You are on page 1of 3

ZARZADZENIE Nr 2/2010 WJTA GMINY W PACYNIE z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie okrelenia stawki czynszu za lokale mieszkalne.

Na podstawie art. 8 ustawy z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z pniejszymi zmianami), uchway nr XXIV/159/09 Rady Gminy Pacyna w sprawie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (ogoszona dnia 16 lutego 2010r. w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego Nr 34, poz. 467 oraz art. 40 ustawy z 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) Wjt Gminy w Pacynie zarzdza, co nastpuje: 1. Ustalam miesiczn stawk czynszu za 1m2 powierzchni uytkowej za: 1. lokale mieszkalne w wysokoci - 1,00z; 2. lokale mieszkalne wynajmowane na czas trwania stosunku pracy w wysokoci - 0.90z. 2. Przyjmujc stawk czynszu okrelonego w 1 czynsz najmu za lokale jak niej wymienione ustalam w nastpujcej wysokoci:
Lp. Miejscowo Rodzaj budynku Nr lok. Nr ewid. dziaki Powierzchnia uytkowa lokalu w m2 Wysoko czynszu wg stawki bazowej w z Wysoko Czynszu po uwzgld. czynnika podwyszajcego - stawk bazow w z 80,61 80,61 80,33 78,86 134,19

Pacyna ul. Kopyciskiego 5 budynek szkolny z lokalami mieszkal. 2. Pacyna ul. Kopyciskiego 5 budynek szkolny z lokalami mieszkal. 3. Pacyna ul. Parkowa 3 budynek mieszkalny dwurodzinny 4. Pacyna ul. Parkowa 3 budynek mieszkalny dwurodzinny 5. Pacyna ul. Wyzwolenia 11 budynek Orodka Zdrowia z lokalem mieszkalnym 6. Luszyn 10 budynek mieszkalny dwurodzinny 7. Luszyn 10 budynek mieszkalny dwurodzinny 8. Remki 4 budynek mieszkalny dwurodzinny 9 Remki 4 budynek mieszkalny dwurodzinny 10. Remki 5 Budynek po byej szkole z lokalem mieszkalnym 11 Anatolin 16 budynek mieszkalny jednorodzinny 12 Rakowiec 43 budynek po byym paacu 13. Rakowiec 43 Budynek po byym paacu

1.

1 2 1 2

56 56 16/3 16/3 58

68,90 68,90 61,79 67,40 103,22

62,01 62,01 61,79 60,66 103,22

1 2 1 2 1

28 28 118 118 118

77.01 52,45 53,75 48,32 59,67

69,31 52,45 53,75 43,49 59,67

90,10 68,19 69,88 56,54 71,60

59/1 3 1 41 41

83,23 36,00 75,00

83,23 36,00 75,00

99.88 36,00 75,00

3.1. Powysze stawki czynszu nie obejmuj takich wiadcze jak: opaty za nieczystoci stae, opaty za nieczystoci pynne, opaty za dostaw wody, opaty za energi ciepln opaty inne. 2. Wyej wymienione opaty opaca bdzie uytkownik lokalu dodatkowo oprcz czynszu najmu. 4 Indywidualna stawka czynszu za lokale ustalona jest przy ujciu nastpujcych kryteriw: 1) Przez powierzchni uytkow lokalu mieszkalnego w rozumieniu zarzdzenia uwaa si powierzchni wszystkich pomieszcze znajdujcych si w tym lokalu bez wzgldu na ich przeznaczenie i sposb uytkowania tj. pokoi, kuchni, spiarni, przedpokoi, alkw, holii, korytarzy, azienek, wiatroapw oraz innych pomieszcze sucych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy. 2) Nie uwaa si za powierzchni uytkow lokalu mieszkalnego powierzchni balkonw, tarasw, loggi, antresol, szaf, schowkw w cianach, pralni, suszarni, strychw, piwnic, pomieszcze gospodarczych przeznaczonych na skadowanie opau, sieni wiatroapw dobudowanych do budynku - lokalu, pomieszcze technicznych sucych do funkcjonowania i obsugi technicznej budynku - lokalu. 3) Wielko powierzchni uytkowej lokalu ustala si na podstawie obmiaru w wietle wprowadzonych przegrd pionowych (cian) przy zachowaniu innych zasad obmiaru powierzchni budynku okrelonych we waciwych przepisach. 5. Dokonuj korekty w powierzchni uytkowej poszczeglnych lokali - zgodnie z przeprowadzon inwentaryzacj stanowic zacznik do niniejszego zarzdzenia. 6. Ustalenia zarzdzenia zostan wprowadzone w ycie poprzez stosowne dostosowanie poszczeglnych umw najmu zgodnie z zasadami okrelonymi w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266). 7. Traci moc uchwaa nr 9/2002 Zarzdu Gminy w Pacynie z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie okrelenia stawki czynszu za lokale mieszkalne. 8. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania. Wjt: Krzysztof Woniak

Zacznik do zarzdzenia nr 2/2010 Wjta Gminy Pacyna z dnia 5 marca 2010r. WYKAZ powierzchni przyjmowanych do naliczenia czynszu za najem lokali mieszkalnych
Lp. Miejscowo Rodzaj budynku Nr lokalu Dotychczas przyjmowana powierzch. do naliczenia czynszu za najem lokalu w m2 Powierzchnia uytkowa lokalu po dokonanej inwentaryzacji w m2 Powierzchnia pomieszcze technicznych sucych do funkcjonowania i obsugi tech. budynku-lokalu i przynalenych w m2 68,90 Przyjta powierzch. do naliczenia czynszu za najem lokalu po inwentaryzacji w m2 Uwagi

1.

Pacyna ul. Kopyciskiego 5

65,00

68,90

budynek szkolny z lokalami mieszkal. 2. Pacyna ul. Kopyciskiego 5 budynek szkolny z lokalami mieszkal. 3. Pacyna ul. Parkowa 3 budynek mieszkalny dwurodzinny 4. Pacyna ul. Parkowa 3 budynek mieszkalny dwurodzinny 5. Pacyna ul. Wyzwolenia 11 budynek Orodka Zdrowia z lokalem mieszkalnym 6. Luszyn 10 budynek mieszkalny dwurodzinny 7 Luszyn 10 budynek mieszkalny dwurodzinny 8 Remki 4 budynek mieszkalny dwurodzinny 9 Remki 4 budynek mieszkalny dwurodzinny 10. Remki 5 budynek po byej szkole z lokalem mieszkalnym 11 Anatolin 16 budynek mieszkalny jednorodzinny 12 Rakowiec 43 (po byym paacu) 13 Rakowiec 43 (po byym paacu)

65,00

68,90

68,90

67, 00

61,79 5,91 67,40

61,79

75,00

67,40

109,00

103,22

103,22

56,00

77,01

77,01

49,00

52,45

52,45

56,00

53,75 9,93 48,32 8,08 59,67 2,80

53,75

49,00

48,32

78,00

59,67

83,23

83,23

83,23

75,00

36,00

Nie bya przeprowadzona inwentaryzacja Nie bya przeprowadzona inwentaryzacja

75,00

36,00

Wjt: Krzysztof Woniak