You are on page 1of 11

UCHWAA Nr XXIX/258/2008

RADY GMINY NADARZYN


z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w planie dochodw i wydatkw budetu gminy w 2008 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
249, poz. 2104 ze zm.), w zwizku z art. 2 ust. 1, art. 3 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449), Rada
Gminy Nadarzyn uchwala, co nastpuje:
1. Zwiksza si plan dochodw budetu gminy w kwotach okrelonych w zaczniku nr 1 do niniejszej
uchway o kwot 431.298z.
2. Zwiksza si plan wydatkw budetu Gminy w kwotach okrelonych w zaczniku nr 2 do niniejszej
uchway o kwot 315.135,31z.
3. Zmienia si plan wydatkw inwestycyjnych wg zacznika nr 3 do niniejszej uchway.
4. Zmienia si limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 wg zacznika nr 4 do niniejszej uchway.
5. Zmienia si plan przychodw i rozchodw budetu gminy na 2008 rok wg zacznika nr 5
do niniejszej uchway.
6. Zmienia si plan przychodw i wydatkw GFOiGW na 2008 rok zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.
7. Zmienia si plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych zgodnie z zacznikiem nr 7 do niniejszej uchway.
8.1. Rnica midzy kwot planowanych dochodw a kwot planowanych wydatkw wynosi
7.125.611,38z i stanowi planowany deficyt budetu.
rdem sfinansowania planowanego deficytu bdzie poyczka w wysokoci 2.673.218,03z, kredyt w
wysokoci 3.000.000z oraz wolne rodki w wysokoci 1.452.393,35z.
9. Docza si do uchway prognoz cznej kwoty dugu i spat na 2008 rok i lata nastpne.
10. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Nadarzyn.
11. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w trybie przewidzianym dla aktw
prawa miejscowego.
Przewodniczcy Rady Gminy Nadarzyn
Piotr Kozowski

Zacznik nr 1
do uchway nr XXIX/258/2008
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 26 listopada 2008r.
Plan dochodw
Dzia Rozdzia
801

Tre
Owiata i wychowanie

80101

80104

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie

390 725,00

250 000,00

640 725,00

Szkoy podstawowe
6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw
gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde
Przedszkola

42 060,00
0,00

200 000,00
200 000,00

242 060,00
200 000,00

347 000,00

50 000,00

397 000,00

6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw

0,00

50 000,00

50 000,00

gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde


852

Pomoc spoeczna
Orodki pomocy spoecznej

1 880 400,00
81 300,00

7 200,00
2 700,00

1 887 600,00
84 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj


wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)
Pozostaa dziaalno

81 300,00

2 700,00

84 000,00

41 289,00

4 500,00

45 789,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj


wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)
Edukacyjna opieka wychowawcza

41 000,00

4 500,00

45 500,00

10 359,00

174 098,00

184 457,00

10 271,00

174 098,00

184 369,00

10 271,00

174 098,00

184 369,00

85219

85295

854
85415

Pomoc materialna dla uczniw


2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj
wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

Razem:

64 516 461,72

431 298,00 64 947 759,72

Zacznik nr 2
do uchway nr XXIX/258/2008
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 26 listopada 2008r.
Plan wydatkw
Dzia Rozdzia
010
01095

600

Tre

Przed zmian
2 199 110,00

Zmiana
9 735,00

Po zmianie
2 208 845,00

Pozostaa dziaalno
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

91 908,00
273,34

9 735,00
1,00

101 643,00
274,34

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

11 000,00

2 262,00

13 262,00

4300 Zakup usug pozostaych


4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

27 735,00
2 800,00

9 272,00
- 1 800,00

37 007,00
1 000,00

9 763 518,00

75 351,00

9 838 869,00

8 971 206,00
451 413,00

75 351,00
- 441 413,00

9 046 557,00
10 000,00

231 871,00
228 872,00

573 516,00
- 62 583,00

805 387,00
166 289,00

0,00

5 831,00

5 831,00

1 215 003,00

103 000,00

1 318 003,00

186 193,00

103 000,00

289 193,00

46 309,00
9 308 115,40

103 000,00
- 141 385,00

149 309,00
9 166 730,40

135 032,00

4 600,00

139 632,00

22 000,00
450,00

3 600,00
300,00

25 600,00
750,00

Rolnictwo i owiectwo

Transport i czno
60016

Drogi publiczne gminne


4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4270 Zakup usug remontowych
4300 Zakup usug pozostaych
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
Gospodarka mieszkaniowa

700
70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami


4300 Zakup usug pozostaych
Administracja publiczna

750
75011

Urzdy wojewdzkie
4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki

75022

4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby


cywilnej
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 319,00

700,00

3 019,00

310 047,00

- 15 460,00

294 587,00

3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych


4410 Podre subowe krajowe

225 000,00
4 700,00

- 9 960,00
- 2 000,00

215 040,00
2 700,00

4 500,00

- 3 500,00

1 000,00

8 732 122,40
9 545,00

- 130 525,00
600,00

8 601 597,40
10 145,00

185 000,00
723 562,00

28 000,00
130 000,00

213 000,00
853 562,00

4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby


cywilnej
75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4300 Zakup usug pozostaych
4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

7 700,00

580,00

8 280,00

4430 Rne opaty i skadki


4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

72 000,00
26 322,00

- 15 000,00
- 2 336,00

57 000,00
23 986,00

4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby


cywilnej
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

35 000,00

- 10 000,00

25 000,00

86 900,00

6 000,00

92 900,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


754
75404

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


Komendy wojewdzkie Policji
3000 Wpaty jednostek na fundusz celowy

75412

Ochotnicze strae poarne


4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia

756

75647

757
75702

801

1 681 507,00
195 000,00

180 000,00

15 000,00

195 000,00

1 309 357,00
67 000,00

28 050,00
4 900,00

1 337 407,00
71 900,00

- 1 129,00

111 634,00

20 000,00
24 000,00

2 500,00
15 600,00

22 500,00
39 600,00

4300 Zakup usug pozostaych


4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

94 848,00
0,00

5 149,00
420,00

99 997,00
420,00

4430 Rne opaty i skadki


Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem

5 196,00
83 208,00

610,00
- 5 186,00

5 806,00
78 022,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych


4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

83 208,00

- 5 186,00

78 022,00

Obsuga dugu publicznego


Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

Rezerwy oglne i celowe


4810 Rezerwy
Owiata i wychowanie

80101

3 227 100,00

43 050,00
15 000,00

112 763,00

Rne rozliczenia
75818

- 268 369,00

1 638 457,00
180 000,00

4260 Zakup energii


4270 Zakup usug remontowych

8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych,


kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych,
zwizanych z obsug dugu krajowego.
758

3 495 469,00

Szkoy podstawowe
2540 Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki
systemu owiaty

70 000,00

- 5 186,00

64 814,00

392 300,00
392 300,00

56 300,00
56 300,00

448 600,00
448 600,00

392 300,00

56 300,00

448 600,00

6 275 959,00

- 139 001,69

6 136 957,31

380 000,00
380 000,00

- 139 001,69
- 139 001,69

240 998,31
240 998,31

18 075 939,00

187 227,00 18 263 166,00

9 724 765,00
40 000,00

144 502,00
9 827,00

9 869 267,00
49 827,00

290 134,00
11 400,00

550,00
- 5 700,00

290 684,00
5 700,00

3 821 595,00

109 300,00

3 930 895,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne


4120 Skadki na Fundusz Pracy

690 953,00
107 601,00

13 300,00
4 200,00

704 253,00
111 801,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe


4210 Zakup materiaw i wyposaenia

30 400,00
245 986,00

1 720,00
48 470,00

32 120,00
294 456,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


3240 Stypendia dla uczniw
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek


4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki
4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby
cywilnej
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

31 671,00

2 000,00

33 671,00

495 536,00
30 320,00

- 11 800,00
- 4 320,00

483 736,00
26 000,00

6 710,00

- 1 618,00

5 092,00

226 097,00
3 617,00

- 26 408,00
- 1 700,00

199 689,00
1 917,00

3 020,00

260,00

3 280,00

1 100,00
15 268,00

1 050,00
- 749,00

2 150,00
14 519,00

5 808,00

- 1 000,00

4 808,00

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

16 414,00

7 120,00

23 534,00

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych


2540 Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki
systemu owiaty

45 000,00
45 000,00

- 29 195,00
- 29 195,00

15 805,00
15 805,00

80104

Przedszkola
2540 Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki
systemu owiaty

3 977 048,00
936 000,00

51 800,00
50 000,00

4 028 848,00
986 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

70 977,00
1 287 906,00

300,00
7 000,00

71 277,00
1 294 906,00

238 536,00

- 7 600,00

230 936,00

34 923,00

300,00

35 223,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne


4120 Skadki na Fundusz Pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

9 000,00

540,00

9 540,00

107 202,00
7 546,00

17 371,00
2 290,00

124 573,00
9 836,00

4270 Zakup usug remontowych

27 295,00

- 5 500,00

21 795,00

4280 Zakup usug zdrowotnych


4300 Zakup usug pozostaych

2 999,00
38 775,00

- 254,00
- 11 002,00

2 745,00
27 773,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

80110

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

2 943,00

- 250,00

2 693,00

4370 Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


stacjonarnej

6 851,00

- 2 000,00

4 851,00

4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby


cywilnej
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

7 157,00

- 40,00

7 117,00

3 962,00

- 1 240,00

2 722,00

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji


Gimnazja

4 687,00
4 101 383,00

1 885,00
3 195,00

6 572,00
4 104 578,00

122 326,00

- 3 000,00

119 326,00

1 493 515,00
285 131,00

42 500,00
- 16 500,00

1 536 015,00
268 631,00

42 389,00

900,00

43 289,00

500,00

- 500,00

0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4140 Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych

- 1 526,00

245 484,00

- 940,00
- 400,00

109,00
580,00

4430 Rne opaty i skadki


4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

784,00
1 960,00

- 784,00
- 800,00

0,00
1 160,00

80146

4300 Zakup usug pozostaych


Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
3250 Stypendia rne
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
4260 Zakup energii
4300 Zakup usug pozostaych
Pomoc spoeczna

852
85219
85295
854
85401

Orodki pomocy spoecznej

90001

2 000,00

9 128,00

- 18 885,00
17 900,00

1 086 279,00
185 072,00

167 172,00
60 571,00

17 900,00
- 975,00

185 072,00
59 596,00

16 680,00

- 1 975,00

14 705,00

43 891,00
949 643,79

1 000,00
0,00

44 891,00
949 643,79

40 000,00

- 21 500,00

18 500,00

10 000,00
30 000,00

- 1 500,00
- 20 000,00

8 500,00
10 000,00

239 610,79
85 000,00

21 500,00
17 000,00

261 110,79
102 000,00

12 000,00

2 500,00

14 500,00

77 430,79
2 458 431,60

2 000,00
7 200,00

79 430,79
2 465 631,60

346 710,00

2 700,00

349 410,00

206 751,00
112 986,00

2 700,00
4 500,00

209 451,00
117 486,00

3110 wiadczenia spoeczne

112 986,00

4 500,00

117 486,00

591 253,00
286 886,00

- 4 292,00
- 8 850,00

586 961,00
278 036,00

20 487,00
192 293,00

- 100,00
- 4 800,00

20 387,00
187 493,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

38 475,00

- 3 650,00

34 825,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy


Pomoc materialna dla uczniw

6 245,00
60 271,00

- 300,00
4 558,00

5 945,00
64 829,00

4 558,00

55 533,00

Edukacyjna opieka wychowawcza


wietlice szkolne

3240 Stypendia dla uczniw


900

7 128,00
1 105 164,00
167 172,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Pozostaa dziaalno

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

85415

80 292,00
2 290,00

1 049,00
980,00

80113

85154

720,00

500,00
350,00

247 010,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych


Dowoenie uczniw do szk

85153

280,00

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet


4410 Podre subowe krajowe

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

851

440,00
79 792,00
1 940,00

50 975,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


Gospodarka ciekowa i ochrona wd

15 161 717,00
13 347 492,00

122 617,00 15 284 334,00


10 000,00 13 357 492,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

13 324 230,00

10 000,00 13 334 230,00

90003
90004

Oczyszczanie miast i wsi


4300 Zakup usug pozostaych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych

90015
90017

Owietlenie ulic, placw i drg

283 793,00

- 45 000,00

238 793,00

283 793,00
29 000,00

- 45 000,00
8 349,00

238 793,00
37 349,00

0,00

3 279,00

3 279,00

26 000,00
3 000,00

4 570,00
500,00

30 570,00
3 500,00

681 100,00

4 300,00

685 400,00

4270 Zakup usug remontowych


Zakady gospodarki komunalnej

88 100,00
450 000,00

4 300,00
50 000,00

92 400,00
500 000,00

6210 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie


kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw
budetowych

450 000,00

50 000,00

500 000,00

370 332,00

94 968,00

465 300,00

120 948,00
186 000,00

25 000,00
65 700,00

145 948,00
251 700,00

90095

Pozostaa dziaalno
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki

926

Kultura fizyczna i sport


Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

92605

3250 Stypendia rne


4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

53 384,00

4 268,00

57 652,00

2 130 219,00
2 130 219,00

520,00
520,00

2 130 739,00
2 130 739,00

11 640,00
379 050,00

520,00
- 1 640,00

12 160,00
377 410,00

1 640,00

87 050,00

85 410,00

Razem:

71 758 235,79

315 135,31 72 073 371,10

Zacznik nr 3
do uchway nr XXIX/258/2008
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 26 listopada 2008r.
Plan wydatkw inwestycyjnych
Dzia Rozdzia
010

Tre
Rolnictwo i owiectwo

01010

Po zmianie

0,00

2 008 000,00

2 008 000,00
2 008 000,00

0,00
0,00

2 008 000,00
2 008 000,00

151 700,00
151 700,00

0,00
0,00

151 700,00
151 700,00

52 000,00

0,00

52 000,00

52 000,00
804 300,00

0,00
0,00

52 000,00
804 300,00

804 300,00
1 000 000,00

0,00
0,00

804 300,00
1 000 000,00

Dochody wasne jst

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

Transport i czno
Drogi publiczne gminne

8 060 081,00
8 060 081,00

0,00
0,00

8 060 081,00
8 060 081,00

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Budowa wodocigu w Starej Wsi


Dochody wasne jst
Budowa wodocigu: ul. Mszczonowska, ul. boczna od ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie, w Mochowie
Dochody wasne jst
Rozbudowa i przebudowa SUW Walendw

60016

Zmiana

2 008 000,00

Budowa wodocigu na ul. Polnej w Nadarzynie


Dochody wasne jst

600

Przed zmian

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

8 054 250,00

0,00

8 054 250,00

Budowa chodnikw (ul. Magnolii i Spacerowa w Strzeniwce,


ul. Pogodna, Akacjowa, Niezapominajki w Nadarzynie, ul. Parkowa, Piaskowa i Przemysowa w Rozalinie)

600 000,00

0,00

600 000,00

Dochody wasne jst


Budowa drg (Krakowiany - nakadka bitumiczna, Nadarzyn ul.
Modrzewiowa i Przejazdowa - projekty, Rozalin - nawierzchnia
przystanku autobusowego przy ul. Rukoli)

600 000,00
231 250,00

0,00
0,00

600 000,00
231 250,00

Dochody wasne jst


Budowa drg(Lazurowa, Echa Lene-Urzut,ZielonaWolica,Cisowa,Rosy-Kajetany,Bajkowa,Baniowa,PoudniowaStara Wie, Kawalerska, Parkowa, Piaskowa-Rozalin, Wola
Krakow.,Magnolii-Strzeniwka,Pogodna,Spokojna,MaciejkiNadarzyn,Grna,Nadrzeczna i skrzyow.-Rusiec)

231 250,00
7 183 000,00

0,00
0,00

231 250,00
7 183 000,00

7 183 000,00

0,00

7 183 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

Dochody wasne jst


Konserwacja nawierzchni drogi nr 2857W

Dochody wasne jst


6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
Budowa cieek rowerowych
Dochody wasne jst
Gospodarka mieszkaniowa

700
70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wykup dziaki nr 202/3 oraz dziaki nr 205/2 pod poszerzenie
drogi gminnej

70095

Dochody wasne jst


Pozostaa dziaalno
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Budowa budynkw socjalnych
Dochody wasne jst
Roboty remontowo budowlane - budynek komunalny w Mochowie
Dochody wasne jst
Roboty remontowo budowlane - budynek komunalny w Nadarzynie
Dochody wasne jst

750
75023

5 831,00

5 831,00

0,00

5 831,00

5 831,00
1 012 736,00

0,00
0,00

5 831,00
1 012 736,00

25 480,00
25 480,00

0,00
0,00

25 480,00
25 480,00

25 480,00

0,00

25 480,00

25 480,00
987 256,00

0,00
0,00

25 480,00
987 256,00

987 256,00
150 000,00

0,00
0,00

987 256,00
150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

800 000,00

0,00

800 000,00

800 000,00

0,00

800 000,00

37 256,00

0,00

37 256,00

0,00

37 256,00

- 268 369,00
- 268 369,00

3 354 792,00
3 354 792,00

3 495 469,00

- 268 369,00

3 227 100,00

478 369,00
478 369,00

- 268 369,00
- 268 369,00

210 000,00
210 000,00

17 100,00

0,00

17 100,00

17 100,00
3 000 000,00

0,00
0,00

17 100,00
3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

127 692,00
58 418,00

0,00
0,00

127 692,00
58 418,00

Dochody wasne jst


Zakup iluminacji witecznych

58 418,00
50 000,00

0,00
0,00

58 418,00
50 000,00

Dochody wasne jst


Zakup kserokopiarki

50 000,00
15 275,00

0,00
0,00

50 000,00
15 275,00

Dochody wasne jst

15 275,00

0,00

15 275,00

Zakup odniearki
Dochody wasne jst

3 999,00
3 999,00

0,00
0,00

3 999,00
3 999,00

974 780,00

0,00

974 780,00

974 780,00
7 284,00

0,00
0,00

974 780,00
7 284,00

7 284,00

0,00

7 284,00

7 284,00
967 496,00

0,00
0,00

7 284,00
967 496,00

19 050,00
19 050,00

0,00
0,00

19 050,00
19 050,00

939 460,00

0,00

939 460,00

Projekt i renowacja pomnika gen. J. Pisudskiego


Dochody wasne jst
Rewitalizacja Zespou Paacowo Parkowego w Mochowie
Dochody wasne jst
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Informatyzacja + zakup sprztu komputerowego i oprogramowania

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


Ochotnicze strae poarne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Instalacja systemu alarmowego w OSP Nadarzyn
Dochody wasne jst
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Aparaty powietrzne dla OSP w Nadarzynie
Dochody wasne jst
Dostawa cikiego samochodu ratowniczo ganiczego z funkcj
ratownictwa ekologicznego z napdem 6x6 z przeznaczeniem dla
OSP w Nadarzynie
Dochody wasne jst

93 946,00

0,00

93 946,00

845 514,00

0,00

845 514,00

Zakup motopompy pywajcej dla OSP Mochw


Dochody wasne jst

5 361,00
5 361,00

0,00
0,00

5 361,00
5 361,00

Zakup pompy szlamowej dla OSP Mochw


Dochody wasne jst

3 625,00
3 625,00

0,00
0,00

3 625,00
3 625,00

0,00

0,00

0,00

0,00
5 225 798,00

0,00
- 18 885,00

0,00
5 206 913,00

Kredyty i poyczki

Zakup samochodu ratownictwa drogowego dla OSP Nadarzyn


801

40 000,00

0,00

37 256,00

Budowa budynku Urzdu Gminy


Dochody wasne jst

75412

0,00

5 831,00

3 623 161,00
3 623 161,00

Administracja publiczna
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

754

40 000,00

Dochody wasne jst


Owiata i wychowanie

80101

Szkoy podstawowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Budowa sali gimnastycznej w Kostowcu
Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki
Dobudowa sali gimnastycznej w SP Wola Krakowiaska
Dochody wasne jst

50 000,00

0,00
0,00

0,00
1 299 592,00
1 299 592,00
0,00
376 858,00

Dochody wasne jst


Remont sali gimnastycznej z zapleczem w SP w Nadarzynie

376 858,00
61 531,00

0,00
0,00

376 858,00
61 531,00

Dochody wasne jst


Przedszkola
Owietlenie awaryjne, instalacja odgromowa, instalacja wycznika przeciwpoarowego
Dochody wasne jst

61 531,00

0,00

61 531,00

1 366 682,00
1 366 682,00

0,00
0,00

1 366 682,00
1 366 682,00

0,00

0,00

0,00

3 905,00
3 905,00

0,00
0,00

3 905,00
3 905,00

3 905,00
703 636,00

0,00
0,00

3 905,00
703 636,00

668 508,00

0,00

668 508,00

6 822,00

0,00

6 822,00

6 822,00

0,00

6 822,00

Roboty remontowo-budowlane w budynkach przedszkoli


Dochody wasne jst

661 686,00
661 686,00

0,00
0,00

661 686,00
661 686,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

35 128,00

0,00

35 128,00

27 510,00
27 510,00

0,00
0,00

27 510,00
27 510,00

7 618,00

0,00

7 618,00

7 618,00
1 363 594,00

0,00
- 18 885,00

7 618,00
1 344 709,00

258 430,00
0,00

0,00
0,00

258 430,00
0,00

Zakup wyposaenia - PP Mochw (dot. czci rozbudowy)


Dochody wasne jst
Zakup zmywarki - PP Nadarzyn
Dochody wasne jst
Gimnazja
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Ogrzewanie rynien spustowych - Gimnazjum
Dochody wasne jst
Roboty remontowo budowlane w gimnazjum
Dochody wasne jst
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Zakup autokaru
Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki

0,00

0,00

0,00

258 430,00
258 430,00

0,00
0,00

258 430,00
258 430,00

1 105 164,00

- 18 885,00

1 086 279,00

708 698,00
708 698,00

0,00
0,00

708 698,00
708 698,00

0,00

0,00

0,00

Zakup kserokopiarki
Dochody wasne jst

6 466,00
6 466,00

0,00
0,00

6 466,00
6 466,00

Zakup mikrobusa
Dochody wasne jst

390 000,00
390 000,00

- 18 885,00
- 18 885,00

371 115,00
371 115,00

Ochrona zdrowia

513 563,00

0,00

513 563,00

513 563,00
140 033,00

0,00
0,00

513 563,00
140 033,00

Adaptacja sanitariatw w budynku ZOZ Mochw

63 197,00

0,00

63 197,00

Dochody wasne jst


Instalacja systemu alarmowego

63 197,00
3 636,00

0,00
0,00

63 197,00
3 636,00

Lecznictwo ambulatoryjne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Dochody wasne jst


Roboty remontowo - budowlane w budynku ZOZ Nadarzyn
Dochody wasne jst
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Zakup aparatury medycznej i wyposaenia
Dochody wasne jst

90001

0,00

0,00
1 299 592,00

0,00
0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

900

50 000,00

0,00

Kredyty i poyczki

85121

3 154 663,00
50 000,00

0,00
376 858,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych


Zestaw naganiajcy - SP Kostowiec

851

3 158 568,00

0,00
0,00

1 299 592,00

Dochody wasne jst

80110

0,00

3 154 663,00
50 000,00

Kredyty i poyczki
Modernizacja boisk i bieni przy SP Mochw

Roboty remontowo budowlane w placwkach owiatowych


Dochody wasne jst

80104

3 158 568,00

3 636,00

0,00

3 636,00

73 200,00
73 200,00

0,00
0,00

73 200,00
73 200,00

373 530,00
373 530,00

0,00
0,00

373 530,00
373 530,00

373 530,00

0,00

373 530,00

Kredyty i poyczki
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

0,00
14 174 230,00

0,00
0,00
60 000,00 14 234 230,00

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

13 324 230,00

10 000,00 13 334 230,00

13 324 230,00

10 000,00 13 334 230,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Budowa kanalizacji - Nadarzyn ul. Lena i Podlena oraz boczna


od ul. Pruszkowskiej

322 463,00

0,00

322 463,00

Dochody wasne jst


Budowa kanalizacji - Rusiec od ul. Grnej

322 463,00
760 000,00

0,00
0,00

322 463,00
760 000,00

Dochody wasne jst


Budowa kanalizacji - Rusiec, Stara Wie i ul. boczna od ul.
Mszczonowskiej w Nadarzynie

760 000,00
1 291 313,00

0,00
0,00

760 000,00
1 291 313,00

Dochody wasne jst


Budowa kanalizacji - ul. Jeynowa w Strzeniwce

1 291 313,00
144 081,00

0,00
0,00

1 291 313,00
144 081,00

144 081,00

0,00

144 081,00

148 286,00
148 286,00

0,00
0,00

148 286,00
148 286,00

47 000,00

0,00

47 000,00

47 000,00
6 121 903,00

0,00
0,00

47 000,00
6 121 903,00

Dochody wasne jst


Budowa kanalizacji - ul. Spacerowa w Strzeniwce
Dochody wasne jst
Budowa kanalizacji - w ulicy bocznej od ul. Mszczonowskiej
Dochody wasne jst
Budowa kanalizacji podcinieniowej - Kajetany
Dochody wasne jst

1 801 903,00

0,00

1 801 903,00

Kredyty i poyczki
Budowa kanalizacji w Kajetanach - ul. Rolna

4 320 000,00
260 000,00

0,00
0,00

4 320 000,00
260 000,00

Dochody wasne jst


Budowa kanalizacji w Strzeniwce

260 000,00
1 500 000,00

0,00
10 000,00

260 000,00
1 510 000,00

1 200 000,00

10 000,00

1 210 000,00

300 000,00
1 000 000,00

0,00
0,00

300 000,00
1 000 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

800 000,00
208 000,00

0,00
0,00

800 000,00
208 000,00

Dochody wasne jst


Kredyty i poyczki
Budowa kanalizacji w Szamotach i Kajetanach
Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki
Budowa oczyszczalni ciekw i kanalizacji w Wolicy
Dochody wasne jst

208 000,00

0,00

208 000,00

Kredyty i poyczki
Budowa stacji odwadniania osadu - oczyszczalnia Nadarzyn

0,00
1 075 000,00

0,00
0,00

0,00
1 075 000,00

Dochody wasne jst


Modernizacja zasilania przepompowni ciekw w Mochowie

1 075 000,00
18 674,00

0,00
0,00

1 075 000,00
18 674,00

18 674,00

0,00

18 674,00

51 240,00

0,00

51 240,00

Dochody wasne jst


Projekt budowy kanalizacji sanitarnej z przyczeniami na ul.
Osiedlowej i ul. Majowej w Rucu oraz w m. abieniec
Dochody wasne jst
Projekt kanalizacji dla wsi Nadarzyn - zapata zgodnie z ugod
Dochody wasne jst
Rozbudowa oczyszczalni ciekw w Nadarzynie
90015

Dochody wasne jst


Owietlenie ulic, placw i drg
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Budowa punktw owietleniowych ulicznych
Dochody wasne jst

90017

Zakady gospodarki komunalnej


6210 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw
budetowych
Dotacja na zadania inwestycyjne ZUK
Dochody wasne jst

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


92195

Pozostaa dziaalno
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Zakup instrumentw dla Gminnej Straackiej Orkiestry Dtej w
Nadarzynie
Dochody wasne jst

926

Kultura fizyczna i sport


92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Gablota informacyjna z montaem dla GOS
Dochody wasne jst
Instalacja ogrzewania rynien spustowych - hala sportowa Nada-

51 240,00

0,00

51 240,00

311 000,00
311 000,00

0,00
0,00

311 000,00
311 000,00

65 270,00

0,00

65 270,00

65 270,00
400 000,00

0,00
0,00

65 270,00
400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

400 000,00
400 000,00

0,00
0,00

400 000,00
400 000,00

450 000,00
450 000,00

50 000,00
50 000,00

500 000,00
500 000,00

450 000,00
450 000,00

50 000,00
50 000,00

500 000,00
500 000,00

3 500,00

0,00

3 500,00

3 500,00
3 500,00

0,00
0,00

3 500,00
3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

63 584,00

0,00

63 584,00

63 584,00
36 287,00

0,00
0,00

63 584,00
36 287,00

3 660,00
3 660,00

0,00
0,00

3 660,00
3 660,00

32 627,00

0,00

32 627,00

rzyn
Dochody wasne jst
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

32 627,00
27 297,00

0,00
0,00

32 627,00
27 297,00

Atlas - wyposaenie hali sportowej

4 222,00

0,00

4 222,00

Dochody wasne jst


Zakup traktorka STIGA z przyczepk

4 222,00
19 275,00

0,00
0,00

4 222,00
19 275,00

19 275,00

0,00

19 275,00

3 800,00
3 800,00

0,00
0,00

3 800,00
3 800,00

Dochody wasne jst


Zakup wiaty stadionowej
Dochody wasne jst
Razem

35 659 433,00

- 227 254,00 35 432 179,00

Zacznik nr 4
do uchway nr XXIX/258/2008
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 26 listopada 2008r.
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
w zotych
Lp.

Dzia Rozdz. **

Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

010

01010 6050 Rozbudowa i przebudowa SUW Walendw

750

czne
koszty
finansowe

Okres
realizacji
zadania

Planowane wydatki
rok budetowy
2008
dochody
(8+9+10+11) wasne jst

z tego rda finansowania


kredyty
i poyczki

rok budetowy 2009

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

10

11

dochody
wasne jst

rok budetowy 2010

kredyty i
poyczki

dochody
wasne jst

12

kredyty i
poyczki

13

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
14

7 674 314

2006-2009

1 000 000

1 000 000

A.
B.
C.

5 908 800

75023 6050 Budowa budynku


Urzdu Gminy w
Nadarzynie

10 028 060

2007-2009

210 000

210 000

A.
B.
C.

5 000 000

4 790 000

Urzd Gminy
Nadarzyn

750

75023 6050 Rewitalizacjia Zespou


Paacowo-Parkowego w
Mochowie

11 032 011

2007-2010

3 000 000

3 000 000

A.
B.
C.

6 000 000

1 873 288

Urzd Gminy
Nadarzyn

900

90001 6050 Budowa kanalizacji w


Szamotach i Kajetanach

5 052 669

2006-2009

1 000 000

200 000

800 000 A.
B.
C.

1 561 334

2 438 666

900

90001 6050 Budowa kanalizacji w


Strzeniwce

11 517 611

2006-2010

1 510 000

1 210 000

300 000 A.
B.
C.

440 000

5 000 000

900

90001 6050 Budowa oczyszczalni


ciekw i kanalizacji w
Wolicy

12 203 966

2007-2010

208 000

208 000

A.
B.
C.

3 700 000

8 292 000

6 928 000

5 828 000

0 22 610 134

7 438 666 15 471 152

Ogem

57 508 631

1 100 000

Urzd Gminy
Nadarzyn

Urzd Gminy
Nadarzyn

515 864

3 950 000

Urzd Gminy
Nadarzyn

Urzd Gminy
Nadarzyn

3 950 000

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
(**kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zacznik nr 5
do uchway nr XXIX/258/2008
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 26 listopada 2008r.
Przychody i rozchody budetu w 2008 roku
w zotych
Lp.
1

Tre
2
Przychody ogem:

Klasyfikacja

Kwota

4
10 601 744,66

Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym

952

9 149 351,31

Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych


Rozchody ogem:

955

1 452 393,35
3 476 133,28

Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw

992

3 476 133,28

Zacznik nr 6
do uchway nr XXIX/258/2008
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 26 listopada 2008r.

Plan przychodw i wydatkw


Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
Lp.
1. Stan funduszu na pocztek roku
2. Przychody
w tym:
z Urzdu Marszakowskiego
Wojewdzki Inspektorat Ochrony rodowiska
inne
3. Wydatki
w tym wydatki biece:
ochrona przyrody
gospodarka wodna
ochrona ziemi
edukacja ekologiczna
gospodarka odpadami
w tym wydatki majtkowe:
4. Stan funduszu na koniec roku

Kwota w zotych
100.000,60.000,00

Zmiany
Kwota po zmianach
-35.561,00
64.439,00
228.766,00
288.766,00

55.000,00
3.000,00
2.000,00
132.000,00
132.000,00
55.000,00
5.000,00
5.000,00
17.000,00
50.000,00
0,00

228.766,00
18.205,00

55.000,00
3.000,00
230.766,00
150.205,00
150.205,00
82.205,00
5.000,00
5.000,00
17.000,00
41.000,00
0,00

27.205,00
-9.000,00

28.000,00

203.000,00

Zacznik nr 7
do uchway nr XXIX/258/2008
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 26 listopada 2008r.
Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych na 2008 rok
w zotych
Lp.

Wyszczeglnienie

I. Zakady budetowe

Stan rodkw
obrotowych**
na pocztek
roku

Przychody*
ogem

Wydatki

w tym:
dotacje
w tym:
z budetu*** 265
na
inwestycje

20 000 4 939 130

500 000

Stan rodkw Rozliczenia


obrotowych** z budetem
ogem
w tym:
z tytuu
wpata do na koniec roku
wpat
budetu
nadwyek
rodkw za
2007r.
8

10

500 000,00 4 939 130

11
20 000

z tego:
1. Zakup pompy Busha

130 000,00

2. Zakup pomp cinieniowych z


osprztem na przepompownie w
Parolach

17 000,00

3. Zakup zaworw podcinieniowych

53 000,00

4. Wymiana zasuw liniowych


kanalizacji podcinieniowej

10 000,00

5. Zakup sprarek

52 423,40

6. Remont kapitalny samochodu


STAR

17 576,60

7. Remont kapitalny autokaru T-120

97 000,00

8. Zakup wykaszarki

51 000,00

9. Zakup zamiatarki

22 000,00

10. modernizacja systemu filtrw w


SUW w Woli Krakowiaskiej

50 000,00

Ogem

20 000 4 889 130

450 000

500 000,00 4 889 130

20 000

W odniesieniu do dochodw wasnych jednostek budetowych:


* dochody
** stan rodkw pieninych
*** rda dochodw wskazanych przez Rad

Przewodniczcy Rady Gminy Nadarzyn:

Piotr Kozowski

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2008 i lata nastpne


L.p.

Wyszczeglnienie

Prognoza
2009

Prognoza
2010

Prognoza
2012

Prognoza
2013

Zobowizania wg tytuw dunych:

7 006 333,36

Zacignite zobowizania (bez


art.170 ust.3 ufp):

7 006 333,36

12 679 551,39

18 115 570,03

15 382 503,31

8 618 666,00

4 538 666,00

2 000 000,00

0,00

1.1.1

poyczki

1 673 000,00

1.1.2

kredyty

5 333 333,36

1.1.3

obligacje
Planowane w roku budetowym
(bez art.170 ust.3 ufp):

9 149 351,31

10 438 666,00

3 950 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

poyczki

6 149 351,31

1.2.2

kredyty

3 000 000,00

7 438 666,00

3 950 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

obligacje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Planowane w roku budetowym


(art.170 ust.3 ufp):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1

poyczek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2

kredyty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3

obligacje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spata dugu

3 924 733,28

5 832 747,36

7 769 566,72

7 673 237,31

4 586 600,00

2 792 866,00

2 112 000,00

Spata rat kapitaowych (bez art.169


ust.3 ufp):

3 476 133,28

5 002 647,36

6 683 066,72

6 763 837,31

4 080 000,00

2 538 666,00

2 000 000,00

2.1.1

kredytw

2 000 133,28

3 000 133,36

3 333 066,72

2 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

2.1.2

poyczek

1 476 000,00

2 002 514,00

3 350 000,00

4 763 837,31

3 080 000,00

2 538 666,00

2 000 000,00

2.1.3

wykup papierw wartociowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

udzielonych porcze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spata rat kapitaowych (art.169


ust.3 ufp):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

kredytw

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

poyczek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

wykup papierw wartociowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4

udzielonych porcze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

448 600,00

830 100,00

1 086 500,00

909 400,00

506 600,00

254 200,00

112 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 947 759,72

72 241 406,36

73 293 320,00

75 492 120,00

77 756 880,00

80 089 590,00

82 492 280,00

1.1

1.2

1.3

Kwota dugu
na dzie
31.12.2007r.

0,00

1.3.1

poyczki

0,00

1.3.2

kredyty

0,00

1.3.3

obligacje

0,00

1.5
2
2.1

2.2

Prognozowany stan zobowiaza


wymagalnych na 31.12

2.3

Spata odsetek i dyskonta (bez


art.169 ust.3 ufp)

2.4

Spata odsetek i dyskonta (art.169


ust.3 ufp)

Prognozowane dochody budetowe

Relacje do dochodw (w %):

Prognoza 2011

Prognoza 2014

0,00

Zacignite zobowizania (art.170


ust.3 ufp):

1.4

Prognoza 2008

0,00

4.1

dugu (art. 170 ust. 1);

19,52 %

25,08 %

20,99 %

11,42 %

5,84 %

2,50 %

0,00 %

4.2

dugu po uwzgldnieniu wycze


(art. 170 ust. 3);

19,52 %

25,08 %

20,99 %

11,42 %

5,84 %

2,50 %

0,00 %

4.3

spaty zaduenia (art. 169 ust. 1);


(2.1+2.2+2.3+2.4):3

6,04 %

8,07 %

10,60 %

10,16 %

5,90 %

3,49 %

2,56 %

4.4

spaty zaduenia po uwzgldnieniu


wycze (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3

6,04 %

8,07 %

10,60 %

10,16 %

5,90 %

3,49 %

2,56 %

Wjt Gminy:
mgr in. Janusz Grzyb