You are on page 1of 2

UCHWAA Nr XXXIII/163/09 RADY GMINY PAPROTNIA z dnia 1 grudnia 2009 r.

w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci na rok 2010 oraz zwolnie w tym podatku. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.) w zwizku z obwieszczeniem Ministra Finansw z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie grnych granic stawek kwotowych podatkw i opat lokalnych w 2010 roku (M.P. Nr 52, poz. 742) - uchwala si, co nastpuje: 1. Ustala si wysoko stawek podatku od nieruchomoci w nastpujcy sposb: I. Stawka podatku od gruntu wynosi: 1. zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw - 0,55z. od 1m2 powierzchni, 2. pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04z od 1ha powierzchni, 3. pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego - 0,20z od 1m2 powierzchni. II. Stawka podatku od budynkw lub ich czci wynosi: 1. mieszkalnych - 0,31z od 1m2 pow. uytkowej, 2. zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich czci zajtych na prowadzenie - 15,00z od 1m2 dziaalnoci gospodarczej pow. uytkowej, 3. zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu - 9,57z od 1m2 kwalifikowanym materiaem siewnym pow. uytkowej, 4. zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie - 4,16z od 1m2 udzielania wiadcze zdrowotnych pow. uytkowej, 5. pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej - 4,50z od 1m2 dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku pow. uytkowej publicznego ktrych uytkownikiem jest emeryt lub rencista - 1,80z od 1m2 pow. uytkowej.

III. Od budowli - 2% ich wartoci. 2. Zwalnia si od podatku od nieruchomoci: 1. Budynki i grunty suce do realizacji zada w zakresie dziaalnoci kulturalnej z wyjtkiem wykorzystywanych do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. 2. Budynki i grunty zwizane z ochron przeciwpoarow z wyjtkiem wykorzystywanych do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. 3. Budynki mieszkalne, ktrych powierzchnia uytkowa nie przekracza 400m2 z wyjtkiem wykorzystywanych do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. 4. Rurocigi i przewody sieci wodocigowej wykorzystywanej bezporednio do zaopatrzenia w wod. 3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 4.1. Uchwa podaje si do wiadomoci publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogosze w Urzdzie Gminy. 2. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010r.
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia nastpujcych dyrektyw Wsplnot Europejskich: 1) dyrektyw 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wsplnych zasad dla niektrych typw transportu kombinowanego towarw midzy pastwami czonkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opat za uytkowanie niektrych typw infrastruktury przez pojazdy ciarowe (Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999). Dane dotyczce ogoszenia aktw prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk czonkowstwa w Unii Europejskiej dotycz ogoszenia tych aktw w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

Przewodniczcy Rady: Leszek Biernacki