You are on page 1of 8

UCHWAŁA Nr XLI/171/2009

RADY GMINY W HUSZLEWIE

z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na lata 2010-2013 na wspieranie nowych inwestycji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa- morządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, ze zm.), oraz rozporządzenia Rady Mini- strów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. z 2008r. Nr 146, poz. 927) Rada Gminy w Huszlewie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwolnić z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców tworzących na terenie Gminy Huszlew nowe inwestycje lub nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją – zgodnie z rozporządze- niem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nie- ruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyj- ną.(Dz.U. z 2008r. Nr 146, poz. 927) oraz po spełnieniu szczegółowych warunków określonych w niniejszej uchwale.

§ 2 Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)

nowej inwestycji – należy przez to rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfi- kacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasad- niczej zmianie dotyczącej całości procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa; za nową inwe- stycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowa- ne, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwesto- ra; za nową inwestycję nie uznaje się nabycia wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa,

2)

utworzeniu miejsc pracy – należy przez to rozumieć wzrost netto liczby pracowników, wyrażony w rocznych jednostkach roboczych (RJR), bezpośrednio zatrudnionych w danym zakładzie w stosunku do średniej z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy; roczne jednostki robocze (RJR) ozna- czają liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w jednym roku – w liczbie tej uwzględnia się, jako ułamek RJR, także osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz do pracy sezonowej,

3)

kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji – należy przez to rozumieć koszty określone w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transporto- wych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.(Dz.U. z 2008r. Nr 146, poz. 927), poniesione po dniu dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały,

4)

dużym projekcie inwestycyjnym – należy przez to rozumieć nową inwestycję, podjętą w okresie trzech lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln EUR,

5)

intensywności pomocy – należy przez to rozumieć stosunek wartości pomocy wyrażonej w ekwiwalen- cie dotacji brutto (EDB) do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,

6)

maksymalnej intensywności pomocy – należy przez to rozumieć wielkość intensywności pomocy okre- śloną w § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących re- gionalną pomoc inwestycyjną.(Dz.U. z 2008r. Nr 146, poz. 927),

7)

maksymalnej wielkości pomocy w przypadku dużego projektu inwestycyjnego – należy przez to rozu- mieć wartość określoną w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie wa- runków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.(Dz.U. z 2008r. Nr 146, poz. 927),

programie pomocowym– należy przez to rozumieć Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środ- ków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.(Dz.U. z 2008r. Nr 146, poz. 927)

10) beneficjencie pomocy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę korzystającego z pomocy inwestycyj- nej na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

9)

§ 3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, określone w § 1 niniejszej uchwały, a stanowiące regional- ną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji przysługuje:

przez okres 5lat 100% zwolnienia

w

6 roku 75% zwolnienia

w

7 roku 50% zwolnienia

w

8 roku 25% zwolnienia

w przypadku łącznego spełnienia przez przedsiębiorcę następujących warunków:

1) zrealizowanie - po wejściu w życie niniejszej uchwały - nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą co najmniej 15 000 000,00zł;

2) utworzenie - po wejściu w życie niniejszej uchwały – 15 nowych miejsc pracy związanych z nową inwe- stycją.

§ 4. Przy ustaleniu maksymalnej wielkości pomocy bierze się pod uwagę kwotę wynikającą z kosztów

kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych w § 6 programu pomocowego, poniesionych po dniu dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 5 niniejszej uchwały. tj. kwotę wynikającą z kosztów kwalifikują- cych się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej

uchwały obowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2013r.:

1) dokonać zgłoszenia organowi podatkowemu o zamiarze korzystania z pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości - na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, przy czym za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy w Huszlewie,

2) przekazać organowi podatkowemu pisemne zobowiązanie się do:

a) pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, innych niż uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych;

b) utrzymania inwestycji na terenie Gminy Huszlew przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j.: Dz.U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.), co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia jej re- alizacji,

c) utworzenia nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i utrzymania dotych- czasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi udzielo- na została pomoc, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej cyt. wyżej, co najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia.

§ 6.1. Przedsiębiorca nabywa prawo do pomocy:

1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszeniu – w odniesie- niu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia;

2) od dnia powstania obowiązku podatkowego związanego z nową inwestycją, zgodnie z przepisami usta- wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych cyt. wyżej – w odniesieniu do przedmio- tów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia nie dłużej jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensyw- ność pomocy, o której mowa w § 8 programu pomocowego lub - w przypadku dużego projektu inwesty- cyjnego - maksymalną wielkość pomocy wymienionej w § 9 programu pomocowego.

§ 7.1. Po spełnieniu warunków określonych w niniejszej uchwale oraz w programie pomocowym – przedsiębiorca przedkłada organowi podatkowemu:

1) deklarację / informację w sprawie podatku od nieruchomości,

2) oświadczenie o zakończeniu nowej inwestycji na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,

3) oświadczenie o wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w podziale określonym w § 6 ust. 1 programu pomocowego w oparciu o faktury oraz o pokryciu co najmniej 25% kosztów nowej in- westycji ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, innych niż uzyskane przez przed- siębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych, - na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały,

4) pozwolenie na użytkowanie budynku oraz budowli powstałych w wyniku nowej inwestycji,

5) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji,

6) oświadczenie w sprawie ilości nowo utworzonych miejsc pracy,- na druku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały,

7) oświadczenia o dwuletnich kosztach pracy pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją, - na druku stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały,

8) informacje o:

a) otrzymanej pomocy publicznej w formie pomocy de minimis, przeznaczonej na realizację inwestycji stanowiącej koszty kwalifikowane do objęcia pomocą na mocy niniejszej uchwały - według stanu na dzień, w którym beneficjent pomocy uzyskał prawo do zwolnienia na mocy niniejszej uchwały,

b) otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis, przeznaczonej na realizację inwestycji stanowiącej koszty kwalifikowane do objęcia pomocą na mocy niniejszej uchwały - według stanu na dzień, w którym beneficjent pomocy uzyskał prawo do zwolnienia na mocy niniejszej uchwały.

2. W okresie korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości beneficjent pomocy obowiązany jest (bez odrębnego wezwania organu podatkowego) do przedłożenia w terminie do 15 stycznia każdego roku:

1) informacji o otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis, prze- znaczonych na realizację inwestycji stanowiącej koszty kwalifikowane do objęcia pomocą na mocy ni- niejszej uchwały - według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego,

2) oświadczenia o stanie zatrudnienia w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pra- cy, według stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

§ 8.1. Beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku:

1) sprzedaży nieruchomości lub jej części, będącej przedmiotem zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały, przed upływem 5 lat od dnia zakończenia inwestycji, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przed upływem 3 lat od dnia zakończenia inwestycji lub gdy nowa inwestycja z innych przyczyn nie zostanie utrzymana w tym okresie,

2) gdy zwiększone zatrudnienie nie zostanie utrzymane przez okres 5 lat od dnia utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres 3 lat od dnia utworzenia nowych miejsc pracy,

3) złożenia przez beneficjenta pomocy nieprawdziwych danych w kwestii spełnienia warunków uprawnia- jących do uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy niniejszej uchwały,

4) nie przedłożenia informacji określonych w § 7 niniejszej uchwały.

5) jeśli wystąpiła u przedsiębiorcy zalęgłość z jakiegokolwiek tytułu wobec gminy Huszlew.

§ 9. Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie prawa do

zwolnienia z podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących ich utratę.

§ 10. W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości z powodów określonych w

§ 8 punkt 3) niniejszej uchwały, beneficjent pomocy zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia.

§ 11. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez benefi-

cjenta pomocy warunków udzielenia zwolnienia, a także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym do-

kumentów i informacji składanych w tym zakresie przez beneficjenta pomocy.

§ 12. Program nie przewiduje udzielania pomocy na działalność:

1) w sektorze rolnictwa związanej z produkcją pierwotną produktów wymienionych w załączniku I do Trak- tatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

2) związane z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne;

3) w sektorach: rybołówstwa i akwakultury, budownictwa okrętowego, hutnictwa żelaza i stali, Górnictwa węgla oraz włókien syntetycznych,

4) związanej z wywozem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych Produktów, z two- rzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami Bieżącymi związanymi z prowa- dzeniem działalności wywozowej,

5) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów Przywożonych,

6) zalegających z zapłatą zobowiązań wobec Gminy Huszlew.

§ 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy rozporządzenia

Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w od- niesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302/29 z 24 października 2006r.)

§ 14. Uchwała ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2013r.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Huszlew.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo- jewództwa Mazowieckiego.

……………………………………

……………………………………

(nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

Przewodniczący Rady Gminy:

Krzysztof Kasprzuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/171/09 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 15 grudnia 2009r.

……………

(miejscowość i data)

Wójt

Gminy Huszlew

Zgłoszenie o zamiarze korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Na podstawie § 5 pkt 1 uchwały nr ……………………… Rady Gminy w Huszlewie z dnia ……………………………………… w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości stano- wiących regionalną pomoc inwestycyjną, zgłasza się zamiar korzystania ze zwolnienia wprowadzanego powyższą uchwałą w związku z planowaną nową inwestycją

I. Dane o przedsiębiorcy:

1.

………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP

2.

REGON …………………………………………………………………………………

3. PKD ………………………………………………………………………………………………………………………

4. Wielkość przedsiębiorcy (zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat):

mikro przedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

średnie przedsiębiorstwo

inne

5. Rodzaj prowadzonej działalności ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

6. Osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorstwa

…………………….………………………………………………………………… Telefon kontaktowy………………

II. Dane o inwestycji:

1. Określenie położenia nieruchomości, na której będzie realizowana nowa inwestycja (adres, obręb, nr działki, powierzchnia gruntu zajętego pod nową inwestycję)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Prognozowana wielkość nakładów na nową inwestycję w zł………………………………………………………

3. Prognozowana liczba nowo utworzonych miejsc pracy w związku z nową inwestycją

……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Data rozpoczęcia inwestycji……………………………………………………………………………………………….

5. Planowany termin zakończenia nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy w związku z tą inwestycją ……………………………………………………………………………………………………………………

6. Przeznaczenie pomocy publicznej (zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat):

pomoc regionalna na wspieranie nowej inwestycji

pomoc regionalna na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

III. Zobowiązania przedsiębiorcy (§ 10 i § 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną – Dz.U. Nr 146, poz. 927)

1. Zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych.

2. Zobowiązuję się do utrzymania nowo powstałej inwestycji na terenie Gminy Huszlew co najmniej przez 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia.

3. Zobowiązuję się do utworzenia nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i do utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przed- siębiorców co najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia – w przypadku pomocy z tytułu zatrudnienia.

4. Zobowiązuję się do złożenia informacji (wraz z deklaracją lub informacja podatkową) o rodzaju i wielko- ści kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną, (o których mowa w rozporządzeniu RM) – poniesionych wyłącznie po dokonaniu zgłoszenia – oraz do niezwłocznego informowania organu podat- kowego o uzyskaniu innej pomocy publicznej w stosunku do tego samego rodzaju kosztów inwestycji – w odniesieniu do których udzielane jest zwolnienie w podatku od nieruchomości.

……………………

…………………………

(pieczątka i podpis osoby reprezentującej przedsiębiorcę)

Załącznik:

- Wypis z krajowego rejestru sądowego

(zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)

- Inne dokumenty (wskazać jakie):

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………

……………………………………

(nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

Przewodniczący Rady Gminy:

Krzysztof Kasprzuk

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/171/09 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 15 grudnia 2009r.

Rady Gminy w Huszle-

wie z dnia ………………………………………

przez Gminę Huszlew w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji

oświadczam, że w dniu ………………………….…. została zakończona nowa inwestycja, objęta zgłoszeniem z dnia …………………………………………………….

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 2 uchwały nr ………………

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych

(miejscowość)

……………………………………

……………………………………

(nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

(data)

OŚWIADCZENIE

(podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej)

Przewodniczący Rady Gminy:

Krzysztof Kasprzuk

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/171/09 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 15 grudnia 2009r.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 3 uchwały nr ………………… Rady Gminy w Huszle-

wie z dnia ……………………………. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych przez Gminę Huszlew w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji

…………………….… zł), z czego udział własny (środki

własne oraz pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania, które nie zostały uzyskane w związku ze

wsparciem ze środków publicznych) wynosi ……………………

……………………………………….…… zł), co stanowi ……………………………………… % wartości inwestycji.

Kwota wykazana w oświadczeniu dotyczy kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą okre- ślonych w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regional- ną pomoc inwestycyjną (Dz.U. Nr 146, poz. 927), poniesionych po dniu dokonania zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy.

zł (słownie

oświadczam, że wartość nowej inwestycji wynosi łącznie ………

……………………………………………………………………………

………

zł, (słownie ……………………………………

(miejscowość)

(data)

(podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej)

W załączeniu:

- wykaz kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie.

Przewodniczący Rady Gminy:

Krzysztof Kasprzuk

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLI/171/09 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 15 grudnia 2009r.

……………………………………

……………………………………

(nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

Rady Gminy w Huszle-

wie z dnia …………………………… w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych przez Gmi-

nę Huszlew w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji

………… w rozumieniu § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowią- cych regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. Nr 146, poz. 927) związanych z nową inwestycją.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 6 uchwały nr ………………

oświadczam, że w dniu ………………

utworzono ………………….…………. nowych miejsc pracy,

(miejscowość)

(data)

(podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej)

Przewodniczący Rady Gminy:

Krzysztof Kasprzuk

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLI/171/09 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 15 grudnia 2009r.

……………………………………

……………………………………

(nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 7 uchwały nr ………………

wie z dnia …………………………… w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych przez Gmi- nę Huszlew w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji

oświadczam, że przewidywane dwuletnie koszty pracy pracowników w liczbie ……….……

Rady Gminy w Huszle-

zatrudnionych

w

związku z nową inwestycją na nowo powstałych miejscach pracy, będą wynosiły łącznie ……………….

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………… zł).

Kwota wykazana w oświadczeniu dotyczy dwuletnich kosztów utworzenia miejsc pracy związanych z nową inwestycją, kwalifikujących się do objęcia pomocą określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. Nr 146, poz. 927).

(miejscowość)

(data)

(podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej)

Przewodniczący Rady Gminy:

Krzysztof Kasprzuk