You are on page 1of 43

ZARZDZENIE Nr 288/10 WJTA GMINY STARE BABICE z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budetu gminy Stare Babice za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4, art. 61 ust1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 199 pkt 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104. ze zm.) Wjt Gminy Stare Babice zarzdza, co nastpuje: 1. Przedstawia Radzie Gminy Stare Babice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budetu gminy Stare Babice za rok 2009 wraz z nastpujcymi zacznikami: 1) 2) 3) 4) sprawozdanie z wykonania dochodw Gminy wraz z zacznikiem nr 1, sprawozdanie z wykonania wydatkw Gminy wraz z zacznikiem nr 2, sprawozdanie z wykonania zada inwestycyjnych zacznik nr 3, wykonanie planu dochodw i wydatkw z zakresu Administracji Rzdowej zleconych Gminie oraz zada przyjtych przez Gmin na zasadzie porozumienia z organem Administracji Rzdowej zacznik nr 4, sprawozdanie z przekazanych dotacji na zadania wasne w ramach konkursw oraz dotacje przekazane na mocy innych ustaw zacznik nr 5, sprawozdanie z zada realizowanych na mocy porozumie midzy Jednostkami Samorzdu Terytorialnego zacznik nr 6, wykonanie przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zacznik nr 7, sprawozdanie i wykaz z przychodw i wydatkw dochodw wasnych jednostek Gminy zacznik nr 8, wykonanie planu finansowego z zakresu Samorzdowej Instytucji Kultury za. nr 9,

5) 6) 7) 8) 9)

10) dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym zacznik nr 10, 11) Sprawozdanie o zobowizaniach i nalenociach zacznik nr 11. 2. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem 16 marca 2010r. 3. Zarzdzenie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Wjt: mgr in. Krzysztof Turek

Zacznik do zarzdzenia nr 288/10 Wjta Gminy Stare Babice z dnia 16 marca 2010r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDETU GMINY STARE BABICE ZA ROK 2009

Dane oglne: Dochody Gminy Stare Babice zaplanowane w budecie na 2009 rok zatwierdzonym uchwa Rady Gminy nr XXV/241/08 z dnia 19 grudnia 2008r. zostay zaplanowane w wysokoci 64 529 703z. a wydatki w wysokoci 91 648 476z. Planowane rda finansowania deficytu budetowego:

1) wolne rodki, jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu gminy wynikajcych z rozlicze poyczek z lat ubiegych w kwocie 1 375 919,00z, 2) przychody z planowanego kredytu w wysokoci 27 000 000,00z, 3) planowana kwota deficytu na 2009r. 27 118 773,00z. Przychody budetu w wysokoci 28 375 919,00z. Rozchody w wysokoci 1 257 146,00z. Plan po zmianach dochodw i wydatkw na dzie 31 grudnia wynis: 1. dochody ogem 61 140 037,00z, 2. wydatki ogem 88 258 810,00z. Planowane po zmianach rda finansowania deficytu budetowego: 1. przychody z planowanej poyczki w wysokoci 26 696 141,00z, 2. inne rda (wolne rodki na rachunku bankowym) 1 679 778,00z, 3. planowana kwota deficytu na 2009r. 27 118 773,00z, 4. planowana spata poyczki 1 257 146,00z. Faktyczne wykonanie dochodw i wydatkw wynioso odpowiednio: 1. dochody ogem 50 566 842,14z. 2. wydatki ogem 72 908 442,14z. w tym: a) wydatki biece 43 279 756,32z, b) wydatki majtkowe 29 628 685,82z. W zwizku ze zrealizowaniem wyszych wydatkw od uzyskanych dochodw rok 2009 zakoczy si deficytem budetowym w wysokoci 22 341 600,00z. Plan dochodw gminy po zmianach zosta wykonany w 82,71% Plan wydatkw po zmianach zosta zrealizowany w 82,61%

DOCHODY I WYDATKI GMINY STARE BABICE 100000000 90000000 80000000 64 529 703,00 z 61 140 037,00 z 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 DOCHODY WYDATKI Budet wg uchway Budet po zmianach Wykonanie 50 566 842,14 z. 72 908 442,14 z.

91 648 476 z

88 258 810 z

Poyczki i kredyty Stan zaduenia Gminy Stare Babice na dzie 01 stycznia 2009r. z tytuu zacignitej poyczki wynosi 4 000 000,00z. W 2009 roku spacono zaduenie w wysokoci 1 257 146,00z z tytuu zacignitej poyczki. Zaduenie Gminy na dzie 31 grudnia 2009r. wynosio ogem 25 742 854,00z. (poyczka 2 742 854,00z, kredyty 23 000 000,00z) i przedstawia si nastpujco: 1. w Polskim Banku Spdzielczym w Wyszkowie przy ul. T. Kociuszki 5 zacignita zostaa poyczka w kwocie 4 000 000,00z. na sfinansowanie planowanego deficytu budetu Gminy z terminem spaty do 15 grudnia 2011r. Poyczka zostaa spacona w wysokoci 1 257 146,00z, do spaty pozostaa jeszcze kwota 2 742 854,00z. 2. w Spdzielczym Banku Ogrodniczym w Warszawie z siedzib ul. Fieldorfa 5A 03-984 Warszawa, oddzia Stare Babice zacignity zosta kredyt w kwocie 20 000 000,00z na sfinansowanie planowanego deficytu budetu Gminy z terminem spaty do dnia 15 maja 2019r. W roku 2009 nie bya planowana spata poyczki. Do spaty pozosta wic kredyt w zacignitej wysokoci tj. 20 000 000,00z. 3. w Banku Spdzielczym w Pruszkowie zacignity zosta kredyt w kwocie 3 000 000,00 na sfinansowanie planowanego deficytu budetu Gminy z terminem spaty do dnia 31 grudnia 2019r. W roku 2009 nie bya planowana spata poyczki. Do spaty pozosta wic kredyt w zacignitej wysokoci tj. 3 000 000,00z. Informacja szczegowa dotyczca dochodw i wydatkw znajduje si w zacznikach tabelaryczno opisowych doczonych do niniejszego sprawozdania.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODW GMINY STARE BABICE ZA ROK 2009 Plan dochodw po zmianach wynosi 61 140 037z. Dane: Plan wg uchway 64 529 703z. Plan po zmianach 61 140 037z. Dochody wykonane 50 566 842,14z. Dochody za 2009 rok 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 Plan wg uchway 10 000 000 0 Plan po zmianach Dochodywykonane

Poniej prezentowane jest omwienie realizacji dochodw w ramach dziau i rozdziau klasyfikacji budetowej.

Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo - wykonanie 7 778,29z tj. 103,89% planu po zmianach Rozdzia 01095 - Pozostaa dziaalno W rozdziale uzyskano dochody w wysokoci 7 778,29z tj. 99,98% planu, dochody uzyskano z tytuu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego w kwocie 7 485,39z oraz dochody uzyskane z tytuu dzierawy obwodw owieckich w kwocie 292,90z. Dzia 600 Transport i czno - wykonanie 45 000,00z. Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne W rozdziale uzyskano dochody w kwocie 45 000,00z z tytuu dobrowolnych wpat (darowizn) mieszkacw na rozbudow drogi gminnej. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 3 237 548,38z tj. 33,66% planu po zmianach Rozdzia 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej W rozdziale uzyskano dochody w wysokoci 67 808,88z tj. 110,45% planu w tym: dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtku 55 918,90z tj. 112,97 % planu. pozostae odsetki 194,17 tj. 97,09% planu wpywy z rnych dochodw w tym rozliczenia za lata ubiege - refaktury za: energi elektryczn, gaz, telefon - w wysokoci 11 695,81z tj. 100,00 % planu. Rozdzia 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami W rozdziale uzyskano dochody w wysokoci 3 169 739,50z tj. 33,17 % planu w tym: wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci na poziomie 1 073 291,79z tj. 113,18 %. s to dochody z tytuu oddania w uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowej. wpywy z innych opat na poziomie 1 035 239,70z tj. 121,79 % planu s to opaty adiacenckie i renty planistyczne wpywy z opat rnych 202,40z s to wpywy z tytuu zwrotu kosztw upomnienia (dochody z tego tytuu nie byy planowane). wpywy z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych JST oraz innych umw o podobnym charakterze na poziomie 948 500,83z tj. 133,50 % planu s to dochody z tytuu dzierawy gruntw wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci osoby fizyczne w wysokoci 46 782,92 z tj. 29,24 % planu. Planowano dochody z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci osb fizycznych na poziomie lat ubiegych. Brak zainteresowania uytkownikw wieczystych powyszym przeksztaceniom. wpywy z odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz z prawa wieczystego uytkowania nieruchomoci w wysokoci 30 079,47z tj. 0,44 % planu. Planowana sprzeda mienia gminnego we wsi Zielonki Parcela oraz Blizne Jasiskiego w drodze przetargu nie zostaa zrealizowana ze wzgldu na brak zainteresowania. Ogoszono I i II przetarg, ktry z powodu braku oferentw zosta nierozstrzygnity. wpywy z odsetek w wysokoci 13 221,91z tj. 110,18 % planu s to odsetki od nieterminowych wpat z tytuu czynszu, opat adiacenckich, opat planistycznych, uytkowania wieczystego. wpywy z dochodw rnych w wysokoci 22 420,48z jest to zwrot opat w tym sdowych dochody nie planowane. Dzia 710 Dziaalno usugowa - wykonanie 20 000,00z tj. 100,00% planu po zmianach Rozdzia 71035 - Cmentarze W rozdziale uzyskano dochody w wysokoci 20 000,00z tj. 100,00% planu. Na podstawie porozumienia z dnia 12 maja 2009r. Wojewoda Mazowiecki przekaza Gminie dotacj celow w wysokoci 20 000,00z z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych cmentarza wojennego Wojska Polskiego w Starych Babicach. Dzia 750 Administracja publiczna - wykonanie 156 818,18z tj. 93,09 % planu po zmianach

Rozdzia 75011 - Urzdy Wojewdzkie W rozdziale uzyskano dochody na poziomie 60 306,15z tj. 99,45% planu w tym: dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada zleconych gminie w kwocie 59 033,00z tj. 100 % wykonania planu. dochody nalene JST z tytuu 5% od wpyww za dowody osobiste i opaty za udostpnienie danych osobowych w wysokoci 1 273,15z tj. 79,23% planu, nisze wykonanie wynika ze zmniejszonej iloci wymienianych dowodw osobistych. Rozdzia 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) W rozdziale uzyskano dochody w wysokoci 561,00z (zwrot za szkolenie) dochody nie byy planowane Rozdzia 75023 - Urzdy Gmin W rozdziale uzyskano dochody w wysokoci 80 972,92z tj. 92,21% planu w tym: grzywny i inne kary pienine 10 902,25z (kara umowna, odszkodowanie z PZU samochd Toyota) dochody nie byy planowane, wpywy z opat SIWZ, koszty egzekucji, 204,92z tj. 2,05 % planu dochody z najmu pomieszcze (PZU, telekomunikacja, firma ochroniarska Skorpion) w wysokoci 37 423,24z tj. 92,40% planu, wpywy z usug (kserokopie, ogoszenia) w kwocie 624,66z tj. 62,47% planu, wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 30 200,00z (sprzeda samochodu straackiego) dochody nie byy planowane, wpywy z rnych dochodw na poziomie 1 617,85z tj. 107,86% jest to wynagrodzenia dla patnika z Urzdu Skarbowego. Rozdzia 75095 - Pozostaa dziaalno W rozdziale uzyskano dochody w wysokoci 14 978,11z tj. 74,89% planu, za ogoszenia patne zamieszczane w prasie lokalnej Gazecie Babickiej. Nisze wykonanie wynika z faktu zmniejszonej iloci zamieszczanych ogosze. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa i sdownictwa - wykonanie 19 629,60z tj. 99,85% planu po zmianach Rozdzia 75101- Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 2 450,92z tj. 99,96 % planu dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada zleconych gminie ustawami (aktualizacja staego rejestru wyborcw) Rozdzia 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 17 178,68z tj. 99,84% planu dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada zleconych gminie ustawami (wybr eurodeputowanych) Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa - plan wykonany w wysokoci 103 741,23z tj. 105,23% planu po zmianach Rozdzia 75412 - Ochotnicze strae poarne W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 66 287,00z tj. 100,00% planu - wpyw z tytuu dotacji celowej na dofinansowanie przez Wojewdztwo Mazowieckie zakupu nowego lekkiego samochodu do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Stray Poarnej Borzcin Duy. Rozdzia 75414 - Obrona cywilna W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 400z tj. 100% planu - dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada zleconych gminie ustawami. Rozdzia 75416 Stra gminna W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 36 679,23z tj. 114,99% planu w tym: grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych w kwocie 36 476,00z

odsetki od rodkw gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 152,23z tj. wpywy z rnych dochodw 51,00z (wynagrodzenie dla patnika). Rozdzia 75495 Pozostaa dziaalno W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 375,00z jest to wpyw ze zwrotu opaty za czstotliwo radiow dochody nie byy planowane Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem - plan wykonano w wysokoci 34 852 850,26z tj. 88,50% planu po zmianach Rozdzia 75601 - Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych W rozdziale uzyskano dochody na poziomie 65 085,64z tj. 108,30 % planu w tym: z tytuu podatku od dziaalnoci gospodarczej w formie karty podatkowej w kwocie 61 875,38z tj. 105,59% planu; z tytuu odsetek za zwok w wysokoci 3 210,26z tj. 214,02 % planu. Rozdzia 75615 - Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 3 049 128,25z tj. 89,60 % planu w tym: podatek od nieruchomoci 2 743 276,02z tj. 94,60% planu wykonanie podatku byo uwarunkowane wzrostem iloci podatnikw oraz czciowego zapacenia zalegoci i wyegzekwowania przez Urzd Skarbowy, podatek rolny 5 508,00z tj. 99,93% planu na wykonanie dochodw z tytuu podatku rolnego wpyw maj pojawiajce si w cigu roku zmiany klasyfikacji gruntw i zwizane z tym opodatkowanie gruntw, podatek leny 15 110,00z tj. 54,92% planu zmniejszone wykonanie podatku lenego osb prawnych spowodowane jest zaliczeniem czci lasw do ochronnych w zwizku z tym opodatkowane s stawk 50% (art. 4 ust. 3 ustawy o lasach). podatek od rodkw transportu 43 404,00z tj. 33,45% planu niskie wykonanie wynika z faktu i cz samochodw zostaa sprzedana, za cz wycofano czasowo z ruchu na okres 6 miesicy. podatek od czynnoci cywilno - prawnych 14 443,86z tj. 12,55% planu. odsetki z tytuu nieterminowych wpat w/w podatkw w wysokoci 5 651,37z tj. 161,47% planu. Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych 221 735,00z tj. 100,00% planu. Rozdzia 75616 - Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 5 186 145,35z tj. 83,16% planu w tym: podatek od nieruchomoci 2 462 063,30z tj. 103,13% planu. - wykonanie podatku od osb fizycznych byo uwarunkowane wzrostem iloci podatnikw oraz czciowego zapacenia zalegoci i wyegzekwowania przez Urzd Skarbowy, podatek rolny 306 941,19z tj. 100,08% planu - na wykonanie dochodw z tytuu podatku rolnego wpyw maj pojawiajce si w cigu roku zmiany klasyfikacji gruntw i zwizane z tym opodatkowanie gruntw, podatek leny 4 273,99z tj. 97,98% planu, podatek od rodkw transportowych 232 794,00z tj. 110,85% planu wyszy wpyw podatku zwizany jest ze wzrostem liczby zarejestrowanych pojazdw podlegajcych opodatkowaniu, podatek od spadkw i darowizn 359 090,18z tj. 119,70% planu, wpywy z opaty targowej 525,00z tj. 17,50% planu nisze dochody wynikaj ze zlikwidowania targowiska w zwizku z budow ronda u zbiegu ulic Sikorskiego i Hubala Dobrzaskiego, podatek od czynnoci cywilnoprawnych 1 790 053,09z tj. 59,67% planu,

opaty z tytuu kosztw egzekucyjno-podatkowych, prowizje 561,00z - dochody nie byy planowane, odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 29 843,60z tj. 119,37% planu. Rozdzia 75618 - Wpywy z innych opat stanowicych dochody JST na podstawie innych ustaw W rozdziale wykonano dochody 484 415,67z tj. 98,52% planu, w tym: wpywy z opaty skarbowej 95 228,00z tj. 79,36% planu. wpywy z opat za zezwolenie na sprzeda alkoholu 265 187,72z tj. 100,23% planu. wpywy z opat lokalnych 123 238,83z tj. 116,15% planu, opaty za wpis i zmian we wpisie w ewidencji dziaalnoci gospodarczej. wpywy z opat za koncesje i licencje 658,00z tj.65,80% planu odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 103,12z dochodw nie planowano. Rozdzia 75621 - Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 26 059 482,35z tj. 89,30% planu, w tym: podatek dochodowy od osb fizycznych 25 754 049,00z tj. 90,90% planu podatek dochodowy od osb prawnych 305 433,35z tj. 35,93% planu. Ostateczne rozliczenie udziau gminy w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa nastpuje w roku nastpnym std trudnoci w dokadnym zaplanowaniu wpyww. Rozdzia 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 8 593,00z (wpywy z rnych opat w szczeglnoci s to koszty egzekucyjne) dochody nie planowane Dzia 758 Rne rozliczenia - plan wykonano w wysokoci 8 066 617,51z tj. 103,69% planu po zmianach Rozdzia 75801 - Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 7 723 939,00z tj. 100% planu. Rozdzia 75802 Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 324 740,00z Minister Finansw pismem ST3/4822/2/DWX/09 poinformowa, i na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539, z pn. zm.), po uzgodnieniu z Zespoem ds. Systemu Finansw Publicznych Komisji Wsplnej Rzdu i Samorzdu Terytorialnego, przyznano dla Gminy, ze rodkw rezerwy subwencji oglnej rodki na uzupenienie dochodw gminy. W zwizku z tym, e pismo Ministra Finansw wpyno do Urzdu Gminy w dniu 18 grudnia 2009r. tj. w dniu w ktrym odbya si sesja nie dokonano zwikszenia planu dochodw o przyznane rodki. Rozdzia 75814 - Rne rozliczenia finansowe W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 17 938,51z tj. 32,26% planu i s to wpywy odsetek z lokat, dywidendy oraz wpywy z rnych dochodw. Dzia 801 Owiata i wychowanie - plan wykonano w wysokoci 1 361 190,01z tj. 113,43% planu po zmianach Rozdzia 80101 - Szkoy podstawowe W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 32 126,15z tj. 192,37% planu, w tym: wpywy z rnych opat 843,00z za duplikaty legitymacji szkolnych dochodw nie planowano z dochodw z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 29 506,52z tj. 191,60% planu - wynajem sal szkolnych na kursy i inne zajcia prowadzone na terenie szk pozostae odsetki 495,67z tj. 38,13% planu. wpywy z rnych dochodw 1 280,96z z tytuu wynagrodzenia dla patnika dochodw nie planowano. Rozdzia 80104 - Przedszkola W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 1 278 829,46z tj. 114,90%, w tym:

wpywy z usug 712 890,20z tj. 97,20% planu wpywy z opaty staej za pobyt dziecka w przedszkolu, oraz wpat za ywienie. pozostae odsetki 830,03z tj. 41,50% planu. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 203,20z tj. 99,61% planu wpywy z rnych dochodw 153,00z dochody nie byy planowane. dotacja celowa na pokrycie kosztw utrzymania dzieci w przedszkolu 564 753,03z tj. 149,68% planu wiksze wykonanie planu spowodowane jest tym, e zwiksza si liczba dzieci uczszczajcych do przedszkoli niepublicznych z poza terenu gminy. Rozdzia 80110 Gimnazja W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 6 106,84z tj. 101,78% planu, w tym: wpywy z rnych opat 349,00z za duplikaty legitymacji szkolnych dochodw nie planowano dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 3 760,00z tj. 83,56% (wynajem sal szkolnych na kursy i inne zajcia prowadzone na terenie szkoy). pozostae odsetki 500,00z tj. 100,00% planu wpywy z rnych dochodw z tytuu wynagrodzenia dla patnika 1 497,84z tj. 149,78% planu. Rozdzia 80114 - Zespoy ekonomiczno administracyjne W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 205,56z tj. 68,52% planu w tym: z tytuu odsetek w wysokoci 195,56z wpywy z rnych dochodw 10,00z z tytuu wynagrodzenia dla patnika dochody nie byy planowane Rozdzia 80148 Stowki szkolne Wykonano dochody w wysokoci 35 577,00z tj. 63,53% planu s to wpaty za obiady szkolne. Nisze wykonanie spowodowane jest tym, e mniejsza liczba uczniw korzystaa z obiadw szkolnych. Rozdzia 80195 - Pozostaa dziaalno Plan wykonano w wysokoci 8 345,00z tj. 103,27% planu w tym: wpywy z rnych dochodw 264,00z dochody nie byy planowane, dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 8 081,00z tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie przygotowania zawodowego modocianych. Dzia 851 Ochrona zdrowia - plan wykonano w wysokoci 40,00z Rozdzia 85141 Ratownictwo medyczne W rozdziale otrzymano dochody w wysokoci 40,00z dochody nie byy planowane (jest to wpyw ze zwrotu dotacji) Dzia 852 Pomoc spoeczna - plan wykonano w wysokoci 2 290 112,19z tj. 99,94% planu po zmianach. Rozdzia 85212 - wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 1 960 361,78z tj. 100,04% planu, wpywy z rnych opat 10,90z wpyw z tytuu refundacji kosztw upomnienia dochody nie byy planowane, wpywy z rnych dochodw kwota w wysokoci 22 401,00z tj. 116,16% planu dochody uzyskano z tytuu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wiadcze alimentacyjnych, oraz refundacji wiadcze za prace spoecznie uyteczne dotyczce grudnia 2008 roku, dotacja celowa z budetu pastwa na zadania zlecone w kwocie 1 937 949,88z tj. 99,88% planu. Rozdzia 85213 - Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej. W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 12 894,87z tj. 98,59% planu w tym:

9 957,90z tj. 98,59% planu, dotacja celowa na zadania zlecone gminie, 2 936,97z tj. 100,00% planu, dotacja celowa na zadania wasne gminy. Rozdzia 85214 - Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie spoeczne W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 81 973,36z tj. 100,00% planu, w tym: 43 352,36z tj. 100,00% planu, dotacja celowa na realizacj zada zleconych gminie, 38 621,00z tj. 100,00% planu, dotacja celowa na realizacj zada wasnych gminy. Rozdzia 85219 - Orodki pomocy spoecznej. W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 186 888,02z tj. 99,17% planu, w tym: pozostae odsetki 966,81z tj. 180,57% planu, wpywy z dochodw rnych 129,00z tj. 99,23% planu. Otrzymana kwota dotyczy wynagrodzenia dla patnika, dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej w kwocie 84 650,70z tj. 98,53% planu (rodki z Unii europejskiej), dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej w kwocie 4 481,51z tj. 98,52% planu (rodki z budetu pastwa), dotacje celowe z budetu pastwa na zadania wasne w kwocie 96 660,00z tj. 100,00% planu. Rozdzia 85295 - Pozostaa dziaalno W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 47 994,16z tj. 98,94% planu, w tym: wpywy z dochodw rnych 1 365,00z tj. 100% planu, dotacja celowa na realizacj zada zleconych gminie 11 000,00z tj. 95,65% planu, dotacja celowa na realizacj zada wasnych gminy 35 629,16z tj. 99,93% planu. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wykonano w wysokoci 10 286,10z tj. 56,05% planu po zmianach Rozdzia 85415 - Pomoc materialna dla uczniw. W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 10 286,10z tj. 56,05% planu, dotacja celowa na realizacj zada wasnych gminy (zakup podrcznikw szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniw). Nie wykorzystano przyznanej dotacji w caoci ze wzgldu na mniejsz ilo uczniw kwalifikujcych si do uzyskania pomocy materialnej. Niewykorzystana dotacja zostaa zwrcona. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - plan wykonano w wysokoci 37 962,11z tj. w 126,54% Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 33 000,00z tj. 132% planu, dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie wyrobw zawierajcych azbest. Wysze wykonanie planu spowodowane jest tym, e po ostatecznym rozliczeniu przedsiwzicia gminie przyznano dodatkowe rodki na to zadanie. Nie dokonano zmiany planu ze wzgldu na to, i dotacja wpyna na konto gminy 23 grudnia 2009 roku. Rozdzia 90020 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych W rozdziale wykonano dochody w wysokoci 4 962,11z jest to wpyw z opaty produktowej II transza za 2008 rok z WFOiGW dochody nie byy planowane. Rozdzia 90095 Pozostaa Dziaalno Gmina nie otrzymaa dotacji na przedsiwzicie pn. Edukacja ekologiczna w zakresie propagowania energooszczdnych rde wiata jako sposobu na zmniejszenie zuycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych poniewa zadanie to zostao pokryte ze rodkw GFOiGW. PFOiGW ww. rodki przeznaczy na przedsiwzicie usuwanie wyrobw zawierajcych azbest.

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wykonano w wysokoci 4 716,39z tj. 84,7200% planu po zmianach Rozdzia 92195 - Pozostaa dziaalno W rozdziale wykonano dochody na poziomie 4 716,39z tj. 84,72% planu, w tym: wpywy z usug 150,00z tj. 15,00% planu, wpywy za zajcia plastyczne. Niskie wykonanie planu wynika z zaniechania prowadzenia zaj ze wzgldu na brak zainteresowania. wpyw ze zwrotu niewykorzystanej dotacji 4 566,39z nie planowane Dzia 926 Kultura fizyczna i sport - plan wykonano w wysokoci 352 551,89z tj. w 70,23% Rozdzia 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu W rozdziale wykonano dochody na poziomie 352 551,89z tj. 70,23% planu, s to rodki pochodzce z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zada realizowanych przez jednostki sektora finansw publicznych. Nisze wykonanie planu spowodowane jest tym, e rodki za kolejny okres tj. od kwietnia do czerwca 2009r. wpyny w styczniu 2010r. Struktura dochodw w 2009 roku

16%

4% 1%

1%

Subwencje Dotacje na zadania zlecone Dotacje na zadania wasne rodki unijne Dochody wasne

78%

Ogem dochody za 2009 rok wynosz 50 566 842,14z tj. 82,71% planu rocznego po zmianach

SPRAWOZDANIE OPISOWE SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKW BUDETOWYCH GMINY STARE BABICE ZA ROK 2009 Plan wydatkw po zmianach wynosi 88 258 810z Dane: Plan wg uchway 91 648 476z Plan po zmianach 88 258 810z Dochody wykonane 72 908 442,14z

Wydatki za 2009 rok 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 WYDATKI Plan wg uchway Plan po zmianach Wydatki wykonane

WYDATKI BIECE

WYDATKI MAJTKOWE

Poniej prezentowane jest omwienie realizacji wydatkw i zada w ramach dziau i rozdziau klasyfikacji budetowej. Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo - wykonanie wydatkw 220 453,81z tj. 98,54% planu Rozdzia 01008 - Melioracje wodne W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 158 654,07z tj. 99,16% planu - jest to dotacja dla Gminnej Spki Wodnej na biece utrzymanie wd i urzdze wodnych. Wydatki majtkowe w tym rozdziale nie wystpiy. Rozdzia 01010 - Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi. W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 48 799,24z tj. 97,60% planu. S to wydatki majtkowe, wykaz zada wraz ze szczegowym opisem zaawansowania robt stanowi zacznik nr 3 Wydatki biece w tym rozdziale nie wystpiy. Rozdzia 01030 - Izby rolnicze W rozdziale wykonano wydatki biece na poziomie 5 515,11z tj. 88,33% planu. S to obowizkowe skadki w wysokoci 2% wpywu z podatku rolnego, przy czym przelew odpisu podatku rolnego za IV kwarta nastpi w miesicu styczniu 2010 roku. Rozdzia 01095 - Pozostaa dziaalno W rozdziale wykonano wydatki biece na poziomie 7 485,39z tj. 99,98% planu jest to dotacja celowa na zadanie zlecone przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytuu przez gmin kosztw postpowania. Dzia 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energi elektryczn, gaz i wod - wykonanie wydatkw 1 000 982,72z tj. 90,10% planu Rozdzia 40002 Dostarczanie wody W rozdziale wykonano wydatki biece na poziomie 1 000 982,72z s to dopaty do taryf z tytuu dostarczania wody. Dzia 600 Transport i czno - wykonanie wydatkw 10 402 336,79z tj. 65,92% planu.

Rozdzia 60004 - Lokalny transport zbiorowy W rozdziale wykonano wydatki biece na poziomie 1 908 552,00z tj. 97,87% planu Dotacja przekazana Zarzdowi Transportu Miejskiego w Warszawie, zgodnie z porozumieniem z Miastem Stoecznym Warszawa na obsug linii komunikacji autobusowej na terenie gminy. Rozdzia 60016 - Drogi publiczne gminne W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 8 493 184,79z tj. 97,87% planu, w tym: wydatki majtkowe zrealizowano w wysokoci 4 540 509,94z tj. 54,15% planu zada inwestycyjnych. Wykaz zrealizowanych zada inwestycyjnych wraz ze szczegowym opisem stanowi zacznik nr 3, wydatki biece na utrzymanie drg zrealizowano w kwocie 3 952 674,85z tj. 70,98% planu wydatkw biecych. Kwota wydatkowana zostaa na: odnieanie i zwalczanie liskoci, zakup kruszywa utwardzenie drg gminnych destruktem wraz z powierzchniowym utrwalaniem, remonty czstkowe drg, rwnanie drg i naprawy drg gruntowych, konserwacj kanalizacji deszczowej na terenie gminy, sprztanie i konserwacj poboczy drg, konserwacj infrastruktury przystankowej. Nisze wykonania wydatkw biecych wynika z oszczdnoci w postpowaniu przetargowym oraz mniejszej ni przewidywano iloci awarii. Rozdzia 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 600,00z tj. 3,51% planu. S to wydatki majtkowe, wykaz zada wraz ze szczegowym opisem stanowi zacznik nr 3. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie wydatkw 11 141 387,60z tj. 79 60% planu. Rozdzia 70004 - Rne jednostki gospodarki mieszkaniowej. W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 6 417 272,26z tj. 74,19% planu w tym: wydatki majtkowe zrealizowano w wysokoci 6 298 173,17z tj.74,45% planu zada inwestycyjnych szczegowy opis stanowi zacznik nr 3. wydatki biece zrealizowano w kwocie 119 099,09z tj. 62,68% planu wydatkw biecych Z planowanych rodkw na zadania biece wykonano remonty w budynkach komunalnych, dokonano naprawy instalacji elektrycznej i odgromnikowej, pionu kanalizacyjnego w mieszkaniu komunalnym przy Gimnazjum w Koczargach Starych oraz remontu kotowni w budynku komunalnym przy ul. Kopernika w Blizne Jasiskiego, przeprowadzono co roczne konserwacje CO i wodno-kanalizacyjne, opacono energi elektryczn, wod, gaz, wywz nieczystoci oraz ubezpieczenie budynkw. Nie wykorzystano rodkw zaplanowanych na zakup materiaw a wydatki za media byy nisze ni planowano. Rozdzia 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami. W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 4 724 115,34z tj. 88,37% planu w tym wydatki majtkowe zrealizowano na poziomie 3 644 187,75z tj. 88,21% planu wydatkw majtkowych - wykup gruntw szczegowy opis stanowi zacznik nr 3 Wydatki biece zrealizowano w kwocie 1 079 927,59z tj. 88,88% planu kwota ta zostaa wydatkowana na opaty sdowe dotyczce wpisw do ksig wieczystych, opaty za wycen nieruchomoci gminnych, sporzdzenie aktw notarialnych, opaty za wyczenie gruntw z produkcji rolnej, wypat odszkodowa za mienie przejte od osb fizycznych. Planowana kwota nie zostaa w peni wykorzystana ze wzgldu na brak mocy przerobowych rzeczoznawcy majtkowego, ktry wykonywa wszelkie prace zwizane z wycenami nieruchomoci dla potrzeb gminy. Ponadto nie wydatkowano planowanej kwoty na opaty sdowe zwizane z wpisami do ksig wieczystych nieruchomoci po scaleniu we wsi Blizne aszczyskiego, ze wzgldu na odrzucenie przez Sd Rejonowy wniosku o wpis nowego stanu po orzeczeniu Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w stwierdzeniu naruszenia prawa uchwa o scaleniu i podziale i brakiem rozpatrzenia od postanowienia Sdu Rejonowego zoonej przez gmin apelacji. Dzia 710 - Dziaalno usugowa - wykonanie wydatkw 428 454,13z tj. 63,56% planu

Rozdzia 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego. W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 133 945,78z tj. 40,84% planu w tym: wydatki majtkowe zrealizowano w wysokoci 24 400,00z tj.48,80% planu zada inwestycyjnych szczegowy opis stanowi zacznik nr 3, wydatki biece zrealizowano w kwocie 109 545,78z tj. 39,41% planu wydatkw biecych.

Kwota 8 266,26z zostaa wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za udzia w gminnej komisji urbanistyczno architektonicznej. W ramach funkcjonowania w 2009r. powoanej komisji zostay przez ni zaopiniowane wszystkie zaplanowane projekty zmian planw miejscowych na etapie procedury przed rozesaniem ich do uzgodnienia i opiniowania przez wyznaczone ustawowo urzdy i instytucje pastwowe. Kwot 101 279,52z wydatkowana na opracowanie projektu zmian planu miejscowego wsi Borzcin, wsi Zielonki, wsi Klaudyn, odbitki ksero do prac planistycznych. Wydatki zaplanowano na podstawie deklaracji wykonawcw tych opracowa. W umowach zawartych z wykonawcami mpzp nie s okrelone precyzyjne terminy kolejnych faz procedury planistycznej. II faza opracowania Zmiana planu miejscowego wsi Borzcin zostaa wykonana, ale wykonawca nie przedoy faktury. III faza opracowania Zmiana planu miejscowego wsi Klaudyn podobnie jak i IV faza opracowania Zmian planu miejscowego wsi Zielonki rwnie zostay wykonane, ale wykonawca nie przedoy faktury. II faza opracowania Zmiana planu miejscowego 9 planw jest w trakcie wykonania. Rozdzia 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 142 976,04z tj. 79,43% planu, Kwota ta wydatkowana zostaa na geodezyjny podzia dziaek i wykonanie map do celw projektowych. Nie zrealizowano w caoci zleconych prac podziau nieruchomoci z urzdu na cele publiczne ze wzgldu na proces zoonych zaale na postanowienia. Rozdzia 71035 - Cmentarze W rozdziale wykonano wydatki biece na poziomie 141 532,31z tj. 90,67% planu. Kwota 20 000,00z wydatkowana zostaa na wynagrodzenia za utrzymanie porzdku w miejscach Pamici Narodowej oraz nadzr konserwatorski przy pracach zwizanych z odnow Cmentarza. Kwot 121 532,31z przeznaczono na: zakup zniczy, dokonano renowacji zieleni na terenie Cmentarza, przeprowadzono prace remontowo- renowacyjne w tym: czyszczenie, impregnacja i malowanie bramy wejciowej oraz napraw ogrodzenia Cmentarza Wojennego w Starych Babicach, czyszczenie i malowanie krzyy w iloci 373 sztuki, wykonano i zamontowano 9 brakujcych pyt z piaskowca na wyej wymienione roboty Gmina otrzymaa dotacj od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 20 000,00z Wydatki majtkowe nie byy planowane. Rozdzia 71095 Pozostaa dziaalno W rozdziale wykonano wydatki majtkowe na poziomie 10 000,00z tj. 100% planu -szczegowy opis stanowi zacznik Nr 3 Dzia 750 Administracja publiczna - wykonanie wydatkw 6 297 510,11z tj. 91,39% planu. Rozdzia 75011 - Urzdy wojewdzkie W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 59 033,00z tj. 100% planu, Kwota wydatkowana zostaa na realizacj zada zleconych z mocy ustaw (ewidencja ludnoci, urzd stanu cywilnego, ewidencji dziaalnoci gospodarczej, obronnoci i obrony cywilnej). Wojewoda Mazowiecki przyzna dotacj w wysokoci 59 033,00z na czciowe pokrycie pac i pochodnych pracownikw wykonujcych w/w zadania zlecone w wymiarze 2,8 etatu kalkulacyjnego. Dotacja ta zostaa wykorzystana w caoci. Rozdzia 75022 - Rady gmin W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 226 949,06z tj. 88,58% planu Wikszo poniesionych kosztw stanowiy diety radnych oraz zakupy materiaw biurowych i prenumerata Dziennikw Urzdowych. W 2009 roku odbyo si cznie 66 posiedze w tym: 11 sesji, 9 posiedze Ko-

misji Rozwoju Gospodarczego i Budetu, 12 posiedze Komisji Owiaty, Spraw Spoecznych, Kultury i Kultury Fizycznej, 9 posiedze Komisji Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Bezpieczestwa, 12 posiedze Komisji Rewizyjnej, 13 wsplnych posiedze Komisji. Nisze wykonanie nastpio na skutek zmian w przepisach dotyczcych ustalania kwoty bazowej od wylicze diet oraz potrce za absencje radnych na posiedzeniach. Rozdzia 75023 - Urzd gminy W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 5 647 942,70z tj. 91,70% planu w tym: wydatki biece 5 561 810,70z tj.91,76% planu. Kwota 4 438 362,94z wydatkowana zostaa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, Kwot w wysokoci 1 123 447,76z przeznaczono na: zakup materiaw biurowych, czasopisma i ksiki do uytku subowego, opaty telekomunikacji, opaty pocztowe, usugi prawne, energi elektryczn i gazow, opaty dotyczce oprogramowania komputerowego w tym: zakupiono aktualizacj programw finansowoksigowych, kadrowo-pacowych, ewidencji ludnoci, urzdu stanu cywilnego, programu prawniczego LexPolonika, akcesoria komputerowe, zakupiono 3 zestawy komputerowe i 7 drukarek, przeprowadzono szkolenia pracownikw, dokonano opaty ubezpieczenia samochodw subowych i budynku urzdu oraz wniesiono skadki czonkowskie do Zwizku Midzygminnego Kampinos oraz Stowarzyszenia Metropolia. Nie wykorzystanie zaplanowanych wydatkw wynikao przede wszystkim z ogranicze zakupw i wprowadzeniem oszczdnoci w biecych wydatkach. Wydatki majtkowe wyniosy 86 132,00z tj.88,07% planu zada inwestycyjnych- szczegowy opis w zaczniku nr 3. Rozdzia 75075 - Promocja jednostek samorzdu terytorialnego. W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 236 766,35z tj. 89,68% planu. Kwota 33 325,00 wydatkowana zostaa na wynagrodzenia tyt. umw zlece i o dzieo, kwot 203 441,35z przeznaczono na artykuy promocyjne, kwiaty, drobne upominki w ramach wsppracy z gmin wosk Esperia, wystpy artystyczne, koncerty promujce gmin oraz stypendia sportowe. Wydatki majtkowe nie byy planowane. Rozdzia 75095 - Pozostaa dziaalno W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 126 819,00z tj. 83,15% planu, Kwota wydatkowana zostaa na redagowanie, skad i druk miesicznika Gazeta Babicka. Wydatki majtkowe nie byy planowane. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa wykonanie wydatkw 19 629,60z tj. 99,85% Rozdzia 75101 - Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 2 450,92z tj. 99,96% planu Kwot wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizacj staego rejestru wyborcw w Gminie. Kwota ta stanowi 100% otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego dotacji celowej. Rozdzia 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 17 178,68z tj. 99,84% otrzymanej dotacji przekazanej gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborw posw do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009r. Wydatki w kwocie 7 920,00z zostay przeznaczone na wypaty diet dla czonkw komisji, kwot w wysokoci 5 556,54 wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za obsug informatyczn oraz przygotowanie lokali wyborczych, kwot w wysokoci 3 702,14 wydatkowano na zakup niezbdnych materiaw biurowych oraz wydruk spisw wyborcw, kart do gosowania i obwieszcze. Dzia 752 Obrona narodowa - wykonanie wydatkw 687,98z tj. 98,28% Rozdzia 75212 - Pozostae wydatki obronne W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 687,98z tj. 98,28% planu.

Kwot wydatkowano na zakup materiaw eksploatacyjnych do przeprowadzenia rocznej konserwacji agregatu prdotwrczego z Pastwowych Rezerw Mobilizacyjnych oraz przeprowadzenie rocznej konserwacji agregatu. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa - wykonanie wydatkw 1 178 405,46z tj. 81,28% planu. Rozdzia 75404 - Komendy wojewdzkie policji. W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 112 198,85z tj. 99,75% planu w tym: wydatki biece 87 198,85z tj. 99,68% planu - kwot wydatkowano zgodnie z porozumieniem na pokrycie kosztw godzin ponadnormatywnych, wydatki majtkowe 25 000,00z tj. 100% planu - szczegowy opis w zaczniku Nr 3.

Rozdzia 75411 - Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej. W rozdziale wykonano wydatki majtkowe na poziomie 49 221,00z tj. 94,51% planu - wykaz zada wraz ze szczegowym opisem stanowi zacznik nr 3. Rozdzia 75412 - Ochotnicze strae poarne W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 394 656,37z tj. 83,25% planu w tym: wydatki majtkowe zrealizowano w wysokoci 213 211,71z tj.97,27% planu zada inwestycyjnych szczegowy opis stanowi zacznik nr 3, wydatki biece zrealizowano w wysokoci 181 444,66z tj. 87,51% planowanych wydatkw.

Kwota 16 200,00z wydatkowana zostaa na wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorw, pozosta kwot 165 244,66z przeznaczono na zakup paliwa i czci oraz napraw samochodw poarnych, sprztu ganiczo ratunkowego, energii elektrycznej i gazowej, przeprowadzono legalizacj ganic i konserwacj aparatw oddechowych, dokonano przegldu technicznego pojazdw, opacono ubezpieczenia. Nisze wykonanie planu wydatkw jest spowodowanie niedostarczeniem dokumentw bdcych podstaw do wypaty ekwiwalentw pieninych za udzia w dziaaniu ratowniczym lub szkoleniu poarniczym czonkw OSP. Rozdzia 75414 - Obrona cywilna W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 900,00z tj.100%. Kwot 400,00z otrzyman w formie dotacji wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia oraz gry decyzyjnej Gminnego Zespou Zarzdzania Kryzysowego, kwot 500,00z wykorzystano na remont syreny alarmowej obrony cywilnej zamontowanej na dachu budynku Urzdu Gminy. Rozdzia 75416 - Stra gminna W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 605 986,48z tj. 88,34% planu. S to wydatki biece. Kwot 503 988,09z przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozosta kwot 101 998,39z wydatkowano na zakup materiaw biurowych, opacono usugi bankowe, poligraficzne, informatyczne, telekomunikacyjne, przeprowadzono obowizkowe szkolenia stranikw i wypacono delegacje subowe z tytuu szkole, ubezpieczono samochd subowy. Wydatki majtkowe nie byy planowane. Rozdzia 75421 Zarzdzanie kryzysowe Wydatki nie wystpiy Rozdzia 75495 - Pozostaa dziaalno W rozdziale wykonano wydatki biece na poziomie 15 442,76z tj. 63,27% planu. Kwota 5 999,96z wydatkowana zostaa na zakup ek skadanych wraz z wyposaeniem (koce, przecierada) planowanych do wykorzystania w przypadku nadzwyczajnych zagroe dla ewakuowanej ludnoci oraz zakup materiaw do realizacji programu Bezpieczne ycie w gminnych placwka owiatowowychowawczych. Kwot 9 442,80z przeznaczono na ochron obiektw gminnych - monitoring.

Wydatkw majtkowych nie planowano. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej - wykonanie wydatkw 136 138,41z tj. 72,18% planu. Rozdzia 75647 - Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci budetowych. W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 136 138,41z tj. 72,18% plan. Kwota 109 512,81z wydatkowana zostaa na wynagrodzenia za pobr podatkw przez sotysw (inkaso), a kwot 26 655,60 przeznaczono na zakup drukw, usugi pocztowe oraz opaty egzekucyjne. Nisze wykonanie spowodowane jest niszym ni przewidywano poborem podatkw lokalnych przez sotysw, co ma wpyw na wysokoci ich inkasa. Wydatkw majtkowych nie planowano. Dzia 757 Obsuga dugu publicznego - wykonanie wydatkw 730 294,52z tj. 92,44% Rozdzia 75702 - Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 730 294,52z tj. 92,44% planu - s to zapacone odsetki od poyczki i kredytu. Dzia 758 Rozliczenia rne - wykonanie wydatkw 1 587 941,00z tj. 84,47% planu Rozdzia 75818 - Rezerwy oglne i celowe W roku 2009 wykorzystano rezerwy w wysokoci 878 074,00z w tym: z rezerwy oglnej kwot 623 130,00 z przeznaczono na nie planowane wydatki biece z rezerwy celowej kwot 254 944,00z na zadania inwestycyjne. Rozdzia 75831 - Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 1 587 941,00z tj. 100% planu, Przekazano do budetu pastwa ca planowan kwot. Dzia 801- Owiata i wychowanie - wykonanie 19 261 021,51z tj85,58% planu Rozdzia 80101 - Szkoy podstawowe W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 9 746 745,86z tj. 98,81% planu. Wydatki biece zrealizowano na poziomie 6 381 459,36z tj. 99,34% planu wydatkw biecych. Kwota 4 990 106,26z zostaa wydatkowana na wynagrodzenia pracownikw cznie z pochodnymi. Pozostaa kwota 1 391 353,10z zostaa przeznaczona na zakup materiaw biurowych, mebli, rodkw czystoci i art. gospodarczych, zakup pomocy dydaktycznych i ksiek, materiaw do biecej konserwacji, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, remonty w tym: naprawa podogi i adaptacja pomieszczenia na now sal, ochrona obiektw, opaty za telefony, opaty pocztowe, ryczaty za uywanie samochodw prywatnych do celw subowych, delegacje. Wydatki majtkowe zrealizowano w kwocie 3 365 286,50z tj. 97,82% planu - szczegowy opis w zaczniku nr 3. Rozdzia 80103 - Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 131 493,33z tj.99,77% planu. Kwota 110 702,45z wydatkowana zostaa na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze i dodatkowe wynagrodzenia roczne. Kwot 20 790,88z przeznaczono na wypat dodatkw mieszkaniowych i wiejskich, odpis na ZFS oraz zakup artykuw wykoczeniowych i mebli do wyremontowanej sali. Wydatkw majtkowych nie planowano. Rozdzia 80104 Przedszkola W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 4 018 577,60z tj. 57,94% planu. Kwota 3 545 457,39z stanowi wydatki biece, ktre zostay zrealizowane w 90,09% z tego: 1 286 527,23z to kwota wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Kwota 721 975,33z wydatkowana zostaa na rodki czystoci, art. biurowe, akcesoria komputerowe, artykuy ywnociowe, zabawki i pomoce dydaktyczne, energi elektryczn i gazow, na konserwacj i napraw urzdze na placu zabaw, ryczat za korzystanie z prywatnego samochodu do celw subowych, przeprowadzono prace adaptacyjne Sali dla piciolatkw 1 536 954,83z to kwota dotacji przekazanej m.st. Warszawie oraz przedszkolom niepublicznym na terenie gminy. Wydatki majtkowe zrealizowano w kwocie 473 120,21z tj. 15,77% planu - szczegowy opis w zaczniku nr 3. Rozdzia 80110 - Gimnazja W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 3 902 932,49z tj. 98,79% planu. Wydatki biece zrealizowano na poziomie 2 982 692,84z tj. 98,42% planu wydatkw biecych. Kwota 2 298 515,48z wydatkowana zostaa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Kwot 684 177,36z przeznaczono na materiay biurowe, gospodarcze, zakupiono meble, akcesoria do sprztu kserograficznego i drukarek oraz akcesoria i programy komputerowe, pomoce dydaktyczne i ksiki, dokonano biecych napraw i konserwacje w tym: konserwacja dwigu, komputerw, instalacji alarmowej, opacono energi elektryczn i gazow, usugi zdrowotne, komunalne, telefoniczne i internetowe, wypacono ryczat za uywanie prywatnego samochodu do celw subowych. Nisze wykonanie wynika z mniejszej iloci wyjazdw subowych i mniejszej iloci bada lekarskich ni zaplanowano w budecie. Wydatki majtkowe zrealizowano w kwocie 920 239,65z tj. 100% szczegowy opis zgodnie z zacznikiem nr 3. Rozdzia 80113 - Dowoenie uczniw do szk W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 690 139,61z tj. 99,29% planu s to wydatki biece. Kwota 69 976,25z wydatkowana zostaa na wynagrodzenie kierowcy, opiekunw dzieci, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodze. Kwota 620 163,36z wydatkowana zostaa na zakupy paliwa i czci zamiennych do autokarw, naprawy pojazdu i ubezpieczenie, zwroty za dojazdy dzieci do szkoy, dowz dzieci niepenosprawnych. Wydatki majtkowe nie byy planowane. Rozdzia 80114 - Zespoy ekonomiczno administracyjne szk W rozdziale wykonano wydatki biece na poziomie 365 725,14z tj. 81,85% planu. Kwota 322 884,10z wydatkowana zostaa na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodze. Kwota 42 841,04z zostaa przeznaczona na zakup materiaw biurowych, akcesoriw do sprztu kserograficznego i drukarek, szkolenia pracownikw, badania lekarskie, usugi konserwacyjne. Nisze wykonanie budetu spowodowane byo niewykorzystaniem rodkw zaplanowanych na zatrudnienie kierowcy i opiekuna do dowozu dzieci niepenosprawnych do szk. Rozdzia 80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 40 529,00z tj. 80,03% planu, s to wydatki biece. Kwota wydatkowana zostaa na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Nie wszyscy deklarujcy nauczyciele podjli studia podyplomowe. Rozdzia 80148 Stowki szkolne W rozdziale zrealizowano wydatki na poziomie 349 504,83z tj. 90,79% planu. Wydatki biece wykonano w kwocie 346 612,11z tj. w 90,72% Kwota 285 056,45z wydatkowana zostaa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze. Kwota 61 555,66z zostaa przeznaczona na zakup artykuw ywnociowych, zakup rodkw czystoci i wyposaenia, przeprowadzone konserwacje oraz remonty.

Wydatki majtkowe zrealizowano w kwocie 2 892,72z tj. w 99,99% zacznik nr 3. Rozdzia 80195 - Pozostaa dziaalno W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 15 373,65z tj.33,50% planu i s to wydatki biece. Powysza kwota wydatkowana zostaa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzcych zajcia wyrwnawcze w Gimnazjum w Koczargach Starych oraz za udzia w pracy komisji egzaminacyjnej w postpowaniu awansowym nauczycieli. Niskie wykonanie jest wynikiem braku dofinansowania kosztw ksztacenia modocianych pracownikw. Dzia 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie wydatkw 296 562,52z tj. 86,26% planu. Rozdzia 85141 Ratownictwo medyczne W rozdziale wykonano wydatki w wysokoci 40 300,00z tj. w 100,00%. Kwota 40 300,00z bdca wydatkiem biecym gminy, zostaa przekazana jako dotacja na mocy porozumienia z Powiatem Warszawskim Zachodnim. Rozdzia 85149 Programy polityki zdrowotnej W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 3 381,95z tj. 8,38% planu Kwota 220,00z wydatkowana zostaa na wynagrodzenia bezosobowe, pozostaa kwota 3 161,95z zostaa przeznaczona na nagrody za udzia w konkursie Ruch to zdrowie przeprowadzonego w ramach festynu z okazji Dnia Dziecka. Wykonanie jest tak mae z powodu niewykonanych a planowanych na jesie bada profilaktycznych dla mieszkacw gminy. Do bada nie doszo z powodu trudnoci lokalowych Orodka Zdrowia w Starych Babicach (przeprowadzka). Rozdzia 85153 - Zwalczanie narkomanii W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 18607,39z tj. 98,37% planu w caoci wydatki biece z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (kwota 3 600,00z ) oraz za prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i modziey, dyury psychologa, szkolenia (kwota 15 007,39z ). Rozdzia 85154 - Przeciwdziaanie alkoholizmowi W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 234 273,18z tj. 95,94% planu w caoci wydatki biece. Kwota 96 875,96z wydatkowana zostaa na wynagrodzenia GKRPA. Kwota 137 397,22z wydatkowano na doywianie dzieci z TPD, profilaktyczne obozy i kolonie, prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej, warsztaty psychologiczne, programy terapeutyczne dla uzalenionych, dokonano zakupu materiaw biurowych, mebli i wyposaeniem na potrzeby GKRPA, opacono energi elektryczn, gazow, telefon i Internet. W caoci zrealizowano wydatki niewygasajce. Dzia 852 Pomoc spoeczna - wykonanie wydatkw 3 183 812,26z tj. 92,07% planu. Rozdzia 85212 - wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego. W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 1 947 713,88z tj. 99,88% planu w tym kwota 1 937 949,88z to wydatki zlecone. Wydatki w wysokoci 93 089,88z zostay poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, skadki emerytalno-rentowe od wiadcze opiekuczych, zakupiono materiay i artykuy biurowe, akcesoria komputerowe i papier, dokonano opaty za szkolenia, prenumerat, usugi telekomunikacyjne i pomoc prawn. Kwot 1 854 624,00z wydatkowano na wypat zasikw rodzinnych i dodatkw do zasikw rodzinnych oraz wiadcze opiekuczych tj. zasikw pielgnacyjnych i wiadcze pielgnacyjnych, a take wiadcze z Funduszu Alimentacyjnego z ktrych skorzystao 600 rodzin. Rozdzia 85213 - Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej. W rozdziale wykonano wydatki biece na poziomie 12 894,87z tj. 98,91% planu w tym:

wydatki w kwocie 9 957,90z stanowiy do koca lipca roku 2009 wydatki zlecone na ubezpieczenia zdrowotne za klientw pobierajcych zasiki stae pod warunkiem, e powysze ubezpieczenie nie przysuguje im z adnego innego rda oraz za osoby pobierajce wiadczenia opiekucze. Od sierpnia 2009r. ubezpieczenie zdrowotne za klientw pobierajcych zasiki stae wypacane jest ze rodkw Wojewody jako zadanie wasne. Wyej wymienione ubezpieczenie opacono za 28 klientw. Rozdzia 85214 - Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 202 047,96 tj. 74,00% planu w tym: Plan dotacji zada zleconych: 43 353,00z z ktrej wydano 43 352,36z tj.100% na pomoc w postaci zasikw staych dla 18 osb. W ramach zada wasnych gminy GOPS wydatkowa kwot 158 695,60z dla 151 osb.

Dla 139 osb na zasiki celowe gwnie na opa, opacenie rachunkw za energi elektryczn, gaz oraz dla 4 mieszkacw gminy za pobyt w Domach Pomocy Spoecznej. Wypacono rwnie zasiki okresowe 8 osobom jako zadania wasne ze rodkw Wojewody. Wykonanie planu na tym poziomie jest efektem braku osb speniajcych kryteria dochodowe. Rozdzia 85215 - Dodatki mieszkaniowe W rozdziale wydatki nie wystpiy brak osb speniajcych kryterium do przyznania pomocy. Rozdzia 85219 - Orodki pomocy spoecznej W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 817 355,92 tj. 89,17% planu. Wydatki na funkcjonowanie GOPS wyniosy ogem: 717 610,73z z podziaem na: zadania wasne gminy - 620 950,73z zadania wasne ze rodkw Wojewody 96 660,00z Kwota wydatkowana zostaa na wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi, odpisy na ZFS, wydatki zwizane z przeprowadzaniem wywiadw rodowiskowych i prac socjaln w terenie, utrzymanie orodka w tym: zakup materiaw biurowych, papierniczych, obsuga prawna i informatyczna, usugi telekomunikacyjne i internetowe, czynsz za pomieszczenia biurowe, zakup akcesoriw komputerowych, zakup energii. Wydatki zwizane z realizacj Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet VII Moja przyszo w moich rkach upowszechnianie aktywnej integracji spoecznej w gminie Stare Babice wyniosy ogem 99 745,19z W ramach POKL Pr. VII wydatkowano rodki w 5 zadaniach tj.: 1) aktywna integracja (szkolenia beneficjentw POKL) 2) praca socjalna (wynagrodzenie prac. socjalnego zw. Z POKL) 3) zasiki celowe (zasiki dla beneficjentw POKL) 4) zarzdzanie projektem (wynagrodzenie koordynatora POKL) 5) promocja projektu (materiay promujce POKL) 6) koszty porednie (wynagrodzenie kierownika i ksigowej POKL) - 38 773,00z - 42 711,98z - 6 939,00z - 3 500,00z - 1 078,53z - 6 742,68z

Wykonanie wydatkw na poziomie 89,17% jest wynikiem oszczdnego gospodarowania rodkami budetowymi oraz zwolnieniami lekarskimi zamiast wynagrodzenia wypacane byy zasiki chorobowe przez ZUS. Wydatki majtkowe nie byy planowane. Rozdzia 85228 - Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi W rozdziale wykonano wydatki biece na poziomie 4 943,76z tj. 16,13% planu. Kwot przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi opacono rachunki zlecenia za wiadczone usugi opiekucze. Usugi dotyczyy jednego klienta orodka. Niskie wykonania wydatkw zwizany jest z brakiem osb speniajcych kryterium do przyznania tej formy pomocy oraz brakiem chtnych do wiadczenia usug opiekuczych. Rozdzia 85295 - Pozostaa dziaalno

W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 198 855,87z tj. 72,69% planu z podziaem na zadania wasne gminy, zadania wasne ze rodkw wojewody, zadania zlecone. W ramach zada zleconych przyznane byy rodki na wypat zasikw celowych dla producentw rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi wypacono 11 000,00z szesnastu rolnikom. rodki od Wojewody otrzymalimy w ramach rzdowego programu posiek dla potrzebujcych w wysokoci 35 642,00z , wykorzystane 35 629,16z

Na posiki z tego rozdziau wydatkowana zostaa ogem kwota 58 918,71z W ramach zada wasnych gminy z tego rozdziau przekazano oraz rozliczono dotacje dla Stowarzysze realizujcych zadania z zakresu pomocy spoecznej tj. objcie opiek i prowadzenie zaj na rzecz osb niepenosprawnych.

W 2009 roku udzielono dotacji w wysokoci 61 000,00z: Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepenosprawnych w wysokoci 55.000,00z rodowiskowemu Domu Samopomocy w kwocie 6 000,00z

W rozdziale 85295 mieszcz si wydatki zwizane z dziaalnoci wolontariatu, razem wydatki te wyniosy 6 944,24z. W zakresie tego rozdziau rozliczane s rwnie wydatki zwizane z Grup wsparcia dla dzieci w Zielonkach. Wynagrodzenie wychowawcy wietlicy wraz z pochodnymi od pac wynioso 6 247,54z , na artykuy dydaktyczne suce wychowawcy i dzieciom oraz inne artykuy (np. rodki czystoci i zaopatrzenie apteczki) wydano 4 002,80z Wydatki na energi elektryczn pozostae usugi, w tym na ubezpieczenie OC wychowawcy wietlicy oraz ubezpieczenie NW objtych opiek dzieci, akcje Wypoczynek zimowy dla dzieci z gminy Stare Babice Zima 2009 i Wakacyjny wypoczynek dla dzieci z gminy Stare Babice Lato 2009 wydano 15 666,29z cznie wydatki wietlicy wyniosy 25 916,63z W tym rozdziale mieszcz si take wydatki zwizane z Seniorami gminy Stare Babice w wysokoci 9 852,88z Od 2009 roku zatrudnione zostay dwie osoby na umow zlecenie, jedna z nich prowadzi sobotnie spotkania, druga zajcia komputerowe cieszce si duym zainteresowaniem Seniorw. Za prace spoecznie uyteczne w wymiarze 40 godz. miesicznie, 11 osb otrzymao wynagrodzenie w wysokoci 13 353,80z jest to cz wynagrodzenia ze rodkw gminy, 60% kosztw wynagrodze pokrywa Powiatowy Urzd Pracy (refundacje). Za kwot 3 999,61z zakupione zostay paczki witeczne dla dzieci z Grupy Wsparcia w Zielonkach, Katolickiego Stowarzyszenia Niepenosprawnych oraz Ogniska rodowiskowego w Borzcinie Duym. 600,00z wydatkowano na przewz dzieci na kolonie w Kazuniu. Bezpatne dla mieszkacw gminy porady prawne kosztoway GOPS w 2009r. 7 270,00z Nisze wykonanie zwizane jest z oszczdnym wydawaniem rodkw na dziaalno wolontariatu i Grupy wsparcia dla dzieci, jak rwnie wynikiem refundacji przez Powiatowy Urzd Pracy w Boniu wiadcze za prace spoecznie-uyteczne. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie wydatkw 506 904,46z tj. 94,91% planu Rozdzia 85401 - wietlice szkolne W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 389 249,66z tj. 96,56% planu. Kwota 343 559,87z wydatkowa zostaa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, a kwota 45 689,79z na wypat dodatkw, zakup pomocy dydaktycznych i remont polegajcy na pooeniu wykadziny podogowej i listwowaniu. Wydatkw majtkowych nie planowano. Rozdzia 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i modziey szkolnej. W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 29 762,73z tj.96,20% planu. Kwota 11 965,20z wydatkowana zostaa na wynagrodzenia z tytuu umw zlece, Kwot 7 897,53z przeznaczono na dowz dzieci do kin i na baseny w ramach akcji ferie w szkole zorganizowanej w ZSP Borzecin i SP Stare Babice, za kwota 9 900,00z to opata za pobyt dzieci ze szkoy polskiej na Litwie na koloniach letnich w Zdworzu.

Rozdzia 85415 - Pomoc materialna dla uczniw. W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 87 892,07z tj. 87,87% planu w tym wydatkowano: na stypendia dla uczniw kwot 70 460,97z, za wyniki w nauce i osignicia sportowe kwot 11 392,00z, na zakup podrcznikw dla uczniw klas I-III szk podstawowych i klas I gimnazjum kwot 6 039,10z.

Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - wykonanie wydatkw 10 971 975,35z tj. 91,11% planu Rozdzia 90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wd W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 8 934 371,67z tj. 97,15% planu w tym: wydatki biece wykonano w kwocie 2 934 371,67z tj. 91,80% planu wydatkw biecych przeznaczono na dopaty do odbioru ciekw, wydatki majtkowe zrealizowano w kwocie 6 000 000,00z tj. 100% planu wydatkw majtkowych szczegowy opis zawiera zacznik nr 3.

Rozdzia 90002 - Gospodarka odpadami W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 94 788,55z tj. 90,27% planu. S to wydatki biece zwizane z usuwaniem materiaw zawierajcych azbest z terenu gminy. Na ten cel gmina otrzymaa dotacj w wysokoci 33 000,00 z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska. Rozdzia 90003 - Oczyszczanie miast i wsi W rozdziale wykonano wydatki biece na poziomie 271 265,45z tj. 90,02% planu. Kwota 15 428,48 wydatkowana zostaa na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, kwot 255 836,97 przeznaczono na zakup workw sucych do segregacji odpadw, wynajem kabin sanitarnych, wywz odpadw segregacyjnych i wielkogabarytowych, przeterminowanych lekarstw, likwidacj dzikich wysypisk. Rozdzia 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 114 972,66z tj. 76,65% planu, s to wydatki biece. Kwota wydatkowana zostaa na zakup rolin do nasadze oraz rodkw do ich pielgnacji, utrzymanie i pielgnacj zieleni w tym: koszenie trawy na placach gminnych i wzdu drg gminnych, cicie korekcyjne drzew i krzeww oraz wycink i nasadzenie drzew. Rozdzia 90015 - Owietlenie ulic, placw i drg W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 1 469 849,41z tj. 67,43% planu Wydatki biece w kwocie 1 131 465,01z. Kwota wydatkowana zostaa na: zakup energii elektrycznej do owietlenia ulic gminnych, konserwacj latarni i wymian uszkodzonych kloszy. Nisze wykonanie wydatkw wynika z mniejszego zuycia punktw wietlnych ni planowano. Wydatki majtkowe zrealizowano w wysokoci 338 384,40z tj. 42,72% planu wydatkw majtkowych zacznik nr 3 opisuje wykonanie wydatkw majtkowych. Rozdzia 90095 - Pozostaa dziaalno W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 86 727,61z tj. 78,84% planu, s to wydatki biece. Kwota wydatkowana zostaa na odw oraz przekazanie do schroniska bezdomnych zwierzt z terenu gminy oraz usugi weterynaryjne. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie wydatkw 1 040 205,85z tj. 78,16% planu Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Zrealizowano wydatki na poziomie 455 933,22z tj. 78,61% planu. W caoci s to wydatki majtkowe - opis zacznik Nr 3

Rozdzia 92116 - Biblioteki W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 169 050,77z tj. 96,52% planu. Cao wydatkw to przekazana dotacja na utrzymanie biblioteki. Rozdzia 92195 - Pozostaa dziaalno W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 415 221,86.z tj.72,13% planu. Wydatki biece 299 617,06z w tym: dotacje przekazane stowarzyszeniom na dziaalno w ramach konkursw w kwocie 126 000,00z

Kwota 173 617,06z wydatkowana zostaa na wystpy artystyczne, koncerty muzyczne, przygotowanie uroczystoci kulturalnych i patriotycznych, zakup kwiatw i wizanek okolicznociowych, wykonanie zaprosze i plakatw, wynajem sceny i urzdze technicznych, ubezpieczenie placw zabaw i Festynu Babickiego. Wydatki majtkowe zrealizowano w kwocie 115 604,80z tj. 51,15% planu wydatkw majtkowych szczegowy opis zawiera zacznik nr 3. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport - wykonanie 4 503 738,06z tj. 89,37% planu Rozdzia 92601 - Obiekty sportowe W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 2 562 902,51z tj. 96,71% planu s to w caoci wydatki majtkowe szczegowy opis zawiera zacznik nr 3. Rozdzia 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 1 753 323,55z tj. 88,81% planu. Kwot w wysokoci 819 248,55z wydatkowano na wynagrodzenia dla pracownikw projektu wraz z pochodnymi, doradztwo przy realizacji projektu oglnodostpnej strefy rekreacji dziecicej, remont i konserwacje urzdze i boisk, badania dzieci na wady postawy oraz konsultacje lekarskie, ubezpieczenie dzieci na terenie strefy rekreacji dziecicej. Kwot w wysokoci 667 500,00z przekazano w formie dotacji na szkolenia sportowe dzieci i modziey w ramach konkursw. Wydatki majtkowe zrealizowano w kwocie 266 575,00z tj. 89,84% planu wydatkw majtkowych szczegowy opis zawiera zacznik nr 3. Rozdzia 92695 - Pozostaa dziaalno W rozdziale wykonano wydatki na poziomie 187 512,00z tj. 45,18% planu w caoci wydatki majtkowe szczegowy opis zawiera zacznik nr 3. Ogem wydatki za rok 2009 wynosz 72 908 442,14z. tj. 82,61% planu rocznego. Stosunek wykonania wydatkw biecych i majtkowych

Wykonanie

29 628 685,82z (41 %)

43 279 756,32z (59%)

WYDATKI BIECE WYDATKI MAJTKOWE

Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 288/10 Wjta Gminy Stare Babice z dnia 16 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania dochodw gminy za rok 2009
Dzia Rozdzia Wyszczeglnienie Plan wg uchway na 2009 rok 5 0 0 0 0 Plan po zmianach 6 7 487 7 487 0 7 487 Dochody wykonanie ogem 7 7 778,29 7 778,29 292,90 7 485,39 7 485,39 99,98 w tym: zadania zlecone 8 7 485,39 7 485,39 % 7: 6 9 103,89 103,89

1 010 010

2 01095

4 Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno

0690 Wpywy z rnych opat 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 600 600 60016 Transport i czno Drogi publiczne gminne 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Gospodarka mieszkaniowa 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw (zwroty refaktur za rok ub) Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 0490 Wpywy z innych opat pobier. przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw (renty planistyczne, opaty adiacenckie,) 0690 Wpywy z opat rnych 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umw o podobnym charakterze 0760 Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizyczn. w prawo wasnoci 0770 Wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz z prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 710 710 71035 Dziaalno usugowa Cmentarze 2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji

0 0 0 13 477 900 55 200 49 500

0 0 0 9 618 098 61 396 49 500

45 000,00 45 000,00 45 000,00 3 237 548,38 67 808,88 55 918,90

0,00

700 700

0,00

33,66 110,45 112,97

200 5 500 13 422 700 618 700

200 11 696 9 556 702 948 300

194,17 11 695,81 3 169 739,50 1 073 291,79

97,09 100,00 33,17 113,18

700

70005

850 000

850 000

1 035 239,70

121,79

0 650 000

0 710 500

202,40 948 500,83

133,50

160 000

160 000

46 782,92

29,24

11 132 000

6 862 273

30 079,47

0,44

12 000 0 0 0 0

12 000 13 629 20 000 20 000 20 000

13 221,91 22 420,48 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0

110,18 100,00 100,00 100,00

rzdowej 750 750 75011 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 750 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0970 Wpywy z rnych dochodw 750 75023 Urzdy gmin 0580 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpywy z rnych opat (opaty za SIWZ, koszty egzekucji - podatkowe, prowizje ze znakw skarbowych) 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug (ksero, og. na tabl. oglosz) 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0970 Wpywy z rnych dochodw (wynagr. dla patnika z U. Skarb) 750 75095 Pozostaa dziaalno 0830 Wpywy z usug (ogoszenia w gazecie babickiej) 0920 Pozostae odsetki 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 751 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne 6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakup[w inwestycyjnych Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie 133 640 60 640 59 033 168 457 60 640 59 033 156 818,18 60 306,15 59 033,00 59 033,00 59 033,00 59 033,00 93,09 99,45 100,00

1 607

1 607

1 273,15

79,23

0 0 53 000 0

0 0 87 817 4 617

561,00 561,00 80 972,92 10 902,25 92,21 236,13

10 000

10 000

204,92

2,05

40 500

40 500

37 423,24

92,40

1 000 0 1 500 20 000 20 000 0 2 452

1 000 30 200 1 500 20 000 20 000 0 19 659

624,66 30 200,00 1 617,85 14 978,11 14 840,61 137,50 19 629,60 19 629,60

62,47 100,00 107,86 74,89 74,20

99,85

751

2 452

2 452

2 450,92

2 450,92

99,96

2 452

2 452

2 450,92

2 450,92

99,96

0 0

17 207 17 207

17 178,68 17 178,68

17 178,68 17 178,68

99,84 99,84

754 754 75412

400 0 0

98 586 66 287 66 287

103 741,23 66 287,00 66 287,00

400,00

105,23 100,00 100,00

754

75414

400 400

400 400

400,00 400,00

400,00 400,00

100,00 100,00

ustawami 754 75416 Stra gminna 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 754 756 75495 Pozostaa dziaalno 0970 Wpywy z rnych dochodw Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych 0350 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leny 0340 Podatek od rodkw transportowych 0500 Podatek od czynnoci cywilno prawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 2680 Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych 756 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leny 0340 Podatek od rodkw transportowych 0360 Podatek od spadkw i darowizn 0430 Wpywy z opaty targowej 0500 Podatek od czynnoci cywilno prawnych 0690 Wpywy z rnych opat (opaty za SIWZ, koszty egzekucji - podatkowe, prowizje ze znakw skarbowych) 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 756 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpywy z opaty skarbowej 0480 Wpywy z opat za zezwolenie na sprzeda alkoholu 0490 Wpywy z opat lokalnych pobieranych przez jednostki samorzdu terytorial. na podstawie odrbnych ustaw (opaty za wpis do ewid. dziaalnoci gospodar. i zmiany we wpisie) 0590 Wpywy z opat za koncesje i licencje 0 0 0 0 0 0 39 272 964 31 899 31 800 99 0 0 0 39 380 746 36 679,23 36 476,00 152,23 51,00 375,00 375,00 34 852 850,26 0 88,50 114,99 114,70 153,77

756

75601

60 100 58 600

60 100 58 600

65 085,64 61 875,38

108,30 105,59

1 500 3 331 388

1 500 3 403 123

3 210,26 3 049 128,25

214,02 89,60

756

75615

2 900 000 5 512 27 512 129 764 115 100 3 500 150 000

2 900 000 5 512 27 512 129 764 115 100 3 500 221 735

2 743 276,02 5 508,00 15 110,00 43 404,00 14 443,86 5 651,37 221 735,00

94,60 99,93 54,92 33,45 12,55 161,47 100,00

6 236 296

6 236 296

5 186 145,35

83,16

2 387 247 306 687 4 362 210 000 300 000 3 000 3 000 000 0

2 387 247 306 687 4 362 210 000 300 000 3 000 3 000 000 0

2 462 063,30 306 941,19 4 273,99 232 794,00 359 090,18 525,00 1 790 053,09 561,00

103,13 100,08 97,98 110,85 119,70 17,50 59,67

25 000 462 000

25 000 491 692

29 843,60 484 415,67

119,37 98,52

120 000 246 000 95 000

120 000 264 592 106 100

95 228,00 265 187,72 123 238,83

79,36 100,23 116,15

1 000

1 000

658,00

65,80

0920 Pozostae odsetki 756 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych 756 75647 Rozliczenia w podatku od towarw i usug z tytuu kas rejestrujcych 0690 Wpywy z rnych opat (Opaty za SIWZ, koszty egzekucji - podatkowe, prowizje ze znakw skarbowych) Rne rozliczenia 75801 Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 2750 rodki na uzupenienie dochodw gmin Rne rozliczenia finansowe 0740 Wpywy z dywidend 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 801 801 80101 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 801 80104 Przedszkole 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej 0970 Wpywy z rnych dochodw 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 801 80110 Gimnazja 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Doch. z najmu i dzierawy skad. majtk. Skarbu Pastwa lub jedn. samorz. teryt. oraz innych umw o podob. charak. 0920 Pozostae odsetki 801 80114 0970 Wpywy z rnych dochodw Zespoy ekonomiczno - administracyjne 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 801 801 80148 80195 Stowki szkolne 0830 Wpywy z usug (za obiady) Pozostaa dziaalno 0970 Wpywy z rnych dochodw 2030 Dotacje celowe otrzym. z budetu

0 29 183 180 28 333 180 850 000 0,00 0

0 29 183 180 28 333 180 850 000 6 355,00 6 355

103,12 26 059 482,35 25 754 049,00 305 433,35 8 593,00 8 593,00 89,30 90,90 35,93 135,22 135,22

758 758 758

7 720 587 7 664 987

7 779 539 7 723 939

8 066 617,51 7 723 939,00

103,69 #DZIEL/0! 100,00

7 664 987 0 0 55 600 0 54 000 1 600 1 125 260 16 700 0 15 400

7 723 939 0 0 55 600 0 54 000 1 600 1 200 045 16 700 0 15 400

7 723 939,00 324 740,00 324 740,00 17 938,51 1 218,10 16 194,85 525,56 1 361 190,01 32 126,15 843,00 29 506,52 0

100,00

758

75802

758

75814

32,26 29,99 32,85 113,43 192,37 191,60

1 300 0 1 046 260 666 950 2 000 0 0 377 310

1 300 0 1 112 964 733 450 2 000 204 0 377 310

495,67 1 280,96 1 278 829,46 712 890,20 830,03 203,20 153,00 564 753,03

38,13 114,90 97,20 41,50 99,61

149,68

6 000 0 4 500

6 000 0 4 500

6 106,84 349,00 3 760,00

101,78 83,56

500 1 000 300 300 0 56 000 56 000 0 0 0

500 1 000 300 300 0 56 000 56 000 8 081 0 8 081

500,00 1 497,84 205,56 195,56 10,00 35 577,00 35 577,00 8 345,00 264,00 8 081,00

100,00 149,78 68,52 65,19 63,53 63,53 103,27 100,00

pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 851 851 85141 Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne 2910 Wpywy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci 852 852 85212 Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 0690 Wpywy z rnych opat 0970 Wpywy z rnych dochodw 2010 Dotacje cel. otrzym. z budetu pastwa na realiz. zada bie. z zakresu adm. rzdowej oraz innych zada zlec. gminie ustawami 852 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 852 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie spoeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Orodki pomocy spoecznej 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2030 Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Pozostaa dziaalno 0970 Wpywy z dochodw rnych 2010 Dotacje cel. otrzym. z budetu pastwa na realiz. zada bie. z zakresu adm. rzdowej oraz innych zada zlec. gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzym. Z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 854 854 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw 2030 Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 0 0 0 0 0 0 40,00 40,00 40,00 0

2 293 500 2 070 000

2 291 500 1 959 528

2 290 112,19 2 002 260,14 1 960 361,78 1 937 949,88

99,94 100,04

0 0 2 070 000

0 19 285 1 940 243

10,90 22 401,00 1 937 949,88 1 937 949,88

116,16 99,88

13 200

13 037

12 894,87

9 957,90

98,91

13 200

10 100

9 957,90

9 957,90

98,59

2 937

2 936,97

100,00

91 100 86 000

81 974 43 353

81 973,36 43 352,36

43 352,36 43 352,36

100,00 100,00

5 100

38 621

38 621,00

100,00

852

85219

87 200 1 200 0 0

188 454 1 200 130 85 915

186 888,02 966,81 129,00 84 650,70

99,17 80,57

4 549

4 481,51

86 000

96 660

96 660,00

100,00

852

85295

32 000 0 0

48 507 1 365 11 500

47 994,16 1 365,00 11 000,00

11 000,00 11 000,00

98,94 95,65

32 000

35 642

35 629,16

99,96

0 0 0

18 353 18 353 18 353

10 286,10 10 286,10 10 286,10

56,05 56,05 56,05

900

30 000

37 962,11

126,54

900

90002

Gospodarka odpadami 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych

0 0

25 000 25 000

33 000 33 000,00

132,00

900

90020

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych 0400 Wpywy z opaty produktowej Pozostaa dziaalno 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostaa dziaalno 0830 Wpywy z usug (wpaty za zajcia plastyczne i tkackie) 2910 Wpywy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci

4 962,11

0 0 0

0 5 000 5 000

4 962,11 0 0,00 0,00

900

90095

921 921 92195

1 000 1 000 1 000 0

5 567 5 567 1 000 4 567

4 716,39 4 716,39 150,00 4 566,39

84,72 84,72 15,00

926 926

92605

Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 8545 rodki pochodzce z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zada realizowanych przez jednostki sektora finansw publicznych

502 000 502 000 502 000

502 000 502 000 502 000

352 551,89 352 551,89 352 551,89

70,23 70,23 70,23

Ogem dochody Przychody i rozchody zwizane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyki budetowej 955 Inne rda (wolne rodki) 952 Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym W tym:

64 529 703 28 375 919

61 140 037 28 375 919

50 566 842,14 2 088 808,13 24 679 778,00

82,71 86,97

1 375 919 27 000 000

1 679 778 26 696 141

1 679 778,00 23 000 000,00

0,00 86,15

III

cznie przychody i dochody

92 905 622

89 515 956

75 246 620,14 2 088 808,13

84,06

Zacznik nr 2 do zarzdzenia nr 288/10 Wjta Gminy Stare Babice z dnia 16 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania wydatkw budetowych gminy za rok 2009
Dzia Rozdzia Nazwa dziau i rozdziau Plan wg uchway na 2009r. Plan po zmianach Wydatki - wykonanie Ogem Razem Wynagrodzenia 1 010 01008 01010 01030 01095 400 40002 600 60004 60016 60053 2 Melioracje wodne Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostaa dziaalno Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dostarczanie wody Transport i czno Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Infrastruktura telekomunikacyjna 1 111 009 1 111 009 16 304 750 2 100 000 14 204 750 3 Rolnictwo i owiectwo 4 216 244 160 000 50 000 6 244 5 223 731 160 000 50 000 6 244 7 487 1 111 009 1 111 009 15 780 303 1 950 000 13 813 223 17 080 6 220 453,81 158 654,07 48 799,24 5 515,11 7 485,39 1 000 982,72 1 000 982,72 10 402 336,79 1 908 552,00 8 493 184,79 600,00 7 171 654,57 158 654,07 5 515,11 7 485,39 1 000 982,72 1 000 982,72 5 861 226,85 1 908 552,00 3 952 674,85 0,00 0,00 0,00 1 908 552,00 1 908 552,00 4 540 509,94 600,00 4 541 109,94 0,00 7 485,39 8 0 Biece w tym: Pochodne 9 0 Dotacje 10 158 654,07 158 654,07 48 799,24 0,00 11 48 799,24 12 7 485,39 13 98,54 99,16 97,60 88,33 99,98 90,10 90,10 65,92 97,87 61,49 3,51 Wydatki ogem majtkowe Dotacje na zadania zlecone % 6: 5

700 70004 70005 710 71004 71013 71035 71095 750 75011 75022 75023 75075 75095 751

Gospodarka mieszkaniowa Rne jednostki gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dziaalno usugowa Plany zagospodarow. przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinw/ Cmentarze Pozostaa dziaalno Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Rady Gmin Urzd Gminy Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 75101 75113 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Parlamentu Europejskiego Obrona narodowa 75212 Pozostae wydatki obronne Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 75404 75411 75412 75414 75416 75421 75495 Komendy Wojewdzkie Policji Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Ochotnicze strae poarne Obrona cywilna Stra gminna Zarzdzenie kryzysowe Pozostaa dziaalno Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Obsuga dugu publicznego 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Rne rozliczenia 75818 Rezerwy oglne i celowe: w tym: rezerwy oglne rezerwy celowe 75831 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin Owiata i wychowanie 80101 80103 80104 80110 80113 80114 80146 80148 80195 Szkoy Podstawowe Oddziay przedszkolne w szko. podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowoenie uczniw do szk Zespoy ekonomiczno-administracyjne szk Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Stowki szkolne Pozostaa dziaalno Ochrona zdrowia 85141 85149 85153 85154 Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziaanie alkoholizmowi Pomoc spoeczna 85212 wiadczenia rodzinne oraz sk. na ubezp. emeryt,r entowe z ubezp. Spoecznego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Orodki pomocy spoecznej Usugi opiekucze i specjalist. usugi opiekucze Pozostaa dziaalno Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 85412 wietlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i modziey szkolnej Pomoc materialna dla uczniw

10 468 000 6 748 000 3 720 000 1 685 071 1 327 971 320 000 37 100 6 661 456 59 033 303 208 5 895 695 251 000 152 520 2 452

13 995 898 8 649 827 5 346 071 674 071 327 971 180 000 156 100 10 000 6 890 944 59 033 256 208 6 159 183 264 000 152 520 19 659

11 141 387,60 6 417 272,26 4 724 115,34 428 454,13 133 945,78 142 976,04 141 532,31 10 000,00 6 297 510,11 59 033,00 226 949,06 5 647 942,70 236 766,35 126 819,00 19 629,60

1 199 026,68 119 099,09 1 079 927,59 394 054,13 109 545,78 142 976,04 141 532,31 6 211 378,11 59 033,00 226 949,06 5 561 810,70 236 766,35 126 819,00 19 629,60 7 376,00 631,46 0,00 3 910 786,85 47 898,00 3 829 563,85 33 325,00 608 799,09 618 164,09 9 365,00 0 27 550,00 7 550,00 0,00 20 000,00 716,26 716,26 0,00 -

9 942 360,92 6 298 173,17 3 644 187,75 34 400,00 24 400,00

79,60 74,19 88,37 63,56 40,84 79,43 90,67

10 000,00 86 132,00 0,00 86 132,00 59 033,00 59 033,00

100,00 91,39 100,00 88,58 91,70 89,68 83,15

0,00

19 629,60

99,85

2 452

2 452 17 207

2 450,92 17 178,68 687,98 687,98 1 178 405,46 112 198,85 49 221,00 394 656,37 900,00 605 986,48 0,00 15 442,76 136 138,41

2 450,92 17 178,68 687,98 687,98 890 972,75 87 198,85 181 444,66 900,00 605 986,48 0,00 15 442,76 136 138,41

2 085,00 5 291,00

365,92 265,54

2 450,92 17 178,68 0

99,96 99,84 98,28 98,28 81,28 99,75

752 754

700 700 1 040 901 86 000

700 700 1 449 872 112 482 52 081

0,00 442 518,67 78 069,42 0,00 0,00 0,00 16 200,00 400,00 425 918,67 78 069,42 287 432,71 25 000,00 49 221,00 213 211,71 400,00 400,00

243 757 900 585 836 100 000 24 408 188 600

474 044 900 685 957 100 000 24 408 188 600

83,25 100,00 88,34 0,00 63,27

756

109 512,81

0,00

72,18

188 600 280 000 280 000

188 600 790 000 790 000

136 138,41 730 294,52 730 294,52

136 138,41 730 294,52 730 294,52

109 512,81

72,18 92,44 92,44

757

758

2 757 941 1 170 000 820 000 350 000 1 587 941 26 539 927 10 522 851 145 184 9 482 946 3 992 840 701 136 446 833 50 642 1 165 377 32 118 341 680 40 300 55 380 20 000 226 000 3 470 985 2 070 000

1 879 867 291 926 196 870 95 056 1 587 941 22 505 770 9 864 106 131 793 6 935 661 3 950 827 695 055 446 833 50 642 384 963 45 890 343 790 40 300 40 380 18 915 244 195 3 457 969 1 950 007

1 587 941,00 0,00 0,00 0,00 1 587 941,00 19 261 021,51 9 746 745,86 131 493,33 4 018 577,60 3 902 932,49 690 139,61 365 725,14 40 529,00 349 504,83 15 373,65 296 562,52 40 300,00 3 381,95 18 607,39 234 273,18 3 183 812,26 1 947 713,88

1 587 941,00 0,00 0,00 0,00 1 587 941,00 14 499 482,43 6 381 459,36 131 493,33 3 545 457,39 2 982 692,84 690 139,61 365 725,14 40 529,00 346 612,11 15 373,65 296 562,52 40 300,00 3 381,95 18 607,39 234 273,18 3 183 812,26 1 947 713,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84,47 0,00 0,00 100,00

801

7 938 193,68 4 218 943,80 93 720,00 1 092 656,90 1 943 072,33 59 441,17 273 498,33

1 440 948,19 771 162,46 16 982,45 193 870,33 355 443,15 10 535,08 49 385,77

1 536 954,83

4 761 539,08 3 365 286,50

0 0

85,58 98,81 99,77

1 536 954,83 -

473 120,21 920 239,65 0

57,94 98,79 99,29 81,85 80,03

243 673,48 13 187,67 93 760,00 220,00 3 600,00 89 940,00 590 760,00 42 985,00

41 382,97 2 185,98 6 935,96 0,00 0,00 6 935,96 120 102,75 30 992,10 61 000,00 40 300,00 40 300,00

2 892,72 0,00 0

90,79 33,50 86,26 100,00 8,38 98,37 95,94

851

852

0,00 0,00

2 002 260,14 1 937 949,88

92,07 99,88

85213

13 200

13 037

12 894,87

12 894,87

12 894,87

9 957,90

98,91

85214 85215 85219 85228 85295 854

289 100 1 000 808 614 30 651 258 420 438 863 337 249 19 938

273 035 1 000 916 677 30 651 273 562 534 080 403 113 30 938

202 047,96 0,00 817 355,92 4 943,76 198 855,87 506 904,46 389 249,66 29 762,73

202 047,96 0,00 817 355,92 4 943,76 198 855,87 506 904,46 389 249,66 29 762,73 513 994,43 4 284,00 16 601,70 299 402,89 289 174,39 10 228,50 87 620,05 659,76 830,84 56 122,18 54 385,48 1 736,70 61 000,00 0 0,00

43 352,36

74,00 0,00 89,17 16,13

11 000,00 0

72,69 94,91 96,56 96,20

85415

81 676

100 029

87 892,07

87 892,07

0,00

0,00

0,00

87,87

900 90001 90002 90003 90004 90015 90095 921 92109 92116 92195 926 92601 92605 92695

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Owietlenie ulic, placw i drg Pozostaa dziaalno Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Biblioteki Pozostaa dziaalno Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostaa dziaalno Ogem spaty poyczek i kredytw w tym: 992 Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw cznie wydatki i rozchody

13 627 784 11 056 444 80 000 301 340 180 000 1 935 000 75 000 2 111 300 1 500 000 175 140 436 160 4 400 813 2 050 000 1 600 813 750 000 91 648 476 1 257 146 1 257 146 92 905 622

12 042 584 9 196 444 105 000 301 340 150 000 2 179 800 110 000 1 330 800 580 000 175 140 575 660 5 039 163 2 650 000 1 974 163 415 000 88 258 810 1 257 146 1 257 146 89 515 956

10 971 975,35 8 934 371,67 94 788,55 271 265,45 114 972,66 1 469 849,41 86 727,61 1 040 205,85 455 933,22 169 050,77 415 221,86 4 503 738,06 2 562 902,51 1 753 323,55 187 512,00 72 908 442,14 1 257 146,00 1 257 146,00 74 165 588,14

4 633 590,95 2 934 371,67 94 788,55 271 265,45 114 972,66 1 131 465,01 86 727,61 468 667,83 0,00 169 050,77 299 617,06 1 486 748,55 0,00 1 486 748,55 0,00 43 279 756,32

13 125,00

2 303,48

6 338 384,40 6 000 000,00

91,11 97,15 90,27 90,02 76,65

13 125,00

2 303,48

338 384,40 0,00 32 915,00 0,00 0,00 32 915,00 376 746,44 376 746,44 0,00 105,69 0,00 0,00 105,69 9 669,32 9 669,32 295 050,77 0,00 169 050,77 126 000,00 667 500,00 667 500,00 571 538,02 455 933,22 0,00 115 604,80 3 016 989,51 2 562 902,51 266 575,00 187 512,00 13 842 647,34 2 333 768,80 4 668 011,67 29 628 685,82

0 0

67,43 78,84 78,16 78,61 96,52 72,13

89,37 96,71 88,81 45,18

2 088 808,13

82,61 0,00

43 279 756,32

13 842 647,34

2 333 768,80

4 668 011,67

29 628 685,82

2 088 808,13

82,85

Zacznik nr 3 do zarzdzenia nr 288/10 Wjta Gminy Stare Babice z dnia 16 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania zada inwestycyjnych za rok 2009
Dzia Rozdzia Nazwa zadania (Nr zadania) Jednostka odpowiedz Termin rozpoczcia Planowane wydatki na 2009r. wg rde finansowania Ogem Termin zakoczenia 1 Razem zadania wasne 010 01010 Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi (I-II) Uporzdkowanie gospodarki wodno ciekowej w gminie Stare Babice w otulinie Kampinowskiego Parku Narodowego (Nr 5a) RRG 2007 2008 2 3 4 5 39 915 482 50 000 50 000 50 000 w tym: rodki wasne gminy 6 50 000 50 000 50 000 Warto % dokonanych wykonania wydatkw (31.12.2009) (01.01.2009 31.12.2009) Opis stanu zaawansowania robt

7 48 799,24 48 799,24 48 799,24

8 74,23% 97,60% 97,60% 97,60%

39 915 482 29 628 685,82

W grudniu 2008r. opracowan dokumentacj niezbdn do wystpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spjnoci dla przedsiwzicia "Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej Gminy Stare Babice". Patno faktury wystawionej 29.12.2008r. nastpia w 2009r.

600 60016

Transport i czno Drogi publiczne gminne Opracowanie koncepcji modernizacji ukadu komunikacyjnego w Blizne Jasiskiego i Blizna aszczyskiego (Nr 103) Projekt ulicy urawiowe Mokrada w Kwirynowie (Nr 108) RGK 2007 2009

8 402 303 8 385 223 0

8 402 303 8 385 223 0

4 541 109,94 4 540 509,94 0,00

54,05% 54,15% Propozycja rezygnacji z opracowania koncepcji. Poszczeglne projekty ulic wchodzce w skad ukadu komunikacyjnego opracowywane bd oddzielnie w kolejnych latach budetowych 0,00% Projekt wykonany, zonony do starostwa w celu uzyskania pozwolenia na budow. Zadanie wykonane nierozliczone. Przetarg na wykonanie dokumentacji rozstrzygnito w lipcu 2009r. i zlecono do wykonania. Projekt bdzie gotowy w padzierniku 2010r. W 2009r. zagospodarowano skwer w Borzcinie Duym na dziace nr ew. 618/9 wykonano Miejsce Pamici Narodowej i zagospodarowano teren w ziele ozdobn. Kwota jak wykorzystano wynika z mniejszego zakresu prac ni przewidywano. Zadanie zakoczone. Zrezygnowano z realizacji zadania w 2009 roku. 59,93% Dokonano przebudowy drogi na dugoci ok.. 1100 mb. Wraz z chodnikami, odwodnieniem i przykryciem rowu melioracyjnego. Pozostay do zrealizowania roboty uzupeniajce. Zadanie w trakcie realizacji. Pozosta do wykonania fragment chodnika i

RIiZP

2009 2009

60 000

60 000

0,00

Projekt ulicy Krzyanowskiego w Klaudynie (Nr 109)

RIiZP

2009 2010

100 000

100 000

0,00

0,00%

Zagospodarowanie skwerku pooonego w miejscowoci Borzcin Duy (Nr 114)

RGK

2009 2009

170 000

170 000

109 037,99

64,14%

Przykrycie rowu wzdu ul. Hubala Dobrzaskiego w Blizne Jasiskiego (Nr 115) Przebudowa ulicy Kutrzeby w Starych Babicach (Nr 14a)

RIiZP

2008 2009 2006 2009

0,00

RIiZP

5 084 750

5 084 750

3 047 349,71

Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasiskiego, ul. Kociuszki (na odcinku

RIiZP

2003

1 382 920

1 382 920

278 162,07

20,11%

od ul. aszczyskiego do ul. Chopina) (Nr 15) Budowa ulic osiedlowych w Kwirynowie (Nr 18a) RGK

2009 2007 2011 0 0 0,00 0,00%

roboty uzupeniajce. Kosztorys opiewa na wysz kwot ni wczeniej planowano, ze wzgldu na powysze realizacja zadania przeniesiona zostaa na rok 2010 Zadanie zostao wykonane. Zamontowano 6 wiat przystankowych. Brak moliwoci uzyskania pozwolenia na budow z powodu nieuregulowanej wasnoci gruntw. Trwa pozyskiwanie prywatnych gruntw pod budow drogi. Dokumentacja zoona na pozwolenie na budow. Ogoszenie przetargu na roboty budowlane w 2010r. Zakupiono maszt pod fotoradar, wykonano przycza energetyczne i uruchomiono maszty. Zadanie zakoczone. Zadanie zakoczono w czerwcu 2009r. Wykonano 200m2 chodnika z kostki betonowej, 470m2 cigu pieszo jezdnego z kostki penej i 740m2 cigu pieszo jezdnego z kostki aurowej. Wykonano remont rowu wzdu ul. Sobieskiego. Zadanie rozliczone. Budowa parkingu zostaa zakoczona w lipcu 2009r. Wykonano 470m2 parkingu z kostki brukowej, 117m2 chodnika, zaoono ok.. 700m2 trawnika. Zagospodarowanie zakoczono w czerwcu 2009r. Zagospodarowanie objo powierzchni 1960m2 (nasadzenia rolinne, worowe cieki, oraz elementy maej architektury). Wykonano plac zabaw dla dzieci modszych o pow. 60m2 z nawierzchni bezpieczn (poliuretan). Znajduje si na nim piaskownica, dwa bujaki na sprynach oraz maa karuzela. Z zewntrz granice terenu wyznaczaj supki metalowe. Na ciekach umieszczone zostay awki i kosze na mieci. Zadanie rozliczone. Zagospodarowanie objo powierzchni 2610m2 (nasadzenia rolinne oraz elementy maej architektury). Zagospodarowanie zakoczono we wrzeniu 2009r. Z zewntrz granice terenu wyznaczaj supki metalowe z acuchami. Na ciekach umieszczone zostay awki, kosze na mieci, pikarzyki oraz kamienny stolik do gry w szachy. Zadanie rozliczone. W zkresie tego zadania wykonano operat wodnoprawny ul. Karowicza, wykonano konserwacj rowu, rurocigu odwadniajcego. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt budowy. Rezygnacja z realizacji zadania 80,00% Projekt wykonany zosta w maju 2009r. Trwa pozyskiwanie gruntw prywatnych pod inwestycj, co umoliwi uzyskanie pozwolenia na budow. Kwota zarezerwowana w budecie planowana bya na opacenie II raty wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z zapisami umowy nr 403/2008, ktra jest patna na podstawie pisemnej informacji o przyznaniu dotacji unijnej na realizacje zadania. Wniosek znajduje si na wstpnej licie rankingowej, ale z uwagi na przeduajc si procedur oceny wykonalnoci przedsiwzicia decyzja o przyznaniu dofinansowania spodziewana jest w 2010r. Natomiast opata 600,00z. zostaa wniesiona na wypisy z ksig wieczystych potrzebne do zgoszenia budowlanego lokalizacji do instalacji infokioskw.

Budowa wiat przystankowych na terenie gminy (Nr 22) Budowa drogi gminnej we wsi Zielonki, ul. Biaej Gry (Nr 23)

RGK RIiZP

2006 2009 2006 2010

50 000 100 000

50 000 100 000

49 995,60 0,00

99,99% 0,00%

Budowa ul. Pohulanka w Starych Babicach (Nr 25a) Ustawienie masztw do fotoradarw na terenie gminy (Nr 28a)

RIiZP

2006 2011 2007 2011

300 000

300 000

0,00

0,00%

RGK

50 000

50 000

44 478,48

88,96%

Budowa cigu pieszo-jezdnego wzdu ogrodzenia Zespou Szkolno - Przedszkolnego w Borzcinie Duym (od strony ulicy Sobieskiego) (Nr 37a)

RIiZP

2008 2010

206 113

206 113

206 112,58

100,00%

Budowa parkingu w Borzcinie Duym (Nr 62)

RIiZP

2008 2009

181 280

181 280

181 279,75

100,00%

Zagospodarowanie Placu Kwirynowskiego (Nr 63)

RIiZP

2008 2009

149 720

149 720

149 720,00

100,00%

Urzdzenie gminnego skweru na osiedlu w Zielonkach przy ul. Pnocnej (Nr 64)

RIiZP

2008 2009

140 440

140 440

140 440,00

100,00%

Odwodnienie wsi Klaudyn (Nr 84a)

RO

2008 2013

100 000

100 000

98 271,00

98,27%

Budowa drogi gminnej we wsi Klaudyn, ul. Lutosawskiego (w latach 2008-2009 wykonanie projektu) (Nr 93a) Modernizacja ulicy Klonowej w Koczargach (Nr 94a) Budowa ulicy gminnej we wsi Babice Nowe - przeduenie ul. Pisudskiego (w 2008r. wykonanie projektu) (Nr 95a) 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna Rozwj dostpu do e-usug publicznych w Gminie Stare Babice

RIiZP

2008 2012 2008 2011 2008 2012

260 000

260 000

195 662,75

75,25%

RIiZP RIiZP

0 50 000

0 50 000

0,00 40 000,01

17 080 DEG 2009 2010 17 080

17 080 17 080

600,00 600,00

3,51% 3,51%

700 70004

Gospodarka mieszkaniowa Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Projekt i budowa budynku komunalnego w Starych Babicach z czci przeznaczon na Orodek Zdrowia (Nr 34a) RIiZP 2007 2009

12 590 898 8 459 827 8 400 000

12 590 898 8 459 827 8 400 000

9 942 360,92 6 298 173,17 6 238 346,67

78,96% 74,45% 74,27% Zadanie wieloletnie. Obejmuje budow budynku, wykonanie dojazdw i chodnikw, przebudow przyczy: gazowego, wodocigowego,

kanalizacji sanitarnej, energetycznego, wykonanie owietlenia terenu oraz urzdzenie terenu zieleni. Powierzchnia netto budynku wynosi 1613m2, powierzchnia uytkowa budynku w czci przeznaczonej na orodek zdrowia wynosi 365m2, a w czci administracyjnej 750m2, kubatura 9402 m3. Zaplanowana zostaa budowa 48 miejsc parkingowych. W czci administracyjnej siedzib w budynku znajdzie cz referatw Urzdu Gminy, Stra Gminna, GOPS, Gminna Spka Wodna Stare Babice, Gminna Komisja Rozwizywania Problemw Alkoholowych. Parter budynku zajmie orodek zdrowia oraz jednostka ratownictwa medycznego. Pozostaa do wykonania cz (zagospodarowanie zieleni oraz budowa parkingu) wykonana zostanie wiosn 2010r. Zagospodarowanie dziaki gminnej w Babicach Nowych przy skrzyowaniu ulic: Warszawskiej, Ogrodniczej (Nr 36a) RIiZP 2007 2009 59 827 59 827 59 826,50 100,00% Zagospodarowanie polegao na wykonaniu utwardzonych cieek z kostki kamiennej oraz wykonaniu nasadze zieleni. Zadanie zostao wykonane we wrzeniu 2009r. Na terenie skweru ustawiony zosta obelisk powicony mieszkacom Ziemi Babickiej. Zadanie rozliczone.

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami Odszkodowania za drogi i wykup gruntw pod drogi i inwestycje gminne (Nr 53a) RGiGN 2009 2009

4 131 071 4 131 071

4 131 071 4 131 071

3 644 187,75 3 644 187,75

88,21% 88,21% Wykupiono 2 dziaki z ogrdkw dziakowych we wsi Zielonki Parcele. Odszkodowania za grunt przejty z mocy prawa pod drogi w wyniku zakoczonej procedury scalania i podziau gruntw we wsi Zielonki oraz odszkodowania za grunty przejte z mocy prawa pod drogi przy podziaach. Patno za utrat powierzchni w wyniku scalania i podziau nieruchomoci Zielonki Wie planowana na IV kw. 2009r. zostaa przeniesiona na 2010r.

710 71004

DZIAALNO USUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Budowa lokalnej infrastruktury spoeczestwa informacyjnego (Nr 38a) RPP 2008 2013

60 000 50 000 50 000

60 000 50 000 50 000

34 400,00 24 400,00 24 400,00

57,33% 48,80% 48,80% W ramach umowy nr 389/2009 realizowanej w latach 2009-2010 dotyczcej usug konsultingowych w zakresie wiedzy specjalistycznej z dziedzin elektroniki i informatyki dotyczcej zada: przeprowadzenie postpowania przetargowego na wyonienie operatora telekomunikacyjnego wiadczcego usugi dostpu do internetu wiatowego, przeprowadzenie postpowania przetargowego na wdroenie platformy do elektronicznego obiegu dokumentw i eurzdu oraz wiadczenie usug doradczych w zakresie integracji systemw teleinformatycznych planowanych do realizacji przez Urzd Gminy tj. w szczeglnoci: sieci infokioskw oraz sieci strukturalnej w budynku komunalnym przy ul. Rynek 21 w 2009r. wykonano: konsulting i dopasowanie opisu technicznego SIWZ na sie strukturaln budynku przy ul. Rynek 21 oraz opracowanie dokumentacji do SIWZ na wyonienie operatora telekomunikacyjnego wiadczcego usugi dostpu do internetu wiatowego. Aktem Notarialnym repertorium A nr 7768/2009 Gmina Stare Babice obejmuje 1 nowy rwny i niepodzielny udzia w kapitale zakadowym Spki pod firm "Mazowiecka Agencja Energetyczna" Spka z o.o. z siedzib w w Warszawie o wartoci nominalnej 10 000,00zotych - w zamian za wkad pieniny

71095

Pozostaa dziaalno Nabycie udziau w mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o. o. (Nr 112) RRG 2009 2009

10 000 10 000

10 000 10 000

10 000 10 000,00 100,00%

750 75023

Administracja publiczna Urzdy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup pieca gazowego (Nr 105) ROiK 2009 2009

97 800 97 800 0

97 800 97 800 0

86 132,00 86 132,00 0,00

88,07% 88,07% Planowane rodki na zakup pieca gazowego zostay przeniesione do zadania "Modernizacja kotowni w budynku Urzdu Gminy Stare Babice" 82,56% Zakupiono komputer dla Referatu Planowania Przestrzennego do obsugi planw zagospodarowania przestrzennego. Komputer wyposaony jest w dwa systemy operacyjne, ma powikszon pami operacyjn,

Zakup sprztu komputerowego i oprogramowania (Nr 54a)

ROiK

2009 2009

26 600

26 600

21 960,00

dodatkowe dyski twarde oraz specjaln kart graficzn, zakupiono urzdzenie wielofunkcyjne Kyocera KM-3035 z opcjami i moduem faksu, zakup sprztu komputowego oraz licencj na system komputerowy iMPA do Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami. Modernizacja kotowni w budynku Urzdu Gminy Stare Babice (Nr 123) Zakup elektronicznego zestawu do kodw kreskowych RGK ROiK 2009 2009 2009 2009 64 200 7 000 64 200 7 000 64 172,00 0,00 99,96% 0,00% Zadanie zakoczone. Dokonano zakupu elektronicznego zestawu do kodw kreskowych w m-cu grudniu 2009r. Patno faktury nastpia w styczniu 2010r.

754 75404

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewdzkie policji Wspfinansowanie zakupu radiowozu z przeznaczeniem dla Sekcji Kryminalnej Sekcji Prewencji KPP (Nr 111) RGK 2009 2009

296 268 25 000 25 000

296 268 25 000 25 000

287 432,71 25 000 25 000,00

97,02% 100,00% 100,00% W celu realizacji zadania wasnego w zakresie porzdku publicznego, Gmina - zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 06.04.2002r. o Policji przeznaczya rodki na zakup dwch samochodw osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Komendy Stoecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzib w Starych Babicach majcych na celu popraw bezpieczestwa na terenie Powiatu.

75411

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wspfinansowanie zakupu samochodu cysterny dla Komendy Powiatowej Stray Poarnej w Boniu (Nr 117) GKOP 2009 2009

52 081 49 221

52 081 49 221

49 221,00 49 221,00

94,51% 100,00% W dniu 5 padziernika 2009r. zostao zawarte porozumienie dotyczce wsplnego sfinansowania zakupu samochodu - cysterny dla Komendy powiatowej i Jednostki RatowniczoGaniczej w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Udzia finansowy poszczeglnych gmin w przewidzianym zakupie uzaleniony by od iloci mieszkacw. Dotacja zostaa przekazana. Zadanie dwuletnie. Dotacj celow przekazano Liderowi Projektu (Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu) w 2010 roku w kwocie 2 860z. Samochd do ratownictwa drogowego zosta wspfinansowany z dotacji przekazanej przez samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego w kwocie 66 287,00z. zgodnie z umow nr ON.BI.I.3011-20-506/09 z dnia 27 lipca 2009r. w ramach Programu OSP2009.Zakup zosta dokonany zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo zamwie publicznych. Dokonano zakupu

Przeciwdziaanie powanym awariom poprzez zakup specjalistycznego sprztu dla jednostek PSP i OSP z Powiatu Warszawskiego Zachodniego (Nr 124) 75412 Ochotnicze strae poarne Zakup nowego lekkiego samochody do ratownictwa drogowego (Nr 121)

GKOP

2009 2010

2 860

2 860

0,00

0,00%

219 187 GKOP 2009 2009 210 287

219 187 210 287

213 211,71 204 370,00

97,27% 97,19%

Zakup aparatw powietrznych oddechowych (Nr 122) 758 75818 801 80101 Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Rezerwa inwestycyjna (Nr 39) Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Modernizacji dachu Szkoy Podstawowej i Przedszkola we wsi Stare Babice (Nr 42)

GKOP

2009 2009

8 900 95 056 95 056

8 900 95 056 95 056 95 056 7 363 407 3 440 272 3 010 870

8 841,71 0,00 0,00 0,00 4 761 539,08 3 365 286,50 2 985 884,57

99,35% 0,00% 0,00% 0,00% 64,66% 97,82% 99,17%

RFK

2009 2009

95 056 7 363 407 3 440 272

RIiZP

20062009

3 010 870

Zadanie zakoczone. Zadanie obejmuje nastpujce roboty: 1) kompleksowa przebudowa dachu budynku szkoy podstawowej oraz przedszkola z zastosowaniem nowej wiby dachowej o lekkiej konstrukcji oraz uwzgldnieniem przebudowy kominw (zamiana dachu paskiego o powierzchni ok. 2368 m2, krytego pap zgrzewaln na dwuspadowy pokryty blachodachwk). 2) przebudowa kanalizacji deszczowej, 3) wykonanie odwodnienia poaci dachowych oraz wpicie do kanalizacji deszczowej, 4) wykonanie nowych daszkw nad wejciami do budynku szkoy. Zadanie rozliczone. 1) przebudowa kotowni gazowej w budynku Szkoy Podstawowej w Borzcinie Duym przy ul. Warszawskiej 697, 2) Przebudowa wewntrznej instalacji gazowej, 3) wykonanie instalacji c.o. do urzdze ogrzewczo-wentylacyjnych w sali gimnastycznej, 4) wykonanie czyszczenia, regulacji instalacji c.o. wraz z innymi pracami modernizacyjnymi. Moc kotowni

Projekt i wykonanie modernizacji kotowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzcinie Duym (Nr 87)

RIiZP

2008 2009

318 524

318 524

318 523,93

100,00%

300kw, dwa piece poczone kaskadowo. Zadanie zakoczone i rozliczone. Modernizacja sanitariatw w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Starych Babicach (Nr 88) RIiZP 2009 2010 60 878 60 878 60 878,00 100,00% Zadanie wieloletnie. Opracowano projekt modernizacji sanitariatw. Uzyskano pozwolenie na budow. Zadanie przeznaczone do realizacji w roku 2010 i 2011 Trwa ustalanie koncepcji rozbudowy.

Projekt i rozbudowa Zespou SzkolnoPrzedszkolnego wraz z parkingiem w Borzcinie Duym (N 118) 80104 Przedszkola Budowa przedszkola w Bliznem Jasiskiego (Nr 44a)

RIiZP

2009 2012

50 000

50 000

0,00

0,00%

3 000 000 RIiZP 2007 2010 3 000 000

3 000 000 3 000 000

473 120,21 473 120,21

15,77% 15,77% Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Zadanie polega na budowie budynku przedszkola publicznego przy ul. Kociuszki w Bliznem Jasiskiego o pow. Cakowitej 2346 m2. (uytkowa 1783 m2). przedszkole przeznaczone jest jako 6 oddziaowe dla dwch grup wiekowych (po ok. 24 dzieci w kadym oddziale). zamwienie udzielono w przetargu nieograniczonym firmy ZAMBET z Putuska. Do koca 2009r. zakoczono stawianie cian konstrukcyjnych parteru. Zadanie zostao wykonane w lipcu 2009r. Wybudowanio drog o d. 264,1 m, utwardzono powierzchni 1056m2, wybudowano miejsca postojowe z kostki brukowej o pow. 429m2, chodnik z kostki brukowej o pow. 883m2, kana z rur betonowych o r. 600 mmm i dugoci 190m. kana z rur PCV o r.250 mm i d. 72 m, or 160 mm - 12 m, or. 100 mm - 360m oraz ogrodzenie systemowe o d. 110 m. Zadanie rozliczone. Zadanie zostao wykonane w grudniu 2009 roku. Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano projekt modernizacji stowki. Uzyskano pozwolenie na budow. Przetarg na roboty budowlane zosta uniewaniony z powodu zbyt wysokiej ceny ofert w stosunku do kwoty przeznaczonej w budecie na zadanie przez Zamawiajc. Planowane jest ponowne ogoszenie przetargu z realizacj w 2010r.

80110

Gimnazja Budowa parkingu przy Gimnazjum w Koczargach Starych (Nr 67) RIiZP 2008 2009

920 242 878 242

920 242 878 242

920 239,65 878 241,15

100,00% 100,00%

Modernizacja kotowni w I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych (Nr 140) 80148 Stowki szkolne Modernizacja stowki szkolnej w Starych Babicach (Nr 91a) RIiZP

2009 2009 2008 2010

42 000 2 893 2 893

42 000 2 893 2 893

41 998,50 2 892,72 2 892,72

100,00% 99,99% 99,99%

900 90001

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego oraz na uzupenienie funduszy statutowych bankw pastwowych i innych instytucji finansowych EKO-Babice (Nr 58) RRG 2007 2011

6 792 020 6 000 000 6 000 000

6 792 020 6 000 000 6 000 000

6 338 384,40 6 000 000,00 6 000 000,00

93,32% 100,00% 100,00% Aktem Notarialnym repertorium A nr 4670/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. Gmina Stare Babice obejmuje 6 000 nowych rwnych i niepodzielnych udziaw w kapitale zakadowym Spki Gminne Przedsibiorstwo Komunalne "EKO-BABICE Spka z o.o. z siedzib w Starych Babicach o wartoci nominalnej 1 000z. kady o cznej wartoci 6 000 000,00z. - w zamian za wkad pieniny w kwocie 6 000 000,00zotych. Wydatkowana kwota wynika z kwoty jak uzyskano w przetargu. Kwota na ww. zadanie wynika z kosztorysu. Zadanie zakoczone. Zadanie zakoczone w 2009 roku Wydatkowana kwota wynika z kwoty jak uzyskano w przetargu. Kwota na ww. zadanie wynika z kosztorysu. Zadanie zakoczone. Wydatkowana kwota wynika z kwoty jak uzyskano w przetargu. Kwota na ww. zadanie wynika z kosztorysu. Zadanie zakoczone. Zadanie zakoczone w 2009 roku

90015

Owietlenie ulic, placw i drg Rozbudowa i modernizacja owietlenia ulicznego w ulicy Spacerowej w m. Borzcin Duy i Stanisaww (Nr 48-1) Budowa owietlenia ulicznego w ul. Janowskiego w m. Latchorzew (Nr 48-2) Budowa owietlenia ulicznego w ul. Rocha Kowalskiego w m. Lipkw (Nr. 48-3) RGK 2009 2009

792 020 260 000

792 020 260 000

338 384,40 89 087,83

42,72% 34,26%

RGK RGK

2009 2009 2009 2009

19 010 90 000

19 010 90 000

19 007,97 40 179,78

99,99% 44,64%

Budowa owietlenia ulicznego w ul. Prusa w m. Blizna Jasiskiego (Nr 48-4)

RGK

2009 2009

150 000

150 000

73 209,00

48,81%

Budowa owietlenia ulicznego w ul.Krzyanowskiego w m. Klaudyn (Nr 485) Budowa owietlenia ulicznego w ul. Jaminowa w m. Kwirynw (Nr 48-6) Budowa owietlenia ulicznego w ul. Paderewskiego i Stefaniego w m. Klaudyn (Nr 48-7) Budowa owietlenia ulicznego w ul. wierkowej w m. Kwirynw (Nr 48-8)

RGK

2009 2009 2009 2009 2009 2009

25 000

25 000

23 581,03

94,32%

RGK RGK

28 010 130 000

28 010 130 000

28 007,97 41 214,56

99,99% 31,70%

Zadanie zakoczone w 2009 roku Wydatkowana kwota wynika z kwoty jak uzyskano w przetargu. Kwota na ww. zadanie wynika z kosztorysu. Zadanie zakoczone. Mniejsza ni zaplanowana kwota wynika z mniejszego zakresu prac ni okrelono w kosztorysie. Zadanie

RGK

2009 2009

30 000

30 000

13 096,26

43,65%

zakoczone. Projekty owietlenia ulic wraz z uzgodnieniami (ul. Verdiego, Prokofiewa, Kmicica, Tulipanowa, Krlowej Marysieki) (Nr 489) RGK 2009 2009 60 000 60 000 11 000,00 18,33% Wydatkowana kwota wynika z mniejszego zakresu prac projektowych ni przewidziano. Nie wykonano projektu ul. Krlowej Marysieki ze wzgldu na brak zgd wacicieli posesji po ktrych planowana jest inwestycja budowy owietlenia ulicznego. Zadanie zakoczone.

921 92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Budowa Centrum Kultury i Rekreacji wraz z bibliotek i basenem w Starych Babicach (Nr 68) RIiZP 2008 2013

806 000 580 000 580 000

806 000 580 000 580 000

571 538,02 455 933,22 455 933,22

70,91% 78,61% 78,61% Zadanie wieloletnie. Wykonane zostay projekty budowlane adaptacji istniejcego budynku w budowie na potrzeby centrum kultury i rekreacji. zoono dokumentacj do pozwolenia na budow. Trwa opracowywanie projektw wykonawczych.

92195

Pozostaa dziaalno Urzdzenie punktu wypoycze ksiek we wsi Borzcin Duy (Nr 07) Obelisk z tablic upamitniajc Obrocw Ziemi Babickiej (Nr 116) Zagospodarowanie placw zabaw na terenie gminy (Nr 119) Wspfinansowanie budowy Pomnika Pomordowanych Mieszkacw Topolina i Umiastowa (Nr 120) RGK 2009 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2009

226 000 100 000 68 000

226 000 100 000 68 000

115 604,80 0,00 67 965,00

51,15% 0,00% 99,95% Na dziace nr ew. 85 wykonano obelisk powicony Obrocom Ziemi Babickiej. Zadanie zakoczone. Zakupiono urzdzenia zabawowe na place zabaw na terenie gminy Stare Babice Zadanie wspfinansowanie wraz z Gmin Oarw Mazowiecki. W kocowym rozliczeniu zadania udzia Gminy Stare Babice okaza si niszy ni zakadano. Zadanie zrealizowane.

RGK

30 000

30 000

29 389,80

97,97%

RGK

28 000

28 000

18 250,00

65,18%

926 92601

Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Budowa Orodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach (Nr 49) RIiZP 2007 2010

3 361 730 2 650 000 2 600 000

3 361 730 2 650 000 2 600 000

3 016 989,51 2 562 902,51 2 512 934,36

89,75% 96,71% 96,65% Zadanie wieloletnie. Stworzono koncepcj zagospodarowania terenu (boiska, budynek zaplecza, parkingi, oglnodostpna cz rekreacyjna). Wykonano projekt boiska i budynku zaplecza. Wybudowano boiska ze sztuczn nawierzchni trawiast, trybun na 400 osb, owietlenie. Budowa boiska rozliczona. Dokonano odmulenia stawu.

Budowa zespou sportowo-rekreacyjnego wraz z wyposaeniem we wsi Blizne Jasiskiego wraz z modernizacj zbiornika wodnego pod robocza nazw "Zota Woda" (Nr 51a) 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zakupy bandy rozdzielajcej boisko do piki nonej (Nr 100) Zakup profesjonalnego traktorka (Nr 110)

RO

2006 2009

50 000

50 000

49 968,15

99,94%

296 730 RSiR RSiR 2009 2009 2009 2009 6 100 200 000

296 730 6 100 200 000

266 575,00 0,00 200 000,00

89,84% 0,00% 100,00% Dokonano zakupu traktorka wraz z oprzyrzdowaniem do pielgnacji boisk o nawierzchni trawy syntetycznej. Zadanie zostao zrealizowane Zakupiono podkaszark.

Budowa boiska do piki siatkowej plaowej (Nr 113) Zakupy kosiarki i podkaszarki (Nr 99) 92695 Pozostaa dziaalno Budowa cigu pieszo - rowerowego Janw - Klaudyn (Nr 09) Budowa systemu cieek rowerowych (Nr 10)

RSiR RSiR

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2013

61 350 29 280 415 000

61 350 29 280 415 000 50 000 100 000

61 000,00 5 575,00 187 512,00 48 800,00 0,00

99,43% 19,04% 45,18% 97,60% 0,00%

RGK RGK

50 000 100 000

Wykonano projekt budowlany cigu pieszo - rowerowego. Zadanie wspfinansowane wraz ze zwizkiem gmin. Gmina partycypuje w kosztach budowy. Zadania nie wykonano ze wzgldu na brak rozpatrzonych wnioskw z RPO. Zadania nie wykonano. Nadal trwa procedura o nabycie prawa wasnoci.

Zagospodarowanie terenu dla potrzeb sportu i rekreacji przy osrodku dla niepenosprawnych w Blizne Jsiskiego (Nr 104) Budowa zespou sportowo - rekreacyjnego wraz z wyposaeniem we wsi Wojcieszyn (Nr 50a) Urzdzenie skweru u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej (Nr 70)

RGK

2009 2009

100 000

100 000

0,00

RIiZP

2009 2009

0,00

Brak moliwoci realizacji zadania ze wzgldu na nie dokonanie wykupu gruntu pod inwestycj. Trwa procedura wykupu gruntu 84,07% Wykonano tymczasowy wjazd na dziak 802/38. Dokonano montau maej architektury. Zadanie dwuletnie

RO

2008 2009

165 000

165 000

138 712,00

Zacznik nr 4 do zarzdzenia nr 288/10 Wjta Gminy Stare Babice z dnia 16 marca 2010r.

Wykonanie planu dochodw i wydatkw z zakresu administracji rzdowej zleconych gminie oraz zada przyjtych przez gmin na zasadzie porozumienia z organem administracji rzdowej za rok 2009
Klasyfikacja Dzia Rozdzia 1 010 2 01095 3 4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie /zwizkom gmin/ ustawami 4300 Zakup usug pozostaych 4430 Rne opaty i skadki Pozostaa dziaalno Rolnictwo i owiectwo 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4440 Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 75011 750 751 75101 Urzdy wojewdzkie Administracja publiczna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 75101 751 75113 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Wybory do Parlamentu Europejskiego Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Obrona cywilna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 85212 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 3110 wiadczenia spoeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 2 452 17 207 2 450,92 17 178,68 59 033 59 033 2 452 59 033,00 59 033,00 2 450,92 7 487 7 487 59 033 7 485,39 7 485,39 59 033,00 Nazwa Plan dochodw 5 7 487 Wykonanie dochodw 6 7 485,39 Plan wydatkw 7 Wykonanie wydatkw 8

146 7 341 7 487 7 487

145,89 7 339,50 7 485,39 7 485,39

01095 01095 010 750 75011

750

75011

44 353 3 545 8 191 1 174 1 770 59 033 59 033

44 353,00 3 545,00 8 191,00 1 174,00 1 770,00 59 033,00 59 033,00

751

75101

2 085 315 52 2 452

2 085,00 314,84 51,08 2 450,92

751

75113

7 920 230 39 5 291 1 278 1 647 502 300 17 207 19 659 400 17 178,68 19 629,60 400,00 17 207 19 659

7 920,00 228,47 37,07 5 291,00 1 278,00 1 647,00 478,68 298,46 17 178,68 19 629,60

75113 751 754 75414

754 754 852

75414 75414

400 400 400 1 940 243 400,00 400,00 1 937 949,88 400 400

400,00 400,00 400,00

852

85212

1 854 624 34 700

1 854 624,00 34 700,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podre subowe krajowe 4700 szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 85212 wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 3110 wiadczenia spoeczne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 3110 wiadczenia spoeczne Pozostaa dziaalno Pomoc spoeczna Ogem 11 500 2 005 196 2 091 775 11 000,00 2 002 260,14 2 088 808,13 43 353 11 500 43 352,36 11 000,00 1 940 243 1 937 949,88

31 163 640 2 190 10 976 1 400 170 2 880 500 1 000 1 940 243

28 873,10 640,00 2 188,64 10 976,00 1 400,00 168,14 2 880,00 500,00 1 000,00 1 937 949,88

852

85213

10 100

9 957,90

852

85213 85213

10 100 10 100 9 957,90 10 100

9 957,90 9 957,90

852

85214

43 353

43 352,36

852

85214 85214

43 353 43 353

43 352,36 43 352,36

852

85295

85295 85295 852

11 500 11 500 2 005 196 2 091 775

11 000,00 11 000,00 2 002 260,14 2 088 808,13

Zacznik nr 5 do zarzdzenia nr 288/10 Wjta Gminy Stare Babice z dnia 16 marca 2010r. Wykaz dotacji przekazanych w ramach zada wasnych w 2009 roku (konkursy) i z mocy innych ustaw
Lp. 1 2 3 4 5 Suma rozdziau 6 852 Dzia 801 Rozdzia 80104 80104 80104 80104 80104 80104 85295 Nazwa Podmiotu Nazwa zadania Prowadzenie przedszkola Prowadzenie przedszkola Prowadzenie przedszkola Prowadzenie przedszkola Prowadzenie przedszkola Wysoko dotacji 96 422,00 106 967,73 504 957,78 299 660,56 175 100,39 1 183 108,46 Integracja i opieka edukacyjna dzieci i modziey niepenosprawnej Prowadzenie zaj i objcie opiek niepenosprawnych z zaburzeniami psychicznymi 55 000,00

2540 Niepubliczne przedszkole "Soneczny Domek" 2540 Niepubliczne przedszkole "Irena Sobkowicz" 2540 Niepubliczne przedszkole "Krasnal" 2540 Niepubliczne przedszkole "Jeyk" 2540 Niepubliczne przedszkole "Tcza" 2540 2820 Katolickie Stowarzyszenie Niepenosprawnych Archdiecezji Warszawskiej 2820 rodowiskowy Dom Samopomocy

85295

6 000,00

Suma rozdziau 8 9 10 11 12 921

85295 92195 92195 92195 92195 92195

2820 2820 Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wikomirskiego 2820 Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wikomirskiego 2820 Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wikomirskiego 2820 Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wikomirskiego 2820 Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wikomirskiego 2820 Stowarzyszenie kulturalne "Kotwica" 2820 Stowarzyszenie kulturalne "Kotwica" Prowadzenie Gminnej Orkiestry Modzieowej Warsztaty Artystyczne " Modzi z Pasj" Szkolne spotkania ze sztuk Organizacja imprez artystycznych w Gminie Organizacja koncertw w ramach Festiwalu "W Krainie Chopina" Prowadzenie chru seniorw "Sami Swoi" Prowadzenie warsztatw artystycznych dla grupy tkackiej "Penelopa" Nauka taca towarzyskiego Gra w szachy - organizacja turnirjw towarzyskich i kwalifikacyjnych Warsztaty fotograficzne "wiat w obiektywie" Prowadzenie zespou muzyczno - teatralnego

61 000,00 25 000,00 6 000,00 14 000,00 15 000,00 30 000,00

13 14

92195 92195

6 000,00 5 000,00

15 16

92195 92195

2820 Stowarzyszenie kulturalne "Kotwica" 2820 Stowarzyszenie kulturalne "Kotwica"

10 000,00 5 000,00

17 18 Suma rozdziau 19 926 20 21 22 Suma rozdziau

92195 92195 92195 92605 92605 92605 92605 92605

2820 Borzciskie Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe 2820 Borzciskie Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe 2820 2820 LKS "Naprzd" Zielonki 2820 LKS "Naprzd" Zielonki 2820 UKS Borzcin 2820 Borzciskie Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe 2820

6 500,00 3 500,00 126 000,00

Organizacja masowych imprez sportowych w Gminie Szkolenie sportowe dzieci i modziey Szkolenie sportowe dzieci i modziey Szkolenie sportowe dzieci i modziey

30 000,00 510 000,00 120 000,00 7 500,00 667 500,00

Ogem

2 037 608,46

Zacznik nr 6 do zarzdzenia nr 288/10 Wjta Gminy Stare Babice z dnia 16 marca 2010r. Wykaz zada realizowanych na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w 2009 roku
Lp. Dzia Rozdzia 1 2 600 710 60004 71035 Tre zadania Dotacja celowa przekazana M St. Warszawa za obsug komunikacji zbiorowej (M. St. Warszawa) Dotacja celowa przyznana przez Wojewod Mazowieckiego na wykonanie prac remontowych Cmentarza Wojennego Wojska Polskiego w Starych Babicach polegajcych na wykonaniu tablicy z nazwiskami onierzy pochowanych na tym cmentarzu (nieustalone miejsce pochowania); remont krzyy Dotacja celowa przekazana Powiatowi Warszawskiemu - Zachodniemu z przeznaczeniem na zakup na samochodu cysterny za kwot 790 000,00z., ktry bdzie przekazany w uytkowanie KP i JRG PSP w powiecie Warszawskim Zachodnim w Boniu Dotacja celowa na dofinansowanie przez Wojewdztwo Mazowieckie zakupu sprztu specjalistycznego (nowego lekkiego samochodu do ratownictwa drogowego) dla OSP Borzcin Duy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece - za dzieci uczszczajce do przedszkoli niepublicznych z poza terenu gminy Plan po zmianach 1 950 000 20 000 rodki otrzymane 20 000,00 rodki przekazane 1 908 552,00

754

75411

49 221

49 221,00

754

75412

66 287

66 287,00

801

80104

377 310

564 753,03

801

80104

851

85141

Stare Babice: od Miasta Stoecznego Warszawa, Urzdu Miasta i Gminy Oarw, Gminy Leszno, Gminy Izabelin, Gminy Brwinw, Gminy Pruszkw. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biece - za dzieci uczszczajce do przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Stare Babice: dla Miasta Stoecznego Warszawa, dla Gminy Oarw, Gminy Izabelin, Gminy omianki. Dotacja celowa przekazana Powiatowi Warszawskiemu - Zachodniemu z przeznaczeniem na dziaalno podstacji karetki dyurujcej w ramach powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego z miejscem postoju w miejscowoci Stare Babice Ogem

629 878

353 846,37

40 300

40 300,00

651 040,03

2 351 919,37

Zacznik nr 7 do zarzdzenia nr 288/10 Wjta Gminy Stare Babice z dnia 16 marca 2010r. Wykonanie przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009
Lp. Wyszczeglnienie Plan Plan wg uchwa- po zmianach y na 2008r. 4 139 769,00 292 000,00 0570 0690 0,00 292 000,00 431 769,00 431 769,00 431 769,00 4170 4210 4300 4700 0,00 249 769,00 172 000,00 10 000,00 0,00 5 140 884,00 299 563,00 7 563,00 292 000,00 440 447,00 440 447,00 440 447,00 23 500,00 146 269,00 260 678,00 10 000,00 0,00 Wykonanie Nalenoci Zobowizania

1 I. II. 1. 2.

2 Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody w tym: Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Wpywy z rnych opat Ogem przychody Wydatki w tym: Wydatki biece Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

6 140 884,47 384 551,34 7 562,94 376 988,40 525 435,81 324 078,65 324 078,65 4 300,00 71 669,65 245 679,00 2 430,00 0,00

7 0,00

8 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. 1.

2.

Wydatki majtkowe

0,00

0,00

IV.

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

0,00

0,00

201 357,16

Zacznik nr 8 do zarzdzenia nr 288/10 Wjta Gminy Stare Babice z dnia 16 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania planw finansowych dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi finansowanych

W gminie Stare Babice rachunek dochodw wasnych posiada Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
Dzia 852 Rozdzia 85295 85295 Razem Plan 0920 0960 0,00 6 000,00 6 000,00 Dochody Wykonanie 12,28 11 000,00 11 012,28

Stan rodkw pieninych na pocztek okresu sprawozdawczego Ogem Dzia 852 Rozdzia 85295 Razem Plan 3110

2 789,00 8 789,00 Wydatki 8 789,00 8 789,00 0,00 8 789,00 0,00 0,00

2 788,51 13 800,79 Wykonanie 8 755,77 8 755,77 5 045,02 13 800,79 0,00 0,00

Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego Ogem Nalenoci Zobowizania

rodki pozyskane od darczycw przeznaczone s na rzecz najuboszych mieszkacw gminy w postaci paczek.

Zacznik nr 9 do zarzdzenia nr 288/10 Wjta Gminy Stare Babice z dnia 16 marca 2010r. Wykonanie planu wydatkw z zakresu samorzdowej instytucji kultury za rok 2009
Lp. Nazwa Plan wydatkw 3 300 99 800 3 300 15 940 2 430 7 000 25 000 6 100 5 000 7 200 2 170 900 175 140 3 000 178 140 Wykonanie wydatkw 4 296,80 99 734,04 15 796,94 2 074,45 6 657,36 25 000,00 5 144,10 4 880,00 7 137,00 2 050,08 280,00 169 050,77 3 000,00 172 050,77 % Wykonania wydatkw 5 98,93 99,93 99,10 85,37 95,11 100,00 84,33 97,60 99,13 94,47 31,11 96,52 100,00 96,58

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Rne opaty i skadki Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup ksigozbioru Zakup usug obcych Zakup usug programu i licencji Zakup pozostaych rodkw trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw Ogem dotacja z budetu Gminy Zakup ksigozbioru Ogem

Dochody i Przychody Samorzdowej Instytucji Kultury

Lp. Dochody w tym: 1 1 Odsetki od rodkw na rachunku bankowym Przychody w tym: Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury

Kwota 45,27 178 140,00 175 140,00

Dotacja z Ministerstwa Kultury

3 000,00

Stan rodkw obrotowych Samorzdowej Instytucji Kultury


Lp. 1 2 3 4 rodki pienine Nalenoci z lat ubiegych Pozostae rodki obrotowe Zobowizania w tym: a) z lat ubiegych b) z roku biecego Stan rodkw obrotowych netto: Wyszczeglnienie Stan Stan na 01.01.2009 na 31.12.2009 0 45,27 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 45,27

Zacznik nr 10 do zarzdzenia nr 288/10 Wjta Gminy Stare Babice z dnia 16 marca 2010r. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym Dochody z mienia byy klasyfikowane:
Opis Kwota 1 073 291,79 115 188,83 1 075 109,49 46 782,92 30 079,47 2 340 452,50

0470 dochody z tytuu oddania w uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowej, opata z tytuu trwaego zarzdu uytkowanie wieczyste (w rozdziale 70005) 0490 opata za zajcie pasa drogowego (w rozdziale 75618) 0750 wpywy z najmu i dzierawy (w rozdziaach: 70004, 70005 najem lokali oraz dzierawy gruntw i nieruchomoci, w 75023, najem pomieszcze Urzdu Gminy w 80101, 80110 najem obiektw szkolnych) 0760 wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci (w rozdziale 70005) 0770 wpywy pochodzce ze sprzeday nieruchomoci niebdcych gruntami lub uytkami rolnymi (w rozdziale 70005) Razem

Dochody z mienia (wymienione wyej) zostay zrealizowane w kwocie 2 340 452,50 co stanowi 4,63% wykonanych dochodw Gminy ogem.

Zacznik nr 11 do zarzdzenia nr 288/10 Wjta Gminy Stare Babice z dnia 16 marca 2010r. SPRAWOZDANIE O ZOBOWIZANIACH I NALENOCIACH W ROKU 2009

Zobowizania dugoterminowe Gminy Stare Babice wynosz 25 742 854,00z, i s to zobowizania: 1. z tytuu zacignitej dugoterminowej poyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budetu na 2008 rok w wysokoci 4 000 000,00z spata poyczki w 2009 roku w kwocie 1 257 146,00z. Do spaty pozostaa jeszcze kwota 2 742 854,00z. 2. z tytuu zacignitych kredytw dugoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budetu: a) kredyt w kwocie 20 000 000,00z, b) kredyt w kwocie - 3 000 000,00z. 3. zobowizania krtkoterminowe w wysokoci 3 942 446,84 z tytuu dostaw towarw i usug oraz z tytuu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (sprawozdanie Rb-28S).

Zobowizania wymagalne na koniec 2009 roku nie wystpiy. Nalenoci Gminy Stare Babice wynosz 2 173 921,57z. w tym: 1. Opaty adiacenckie i planistyczne 723 841,07z. 2. Opata za wieczyste uytkowanie 43 151,72z. 3. Podatki i opaty lokalne (nieruchomoci, rodki transportu, karta podatkowa) 685 036,37z. 4. Dochody z czynszw, ogosze i innych 152 115,64z. 5. Zaliczka alimentacyjna od komornika - 284 443,86z. 6. Odsetki 285 332,91z. Opaty adiacenckie i planistyczne: Wysano upomnienia i wezwano do zapaty 145 szt. na kwot 490 443,64z. Wystawiono i przekazano waciwym Urzdom Skarbowym tytuy wykonawcze 12 szt. na kwot 244 396,98z. Kwot w wysokoci 1 438,00z umorzono. Opata za uytkowanie wieczyste: Kwota 43 151,72z. objta jest nastpujcymi procedurami windykacyjnymi: Na cao zaduenia wystawione zostay wezwania do zapaty w iloci 29 szt. Podatki i opaty lokalne: Kwota 14 084,70z nalena jest Gminie od syndyka Masy Upadociowej firmy, ktra prowadzia dziaalno na terenie gminy Stare Babice. Sdowe postpowanie upadociowe w toku. Kwota 323 571,84z. objta jest nastpujcymi procedurami windykacyjnymi: 1. Wystawiono i wysano upomnienia w iloci 3 994 szt. na kwot tj. 277 757,64z. 2. Wystawione i przekazane do Urzdw Skarbowych tytuy egzekucyjne dotyczce osb fizycznych i prawnych w iloci 63 szt. na kwot 45 814,20z. Kwota w wysokoci 341 189,25z. nalena jest od Urzdw Skarbowych z tytuw: 1. Karta podatkowa w wysokoci 192 197,02z. 2. Podatek od spadkw i darowizn 146 118,54z. 3. Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 2 873,69z. Pozostaa kwota w wysokoci 6 190,58z. dotyczy opat za zajcie pasa drogowego. Dochody z czynszw, ogosze i innych Czynsze - kwota 116 423,01z. objta jest nastpujcymi procedurami windykacyjnymi: 1. Na kwot 17 515,12z wystawione zostay wezwania do zapaty 2. Pozostaa kwota 98 907,89z dotyczy wpat za m-c grudzie 2009r. Ogoszenia i inne wpywy z usug kwota 10 892,63z. Grzywny, mandaty i inne kary pienine kwota 24 800,00z. Wjt: mgr in. Krzysztof Turek