You are on page 1of 37

UCHWAA Nr 1340/XLIV/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetw, Julianowsk, Okulickiego i Puawsk. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.) i na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), w oparciu o uchwa nr 1486/LVII/06 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 padziernika 2006r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetw, Julianowsk, Okulickiego i Puawsk stwierdzajc, e niniejszy plan jest zgodny z obowizujcym Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno, Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co nastpuje: Rozdzia 1 Ustalenia wstpne 1.1. Uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czci miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetw, Julianowsk, Okulickiego i Puawsk, zwany dalej planem, ktrego granice przebiegaj: 1) od zachodu: wzdu osi istniejcej ulicy Puawskiej; 2) od poudnia: wzdu osi istniejcej jezdni ul. Okulickiego; 3) od wschodu: wzdu osi istniejcej jezdni ul. Julianowskiej; 4) od pnocy: wzdu osi istniejcej ulicy Geodetw. 2.1. Planem objto obszar o powierzchni ok. 255ha, ktrego integralnymi czciami s: 1) cz tekstowa planu stanowica tre uchway; 2) cz graficzna, na ktr skada si rysunek planu w skali 1:1000 zacznik nr 1 do uchway; 3) rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia nieuwzgldnionych uwag wniesionych do wyoonego do publicznego wgldu projektu planu zacznik nr 2 do uchway; 4) rozstrzygnicie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zacznik nr 3 do uchway. 3.1. Plan zawiera ustalenia dotyczce: 1) przeznaczenia terenw oraz linii rozgraniczajcych tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania; 2) zasad ochrony i ksztatowania adu przestrzennego; 3) zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4) parametrw i wskanikw ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 5) szczegowych zasad i warunkw scalania i podziau nieruchomoci objtych planem miejscowym; 6) szczeglnych warunkw zagospodarowania terenw oraz ogranicze w ich uytkowaniu; 7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji i infrastruktury technicznej; 8) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw; 9) stawek procentowych, na podstawie ktrych ustala si opat, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. W planie nie ustala si: 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej; 2) wymaga wynikajcych z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych;

3) granic i sposobw zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie odrbnych przepisw, w tym terenw grniczych, terenw naraonych na niebezpieczestwo powodzi oraz zagroonych osuwaniem si mas ziemnych, ze wzgldu na ich nie wystpowanie w obszarze planu. 4.1. Nastpujce oznaczenia graficzne na rysunku planu s ustaleniami planu: 1) oznaczenia liniowe: a) granice planu, b) linie rozgraniczajce tereny o rnych przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, c) linie rozgraniczajce tereny o rnym sposobie zagospodarowania terenw komunikacyjnych, d) nieprzekraczalne linie zabudowy; e) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii wysokiego napicia; 2) przeznaczenie: a) U - tereny usug nieuciliwych, b) UC - tereny usug komercyjnych, c) UP - tereny usug publicznych, d) U-O - tereny usug owiaty (U-Os szkoa), e) P-S tereny produkcji, skadw i magazynw, f) S tereny skadw i magazynw, g) MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojcej, bliniaczej, atrialnej i szeregowej), h) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, i) ZP tereny zieleni publicznej, j) ZI tereny zieleni izolacyjnej, k) Ws tereny wd powierzchniowych rdldowych (rowy melioracyjne), l) I-E tereny obiektw i urzdze elektroenergetycznych, m) I-L tereny urzdze lotniczych, n) I-T tereny obiektw i urzdze telekomunikacji, o) I-W tereny obiektw i urzdze zaopatrzenia w wod; 3) klasyfikacja ulic, komunikacja: a) K-K tereny komunikacji kolejowej, b) KD tereny ulic publicznych, c) KD-p tereny parkingw, d) KD-TS tereny komunikacji samochodowej (KD-TSsp stacje paliw), e) KP tereny komunikacji pieszej, f) tereny ulic publicznych: KD-GP tereny ulic gwnych ruchu przyspieszonego, KD-G tereny ulic gwnych, KD-Z tereny ulic zbiorczych, KD-L tereny ulic lokalnych, KD-D tereny ulic dojazdowych,

g) pozostae oznaczenia: gwne wjazdy na teren,

cieki rowerowe, ekrany ochronne/akustyczne;

4) architektura, aranacja wntrz urbanistycznych, maa architektura: a) istniejce budynki przeznaczone docelowo do wyburzenia; 5) ochrona elementw o wartociach kulturowych, przyrodniczych, ksztatowanie zieleni oraz strefy ochrony: a) strefa ochrony ekspozycji pomnika przyrody (10m), b) szpalery drzew do wprowadzenia, c) granica 50m strefy ochrony sanitarnej wok cmentarza, d) granica 150m strefy ochrony sanitarnej wok cmentarza; 6) elementy infrastruktury technicznej: a) linie wyznaczajce obszar oddziaywania linii wysokiego i redniego napicia. 2. Nastpujce oznaczenia graficzne na rysunku planu maj charakter informacyjny: 1) oznaczenia liniowe: a) linie rozgraniczajce ulic wewntrznych, b) istniejce podziay geodezyjne, 2) klasyfikacja ulic, komunikacja: a) tereny ulic niepublicznych: KDW tereny ulic wewntrznych,

b) kategorie drg: (k) drogi krajowe, (w) drogi wojewdzkie, (g) drogi gminne,

c) pozostae oznaczenia: pp oznaczenie po symbolu literowym drg przewidzianych pod inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (wynikajce z planu wojewdztwa, studium uikzp), pl - oznaczenie po symbolu literowym drg przewidzianych pod inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminne), parkingi orientacyjna lokalizacja, krawniki jezdni, nazwy ulic, wymiarowanie ulic oraz odlegoci linii zabudowy od ulic, przystanki kolejowe, estakady, mosty;

3) architektura, aranacja wntrz urbanistycznych, maa architektura: a) numery ewidencyjne dziaek, b) istniejce budynki, c) numery adresowe budynkw, d) liczba kondygnacji budynkw; 4) ochrona elementw o wartociach kulturowych, przyrodniczych, ksztatowanie zieleni oraz strefy ochrony:

a) pomnik przyrody, b) strefa ograniczonego uytkowania dla zabudowy mieszkaniowej, c) strefa ograniczonego uytkowania dla usug chronionych i zabudowy zwizanej ze staym /wielogodzinnych pobytem dzieci i modziey, 5) elementy infrastruktury technicznej: a) napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napicia istniejce, b) napowietrzne linie elektroenergetyczne redniego napicia istniejce, c) wntrzowe stacje transformatorowe istniejce, d) supowe stacje transformatorowe istniejce, e) gazocig wysokiego cinienia. 5.1. Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) 2) 3) 4) 5) planie naley przez to rozumie ustalenia planu, o ktrym mowa w 1 niniejszej uchway, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej; uchwale naley przez to rozumie niniejsz uchwa Rady Miejskiej w Piasecznie, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej; rysunku planu naley przez to rozumie zacznik nr 1 do niniejszej uchway, sporzdzony na mapie w skali 1:1000; celu publicznym naley przez to rozumie inwestycje i cele, o ktrych mowa w ustawie o gospodarce nieruchomociami; nieprzekraczalnej linii zabudowy naley przez to rozumie linie ograniczajce now zabudow wzdu powierzchni cian zewntrznych w gruncie oraz ponad nim, bez wystajcych poza ten obrys okapw, schodw i balkonw, dla ktrych obowizuj regulacje przepisw odrbnych; przepisach odrbnych naley przez to rozumie inne prawomocne przepisy, ktre dotycz szczegw zagadnie ujtych w planie; zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej naley przez to rozumie budynek zawierajcy maksymalnie dwa lokale mieszkalne; zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej atrialnej naley przez to rozumie budynek z wewntrznym ogrodem zawierajcy maksymalnie dwa lokale mieszkalne; zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej naley przez to rozumie zabudow zawierajc wicej ni dwa mieszkania w budynku mieszkalnym;

6) 7) 8) 9)

10) zakazie zabudowy naley przez to rozumie zakaz realizacji wszelkich inwestycji budowlanych nadziemnych i podziemnych; 11) przeznaczeniu podstawowym naley przez to rozumie przeznaczenie terenu jako przewaajce na danym terenie (min.60%), wyznaczone liniami rozgraniczajcymi; 12) przeznaczeniu dopuszczonym naley przez to rozumie inne przeznaczenie terenu ni podstawowe (maks. 40%), uzupeniajce przeznaczenie podstawowe; 13) powierzchni biologicznie czynnej naley przez to rozumie cz dziaki budowlanej na gruncie rodzimym, ktra pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w gb gruntu, na nim oraz nad nim; nie stanowica nawierzchni dojazdw i doj pieszych, pokryta trwa rolinnoci lub uytkowan rolniczo; 14) powierzchni zabudowy naley przez to rozumie powierzchni dziaki budowlanej zajt przez zabudow oraz powierzchnie utwardzone dojazdw i doj pieszych do budynkw; 15) uciliwociach naley przez to rozumie ponadnormatywne promieniowanie elektromagnetyczne, haas, wibracje, emisje odorw i zanieczyszcze do gruntu, wody i powietrza; 16) jednostkach terenowych naley przez to rozumie obszary o okrelonym rodzaju przeznaczenia podstawowego i dopuszczonego, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi i oznaczone symbolami graficznymi;

17) standardach zabudowy naley przez to rozumie zasady ksztatowania bry architektonicznych (proporcje, maksymalne dopuszczone wymiary, spadek dachu, wysoko parteru) i zasady estetyczne (kolorystyka, materia) obowizujce w obszarze objtym planem; 18) usugach nieuciliwych - naley przez to rozumie dziaalno z wykorzystaniem urzdze, ktre speniaj standardy rodowiskowe, i ktrej celem jest zaspakajanie potrzeb miejscowej ludnoci, a nie wytwarzanie dbr materialnych metodami przemysowymi; ewentualny negatywny wpyw na otoczenie tej dziaalnoci ogranicza si do terenu bd lokalu, do ktrego prowadzcy dziaalno usugow ma tytu prawny; 19) usugach uciliwych naley przez to rozumie wszelk dziaalno (w tym inwestycje), ktra moe powodowa zanieczyszczenia rodowiska, w tym usugi zaliczane do przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko, dla ktrych obowizek sporzdzania raportu o oddziaywaniu na rodowisko jest obligatoryjny, oraz ktrych uciliwo wykracza poza granice dziaki; 20) usugach komercyjnych naley przez to rozumie zakres usug sucy zaspokajaniu potrzeb mieszkacw obszaru i spoza obszaru planu, zwizanych z usugami handlu - w tym formie obiektw handlowych o powierzchni sprzeday powyej 2000m2, gastronomii, rzemiosa, kultury, turystyki i sportu, finansw i urzdze obsugi komunikacji; 21) obiektach, urzdzeniach i funkcjach chronionych - naley przez to rozumie zabudow mieszkaniow, usugi owiaty, zdrowia i opieki spoecznej; 22) wskaniku intensywnoci zabudowy naley przez to rozumie warto stosunku powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych wszystkich budynkw zlokalizowanych na danej dziace budowlanej (w ich obrysie zewntrznym) do powierzchni cakowitej tej dziaki; 23) liczbie kondygnacji - naley przez to rozumie liczb kondygnacji nadziemnych budynku z wyjtkiem suteren, piwnic, antresoli oraz poddaszy nieuytkowych; 24) instalacji rozumie si przez to, urzdzenie infrastruktury lub technologiczne wolnostojce lub wbudowane w obiekt budowlany, ktrego eksploatacja przez czowieka powoduje wprowadzenie do powietrza, wody, gleby lub ziemi (porednio lub bezporednio) substancji lub energii takich, jak: haas, wibracje, zapachy lub pole elektromagnetyczne; 25) nawierzchniach przepuszczalnych rozumie si przez to nawierzchnie czciowo utwardzone, z technologicznie umoliwion infiltracj wd opadowych do warstw gruntowych. Rozdzia 2 Ustalenia oglne Ustalenia oglne dotyczce przeznaczenia terenw 6.1. Na obszarze planu wyodrbnia si nastpujce jednostki terenowe funkcjonalnie jednorodne (lub mieszane), bdce przedmiotem przepisw oglnych i szczegowych, oznaczone na rysunku planu wymienionymi niej symbolami, dla ktrych ustala si przeznaczenie i warunki zagospodarowania: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) U tereny usug nieuciliwych, UC tereny usug komercyjnych, UP tereny usug publicznych, U-O tereny usug owiaty (U-Os szkoa), P-S tereny produkcji, skadw i magazynw, S tereny skadw i magazynw, MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojcej, bliniaczej, atrialnej i szeregowej) z dopuszczeniem usug nieuciliwych towarzyszcych zabudowie mieszkaniowej, wbudowanych w obiekty mieszkalne lub jako obiekty wolnostojce, MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem usug nieuciliwych towarzyszcych zabudowie mieszkaniowej, ZP tereny zieleni publicznej (zieleniec),

8) 9)

10) ZI tereny zieleni izolacyjnej, 11) Ws tereny wd powierzchniowych rdldowych (rowy melioracyjne),

12) I-E tereny obiektw i urzdze elektroenergetycznych, 13) I-L tereny urzdze lotniczych, 14) I-T tereny obiektw i urzdze telekomunikacji, 15) I-W tereny obiektw i urzdze zaopatrzenia w wod, 16) tereny komunikacji: a) podstawowe oznaczenia: K-K tereny komunikacji kolejowej, KD tereny ulic publicznych, KD-p tereny parkingw, KP tereny komunikacji pieszej;

b) komunikacja publiczna: KD-GP tereny ulic gwnych ruchu przyspieszonego, KD-G tereny ulic gwnych, KD-Z tereny ulic zbiorczych, KD-L tereny ulic lokalnych, KD-D tereny ulic dojazdowych.

2. Na obszarze planu dopuszcza si lokalizowanie inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomociami speniajcych ustalenia dotyczce przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu, dopuszczonych niniejszym planem. Ustalenia oglne dotyczce zasad zagospodarowania terenu 7.1. Ustala si zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) w zalenoci od terenu funkcjonalnego i rodzaju zabudowy ustala si zasady ksztatowania zabudowy i jej otoczenia przy uwzgldnieniu okrelonych parametrw w ustaleniach szczegowych, w tym: a) minimalnej powierzchni nowowydzielonej dziaki, na ktrej dopuszczona jest nowa zabudowa z podaniem minimalnej szerokoci frontu dziaki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, b) maksymalnej powierzchni zabudowy dziaki wraz z utwardzonymi dojciami i dojazdami, c) maksymalnego wskanika intensywnoci zabudowy, d) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, e) nieprzekraczalnej linii zabudowy, f) maksymalnej wysokoci zabudowy, g) maksymalnej rzdnej parteru w stosunku do poziomu terenu, h) ustale dla garay i budynkw gospodarczych, i) okrelenia dopuszczalnego spadku dachu, j) sposobu wykoczenia elewacji i dachw, k) ksztatowania ogrodze; 2) dopuszcza si wprowadzanie obiektw wieowych w obszarze jednostek terenowych wymienionych w ustaleniach szczegowych; 3) dopuszcza si wprowadzanie na obszarze planu wielkoprzestrzennych obiektw usug komercyjnych (o powierzchni sprzeday powyej 2000m2) we wskazanych w ustaleniach szczegowych jednostkach terenowych; 4) dla istniejcej zabudowy, znajdujcej si w caoci midzy lini rozgraniczajc ulicy, a wyznaczonymi w planie liniami zabudowy, plan dopuszcza biec konserwacj tej zabudowy, ustalajc jednoczenie moliwo jej odtworzenia jedynie w granicach obszaru wyznaczonego przez linie zabudowy;

5) dla istniejcej zabudowy, znajdujcej si w czci midzy lini rozgraniczajc ulicy, a wyznaczonymi w planie liniami zabudowy, plan dopuszcza poza biec konserwacj tej zabudowy take moliwo jej przebudowy i nadbudowy w istniejcym obrysie budynku, a rozbudow i odtworzenie jedynie w granicach obszaru wyznaczonego przez linie zabudowy; 6) nakaz wyposaenia ulic lokalnych, cigw pieszych (KD-L, KP) w elementy maej architektury, takie jak: latarnie, siedziska, kosze na mieci i inne; 7) sytuowanie reklam i znakw informacyjno-plastycznych nieokrelonych w przepisach odrbnych dopuszcza si pod warunkami: a) zachowania penej ekspozycji budynkw o wartociach zabytkowych oraz obiektw przyrodniczych, b) wzdu ulic lokalnych i dojazdowych uzgodnienia z gmin lokalizacji i formy w przypadku powierzchni reklamy wikszej ni 1,0m2, c) nie lokalizowania reklam i znakw informacyjno-plastycznych w sposb utrudniajcy ruch koowy lub pieszy, d) nie lokalizowania reklam i znakw informacyjno-plastycznych w miejscach zastrzeonych dla znakw drogowych lub w sposb utrudniajcy odczytywanie tych znakw, e) uzyskania stosownej zgody na lokalizacj reklamy wydanej przez zarzdzajcego drog w przypadku pasa ulicznego lub wydanej przez waciciela, bd zarzdzajcego w stosunku do pozostaych terenw, f) nie lokalizowania reklam i znakw informacyjno-plastycznych na drzewach, elementach maej architektury, budowlach i urzdzeniach technicznych, g) zachowania minimum 2,5m odlegoci od koron drzew dorosych oraz minimum 10,0m od pni drzew modych, h) w pasach wzdu ul. Puawskiej: nie stosowania reklam o powierzchni wikszej ni 10,0m2; nie przekraczania wysokoci 6,0m mierzonej od poziomu terenu do najwyszego punktu;

i) nie stosowania sygnaw wietlnych spjnych z sygnaami wykorzystywanymi przez suby ratownicze, j) stosowania kolorystyki i formy spjnej z kompozycj architektoniczn budynkw. 8.1. Ustala si zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ograniczenia wynikajce z pooenia w strefach ochrony: 1) oddziaywanie na rodowisko projektowanych na danym terenie przedsiwzi, wywoane przez instalacje emitujce energi, haas i zanieczyszczenia nie moe ogranicza uytkowania terenw ssiednich zgodnie z ustalon dla nich funkcj i przyjtym w planie sposobem zagospodarowania; w planie obowizuje: a) zachowanie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, ustalonej dla poszczeglnych terenw funkcjonalnych zgodnie z ustaleniami szczegowymi, b) ochrona przed haasem terenw mieszkaniowych zlokalizowanych wzdu ul. Puawskiej, poprzez wprowadzenie ekranw akustycznych realizowanych w pasie ulicy 1KD-GP; 3) ustala si wprowadzanie nowych nasadze drzew i krzeww z zastosowaniem gatunkw i odmian waciwych dla danej lokalizacji, ktrych cechy (sia wzrostu, docelowa wysoko, zwarto korony, rodzaj systemu korzeniowego, wydzielanie alergenw, odporno na zanieczyszczenia powietrza i zasolenie gleby) nie koliduj z przyjtym zagospodarowaniem; nakazuje si ochron istniejcego pomnika przyrody i wprowadza si stref ochrony ekspozycji pomnika o promieniu 10,0m zgodnie z rysunkiem planu, w ktrej zakazuje si lokalizacji wszelkiej nowej zabudowy, ogrodze dla nowych inwestycji, miejsc parkingowych, wszelkiego rodzaju reklam i nonikw reklamowych; nakazuje si odsunicie nowej zabudowy mieszkaniowej od ulicy gwnej ruchu przyspieszonego (KDGP) co najmniej zgodnie z rysunkiem planu; w zakresie ochrony przed haasem ustala si:

2)

4)

5) 6)

a) zaliczenie terenw oznaczonych symbolem MN do grupy terenw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla ktrych obowizuje nakaz nie przekroczenia dopuszczalnych poziomw haasu okrelonych w przepisach odrbnych, b) zaliczenie terenw oznaczonych symbolem MN/U do grupy terenw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usugami rzemiosa, dla ktrych obowizuje nakaz nie przekroczenia dopuszczalnych poziomw haasu okrelonych w przepisach odrbnych, c) dla stref ograniczonego uytkowania zwizanego z ruchem lotniczym: dla obszarw mieszkaniowych: zakaz zmiany przeznaczenia terenw o innym przeznaczeniu na obszarze tej strefy na funkcje mieszkaniowe, na obszarze obu stref, wyznaczonych na rysunku planu, zakaz wprowadzania nowej zabudowy i/lub adaptacji istniejcej zabudowy na cele usug chronionych oraz zwizanych ze staym / wielogodzinnym pobytem dzieci i modziey, na obszarze obu stref, wyznaczonych na rysunku planu, nakaz zastosowania dla istniejcych pomieszcze funkcji chronionych, zwizanych ze staym /wielogodzinnym pobytem dzieci i modziey oraz istniejcej zabudowy mieszkaniowej odpowiednich rozwiza konstrukcyjnobudowlanych sucych ograniczeniu oddziaywania haasu i wibracji w niezbdnym zakresie okrelonym w obowizujcych normach i standardach;

7)

w pasie, od 10,0m do 40,0m, od projektowanej linii rozgraniczajcej ulicy gwnej ruchu przyspieszonego (KD-GP) i gwnej (KD-G) oraz na terenie 1MN/U dopuszczenie nowej zabudowy w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, pod warunkiem zastosowania dla pomieszcze funkcji chronionych, odpowiednich rozwiza konstrukcyjno-budowlanych sucych ograniczeniu oddziaywania haasu i wibracji w niezbdnym zakresie okrelonym w obowizujcych normach i standardach; w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wd w planie ustala si: a) zakaz odprowadzania wszelkich ciekw bytowych do wd podziemnych i do ziemi, b) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ciekw bytowych do wd powierzchniowych, c) strefy ochrony bezporedniej uj wody: na terenie ZE Lamina S.A. (ul. Puawska 34) oraz przy ul. Diamentowej, d) nakaz stosowania dla terenw 1-2I-W, objtych stref bezporedniej ochrony uj wody, nakazw, zakazw i ogranicze okrelonych w przepisach odrbnych dotyczcych ww. stref, e) nakaz stosowania rozwiza technicznych ograniczajcych obnianie poziomu wd gruntowych dla przedsiwzi realizowanych poniej poziomu wd gruntowych, f) nakaz utrzymania istniejcego i wprowadzenie nowego w stosunku do planowanych przedsiwzi komunikacyjnych systemu odwadniajcego przy zachowaniu jego cigoci i przepustowoci, g) zagospodarowanie wd opadowych na dziakach z zabudow mieszkaniow poprzez odprowadzenie ich do gruntu na terenie wasnej dziaki; wprowadzenie nowego zagospodarowania na dziakach nakazuje si realizowa w sposb zabezpieczajcy ssiednie tereny przed spywem wd opadowych oraz utrzyma minimaln powierzchni biologicznie czynn wskazan w ustaleniach szczegowych niniejszej uchway, h) w przypadku odprowadzania wd opadowych poza teren wasnej dziaki, naley stosowa przepisy szczeglne, i) zakaz realizacji przedsiwzi powodujcych zanieczyszczenie rodowiska naturalnego;

8)

9)

w zakresie ochrony powietrza naley stosowa obowizujce regulacje prawne przy uwzgldnieniu 10 ust. 1 pkt 6 uchway;

10) w zakresie gospodarki odpadami zasady utrzymania porzdku i czystoci okrela 10 ust. 1 pkt 10 uchway oraz obowizujce w tym zakresie akty prawa miejscowego w zgodnoci z przepisami odrbnymi; 11) w strefie ochrony sanitarnej wok cmentarza (poza granicami planu) wynoszcej 50 i 150m od jego granicy, oznaczonej na rysunku planu, zakazuje si lokalizacji wszelkich indywidualnych uj wody. 9.1. Ustala si zasady rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1) gwne komunikacyjne powizania zewntrzne terenu ustala si poprzez:

a) drog krajow nr 79 (ul. Puawsk), stanowic najwaniejszy w obszarze planu cig komunikacyjny (KD-GP), stanowicy podstawowe powizanie Piaseczna z poudniow czci Warszawy i w kierunku poudniowym do Gry Kalwarii-Warki i Kozienic, b) drog wojewdzk nr 721 (ul. Okulickiego), stanowic powizanie Piaseczna w kierunku zachodnim z Nadarzynem oraz w kierunku wschodnim z Konstancinem-Jeziorn i Ciszyc; 2) przebudow istniejcych na obszarze planu ulic z dostosowaniem parametrw do obowizujcych przepisw odrbnych: a) 1KD-GP - ulica gwna ruchu przyspieszonego: Puawska (w granicach planu do osi ulicy), b) 1KD-G - ulica gwna: Okulickiego (w granicach planu do osi jezdni, zgodnie z przebiegiem w czci graficznej planu), c) oznaczonych symbolem KD-Z ulic zbiorczych: 1KD-Z ul. Geodetw (przy ul. Puawskiej fragment caego pasa drogowego, pozostaa cz ulicy do osi pasa drogowego, zgodnie z rysunkiem planu), 2KD-Z ul. Energetyczna (pas drogowy w liniach rozgraniczajcych), 3KD-Z ul. Elektroniczna (pas drogowy w liniach rozgraniczajcych), 4KD-Z ul. Projektowana 1 (pas drogowy w liniach rozgraniczajcych);

d) oznaczonych symbolami KD-L, KD-D - ulic lokalnych, dojazdowych; e) dopuszczenie jedynie oznaczonych na rysunku planu skrzyowa ulic podrzdnego ukadu komunikacyjnego z ulicami: gwnymi ruchu przyspieszonego, gwnymi i zbiorczymi; 3) adaptacj bocznicy kolejowej do EC Siekierki zwizanej (wiaduktem nad ul. Puawsk) z lini kolejow Warszawa-Radom i przecinajc tereny produkcyjno-skadowe zlokalizowane po wschodniej stronie ul. Puawskiej; dopuszcza si rozbirk pozostaych torw bocznicy w tej strefie w miar potrzeb inwestorw; wyznaczenie cigu pieszego, oznaczonego na rysunku planu symbolem KP o minimalnej szerokoci w liniach rozgraniczajcych 6,0m; przebieg ulic wewntrznych oznaczonych symbolem KDW, zgodnie z rysunkiem planu, z dopuszczeniem zjazdw z ulic publicznych w miejscach oznaczonych na rysunku planu i o minimalnej szerokoci w liniach rozgraniczajcych: 6,0m; dopuszczenie wprowadzenia w obszarze planu ulic wewntrznych nie oznaczonych na rysunku planu; dla terenw produkcyjno skadowych i skadowych ustala si minimaln szeroko ulic wewntrznych: 12,0m; zabezpieczenie potrzeb parkingowych na terenie wasnej dziaki lub na terenie, do ktrego inwestor ma tytu prawny, w iloci co najmniej: a) 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym, b) 1,5 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, c) dla budynkw mieszkalnych wielorodzinnych 20% miejsc parkingowych obowizkowo naley lokalizowa w poziomie terenu, d) 3 miejsca parkingowe na kade 100m2 powierzchni uytkowej usug, biur itp.; 8) nakaz wprowadzenia szpalerw drzew w pasie drogowym ul. Energetycznej, Elektronicznej i Okulickiego wzdu granic dziaek przylegych do tych ulic i wzdu granic dziaek ssiadujcych z pasem drogowym ul. Energetycznej; nakaz przestrzegania zasad lokalizowania w pasach ulicznych nonikw reklamowych okrelonych w ustaleniach oglnych w 7 ust. 1 pkt 7 niniejszej uchway;

4) 5)

6)

7)

9)

10) realizacja cieek rowerowych, przynajmniej w miejscach wskazanych na rysunku planu, wzdu ulic: a) Puawskiej, b) Okulickiego, c) Julianowskiej,

d) Geodetw (na odcinku od ul. Rubinowej do ul. Julianowskiej), e) Energetycznej; 11) nakaz stosowania nawierzchni przepuszczalnych przy budowie: cieek rowerowych i chodnikw oraz doj, dojazdw i miejsc postojowych w granicach dziaek budowlanych z zabudow mieszkaniow jednorodzinn i wielorodzinn; 12) zakaz realizacji ogrodze w obrbie terenw ulic wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi; 13) zakaz wprowadzania nowej zabudowy w odlegoci mniejszej ni wskazana na rysunku planu od wszystkich ulic; odnonie ulic gwnych ruchu przyspieszonego i ulic gwnych naley zachowa dopuszczalne poziomy haasu wzgldem istniejcej zabudowy; w przypadku przekrocze naley stosowa ekrany akustyczne lub zastosowa odpowiednie rozwizania konstrukcyjno-budowlane ograniczajce oddziaywanie haasu i wibracji w niezbdnym zakresie (przegrody o podwyszonej izolacyjnoci, wprowadzanie okien o podwyszonej izolacyjnoci itd.) okrelonym w obowizujcych normach i standardach. 2. Ustala si jako obowizujce nastpujce funkcje i szerokoci ulic w liniach rozgraniczajcych:
symbol na planie IKD-GP (krajowa) 1KD-G (wojewdzka) nazwa ulicy ul. Puawska klasa drogi, przekrj gwna ruchu przyspieszonego (2 jezdnie x2-4 pasy) Gwna (2 jezdnie x2 pasy) szeroko w liniach rozgraniczajcych (m) oraz ustalenia dodatkowe zmienna od 23 m do 45 m - p przekroju ulicy w granicach planu; dwupoziomowy wze ul. Armii Krajowej z ul. Okulickiego. zmienna od 20 m do 27 m - cz przekroju ulicy w granicach planu, zgodnie z rysunkiem planu; dwie jezdnie, po pnocnej stronie jednokierunkowa jezdnia serwisowa, obsugujca przylegajce do niej dziaki budowlane; ulica gwna ze szpalerem drzew, zgodnie z rysunkiem planu. zmienna od 10m do 17 m - w granicach planu cz przekroju ulicznego, zgodnie z rysunkiem planu; zakaz zjazdw na osiedle Patronat" z tej ulicy; do obsugi komunikacyjnej istniejcej zabudowy mieszkaniowej zrealizowa jezdni serwisow rwnoleg do jezdni ul. Geodetw. 30,0 m w liniach rozgraniczajcych (na odcinku od ul. Puawskiej do ulicy 2KD-L) oraz 25 m (na odcinku od ulicy 2KD-L do ul. Geodetw), z uwzgldnieniem poszerzenia na rondo przy wjedzie na teren usug komercyjnych 3UC. szeroko w liniach rozgraniczajcych 40,0m.; lokalizacja szpalerw drzew zgodnie z rysunkiem planu; dwupoziomowy wze ul. Elektronicznej z ulic bez nazwy 4KD-Z. szeroko w liniach rozgraniczajcych 30,0m.; dwupoziomowy wze ul. bez nazwy 4KD-Z z ul. Elektroniczn. zgodnie z rysunkiem planu zmienna 12,0 - 18,0 m w liniach rozgraniczajcych; na szerszych odcinkach: jednostronne parkowanie wzdu ulicy. szeroko w liniach rozgraniczajcych 20,0 m.

ul. Okulickiego

1KD-Z (gminna)

ul. Geodetw (od ul. Puawskiej do ul. Julianowskiej)

Zbiorcza (1 jezdnia x 2 pasy)

2KD-Z (gminna)

ul. Energetyczna (od ul. Puawskiej do ul. Geodetw)

Zbiorcza (2 jezdnie x2 pasy)

3KD-Z (gminna)

ul. Elektroniczna (od ul. Energetycznej do ul. Okulickiego) ul. Projektowana 1 (od ul. Puawskiej do ul. Julianowskiej) ul. Rubinowa (od ul. Geodetw do ul. Energetycznej) ul. Przemysowa (od ul. Elektronicznej do ul. Puawskiej) ul. Kineskopowa ul.Projektowana 2 (od ul. Energetycznej do ul.Projektowanej 3) ul.Projektowana 3 (od ul. Elektornicznej do ul. Julianowskiej) ul. Julianowskiej (od ul. Geodetw do ul. Okulickiego)

Zbiorcza (2 jezdnie x2 pasy)

4KD-Z

Zbiorcza (1 jezdnia x 2 pasy) Lokalna (1 jezdnia x 2 pasy) Lokalna (1 jezdnia x 2 pasy) Lokalna (1 jezdnia x 2 pasy) Lokalna (1 jezdnia x 2 pasy) lokalna (1 jezdnia x 2 pasy)

1KD-L (gminna) 2KD-L (gminna) 3KD-L (gminna) 4KD-L (gminna) 5KD-L (gminna) 6KD-L (gminna)

szeroko w liniach rozgraniczajcych 18,0 m. szeroko w liniach rozgraniczajcych 15,0 m.

szeroko w liniach rozgraniczajcych 15,0 m.

Lokalna (1 jezdnia x 2 pasy)

1KD-D (gminna)

ul. Kosodrzewiny Dojazdowa (sigacz od ul. Geodetw) (1 jezdnia x 2 pasy)

zmienna od 7 m do 12 m - p przekroju ulicy w granicach planu; w granicach planu zachodnia linia rozgraniczajca ulicy minimum 7,0 m od osi istniejcej jezdni ul. Julianowskiej. szeroko w liniach rozgraniczajcych zmienna, wg stanu istniejcego 6,0 - 8,0 m.

2KD-D (gminna) 3KD-D (gminna) 4KD-D (gminna) 5KD-D (gminna) 6KD-D (gminna) 7KD-D (gminna) 8KD-D (gminna) 9KD-D (gminna) 10KD-D (gminna) 11KD-D (gminna) 12KD-D (gminna) 13KD-D (gminna) 14KD-D (gminna) 15KD-D (gminna) 16KD-D (gminna) 17KD-D (gminna) 18KD-D (gminna) 19KD-D (gminna) 1KP

ul. Tulipanw (od ul.Geodetw do granicy terenu 6MN) ul. Projektowana 4 (od ul. 2KD-D do 1KD-L)

Dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy) Dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy)

szeroko w liniach rozgraniczajcych zmienna wg stanu istniejcego 10-12 m. szeroko w liniach rozgraniczajcych 10,0 m. szeroko w liniach rozgraniczajcych 10,0 m; na zakoczeniu plac do zawracania. szeroko w liniach rozgraniczajcych 14,0 m; po poudniowej stronie pasa drogowego parkingi. szeroko w liniach rozgraniczajcych zgodnie z rysunkiem planu zmienna 10 - 18,0 m. szeroko w liniach rozgraniczajcych 10,0 m. szeroko w liniach rozgraniczajcych 10,0 m. szeroko w liniach rozgraniczajcych zmienna wg stanu istniejcego 8,0 - 10,0m. szeroko w liniach rozgraniczajcych zmienna wg stanu istniejcego 8,0 - 10,0m. szeroko w liniach rozgraniczajcych wg stanu istniejcego 10,0 m. szeroko w liniach rozgraniczajcych wg stanu istniejcego 10,0 m. szeroko w liniach rozgraniczajcych wg stanu istniejcego 14,0 m. szeroko w liniach rozgraniczajcych wg stanu istniejcego 8,0 m. szeroko w liniach rozgraniczajcych wg stanu istniejcego 8,0 m. szeroko w liniach rozgraniczajcych 10,0 m.

ul. Chabrw Dojazdowa (sigacz od ul. Geodetw) (1 jezdnia x 2 pasy) ul. Nefrytowa Dojazdowa (od 1KD-L do 5KD-D) (1 jezdnia x 2 pasy) ul. Granitowa (od ul. Geodetw do ul. Energetycznej Dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy)

ul. Nefrytowa Dojazdowa (od ul. 5KD-D do 15KD-D) (1 jezdnia x 2 pasy) ul. Agatowa (od ul. 6KD-D Dojazdowa do ul. 1KD-Z Geodetw) (1 jezdnia x 2 pasy) ul. Diamentowa (od ul. 1KD-L do terenu o symbolu 2MW) ul. Topazowa (od 8KD-D do 12 KD-D) ul. Szafirowa (od 8KD-D do 12KD-D) ul. Szmaragdowa (od 8KD-D do terenu o symbolu 3ZI) ul. Bursztynowa (od 11KD-D do 1KD-L) ul. Turkusowa (od 5KD-D do 14KD-D) ul. Turkusowa (od 13KD-D do 8KD-D) ul. Projektowana 5 (midzy ul. Geodetw i ul. Nefrytow) ul. Projektowana 6 sigacz od ul. Energetycznej ul. Projektowana 7 sigacz od ul. Projektowanej 2 ul. Projektowana 8 sigacz od ul. Julianowskiej cig pieszy pomidzy drogami wewntrznymi na terenie jednostki o symbolu 15 MN Dojazdowa ( 1 jezdnia x 2 pasy) Dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy) Dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy) Dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy) Dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy) Dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy) Dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy) Dojazdowe (1 jezdnia x 2 pasy) dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy) dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy) dojazdowa (1 jezdnia x 2 pasy) cig pieszy

szeroko w liniach rozgraniczajcych 10,0 m.

szeroko w liniach rozgraniczajcych 10,0 m.

szeroko w liniach rozgraniczajcych 10,0 m.

szeroko w liniach rozgraniczajcych 6,0 m.

10.1. Ustala si oglne zasady obsugi w zakresie infrastruktury technicznej: 1) utrzymanie w istniejcych i nowoprojektowanych ulicach rezerwy pasa drogowego zabezpieczajcej moliwo budowy wodocigu rozbiorczego, gazocigu rozbiorczego, kabli elektroenergetycznych SN i nn oraz kanalizacji telefonicznej; pene uzbrojenie inynieryjne dziaek budowlanych w zakresie podanym w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si realizacje sieci, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 poza liniami rozgraniczajcymi ulic; w zakresie zaopatrzenia w wod ustala si: a) rda poboru wody z miejskiej sieci wodocigowej oraz istniejcych uj wody gbinowej w obszarze planu: ZE Lamina S.A. (ul. Puawska 34), Punkt Uzdatniania Wody przy ul. Diamentowej,

2) 3) 4)

b) uwarunkowanie realizacji nowej zabudowy moliwoci podczenia jej do sieci wodocigowej;

5)

w zakresie odprowadzenia ciekw sanitarnych i wd opadowych ustala si: a) rozdzielczy system skanalizowania terenu, b) nakaz odprowadzania ciekw sanitarnych do miejskiej oczyszczalni ciekw w Piasecznie, c) odprowadzanie wd opadowych systemem kanalizacji deszczowej z terenw przemysowych, gwnych ulic i osiedla Przy Kamieniu; dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza si zagospodarowanie wd opadowych na wasnej dziace, d) w przypadku realizacji nowego zagospodarowania terenu, wody opadowe z innych nowych powierzchni utwardzonych bd odprowadzane powierzchniowo z zapewnieniem przed wlotem do kanaw deszczowych wczeniejszego podczyszczenia w urzdzeniach osadnikowych, e) zakaz odprowadzania ciekw deszczowych do kanalizacji sanitarnej, f) docelow budow kanalizacji deszczowej w ul. Geodetw (do skrzyowania z ul. Energetyczn) i Julianowskiej; do czasu realizacji kanalizacji moliwo tymczasowego zagospodarowania wd opadowych w zbiornikach retencyjnych, g) realizacj pompowni wd deszczowych w liniach rozgraniczajcych ul. Energetycznej;

6)

w zakresie zaopatrzenia w ciepo ustala si: a) indywidualne ogrzewanie zabudowy mieszkaniowej i usugowej, jako podstawowy system zaopatrzenia w ciepo, b) kontynuacj dotychczasowego sposobu ogrzewania zakadu TDP, pod warunkiem dotrzymania standardw emisyjnych okrelonych w przepisach odrbnych, c) stosowanie urzdze i systemw grzewczych zapewniajcych dotrzymanie standardw emisyjnych okrelonych w przepisach odrbnych, d) rozwj infrastruktury technicznej z wykorzystaniem w zaopatrzeniu w energi ciepln nastpujcych czynnikw grzewczych: gaz ziemny, energia elektryczna, rda energii odnawialnej, olej lekki, gaz pynny;

7)

w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si: a) pene zaopatrzenie w gaz ziemny rednioprny i niskoprny, b) modernizacja istniejcej sieci gazowej, w tym remont gazocigu w ul. Geodetw, c) odsunicie linii ogrodze minimum 0,5 m od gazocigu, d) w linii ogrodze umieszczenie szafki gazowej otwieranej od strony ulicy, e) w liniach rozgraniczajcych nowych ulic publicznych i niepublicznych zarezerwowanie tras dla projektowanej sieci gazowej, f) gazocigi, ktre w wyniku modernizacji ulic znalazyby si pod jezdni naley przenie w pas drogowy poza jezdni na koszt inwestora budowy, g) nakaz zabezpieczenia istniejcych gazocigw przed uszkodzeniem przez ciki sprzt budowlany i samochody podczas prowadzenia prac modernizacyjnych ulic, h) warunki techniczne jakim powinny odpowiada sieci gazowe zgodnie z waciwymi przepisami odrbnymi;

8)

w zakresie zaopatrzenia w energi elektryczn ustala si: a) zasilanie z krajowego systemu za porednictwem stacji 220/110/30/15kV Piaseczno i rozdzielni 15kV, b) adaptacj nastpujcych liniowych elementw elektroenergetycznych przechodzcych przez obszar planu: dwutorowa linia napowietrzna 220kV relacji st. Piaseczno wcicie do linii Kozienice Mory, dwutorowa linia napowietrzna 110kV relacji st. Piaseczno EC Siekierki, dwie jednotorowe linie napowietrzne 110kV relacji st. Piaseczno G. Kalwaria,

jednotorowa linia napowietrzna 110kV relacji st. Piaseczno Grjec, jednotorowa linia napowietrzna 110kV relacji st. Piaseczno Tarczyn, dwutorowa linia napowietrzna 110kV relacji st. Piaseczno- Mory,

c) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej w odlegoci mniejszej ni 19,0 m od osi linii 110kV i 34,0m od osi linii 220kV, dla innego przeznaczenia terenu: odlegoci i zasady zagospodarowania naley kadorazowo uzgadnia z zarzdc sieci, d) zaopatrzenie odbiorcw w energi elektryczn z istniejcej sieci 15kV; na terenach zabudowy mieszkaniowej i usugowej nakaz rozprowadzania sieci niskiego napicia kablowo z wntrzowych stacji transformatorowych, e) nakaz budowy przez Zakad Energetyczny sieci i urzdze elektroenergetycznych redniego i niskiego napicia zgodnie ze sporzdzonymi planami rozwoju w zakresie zapotrzebowania na energi elektryczn, f) zasilanie indywidualnych odbiorcw w energi elektryczn po zrealizowaniu przez Zakad Energetyczny odpowiedniej infrastruktury elektroenergetycznej wykonanej zgodnie z wydanymi przez Rejon Energetyczny: technicznymi warunkami przyczania do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, g) wykonywanie sieci elektroenergetycznych kablami podziemnymi, z wyjtkiem terenw produkcji i skadw z usugami, terenw produkcji i skadw oraz terenw infrastruktury technicznej (I-E, I-T/I-E), h) dopuszczenie przebudowy linii o napiciu 220kV na lini o napiciu 400kV lub lini wielotorow/wielonapieciow, i) zakaz wprowadzania nasadze rolinnoci wysokiej pod liniami elektroenergetycznymi oraz w odlegoci 5,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego (w wietle koron drzew), j) na terenach, na ktrych linie wysokiego napicia zostan skablowane, dopuszcza si przesunicie nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii wysokiego napicia zgodnie z zasadami przyjtymi w niniejszej uchwale dla odlegoci linii zabudowy od ulic zbiorczych, lokalnych, dojazdowych i wewntrznych; 9) w zakresie telekomunikacji ustala si: a) pene pokrycie zapotrzebowania na cza telefoniczne w oparciu o operatorw dziaajcych na tym terenie, b) kablowe rozprowadzanie linii abonentw, c) dopuszczenie lokalizowania masztowych stacji bazowych telecznoci w obszarze planu, zgodnie z ustaleniami szczegowymi; 10) w zakresie gospodarki odpadami ustala si: a) obowizek wyposaania zabudowanych nieruchomoci w urzdzenia oraz miejsca suce do zbierania odpadw, w tym zbieranych selektywnie, b) obowizek segregowania odpadw w miejscu zbirki zgodnie z obowizujcymi przepisami szczeglnymi oraz przepisami prawa miejscowego obowizujcego w tym zakresie. 11.1. Ustala si szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: 1) adaptuje si istniejce dziaki wydzielone przed wejciem w ycie planu, pod warunkiem, e nie koliduj one z ukadem komunikacji publicznej; 2) adaptuje si dziaki powstae w wyniku wydzielenia ulic i innych rozwiza zastosowanych w planie; 3) nakazuje si zapewni dostp z ulic publicznych lub skomunikowanych z nimi ulic wewntrznych, dla dziaek z dopuszczon zabudow, przy podziale dziaki lub scaleniu; pozostae przypadki zgodnie z przepisami odrbnymi; 4) minimalna powierzchnia nowowydzielanych dziaek budowlanych: a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN: dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojcej: 600m2,

dla zabudowy bliniaczej i atrialnej: 300m2 (na segment domu bliniaczego lub dom atrialny), dla zabudowy szeregowej: 210m2 na segment,

b) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usugami nieuciliwymi oznaczonej na rysunku planu symbolem MN/U: 800 m2, c) na terenach zabudowy usugowej oznaczonej na rysunku planu symbolem U: 800 m 2; 5) przy podziale wikszej dziaki dopuszcza si zmniejszenie wymaganej minimalnej powierzchni o 10% dla jednej nowowydzielanej dziaki, ktrej powierzchnia nie spenia wymogw okrelonych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu; 6) ustala si minimaln szeroko frontu nowowydzielanej dziaki dla terenw zabudowy mieszkaniowej: 18,0m - jednorodzinnej wolnostojcej, 14,0m jednorodzinnej bliniaczej i atrialnej, 7,5m - dla zabudowy szeregowej, 7) ustala si minimalny kt nachylenia nowoprojektowanych granic dziaek w stosunku do pasa drogowego na 45; dopuszcza si odstpienia od tego wymogu, jeeli wynika to z przebiegu linii rozgraniczajcych tereny na rysunku planu; 8) zakaz dokonywania podziaw, ktre spowodowayby konieczno urzdzania nowych zjazdw z ulic gwnych ruchu przyspieszonego (Puawskiej) i gwnych (Okulickiego); 9) przy wydzielaniu nowych dziaek oraz wtrnych ich podziaach, na terenach przylegajcych do ulic publicznych, wprowadza si obowizek wydzielenia terenw przeznaczonych pod ukad komunikacyjny, zgodnie z rysunkiem planu. 12.1. Ustala si sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw poprzez: 1) zakaz tymczasowego zagospodarowywania obiektami kubaturowymi terenw przeznaczonych na komunikacj nalec do ukadu podstawowego miasta; 2) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw w tym rwnie lokalizowania tymczasowych obiektw usugowo-handlowych z wyjtkiem: a) obiektw tymczasowych realizowanych dla potrzeb prowadzenia budowy w obrbie dziaki budowlanej, na ktrej realizowana jest inwestycja docelowa w czasie realizacji pozwolenia na budow, b) kioskw z pras w rejonach przystankw autobusowych i kolejowych; 3) dopuszczenie czasowego zagospodarowania zieleni (trawnikami i krzewami) terenw niezabudowanych do czasu realizacji zgodnych z planem. Rozdzia 3 Ustalenia szczegowe dla obszarw funkcjonalnych 13.1. Ustalenia szczegowe dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN-19MN: 1) przeznaczenie terenu: a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojca z dopuszczeniem innych rodzajw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojcej, bliniaczej, szeregowej, atrialnej), jako przeznaczenie podstawowe, b) tereny usug nieuciliwych o powierzchni nie wikszej ni 30 % powierzchni budynku mieszkalnego, towarzyszce zabudowie mieszkaniowej, wbudowane w obiekty mieszkalne lub wolnostojce, jako przeznaczenie dopuszczone, z uwzgldnieniem ogranicze zawartych w 8 ust. 1 pkt 1, 2 uchway, c) tereny ulic wewntrznych z zachowaniem zjazdw z ulic publicznych zgodnie z rysunkiem planu, jako przeznaczenie dopuszczone; 2) warunki zagospodarowania terenu: a) minimalna szeroko frontu nowowydzielanej dziaki: 18,0 m dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojcej, 14,0m dla zabudowy jednorodzinnej bliniaczej i atrialnej, 7,5 m - dla zabudowy szeregowej, b) zachowanie podziaw dokonanych przed wejciem w ycie niniejszego planu, c) zasady podziau na dziaki budowlane wg ustale 11 uchway,

d) nakaz utrzymania minimum 40% udziau powierzchni biologicznie czynnej na dziace dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojcej, 30% - dla dziaek z segmentem zabudowy jednorodzinnej bliniaczej, atrialnej i z segmentem zabudowy jednorodzinnej szeregowej, e) w zakresie budowy ogrodze ustala si: zakaz stosowania ogrodze z prefabrykatw betonowych, nakaz stosowania ogrodze aurowych o przewicie min. 40%;

3) standardy ksztatowania nowej zabudowy: a) maksymalna powierzchnia zabudowy dziaki wraz z utwardzonymi dojciami i dojazdami: nie wicej ni 60%, dla zabudowy bliniaczej, atrialnej i szeregowej: nie wicej ni 70%, b) wskanik intensywnoci zabudowy: maksymalnie 0,8 dla zabudowy wolnostojcej oraz maksymalnie 1,0 dla zabudowy bliniaczej, atrialnej i szeregowej, c) na kadej dziace budowlanej poza budynkiem mieszkalnym moe by zlokalizowany jeden budynek gospodarczy lub garaowy o powierzchni nie wikszej ni 70m2, d) na jednym terenie inwestycyjnym moe by zrealizowany wicej ni jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, pod warunkiem zachowania moliwoci wydzielenia dla poszczeglnych budynkw dziaek budowlanych o minimalnej powierzchni zgodnej z wielkociami okrelonymi w 11 ust. 1 pkt 4 oraz przy zachowaniu innych ustale planu, e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 10,0 m od linii rozgraniczajcych ulicy zbiorczej (Geodetw), 5,0 m od linii rozgraniczajcych drg lokalnych, dojazdowych i wewntrznych, dla zabudowy mieszkaniowej: 34,0m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV, 19,0 m od osi linii 110kV; dla innego przeznaczenia terenu (np. dla usug) sposb zagospodarowania w strefie oddziaywania linii 220kV i 110kV naley uzgodni z zarzdc sieci,

f) linie elektroenergetyczne 15kV na terenach mieszkaniowych i terenach z zabudow usugow naley skablowa; tymczasowo dopuszcza si pozostawienie ich jako napowietrznych pod warunkiem odsunicia linii zabudowy o 6,0m od osi linii, g) wysoko zabudowy mieszkaniowej: maksymalnie 12,0m od istniejcego poziomu gruntu rodzimego do najwyszego punktu dachu; rzdna parteru: maksymalnie 0,8m nad poziomem terenu, h) wysoko zabudowy innej ni mieszkaniowa maksymalnie 8,0m od istniejcego poziomu gruntu rodzimego do najwyszego punktu dachu, i) ustala si obowizek stosowania form architektonicznych zharmonizowanych z krajobrazem, uwarunkowanych historycznie i kulturowo, j) dla dachw ustala si: spadek poaci dachowych od 350 do 450, dla budynkw gospodarczych i garay do 450; zakaz stosowania jaskrawych kolorw; nakaz stosowania do pokrycia dachw dachwki ceramicznej oraz pokry dachwkopodobnych, zakaz stosowania blach falistych oraz blach gadkich,

k) dla elewacji ustala si: dla nowej zabudowy stosowanie materiaw tradycyjnych (tynk, drewno, ceramika), zakaz stosowania paneli z tworzyw sztucznych i blach, zakaz stosowania jaskrawych kolorw,

l) dopuszcza si adaptacj i remonty istniejcej zabudowy, w tym budynkw gospodarczych, m) w przypadku rozbudowy i przebudowy istniejcej zabudowy o dachach paskich dopuszcza si kontynuacj tej formy dachu w czci noworealizowanej z zastosowaniem odpowiednich materiaw wykoczeniowych dachu, 4) sytuowanie reklam zgodnie z zasadami ustalonymi w 7 ust. 1 pkt 7 uchway;

5) warunki obsugi komunikacyjnej i parkowanie: a) dostpno komunikacyjna dziaek z ulic lokalnych KD-L, dojazdowych KD-D oraz z ulic wewntrznych oznaczonych symbolem KDW, jak te poprzez zapewnienie suebnoci dojazdu do dziaek nowowydzielanych, b) dla terenw: 2MN, 3MN, 4MN, 10MN i 19MN incydentalnie zjazdy na dziaki z ulicy zbiorczej 1KD-Z (ul. Geodetw), c) dojazdy do dziaek na terenach 3MN i 4MN z ulicy serwisowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczajcych ul. Geodetw, d) parkowanie w granicach wasnych dziaek wedug wskanikw podanych w 9 ust. 1 pkt 7 uchway; 6) warunki przebudowy, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury inynieryjnej zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 10 uchway; 7) warunki ochrony rodowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 8. 14.1. Ustalenia szczegowe dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW- 6MW: 1) przeznaczenie: a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jako przeznaczenie podstawowe, b) tereny usug nieuciliwych o powierzchni nie wikszej ni 30% powierzchni budynku mieszkalnego, towarzyszce zabudowie mieszkaniowej, wbudowane w obiekty mieszkalne lub wolnostojce, jako przeznaczenie dopuszczone, z uwzgldnieniem ogranicze zawartych w 8 ust. 1 pkt 1, 2 uchway, c) tereny ulic wewntrznych z zachowaniem zjazdw z ulic publicznych zgodnie z rysunkiem planu, jako przeznaczenie dopuszczone; 2) warunki zagospodarowania terenu: a) zasady podziau na dziaki budowlane wg ustale 11 uchway, b) nakaz utrzymania minimum 40% udziau powierzchni biologicznie czynnej na dziace, c) nakaz wprowadzenia do wntrz kwartaw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej terenw zieleni sucych rekreacji w postaci osiedlowych zielecw, d) w zakresie budowy ogrodze ustala si: zakaz stosowania ogrodze z prefabrykatw betonowych, nakaz stosowania ogrodze aurowych o przewicie min. 40%;

3) standardy ksztatowania nowej zabudowy: a) maksymalna powierzchnia zabudowy dziaki wraz z utwardzonymi dojciami i dojazdami nie wicej ni 60%, b) wskanik intensywnoci zabudowy: maksymalnie 1,2, c) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w tym: 20,0m od linii rozgraniczajcych ulicy gwnej ruchu przyspieszonego, 10,0m od linii rozgraniczajcych ulicy zbiorczej, 5,0m od linii rozgraniczajcych drg lokalnych, dojazdowych i wewntrznych, dla zabudowy mieszkaniowej: 34,0m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV, 19,0m od osi linii 110kV; dla innego przeznaczenia terenu (np. dla usug) sposb zagospodarowania w strefie oddziaywania linii 220kV i 110kV naley uzgodni z zarzdc sieci,

d) linie 15kV na terenach mieszkaniowych i terenach z zabudowa usugow skablowa; tymczasowo dopuszcza si pozostawienie ich jako napowietrznych pod warunkiem odsunicia linii zabudowy o 6,0 m od osi linii, e) wysoko zabudowy mieszkaniowej: maksymalnie 12,0m od istniejcego poziomu gruntu rodzimego do najwyszego punktu dachu; rzdna parteru: maksymalnie 0,8m nad poziomem terenu; wysoko zabudowy mieszkaniowej na terenie 5MW: 18,0m, f) dla terenu 3MW ustala si maksymaln wysoko rwn 14,0m oraz adaptacj istniejcej zabudowy,

g) wysoko zabudowy innej ni mieszkaniowa: maksymalnie 8,0m od istniejcego poziomu gruntu rodzimego do najwyszego punktu dachu, h) nakaz stosowania form architektonicznych zharmonizowanych z krajobrazem, uwarunkowanych historycznie i kulturowo, i) dla dachw ustala si: spadek poaci dachowych od 350 do 450, dla budynkw gospodarczych i garay do 450, zakaz stosowania jaskrawych kolorw, nakaz stosowania do pokrycia dachw dachwki ceramicznej oraz pokry dachwkopodobnych, zakaz stosowania blach falistych, blach gadkich lub azbestu,

j) dla elewacji ustala si: dla nowej zabudowy stosowanie materiaw tradycyjnych (tynk, drewno, ceramika), zakaz stosowania paneli z tworzyw sztucznych i blach, zakaz stosowania jaskrawych kolorw,

k) dopuszcza si adaptacj i remonty istniejcej zabudowy, w tym budynkw gospodarczych, l) w przypadku rozbudowy i przebudowy istniejcej zabudowy o dachach paskich dopuszcza si kontynuacj tej formy dachu w czci noworealizowanej z zastosowaniem odpowiednich materiaw wykoczeniowych dachu; 4) sytuowanie reklam zgodnie z zasadami ustalonymi w 7 ust. 1 pkt 7 uchway; 5) warunki obsugi komunikacyjnej i parkowanie: a) dostpno komunikacyjna dziaek z ulic lokalnych KD-L, dojazdowych KD-D oraz z drg wewntrznych oznaczonych symbolem KDW, jak te poprzez zapewnienie suebnoci dojazdu do dziaek z ulicy 2KD-Z (z ul. Energetycznej do terenu 2MW, 3MW; do terenu 4MW z ul. serwisowej wewntrznej), b) parkowanie w granicach wasnych dziaek wedug wskanikw podanych w 9 ust. 1 pkt 7 uchway; 6) warunki przebudowy, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury inynieryjnej zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 10 uchway; 7) warunki ochrony rodowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 8. 15.1. Ustalenia szczegowe dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolem 1U/MW 2U/MW: 1) przeznaczenie: a) tereny usug nieuciliwych, jako przeznaczenie podstawowe, b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o powierzchni nie wikszej ni 30% powierzchni budynku usugowego, wbudowane w obiekty usugowe lub wolnostojce, jako przeznaczenie dopuszczone, z uwzgldnieniem ogranicze zawartych w 8 ust. 1 pkt 2 uchway, c) tereny usug nieuciliwych i tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jako rwnorzdne przeznaczenie podstawowe, lub z przewag jednej z wymienionych funkcji, na terenie 2U/MW, d) tereny ulic wewntrznych z zachowaniem zjazdw z ulic publicznych zgodnie z rysunkiem planu jako przeznaczenie dopuszczone; 2) warunki zagospodarowania terenu: a) zasady podziau na dziaki budowlane wg ustale 11 uchway, b) nakaz utrzymania minimum 25% udziau powierzchni biologicznie czynnej na dziace, c) nakaz realizacji dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej terenw zieleni sucych rekreacji w postaci osiedlowych zielecw, d) w zakresie budowy ogrodze ustala si: zakaz stosowania ogrodze z prefabrykatw betonowych, nakaz stosowania ogrodze aurowych o przewicie min. 40%;

3) standardy ksztatowania nowej zabudowy: a) maksymalna powierzchnia zabudowy dziaki wraz z utwardzonymi dojciami i dojazdami: nie wicej ni 75%, b) wskanik intensywnoci zabudowy: maksymalnie 1,5, c) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w tym: 10,0m od linii rozgraniczajcych ulicy zbiorczej, 5,0m od linii rozgraniczajcych drg lokalnych, dojazdowych i wewntrznych, dla zabudowy mieszkaniowej: 34,0m od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV, 19,0m od osi linii 110kV; dla innego przeznaczenia terenu (np. dla usug) sposb zagospodarowania w strefie oddziaywania linii 220kV i 110kV naley uzgodni z zarzdc sieci; w przypadku skablowania linii elektroenergetycznej dopuszcza si przesunicie linii zabudowy zgodnie z zasadami przyjtymi w niniejszej uchwale dla odlegoci linii zabudowy od ulic zbiorczych, lokalnych, dojazdowych i wewntrznych,

d) linie 15kV na terenach mieszkaniowych i terenach z zabudowa usugow skablowa; tymczasowo dopuszcza si pozostawienie ich jako napowietrznych pod warunkiem odsunicia linii zabudowy o 6,0m od osi linii, e) wysoko zabudowy: na terenie 1U/MW maksymalnie 12,0m od istniejcego poziomu gruntu rodzimego do najwyszego punktu dachu; rzdna parteru: maksymalnie 0,8m nad poziomem terenu, na terenie 2U/MW: nakaz dostosowania wysokoci zabudowy do wysokoci ssiedniej zabudowy mieszkaniowej istniejcej,

f) nakaz stosowania form architektonicznych zharmonizowanych z krajobrazem, uwarunkowanych historycznie i kulturowo, g) dla dachw ustala si: spadek poaci dachowych od 350 do 450, dla budynkw gospodarczych i garay do 450, dopuszcza si stosowanie dachw paskich, zakaz stosowania jaskrawych kolorw, nakaz stosowania do pokrycia dachw dachwki ceramicznej oraz pokry dachwkopodobnych, zakaz stosowania blach falistych lub blach gadkich,

h) dla elewacji ustala si: dla nowej zabudowy stosowanie materiaw tradycyjnych (tynk, drewno, ceramika), zakaz stosowania paneli z tworzyw sztucznych i blach, zakaz stosowania jaskrawych kolorw,

i) dopuszcza si adaptacj i remonty istniejcej zabudowy, w tym budynkw gospodarczych; 4) sytuowanie reklam zgodnie z zasadami ustalonymi w 7 ust. 1 pkt 7 uchway; 5) warunki obsugi komunikacyjnej i parkowanie: a) dostpno komunikacyjna: dla terenu 1U/MW z ulicy gwnej ruchu przyspieszonego 1KD-GP (ul. Puawskiej), dla terenu 2U/MW z ulicy zbiorczej 2KD-Z (ul. Energetyczna), ulicy lokalnej 1KD-L (ul. Rubinowa) oraz z ulicy dojazdowej 12KD-D (ul. Szmaragdowa),

b) parkowanie w granicach wasnych dziaek wedug wskanikw podanych w 9 ust. 1 pkt 7 uchway; 6) warunki przebudowy, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury inynieryjnej zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 10 uchway; 7) warunki ochrony rodowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 8. 16.1. Ustalenia szczegowe dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U - 4MN/U:

1) przeznaczenie: a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojcej z dopuszczeniem innych rodzajw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (bliniaczej, szeregowej, atrialnej), jako przeznaczenie podstawowe, b) tereny usug nieuciliwych o powierzchni nie wikszej ni 30% powierzchni budynku mieszkalnego, wbudowane w obiekty mieszkalne lub jako obiekty wolnostojce, jako przeznaczenie podstawowe, z uwzgldnieniem ogranicze zawartych w 8 ust. 1 pkt 1, 2 uchway, c) tereny ulic wewntrznych z zachowaniem zjazdw z ulic publicznych zgodnie z rysunkiem planu, jako przeznaczenie dopuszczone; 2) warunki zagospodarowania terenu: a) minimalna szeroko frontu nowowydzielanej dziaki: 18,0m - dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojcej, 14,0m dla zabudowy jednorodzinnej bliniaczej i atrialnej, 7,5m - dla zabudowy szeregowej, b) zachowanie podziaw dokonanych przed wejciem w ycie niniejszego planu, c) zasady podziau na dziaki budowlane wg ustale 11 uchway, d) nakaz utrzymania minimum 50% udziau powierzchni biologicznie czynnej na dziace; dla terenu 3MN/U 40%, e) nakaz uzgodnienia z zakadem energetycznym lokalizacji usug pod liniami wysokiego i redniego napicia, f) w zakresie budowy ogrodze ustala si: zakaz stosowania ogrodze z prefabrykatw betonowych, nakaz stosowania ogrodze aurowych o przewicie min. 40%;

3) standardy ksztatowania nowej zabudowy: a) maksymalna powierzchnia zabudowy dziaki wraz z utwardzonymi dojciami i dojazdami nie wicej ni 50%; dla terenu 3MN/U 60%, b) wskanik intensywnoci zabudowy: maksymalnie 1,0, c) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w tym: 10,0m od linii rozgraniczajcych ulicy Geodetw i Energetycznej, 5,0m od linii rozgraniczajcych ulic lokalnych, dojazdowych i wewntrznych,

d) wysoko zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: maksymalnie 12,0m od istniejcego poziomu gruntu rodzimego do najwyszego punktu dachu; rzdna parteru: maksymalnie 0,8m nad poziomem terenu, e) wysoko zabudowy innej ni mieszkaniowa: maksymalnie 8,0m od istniejcego poziomu gruntu rodzimego do najwyszego punktu dachu, f) nakaz stosowania form architektonicznych zharmonizowanych z krajobrazem, uwarunkowanych historycznie i kulturowo, g) dla dachw ustala si: spadek poaci dachowych od 350 do 450, dla budynkw gospodarczych i garay do 450, zakaz stosowania jaskrawych kolorw, nakaz stosowania do pokrycia dachw dachwki ceramicznej oraz pokry dachwkopodobnych, zakaz stosowania blach falistych lub blach gadkich,

h) dla elewacji ustala si: dla nowej zabudowy stosowanie materiaw tradycyjnych (tynk, drewno, ceramika), zakaz stosowania paneli z tworzyw sztucznych i blach, zakaz stosowania jaskrawych kolorw,

i) dopuszcza si adaptacj i remonty istniejcej zabudowy, w tym budynkw gospodarczych, j) w przypadku rozbudowy i przebudowy istniejcej zabudowy o dachach paskich dopuszcza si kontynuacj tej formy dachu w czci noworealizowanej z zastosowaniem odpowiednich materiaw wykoczeniowych dachu; 4) sytuowanie reklam zgodnie z zasadami ustalonymi w 7 ust. 1 pkt 7 uchway; 5) warunki obsugi komunikacyjnej i parkowanie: g) dostpno komunikacyjna dziaek z ulic lokalnych KD-L, dojazdowych KD-D oraz z ulic wewntrznych oznaczonych symbolem KDW, jak te poprzez zapewnienie suebnoci dojazdu do dziaek nowowydzielanych; incydentalnie z ulic zbiorczych KD-Z (za zgod zarzdcy ulicy); h) parkowanie w granicach wasnych dziaek wedug wskanikw podanych w 9 ust. 1 pkt 7 uchway; 6) warunki przebudowy, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury inynieryjnej zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 10 uchway; 7) warunki ochrony rodowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 8. 17.1. Ustalenia szczegowe dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U 4U: 1) przeznaczenie terenu: a) tereny usug nieuciliwych wolnostojcych, jako przeznaczenie podstawowe, z uwzgldnieniem ogranicze zawartych w 8 ust. 1 pkt 1, 2 uchway, b) tereny ulic wewntrznych z zachowaniem zjazdw z ulic publicznych zgodnie z rysunkiem planu, jako przeznaczenie dopuszczone; 2) warunki zagospodarowania terenu: a) minimalna szeroko frontu nowowydzielanej dziaki: 20,0m, b) zachowanie podziaw dokonanych przed wejciem w ycie niniejszego planu, c) zasady podziau na dziaki budowlane wg ustale 11 uchway, d) nakaz utrzymania minimum 20% udziau powierzchni biologicznie czynnej na dziace, e) w zakresie budowy ogrodze ustala si: zakaz stosowania ogrodze z prefabrykatw betonowych, nakaz stosowania ogrodze aurowych o przewicie min. 40%;

3) standardy ksztatowania nowej zabudowy: a) maksymalna powierzchnia zabudowy dziaki wraz z utwardzonymi dojciami i dojazdami: nie wicej ni 80%, b) wskanik intensywnoci zabudowy: maksymalnie 1,0, c) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w tym: 20,0m od linii rozgraniczajcych ulicy Puawskiej, 10,0m od linii rozgraniczajcych ulicy Geodetw i Energetycznej, 5,0m od linii rozgraniczajcych drg lokalnych, dojazdowych i wewntrznych,

d) wysoko zabudowy: maksymalnie 12,0m od istniejcego poziomu gruntu rodzimego do najwyszego punktu dachu; rzdna parteru: maksymalnie 0,8m nad poziomem terenu, e) nakaz stosowania form architektonicznych zharmonizowanych z krajobrazem, uwarunkowanych historycznie i kulturowo, f) dla dachw ustala si: spadek poaci dachowych od 350 do 450, zakaz stosowania jaskrawych kolorw, nakaz stosowania do pokrycia dachw dachwki ceramicznej oraz pokry dachwkopodobnych, zakaz stosowania blach falistych lub blach gadkich,

g) dla elewacji ustala si: dla nowej zabudowy stosowanie materiaw tradycyjnych (tynk, drewno, ceramika), zakaz stosowania paneli z tworzyw sztucznych i blach, zakaz stosowania jaskrawych kolorw,

h) dopuszcza si adaptacj i remonty istniejcej zabudowy, i) w przypadku rozbudowy i przebudowy istniejcej zabudowy o dachach paskich dopuszcza si kontynuacj tej formy dachu w czci noworealizowanej z zastosowaniem odpowiednich materiaw wykoczeniowych dachu; 4) sytuowanie reklam zgodnie z zasadami ustalonymi w 7 ust. 1 pkt 7 uchway; 5) warunki obsugi komunikacyjnej i parkowanie: a) dostpno komunikacyjna dziaek z ulic dojazdowych KD-D oraz z ulic wewntrznych oznaczonych symbolem KDW, jak te poprzez zapewnienie suebnoci dojazdu do dziaek nowowydzielanych; incydentalnie: z ulicy zbiorczej 1KD-Z - ul. Geodetw (za zgod zarzdcy ulicy); teren 1U: dostpny z ulicy serwisowej; b) parkowanie w granicach wasnych dziaek wedug wskanikw podanych w 9 ust. 1 pkt 7 uchway; 6) warunki przebudowy, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury inynieryjnej zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 10 uchway; 7) warunki ochrony rodowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 8. 18.1. Ustalenia szczegowe dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UP 2UP: 1) przeznaczenie: a) tereny usug publicznych, nieuciliwych (z uwzgldnieniem ogranicze zawartych w 8 ust. 1 pkt 1, 2 uchway), jako przeznaczenie podstawowe, przy czym teren 1UP ustala si jako niezbdny na cele obronnoci i bezpieczestwa pastwa, b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jako przeznaczenie towarzyszce dopuszczone, nie wicej ni na 10% powierzchni uytkowej obiektw, c) inne przeznaczenie towarzyszce, jak: tereny sportowe, treningowe, rekreacyjne, usugi gastronomii, drobnego handlu itp., jako przeznaczenie dopuszczone, d) tereny parkingw, ulic wewntrznych, jako przeznaczenie dopuszczone; 2) warunki zagospodarowania terenu: a) nakaz zachowania minimum 40% udziau powierzchni biologicznie czynnej w granicach dziaki, b) zakaz wprowadzania innej zabudowy na dziace; 3) standardy ksztatowania zabudowy: a) dopuszcza si adaptacj, remonty i konserwacj istniejcej zabudowy, b) maksymalna powierzchnia zabudowy dziaki wraz z utwardzonymi dojciami i dojazdami: nie wicej ni 60%, c) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w tym: 20,0m od linii rozgraniczajcych ulicy gwnej ruchu przyspieszonego oraz zgodnie z rysunkiem planu, 10,0m od linii rozgraniczajcej ulic zbiorczych, 5,0m od linii rozgraniczajcych ulic lokalnych, dojazdowych i wewntrznych,

d) nakaz stosowania w nowej zabudowie form architektonicznych zharmonizowanych z istniejc na dziace zabudow lub formami ssiadujcej architektury, uwarunkowanej historycznie i kulturowo, e) wysoko zabudowy: maksymalnie 14,0 m od istniejcego poziomu gruntu rodzimego do najwyszego punktu dachu, j) dla dachw ustala si:

spadek poaci dachowych od 250 do 450, zakaz stosowania jaskrawych kolorw, zakaz stosowania blach falistych lub blach gadkich, dopuszcza si dachy paskie dla budynkw usugowych wolnostojcych,

f) dla elewacji nowej zabudowy ustala si: nakaz materiaw tradycyjnych (tynk, drewno, ceramika) lub wspczesnych szko, metal, zakaz stosowania paneli z tworzyw sztucznych i blach, zakaz stosowania jaskrawych kolorw na elewacji i na dachach,

g) w zakresie budowy ogrodze ustala si: zakaz stosowania ogrodze z prefabrykatw betonowych, wysoko: od 1,5m do 1,7m;

4) w zakresie sytuowania reklam obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 1 pkt 7 uchway; 5) warunki obsugi komunikacyjnej: a) dostpno komunikacyjna terenu 1UP: z ul. Puawskiej (1KD-GP) w oznaczonym na rysunku planu miejscu, terenu 2UP: z ul. Energetycznej (2KD-Z), b) parkowanie w granicach wasnej dziaki, zgodnie z zasadami podanymi w ustaleniach oglnych w 9 ust. 1 pkt 7 uchway; 6) przebudowa, budowa i rozbudowa systemu infrastruktury inynieryjnej zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 10 planu; 7) warunki ochrony rodowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 8. 19.1. Ustalenia szczegowe dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UC 6UC: 1) przeznaczenie: a) tereny usug komercyjnych z uwzgldnieniem ogranicze zawartych w 8 ust. 1 pkt 1, 2 uchway wraz z niezbdn infrastruktur parkingow, jako przeznaczenie podstawowe, b) inne przeznaczenie towarzyszce, jak: usugi administracji, siedziby firm, tereny zieleni urzdzonej, obiekty maej architektury itp., jako przeznaczenie dopuszczone, c) usugi hotelarstwa na terenie 5UC, 6UC, jako przeznaczenie dopuszczone, d) tereny ulic wewntrznych, urzdze infrastruktury technicznej jako przeznaczenie dopuszczone; 2) warunki zagospodarowania terenu: a) nakaz zachowania dla terenw 1UC, 2UC, 5UC: minimum 10%, dla terenu 4UC: minimum 15%, dla terenw 3UC, 6UC: minimum 20% udziau powierzchni biologicznie czynnej w granicach dziaki; 3) standardy ksztatowania zabudowy: a) dopuszcza si adaptacj, remonty i rozbudow istniejcych obiektw, b) maksymalna powierzchnia zabudowy dziaki wraz z utwardzonymi dojciami i dojazdami, nie wicej ni: 90% - dla terenw 1UC, 2UC, 5UC; 85% - dla terenu 4UC; 80% - dla terenw 3UC, 6UC, c) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w tym: 20,0m od linii rozgraniczajcej ul. Puawskiej, 10,0m od ul. Geodetw, dla terenu 4UC: zmienna 7,0 10,0m od ul. Energetycznej (2KD-Z), dla terenu 5UC: 7,0 m od ul. Energetycznej (2KD-Z), 5,0m od ul. Elektronicznej (3KD-Z), 5,0m od ulic lokalnych i dojazdowych,

d) nakaz stosowania w nowej zabudowie form architektonicznych zharmonizowanych z krajobrazem otoczenia i formami ssiadujcej architektury, e) wysoko zabudowy: maksymalnie 18,0 m od istniejcego poziomu gruntu rodzimego do najwyszego punktu dachu; dla terenu 5UC: 25,0 m od poziomu terenu przy najniej pooonym wejciu do budynku do najwyszego punktu dachu; dla terenu 6UC: 20,0m od istniejcego poziomu gruntu rodzimego do najwyszego punktu dachu (5 kondygnacji); f) dopuszcza si lokalizacj na terenie 5UC dominanty architektoniczno wysokociowej o nieprzekraczalnej wysokoci 66 m od poziomu terenu przy najniej pooonym wejciu do budynku do najwyszego punktu dachu, g) dopuszcza si na terenie 6UC lokalizacj garau podziemnego, h) w zakresie budowy ogrodze ustala si: zakaz stosowania ogrodze z prefabrykatw betonowych, wysoko od 1,5m do 4,5m, nakaz stosowania ogrodze aurowych o przewicie min. 40%;

4) w zakresie sytuowania reklam obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 1 pkt 7 uchway; 5) warunki obsugi komunikacyjnej i parkowanie: a) dostpno komunikacyjna terenw 1-3UC z wjazdw oznaczonych na rysunku planu, b) obsuga komunikacyjna terenu 4UC: z ulic zbiorczych 2KD-Z i 3KD-Z, c) obsuga komunikacyjna terenu 5UC: z ulic zbiorczych 2KD-Z i 3KD-Z oraz lokalnych 3KD-L i 4KD-L, d) parkowanie w granicach wasnej dziaki, zgodnie z zasadami podanymi w ustaleniach oglnych w 9 ust. 1 pkt 7 uchway; 6) przebudowa, budowa i rozbudowa systemu infrastruktury inynieryjnej zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 10 planu; 7) warunki ochrony rodowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 8. 20.1. Ustalenia szczegowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U-Os: 1) przeznaczenie: a) tereny usug owiaty, jako przeznaczenie podstawowe, b) inne przeznaczenie towarzyszce, jak: usugi, administracja, itp., jako przeznaczenie dopuszczone na powierzchni nie wikszej ni 10% powierzchni cakowitej obiektu, c) tereny parkingw, ulic wewntrznych, jako przeznaczenie dopuszczone; 2) warunki zagospodarowania terenu: a) nakaz zachowania minimum 40% udziau powierzchni biologicznie czynnej w granicach dziaki, b) zakaz dzielenia dziaki, c) w zakresie budowy ogrodze ustala si: zakaz stosowania ogrodze z prefabrykatw betonowych, nakaz stosowania ogrodze aurowych o przewicie min. 40%;

3) standardy ksztatowania zabudowy: a) dopuszcza si adaptacj, remonty i konserwacj istniejcej zabudowy, b) maksymalna powierzchnia zabudowy dziaki wraz z utwardzonymi dojciami i dojazdami: nie wicej ni 60%, c) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w tym: 5,0m od ulic lokalnych i dojazdowych,

d) nakaz stosowania w nowej zabudowie form architektonicznych zharmonizowanych z istniejc na dziace zabudow lub formami ssiadujcej architektury, uwarunkowanych historycznie i kulturowo;

e) wysoko zabudowy: maksymalnie 12,0 m od istniejcego poziomu gruntu rodzimego do najwyszego punktu dachu, k) dla dachw ustala si: spadek poaci dachowych od 250 do 450 lub dachy paskie, zakaz stosowania jaskrawych kolorw, nakaz stosowania do pokrycia dachw dachwki ceramicznej oraz pokry dachwkopodobnych, zakaz stosowania blach falistych lub blach gadkich,

f) dla elewacji nowej zabudowy ustala si: nakaz stosowania materiaw tradycyjnych (tynk, drewno, ceramika) lub wspczesnych, jak: szko, ksztatki metalowe, zakaz stosowania paneli z tworzyw sztucznych i blach, zakaz stosowania jaskrawych kolorw,

g) w zakresie budowy ogrodze ustala si: zakaz stosowania ogrodze z prefabrykatw betonowych, wysoko: od 1,5m do 1,7m;

4) w zakresie sytuowania reklam obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 1 pkt 7 uchway; 5) warunki obsugi komunikacyjnej i parkowanie: a) dostpno komunikacyjna terenw z ssiednich ulic lokalnych i dojazdowych, b) parkowanie w granicach wasnej dziaki, zgodnie z zasadami podanymi w ustaleniach oglnych w 9 ust. 1 pkt 7 uchway; 6) przebudowa, budowa i rozbudowa systemu infrastruktury inynieryjnej zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 10 planu; 7) warunki ochrony rodowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 8. 21.1. Ustalenia szczegowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP: 1) przeznaczenie terenu: a) tereny zieleni publicznej - zieleniec, jako przeznaczenie podstawowe, b) drobne usugi nieuciliwe na powierzchni nie wikszej ni 5% zwizane z przeznaczeniem podstawowym, jako przeznaczenie dopuszczone; c) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia; 2) warunki zagospodarowania terenu: a) nakaz zachowania minimum 90% udziau powierzchni biologicznie czynnej w granicach terenu, b) nowe zagospodarowanie terenu naley wprowadzi przy maksymalnym zachowaniu istniejcej rolinnoci, c) nakaz stosowania przede wszystkim rodzimych gatunkw rolin przy wprowadzaniu nowych nasadze drzew i krzeww, d) nakaz wprowadzenia jednakowych elementw maej architektury (awek, latarni itd.), e) nakaz wyposaenia terenu w place z urzdzeniami zabaw dla dzieci oraz obiekty sportowe, f) w zakresie budowy ogrodze ustala si: zakaz stosowania ogrodze z prefabrykatw betonowych, nakaz stosowania ogrodze aurowych o przewicie minimum 40%.

22.1. Ustalenia szczegowe dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZI - 2ZI: 1) przeznaczenie: a) tereny zieleni izolacyjnej wzdu komunikacji, jako przeznaczenie podstawowe,

b) cigi piesze, jako przeznaczenie dopuszczone, c) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia; 2) warunki zagospodarowania terenu: a) nakaz zachowania minimum 70% udziau powierzchni biologicznie czynnej w granicach terenu; b) nowe zagospodarowanie terenu naley wprowadzi przy maksymalnym zachowaniu istniejcej rolinnoci, c) nakaz stosowania rodzimych gatunkw rolin, odpornych na zanieczyszczenia powietrza przy wprowadzaniu nowych nasadze drzew i krzeww, d) zakaz stosowania ogrodze, e) nakaz wprowadzenia estetycznych elementw maej architektury (awek, latarni itd.). 23.1. Ustalenia szczegowe dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-p 4KD-p: 1) przeznaczenie: a) tereny parkingw publicznych, jako przeznaczenie podstawowe, b) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia; 2) warunki zagospodarowania terenu: a) nakaz zachowania minimum 15% udziau powierzchni biologicznie czynnej w granicach terenu, b) zakaz stosowania ogrodze, c) realizacja miejsc parkingowych dla samochodw osobowych i ciarowych. 24.1. Ustalenia szczegowe dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-p /ZI: 1) przeznaczenie: a) tereny parkingw, jako przeznaczenie podstawowe, b) tereny zieleni izolacyjnej oddzielajcej ulic zbiorcz od zabudowy mieszkaniowej, jako przeznaczenie podstawowe, c) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia; 2) warunki zagospodarowania terenu: a) nakaz zachowania minimum 30% udziau powierzchni biologicznie czynnej w granicach terenu, b) nowe zagospodarowanie terenu naley wprowadzi przy maksymalnym zachowaniu istniejcej rolinnoci, c) nakaz stosowania rodzimych gatunkw rolin, odpornych na zanieczyszczenia powietrza przy wprowadzaniu nowych nasadze drzew i krzeww, d) zakaz stosowania ogrodze, e) realizacja miejsc parkingowych dla samochodw osobowych. 25.1. Ustalenia szczegowe dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P-S/U 5P-S/U: 1) przeznaczenie: a) tereny produkcji i skadw z uwzgldnieniem ogranicze zawartych w 8 ust. 1 pkt 1, 2 uchway, jako przeznaczenie podstawowe, b) tereny usug nieuciliwych, jako przeznaczenie dopuszczone, c) inne przeznaczenie towarzyszce, jak: usugi administracji, siedziby firm, gastronomia, usugi zdrowia na terenach 3P-S/U i 4P-S/U poza stref ograniczonego uytkowania dla funkcji chronionych, jako przeznaczenie dopuszczone, d) na terenie 2P-S/U: istniejca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jako przeznaczenie dopuszczone, e) tereny parkingw, ulic wewntrznych, jako przeznaczenie dopuszczone;

2) warunki zagospodarowania terenu: a) nakaz zachowania minimum 20% udziau powierzchni biologicznie czynnej w granicach dziaki, z wyczeniem dziaek nr ew. 10/23, 10/30, 10/31, 10/72 z obrbu 6, dla ktrych nie ustala si minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, b) w zakresie budowy ogrodze ustala si: zakaz stosowania ogrodze z prefabrykatw betonowych, nakaz stosowania ogrodze aurowych o przewicie min. 40%;

3) standardy ksztatowania zabudowy: a) dopuszcza si adaptacj, remonty i konserwacj istniejcej zabudowy, c) maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z utwardzonymi dojciami i dojazdami: nie wicej ni 80%, d) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w tym: 10,0m od linii rozgraniczajcej ulic zbiorczych, 5,0m od linii rozgraniczajcej ulic lokalnych i dojazdowych,

e) nakaz stosowania w nowej zabudowie form architektonicznych zharmonizowanych z istniejc na dziace zabudow, z krajobrazem otoczenia i formami ssiadujcej architektury, f) wysoko zabudowy: maksymalnie 13,0m od istniejcego poziomu gruntu rodzimego do najwyszego punktu dachu, g) zachowuje si istniejcy budynek, dziakach o nr ew. 10/89, 10/91, 10/110, 10/112 z obrbu 6, o wysokoci 20,86m, h) dla dachw ustala si: paskie lub (i) o spadkach od 250 do 450, zakaz stosowania jaskrawych kolorw, zakaz stosowania blach falistych lub blach gadkich,

i) dla elewacji nowej zabudowy ustala si: nakaz stosowania materiaw tradycyjnych (tynk, drewno, ceramika) lub wspczesnych, jak: szko, ksztatki metalowe, zakaz stosowania jaskrawych kolorw,

j) w zakresie budowy ogrodze ustala si: zakaz stosowania ogrodze z prefabrykatw betonowych od strony ulic publicznych, wysoko: od 1,5m do 1,7m,

k) ustala si docelow likwidacj ogrodw dziakowych; 4) w zakresie sytuowania reklam obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 1 pkt 7 uchway; 5) warunki obsugi komunikacyjnej i parkowanie: a) dostpno komunikacyjna terenw z ulic publicznych i wjazdw oznaczonych na rysunku planu; b) parkowanie w granicach wasnej dziaki, zgodnie z zasadami podanymi w ustaleniach oglnych w 9 ust. 1 pkt 7 uchway; 6) przebudowa, budowa i rozbudowa systemu infrastruktury inynieryjnej zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 10 uchway; 7) warunki ochrony rodowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 8. 26.1. Ustalenia szczegowe dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P-S 9P-S: 1) przeznaczenie: a) tereny produkcji i skadw z uwzgldnieniem ogranicze zawartych w 8 ust. 1 pkt 1, 2 uchway, jako przeznaczenie podstawowe,

b) istniejce, tj.: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usugi, zachowane do czasu wprowadzenia przeznaczenia podstawowego, c) tereny parkingw, ulic wewntrznych, jako przeznaczenie dopuszczone, d) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia; 2) warunki zagospodarowania terenu: a) nakaz zachowania minimum 20% udziau powierzchni biologicznie czynnej w granicach dziaki, b) potencjalna uciliwo zagospodarowania musi zamyka si w granicach dziaki, c) ustala si docelow likwidacj ogrodw dziakowych; 3) standardy ksztatowania zabudowy: a) dopuszcza si adaptacj, remonty i konserwacj istniejcej zabudowy, b) maksymalna powierzchnia zabudowy dziaki wraz z utwardzonymi dojciami i dojazdami: nie wicej ni 80%, c) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w tym: 10,0m od linii rozgraniczajcej ulic zbiorczych, 5,0m od linii rozgraniczajcej ulic lokalnych i dojazdowych,

d) wysoko zabudowy: maksymalnie 13,0m od istniejcego poziomu gruntu rodzimego do najwyszego punktu dachu, tj. maksymalnie 4 kondygnacje, e) dla dachw ustala si: paskie lub (i) o spadkach od 250 do 450, zakaz stosowania jaskrawych kolorw, zakaz stosowania blach falistych lub blach gadkich,

f) dla elewacji nowej zabudowy ustala si: nakaz stosowania materiaw tradycyjnych (tynk, drewno, ceramika) lub wspczesnych, jak: szko, ksztatki metalowe, zakaz stosowania jaskrawych kolorw,

g) w zakresie budowy ogrodze ustala si: zakaz stosowania ogrodze z prefabrykatw betonowych od strony ulic publicznych, wysoko: od 1,5m do 1,7m;

4) w zakresie sytuowania reklam obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 1 pkt 7 uchway; 5) warunki obsugi komunikacyjnej i parkowanie: a) dostpno komunikacyjna terenw z ulic publicznych i wjazdw oznaczonych na rysunku planu, b) parkowanie w granicach wasnej dziaki, zgodnie z zasadami podanymi w ustaleniach oglnych w 9 ust. 1 pkt 7 uchway; 6) przebudowa, budowa i rozbudowa systemu infrastruktury inynieryjnej zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 10 uchway; 7) warunki ochrony rodowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 8. 27.1. Ustalenia szczegowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1S: 1) przeznaczenie: a) tereny skadw z uwzgldnieniem ogranicze zawartych w 8 ust. 1 pkt 1, 2 uchway, jako przeznaczenie podstawowe, b) tereny parkingw, ulic wewntrznych, jako przeznaczenie dopuszczone, c) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia; 2) warunki zagospodarowania terenu:

a) nakaz zachowania minimum 10% udziau powierzchni biologicznie czynnej w granicach dziaki, b) potencjalna uciliwo zagospodarowania musi zamyka si w granicach dziaki; 3) standardy ksztatowania zabudowy: a) dopuszcza si adaptacj, remonty i konserwacj istniejcej zabudowy, b) maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z utwardzonymi dojciami i dojazdami nie wicej ni 90%, c) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w tym: 5,0 m od linii rozgraniczajcej ulic lokalnych i dojazdowych,

d) wysoko zabudowy: maksymalnie 13,0m od istniejcego poziomu gruntu rodzimego do najwyszego punktu dachu, h) dla dachw ustala si: paskie lub (i) o spadkach od 250 do 450, zakaz stosowania jaskrawych kolorw, zakaz stosowania blach falistych lub blach gadkich,

e) dla elewacji nowej zabudowy ustala si: nakaz stosowania materiaw tradycyjnych (tynk, drewno, ceramika) lub wspczesnych, jak: szko, ksztatki metalowe, zakaz stosowania jaskrawych kolorw,

f) w zakresie budowy ogrodze ustala si: zakaz stosowania ogrodze z prefabrykatw betonowych od strony ulic publicznych, wysoko od 1,5m do 1,7m;

4) w zakresie sytuowania reklam obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 1 pkt 7 uchway; 5) warunki obsugi komunikacyjnej i parkowanie: a) dostpno komunikacyjna terenw z ulic publicznych i wjazdw oznaczonych na rysunku planu, b) parkowanie w granicach wasnej dziaki, zgodnie z zasadami podanymi w ustaleniach oglnych w 9 ust. 1 pkt 7 uchway; 6) przebudowa, budowa i rozbudowa systemu infrastruktury inynieryjnej zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 10 uchway; 7) warunki ochrony rodowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 8. 28.1. Ustalenia szczegowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD-TSsp: 1) przeznaczenie: a) tereny komunikacji samochodowej stacja paliw, jako przeznaczenie podstawowe, b) inne przeznaczenie towarzyszce, jak: usugi handlu, drobna gastronomia itp., jako przeznaczenie dopuszczone na 10% terenu 1KD-TS-sp, c) tereny parkingw, ulic wewntrznych, jako przeznaczenie dopuszczone; 2) warunki zagospodarowania terenu: a) nakaz zachowania minimum 10% udziau powierzchni biologicznie czynnej w granicach dziaki, b) dostpno komunikacyjna z ul. Puawskiej; 3) w zakresie sytuowania reklam obowizuj ustalenia zawarte w 7 ust. 1 pkt 7 uchway; 4) warunki obsugi komunikacyjnej i parkowanie: a) dostpno komunikacyjna terenw z wjazdw oznaczonych na rysunku planu, b) parkowanie w granicach wasnej dziaki, zgodnie z zasadami podanymi w ustaleniach oglnych w 9 ust. 1 pkt 7 uchway;

5) przebudowa, budowa i rozbudowa systemu infrastruktury inynieryjnej zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 10 uchway; 6) warunki ochrony rodowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 8. 29.1. Ustalenia szczegowe dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Ws 3Ws: 1) przeznaczenie: a) tereny wd powierzchniowych rdldowych (rowy melioracyjne), jako przeznaczenie podstawowe; 2) warunki zagospodarowania terenu: a) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia, b) nakaz zachowania wszystkich istniejcych roww, c) nakaz zachowania cigoci przepywu wd w rowach, d) dopuszcza si przeprowadzanie przez te tereny ulic wewntrznych oraz urzdze infrastruktury technicznej, e) zakaz zabudowy kubaturowej, f) zakaz odprowadzania nieczyszczonych ciekw sanitarnych i deszczowych do roww; 3) warunki ochrony rodowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami oglnymi zawartymi w 8. 30.1. Ustalenia szczegowe dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1I-E 2I-E: 1) przeznaczenie: a) tereny obiektw i urzdze elektroenergetycznych, jako przeznaczenie podstawowe, b) tereny parkingw, ulic wewntrznych, jako przeznaczenie dopuszczone; 2) warunki zagospodarowania terenu: a) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia, b) dostpno komunikacyjna terenu 1I-E z ulicy zbiorczej (2KD-Z), c) nakaz zapewnienia dojazdu do terenu 2I-E poprzez teren 2P-S, zgodnie z przepisami odrbnymi. 31.1. Ustalenia szczegowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1I-L: 1) przeznaczenie: a) tereny urzdze lotniczych, jako przeznaczenie podstawowe, b) tereny parkingw, ulic wewntrznych, jako przeznaczenie dopuszczone; 2) warunki zagospodarowania terenu: a) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia, b) dostpno komunikacyjna terenu z ulicy dojazdowej (4KD-D). 32.1. Ustalenia szczegowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1I-T/I-E: 1) przeznaczenie: a) tereny obiektw i urzdze telekomunikacji, jako przeznaczenie podstawowe, b) tereny obiektw i urzdze elektroenergetycznych, jako przeznaczenie podstawowe, c) tereny parkingw, ulic wewntrznych, jako przeznaczenie dopuszczone; 2) warunki zagospodarowania terenu: a) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia, b) nakaz zapewnienia dojazdu poprzez teren 3P-S/U, zgodnie z przepisami odrbnymi. 33.1. Ustalenia szczegowe dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1I-W 2I-W: 1) przeznaczenie: a) tereny obiektw i urzdze zaopatrzenia w wod, jako przeznaczenie podstawowe,

b) tereny parkingw, ulic wewntrznych, jako przeznaczenie dopuszczone; 2) warunki zagospodarowania terenu: a) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia, b) nakaz zachowania minimum 15% udziau powierzchni biologicznie czynnej w granicach dziaki, c) dostpno komunikacyjna terenu 1I-W: z ulicy dojazdowej 9KD-D, d) nakaz zapewnienia dojazdu do terenu 2I-W: poprzez teren 4P-S/U, zgodnie z przepisami odrbnymi. 34.1. Ustalenia szczegowe dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1K-K, 2K-K: 1) przeznaczenie: a) tereny kolejowe (bocznica kolejowa EC Siekierki), jako przeznaczenie podstawowe; 2) warunki zagospodarowania terenu: b) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia, c) pozostae nieoznaczone bocznice do zagospodarowania zgodnie z potrzebami inwestorskimi, d) realizacja przystankw kolejowych w rejonach lokalizacji wyznaczonych na rysunku planu. Rozdzia 4 Przepisy kocowe 35.1. Ustala si stawk procentow jednorazowej opaty pobieranej w razie zbycia nieruchomoci, ktrej warto wzrosa w zwizku z uchwaleniem planu, w nastpujcej wysokoci: 1) dla terenw oznaczonych symbolem MN 20%; 2) dla terenw oznaczonych symbolem MN/U 20%; 3) dla terenw oznaczonych symbolem MW 20%; 4) dla terenw oznaczonych symbolem U/MW 20%; 5) dla terenw oznaczonych symbolem U 30%; 6) dla terenw oznaczonych symbolem UC 30%; 7) dla terenw oznaczonych symbolem P-S, P-S/U 30%; 8) dla pozostaych terenw objtych niniejszym planem, a nie wymienionych w tym paragrafie 1%. 2. Opata, o ktrej mowa w ust. 1, bdzie pobierana zgodnie z ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku w razie zbycia nieruchomoci przed upywem piciu lat od dnia wejcia w ycie niniejszego planu. 3. Ustala si, e do czasu przewidzianych w planie inwestycji celu publicznego moliwe jest uytkowanie terenu zgodne z dotychczasowym, pod warunkiem nie spowodowania ponadnormatywnego pogorszenia standardw jakoci rodowiska na poszczeglnych terenach obszaru planu oraz sposobu uytkowania terenu niekolidujcego ze sposobem uytkowania innych terenw na obszarze planu. 36.1. Traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczno w granicach administracyjnych z wyczeniem obszaru zawartego midzy ulicami: Pomorsk, Konopnickiej, Redutow, Graniczn, przedueniem ul. Granicznej do Al. Brzz, rzek Jeziork, torami kolei radomskiej i ul. Sienkiewicza zatwierdzony uchwa Nr 613/LI/98 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 1998r., w zakresie objtym granicami tego planu. 2. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszcztych przed dniem wejcia w ycie niniejszego planu, a nie zakoczonych decyzj ostateczn, stosuje si ustalenia niniejszego planu. 37.1. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 38.1. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od daty jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 2. Uchwaa wymaga publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Miasta i Gminy Piaseczno. Przewodniczcy Rady Miejskiej w Piasecznie:

Micha Szweycer

Zacznik nr 2 do uchway nr 1340/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2010r. Wykaz uwag wraz z rozstrzygniciem sposobu ich rozpatrzenia zoonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetw, Julianowsk, Okulickiego i Puawsk
lp. Data wpywu uwagi Nazwisko i imi, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgaszajcego uwagi Tre uwagi Oznaczenie nieruchomoci, ktrej dotyczy uwaga Ustalenia Rozstrzygnicie Burmistrza Miasta projektu planu dla i Gminy Piaseczno nieruchomoci, w sprawie rozpatrzenia uwagi ktrej dotyczy uwaga uwaga uwaga uwzgldniona nieuwzgldniona 1 1. 2 17.11. 2009r. 3 p. Grzegorz Leszczyski p. Beata Leszczyska Uwaga dotyczy: 4 5 6 7 8 Dziaki nr ew. 19MN; 2KD-p/ZI 21/4, 21/5 z 1. pozostawienia dotychczasoobrbu 3 wych form moliwoci zabudowy terenw dziaek objtych (waciciele) uwag, wg ustale zawartych w obowizujcym oglnym planie miejscowym (Uchwaa Nr 613/LI/98), tj. przede wszystkim odnonie: a) przeznaczenia pod zabudow mieszkaniow wielorodzinn, b) brak ogranicze odnonie wysokoci zabudowy c) brak ogranicze odnonie % powierzchni zabudowy dziaki. Rozstrzygnicie Rady Miejskiej w Piasecznie zacznik do uchway nr...... z dnia.............................. uwaga uwzgldniona 9 uwaga nieuwzgldniona 10 11 Uwaga odrzucona. Na przedmiotowym terenie nie jest moliwe wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w oparciu o uwag nr 15 wprowadza si przeznaczenie pod usugi komercyjne. W miejscowym planie, dla wszystkich jednostek (oprcz infrastruktury technicznej oraz terenw kolejowych) wyznacza si minimaln powierzchni biologicznie czynn, celem jej ochrony w minimum wyznaczonym zakresie. Podobnie, dla wszystkich jednostek wyznacza si maksymaln wysoko zabudowy, celem ograniczenia zbyt duych rozbienoci w wysokociach zabudowy na poszczeglnych jednostkach. Uwaga odrzucona. Na przedmiotowym terenie nie jest moliwe wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w oparciu o uwag nr 15 wprowadza si przeznaczenie pod usugi komercyjne. W miejscowym planie, dla wszystkich jednostek (oprcz infrastruktury technicznej oraz terenw kolejowych) wyznacza si minimaln powierzchni biologicznie czynn, celem jej ochrony w minimum wyznaczonym zakresie. Podobnie, dla wszystkich jednostek wyznacza si maksymaln wysoko zabudowy, celem ograniczenia zbyt duych rozbienoci w wysokociach zabudowy na poszczeglnych jednostkach. Dziaki nr ew. 4UC 3/29, 3/30, 3KD-Z, ul. 3/31, 3/27 z Elektroniczna obrbu 6 (uytkownik wieczysty) +/+/+/+/Uwaga przyjta czciowo: Tekst planu zostanie skorygowany poprzez ustalenie 15% PBC dla jednostki 4UC. Uwagi

2.

17.11. 2009r.

p. Cezary Uwaga dotyczy: Gregorczuk 1. pozostawienia dotychczasop. Iwona Woniak wych form moliwoci zabuGregorczuk dowy terenw dziaek objtych uwag, wg ustale zawartych w obowizujcym oglnym planie miejscowym (Uchwaa Nr 613/LI/98), tj. przede wszystkim odnonie: a) przeznaczenia pod zabudow mieszkaniow wielorodzinn, b) brak ogranicze odnonie wysokoci zabudowy c) brak ogranicze odnonie % powierzchni zabudowy dziaki.

Dziaki nr ew. 19MN; 2KD-p/ZI 21/4, 21/5 z obrbu 3 (waciciele)

3.

27.11. 2009r.

VI Sp. z o.o.

Uwaga dotyczy: zastpienia lit. a, z rozdziau 3 19 ust. 1 pkt 2, o treci: nakaz zachowania dla terenu 1UC: min. 10%, dla terenw 2UC i 5UC: min. 15%, dla terenw 3UC i 4UC: min. 20% udziau powierzchni biologicznie czynnej w granicach dziaki zapisem o treci: nakaz zachowania dla terenu 1UC: min. 10%, dla terenw 2UC, 3UC, 4UC i 5UC: min. 15%, udziau powierzchni biologicznie czynnej w granicach dziaki;

4.

30.11. 2009r.

p. Zygmunt Stanek Uwaga dotyczy: 1. zmiany przeznaczenia dziaki nr ew. 2/3, na umoliwiajce: prowadzenie dziaalnoci usugowej, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej (nawet w ograniczonym zakresie). Uwaga dotyczy: 1. akceptacji poszerzenia ul. Energetycznej (2KD-Z) o 2,53,0m na terenie dziaki ew. nr 25/7.

Dziaka nr ew. Dziaka znajduje si 2/3 z obrbu 9 na terenie oznaczonym symbolem 2I-W

+/-

+/-

+/-

+/-

Uwaga przyjta czciowo. Tekst i rysunek planu zostanie skorygowany poprzez wczenie przedmiotowej dziaki do jednostki 2P-S/U i jednoczenie likwidacj jednostki 2I-W. Uwaga odrzucona. Zatwierdzony projekt ul. Energetycznej, do ktrego rozwiza zosta dostosowany plan, zakada na wysokoci dziaki nr ew. 25/7 poszerzenie ulicy Energetycznej (kosztem dziaki nr ew. 25/7) o ok. 5,7 do 6,0m. Niespjna tre uwagi. Uwaga odrzucona. Skomunikowanie jednostki 4P-S/U zakada si w planie poprzez ulice wewntrzne, niepubliczne. Proponowana w uwadze wysoko zabudowy znacznie przekracza dopuszczon w planie oraz istniejc na danym terenie wysoko zabudowy.

5.

09.12. 2009r.

p. Teresa i Andrzej Jaboscy

Dziaka nr ew. 19MN; 2KD-p/ZI 25/7 z obrbu 2KD-Z, ul. 3 Energetyczna.

6.

11.12. 2009r.

TG Instalacje

Uwaga dotyczy: 1. uwzgldnienia w palnie nowej drogi gminnej o klasie lokalnej, szerokoci 6,0m o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu, przebiegajcej przez dziaki (z obrbu 6): 10/152, 10/97, 10/102, 10/104, 10/108, 10/119, 10/103, 10/101, 10/38, 10/43, 10/39, 10/41, 10/42; 2. propozycji alternatywnego wjazdu na dziaki ew. nr 10/79, 10/153, 10/154 (obrb 6) siedziby spek: Dacpol oraz TG Instalacje; 3. propozycji alternatywnego zabezpieczenia pasa drogowego

Dziaki nr ew. 10/152, 10/97, 10/102, 10/104, 10/108, 10/119, 10/103, 10/101, 10/38, 10/43, 10/39, 10/41, 10/42 oraz 10/79, 10/153, 10/154 z obrbu 6

Dziaki znajduj si na terenie oznaczonym symbolem 4P-S/U.

7.

11.12. 2009r.

p. Adam Osiski

i zapewnienia dojazdu do dziaki ew. nr 10/154 siedziba spki TG Instalacje; 4. podniesienia wysokoci zabudowy do 30,0m (od istniejcego poziomu gruntw do najwyszego poziomu dachu). Uwaga dotyczy: Dziaka przy ul. Puawskiej 1. zachowania maej strefy dla zakadw o produkcji uciliwej; 34 (brak okrelenia nr 2. utworzenia szerokiej drogi ew. dziaki) gminnej przechodzcej przez rodek terenu 4P-S/U (rwnolegej do ul. Okulickiego, czcej ul. Elektroniczn a na zachodzie skrcajc na ul. Okulickiego lub ul. Przemysow). Uwaga dotyczy:

Dziaka znajduje si na terenie oznaczonym symbolem 4P-S/U.

Uwaga odrzucona. Obowizujcy plan ustala ograniczenie uciliwoci inwestycji/obiektw do granic wasnych dziaki. Skomunikowanie jednostki 4P-S/U zakada si w planie poprzez ulice wewntrzne, niepubliczne.

8.

14.12. 2009r.

p. Sawomir Tarczyk

Dziaka nr ew. 20/8 z obrbu 1. wyznaczenia na dziace o nr ew. 20/8 w obr. 8 minimalnych 8 odlegoci zabudowy, tj. 6,0m od krawdzi projektowanych ulic, zgodnie z art. 43.1 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.;

Dziaka znajduje si na terenie oznaczonym symbolem 1P-S.

+/-

+/-

+/-

+/-

Uwaga przyjta czciowo linie zabudowy zostan skorygowane zgodnie z zasadami przyjtymi dla ssiednich terenw z zabudow mieszkaniow jednorodzinn, tj. odlego linii zabudowy od: ulic zbiorczych 10,0m, ulic dojazdowych 5,0m.
Uwaga odrzucona. Skomunikowanie jednostki 4P-S/U zakada si w planie poprzez ulice wewntrzne, niepubliczne. Proponowana w uwadze wysoko zabudowy znacznie przekracza dopuszczon w projekcie planu oraz istniejc na danym terenie wysoko zabudowy.

14.12. 2009r.

DACPOL Sp. z o.o.

Uwaga dotyczy: 1. uwzgldnienia w planie nowej drogi gminnej o klasie lokalnej, szerokoci 6,0m o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu, przebiegajcej przez dziaki (z obrbu 6): 10/152, 10/97, 10/102, 10/104, 10/108, 10/119, 10/103, 10/101, 10/38, 10/43, 10/39, 10/41, 10/42; 2. propozycji alternatywnego wjazdu na dziaki ew. nr 10/79, 10/153, 10/154 (obrb 6) siedziby spek: Dacpol oraz TG Instalacje; 3. propozycji alternatywnego zabezpieczenia pasa drogowego i zapewnienia dojazdu do dziaki ew. nr 10/154 siedziba spki TG Instalacje; 4. podniesienia wysokoci zabudowy do 30,0m (od istniejcego poziomu gruntw do najwyszego poziomu dachu). Uwaga dotyczy: 1. uwzgldnienia i zaprojektowania wjazdu do dziaek o nr ew. 10/154, 10/38, 10/43 od ul. Elektronicznej. Uwaga dotyczy: 1. udostpnienia czci dziaki o nr ew. 4 (wadanie: Gmina Piaseczno) pod projekt i budow drogi bdcej fragmentem wewntrznego ukadu komunikacyjnego inwestycji (obiekt handlowy) planowanej przez EVI Sp. z o.o.na dziakach nr ew. 3/35, 3/29, 3/30, 3/31, 3/27. Uwaga dotyczy:

Dziaki nr ew. Dziaki znajduj si na 10/152, 10/97, terenie oznaczonym 10/102, 10/104, symbolem 4P-S/U. 10/108, 10/119, 10/103, 10/101, 10/38, 10/43, 10/39, 10/41, 10/42 oraz 10/79, 10/153, 10/154 z obrbu 6

11.

22.12. 2009r.

TG Instalacje

Dziaki nr ew. Dziaki znajduj si na 10/154, 10/38, terenie oznaczonym 10/43 z obrbu symbolem 4P-S/U. 6 Dziaka nr ew. 4 z obrbu 6 Dziaka znajduje si na terenie oznaczonym symbolem 4UC.

+/-

+/-

+/-

+/-

Uwaga przyjta czciowo. Na rysunku planu zostanie oznaczony gwny wjazd na przedmiotowe dziaki z ul. Przemysowej. Uwaga odrzucona. Uwaga nie dotyczy ustale projektu mpzp.

12.

23.12. 2009r.

EVI Sp. z o.o.

15.

29.12. 2009r.

Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. Warszawa Wilanw

17.

29.12. 2009r.

Zakad Ubezpiecze Spoecznych III Oddzia w Warszawie

Dziaki nr ew. 1. zachowania aktualnie obowizu- 21/4, 21/5 z obrbu 3 jcego przeznaczenia terenu, tj. pod mieszkalnictwo o wszelkich formach oraz usugi komercyjne w zakresie handlu, gastronomii i rzemiosa z dopuszczeniem innych funkcji nie kolidujcych z przeznaczeniem podstawowym; 2. zachowania aktualnie obowizujcych zasad zagospodarowania: a) poprzez nie ustalanie ograniczenia w wysokoci zabudowy lub ustalenie ograniczenia wysokoci zabudowy max 20,0m od istniejcego poziomu gruntu do najwyszego punktu dachu, b) poprzez nie ustalanie nakazu utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na dziace lub ustalenie nakazu utrzymania min. 20% udziau ww. powierzchni; 3. zachowania aktualnie obowizujcych standardw ksztatowania nowej zabudowy: a) poprzez ni ustalanie max powierzchni zabudowy przedmiotowych dziaek lub ustalenie max powierzchni zabudowy w wysokoci 80% powierzchni dziaek nr 21/4 i 21/5, b) nie ustalanie wskanika intensywnoci zabudowy lub ustalenie tego wskanika max 4,0, c) poprzez dopuszczenie dla zabudowy usugowej dachw paskich, 4. wyczenia w granicach dziaek nr 21/4 i 21/5 obowizywania ustale oznaczonych symbolem 2KD-p/ZI i wprowadzenia na tym obszarze ustale, jak w uwagach nr: 1, 2, 3. Uwaga dotyczy: Dziaki nr ew. 10/23, 10/30, 1. uwzgldnienia w planie nowej drogi gminnej o klasie lokalnej, o 10/31, 10/72, 10/73 z obrbu jednej jezdni z dwoma pasami 6 ruchu; Uwaga dotyczy: Dziaki ew. 1. uwzgldnienia funkcji MW, MN, U. stanowice jednostk 15MN. (waciciele dziaki nr ew. 539/3 z obrbu 3)

19MN; 2KD-p/ZI

+/-

+/-

+/-

+/-

Uwaga przyjta czciowo. Tekst i rysunek planu zostanie skorygowany poprzez wyznaczenie nowej jednostki dla przedmiotowych dziaek oraz ustalenie przeznaczenia podstawowego pod usugi komercyjne (hotel) z towarzyszc pen infrastruktur usugow, oraz nastpujcych zasad zagospodarowania: maksymalna wysoko zabudowy: 5 kondygnacji, dopuszczenie lokalizacji garau podziemnego, nakaz zachowania minimum 20% PBC.

Dziaki znajduj si na terenie oznaczonym symbolem 4P-S/U.

Uwaga odrzucona Skomunikowanie jednostki 4P-S/U zakada si w planie poprzez ulice wewntrzne, niepubliczne. Uwaga przyjta czciowo w odniesieniu do dziaki nr ew. 539/3 z obrbu 3, pod ktem wprowadzenia dodatkowych funkcji: MW zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i U usug nieuciliwych oraz wprowadzenie nakazu dostosowania wysokoci zabudowy wielorodzinnej do wysokoci ssiedniej zabudowy istniejcej. Skorygowanie linii zabudowy na rysunku planu, poprzez ich przesunicie w kierunku ul. Energetycznej, zgodnie z ustaleniami dla ssiadujcych jednostek.

18.

30.12. 2009r.

Aurantia Sp. z o.o. sp.k.

15MN

+/-

+/-

+/-

+/-

Brak jasnego sformuowania treci uwagi. 19. 30.12. 2009r. p. Marianna i Maciej Strzemiscy Uwaga dotyczy: 1. przesunicia linii zabudowy co najmniej o 5,0m od granicy bryy budynku od strony zachodniej w gb dziaki. Uwaga dotyczy: 1. znalezienia inwestorw strategicznych dla rozwoju produkcji lamp mikrofalowych oraz pprzewodnikw lub zmodernizowania zakadw na potrzeby innej dziaalnoci zgodnej z tradycjami tego terenu i technicznym wyksztaceniem pracujcych tu ludzi; sprzeday majtku wikszej liczbie inwestorw, ktrzy inwestujc swoje rodki w nowe dziaalnoci, mogliby stworzy kolejne miejsca pracy. Dziaka nr ew. 529 z obrbu 3 Dziaka znajduje si na terenie oznaczonym symbolem 15MN. Uwaga odrzucona. W planie zachowuje si charakter istniejcej zabudowy danego obszaru.

21.

01.12. 2009r.

p. Andrzej Generowicz

Brak 4P-S/U oznaczenia nieruchomoci, ktrej dotyczy uwaga.

Uwaga odrzucona. Pismo nie dotyczy ustale projektu mpzp.

2.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Piasecznie: Micha Szweycer

Zacznik nr 3 do uchway nr 1340/XLIV/2010 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 lutego 2010r. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZCI MIASTA PIASECZNO dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetw, Julianowsk, Okulickiego i Puawsk okrelenie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych miasta i gminy oraz zasad ich finansowania I. Wstp. II. Podstawy prawne. III. Cele i metody opracowania. IV. Sposoby realizacji i zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie inwestycji infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych Gminy. V. rda finansowania planowanej infrastruktury technicznej nalecej do zada wasnych Gminy. VI. Zadania z zakresu infrastruktury technicznej nalece do zada wasnych Gminy do realizacji na obszarze objtym opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetw, Ulianowsk, Okulickiego i Puawsk. I. Wstp Okrelenie sposobu realizacji zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestycji infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych Gminy oraz zasady ich finansowania jest nowym elementem, do ktrego sporzdzenia zobowizuje Burmistrza Miasta i Gminy art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z pn. zm.). II. Podstawy prawne Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z pn. zm.). Ustawa z dn. 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.). Ustawa z dn.26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego w latach 19992003 (Dz.U. Nr 162, poz. 1119, z pn. zm.). Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, z pn. zm.). Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z pn. zm.). III. Cele i metody opracowania

Celem opracowania jest okrelenie sposobw realizacji inwestycji infrastruktury technicznej zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania terenu objtego planem, ktre nale do zada wasnych Miasta i Gminy oraz zasady ich finansowania. Opracowanie sporzdzono po analizie wszystkich obowizujcych w zakresie budetu gmin ustaw i przepisw wykonawczych do nich, jak i sporzdzonych materiaw planistycznych, a w szczeglnoci w oparciu o prognoz skutkw finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oraz Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy. IV. Sposoby realizacji i zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie inwestycji infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych Gminy Finansowanie realizacji zada zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych Miasta i Gminy jest uzalenione od zdolnoci finansowej Miasta i Gminy i bdzie okrelona w wieloletnich planach inwestycyjnych stanowicych zaczniki do uchwa budetowych w kolejnych okresach czasowych. Do zada z zakresu infrastruktury technicznej nalecych do zada wasnych Miasta i Gminy Piaseczno na terenie objtym planem naley: modernizacja i budowa nowych drg typu: KD-L i KD-D wraz z ich owietleniem oraz uzbrojenie terenu w wodocigi i kanalizacj, w tym deszczow. V. rda finansowania planowanej infrastruktury technicznej nalecej do zada wasnych Miasta i Gminy Piaseczno Moliwoci finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalecych do zada wasnych Miasta i Gminy okrela ustawa o finansach publicznych. Inwestycje te mog by finansowane ze rodkw stanowicych dochody Gminy i okrelonych w art. 3 ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego oraz z dochodw okrelonych w art. 4. Ustawa o gospodarce nieruchomociami daje moliwo ustalenia opaty adiacenckiej, ktra wynosi nie wicej ni 50 % rnicy pomidzy wartoci jak nieruchomo miaa przed wybudowaniem urzdze infrastruktury technicznej, a wartoci jak nieruchomo ma po ich wybudowaniu w terminie do 3 lat od dnia urzdzenia lub modernizacji drogi albo od stworzenia warunkw do podczenia nieruchomoci do poszczeglnych urzdze infrastruktury. Kolejnym rdem dochodu Gminy bdzie tak zwana renta planistyczna pacona na rzecz Gminy, wynikajca ze wzrostu wartoci nieruchomoci na skutek uchwalenia planu. Budet gminy nie jest jednak w stanie ponie wszystkich kosztw inwestycji nalecych do zada wasnych (kierowany jest przede wszystkim na wydatki biece). W tej sytuacji Gmina musi poszukiwa innych rde finansowania inwestycji nalecych do zada wasnych, na ktrych realizacj wymagane s rodki przekraczajce moliwoci Gminy. Kredyty, a w szczeglnoci zacigane w Banku Ochrony rodowiska, WFO i NFO pozwalaj na realizacj inwestycji cile okrelonych, majcych na celu osignicie konkretnych efektw ekologicznych (np. obnienie poziomu emisji niskiej dziki likwidacji ogrzewania piecowego poprzez dofinansowanie inwestycji zwizanych z ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym, finansowanie realizacji systemu transportu i oczyszczalni ciekw). Programy unijne zawizane z pozyskiwaniem funduszy akcesyjnych, ktre w Gminie zostay wdroone, pozwol na znaczne przypieszenie prac zwizanych z realizacj zada inwestycyjnych nalecych do zada wasnych. Po przystpieniu do Unii Europejskiej Polska zyskaa dostp do rodkw strukturalnych dziaajcych na terenie pastw czonkowskich. Gmina wykorzysta wszystkie moliwoci dla pozyskania takich funduszy w celu realizacji zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, ktre nale do jej zada wasnych. VI. Zadania z zakresu infrastruktury technicznej nalece do zada wasnych Miasta i Gminy do realizacji na obszarze objtym opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Geodetw, Ulianowsk, Okulickiego i Puawsk Orientacyjne koszty realizacji w inwestycji okrelone zostay w prognozie skutkw finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przedstawione w poniszej tabeli wg cen z III kwartau 2009 roku. Zakadane terminy realizacji uzalenione bd ostatecznie od aktualnych moliwoci finansowych Miasta i Gminy i wielkoci ruchu budowlanego. Zostay okrelone w kolejnych etapach czasowych:

I etap 2010 2011 rok, II etap 2012 2013 rok, III etap 2013 2015 rok.
L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Zadanie, inwestycja Wydzielenie i wykupienie terenu pod drogi lokalne i dojazdowe Budowa wodocigu Budowa kanalizacji sanitarnej z przyczami i przepompowni Budowa kanalizacji deszczowej Budowa owietlenia ulicznego Budowa jezdni drogi Razem wielko, ilo nakad w pln termin (m2) realizacji 18600,0 m2 9.300.000,00 I etap 1860,00 m2 1860,00 m2 1980,00 m2 1980,00 m2 39600,00 m2 1.261.080,00 1.865.580,00 2.096.820,00 328.680,00 10.533.600,00 25.385.760,00 II etap II etap II etap III etap III etap zaliczono nowe i modernizowane ulice zaliczono nowe i modernizowane ulice zaliczono nowe i modernizowane ulice Uwagi

zaoono budow w nowych odcinkach ulic

W koszty te nie wliczono nakadw realizacji inwestycji zaopatrzenia w energi elektryczn z uwagi na odrbne zasady finansowania. Dla drg publicznych o znaczeniu ponadlokalnym ustala si: 1) droga klasy G gwna i Z - zbiorcza oznaczone na rysunku planu jako 1 KD-G i 1 KD-Z oraz 2 KD zasady realizacji i finansowania budowy i przebudowy drg o znaczeniu ponadlokalnym, tj. drogi wojewdzkiej, okrel stosowne umowy pomidzy Miastem i Gmin Piaseczno a waciwym zarzdc drg. Przewodniczcy Rady Miejskiej w Piasecznie: Micha Szweycer