You are on page 1of 3

UCHWAŁA Nr XLV/398/2010

RADY GMINY NADARZYN

z dnia 31 marca 2010 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXIV/617/2005 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 marca 2005r. w sprawie utworzenia Gminnego Ogniska Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza” w Nadarzynie z filią w Młochowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240), art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó- rych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95), Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/617/2005 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 marca 2005r. w sprawie utworzenia Gminnego Ogniska Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza” w Nadarzynie, wprowadza się następującą zmianę:

Statut Gminnego Ogniska Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/617/2005, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn i Dyrektorowi Gminnego Ogniska Dzie- cięco - Młodzieżowego „Tęcza” w Nadarzynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje- wództwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn:

Piotr Kozłowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/398/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 marca 2010r.

STATUT GMINNEGO OGNISKA DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWEGO „TĘCZA” W NADARZYNIE

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.

Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza” zwane dalej „Ogniskiem” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593),

3. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r., Nr 147, poz. 1231 ze zm.),

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240),

5. Rozporządzenia Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowaw- czych (Dz.U. z 2005r. Nr 37, poz. 331),

§ 2.

Ognisko jest gminną jednostką organizacyjną o statusie jednostki budżetowej.

§ 3.

Siedziba Ogniska znajduje się w Nadarzynie przy ulicy Kościelnej 2, a terenem jej działania jest Gmina Nadarzyn.

§ 4.

Ognisko posiada Filię z siedzibą w Młochowie przy ul. Mazowieckiej 5A stanowiącą komórkę organizacyjną Ogniska.

§ 5.

Ognisko używa podłużnej pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu:

Gminne Ognisko Dziecięco – Młodzieżowe

„Tęcza”

ul. Kościelna 2, 05 – 830 Nadarzyn

tel./Fax 0-22 739-73-11

Rozdział II Cele i zadania

§ 6.

1. Ognisko jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego, którego celem jest poprawa spo- łecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

2. Do podstawowych zadań Ogniska należy:

1) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć ogólnorozwojowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycz- nych,

2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania pro- blemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

3) wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowanie właściwe- go stosunku i motywacji do nauki i pracy, podnoszenie poziomu kultury osobistej wychowanków, eliminowanie zaburzeń zachowania, agresji, przemocy,

4) pomoc wychowankom w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,

5) organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań wychowanków,

6) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego,

7) współpraca z rodziną wychowanka,

8) animowanie środowiskowej działalności na rzecz dziecka i rodziny,

9) współpraca z innymi instytucjami w celu zapewnienia wsparcia materialnego, psychologicznego, pe- dagogicznego.

Rozdział III Zarządzanie i organizacja

§ 7.

1. Działalnością Ogniska kieruje i odpowiada Dyrektor, który działa jednoosobowo na podstawie pełno- mocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Nadarzyn.

§ 8.

Dyrektor Ogniska wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników GODM „Tęcza” w szcze- gólności zatrudnia i zwalniania pracowników GODM „Tęcza”.

§ 9.

1. Dyrektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Ogniska, a w szczególności za realizację zadań wy- mienionych w § 6 pkt 2.

2. Dyrektor wykonuje jako pracodawca czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnio- nych w Ognisku.

4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta Gminy Nadarzyn.

§ 10.

1. Szczegółową organizację Ogniska określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

2. Regulamin organizacyjny Ogniska zatwierdza Wójt Gminy.

3. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki wykonuje osoba wskazana przez Dyrektora.

Rozdział IV Gospodarka finansowa

§ 11.

Dyrektor Ogniska składa sprawozdanie ze swojej działalności Wójtowi i Radzie Gminy:

a. za pierwsze półrocze – do 31 lipca danego roku,

b. za cały rok – do 15 lutego roku następnego.

Rozdział V

Nadzór

§ 12.

1. Nadzór nad działalnością Ogniska sprawuje Wójt Gminy Nadarzyn.

2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ogniska z budżetem gminy przeprowadza Skarbnik Gminy.

§ 13.

Ognisko korzysta z mienia powierzonego przez Gminę na czas nieokreślony nieodpłatnie.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 14.

Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn:

Piotr Kozłowski