You are on page 1of 2

POROZUMIENIE Nr 01/2010

z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Ciechanowskiemu prowadzenia zadań publicznych z terenu powiatu żuromińskiego w zakresie objęcia kandydatów z terenu Powiatu Żuromińskiego szkoleniem i kwalifiko- waniem kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem, szkoleniem i kwalifikowaniem kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne, specjalistyczne i o charakterze pogotowia rodzinnego zawarte pomiędzy: Powiatem Ciechanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w osobach: 1. Sławomir Morawski - Starosta Ciechanowski, 2. Eugeniusz Sadowski Wicestarosta Ciechanowski zwanym dalej „Przejmującym” a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w osobach: 1. Janusz Welenc - Starosta Żuromiński 2. Mieczysław Olszlegier - Wicestarosta Żuromiński zwanym dalej „Przekazującym”.

Na postawie art. 77 ust. 1, art. 82 ust. 5, art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecz- nej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) strony ustalają, co następuje:

§ 1.1. Przejmujący przejmuje do realizacji sprawy dotyczące szkolenia i kwalifikowania kandydatów na

rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem, szkolenia i kwalifikowania kandydatów na rodziny zastęp-

cze zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne, specjalistyczne i o charakterze pogotowia ro- dzinnego.

2. Zadania określone w ust. 1 Przejmujący wykonuje przy pomocy Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Ciechanowie.

§ 2. Kandydatów zgłaszających gotowość do kwalifikacji i szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, którzy uzyskali pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, kieruje na szkolenie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie.

§ 3. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Ciechanowie przy ul. Orylskiej 9.

§ 4. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Ciechanowie wydaje kandydatom do pełnienia funkcji rodziny

zastępczej wymienionym w § 1 ust. 1 porozumienia, zaświadczenia kwalifikacyjne i opinię o spełnianiu przez rodzinę warunków, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

§ 5. Przekazujący zobowiązuje się ponosić koszty kwalifikacji, szkolenia i opiniowania, o których mowa w

§ 1 ust. 1 porozumienia, zgodnie z kalkulacją określoną w załączniku, stanowiącym integralną część poro- zumienia.

§ 6. Odpłatność za wykonanie porozumienia następować będzie po realizacji zadania przez Ośrodek Ad-

opcyjno – Opiekuńczy w Ciechanowie w terminie14 dni, każdorazowo po zakończenia szkolenia i wydania opinii, w oparciu o notę księgową, na konto nr 97 8213 0008 2001 0005 2663 0001 w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.

§ 7. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Ciechanowie będzie umieszczać dzieci z uregulowaną sytuacją

prawną z terenu Przekazującego w rodzinach adopcyjnych, przygotowywanych i kwalifikowanych w Ośrod- ku.

§ 8. Porozumienie może być rozwiązane za zgodą stron za miesięcznym wypowiedzeniem oraz przez jedną ze stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Obowią- zek publikacji spoczywa na „Przekazującym”.

§ 10. Ewentualne spory wynikające z niniejszego porozumienia rozstrzygać będzie Sąd Powszechny wła- ściwy dla siedziby Przejmującego.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 12. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzempla- rze dla każdej ze stron.

Starosta:

Sławomir Morawski

Wicestarosta Eugeniusz Sadowski Powiat Żuromiński:

Starosta Żuromiński:

mgr Janusz Welenc Wicestarosta Żuromiński:

mgr inż. Mieczysław Olszlegier

Załącznik do porozumienia nr 01/2010

KOSZTY SZKOLENIA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

2) koszt szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem 1200(za 2 osoby – małżeństwo) i obejmuje: diagnozę psychologiczno – pedagogiczną, spotkania szkoleniowe, wywiad śro- dowiskowy w miejscu zamieszkania kandydatów, opinię, zaświadczenie kwalifikacyjne.

Praca indywidualna z każdą rodziną odbywać się będzie w terminach dogodnych dla rodzin,

2) koszt szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe niespokrewnione z dzieckiem

- wielodzietne - 1400(za 2 osoby – małżeństwo) i obejmuje:

diagnozę psychologiczno – pedagogiczną, spotkania szkoleniowe, wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania kandydatów, opinię, zaświadczenie kwalifikacyjne oraz odbycie 10-godz. stażu w zawo- dowej rodzinie zastępczej. Praca indywidualna z każdą rodziną odbywać się będzie w terminach do- godnych dla rodzin,

- specjalistyczne 1400(za 2 osoby – małżeństwo) i obejmuje:

diagnozę psychologiczno – pedagogiczną, spotkania szkoleniowe, wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania kandydatów, opinię, zaświadczenie kwalifikacyjne oraz odbycie 10-godz. stażu w zawo- dowej rodzinie zastępczej. Praca indywidualna z każdą rodziną odbywać się będzie w terminach do- godnych dla rodzin,

- o charakterze pogotowia rodzinnego 1400(za 2 osoby – małżeństwo) i obejmuje:

diagnozę psychologiczno – pedagogiczną, spotkania szkoleniowe, wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania kandydatów, opinię, zaświadczenie kwalifikacyjne oraz odbycie 10-godz. stażu w zawo- dowej rodzinie zastępczej. Praca indywidualna z każdą rodziną odbywać się będzie w terminach do- godnych dla rodzin,

1) koszt szkolenia uzupełniającego dla rodzin niespokrewnionych z dzieckiem zgłaszających chęć uzyskania kwalifikacji na zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze - 500. (za 2 osoby – małżeń- stwo) i obejmuje:

diagnozę psychologiczno – pedagogiczną, spotkania szkoleniowe, wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania kandydatów, opinię, zaświadczenie kwalifikacyjne oraz odbycie 10-godz. stażu w zawodo- wej rodzinie zastępczej. Praca indywidualna z każdą rodziną odbywać się będzie w terminach dogod- nych dla rodzin.

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Ciechanowie, ul. Orylska 9 prowadzi szkolenia kandydatów wg Pro- gramu Szkoleniowego „RODZINA”, licencjonowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastęp- czych „ PRO FAMILIA” w Krakowie, zatwierdzonego przez Ministra Polityki Społecznej decyzjami z dnia 21 października 2004r. nr DPS-VI-4122-40-WB/2004 oraz z dnia 12 kwietnia 2005r. nr DPS-IV-4122-28-WB/2005 z wykorzystaniem materiałów dodatkowych, przygotowanych przez specjalistów i trenerów rodzinnej opieki zastępczej.