You are on page 1of 3

UCHWAA Nr XL/215/2010 RADY GMINY KRZYNOWOGA MAA z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie wymaga jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci lub oprniania zbiornikw bezodpywowych i transport nieczystoci ciekych na terenie gminy Krzynowoga Maa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy Krzynowoga Maa uchwala co nastpuje: 1. Okrela si wymogi, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci na terenie gminy Krzynowoga Maa, stanowice zacznik nr 1 do uchway. 2. Okrela si wymogi jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie oprniania zbiornikw bezodpywowych i transport nieczystoci ciekych na terenie gminy Krzynowoga Maa, stanowice zacznik nr 2 do uchway. 3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Krzynowoga Maa. 4. Traci moc zarzdzenie nr 94/2007 Wjta Gminy Krzynowoga Maa z dnia 29 padziernika 2007r. w sprawie wymaga, jakie powinni spenia przedsibiorcy ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci, oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych. 5. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia jej w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Gminy: Leonard Mikoajewski

Zacznik nr 1 do uchway nr XL/215/2010 Rady Gminy Krzynowoga Maa z dnia 30 marca 2010r.

Wymagania, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci na terenie gminy Krzynowoga Maa 1. Przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci powinien posiada: 1. zaplecze techniczno biurowe; 2. pojazdy przeznaczone do odbioru odpadw komunalnych przystosowane do odbioru odpadw zebranych selektywnie w tym wielkogabarytowych i biodegradowalnych; 3. baz transportow odpowiedni do wiadczonych usug wraz z: 1) miejscami postojowymi w iloci odpowiadajcej iloci pojazdw przeznaczonych do odbioru odpadw komunalnych; 2) zapleczem technicznym wyposaonym w narzdzia i urzdzenia zapewniajce utrzymanie pojazdw przeznaczonych do odbioru odpadw komunalnych w naleytym stanie technicznym i sanitarnym. 2. Pojazdy przeznaczone do odbioru odpadw komunalnych powinny:

1. spenia warunki techniczne okrelone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.); 2. by oznakowane w sposb trway i widoczny umoliwiajcy identyfikacj przedsibiorcy wiadczcego usugi (nazwa, adres, telefon kontaktowy) oraz posiada czysty i estetyczny wygld; 3. posiada konstrukcj lub zabudow pozwalajc na zaadunek, transport i wyadunek odpadw komunalnych w sposb niepowodujcy zanieczyszczenia rodowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsibiorc wysypywanie si, wylewanie bd rozwiewanie odebranych odpadw, a take roznoszenie przykrych woni (odorw); 4. by wyposaone w odpowiednie narzdzia do rcznego uprztnicia odpadw rozsypanych w trakcie prac zaadunkowych; 5. zapewnia odpowiedni standard bezpieczestwa i higieny wiadczonych usug. 3. 1. Miejscem unieszkodliwiania odpadw komunalnych jest: 1) Skadowisko Odpadw Komunalnych w Ogldzie; 2) Skadowisko odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne w Woli Pawowskiej k/Ciechanowa; 3) Skadowisko odpadw w Uniszkach Cegielni w Mawie; 2. Miejscem odzysku selektywnie zebranych odpadw s instalacje do odzysku odpadw firm posiadajcych stosowane zezwolenia. 4. Wymagania okrelone w 1 powinny by uprawdopodobnione: 1. tytuem prawnym do nieruchomoci, na ktrej znajduje si zaplecze techniczno biurowe; 2. dokumentem potwierdzajcym prawo do dysponowania pojazdami przeznaczonymi do odbioru odpadw komunalnych; 3. tytuem prawnym do nieruchomoci, na ktrej znajduje si baza transportowa. Przewodniczcy Rady Gminy: Leonard Mikoajewski

Zacznik nr 2 do uchway nr XL/215/2010 Rady Gminy Krzynowoga Maa z dnia 30 marca 2010r.

Wymagania, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na oprnianie zbiornikw bezodpywowych i transport nieczystoci ciekych na terenie gminy Krzynowoga Maa 1. Przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na oprnianie zbiornikw bezodpywowych i transport nieczystoci ciekych powinien posiada: 1. zaplecze techniczno biurowe; 2. pojazdy asenizacyjne speniajce wymagania techniczne i sanitarno - porzdkowe okrelone w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymaga dla pojazdw asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617 ze zm.); 3. baz transportow odpowiedni do wiadczonych usug wraz z: 1) miejscami postojowymi w iloci odpowiadajcej iloci pojazdw asenizacyjnych; 2) zapleczem technicznym wyposaonym w narzdzia i urzdzenia zapewniajce utrzymanie pojazdw asenizacyjnych w naleytym stanie technicznym i sanitarnym.

2. Pojazdy asenizacyjne powinny: 1. spenia warunki techniczne okrelone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.); 2. by oznakowane w sposb trway i widoczny umoliwiajcy identyfikacj przedsibiorcy wiadczcego usugi (nazwa, adres, telefon kontaktowy) oraz posiada czysty i estetyczny wygld; 3. posiada konstrukcj lub zabudow pozwalajc na zaadunek, transport i wyadunek nieczystoci ciekych w sposb niepowodujcy zanieczyszczenia rodowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsibiorc wylewanie si bd roznoszenie przykrych woni (odorw); 4. by wyposaone w odpowiednie narzdzia do rcznego uprztnicia nieczystoci ciekych w trakcie prac zaadunkowych; 5. zapewnia odpowiedni standard bezpieczestwa i higieny wiadczonych usug. 3. Miejscem unieszkodliwiania nieczystoci ciekych jest stacja zlewna zlokalizowana na terenie miejskiej oczyszczalni ciekw w Przasnyszu oraz w Chorzelach. 4. Wymagania okrelone w 1 powinny by uprawdopodobnione: 1. tytuem prawnym do nieruchomoci, na ktrej znajduje si zaplecze techniczno biurowe; 2. dokumentem potwierdzajcym prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi; 3. tytuem prawnym do nieruchomoci, na ktrej znajduje si baza transportowa. Przewodniczcy Rady Gminy: Leonard Mikoajewski