You are on page 1of 10

UCHWAŁA Nr XXIV/159/2008

RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Siedlce na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 90.149zł, tj. do wysokości 35.847.922w nastę- pującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność - 10.000

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 10.000

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 10.000

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 4.500

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, po- datków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 4.500

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4.500

Dział 852 Pomoc społeczna - 1.000

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) - 500

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 500

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - 500

§ 0830 Wpływy z usług - 500

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 72.661

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 72.661

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związ- ków gmin) - 72.661

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.988

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 1.988

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej - 1.988.

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 792.914zł, tj. do wysokości 41.109.689w na- stępującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 30.000

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 30.000

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 30.000

Dział 600 Transport i łączność - 300.000

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 300.000

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 300.000

Dział 750 Administracja publiczna - 95.288

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 1.488

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 165

§

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.323

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 93.800

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 60.000

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 15.800

§ 4270 Zakup usług remontowych - 18.000

Dział 801 Oświata i wychowanie - 141.110 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 122.150

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5.050

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 93.500

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 5.800

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 800

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 4.000

§ 4260 Zakup energii - 4.000

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 900

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 4.600

§ 4430 Różne opłaty i składki - 3.500 Rozdział 80104 Przedszkola - 16.360

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.150

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 12.700

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.170

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 340 Rozdział 80110 Gimnazja - 2.600

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 2.600 Dział 852 Pomoc społeczna - 12.016

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 4.766

§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne - 157

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 9

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe - 4.369

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 231

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze - 7.250

§ 3110 Świadczenia społeczne - 7.250

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 26.500

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 1.500

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.500 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 25.000

§ 3240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - 25.000 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 8.000 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 8.000

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 8.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 180.000

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 180.000

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 180.000

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 366.063zł, tj. do wysokości 41.475.752zł w następu- jącej klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność - 10.000

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 10.000

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000

Dział 710 Działalność usługowa - 8.000

Rozdział 71095 Pozostała działalność - 8.000

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 8.000

Dział 750 Administracja publiczna - 71.476

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - 1.488

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.320

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 28

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 140

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 69.988

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1.800

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 13.000

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 20.388

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 6.800

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 5.000

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 5.000

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 18.000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 7.000

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 7.000

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4.000

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 3.000

Dział 801 Oświata i wychowanie - 177.610

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 21.100

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 20.200

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 900

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 33.610

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.200

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 26.200

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 4.470

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 740

Rozdział 80104 Przedszkola - 35.000

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 35.000

Rozdział 80110 Gimnazja - 87.900

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 80.000

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 3.500

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 400

Dział 852 Pomoc społeczna - 12.016

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 6.766

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 124

§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.346

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 176

§ 4128 Składki na Fundusz Pracy - 2

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy - 1

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 2.000

§ 4308 Zakup usług pozostałych - 866

§ 4309 Zakup usług pozostałych - 251

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5.250

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 640

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 110

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 4.500

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 72.661

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 72.661

§ 3240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - 72.661

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4.300

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 4.300

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.300

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 3.000

Rozdział 92695 Pozostała działalność - 3.000

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.000

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 1.000.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do budżetu na rok 2008 „Limity wydatków na zadania in- westycyjne oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2012”, gdzie:

1. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne oraz wieloletnie programy inwestycyjne ogółem o 19.300zł, natomiast na 2008 rok zmniejsza się o 480.700zł, tj. z kwoty 15.298.537zł na kwotę 14.817.837zł, gdzie:

a) zmniejsza się planowane wydatki na zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Stok Lacki Folwark, ul Chabrowa” o 30.000zł, tj. z kwoty 185.000zł na kwotę 155.000zł,

b) zmniejsza się planowane wydatki na 2008 rok na zadania pn.„Budowa dróg w miejscowościach: No- we Opole ul. Zaciszna i Graniczna oraz Nowe Iganie ul. Leśna” ogółem o 300.000zł, tj. z kwoty 450.000zł na kwotę 150.000zł, natomiast na 2009 rok zwiększa się o 300.000zł, tj. z kwoty 565.000na kwotę 865.000zł,

c) zmniejsza się planowane wydatki na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Opole ul. Wiśniowa” o 8.000zł, tj. z kwoty 20.000zł na kwotę 12.000zł,

d) zmniejsza się planowane wydatki na zadanie pn. „Modernizacja-remont budynku świetlicy w miej- scowości Pruszyn Pieńki” o 180.000zł, tj. z kwoty 200.000zł na kwotę 20.000zł ze środków własnych,

e) zwiększa się planowane wydatki na zadanie pn. ”Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żel- ków Kolonia ul. Dębowa”, o 4.300zł, tj. z kwoty 11.000zł na kwotę 15.300zł,

f) zwiększa się planowane wydatki na zadanie pn. ”Budowa boiska sportowego przy Zespole Oświato- wym w Żelkowie Kolonii ”, ogółem o 200.000zł oraz do poniesienia w 2009 roku,

g) wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy” o pla- nowanych wydatkach w wysokości 18.000zł ze środków własnych,

h) wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pomocy społecznej ” o planowanych wydatkach 5.000z dotacji na zadania zlecone,

i) wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup wiat przystankowych” o planowanych wydatkach w wyso- kości 10.000zł ze środków własnych,

j) zmienia się źródła finansowania zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabia- nów” gdzie zwiększa się środki własne o 77.000zł, tj. z kwoty 1.154.000 na kwotę 1.231.000nato- miast zmniejsza się kredyt bankowy krajowy z kwoty 315.000zł na kwotę 238.000,

k) zmienia się źródła finansowania zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białki” gdzie zwiększa się środki własne o 340.000zł, tj. z kwoty 922.000 na kwotę 1.262.000natomiast rezy- gnuje się z kredytu bankowego.

3. Zmienia się nazwę zadania z dotychczasowej „Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miej- scowości Strzała ul. Graniczna” na Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strza- ła - Chodów ul. Graniczna”.

2. Załącznik nr 3 uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do

niniejszej uchwały.

§ 4.1. Uwzględniając zmiany zawarte w § 1-3 o kwotę 517.000zł zmniejszy się planowany deficyt budżetu gminy z kwoty 6.144.830zł na kwotę 5.627.830zł.

2. Zmienia się źródła finansowania deficytu, gdzie:

a) zmniejsza się planowane przychody z zaciąganych kredytów o kwotę 417.000zł, tj. z kwoty 885.000na kwotę 468.000zł,

b) zmniejsza się planowane przychody z zaciąganych pożyczek o kwotę 100.000zł, tj. z kwoty 2.500.000na kwotę 2.400.000zł.

3. Zmienia się wielkości planowanych przychodów, które po zmianach wyniosą 6.632.830zł, w tym:

§ 952 – przychody z zaciąganych kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 417.000zł, tj. z kwoty 885.000zł na kwotę 468.000zł,

§ 952 – przychody z zaciąganych pożyczek na rynku krajowym zmniejsza się o 100.000zł, tj. z kwoty 2.500.000 na kwotę 2.400.000zł,

4. Załącznik nr 4 uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do

niniejszej uchwały.

5. W związku ze zmianami w zakresie planowanych przychodów z zaciąganych kredytów i pożyczek na

rynku krajowym wprowadza się zmiany w załączniku do uchwały budżetowej „Prognoza długu”.

Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 uchwały budżetowej na 2008 rok, gdzie zwiększa się pla- nowaną dotację celową przekazywaną gminie na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) o 35.000.

2. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wo- jewództwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:

Janusz Mikulski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/159/2008

Rady Gminy Siedlce z dnia 30 października 2008r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2012

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty

 

Planowane wydatki

 

Jednostka

finansowe

rok

   

z tego źródła finansowania

 

2009r.

 

2010

2011

2012

organizacyjna

budżetowy

     

realizująca

program lub

dochody

własne jst

kredyty

i pożyczki

środki

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

2008

 

pochodzące

 

(8+9+10+11)

koordynująca

   

z innych

wykonanie

 

źródeł*

programu

1

2

3

4

5

 

6

 

7

 

8

9

10

11

12

 

13

 

14

 

15

1.

010

01010

6050

Budowa wodociągu w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Stefaniuka (2008)

 

52

000

 

52

000

 

52

000

             

Urząd Gminy

2.

010

01010

6050

Budowa wodociągu w miejscowości Stok Laki Folwark ul. Chabrowa (2008)

 

155

000

 

155

000

 

155

000

             

Urząd Gminy

3.

010

01010

6050

Budowa wodociągu w miejscowości Chodów ul. Jaśminowa (2008)

 

51

300

 

51

300

 

51

300

             

Urząd Gminy

4.

010

01010

6050

Projektowanie i rozbudowa wodociągu w miejscowości Stok Lacki ul. Sosnowa i Ogrodowa (2008)

 

80

000

 

80

000

 

80

000

             

Urząd Gminy

5.

010

01010

6050

Projektowanie i rozbudowa wodociągu w Pruszynie (2008)

 

15

000

 

15

000

 

15

000

             

Urząd Gminy

6.

010

01010

6050

Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Iganie ul. Zwycięzców

 

75

000

 

75

000

 

75

000

             

Urząd Gminy

(2008)

     

7.

010

01010

6050

Budowa kanalizacji

2

669 000

2

669 000

1 231 000

1 438 000

           

Urząd Gminy

sanitarnej w

   

miejscowości

Grabianów (2007-

2008)

8.

010

01010

6050

Budowa kanalizacji

2

262 000

2

262 000

1 262 000

1 000 000

           

Urząd Gminy

sanitarnej w

   

miejscowości Białki

(2007-2008)

10.

010

01010

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków Kolonia oraz Nowe Iganie ul. Wyględówka

15

796 330

 

50

000

 

50

000

     

2 506

558

5 429 334

7

810 438

 

Urząd Gminy

(2008-2011)

         

11.

010

01010

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chodów etap II, ul. Ogrodowa

1

282 000

 

200

000

 

200

000

     

1 082

000

     

Urząd Gminy

(2008-2009)

       

12.

010

01010

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach:

26

641 313

 

46

500

 

46

500

     

4

782

847

6 788 802

7

313 556

7 709 608

Urząd Gminy

Pruszynek, Pruszyn, Błogoszcz, Pruszyn Pieńki, Wólka Leśna i Stok Lacki ul. Siedlecka (2008-2012)

         

13.

010

01010

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki etap II, ul. Dolina Helenki i Sosnowa

 

750

000

 

200

000

 

200

000

       

550

000

     

Urząd Gminy

(2008-2009)

       

14.

600

60011

6050

Projektowanie chodnika we wsi Strzała-Chodów (2008)

 

140

000

 

140

000

 

140

000

             

Urząd Gminy

15.

600

60011

6050

Projektowanie chodnika w miejsco- wości Ujrzanów (odcinek od granicy miasta do skrzyżowa- nia) (2008)

 

65

000

 

65

000

 

65

000

             

Urząd Gminy

16.

600

60013

6050

Projektowanie przebudowy drogi w miejscowości Żelków Kolonia (odcinek od rzeki Muchawki do szkoły) (2008)

 

190

000

 

190

000

 

190

000

             

Urząd Gminy

17.

600

60013

6050

Kontynuacja

 

100

000

 

100

000

 

100

000

             

Urząd Gminy

projektowania

     

przebudowy drogi

wojewódzkiej w

miejscowości Chodów

(2007-2008)

18.

600

60016

6050

Asfaltowanie dróg

1

500 000

1

500 000

1

500 000

             

Urząd Gminy

gminnych (2007-2008)

     

19.

600

60016

6050

Budowa drogi w miejscowości Grabianów ul. Daktylowa (2008-2009)

 

770

200

 

654

000

 

327

000

 

B.327000

   

116

200

     

Urząd Gminy

20.

600

60016

6050

Budowa drogi w miejscowości Stare Opole ul. Mazowiecka

 

600

000

 

600

000

 

600

000

             

Urząd Gminy

(2008)

     

21.

600

60016

6050

Budowa drogi w miejscowości Nowe Opole ul. Klonowa

 

650

000

 

650

000

 

650

000

             

Urząd Gminy

(2007-2008)

     

22.

600

60016

6050

Budowa dróg w

1

015

000

 

150

000

150

000

   

865

000

Urząd Gminy

miejscowościach:

       

Nowe Opole ul. Zaciszna i Graniczna oraz Nowe Iganie ul. Leśna (2008-2009)

23.

600

60016

6050

Kontynuacja

 

50

000

 

50

000

33

300

B.16700

   

Urząd Gminy

projektowania ulicy

     

Kubusia Puchatka

(strona wschodnia)

(2007-2008)

24.

600

60016

6050

Budowa ulicy Kubusia Puchatka (strona wschodnia i zachodnia) (2008)

1

200

000

1

200 000

743

000

B. 457000

   

Urząd Gminy

25.

600

60016

6050

Budowa drogi w miejscowości Nowe Iganie ul. Szkolna

 

800

000

 

150

000

150

000

   

650

000

Urząd Gminy

(2008-2009)

       

26.

600

60016

6050

Budowa drogi w miejscowości Strzała ul. Piaskowa (2008-

3

054

345

 

6

000

6

000

   

3 048 345

Urząd Gminy

2009)

     

27.

600

60016

6050

Projektowanie drogi w miejscowości Żabokliki (dz. Nr 414) (2008)

 

50

000

 

50

000

50

000

     

Urząd Gminy

28.

600

60016

6050

Projektowanie drogi w miejscowości Stare Iganie ul. Akacjowa

 

50

000

 

50

000

50

000

     

Urząd Gminy

(2008)

     

29.

600

60016

6050

Projektowanie dróg w Starym Opolu, ulice:

 

100

000

 

100

000

100

000

     

Urząd Gminy

Osiedlowa, Sosnowa,

     

Akacjowa, Dębowa,

Ogrodowa (2008)

30.

801

80101

6050

Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2007-2008)

1

192

000

1

192 000

642

000

A. 550000

   

Urząd Gminy

31.

801

80101

6060

Wyposażenie nowej Sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2008)

 

145

000

 

145

000

107

500

A. 37500

   

Urząd Gminy

32.

801

80101

6060

Wyposażenie nowych sal lekcyjnych w

 

22

100

 

22

100

22

100

     

Urząd Gminy

Zespole Oświatowym

     

w

Żelkowie Kolonii

(2008)

33.

801

80101

6050

Projektowanie Sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach

 

90

000

 

90

000

90

000

     

Urząd Gminy

(2008)

     

34.

801

80101

6050

Budowa boiska

 

500

000

 

180

000

150

000

A. 30000

 

320

000

Urząd Gminy

sportowego przy

       

Zespole Oświatowym

w

Żelkowie Kolonii

(2008-2009)

36.

852

85219

6060

Zakup sprzętu

 

11

000

 

11

000

11

000

     

GOPS

komputerowego i

     

kserokopiarki (2008)

37.

900

90015

6050

Budowa oświetlenia

 

30

000

 

30

000

30

000

     

Urząd Gminy

ulicznego w

     

miejscowości Pruszyn

(2008)

38.

900

90015

6050

Budowa oświetlenia

 

15

000

 

15

000

15

000

     

Urząd Gminy

ulicznego w

     

miejscowości Wólka

Leśna (2008)

39.

900

90015

6050

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Opole ul. Wiśniowa

 

12

000

 

12

000

12

000

     

Urząd Gminy

(2008)

     

40.

900

90015

6050

Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzała ul. Kolonijna (2008)

 

20

000

 

20

000

20

000

     

Urząd Gminy

41.

900

90015

6050

Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzała - Chodów ul. Graniczna

 

15

000

 

15

000

15

000

     

Urząd Gminy

(2008)

     

42.

921

92109

6050

Modernizacja-remont

 

28

698

 

28

698

28

698

     

Urząd Gminy

6058

budynku Gminnego

 

388

000

 

388

000

   

388 000

 
 

Ośrodka Kultury w

           

6059

Siedlcach z/s w Chodowie wraz z wyposażeniem (2007-

 

75

149

 

75

149

75

149

     

2008)

     

43.

921

92109

6050

Modernizacja-remont budynku świetlicy w miejscowości Pruszyn Pieńki (2008-2009)

 

20

000

 

20

000

20

000

     

Urząd Gminy

44.

921

92109

6050

Opracowanie

 

5 000

 

5

000

5

000

     

Urząd Gminy

dokumentacji

     

kosztorysowej na

modernizację-remont

budynku świetlicy w

miejscowości

Błogoszcz (2008)

45.

010

01010

6050

Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka

 

53

500

 

53

500

53

500

     

Urząd Gminy

(2008)

     

46.

700

70005

6060

Zakup dziełek pod

 

30

800

 

30

800

30

800

     

Urząd Gminy

       

przepompowniami ścieków na terenie gminy (2008)

                     

47.

801

80101

6050

Nadbudowa sal lekcyjnych nad zapleczem sportowym w Zesopole Oświa- twoym w Żelkowie Kolonii (2007-2008)

106

000

106

000

106 000

             

Urząd Gminy

48.

010

01010

6050

Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej Rakowiec - Wołyńce

88

000

88

000

88

000

             

Urząd Gminy

(2007-2008)

     

49.

010

01010

6050

Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Wyględówka

3

000

3

000

3

000

             

Urząd Gminy

(2007-2008)

     

50.

010

01010

6050

Projektowanie i budowa sieci wodociągowej magistralnej w ulicy Ogrodowej i Kazimierzowskiej w Siedlcach (2008-2009)

490

000

50

000

50

000

     

440 000

     

Urząd Gminy

51.

010

01010

6050

Projektowanie i

1 060 000

60

000

60

000

     

1 000 000

     

Urząd Gminy

wykonanie moderniza-

   

cji

stacji uzdatniania

wody w Stoku Lackim

(2008-2009)

52.

900

90015

6050

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelków Kolonia ul. Dębowa

15

300

15

300

15

300

             

Urząd Gminy

(2008)

     

53.

900

90015

6050

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chodów ul. Zielona (2008)

10

000

10

000

10

000

             

Urząd Gminy

54.

754

75412

6060

Zakup aparatów

5

490

5

490

5

490

             

Urząd Gminy

oddechowych dla OSP

     

w

Pruszynku (2008)

55.

801

80114

6060

Zakup sprężyny z autoposuwem na potrzeby jednostek oświatowych (2008)

6

000

6

000

6

000

             

GZEAS

56

010

01010

6050

Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościch:

19

000

19

000

19

000

             

Urząd Gminy

Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pryszyn Pieńki (za torami) (2007-2008)

     

57

754

75412

6060

Zakup średniego

550

000

550

000

 

430 000

A.120.000

         

Urząd Gminy

samochodu

   

ratowniczo-gasniczego

dla

OSP w Pruszynie

(2008)

58

801

80195

6068

Zakup rzutnika w

3

400

3

400

     

3 400

       

Urząd Gminy

6069

ramach realizacji

 

600

 

600

   

A.600

         
 

projektu NASZA WIEŚ

                   

XXI

WIEKU (2008)

59

754

75412

6060

Zakup zestawu

10

000

10

000

10

000

             

Urząd Gminy

ratownictwa LUKAS

     

dla

OSP w Pruszynku

(2008)

60

801

80101

6060

Zakup patelni gazowej

9

000

9

000

9

000

             

GZEAS

na

potrzeby ZOW w

     

Białkach (2008)

61

801

80101

6060

Zakup kserokopiarki na potrzeby ZO w Golicach (2008)

5

000

5

000

5

000

             

GZEAS

62

852

85212

6060

Zakup sprzętu

5

000

5

000

5

000

             

GOPS

komputerowego na

     

potrzeby pomocy

społecznej (2008)

63

600

60016

6060

Zakup wiat przystan- kowych

10

000

10

000

10

000

             

Urząd Gminy

64

750

75023

6060

Zakup sprzętu

18

000

18

000

18

000

             

Urząd Gminy

komputerowego na

     

potrzeby Urzędu

Gminy (2008)

 

65 230 525

14 817 837

10 019 637

2 868 000

1538800

391 400

15 360 950

12 218 136

15 123 994

7 709 608

x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/159/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 października 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Kwota 2008 rok

§

1

2

3

4

1.

Dochody

 

35

847

922

2.

Wydatki

 

41

475

752

3.

Wynik budżetu

 

-5 627 830

 

Przychody ogółem:

 

6

632

830

1.

Kredyty

§ 952

 

468

000

2.

Pożyczki

§ 952

2

400

000

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

 

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

 

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

 

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

1

504

254

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

 

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

2

260

576

 

Rozchody ogółem:

 

1

005

000

1.

Spłaty kredytów

§ 992

 

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

1

005

000

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków po- chodzących z budżetu UE

§ 963

 

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

 

5.

Lokaty

§ 994

 

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

 

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/159/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 października 2008r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota długu

 

Prognoza

na dzień

2008

2009

2010

2011

2012

2013

31.12.2007

Umorzenia

Spłaty

         

1

2

3

 

4

5

6

7

8

9

1.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych:

2260576

 

3878576

2260000

1420000

880000

440000

 

(1.1+1.2+1.3 -2.1-2.2)

1.1

Zaciągnięte zobowiązania (bez prefi- nansowania) z tytułu:

2260576

245000

           

a

pożyczek

2260576

245000

           

b

kredytów

               

c

obligacji

               

1.2

Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):

   

2868000

         

a

pożyczki

   

2400000

         

b

kredyty, w tym:

   

468000

         
 

EBOiR

               

c

obligacje

               

1.3

Pożyczki, kredyty i obligacje na prefi- nansowanie

               

a

Zaciągnięte zobowiązania

               

b

Planowane zobowiązania

               

2

Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)

   

1050000

1739093

907126

581037

463740

448342

2.1

Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania

   

1005000

1618576

840000

540000

440000

440000

a

kredytów i pożyczek

   

1005000

1618576

840000

540000

440000

440000

b

wykup papierów wartościowych

               

c

udzielonych poręczeń

               

2.2

Spłata rat kapitałowych z tytułu prefi- nansowania

               

2.3

Spłata odsetek i dyskonta

   

45000

120517

82293

41037

23740

8342

3.

Prognozowane dochody budżetowe

   

35847922

33800000

34500000

35000000

35400000

36000000

4.

Prognozowane wydatki budżetowe

   

41475752

38000000

37500000

37300000

36000000

36500000

5.

Prognozowany wynik finansowy

-5627830

-5800000

-300000

-2300000

-600000

-500000

6.

Relacje do dochodów (w %):

           

6.1

długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3

10,82

6,69

4,12

2,51

1,24

 

6.2

długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3

           

6.3

spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)

2,93

5,14

2,63

1,66

1,31

1,25

6.4

spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3

           

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/159/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 października 2008r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2008 roku

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§ *

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1.

600

60016

6300

Dotacja na dofinansowania projektu ulicy Kubusia Puchatka

62

500

2.

801

80104

2310

Dotacja na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych

185

000

3.

801

80113

2310

Dotacja na pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych

3

700

4.

801

80113

2320

Dotacja na pokrycie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych

6

700

5.

801

80146

2310

Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli

13

100

Ogółem

 

271

000

Przewodniczący Rady Gminy:

Janusz Mikulski