychowanie
80101 Szkoy podstawowe
80103 Oddziay przedszkolne w szkoach
podstawowych

80113 Dowoenie uczniw do szk

803

Szkolnictwo wysze
80395 Pozostaa dziaalno

851

Ochrona zdrowia
85153 Zwalczanie narkomanii
85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi

852

Pomoc spoeczna
85202 Domy Pomocy Spoecznej

85215 Dodatki mieszkaniowe


85216 Zasiki stae
85219 Orodki Pomocy Spoecznej
85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne
usugi opiekucze
85232 Centra integracji spoecznej
85295 Pozostaa dziaalno
853

854

Pozostae zadania w zakresie


polityki spoecznej

85401 wietlice szkolne


85412 Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i modziey
szkolnej, a take szkolenia modziey
85415 Pomoc materialna dla uczniw
900

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3 687 006,00

3 687 006,00

0,00

3 687 006,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi

950 000,00

950 000,00

0,00

950 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i


gminach

700 000,00

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1 375 000,00

1 375 000,00

0,00

1 375 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

662 006,00

662 006,00

0,00

662 006,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2 437 072,00

2 437 072,00

10 000,00

150 000,00

2 277 072,00

0,00

0.00

0,00

0,00

92105 Pozostae zadania w zakresie kultury

285 000,00

285 000,00

10 000,00

150 000,00

125 000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

92109 Domy i orodki kultury, wietlice i


kluby

846 812,00

846 812,00

0,00

0,00

846 812,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona


rodowiska

90015 Owietlenie ulic, placw i drg


90095 Pozostaa dziaalno
921

Kultura i ochrona dziedzictwa


narodowego

92114 Pozostae instytucje kultury

926

1 515 790,00

67 500,00

67 500,00

0,00

0,00

67 500,00

0,00

0.00

0,00

0,00

92116 Biblioteki

635 000,00

635 000,00

0,00

0,00

635 000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

92118 Muzea

602 760,00

602 760,00

0,00

0,00

602 760,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3 934 954,00

3 934 954,00

1 725 310,00

1 396 200,00

774 444,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

374 444,00

374 444,00

0,00

0,00

374 444,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 115 510,00

3 115 510,00

1725 310,00

1 351 200,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

445 000,00

445 000,00

0,00

45 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 849 894,86

66 849 894,86

30 962 109,00

16 478 275,00

5 194 918,00

11 022 794,00

1 626 444,00

49 440,86

1 515 914,00

Kultura fizyczna i sport


92601 Obiekty sportowe
92604 Instytucje kultury fizycznej
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu
Ogem wydatki

Zacznik nr 2b
do uchway nr XL/439/2009
Rady Miejskiej w Mawie
z dnia 30 grudnia 2009r.
Wydatki majtkowe na 2010 rok
Dzia

Rozdzia

Nazwa dziau i rozdziau

150
15011
600

Ogem

60016

w tym na:
programy finansowane
z udziaem rodkw
europejskich i innych
rodkw pochodzcych
ze rde zagranicznych
niepodlegajcych
zwrotowi

Zakupy i
objcie akcji i
udziaw

Wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego

Dotacje

10

Przetwrstwo przemysowe

11 913,00

11 913,00

11 913,00

0,00

0,00

Rozwj przedsibiorczoci

11 913,00

11 913,00

11 913,00

0,00

0,00

0,00

8 619 600,00

8 389 600,00

7 539 600,00

0,00

0,00

230 000,00

Drogi publiczne gminne

8619 600,00

8 389 600,00

7 539 600,00

0,00

0,00

230 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

1 200 000,00

500 000,00

0,00

0,00

700 000,00

0,00
0,00

Transport i czno

700

Inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

70021

Towarzystwa Budownictwa Spoecznego

700 000,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

5 115,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna

25 115,00

25 115,00

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach


powiatu)

20 000,00

20 000,00

75095

Pozostaa dziaalno

754
75495
801
80110
852

5 115,00

5 115,00

5 115,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

200 000,00

200 000,00

Gimnazja

200 000,00

200 000,00

20 500,00

Pomoc spoeczna

20 500,00

11 500,00

0,00

0,00

0,00

85219

Orodki Pomocy Spoecznej

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85232

Centra integracji spoecznej

11 500,00

11 500,00

11 500,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona


rodowiska

2 969 519,28

2 969 519,28

489 519,28

0,00

0,00

0,00

90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

1 850 000,00

1 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i


gminach

989 519,28

989 519,28

489 519,28

0,00

0,00

0,00

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

167 140,00

167 140,00

167 140,00

0,00

0,00

0,00

900

921
92195

Pozostaa dziaalno

Ogem wydatki

167 140,00

167 140,00

167 140,00

0,00

0,00

0,00

13 613 787,28

12 683 787,28

8 224 787,28

0,00

700 000,00

230 000,00

Zacznik nr 3
do uchway nr XL/439/2009
Rady Miejskiej w Mawie
z dnia 30 grudnia 2009r.
Przychody i rozchody budetu w 2010 roku
Lp.
1

Tre
2

Kwota 2010 rok


4

1.

Dochody

76 463 682,14

2.
3.

Wydatki
Wynik budetu

80 463 682,14
-4 000 000,00

1.
2.

Kredyty
Poyczki

0,00
0,00

3.
4.

Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE


Spaty poyczek udzielonych

0,00
0,00

5.

Prywatyzacja majtku j st

0,00

6.
7.

Nadwyka budetu z lat ubiegych


Papiery wartociowe (obligacje)

8.

Inne rda (wolne rodki)

Przychody ogem:

8 318 388,00

0,00
8 318 388,00
Rozchody ogem:

4 318 388,00

1.

Spaty kredytw

448 900,00

2.
3.

Spaty poyczek
Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z
budetu UE

369 488,00
0,00

4.
5.

Udzielone poyczki
Lokaty

6.

Wykup papierw wartociowych (obligacji)

7.

Rozchody z tytuu innych rozlicze

0,00
0,00
3 500 000,00
0,00

Zacznik nr 4
do uchway nr XL/439/2009
Rady Miejskiej w Mawie
z dnia 30 grudnia 2009r.
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych
odrbnymi ustawami w 2010 roku
Dzia
1

Rozdzia

Nazwa zadania

750

Dotacje ogem

Wydatki ogem
5

z tego:
Wydatki biece

Wydatki majtkowe

Administracja publiczna

213 860,00

213 860,00

213 860,00

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze pracownikw


realizujcych zadania zlecone w zakresie administracji rzdowej

213 860,00

213 860,00

213 860,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa


oraz sdownictwa

5 100,00

5 100,00

5 100,00

0,00

Prowadzenia i aktualizacja staego rejestru wyborcw

5 100,00

5 100,00

5 100,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

1 400,00

1 400,00

1 400,00

0,00

Konserwacja systemu alarmowego

1 400,00

1 400,00

1 400,00

0,00

Pomoc spoeczna

8 445 700,00

8 445 700,00

8 445 700,00

0,00

85212

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia


emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

8 383 000,00

8 383 000,00

8 383 000,00

0,00

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre


wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne

14 700,00

14 700,00

14 700,00

0,00

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

75011
751
75101
754
75414
852

Ogem

0,00

48 000,00

48 000,00

48 000,00

0,00

8 666 060,00

8 666 060,00

8 666 060,00

0,00

Zacznik nr 5
do uchway nr XL/439/2009
Rady Miejskiej w Mawie
z dnia 30 grudnia 2009r.
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umw
lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2010 roku
Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania

150
15011

600
60014

750
75095

926
92601
Ogem

Dotacje
ogem
4

Wydatki
ogem
5

Przetwrstwo przemysowe

11 913,00

Rozwj przedsibiorczoci

11913,00

Transport i czno

500 000,00

500 000,00

Drogi publiczne powiatowe

500 000,00

500 000,00

Administracja publiczna

5 115,00

Pozostaa dziaalno

5 115,00

z tego:
Wydatki
biece
6

Zakres porozumienia lub umowy

Wydatki
majtkowe
10

0,00

11

11 913,00 Umowa partnerska z wojewdztwem mazowieckim:


11913,00 Realizacja projektu "Przypieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu."

0,00

0,00 Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Mawie na


remont chodnikw lub drg powiatowych w obrbie granic
miasta Mawy oraz biece (w tym zimowe) utrzymanie drg
powiatowych w obrbie granic miasta Mawy.

0,00

5 115,00 Umowa partnerska z wojewdztwem mazowieckim:


5 115,00 Realizacja projektu " Rozwj elektronicznej administracji w
samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagaj cej
niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa."

Kultura fizyczna i sport

0,00

374 444,00

374 444,00

Obiekty sportowe

0,00

374 444,00

374444,00

500 000,00

874 444,00

374 444,00

0,00 Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Mawie na


czciowe pokrycie kosztw funkcjonowania Mawskiej Hali
Sportowej w Mawie
17 028,00

Zacznik nr 6
do uchway nr XL/439/2009

Rady Miejskiej w Mawie


z dnia 30 grudnia 2009r.
Dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki na realizacj zada
okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych na 2010 rok
Klasyfikacja budetowa
Dzia
Rozdz.
I
756

Kwota

Dochody

75618

II
851

Nazwa

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych


osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

410 000,00

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpywy z opat za wydanie zezwolenia na sprzeda alkoholu

410 000,00

Razem

410 000,00

Ochrona zdrowia

378 046,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

378 046,00

410 000,00

Wydatki
85154

dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji


pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych

10 000,00

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

15 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Dodatkowe wynagrodzenie roczne

75 859,00
5 087,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

16 851,00
2440,00

Wynagrodzenia bezosobowe

61 100,00

Zakup materiaw i wyposaenia


Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

44709,00
1 000,00

Zakup energii

12 000,00

Zakup usug pozostaych


Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

120 800,00
3 000,00

Podre subowe krajowe

2 000,00

Rne opaty i skadki


Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

700,00
5 000,00

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych


Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

1 500,00
1 000,00

Razem

378 046,00

Zacznik nr 7
do uchway nr XL/439/2009
Rady Miejskiej w Mawie
z dnia 30 grudnia 2009r.
Wydatki na realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Przeciwdziaania Narkomanii na 2010 rok
Lp.

Dzia
1

Rozdz.
2

851
85153

Nazwa
4

Kwota
5

Ochrona zdrowia

31 954,00

Zwalczanie narkomanii
wynagrodzenia osobowe pracownikw

31 954,00
12 435,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Razem

2 114,00
305,00
1 000,00
16 100,00
31 954,00

Zacznik nr 8
do uchway nr XL/439/2009
Rady Miejskiej w Mawie

z dnia 30 grudnia 2009r.


Dotacje podmiotowe w 2010 roku
Lp.

Dzia

Rozdzia

Nazwa instytucji

1
1

2
801

3
80101

Kwota dotacji

Katolicka Szkoa Podstawowa w Mawie

801

80104

Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek" w Mawie

369 586,00

3
4

801
801

80104
80110

Niepubliczne Przedszkole w Radzyminie


Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Mawie

11 249,00
337 176,00

801

80110

Niepubliczne Gimnazjum "Wyspianum" w Mawie

453 891,00

6
7

801
921

80110
92109

Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosych w Mawie


Miejski Dom Kultury w Mawie

158 862,00
846 812,00

8
9

921
921

92114
92116

Stacja Naukowa w Mawie


Miejska Biblioteka Publiczna w Mawie

67 500,00
635 000,00

10

921

92118

Muzeum Ziemi Zawkrzeskiej w Mawie

6
557 638,00

602 760,00

Ogem

4 040 474,00

Zacznik nr 9
do uchway nr XL/439/2009
Rady Miejskiej w Mawie
z dnia 30 grudnia 2009r.
Dotacje celowe dla podmiotw zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansw publicznych w 2010 roku
Lp.

Dzia

Rozdzia

Tre

Kwota dotacji

1
2
3
Jednostki sektora finansw publicznych

Nazwa jednostki

Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Ciechanowie

803

80395

200 000,00

Jednostki spoza sektora finansw Nazwa zadania


publicznych
1

854

85412

921

92105

921

92105

921

92105

921

92105

926

92605

Otwarty konkurs ofert na organizacj wypoczynku dla dzieci i modziey w 2010


roku
Otwarty konkurs ofert na realizacj zada publicznych w zakresie aktywacji dzieci i
modziey w 2010 roku

20 000,00

Otwarty konkurs ofert na realizacj zada publicznych w zakresie aktywacji osb


starszych w 2010 roku
Otwarty konkurs ofert na realizacj zada publicznych w zakresie dziaalnoci
kulturalnej w 2010 roku

20 000,00

Otwarty konkurs ofert na realizacj zada publicznych w zakresie dziaalnoci


kulturalnej - odnawiamy inicjatywy w 2010 roku
Otwarty konkurs ofert na realizacj zada publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku

15 000,00

Ogem

20 000,00

70 000,00

400 000,00
745 000,00

Zacznik nr 10
do uchway nr XL/439/2009
Rady Miejskiej w Mawie
z dnia 30 grudnia 2009r.
Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodw
i wydatkw rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych na 2010 rok
Lp.

1
I

Wyszczeglnienie

2
Rachunki dochodw wasnych jednostek
budetowych

Stan rodkw
obrotowych**
na pocztek
roku
3
39 446,99

Przychody*
ogem

4
519 817,00

Wydatki

w tym:
dotacje z
budetu***

na inwestycje

ogem

w tym: wpata
do budetu

Stan rodkw
obrotowych** na
koniec roku

10

w tym:

519 817,00

39 446,99

z tego:
1. Szkoa Podstawowa nr 6

0,00

24 040,00

24 040,00

0,00

2. Szkoa Podstawowa nr 7

0,00

35 600,00

35 600,00

0,00

3.Zesp Placwek Owiatowych nr 1

0,00

15 600,00

15 600,00

0,00

4.Zesp Placwek Owiatowych nr 2

0,00

45 000,00

45 000,00

0,00

5.Gimnazjum nr 1

3 966,17

28 044,00

28 044,00

3 966,17

6. Gimnazjum nr 2

35 480,82

17 000,00

17 000,00

35 480,82

0,00

115 300,00

115 300,00

0,00

8.Miejskie Przedszkole Samorzdowe nr 4

0,00

238233,00

238233,00

0,00

9.Miejski Orodek Pomocy Spoecznej

0,00

1000,00

1000,00

0,00

39 446,99

519 817,00

519 817,00

39 446,99

7.Miejskie
Przedszkole Samorzdowe nr 3

Ogem

W odniesieniu do dochodw wasnych jednostek budetowych


* dochody
** stan rodkw pieninych
*** rda dochodw wskazanych przez Rad Miejsk w Mawie

Zacznik nr 11
do uchway nr XL/439/2009
Rady Miejskiej w Mawie
z dnia 30 grudnia 2009r.
Zestawienie przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
na 2010 rok
Lp.
I

Wyszczeglnienie

Plan na 2010 rok


327 489,39

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku

III.
1.

Przychody

130 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


Gospodarka ciekowa i ochrona wd

130 000,00
130 000,00

Wpywy przekazane przez zarzd wojewdztwa z tytuu opat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska

130 000,00

Wydatki
Wydatki biece

457 489,39
457 489,39

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


Gospodarka ciekowa i ochrona wd

457 489,39
457 489,39

Akcja" Sprztanie wiata"

2.
IV.

3 000,00

Wykonanie przepustw na rz. Seracz


Selektywna zbirka odpadw na terenie m. Mawy

198 489,39
56 000,00

Usuwanie wyrobw zawierajcych azbest z obiektw budowlanych

200 000,00

Wydatki majtkowe

0,00
0,00

Zacznik nr 12
do uchway nr XL/439/2009
Rady Miejskiej w Mawie
z dnia 30 grudnia 2009r.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
Lp.

Dzia

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

czne koszty
finansowe

Planowane wydatki
rok 2010

600

60016

Budowa odwodnicy Zachodniej


Miasta Mawy P.T.

300 000,00

300 000,00

600

60016

Przebudowa chodnika w ul.


Wyspiaskiego w Mawie

200 000,00

200 000,00

z tego rda finansowania


dochody wasne
jst

A. kredyty
B. Poyczki
C. Papiery
wartociowe

300 000,00 A.
B.
C.
0,00 A.
B.
C. 200 000,00

rodki
pochodzce z
innych rde*
10

Jednostka
organizacyjna
realizujca
rodki
program
wymienione koordynujca
w art. 5 ust. 1
wykonanie
pkt 2 i 3 u.t.p.
programu
11

12

A.
B.
C.

WI

A.
B.
C.

WI

600

60016

Przebudowa chodnika w ul.


Reymonta w Mawie

200 000,00

200 000,00

A.
B.
C. 200 000,00

A.
B.
C.

WI

600

60016

Przebudowa chodnika w ul.


eromskiego w Mawie

100 000,00

100 000,00

A.
B.
C. 100 000,00

A.
B.
C.

WI

600

60016

Budowa ul. Braci Koszutzkich w


Mawie P.T.

50 000,00

50 000,00

50 000,00 A.
B.
C.

A.
B.
C.

WI

700

70005

Wykup nieruchomoci

500 000,00

500 000,00

500 000,00 A.
B.
C.

A.
B.
C.

GPP

750

75023

Zakup sprztu komputerowe go

20 000,00

20 000,00

20 000,00 A.
B.
C.

A.
B.
C.

ORG

754

75495

Wykonanie monitoringu wizyjnego


Miasta Mawy

400 000,00

400 000,00

A.
B.
C.

WI

852

85219

Zakup zabezpieczenia sieci


komputerowej

9 000,00

9 000,00

9000,00 A.
B.
C.

A.
B.
C.

MOPS

10

852

85232

Realizacja projektu: Mawskie


Centrum Integracji Spoecznej i
Zawodowej w ramach programu
Operacyjnego Kapita Ludzki

11 500,00

11 500,00

A.
B.
C.

A.
B.
C.

11

900

90001

Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni ciekw w Mawie P.T.

300 000,00

300 000,00

A.
B.

WI

C. 300 000,00

A.
B.
C.

12

900

90001

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i


sieci wodocigowej w ul. Zuzanny
Morawskiej w Mawie

800 000,00

800000,00

A.
B.
C. 800 000,00

A.
B.
C.

WI

13

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej na


odcinku ul. Warszawskiej w Mawie

200 000,00

200 000,00

A.
B.
C. 200 000,00

A.
B.
C.

WI

14

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej


wzdu trasy S-7 od stacji paliw do
ul. Polnej w Mawie

200 000,00

200 000,00

A.
B.
C. 140 000,00

A.
B.
C. 60 000,00

WI

15

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.


Marii Dbrowskiej P.T.

50 000,00

50 000,00

50 000,00 A.
B.
C.

A.
B.
C.

WI

16

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.


Ciechanowskiej w Mawie P.T.

50 000,00

50 000,00

50 000,00 A.
B.
C.

A.
B.
C.

WI

17

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul:


Studzieniec, Sosnowa, Brzozowa
P.T.

150 000,00

150 000,00

150 000,00 A.
B.
C.

A.
B.
C.

WI

18

900

90001

Budowa kanalizacji deszczowej w


ul. Oklnej w Mawie -odgazienie
boczne

100 000,00

100 000,00

0,00 A.
B.
C. 100 000,00

A.
B.
C.

WI

19

900

90004

Rewitalizacja Zabytkowego Parku


Miejskiego w Mawie - etap V

500 000,00

500 000,00

A.
B.
C. 500 000,00

A.
B.
C.

WI

20

900

90015

Budowa punktw wietlnych w ul.


30-leciaLWP w Mawie

130 000,00

130 000,00

A.
B.
C.

WI

4 270 500,00

4 270 500,00

A.
B.
C. 400 000,00

70 000,00 A.
B.
C. 60 000,00
1 199 000,00

11500,00

3 000 000,00

60 000,00

11 500,00

WS

* Wybra odpowiednie oznaczenie rdo finansowania


Kolumna 10
A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS....)
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda

Zacznik nr 13
do uchway nr XL/439/2009
Rady Miejskiej w Mawie
z dnia 30 grudnia 2009r.
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Lp.

Dzia

150

Rozdz.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

Okres
realizacji
(w latach)

15011 Przypieszenie wzrostu


konkurencyjnoci
wojewdztwa
mazowieckiego, przez
budowanie spoeczestwa informacyjnego i
gospodarki opartej na
wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowa-

czne koszty
finansowe

6
2010-2011

16035,00

Nakady
poniesione

Planowane wydatki
rok budetowy
2010

g
0,00

11 913,00

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

A. kredyty
B. poyczki
C. papiery
wartociowe

10

11 913,00 A.
B.
C.

2011 r.

201 2 r.

13

14

rodki
rodki
pochodzce z wymienione
innych rde* w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
11
A.
B.
C.

12

4 122,00

Jednostka
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
15
Umowa
partnerska z
wojewdztwem
mazowieckim

nych baz wiedzy o


Mazowszu."
2

600

60016 Budowa drogi gminnej


2008-201 1
dojazdowej do dzielnicy
przemysowej w Mawie
- etap II

14225640,00

1 586 440,00

7 539 600,00

750

75095 Realizacja projektu


"Rozwj elektronicznej
administracji w
samorzdach
wojewdztwa
mazowieckiego
wspomagajcej
niwelowanie dwudzielnoci potencjau
wojewdztwa."

801

2010-2012

19665,00

0,00

5115,00

80110 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr


1 w Mawie

2009-2010

480 723,41

280 723,41

200 000,00

A.
B.
C.

900

90004 Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego


w Mawie- etap IV

2008-2010

2 601 808,45

2112289,17

489519,28

161 247,65 A.
B.
C.

921

92195 Wypoyczam z domu


czyli e-usugi w
bibliotece

2009-2010

276 940,00

109800,00

167 140,00

4 089 252,58

8 413 287,28

Ogem

17620811,86

130940,00 A.
B.
C. 1 000 000,00

6 408 660,00 5 099 600,00

5115,00

8 730,00

Wl

5 820,00 Umowa
partnerska z
wojewdztwem
mazowieckim

A. 200 000,00
B.
C.

25071,00 A. B. C.

334 286,65

0,00

A.
B.
C.

328271,63

0,00

0,00

Wl

A. B. C.

142 069,00

0,00

0,00

Wl

6 879 000,63

5112452,00

5 820,00

1 000 000,00 0,00

0,00

Kolumna 11
A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np..od wojewody, MEN, UKFiS
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda

Zacznik nr 14
do uchway nr XL/439/2009
Rady Miejskiej w Mawie
z dnia 30 grudnia 2009r.
Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw
pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi
Lp.

Projekt

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

Klasyfikacja
Wydatki w
(dzia, rozdzia) okresie realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu) (6+7)

w tym:
rodki z
budetu
krajowego

Planowane wydatki

rodki z
budetu UE l
inne (art.5 ust.1
pkt.2 i 3 uofp)

2010 rok
Wydatki razem
(9+13)

z tego:
rodki z budetu krajowego**
Wydatki
razem
(10+11+12)

1
1

17 131 588,45

Wydatki
majtkowe razem:

3 110 671,70

Pogram:

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-201 3

14 020 916,75

8 224 787,28

obligacje

pozostae"

10

11

12

9
1 336 011,65

Priorytet l :

Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu

Dziaanie: 1 .7

Promocja gospodarcza

rodki z budetu UE i inne

z tego, rda finansowania:


poyczki i
kredyty

0,00

1 000 000,00

336 011,65

Wydatki razem
(14+15+16+17)

z tego, rda finansowania:


art.5 ust.1
pkt.2 uofp

poyczki i
kredyty

obligacje

14

15

16

13
6 888 775,63

0,00

0,00

0,00

art.5 ust.1 pkt.3


uofp
17
6 888 775,63

Przypieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu."
1.1

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
fezem wydatki:
zego: 2010 r.

1.2

16 035,00

16 035,00

0,00

11 913,00

11 913,00

0,00

2011 r.

4 122,00

4 122,00

0,00

2012 r.

0,00

0,00

0,00

2013 r.

0,00

Program:

150 15011

0,00|

11 913,00

11 913,00

11 913,00

0,00

0,00

130 940,00

6 408 660,00

6 408 660,00

0,00

0,00

0,00

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego


Priorytet III :

Regionalny system transportowy

Dziaanie: 3.1

infrastruktura drogowa

Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysowej w Mawie- etap II w latach 2009-2011
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki: z
tego: 2010 r.

23

600 60016

14 205 640,00

2 147 846,00

12 057 794,00

7 539 600,00

1 130940,00

6 408 660,00

2011 r.

5 099 600,00

764 940,00

4 334 660,00

201 2 r.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201 3 r.
1.3

3rogram:

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet:

Priorytet II : Przypieszenie e-Rozwoju Mazowsza

Dziaanie:

Dziaanie: 2.2

7 539 600,00

1 130 940,00

1 000 000,00

Rowj e-uslug

Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzlelnoci potencjau wojewdztwa"
Nazwa projektu:
Razem wydatki: z
tego: 2010 r.

1.4

750 75095

19 665,00

19 665,00

0,00

5 115,00

5 115,00

0,00

2011 r.

8 730,00

8 730,00

0,00

2012 r.

5 820,00

5 820,00

0,00

2013 r.

0,00

0,00

0,00

5 115,00

Program:

Program Operacyjny Kapita Ludzki

Priorytet:

Priorytet VII. Promocja integracji spoecznej

Dziaanie

Dziaanie Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej

Poddziaanie

Poddziaanie Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym

5 115,00

5 115,00

Nazwa projektu:

Mawskie Centrum Integracji Spoecznej i Zawodowej

Razem wydatki:
z tego 2010 r.

852

11 500,00

1 725.00

9 775,00

85232

11 500,00

1 725.0C

9 775.0C

11 500,00

1 725,00

1 725.0C

9 775,00

9 775,00

489 519,28

161 247,65

161 247,65

328 271,63

328 271,63

25 071,00

142 069,00

142 069,00

243 966,60

1 382 477,40

011 r.
01 2 r.
013 r.
3rogram:

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego


Priorytet VI :

Wykorzystanie walorw naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Dziaanie 6.1.

Kultura

Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mawie - etap IV w latach 2009-2010


Priorytet:
Dziaanie:
1.5

Nazwa projektu:
Razem wydatki:

900

tego 2010 r.

90004

2011 r.

2 601 808,45

883 859,70

1 717 948,75

489 519,28

161 247,55

328 271,63

58

201 2 r.
201 3 r.

1.6

Program:

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego


Priorytet II :

Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Dziaanie 2.2

Rozwj e-usug

Wypoyczam z domu czyli e-usugi w bibliotece


Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

13

z tego 2010 r.

921

276 940,00

41 541,00

235 399,00

92195

167 140,00

25 071,00

142 069,00

167 140,00

25 071,00

1 626 444,00

243 966,60

1 382 477,40

1 626 444,00

243 966,60

110 654,00

16 598,10

16 598,10

94 055,90

94 055,90

227 368,50

1 288 421,50

1 288 421,50

579 978,25

8 271 253,03

2011 r.
201 2 r.
201 3 r.
2
2.1

Wydatki biece
razem:
Program:

Program Operacyjny Kapita Ludzki

Priorytet

Priorytet VIII: Regionalne Kadry Gospodarki

Dziaanie

Dziaanie 8.1 Rozwj Pracownikw i przedsibiorstw w regionie

Poddziaanie

Poddziaanie 8. Wsparcie procesw adaptacyjnych modernizacyjnych w regionie

Nazwa projektu:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 382 477,40

Przedsibiorczo w perspektywie zmian gospodarczych

Razem wydatki:
z tego: 2010 r.

750

110 654,00

16 598,10

94 055,90

75095

110 654,00

16 598,10

94 055,90

2011 r.
201 2 r.
2013 r.
Program:

Program Operacyjny Kapita Ludzki

Priorytet:

Priorytet VII: Promocja integracji spoecznej

Dziaanie

Dziaanie Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej

Poddziaanie

Poddziaanie Aktywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym

Nazwa projektu:

Mawskie Centrum Integracji Spoecznej i Zawodowej

Razem wydatki:
z tego 2010 r.

852

1 515 790,00

227 368,50

1 288 421,50

85232

1 515 790,00

227 368,50

1 288 421,50

1 51 5790,00

227 368,50

18 758 032,45

3 354 638,30

15 403 394,15

9 851 231,28

1 579 978,25

2011 r.
2012 r.
2013 r.
Ogem

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

8 271 253,03

wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

Zmiany w stanie mienia komunalnego - grunty w okresie od 1 stycznia 2008r. do 1 stycznia 2009r.
Opis mienia komunalnego
wg grup rodzajowych

Powierzchnia [ha]

Ilo
[szt.]

Sposb zagospodarowania

1. Tereny zielone

2. Lasy

3. Grunty orne

+ 1,48

-4

+ 6,50

-5,02

4. Drogi

+ 1,48

+ 17

+ 1,48

5. Ogrody dziakowe

6. Dziaki budowlane

-0,24

-6

-0,24

7. Dziaki przem.-handl.

+ 3,06

+ 14

+ 3,06

W bezporednim
zarzdzie gminy

Wieczyste uytkowanie

Dzierawa lub
najem

Trway zarzd lub


uytkowanie

Inne np. aport

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia [ha]

Grunty:

8. Cmentarze komunalne

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzie 1.01.2009r.


Opis mienia komunalnego

Jednostka
miary

Ilo

Warto inwentarzowa
w z

Sposb zagospodarowania
W bezporednim
zarzdzie gminy

Wieczyste
uytkowanie

Dzierawa lub
najem

Trway zarzd lub


uytkowanie

Inne np. aport

Ilo

Ilo

Ilo

Ilo

Ilo

Warto wz

Warto wz

Warto wz

Warto wz

Warto wz

I. Budynki w zarzdzie TBS


sp. z o.o.
1. Budynki mieszkalne

szt.

130

14.510.996,45

130
14.510.996,45

2. Orodki kultury

szt.

3. Obiekty usugowoprodukcyjne

szt.

4. Inne budynki

szt.

3
7

3.518.541,82
946.131,47

425.869,78

3.092.672,04

7
946.131,47

57

4.407.673,13

57
4.407.673,13

II. Zakad Usug Kom.


'USKOM"
1. Inne budynki

szt.

221.764,00

2/221.764,00

szt.

184.187,00

3/184.187,00

szt.

12.888,00

2/12.888,00

1. Obiekty usugowoprodukc.

szt.

650.290,00

4/650.290,00

2. Inne budynki

szt.

101.718,00

2/101.718,00

szt.

9.668.495,00

szt.

122.369,02

1.Przedszkola

szt.

3.987.304,42

5/3.987.304,42

2. Szkoy

szt.

13.367.487,41

6/13.367.487,41

3.Inne budynki

szt.

4.598.894,48

4/4.598.894,48

szt.

702.200,00

962.500,00

III. ZWKiO 'WOD-KAN'


1. Inne budynki
IV. Mawskie Przeds.
Drogowo - Mostowe
1. Inne budynki
V. Przedsibiorstwo Ener.
Cieplnej

VI. Miejski Orod. Sportu i


Rekreac.
1. Inne budynki

5/9.668.495,00

VII.TBS sp. z o.o.


1. Obiekty usu-gowoprodukc.

3/122.369,02

VIII. Miejskie Zak-ad


Obsugi Szk

IX. Miejska Biblioteka


Publiczna
1. Brblroteka
X. Muzeum Ziemi Zawkrzeskiej
1.Orodki kultury

szt.

1/702.200,00
-

1/962.500,00

Uwaga: Gmina Miejska Mawa jest wacicielem 3,38% udziaw Zakadu Usug Komunalnych ' USKOM" Sp. z o.o. W informacji
podano warto mienia odpowiadajcego udziaom gminy.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzie 1 stycznia 2009r. - Zestawienie


Opis
mienia komunalnego

Jednostka
miary

Ilo

Warto
inwentarzowa w z

1. Budynki mieszkalne

szt.

130

14.510.996,45

2. Przedszkola

szt.

Sposb zagospodarowania
W bezporednim
zarzdzie gminy

Wieczyste
uytkowanie

Dzierawa lub
najem

Trway zarzd lub


uytkowanie

Inne np. aport

Ilo

Ilo

Ilo

Ilo

Ilo

Warto w z

Warto w z

Warto w z

Warto w z

Warto w z

Obiekty:
130
14.510.996,45
5

3.987.304,42

5
3.987.304,42

3. Szkoy

szt.

13.367.487,41

6
13.367.487,41

4. Biblioteki

szt.

702.200,00

1
702.200,00

5. Orodki kultury

szt.

6. Obiekty usugowoprodukcyjne

szt.

7. Inne budynki

szt.

4
14
75

4.481.041,82
1.718.790,49
19.195.619,61

425.869,78

3.092.672,04

962.500,00

946.131,47

650,290,00

122.369,02

57

4.407.673,13

9.668.495,00

4.713.500,48

405.951,00

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2008r. do 1 stycznia 2009r.


Opis
mienia komunalnego

Jednostka
miary

Ilo

Warto
inwentarzowa w z

Sposb zagospodarowania
W bezporednim
zarzdzie gminy

Wieczyste uytkowanie

Dzierawa lub
najem

Trway zarzd lub


uytkowanie

Inne np. aport

Ilo

Ilo

Ilo

Ilo

Ilo

1. Budynki mieszkalne

szt.

-14

+ 2.037.814,59

2. Przedszkola

szt.

Warto w z

Warto w z

Warto w z

Warto w z

Warto w z

Obiekty:

3. Szkoy

-1

szt.

4. Biblioteki
5. Orodki kultury
6. Obiekty usugowoprodukcyjne

szt.

7. Inne budynki

szt.

-1

-127.600,00

+ 1.365.869,79

+ 0,78

+ 0,04

-10

+ 149.121,47

313.029,36

-14

-1

-250.831,78

-1.399,00

+1.365.869,79

szt.

-127.600,00

szt.

-14
+ 2.037.814,59

+ 0,82

-10

-163.907,89

-15

- 252.230,78

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzie 1 stycznia 2009r. - Grunty


Opis mienia komunalnego
wg grup rodzajowych

Powierzchnia [ha]

Ilo
[szt.]

5,32
-

3. Grunty rolne

Sposb zagospodarowania
W bezporednim
zarzdzie gminy

Wieczyste uytkowanie

Dzierawa lub
najem

Trway zarzd lub


uytkowanie

Inne np. aport

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia [ha]

Powierzchnia [ha]

5,32

97,36

117

61,94

1,21

34,21

4. Drogi

92,20

652

92,20

5. Ogrody dziakowe

37,17

37,17

6. Dziaki budowlane

140,02

965

62,94

65,08

1,84

9,16

1,00

7. Dziaki przem.-handl.

40,80

112

12,42

23,39

1,91

3,08

8. Cmentarze komunalne

7,94

7,94

Grunty:
1. Tereny zielone
2. Lasy

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2010 i lata nastpne


Lp.

Wyszczeglnienie

Kwota dugu na dzie


31.12.2009
3

Prognoza
Umorzenia

2010

2011

2012

2013

2014

10

11

1.

Zobowizania wg tytuw
dunych: (1.1+1.2+1.3)

32 738 561,11

41056 949,11

36 738 561,11

34 503 132,00

31 318 388,00

28 518 388,00

1.1

Zacignite zobowizania (bez


zobowiza okrelonych w art.
170 ust. 3) z tytuu:

32 738 561,11

32 738 561,11

35 738 561,11

33 503 132,00

30 318 388,00

27 518 388,00

0,00

poyczek

923 720,00

923 720,00

554 232,00

184744,00

0,00

kredytw

514841,11

514841,11

65 941,11

0,00

0,00

0,00

obligacji

31300000,00

31300 000,00

35 118 388,00

33 318 388,00

30 318 388,00

27 518 388,00

7 318 388,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1000000,00

1 000 000,00

1000000,00

1 000 000,00

1.2

Planowane w roku budetowym (bez zobowiza


okrelonych w art. 170 ust. 3):

poyczki

kredyty, w tym:
EBOiR

c
1.3

obligacje

7 318 388,00

Poyczki, kredyty i obligacje (w


zwizku z umow okrelon w
art. 170 ust. 3):

1 000 000,00

Zacignite zobowizania

Planowane zobowizania
(Obligacje)

1 000 000,00

2.

Obsuga dugu
(2.1+2.2+2.3)

5 883 742,86

5 100 683,71

4 793 476,81

4 183 650,43

4 159 684,70

2.1

Spata rat kapitaowych z


wyczeniem zobowiza
okrelonych w art.169 ust.3

4 367 828,86

3 285 719,71

3 235 873,81

2 851 957,43

3 052 788,70

kredytw i poyczek

wykup papierw wartociowych

udzielonych porcze

2.2

818 388,00

435 429,11

184744,00

0,00

0,00

3 500 000,00

2 800000,00

3 000 000,00

2 800000,00

3 000 000,00

49440,86

50 290,60

51 129,81

51 957,43

52788,70

Spata rat
kapitaowych z tytuu
zobowiza okrelonych w
art.169 ust.3

2.3

Spata odsetek i dyskonta

1 515 914,00

1 814 964,00

1 557 603,00

1 331 693,00

1 106 896,00

3.

Prognozowane dochody
budetowe

76 463 682,14

75 452 620,00

76 207 146,00

76 969 218,00

77 738 910,00

4.

Prognozowane wydatki
budetowe

80 463 682,14

75 452 620,00

76 207 146,00

76 969 218,00

77 738 910,00

5.

Prognozowany wynik
finansowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Relacje do dochodw
(w %):

6.1

dugu (art. 170 ust. l)(l-2.1.a2.1.b.-

48,05

44,40

41,10

37,05

32,83

46,74

43,08

39,78

35,75

31,54

7,69

6,76

6,29

5,44

5,35

7,69

6,76

6,29

5,44

5,35

2.2):3
6.2

dugu po
uwzgldnieniu
wycze (art. 170
ust. 3)
(1.1+1.2-2. La 2.1.b): 3

6.3

spaty zaduenia
(art. 169 ust. 1)(2:3)

6.4

spaty zaduenia po
uwzgldnieniu wycze (art.
169 ust.3) (2.1+2.3):3

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

12

13

14

15

16

17

18

2025
6

25 518 388,00

20 518 388,00

16 500 000,00

13 300 000,00

9 500 000,00

5 500 000,00

5 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 518 388,00

20 518 388,00

16 500 000,00

13 300 000,00

9 500 000,00

5 500 000,00

5 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 518 388,00

20 518 388,00

16 500000,00

13 300 000,00

9 500 000,00

5 500000,00

5 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 967 652,82

4 895 037,95

3 863 420,86

4 364 497,96

4 461 945,50

360 799,66

5 558 666,64

59 546,62

60 439,79

6134

6134

4 053 616,82

3 072 835,95

3 255 274,86

3 856 103,96

4 056 945,50

57 799,66

5 558 666,64

59 546,62

60 439,79

6134

6134

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

3 018 388,00

3 200 000,00

3 800000,00

4 000 000,00

0,00

5 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 616,82

54 447,95

55 274,86

56 103,96

56 945,50

57 799,66

58666,64

59 546,62

60 439,79

61 346,37

62 266,54

0,00

0,00

1 000 000,00

1000000,00
914 036,00

822 202,00

608 146,00

508 394,00

405 000,00

303 000,00

0,00

0,00

78 516 299,00

79 301 462,00

80 094 477,00

80 895 422,00

81704 376,00

82 521 420,00

83 346 634,00

84 180 100,00

85 021 901,00

85 87 120,00 86 730 841,00

78 516 299,00

79 301 462,00

80 094 477,00

80 895 422,00

81704 376,00

82 521 420,00

83 346 634,00

84 180 100,00

85 021 901,00

85 87 120,00 86 730 841,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,41

20,81

16,61

11,74

6,73

6,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,13

22,07

16,61

11,74

6,73

6,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,33

6,17

4,82

5,40

5,46

0,44

6,67

0,07

0,07

0,07

0,07

6,33

4,91

4,82

5,40

5,46

0,44

6,67

0,07

0,07

0,07

0,07

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

10

11

12

13

14

15

16

2035
17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 200,52

64 148,50

65 110,71

66 087,35

67 078,63

68 084,79

69 106,03

70 142,60

71 194,71

72 262,61

63 200,52

64 148,50

65 110,71

66 087,35

67 078,63

68 084,79

69 106,03

70 142,60

71 194,71

72 262,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 200,52

64 148,50

65110,71

66087,35

67 078,63

68084,79

69 106,03

70 142,60

71 194,71

72 262,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 598 150,00

88 474 131,00

89 358 873,00

90 252 461,00

91 154 986,00

92 066 536,00

92 987 201,00

93 917 073,00

94 856 244,00

95 804 806,00

87 598 150,00

88 474 131,00

89 358 873,00

90 252 461,00

91 154 986,00

92 066 536,00

92 987 201,00

93 917 073,00

94 856 244,00

95 804 806,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,08

0,08

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,08

0,08

2036

2037

2038

2039

2040

18

15

16

17

18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 346,52

74 446,69

75 563,37

76 696,79

74 879,47

73 346,52

74 446,69

75 563,37

76 696,79

74 879,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 346,52

74 446,69

75 563,37

76696,79

74 879,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 762 854,00

97 730 483,00

98 707 788,00

99 694 866,00

100 691 814,00

96 762 854,00

97 730 483,00

98 707 788,00

99 694 866,00

100 691 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,08

0,08

0,08

0,07

0,08

0,08

0,08

0,08

0,07

Burmistrz Miasta:
mgr Sawomir Kowalewski