You are on page 1of 18

UCHWAŁA Nr XXXV/169/09

RADY MIEJSKIEJ W MORDACH

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwała budżetowa na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm., Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje;

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 13 987 676, z tego:

a) bieżące w kwocie 13 787 676zł,

b) majątkowe w kwocie 200 000zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 15 611 451z tego:

a) bieżące w kwocie 12 007 525zł,

b) majątkowe w kwocie 3 603 926zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej

uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Struktu-

ralnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości 1 623 775zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 515 127zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 108 648zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 017 442zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 295 385zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 108 648,

c) wolne środki w kwocie 613 409zł zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 393 667zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 600 000zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 793 667zł, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie

1 000 000zł z tytułu zaciąganych kredytów.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie plano- wanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1lit. a, b,

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b,

c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 232 532zł.

§

3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 30 000zł.

2.

Ustala się rezerwę celową w wysokości 20 000zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora fi- nansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowe- go w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w zakre-

sie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 31700zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz wydatki w kwocie 31700zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Roz- wiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załączni- kiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowa- ne ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikają- ce z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy ter- min zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 500 000zł,

c) mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, do kwoty 1 980 000jednorazowo.

3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których re- alizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 200 000zł.

§ 11. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 12.1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo- jewództwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Jerzy Danielak

Tabela nr 1

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

w złotych

Dział

Rozdział*

§

Ŝródło dochodów

Planowane dochody na 2010 rok

Ogółem

 

w tym:

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

15

109

15

109

0

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

10

000

10

000

0

   

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów woje- wództw, pozyskane z innych ŝródeł

10

000

10

000

 
 

01095

 

Pozostała działalność

5

109

5

109

0

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

5

109

5

109

 

600

   

Transport i łączność

778 038

778 038

0

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

13

673

13

673

0

   

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące reali- zowane na podstawie porozumień(umów) między jst

13

673

13

673

 
   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed- nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wła-

 

0

   
     

snych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

     
 

60016

 

Drogi publiczne gminne

764

365

764

365

 

0

   

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)

 

0

 

0

 
   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed- nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wła- snych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

268

365

268

365

 
   

6300

       
   

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)

496

000

496

000

 

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

314

827

114

827

200

000

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

314

827

114

827

200

000

   

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

8

314

8

314

 

nieruchomości

   
   

0690

Wpływy z różnych opłat

 

0

   
   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

100

000

100

000

 
   

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

200

000

 

200

000

   

0830

Wpływy z usług

6

013

6

013

 
   

0920

Pozostałe odsetki

 

500

 

500

 

750

   

Administracja publiczna

78

787

78

787

 

0

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

72

287

72

287

 

0

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami

71

287

71

287

 
   

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

1

000

1

000

 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

z

   
 

75023

 

Urzędy gmin(miast i miast na prawach pow.)

6

500

6

500

 

0

   

0690

Wpływy z różnych opłat

3

500

3

500

 
   

0830

Wpływy z usług

2

000

2

000

 
   

0970

Wpływy z różnych dochodów

1

000

1

000

 

751

   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

1

040

1

040

 

0

i

ochrony prawa oraz sądownictwa

     
 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1

040

1

040

 

0

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami

1

040

1

040

 

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

300

 

300

 

0

 

75414

 

Obrona cywilna

 

300

 

300

 

0

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami

 

300

 

300

 

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 627 122

2 627 122

 

0

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1

500

1

500

 

0

   

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaca- ny w formie karty podatkowej

1

500

1

500

 
 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

475

297

475

297

 

0

   

0310

Podatek od nieruchomości

460

000

460

000

 
   

0320

Podatek rolny

 

691

 

691

 
   

0330

Podatek leśny

11

177

11

177

 
   

034

Podatek od środków transportowych

2

429

2

429

 
   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1

000

1

000

 
 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych

891

395

891

395

 

0

     

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

     
   

0310

Podatek od nieruchomości

 

212

000

 

212

000

 
   

0320

Podatek rolny

 

470

000

 

470

000

 
   

0330

Podatek leśny

 

70

000

 

70

000

 
   

0340

Podatek od środków transportowych

 

63

967

 

63

967

 
   

0360

Podatek od spadków i darowizn

 

5

000

 

5

000

 
   

0430

Wpływy z opłaty targowej

 

6

500

 

6

500

 
   

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

53

500

 

53

500

 
   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

10

428

 

10

428

 
 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

71

200

 

71

200

0

   

0400

Wpływy z opłaty produktowej

 

500

 

500

 
   

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

 

27

000

 

27

000

 
   

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

 

4

000

 

4

000

 
   

0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

 

31

700

 

31

700

 
   

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 

8

000

 

8

000

 
   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

     
 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1

187 730

1

187 730

0

   

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1

181 230

1

181 230

 
   

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

6

500

 

6

500

 

758

   

Różne rozliczenia

7

765 042

7

765 042

0

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4

516 989

4

516 989

0

   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4

516 989

4

516 989

 
 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

3

238 053

3

238 053

0

   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3

238 053

3

238 053

 
 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

 

10

000

 

10

000

0

   

0920

Pozostałe odsetki

 

10

000

 

10

000

 
 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

 

0

 

0

 
   

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

0

 

0

 

801

   

Oświata i wychowanie

 

57

000

 

57

000

0

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

1

000

 

1

000

0

   

0920

Pozostałe odsetki

 

1

000

 

1

000

 
 

80104

 

Przedszkola

 

56

000

 

56

000

0

   

0830

Wpływy z usług

 

56

000

 

56

000

 
 

80195

 

Pozostała działalność

 

0

 

0

0

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

0

 

0

 

852

   

Pomoc społeczna

2

117 879

2

117 879

0

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjne- go oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez- pieczenia społecznego

1

849 000

1

849 000

0

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami

1

849 000

1

849 000

 
 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie- rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 

6

900

 

6

900

0

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami

 

1

300

 

1

300

 
   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

5

600

 

5

600

 
 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe

 

121

000

 

121

000

0

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami

 

0

 

0

 
   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

121

000

 

121

000

 
 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

102

553

 

102

553

0

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

100

000

100

000

 
   

0830

Wpływy z usług

1

500

1

500

 
   

0920

Pozostałe odsetki

1

053

1

053

 
 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

18

750

18

750

0

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami

18

750

18

750

 
 

85295

 

Pozostała działalność

19

676

19

676

0

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

0

 

0

 
   

2023

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

19

676

19

676

 

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

232

532

232

532

0

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

232

532

232

532

0

   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł

232

532

232

532

0

Dochody ogółem

 

13 987 676

13 787 676

200 000

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Informacje dodatkowe

1)

Dotacje ogółem, w tym: 3 198 523

a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 1 941 677

b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami adm. rząd. - 19 676

c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst - 282 038 w tym: bieżące - 13 673 inwestycyjne - 268 365

d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE – inwestycyjne - 232 532

e) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin, z tego: - 722 600 bieżące - 226 600 inwestycyjne - 496 000

2)

dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 31 700

Tabela nr 2

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Nazwa

Plan

 

z tego:

na 2010r.

Wydatki

 

w tym:

Wydatki

(6+12)

   

bieżące

Wynagrodzenia

Pochodne od

Dotacje

Wydatki

Wydatki

majątkowe

 

wynagrodzeń

na obsługę

z tytułu

długu

poręczeń

i gwarancji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

2 006 300

26

300

0

0

0

0

0

1 980 000

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 980 000

 

0

0

0

0

0

0

1 980 000

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 980 000

           

1 980 000

 

01030

 

Izby rolnicze

9

000

9

000

0

0

0

0

0

 

0

   

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolni- czych w wysokości 2% uzyska- nych wpływów z podatku rolnego

9

000

9

000

           
 

01095

 

Pozostała działalność

17

300

17

300

0

0

0

0

0

 

0

   

4210

Zakup materiałów wyposażenia

1

000

1

000

           
   

4300

Zakup usług pozostałych

16

300

16

300

           

150

   

Przetwórstwo przemysłowe

10

980

 

0

0

0

0

0

0

10

980

 

15011

 

Rozwój przedsiębiorczości

10

980

 

0

0

0

0

0

0

10

980

   

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) pomiędzy

10

980

 

0

0

0

0

0

0

10

980

     

jednostkami samorządu teryto- rialnego

               

600

   

Transport i łączność

1 242

673

249

673

0

 

0

0

0

0

993

000

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

13

673

13

673

0

 

0

0

0

0

 

0

   

4300

Zakup usług pozostałych

13

673

13

673

           
   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

0

             
 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 204

000

211

000

0

 

0

0

0

0

993

000

   

4210

Zakup materiałów wyposażenia

10

000

10

000

           
   

4270

Zakup usług remontowych

180

000

180

000

           
   

4300

Zakup usług pozostałych

21

000

21

000

           
   

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

0

             
   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

993

000

           

993

000

 

60095

 

Pozostała działalność

25

000

25

000

0

 

0

0

0

0

 

0

   

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial- nego

25

000

25

000

           

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

39

300

39

300

0

 

0

0

0

0

 

0

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieru- chomościami

39

300

39

300

0

 

0

0

0

0

 

0

   

4210

Zakup materiałów wyposażenia

5

000

5

000

           
   

4260

Zakup energii

5

000

5

000

           
   

4300

Zakup usług pozostałych

27

800

27

800

           
   

4430

Różne opłaty i składki

 

500

 

500

           
   

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1

000

1

000

           

750

   

Administracja publiczna

1 823

023

1 799 478

165

1 742

195

310

0

0

0

23

545

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

149

798

149

798

115

647

16

050

0

0

0

 

0

   

4010

Wynagrodzenia osobowe

108

180

108

180

108

180

         

pracowników

   
   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie

7

467

7

467

7

467

         

roczne

   
   

4110

Składki na ubezpieczenia spo- łeczne

13

900

13

900

 

13

900

       
   

4120

Składki na Fundusz Pracy

2

150

2

150

 

2 150

       
   

4210

Zakup materiałów wyposażenia

3

000

3

000

           
   

4300

Zakup usług pozostałych

12

000

12

000

           
   

4410

Podróże służbowe krajowe

 

300

 

300

           
   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2

001

2

001

           
   

4700

Szkolenia pracowników niebędą- cych członkami korpusu służby cywilnej

 

800

 

800

           
 

75022

 

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)

61

000

61

000

0

 

0

0

0

0

 

0

   

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

55

000

55

000

           
   

4300

Zakup usług pozostałych

5

000

5

000

           
   

4410

Podróże służbowe krajowe

1

000

1

000

           
 

75023

 

Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

1 526

880

1 516 880

1 895

007

179

260

0

0

0

10

000

   

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1

000

1

000

           
   

4010

Wynagrodzenia osobowe

927

895

927

895

927

895

         

pracowników

   
   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie

75

000

75

000

75 000

         

roczne

   
   

4110

Składki na ubezpieczenia spo- łeczne

151

500

151

500

 

151

500

       
   

4120

Składki na Fundusz Pracy

27

760

27

760

 

27

760

       
   

4140

Wpłaty na PFRON

10

000

10

000

           
   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5

000

5

000

5

000

         
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

89

425

89

425

           
   

4230

Zakup leków i materiałów medycznych

2

000

2

000

           
   

4260

Zakup energii

23

000

23

000

           
   

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

800

 

800

           
   

4300

Zakup usług pozostałych

80

000

80

000

           
   

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

2

500

2

500

           
   

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2

500

2

500

           
   

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

18

000

18

000

           
   

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

30

000

30

000

           
   

4410

Podróże służbowe krajowe

10

000

10

000

           
   

4420

Podróże służbowe zagraniczne

 

5

000

 

5

000

           
   

4430

Różne opłaty i składki

 

15

000

 

15

000

           
   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

22

000

 

22

000

           
   

4700

Szkolenia pracowników niebędą- cych członkami korpusu służby cywilnej

 

10

000

 

10

000

           
   

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

3

500

 

3

500

           
   

4750

Zakup akcesoriów komputero- wych, w tym programów i licencji

 

5

000

 

5

000

           
   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

0

 

0

           

0

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

10

000

           

10

000

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

11

000

 

11

000

2

000

 

0

0

 

0

0

 

0

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

2

000

 

2

000

2

000

         
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

6

000

 

6

000

           
   

4300

Zakup usług pozostałych

 

3

000

 

3

000

           
 

75095

 

Pozostała działalność

 

74

345

 

60

800

40

200

 

0

0

 

0

0

13

545

   

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

9

600

 

9

600

           
   

4100

Wynagrodzenia agencyjno-

 

40

200

 

40

200

40

200

         

prowizyjne

     
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

5

000

 

5

000

           
   

4430

Różne opłaty i składki

 

5

000

 

5

000

           
   

4300

Zakup usług pozostałych

 

1

000

 

1

000

           
   

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) pomiędzy jednostkami samorządu teryto- rialnego

 

13

545

           

13

545

751

   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1

040

 

1

040

 

0

 

0

0

 

0

0

 

0

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

1

040

 

1

040

 

0

 

0

0

 

0

0

 

0

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

1

040

 

1

040

           

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

102

830

 

102

830

24

720

3

017

0

 

0

0

 

0

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

102

530

 

102

530

24

720

3

017

0

 

0

0

 

0

   

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

10

000

 

10

000

           
   

4110

Składki na ubezpieczenia spo- łeczne

 

2

617

 

2617

 

2

617

       
   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

400

 

400

   

400

       
   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

24

720

 

24

720

24

720

         
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

24

093

 

24

093

           
   

4260

Zakup energii

 

11

000

 

11

000

           
   

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

7

200

 

7

200

           
   

4300

Zakup usług pozostałych

 

9

500

 

9

500

           
   

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

1

000

 

1

000

           
   

4430

Różne opłaty i składki

 

12

000

 

12

000

           
   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

0

             

0

 

75414

 

Obrona cywilna

 

300

 

300

 

0

 

0

0

 

0

0

 

0

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

300

 

300

           

757

   

Obsługa długu publicznego

 

417

000

 

417

000

 

0

 

0

0

417

000

0

 

0

 

75702

 

Obsługa papierów wartościo- wych, kredytów i pożycz jedno- stek samorządu terytorialnego

 

417

000

 

417

000

 

0

 

0

0

417

000

0

 

0

   

8070