You are on page 1of 2

POROZUMIENIE z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie powierzenia Gminie Sanniki realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel zwane dalej porozumieniem, zawarte pomidzy: Wojewod Mazowieckim - Panem Jackiem Kozowskim, zwanym dalej Wojewod, a Gmin Sanniki, zwan dalej Gmin", reprezentowan przez: Gabriela Wieczorka Wjta Gminy Sanniki. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r: o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311, z pn. zm.1)) oraz art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539, z pn. zm.2)) strony ustalaj, co nastpuje: 1. Wojewoda powierza a Gmina przyjmuje obowizek wykonania nowego urzdzenia mogiy zbiorowej WP na cmentarzu parafialnym w Osmolinie. 2. Na realizacj zadania, o ktrym mowa w 1 porozumienia, Wojewoda przyznaje Gminie dotacj celow w wysokoci 4 000z, (sownie: cztery tysice zotych). 3. Gmina zobowizuje si do: 1) racjonalnego wykorzystania dotacji, wycznie na cel okrelony w 1 porozumienia, w terminie do dnia 31 padziernika 2010r.; 2) prowadzenia obsugi finansowo - ksigowej w sposb zapewniajcy kontrol wydatkowania dotacji przekazanej przez Wojewod. 4.1. Dotacj celow, o ktrej mowa w 2, Wojewoda przekae na rachunek bankowy Gminy w Banku Spdzielczym Mazowsze w Pocku Oddzia Sanniki Nr 38 9042 1026 0710 0101 2000 0020 po otrzymaniu nastpujcych dokumentw: 1) kserokopii faktury wykonawcy prac potwierdzonej za zgodno z oryginaem przez Skarbnika Gminy; 2) protoku odbioru prac; 3) dokumentacji fotograficznej wykonanych prac. 2. Prace realizowane systemem gospodarczym musz posiada rozliczenia z zakupionych i wbudowanych materiaw. 5.1. Dotacja, o ktrej mowa w 2, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na konto Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego w Warszawie: NBP O/O Warszawa nr 86101010100100672230000000 wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zalegoci podatkowej do dnia 31 stycznia roku nastpujcego po roku, w ktrym udzielono dotacji. 2. Kserokopi przelewu bankowego dotyczcego zwrotu naley przesa na adres: Mazowiecki Urzd Wojewdzki w Warszawie, Wydzia Polityki Spoecznej, ul. Czerniakowska 44, Warszawa 00-717. 6. Strony zgodnie ustalaj, e: 1) Wojewoda: a) sprawuje kontrol sposobu wykorzystania dotacji, stosujc kryterium zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci, b) ma prawo wgldu w dokumentacj zwizan z wykorzystaniem dotacji; 2) Gmina: a) przedstawia na danie Wojewody dokumenty dotyczce sposobu wykorzystania dotacji oraz rozliczenia finansowe, b) uzgadnia z Mazowieckim Wojewdzkim Konserwatorem Zabytkw projektowane prace, o ile dotycz obiektw podlegajcych ochronie konserwatorskiej. 7. Zadania i uprawnienia Wojewody, o ktrych mowa w porozumieniu, wykonuj w imieniu Wojewody Dyrektorzy Wydziaw: Polityki Spoecznej oraz Finansw Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego w Warszawie.

8. Wojewoda moe rozwiza porozumienie bez wypowiedzenia w przypadku wykorzystywania dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem. 9. Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie maj przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz inne przepisy dotyczce spraw objtych porozumieniem. 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem niewanoci. 11. Porozumienie zawiera si na czas okrelony, do dnia 31 grudnia 2010r. 12. Porozumienie sporzdza si w piciu jednobrzmicych egzemplarzach; trzy egzemplarze dla Wojewody i dwa dla Gminy. 13. Porozumienie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 14. Porozumienie wchodzi w ycie z dniem podpisania.
1)

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 1959r. Nr 11, poz. 62, z 1990r. Nr 34, poz. 198, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2005r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006r. Nr 144, poz. 1041. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2008r. Nr 220, poz. 1419 oraz z 2009r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664.

Wojewoda Mazowiecki: Jacek Kozowski Wjt Gminy Sanniki: Gabriel Wieczorek