You are on page 1of 31

ZARZĄDZENIE NR 9/2010 WÓJTA GMINY GÓRZNO

z dnia 26 lutego 2010 r.

przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ w związku z art.121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadzającej ustawę o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241/ zarządzam co następuje:

§ 1. 1)Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zgodnie z załącznikami do niniejszego Zarządzenia.

2)Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie jako samorządowej instytucji kultury i obydwa sprawozdania przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Siedlcach.

w Dzienniku Urzędowym

podjęcia

Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 2. Zarządzenie

wchodzi

w życie

z dniem

i podlega

publikacji

Wójt Gminy

Waldemar Sabak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2010 Wójta Gminy Górzno z dnia 26 lutego 2010 r.

Tytuł

   

Realizacja dochodów budżetu gminy Górzno za 2009 rok w /g szczegółowej klasyfikacji

 

Dział

Rozdz

§

 

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

1

2

3

 

4

5

6

7

010*

   

Rolnictwo i łowiectwo

140246

142198,49

101,39

 

01095*

 

Pozostała działalność

140246

142198,49

101,39

   

0690*

wpływy z różnych opłat

400

707,36

176,84

   

0750*

dochody z najmu i dzierżawy składników

 

1646,07

 
     

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

     
     

samorządu teryt.lub innych jednostek

     
     

zaliczonych do sektora finansów publicznych

     
     

oraz innych umów o podobnym charakterze

     
   

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

139846

139845,06

100

     

państwa na realizację zadań bieżących

     
     

z

zakresu administracji rządowej oraz

     
     

innych zadań zleconych gminie./związkom

     
     

gmin/ ustawami

     

600

   

Transport i łączność

223000

223000

100

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

223000

223000

100

   

6260

dotacje otrzymane z funduszy celowych

30000

30000

100

     

na finansowanie lub dofinansowaniekosztów

     
     

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

     
     

jednostek sektora finansów publicznych

     
   

6300

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej

193000

193000

100

     

między jednostkami samorząd.terytorialnego

     
     

na dofinansowanie własnych zadań

     
     

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

     

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

35000

30436,62

86,96

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

35000

30436,62

86,96

   

0750*

dochody z najmu i dzierżawy składników

35000

29736,62

84,96

     

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

     
     

samorządu terytorialnego lub innych jednostek

     
     

zaliczonych do sektora finansów publicznych

     
     

oraz innych umów o podobnym charakterze

     
   

0870*

wpływy ze sprzedaży składników

 

700

 
     

majątkowych

     

750

   

Administracja publiczna

69944

128765,59

184,1

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

69944

69944

100

   

2010*

dotacje celowe otrzymane z budżetu

69944

69944

100

     

państwa na realizację zadań bieżących

     
     

z

zakresu administracji rządowej oraz

     
     

innych zadań zleconych gminie./związkom

     
     

gmin/ ustawami

     
 

75023

 

Urzędy gmin

 

58821,59

 
   

0970*

wpływy z różnych dochodów

 

52009,01

 
   

2360*

dochody jednostek samorządu terytorialnego

 

6812,58

 
     

związane z realizacją zadań z zakresu

     
     

administracji rządowej oraz innych zadań

     
     

zleconych ustawami

     

751

   

Urzędy naczelnych oranów władzy

17934

17934

100

     

państwowej,kontroli i ochrony

     
     

prawa oraz sądownictwa

     
 

75101

 

Urzędy naczelnych oranów władzy

980

980

100

     

państwowej,kontroli i ochrony prawa

     
   

2010*

dotacje celowe otrzymane z budżetu

980

980

100

     

państwa na realizację zadań bieżących

     
     

z

zakresu administracji rządowej oraz

     
     

innych zadań zleconych gminie/związkom

     
     

gmin/ustawami

     
 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

16954

16954

100

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu

16954

16954

100

     

państwa na realizację zadań bieżących

     
     

z

zakresu administracji rządowej oraz

     
     

innych zadań zleconych gminie/związkom

     
     

gmin/ustawami

     

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i

145400

145400

100

     

ochrona przeciwpożarowa

     
 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

145000

145000

100

   

0960*

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w

75000

75000

100

     

postaci pieniężnej

     
   

6300

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej

70000

70000

100

     

między jednostkami samorząd.terytorialnego

     
     

na dofinansowanie własnych zadań

     
     

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

     
 

75414

 

Obrona cywilna

400

400

100

   

2010*

dotacje celowe otrzymane z budżetu

400

400

100

     

państwa na realizację zadań bieżących

     
     

z

zakresu administracji rządowej oraz

     
     

innych zadań zleconych gminie/zwiazkom

     
     

gmin/ustawami

     

756

   

Dochody od osób prawnych,od

2456006

2581934,42

105,13

     

osób fizycznych i od innych jedn.

     
     

nieposiadających osobowości

     
     

prawnej oraz wydatki związane z

     
     

ich poborem

     
 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego

7000

8943,9

127,77

     

od osób fizycznych

     
   

0350*

podatek od działalności gospodarczej osób

7000

8908,9

127,27

     

fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

     
   

0910*

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

 

35

 
     

podatków i opłat

     
 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego,podatku

262800

277902,5

102,75

     

leśneggo, podatku od czynności cywilno-

     
     

prawnych oraz podat. i opłat lokalnych

     
     

od osób prawnych i innych jednost. organ.

     
   

0310*

podatek od nieruchomości

261000

275288,5

105,47

   

0320*

podatek rolny

200

26

12

   

0330*

podatek leśny

1600

2378

104,62

   

0500*

podatek od czynności cywilnoprawnych

 

210

 
 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku

604400

833755,83

137,95

     

leśnego,podatku od spadków i darowizn,

     
     

podatku od czynn.cywilnoprawnych oraz

     
     

poda.i opłat lokal. od osób fizycznych

     
   

0310*

podatek od nieruchomości

90000

167733,82

186,37

   

0320*

podatek rolny

256000

296012,07

115,63

   

0330*

podatek leśny

30000

48958,06

163,19

   

0340*

podatek od środków transportowych

170000

203052,9

119,44

   

0360*

podatek od spadków i darowizn

 

10511,26

 
   

0470*

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

3400

3644,8

107,2

     

i użytkowanie wieczyste nieruchomości

     
   

0500*

podatek od czynności cywilnoprawnych

45000

86105,28

191,35

   

0910*

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

 

1206,66

 
     

podatków i opłat

     
   

0920*

pozostałe odsetki

10000

16530,98

165,31

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiące dochody

62508

77874,88

124,58

     

jednostek samorządu terytorialnego na

     
     

podstawie ustaw

     
   

0410*

wpływy z opłaty skarbowej

18000

18865

104,81

   

0460*

wpływy z opłaty aksploatacyjnej

 

16501,88

 
   

0480*

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

40508

41558

102,59

     

alkoholu

     
   

0490*

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

4000

950

23,75

     

przez jednostki samorządu terytorialnego

     
     

na podstawie odrębnych ustaw

     
 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących

1519298

1383457,31

91,06

     

dochód budżetu państwa

     
   

0010*

podatek dochodowy od osób fizycznych

1519298

1381043

90,9

   

0020*

podatek dochodowy od osób prawnych

 

2414,31

 

758

   

Różne rozliczenia

8182344

8220963,5

100,47

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej

5218164

5218164

100

     

dla jednostek samorządu terytorialnego

     
   

2920*

subwencje ogólne z budżetu państwa

5218164

5218164

100

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

2921180

2921180

100

     

dla gmin

     
   

2920*

subwencje ogólne z budżetu państwa

2921180

2921180

100

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

43000

81619,5

189,81

   

0920*pozostałe

pozostałe odsetki

43000

81619,5

189,81

odsetki

801

   

Oświata i wychowanie

116372,5

145646,25

125,16

 

80101

 

Szkoły podstawowe

82000

85098,8

103,78

   

0970*

wpływy z różnych dochodów

 

3099,41

 
   

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

12000

11999,39

99,99

     

na relaizację własnych zadań bieżących gmin

     
     

/związków gmin/

     
   

2710

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej

70000

70000

100

     

między jednostkami samorząd.terytorialnego

     
     

na dofinansowanie wlasnych zadań bieżących

     
 

80104

 

Przedszkola

34372,5

59334,5

172,62

   

0690*

wpływy z różnych opłat

30000

54962

183,21

   

2310

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania

4372,5

4372,5

100

     

bieżące realizowane na podstawie

     
     

porozumień między jst.

     
 

80110

 

Gimnazja

 

1212,95

 
   

0970*

wpływy z różnych dochodów

 

1212,95

 

851

   

Ochrona zdrowia

160

160

100

 

85195

 

Pozostała działalność

160

160

100

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu

160

160

100

     

państwa na realizację zadań bieżących

     
     

z

zakresu administracji rządowej oraz

     
     

innych zadań zleconych gminie ustawami

     

852

   

Pomoc społeczna

2351072

2354912,22

100,16

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

2050000

2049988

100

     

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

     
     

i

rentowe z ubezpieczenia społecznego

     
   

2010*

dotacje celowe otrzymane z budżetu

2050000

2049988

100

     

państwa na realizację zadań bieżących

     
     

z

zakresu administracji rządowej oraz

     
     

innych zadań zleconych gminie ustawami

     
 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

5126

5009,39

97,73

     

opłacane za osoby pobierające niektóre

     
     

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

     
     

świadczeniarodzinne oraz za osoby uczest.

     
     

w

zajęciach w centrum.intergracji społecznej

     
   

2010*

dotacje celowe przekazane z budżetu

2955

2878,55

97,41

     

państwa na realizację zadań bieżących

     
     

z

zakresu administracji rządowej oraz

     
     

innych zadań zleconych gminie ustawami

     
   

2030

dotacje celowe przekazane z budżetu

2171

2130,84

98,15

     

państwa na realizację własnych zadań

     
     

bieżących gmin

     
 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

87166

87165,83

100

       

na

ubezpiecznia emerytalne i rentowe

     
   

2010*

dotacje celowe przekazane z budżetu

32658

32658

100

     

państwa na realizację zadań bieżących

     
     

z

zakresu administracji rządowej oraz

     
     

innych zadań zleconych gminie/zwiazkom

     
     

gmin/ ustawami

     
   

2030

dotacje celowe przekazane z budżetu

54508

54507,83

100

     

państwa na realizację własnych zadań

     
     

bieżących gmin

     
 

85219

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

102840

102840

100

   

2030

dotacje celowe przekazane z budżetu

102840

102840

100

     

państwa na realizację własnych zadań

     
     

bieżących gmin

     
 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

13440

13440

100

     

usługi opiekuńcze

     
   

2010

dotacje celowe przekazene z budżetu

13440

13440

100

     

państwa na realizację zadań bieżących

     
     

z zakresu admionistracji rządowej oraz

     
     

innych zadań zleconych gminie /związkom

     
     

gmin/ ustawami

     
 

85295

 

Pozostała działalność

92500

96469

104,29

   

0970*

wpływy z różnych dochodów

 

3969

 
   

2030

dotacje celowe przekazane z budżetu

92500

92500

100

     

państwa na realizację własnych zadań

     
     

bieżących gmin

     

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

44860

44651,26

99,53

 

85401

 

Świetlice szkolne

 

2070,2

 
   

0690*

wpływy z różnych opłat

 

2070,2

 
 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

44860

42581,06

94,92

   

2030

dotacje celowe przekazane z budżetu

44860

42581,06

94,92

     

państwa na realizację własnych zadań

     
     

bieżących gmin

     

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona

200953,8

114979,82

57,22

     

środowiska

     
 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

160000

74026

46,27

   

6290

środki na dofinansowanie własnych inwestycji

160000

74026

46,27

     

gmin (związków gmin), powiatów (związków

     
     

powiatów), samorządów województw,

     
     

pozyskane z innych źródeł

     
 

90001

 

Gospodarka odpadami

40953,82

40953,82

100

   

2700

środki na dofinansowanie własnych zadań

40953,82

40953,82

100

     

bieżących gmin, powiatów, samorządów

     
     

województw, pozyskane z innych źródeł

     

926

   

Kultura fizyczna i sport

50000

50000

100

 

92695

 

Pozostała działalność

50000

50000

100

   

6300

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej

50000

50000

100

     

między jednostkami samorząd.terytorialnego

     
     

na dofinansowanie wlasnych zadań

     
     

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

     
     

Ogółem

14033292,32

14200982,17

101,19

     

ZESTAWIENIE DZIAŁAMI

     
   

Realizacja dochodów budżetu gminy Górzno za 2009 rok

 
     

wg szczegółowej klasyfikacji

   

Dział

Rozdz

§

Nazwa działu

Plan

Wykonanie

%

1

2

3

4

5

6

7

010*

   

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

140246

142198,49

101,39

600

   

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

223000

223000

100

700

   

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

35000

30436,62

86,96

750

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

69944

128765,59

184,1

751

   

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

17934

17934

100

     

WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI

     
     

OCHRONY PRAWA ORAZ

     
     

SĄDOWNICTWA

     

754

   

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

145400

145400

100

     

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

     

756

   

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,

2456006

2581934,42

105,13

     

OD OSÓB FIZYCZNYCH,OD INNYCH

     
     

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH

     
     

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

     

758

   

RÓŻNE ROZLICZENIA

8182344

8220963,5

100,47

801

   

OŚWIATA I WYCHOWANIE

116372,5

145646,25

125,16

852

   

POMOCSPOŁECZNA

2351072

2354912,22

100,16

854

   

EDUKACYJNAA OPIEKA WYCHOWA.

44860

44651,26

99,53

     

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

     

900

ŚRODOWISKA

200953,8

114979,82

57,22

926

   

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

50000

50000

100

     

OGÓŁEM

14033292,32

14200982,17

101,19

Sporządziła : Grażyna Szewczyk

       

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2010 Wójta Gminy Górzno z dnia 26 lutego 2010 r. Tytuł

 

Realizacja wydatków budżetu gminy Górzno za2009 r. w / g szczegółowej klasyfikacji

 

Dział

Rozdz

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

1

2

3

4

5

6

7

010*

   

Rolnictwo i łowiectwo

145846

145844,64

100

 

01030*

 

Izby Rolnicze

6000

5999,58

99,99

   

2850*

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

6000

5999,58

99,99

     

w wysokości 2% uzyskanych wpływów

     
     

z podatku rolnego

     
 

01095*

 

Pozostała działalność

139846

139845,06

100

   

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

354

354

100

   

4120

składki na Fundusz Pracy

59

58,06

98,41

   

4170

wynagrodzenia bezosobowe

2330

2330

100

   

4430

różne opłaty i składki

137103

137103

100

020*

   

Leśnictwo

1600

1599,65

99,98

 

02095*

 

Pozostała działalność

1600

1599,65

99,98

   

4170

wynagrodzenia bezosobowe

1600

1599,65

99,98

600

   

Transport i łączność

1664000

1485122,2

89,25

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

150000

150000

100

   

2710

dotacje celowe na pomoc finansowa

150000

150000

100

     

udzieloną między jednostkami

     
     

samorządu terytorialnego na

     
     

dofinasowanie własnych zadań

     
     

bieżących

     
 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1514000

1335122,2

88,19

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

2000

704,55

35,23

   

4270

zakup usług remontowych

816700

807419,22

98,86

   

4300

zakup usług pozostałych

3700

3602,13

97,35

   

4430

różne opłaty i składki

5000

4873,09

97,46

   

6050

wydatki inwestycyjne jednostek

686600

518523,18

75,52

     

budżetowych

     

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

40000

18340,92

45,85

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomo.

40000

18340,92

45,85

   

4300

zakup usług pozostałych

23000

7816,96

33,99

   

4430

różne opłaty i składki

7000

5523,96

78,91

   

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne

10000

5000

50

     

jednostek budżetowych

     

750

   

Administracja publiczna

1392058

1290397,1

92,7

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

69944

69944

100

   

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

44770

44770

100

   

4040

dodatkowe wynagrodzenia roczne

3000

3000

100

   

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

7248

7248

100

   

4120

składki na Fundusz Pracy

1172

1172

100

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

2319

2319

100

   

4300

zakup usług pozostałych

10835

10835

100

   

4370

opłaty z tytułu zakupu usług teleko-

600

600

100

     

munikacyjnych telefonii stacjonarnej

     
 

75022

 

Rady gmin

60700

59132,22

97,42

   

3030

różne wydatki na rzecz osób fizyczn.

51700

51700

100

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

5000

4472,35

89,45

   

4300

zakup usług pozostałych

3000

2061,95

68,73

   

4740

zakup materiałów papierniczych

1000

897,92

89,79

     

do sprzętu drukarskiego i

     
     

urządzeń kserograficznych

     
 

75023

 

Urzędy Gmin

1160414

1063228,6

91,62

   

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

698000

658862,46

94,39

   

4040

dodatkowe wynagrodzenia roczne

44000

42454,5

96,49

   

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

107000

97226,48

90,87

   

4120

składki na Fundusz Pracy

18614

15966,49

85,78

   

4170

wynagrodzenia bezosobowe

32500

32478,34

99,93

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

43800

31999,31

73,06

   

4260

zakup energii

38000

37744,45

99,33

   

4280

zakup usług zdrowotnych

1000

800

80

   

4300

zakup usług pozostałych

64000

63888,77

99,83

   

4360

opłaty z tytułu zakupu usług teleko-

4000

2742,15

68,55

     

munikacyjnych telefonii komórkowej

     
   

4370

opłaty z tytułu zakupu usług teleko-

16000

9832,94

61,46

     

munikacyjnych telefonii stacjonarnej

     
   

4410

podróże służbowe krajowe

28000

26352,53

94,12

   

4430

różne opłaty i składki

12000

10068,04

83,9

   

4440

odpisy na zakładowy fundusz

18000

18000

100

     

świadczeń socjalnych

     
   

4700

szkolenia pracowników niebędących

9000

6557

72,86

     

członkami korpusu służby cywilnej

     
   

4740

zakup materiałów papierniczych

2500

920,82

36,83

     

do sprzętu drukarskiego i

     
     

urządzeń kserograficznych

     
   

4750

zakup akcesoriów komputerowych,

8000

7334,3

91,68

     

w tym programów i licencji

     
   

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne

16000

   
     

jednostek budżetowych

     
 

75095

 

Pozostała działalność

101000

98092,29

97,12

   

3030

różne wydatki na rzecz osób

9450

9030

95,56

     

fizycznych

     
   

4100

wynagrodz.agencyjno-prowizyjne

33550

33545,2

99,99

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

8000

5661,84

70,77

   

4300

zakup usług pozostałych

50000

49855,25

99,71

751

   

Urzędy naczelnych organów

17934

17934

100

     

władzy państwowej, kontroli i

     
     

ochrony prawa oraz sądownictwa

     
 

75101

 

Urzędy naczelnych organów

980

980

100

     

władzy państwowej, kontroli i

     
     

ochrony prawa

     
   

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

109

109

100

   

4170

wynagrodzenia bezosobowe

720

720

100

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

151

151

100

 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

16954

16954

100

   

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

9765

9765

100

   

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

312

311,9

99,97

   

4120

składki na Fundusz Pracy

50

50

100

   

4170

wynagrodzenia bezosobowe

2576

2576

100

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

2398

2397,29

99.97

   

4300

zakup usług pozostałych

1180

1180,67

100,1

   

4370

opłaty z tytułu zakupu usług teleko-

170

170

100

     

munikacyjnych telefonii stacjonarnej

     
   

4410

podróże służbowe krajowe

503

503,14

100

754

   

Bezpieczeństwo publiczne

550400

450097,26

81,78

     

i ochrona przeciwpożarowa

     
 

75404

 

Komendy wojewódzkie policji

3000

3000

100

   

3000

wpłaty jednostek na fundusz celowy

3000

3000

100

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

547000

446697,26

81,66

   

3030

różne wydatki na rzecz osób

15600

15526,67

99,53

     

fizycznych

     
   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

50000

49939,45

99,88

   

4260

zakup energii

28000

23577,96

84,21

   

4270

zakup usług remontowych

15600

15000

96,15

   

4300

zakup usług pozostałych

25470

25398,18

99,72

   

4430

różne opłaty i składki

8330

8255

99,1

   

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne

404000

309000

76,49

     

jednostek budżetowych

     
 

75414

 

Obrona cywilna

400

400

100

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

400

400

100

757

   

Obsługa długu publicznego

30000

17243,61

57,48

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych

30000

17243,61

57,48

     

kredytów, pożyczek jed.sam.teryt.

     
   

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych

30000

17243,61

57,48

     

skarbowych papierów wartościowych

     
     

oraz pożyczek i kredytów

     

758

   

Różne rozliczenia

38160

8160

21,38

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

8160

8160

100

   

4300

zakup usług pozostałych

8160

8160

100

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

30000

   
   

4810

rezerwy

30000

   

801

   

Oświata i wychowanie

6281257,5

5764216,9

91,77

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3935125

3734808,3

94,91

   

3020

wydatki osobowe nie zaliczane

147000

125373,71

85,29

     

do wynagrodzeń

     
   

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

2250300

2177615

96,77

   

4040

dodatkowe wynagrodzenia roczne

160100

155058,01

96,85

   

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

393100

345246,85

87,83

   

4120

składki na Fundusz Pracy

60900

59138,83

97,11

   

4170

wynagrodzenia bezosobowe

4300

4250

98,84

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

135951

132899,18

97,76

   

4240

zakup pomocy naukowych,

17700

16669,64

94,18

   

dydaktycznych i książek

     
 

4260

zakup energii

316700

294618,4

93,03

 

4270

zakup usług remontowych

191644

191196,16

99,77

 

4280

zakup usług zdrowotnych

14200

13113

92,35

 

4300

zakup usług pozostałych

42850

32216,07

75,18

 

4370

opłaty z tytułu zakupu usług teleko-

14500

11789,97

81,31

   

munikacyjnych telefonii stacjonarnej

     
 

4410

podróże służbowe krajowe

8600

6008,18

69,86

 

4430

różne opłaty i składki

14600

8259,9

56,57

 

4440

odpisy na zakładowy fundusz

137300

137300

100

   

świadczeń socjalnych

     
 

4700

szkolenia pracowników niebędących

200

170

85

   

członkami korpusu służby cywilnej

     
 

4740

zakup materiałów papierniczych

2000

705,34

35,27

   

do sprzętu drukarskiego i

     
   

urządzeń kserograficznych

     
 

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne

23180

23180

100

   

jednostek budżetowych

     

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach

243740

188550,89

77,36

   

podstawowych

     
 

3020

wydatki osobowe niezliczone do

13400

10475,04

78,17

   

wynagrodzeń

     
 

4010

wynagrodzenia osobowe

168000

132668,25

78,97

   

pracowników

     
 

4040

dodatkowe wynagrodzenia roczne

14000

9735,7

69,54

 

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

31800

22369,97

70,35

 

4120

składki na Fundusz Pracy

5100

3647,09

71,51

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1400

227,84

16,27

 

4440