You are on page 1of 8

UCHWAA Nr XXXIX/163/2008

RADY GMINY RZEKU


z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchway budetowej na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Rzeku postanawia, co nastpuje:
1.1. Dokona zmian w budecie Gminy na 2008 rok;
1) zwikszajc dochody ogem o - 183.636,00z
2) zwikszajc wydatki ogem o - 183.636,00z
zgodnie z za. nr 1 i 2 do niniejszej uchway,
2. Budet po zmianach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 bdzie wynosi;
1) po stronie dochodw - 21.366.016,00z
w tym zadania zlecone - 3.019.215,00z
2) po stronie wydatkw - 25.080.416.00z
w tym zadania zlecone - 3.019.215,00z
2. Dokonuje si zmiany w zaczniku nr 3 do uchway budetowej na 2008 rok, zgodnie z zacznikiem
nr 3 do uchway.
3. Dokonuje si zmiany w zaczniku nr 3a do uchway budetowej na 2008 rok zwikszajc wydatki
inwestycyjne o 11.093z i po zmianie wynios 9.532.489z, w tym z GFOSiGW 150.000z, zgodnie z zacznikiem nr 4 do uchway.
4. Ustala si programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spjnoci, zgodnie z zacznikiem nr 5 do uchway.
5. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy.
6.1. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i obowizuje w roku budetowym 2008.
2. Wjt Gminy niezwocznie ogosi niniejsz uchwa w trybie przewidzianym dla aktw prawa miejscowego.
Przewodniczcy Rady:
Kazimierz Jastrzbski

Zacznik nr 1
do uchway nr XXXIX/163/2008
Rady Gminy Rzeku
z dnia 15 grudnia 2008r.
Dochody ogem budetu gminy
Dzia Rozdzia Paragraf
010
01010
0970
700
70095
0920
750

Tre

Zmiana

Po zmianie

284 523,00

6 000,00

290 523,00

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi


Wpywy z rnych dochodw

136 500,00
136 500,00

6 000,00
6 000,00

142 500,00
142 500,00

Gospodarka mieszkaniowa
Pozostaa dziaalno

453 400,00
40 000,00

100,00
100,00

453 500,00
40 100,00

Pozostae odsetki
Administracja publiczna
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023

Przed zmian

Rolnictwo i owiectwo

0690

Wpywy z rnych opat

0970

Wpywy z rnych dochodw

0,00

100,00

100,00

72 533,00
2 500,00

0,00
0,00

72 533,00
2 500,00

2 500,00

-1 000,00

1 500,00

0,00

1 000,00

1 000,00

756

75615

0340
75616

0500
75618
0480
801
80101
0690
852

8 737 030,00

81 000,00

8 818 030,00

3 429 926,00

17 000,00

3 446 926,00

117 000,00

17 000,00

134 000,00

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku


od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od
osb fizycznych

1 197 000,00

7 000,00

1 204 000,00

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

180 000,00

7 000,00

187 000,00

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw

331 000,00

57 000,00

388 000,00

Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu

230 000,00

57 000,00

287 000,00

Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe

488 060,00
443 060,00

200,00
200,00

488 260,00
443 260,00

Wpywy z rnych opat

0,00

200,00

200,00

3 106 200,00
122 500,00

95 922,00
95 922,00

3 202 122,00
218 422,00

Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie


Wsplnej Polityki Rolnej
Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie
Wsplnej Polityki Rolnej

0,00

81 010,00

81 010,00

0,00

3 819,00

3 819,00

Dotacje rozwojowe
Dotacje rozwojowe

0,00
0,00

10 594,00
499,00

10 594,00
499,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

119 948,00

414,00

120 362,00

Pomoc materialna dla uczniw


Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na
realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw
gmin)

119 948,00
119 948,00

414,00
414,00

120 362,00
120 362,00

21 182 380,00

183 636,00

21 366 016,00

Pomoc spoeczna
Orodki pomocy spoecznej

85219
2008
2009
6208
6209
854
85415
2030

Razem:

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od


innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku
od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat
lokalnych od osb prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Podatek od rodkw transportowych

Zacznik nr 2
do uchway nr XXXIX/163/2008
Rady Gminy Rzeku
z dnia 15 grudnia 2008r.
Wydatki ogem - budetu gminy
Dzia Rozdzia Paragraf
010
01030
2850
01095
4170
750
75023
4110
4120
756

75647

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie

996 323,00

1 600,00

997 923,00

4 300,00
4 300,00

1 000,00
1 000,00

5 300,00
5 300,00

172 023,00
0,00

600,00
600,00

172 623,00
600,00

Administracja publiczna

2 155 542,00

7 700,00

2 163 242,00

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1 889 458,00
218 100,00

7 700,00
3 700,00

1 897 158,00
221 800,00

Skadki na Fundusz Pracy


Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od
innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

32 042,00
101 000,00

4 000,00
- 31 000,00

36 042,00
70 000,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci


budetowych

101 000,00

- 31 000,00

70 000,00

Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%
uzyskanych wpyww z podatku rolnego
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia bezosobowe

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

85 000,00

- 24 000,00

61 000,00

4300

Zakup usug pozostaych


Obsuga dugu publicznego

8 000,00
220 000,00

- 7 000,00
58 000,00

1 000,00
278 000,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytowi poyczek jednostek samorzdu terytorialnego


Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu
krajowego.
Ochrona zdrowia

220 000,00

58 000,00

278 000,00

220 000,00

58 000,00

278 000,00

230 060,00

57 000,00

287 060,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

228 400,00

57 000,00

285 400,00

757
75702
8070

851
85154
4120
4170

Skadki na Fundusz Pracy


Wynagrodzenia bezosobowe

750,00
53 800,00

100,00
-100,00

850,00
53 700,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

57 900,00

51 000,00

108 900,00

4260
4300

Zakup energii
Zakup usug pozostaych

7 600,00
101 950,00

2 000,00
4 000,00

9 600,00
105 950,00

852

Pomoc spoeczna

3 577 200,00

95 922,00

3 673 122,00

4018

Orodki pomocy spoecznej


Wynagrodzenia osobowe pracownikw

333 400,00
0,00

95 922,00
32 345,00

429 322,00
32 345,00

4019
4118

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Skadki na ubezpieczenia spoeczne

0,00
0,00

1 524,00
6 374,00

1 524,00
6 374,00

4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

0,00

301,00

301,00

4128
4129

Skadki na Fundusz Pracy


Skadki na Fundusz Pracy

0,00
0,00

973,00
46,00

973,00
46,00

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

19 138,00

19 138,00

4179
4218

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

0,00
0,00

902,00
5 087,00

902,00
5 087,00

4219

Zakup materiaw i wyposaenia

0,00

240,00

240,00

4308
4309

Zakup usug pozostaych


Zakup usug pozostaych

0,00
0,00

17 033,00
803,00

17 033,00
803,00

4748

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych


Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

0,00

60,00

60,00

0,00

3,00

3,00

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

0,00

10 594,00

10 594,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych


Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

499,00

499,00

164 688,00

414,00

165 102,00

85219

4749

854

Tre
Rolnictwo i owiectwo

85415

Pomoc materialna dla uczniw

119 948,00

414,00

120 362,00

Inne formy pomocy dla uczniw


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 106,00
265 000,00

414,00
- 6 000,00

15 520,00
259 000,00

Pozostaa dziaalno

7 000,00

- 6 000,00

1 000,00

Zakup materiaw i wyposaenia


Rne opaty i skadki

3 000,00
4 000,00

- 3 000,00
- 3 000,00

0,00
1 000,00

Kultura fizyczna i sport

49 200,00

0,00

49 200,00

4210

Pozostaa dziaalno
Zakup materiaw i wyposaenia

49 200,00
15 950,00

0,00
2 300,00

49 200,00
18 250,00

4300

Zakup usug pozostaych

28 990,00
24 896 780,00

- 2 300,00
183 636,00

26 690,00
25 080 416,00

3260
921
92195
4210
4430
926
92695

Razem:

Zacznik nr 3
do uchway nr XXXIX/163/2008
Rady Gminy Rzeku
z dnia 15 grudnia 2008r.
Wieloletni plan inwestycyjny - gmina Rzeku
Program/Zadanie/Rok/rdo
Budowa chodnika w Rzekuniu ul. Kopernika, Bator, Soneczna
Rok 2008, w tym ze rde:
Poyczki
rodki wasne
Rok 2009, w tym ze rde:
rodki wasne

rodki wasne
rodki wasne
Rok 2009, w tym ze rde:

Okres realizacji

II

2008 - 2009

100 000,00
145 000,00
145 000,00
II

2008 - 2009

1 350 000,00
200 000,00
550 000,00
1 372 394,00
II

2008 - 2009

200 000,00
300 000,00

rodki wasne

197 000,00
903 879,00
903 879,00

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa wodocigu Rzek

rodki wasne

rodki wasne

Razem

II

2008 - 2009

605 000,00
400 000,00

300 000,00
100 000,00
205 000,00
205 000,00

Przebudowa nawierzchni drogi Susk Nowy- Janochy ze wirowej n


Rok 2008, w tym ze rde:
Rok 2009, w tym ze rde:
rodki wasne

1 600 879,00
697 000,00

Poyczki
rodki wasne

rodki wasne
Rok 2009, w tym ze rde:

2 722 394,00

600 000,00

Rok 2008, w tym ze rde:

Rok 2008, w tym ze rde:


Poyczki

5 573 273,00
345 000,00
200 000,00

rodki wasne
1 372 394,00
Budowa sali gimnastycznej z cznikiem przy Szkole Podstawowej

Rok 2009, w tym ze rde:


rodki wasne

Warto

100 000,00

Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w R


Rok 2008, w tym ze rde:
Poyczki

Klasyfikacja

II

2008 - 2009

300 000,00
0,00

0,00
300 000,00
300 000,00
5 573 273,00

Zacznik nr 4
do uchway nr XXXIX/163/2008
Rady Gminy Rzeku
z dnia 15 grudnia 2008r.
Wydatki inwestycyjne
Dzia

Rozdzia

Paragraf

010
01010

Tre

6300

0,00
0,00

812 000,00
812 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

812 000,00

0,00

812 000,00

Budowa sieci wodocigowej na trasie Drwcz-Susk


Nowy

26 000,00

0,00

26 000,00

Budowa wodocigu spinajcego sie z hydroforni


Rzeku do Laskowca

73 000,00

0,00

73 000,00

Budowa wodocigu w Dzbeninie midzy drogami


509 i 530

90 000,00

0,00

90 000,00

Budowa wodocigu w Rzekuniu ul. Kociuszki,


Sienkiewicza,
Dok. tech. i budowa, wod Dzben dr 214/9 do dziatki
215/3

16 000,00

0,00

16 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

Opr. dok. tech. na wod Lawy 644,318,314,684 oraz w


Laskowcu na ul. Ener. Srodk i Jasnej
Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa
wodocigu Rzeku -Kolonie

10 000,00

0,00

10 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

132 000,00

0,00

132 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

4 200 900,00

0,00

4 200 900,00

Drogi publiczne powiatowe

250 000,00

0,00

250 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan


midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych

250 000,00

0,00

250 000,00

asfalt, drogi Teod.- NWW-Susk St-Rzeku poroz. z


powiatem

0,00

0,00

0,00

asfaltowanie drogi Rzeku-Daniszewo porozum z


powiatem

0,00

0,00

0,00

asfaltowanie ul. Mazowieckiej w Rzekuniu w poroz. z


powiatem

0,00

0,00

0,00

Dofinansowanie do budowy chodnika (w poroz. z


powiatem) w miejscowoci Daniszewo
Dofinansowanie do budowy chodnika (w poroz. z
powiatem) w miejscowoci Dzbenin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dofinansowanie do budowy chodnika (w poroz. z


powiatem) w miejscowoci Susk Nowy
Droga 2569W Gow-Kam_Pom. budowa chodn. w
Dzbeninie

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

Droga 2584W od drogi 627 Susk N-awy-Ost. budowa chodnika w Susku Now.
Droga 2590W Drwcz -Daniszewo budowa chodn. w
Daniszewie

25 000,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

Przebudowa cigu komunikacyjnego Gow - Daniszewo - Drwcz

50 000,00

0,00

50 000,00

Przebudowa drogi woj.627-SuskNowy-awy


60016
6050

Po zmianie

812 000,00
812 000,00

Opracowanie projektu sieci wodocigowej w Rzekuniu (ulice Malinowa, Porzeczkowa, Agrestowa, Zota,
Platynowa i Dobra)
Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa
wodocigu w miejscowoci Borawe wzdu drogi
powiatowej do posesji Pastwa Dudziec
Transport i czno
60014

Zmiana

Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa


wodocigu w Dzbeninie na drogach nr 521, 149/8,
150/2, 216/5, 431/8, 74/6 oraz na drodze 529

600

Przed zmian

100 000,00

0,00

100 000,00

Przebudowa ul. Mazowieckiej w Rzekuniu


Drogi publiczne gminne

25 000,00
3 950 900,00

0,00
0,00

25 000,00
3 950 900,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

3 950 900,00

0,00

3 950 900,00

Asfalt, drogi nr 617 w awach


Asfaltowanie drogi nr 637 w awach /do P. Gbockich/
Asfaltowanie drogi 520 w Dzbeninie

754
75404
6170

75412

0,00

203 000,00

0,00
0,00

160 000,00
219 500,00

Asfaltowanie drogi w Borawem (od remizy OSP w


kierunku torw do przyst. PKP i P. elakowskich)
Asfaltowanie drogi w Borawem w prawo za kocioem

560 000,00

0,00

560 000,00

226 000,00

0,00

226 000,00

0,00

0,00

0,00

74 000,00

0,00

74 000,00

Asfaltowanie ul. Ogrodowej i rodkowej w Laskowcu


Asfaltowanie ul. Sienkiewicza w Rzekuniu

330 000,00

0,00

330 000,00

124 100,00

0,00

124 100,00

Asfaltowanie ulic w Laskowcu: Sosnowa, Grzybowa,


Nowa za sklepem
Asfaltowanie ulicy Szkolnej i Wesoej w Laskowcu

435 000,00

0,00

435 000,00

311 000,00

0,00

311 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

427 000,00

0,00

427 000,00

23 000,00

0,00

23 000,00

Opracowanie dokumentacji tech. na ul Soneczna i


energetyczna w Laskowcu oraz w Lawach dr Nr 624

10 500,00

0,00

10 500,00

Opracowanie dokumentacji technicznej i asfaltowanie ul. Miej w Korczakach

107 000,00

0,00

107 000,00

Opracowanie dokumentacji technicznej na asfaltowanie drg: Susk Nowy-Janochy, Ul. Kasztanowa w


Czarnowcu, Dzbenin-Ostroka po wale, droga nr
1349 w Borawem, nr 682 w Rzekuniu, ul. Jasna i
Kocielna w Laskowcu, ul. Nowa wraz z chodnikiem i
odwodnieniem w La
Posadowienie krawnikw i odwodnienie w ul
Sienkiewicza w Rzekuniu

17 800,00

0,00

17 800,00

52 000,00

0,00

52 000,00

Uregulowanie stanu prawnego oraz wykonanie


dokumentacji i asfaltowanie drogi w Borawem od
kocioa w kierunku cmentarza

20 000,00

0,00

20 000,00

Wykonanie barierki na ulicy Dugiej od strony rzeki


Narew w Laskowcu
Wykonanie dokumentacji i asfaltowanie drogi w
Rozworach od przystanku autobusowego do Pastwa Tyszkw

20 000,00

0,00

20 000,00

110 000,00

0,00

110 000,00

Wykonanie odwodnienia drogi w Teodorowie


Wykonanie parkingu w Laskowcu przy ulicy Kocielnej

20 000,00
40 000,00

0,00
0,00

20 000,00
40 000,00

Administracja publiczna
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 000,00
10 000,00

0,00
0,00

10 000,00
10 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych


Zakup sprztu komputerowego

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


Komendy wojewdzkie Policji

783 696,00

0,00

783 696,00

12 375,00

0,00

12 375,00

Wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zada inwestycyjnych


Program Komendy Miejskiej Policji w Ostroce

12 375,00

0,00

12 375,00

Ochotnicze strae poarne


6050

66 000,00

160 000,00
219 500,00

budowa nawierzchni asfalt na ul Energetycznej w


Laskowcu
Budowa ulicy awskiej, Kwiatowej, Batorego, Przechodniej, Sonecznej oraz wykonanie chodnika i
asfaltowanie ulicy Szkolnej w Rzekuniu
Budowa zatoki autobusowej w Laskowcu

6060

165 000,00

0,00

203 000,00

Budowa chodnika na ulicach Kopernika, Batorego, i


Sonecznej i ks. Skod
Budowa chodnika w Rzekuniu ul. Kopernika, Bator,
Soneczna

75023

0,00

66 000,00

Asfaltowanie drogi 530 w Dzbeninie do drogi 531


Asfaltowanie drogi nr 314,324,326,327 w miejscowoci Drwcz

Asfaltowanie drogi w awach (w kier. pastwa


Gbockich) i drogi nr 617
Asfaltowanie drg 511 i 512 w Dzbeninie

750

165 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

12 375,00

0,00

12 375,00

771 321,00

0,00

771 321,00

43 000,00

0,00

43 000,00

Budowa garau OSP w Kamiance


6060

801
80101
6050

40 000,00

0,00

40 000,00

Budowa OSP Rozwory


Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

3 000,00
728 321,00

0,00
0,00

3 000,00
728 321,00

OSP Kamianka zakup agregatu prdotw. i syreny


Zakup cikiego samochodu ratowniczo-ganiczego
dla OSP Borawe

8 321,00
720 000,00

0,00
0,00

8 321,00
720 000,00

Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe

2 212 000,00
2 152 200,00

0,00
0,00

2 212 000,00
2 152 200,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

2 146 200,00

0,00

2 146 200,00

Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole


Podstawowej w Rzekuniu
Budowa sali gimnastycznej z cznikiem przy Szkole
Podstawowej w Odakach

1 350 000,00

0,00

1 350 000,00

697 000,00

0,00

697 000,00

29 200,00

0,00

29 200,00

Rozbirka starej Szkoy oraz budynkw gospodarczych przy Szkole w Borawem

6060

80110
6050

Wykonanie dokumentacji technicznej na remont


Szkoy w Drwczy
Wykonanie ogrodzenia przy Szkole w Drwczy

4 500,00

0,00

4 500,00

25 500,00

0,00

25 500,00

Wykonanie ogrodzenia Szkoy w Laskowcu

20 000,00

0,00

20 000,00

Wykonanie owietlenia przy Szkole w Laskowcu


Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

20 000,00
6 000,00

0,00
0,00

20 000,00
6 000,00

Zakup zmywarki
Gimnazja

6 000,00
55 000,00

0,00
0,00

6 000,00
55 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

55 000,00

0,00

55 000,00

Monitoring przy Gimnazjum w Rzekuniu


Wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum w Rzekuniu

20 000,00
35 000,00

0,00
0,00

20 000,00
35 000,00

Wykonanie ogrodzenia przy Szkole w Drwczy


80114
6060

852
85212

6060

85219

0,00

0,00

0,00

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk


Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

4 800,00
4 800,00

0,00
0,00

4 800,00
4 800,00

zakup kserokopiarki do ZOSiP


Pomoc spoeczna

4 800,00
8 800,00

0,00
11 093,00

4 800,00
19 893,00

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz


skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

8 800,00

0,00

8 800,00

8 800,00

0,00

8 800,00

OPS zakup zest. komputer. i kserokop., program


Orodki pomocy spoecznej

8 800,00
0,00

0,00
11 093,00

8 800,00
11 093,00

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych


OPS zakup zest. komputer. i kserokop., program

0,00

10 594,00

10 594,00

0,00

10 594,00

10 594,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych


OPS zakup zest. komputer. i kserokop., program

0,00

499,00

499,00

900
90001
6050

0,00

499,00

499,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

1 344 000,00

0,00

1 344 000,00

Gospodarka ciekowa i ochrona wd


Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1 300 000,00
1 300 000,00

0,00
0,00

1 300 000,00
1 300 000,00

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa


kanalizacji cznie z przebudow sieci wodocigowej
na odcinku od skrzyowania ulicy Mazowieckiej i
Kociuszki do skrzyowania z ulic Cich

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

Owietlenie ulic, placw i drg

44 000,00

0,00

44 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Budowa owietlenia drogowego w awach

44 000,00
44 000,00

0,00
0,00

44 000,00
44 000,00

9 371 396,00

11 093,00

9 382 489,00

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa


kanalizacji w awach osiedle Zarose ul. Miosza,
Szymborskiej, Brzozowa, Lipowa, Zarose, Osiedlowa, Objazdowa i Skadowa
90015
6050
Razem

Zacznik nr 5
do uchway nr XXXIX/163/2008
Rady Gminy Rzeku
z dnia 15 grudnia 2008r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych
Lp.

Projekt

1.

2.

1.1

Wydatki
biece razem

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

3.

Klasyfikacja Wydatki w
(dzia, rozdzia,
okresie
paragraf)
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

4.

5.

w tym:
rodki z
budetu
krajowego

6.

Planowane wydatki

rodki z
budetu
UE

7.

107.175,00 15.571,00 91.604,00

Program:

Program Operacyjny Kapita Ludzki

Priorytet:

Priorytet VII- Promocja integracji spoecznej

Dziaanie:

7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji

2008r.
Wydatki
razem
(9+13)

8.

Z tego:
rodki z budetu krajowego
Wydatki
razem
(10+11+ 12)

poyczki i
kredyty

obligacje

9.

10.

11.

15.571,00

rodki z budetu UE

z tego rda finansowania:


pozostae**

12.

Wydatki
z tego rda finansowania:
razem
Poyczki na
poyczki i obligacje pozostae**
(14+15 + 16 prefinansowa- kredyty
+ 17)
nie z budetu
pastwa
13.

15.571,00

14.

91.604,00

15.

16.

17.
91.604,00

Poddziaanie: 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej
Nazwa
Projektu:
1.2

Aktywizacja spoeczno-zawodowa osb pozostajcych bez pracy Zacznijmy od nowa Jednostka realizujca - Orodek Pomocy Spoecznej w Rzekuniu

Razem
wydatki
Z tego:

Ogem

107.175,00 15.571,00 91.604,00

15.571,00

15.571,00

11.253,00

11.253,00

1.524,00

91.604,00

91.604,00

852-852-19-311

11.253,00 11.253,00

852-852-19-401

34.681,00

1.524,00

32.345,00

32.345,00

852-852-19-411

6.835,00

301,00

6.374,00

301,00

301,00

6.374,00

6.374,00

852-852-19-412

1.043,00

46,00

973,00

46,00

46,00

973,00

973,00

852-852-19-417

20.040,00

902,00 19.138,00

902,00

902,00

19.138,00

19.138,00

852-852-19-421

3.930,00

240,00

5.087,00

240,00

240,00

5.087,00

5.087,00

852-852-19-430

5.736,00

803,00 17.033,00

803,00

803,00

17.033,00

17.033,00

852-852-19-474

63,00

852-852-19-606

11.093,00

1.524,00 32.345,00

60,00

3,00

3,00

60,00

60,00

499,00 10.594,00

3,00

499,00

499,00

10.594,00

10.594,00

107.175,00 15.571,00 91.604,00

15.571,00

15.571,00

91.604,00

91.604,00

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** rodki wasne JST, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

Przewodniczcy Rady:
Kazimierz Jastrzbski