You are on page 1of 24

UCHWAA Nr LVIII/520/2010 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Brwinw cz obejmujca jednostk administracyjn miejscowo Parzniew (z wyczeniem terenw objtych uchwaami Rady Miejskiej w Brwinowie: nr 408-III z dnia 30 sierpnia 2002r., nr 31-IV z dnia 7 lutego 2003r., nr XXXIII/333/2004 z 29 listopada 2004r. oraz nr XXIII/193/2008 z 18 marca 2008r.) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym, (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.) oraz w wykonaniu 1 ust. 1 pkt 12 uchway nr 379-III z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci miasta i gminy Brwinw, zmieniajcego obowizujcy Miejscowy plan oglny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinw, przyjty uchwa Rady Miejskiej w Brwinowie nr 29-II z dnia 28 listopada 1994r. na tym obszarze oraz uchway nr 141-IV z 24 padziernika 2003r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmiany uchway nr 379III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 czerwca 2002r., w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci miasta i gminy Brwinw, zmieniajcego obowizujcy miejscowy plan oglny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinw, przyjty uchwa Rady Miejskiej w Brwinowie nr 29-II z dnia 28 listopada 1994r. na tym obszarze, Rada Miejska w Brwinowie uchwala, co nastpuje: 1.1. Uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Brwinw cz obejmujca jednostk administracyjn miejscowo Parzniew (z wyczeniem terenw objtych uchwaami Rady Miejskiej w Brwinowie: nr 408-III z dnia 30 sierpnia 2002r., nr 31-IV z dnia 7 lutego 2003r., nr XXXIII/333/2004 z 29 listopada 2004r. oraz nr XXIII/193/2008 z 18 marca 2008r.). nazywany dalej planem. 2. Celem planu jest ustalenie przeznaczenia terenw, zasad i sposobw ich zagospodarowania, w tym zabudowy. 3. Granice obszaru objtego planem zostay okrelone w uchwaach: nr 379-III z dnia 28 czerwca 2002r. oraz nr 141-IV z 24 padziernika 2003r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brwinw a take zostay oznaczone odpowiednim symbolem na rysunku planu. 4. Zacznikami do niniejszej uchway i jej integralnymi czciami s: 1) Rysunek planu (w skali 1:2000) stanowicy zacznik nr 1 do niniejszej uchway; 2) Stwierdzenie zgodnoci miejscowego planu z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinw stanowice zacznik nr 2 do niniejszej uchway; 3) Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowice zacznik nr 3 do niniejszej uchway; 4) Rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowice zacznik nr 4 do niniejszej uchway. 5. Zakres rysunku planu obejmuje nastpujce elementy bdce ilustracj obowizujcych ustale planu: 1) granice obszaru objtego planem, 2) linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania, 3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 4) granice terenu zamknitego (kolejowego), 5) granice strefy ochronnej terenu zamknitego, 6) granice stref ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych (stanowiska archeologiczne),

7) symbole cyfrowe i literowe funkcji (przeznaczenia) terenw, 8) oznaczenia odlegoci w zagospodarowaniu terenw (w zakresie okrelonym w uchwale). 6. Zakres rysunku planu obejmuje nastpujce elementy informacyjne wynikajce z przepisw odrbnych: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) granice Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOChK), granice zasigu oddziaywania transportu kolejowego, granice zasigu oddziaywania ponadlokalnej elektroenergetycznej infrastruktury technicznej (orientacyjne) korytarz elektroenergetyczny, granica strefy zewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie, granica strefy wewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie, orientacyjna lokalizacja istniejcych otworw rozpoznawczych studziennych ujcia wody Kanie, orientacyjna lokalizacja istniejcych otworw rozpoznawczych i obserwacyjnych ujcia wody Kanie, granice obszaru bezporedniego zagroenia powodzi, rowy melioracyjne i cieki wodne w ewidencji WZMiUW w Warszawie,

10) rowy melioracyjne pozostae, 11) tereny zdrenowane, 12) wskazane gwne cigi pieszo-rowerowe. Ustalenia planu Przepisy (ustalenia) oglne dotyczce caego obszaru objtego planem 2. Przepisy oglne dotyczce stosowanych w planie poj. 1. Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) uchwale naley przez to rozumie niniejsz uchwa Rady Miejskiej w Brwinowie, o ile z treci przepisu odrbnego nie wynika inaczej, ustawie naley przez to rozumie aktualne przepisy ustawowe dotyczce planowania przestrzennego w gminie, o ile z treci przepisu odrbnego nie wynika inaczej, obszarze naley przez to rozumie obszar objty planem w granicach, o ktrych mowa w par. 1 ust. 3 uchway, przepisach odrbnych naley przez to rozumie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi dotyczcymi obszaru objtego planem, terenie naley przez to rozumie cz obszaru objtego planem o okrelonym przeznaczeniu, oznaczonego symbolami cyfrowymi i literowymi, wydzielonego liniami rozgraniczajcymi, przeznaczeniu podstawowym naley przez to rozumie okrelony w planie rodzaj przeznaczenia, ktre powinno przewaa na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajcymi, przeznaczeniu dopuszczonym naley przez to rozumie inne przeznaczenie, ktre uzupenia przeznaczenie podstawowe lub towarzyszy mu oraz nie jest kolizyjne z przeznaczeniem podstawowym w sposb uniemoliwiajcy realizacj przeznaczenia podstawowego, liniach rozgraniczajcych naley przez to rozumie linie oddzielajce tereny o rnym przeznaczeniu (funkcjach) lub zasadach zagospodarowania, wskazaniach naley przez to rozumie ustalenia niniejszego planu dotyczce warunkw zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajce z istniejcych uwarunkowa i majce charakter warunkowych dopuszcze lub wytycznych do uwzgldnienia (w miar moliwoci) przy realizacji zagospodarowania terenu,

8) 9)

10) dostpnoci komunikacyjnej naley przez to rozumie bezporedni dostp z nieruchomoci do drogi (ulicy) publicznej lub te dostp do drogi publicznej poprzez drog (ulic) wewntrzn lub dojazd tj. wydzielon z terenu dziak, ktra na zasadach okrelonych w przepisach odrbnych peni funkcj wewntrznej niepublicznej drogi dojazdowej dla pozostaych dziaek do niej przylegajcych;

w sytuacjach braku technicznej moliwoci realizacji ww. drg dopuszcza si ustanowienie suebnoci dojcia i dojazdu do danej nieruchomoci na dziakach ssiednich w trybie odrbnych przepisw, 11) terenie zainwestowanym naley przez to rozumie dziak lub teren z istniejc zabudow, ktra nie jest samowol budowlan w myl stosownych przepisw Prawa Budowlanego, 12) obudowie biologicznej wd naley przez to rozumie rolinno len (gow i olszow), zadrzewienia, zarola i rolinno trawiast zgodn z lokalnymi warunkami siedliskowymi zbiorowiska rolinnego, towarzyszc ciekom i zbiornikom wodnym, 13) nieuciliwych przedsiwziciach (np. inwestycjach, obiektach i urzdzeniach, w szczeglnoci usugowych lub produkcyjno-usugowych) naley przez to rozumie przedsiwzicia (z wyczeniem urzdze infrastruktury, w tym sieci, instalacji i urzdze infrastruktury technicznej oraz drg, ulic, obiektw inynierskich, gospodarki wodnej, zaopatrzenia w wod, obsugi komunalnej, obiektw transportu koowego oraz kolejowego), ktre nie s zaliczane do mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko w rozumieniu przepisw odrbnych co do ktrych sporzdzenie stosownego raportu oddziaywania na rodowisko jest obowizkowo wymagane; lub te s do nich zaliczane, ale speniaj wszelkie wymogi ochrony rodowiska, eliminacji zagroe dla ycia lub zdrowia ludzi oraz wymogi higieniczno sanitarne okrelone przez przepisy odrbne; przedsiwzicia te winny zachowywa przepisy odrbne dotyczce ochrony przyrody (w szczeglnoci dotyczce WOChK), nie mog poza tym powodowa oddziaywania przekraczajcego obowizujce normy, w tym: dopuszczalnego poziomu haasu, wibracji, zakce elektrycznych, promieniowania oraz powodowa zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody w sposb przekraczajcy obowizujce normy i zasady okrelone w przepisach odrbnych, poza teren, do ktrego podmiot realizujcy przedsiwzicie posiada tytu prawny. Przez uciliwe naley rozumie przedsiwzicia nie speniajce powyszych warunkw. 2. Pozostae pojcia i okrelenia uyte w planie naley rozumie zgodnie z odnoszcymi si do nich obowizujcymi przepisami prawa. 3. Przepisy oglne dotyczce przeznaczenia (funkcji) poszczeglnych terenw objtych planem. 1. Tereny rolne z przewag trwaych uytkw zielonych (oznaczone symbolem "RZ") przeznaczone do zagospodarowania rolniczego w postaci, przede wszystkim, k, pastwisk wraz z drogami wewntrznymi oraz upraw polowych i zadrzewie. Tereny te w czci przylegajcej do rzeki Zimna Woda speniaj rol lokalnych i ponadlokalnych korytarzy ekologicznych w rozumieniu przepisw o ochronie przyrody. Dopuszcza si lokalizacj urzdze, sieci i instalacji infrastruktury technicznej, drg wewntrznych stanowicych dojazdy do terenw rolnych i dopuszczonych planem urzdze infrastruktury technicznej, urzdze gospodarki wodnej (w szczeglnoci staww i innych obiektw maej retencji wodnej), cieek pieszo-rowerowych i szlakw turystycznych realizowanych w sposb zgodny z przepisami odrbnymi i z zachowaniem wymogw ochrony przyrody i ochrony rodowiska. Tereny rolne z przewag trwaych uytkw zielonych z dopuszczeniem urzdze zaopatrzenia w wod (oznaczone symbolem "RZw ) przeznaczone do zagospodarowania rolniczego w postaci k, pastwisk oraz obudowy biologicznej wd wraz z drogami wewntrznymi. Tereny te speniaj rol lokalnych i ponadlokalnych korytarzy ekologicznych w rozumieniu przepisw o ochronie przyrody. Dopuszcza si w tych terenach lokalizacj urzdze, instalacji i sieci infrastruktury technicznej, w szczeglnoci dotyczcych zaopatrzenia w wod, drg wewntrznych stanowicych dojazdy do terenw rolnych i dopuszczonych planem urzdze infrastruktury technicznej; dopuszcza si urzdzenia gospodarki wodnej realizowane w sposb zgodny z innymi ustaleniami planu oraz przepisami odrbnymi i z zachowaniem wymogw ochrony przyrody i ochrony rodowiska. Tereny rolne oznaczone symbolem R przeznaczone do zagospodarowania rolniczego. S to grunty rolne w rozumieniu przepisw odrbnych, w tym tereny upraw polowych i plantacji, drogi wewntrzne stanowice dojazdy do terenw rolnych, tereny pod budynkami wchodzcymi w skad zabudowy gospodarstw rolnych, w tym tereny zabudowy zagrodowej rodzinnych gospodarstw rolnych (chyba e w ustaleniach szczegowych zawarto zakaz zabudowy), tereny pod urzdzeniami melioracji wodnych, stawy, tereny zrekultywowane dla potrzeb upraw polowych. Tereny wd powierzchniowych (oznaczone symbolem WS) wd otwartych przeznaczone do uytkowania zgodnie z zasadami gospodarki wodnej, tj. naturalnych i uregulowanych rzek i ciekw wodnych oraz obiektw gospodarki wodnej wraz z biologiczn obudow wd oraz obiektami inynierskimi.

2.

3.

4.

5.

Tereny rolne z przewag trwaych uytkw zielonych z dopuszczeniem obiektw maej retencji wodnej (oznaczone symbolem "RZws") przeznaczone do zagospodarowania w postaci k, pastwisk wraz z drogami wewntrznymi oraz realizacji obiektw maej retencji wodnej. Dopuszcza si lokalizacj urzdze, instalacji i sieci infrastruktury technicznej, urzdze gospodarki wodnej i obiektw maej retencji wodnej oraz drg wewntrznych stanowicych dojazdy do terenw rolnych i dopuszczonych planem urzdze infrastruktury technicznej z zachowaniem wymogw ochrony przyrody i ochrony rodowiska. Tereny obsugi komunalnej (w tym gospodarki ciekowej) wraz z towarzyszc zieleni izolacyjn (oznaczone symbolem "KZI") przeznaczone do realizacji obiektw i urzdze w zakresie obsugi komunalnej (w szczeglnoci gospodarki ciekowej) wraz z zieleni urzdzon speniajc rol izolacyjn. W terenach tych dopuszcza si realizacj urzdze, sieci i instalacji infrastruktury technicznej, drg wewntrznych w sposb zgodny z przepisami odrbnymi. Tereny usug (oznaczone symbolem "U") przeznaczone do uytkowania istniejcych obiektw usug, usugowo-produkcyjnych i skadowych wraz z ustalonym planem dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy oraz realizacji nowych usug niematerialnych (tj. nie zwizanych z produkcj lub wymian dbr materialnych) oraz usug materialnych (tj. zwizanych z produkcj lub wymian dbr materialnych), obiektw usugowo-produkcyjnych, obsugi komunalnej oraz obsugi rolnictwa wraz z niezbdnymi dla ich funkcjonowania urzdzeniami i obiektami o funkcji socjalnej, gospodarczej i technicznej, miejscami postoju pojazdw, dojciami pieszymi oraz zieleni towarzyszc. W terenach tych dopuszcza si realizacj drg wewntrznych, urzdze, sieci i instalacji infrastruktury technicznej w sposb zgodny z przepisami odrbnymi. Tereny usug nieuciliwych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej zostay oznaczone symbolem Um. Tereny produkcyjno usugowe (oznaczone symbolem "PU") przeznaczone do uytkowania istniejcych oraz realizacji nowych obiektw i zagospodarowania terenw na cele produkcyjne, produkcyjnousugowe, skadowe oraz obsugi transportu a take obsugi rolnictwa wraz z niezbdnymi urzdzeniami infrastruktury, obiektami administracyjnymi i socjalnymi, dojciami pieszymi i dojazdami wewntrznymi, miejscami postoju pojazdw, zieleni izolacyjn oraz innymi obiektami czynnej ochrony przed uciliwociami. W terenach tych dopuszcza si realizacj urzdze, sieci i instalacji infrastruktury technicznej w sposb zgodny z przepisami odrbnymi. Tereny zabudowy niskiej jednorodzinnej mieszkaniowo-usugowej oznaczone symbolem "MNu" przeznaczone do realizacji zabudowy mieszkaniowej jedno- lub dwurodzinnej oraz mieszkaniowousugowej tj. mieszkaniowej jedno- lub dwurodzinnej niskiej (w rozumieniu przepisw odrbnych), z dopuszczeniem usug nieuciliwych wraz z niezbdnymi budynkami garaowymi, garaowogospodarczymi, dojazdami oraz drogami wewntrznymi, dojciami jak rwnie zieleni towarzyszc. W terenach tych dopuszcza si realizacj urzdze, sieci i instalacji infrastruktury technicznej, drg wewntrznych w sposb zgodny z przepisami odrbnymi.

6.

7.

8.

9.

10. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej i usug nieuciliwych (oznaczone symbolem "Mu) przeznaczone do uytkowania istniejcej i realizacji nowej zabudowy wielorodzinnej niskiej (w rozumieniu przepisw odrbnych) i usug nieuciliwych oraz adaptacji istniejcej zabudowy jednorodzinnej, wraz z niezbdnymi do funkcjonowania zabudowy budynkami garaowymi, dojazdami oraz dojciami jak rwnie zieleni urzdzon oraz miejscami postojowymi dla pojazdw. W terenach tych dopuszcza si realizacj urzdze, sieci i instalacji infrastruktury technicznej, drg wewntrznych w sposb zgodny z przepisami odrbnymi. 11. Tereny komunikacji przeznaczone do uytkowania istniejcych i realizacji nowych drg (ulic) wraz z towarzyszcymi drogami w obrbie pasa terenu zawartego w liniach rozgraniczajcych wraz z infrastruktur towarzyszc, w tym niezbdnymi obiektami inynierskimi, instalacjami, sieciami i urzdzeniami zwizanymi z komunikacj (ulic), obsug ruchu oraz infrastruktur techniczn i zieleni izolacyjn Tereny drg publicznych zostay oznaczone symbolem KD (stosownie do klas: KDG, KDZ, KDL i KDD). Drogi (ulice) wewntrzne w ramach komunikacji wewntrznej oznaczono symbolem KDW. 12. Tereny komunikacji kolejowej (oznaczone symbolem "KK) przeznaczone do realizacji bocznic kolejowych wraz z infrastruktur towarzyszc, w tym niezbdnymi dla funkcjonowania bocznicy obiektami, sieciami, instalacjami i urzdzeniami zwizanymi ze szlakiem kolejowym oraz infrastruktur techniczn a take drogami wewntrznymi. 13. Tereny lene oznaczone symbolem ZL przeznaczone do uytkowania lenego. S to tereny istniejcych lasw zgodnie z definicj lasu zawart w przepisach odrbnych. 4. Przepisy oglne dotyczce zasad i warunkw zagospodarowania wynikajce z potrzeb ochrony i ksztatowania architektury i adu przestrzennego (w tym parametry ksztatowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu) ochrony rodowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej. 1. Ustala si w caym obszarze objtym planem jako zasad realizacj wszelkich przedsiwzi jako nieuciliwych w rozumieniu planu (par. 2 ust.1 pkt 13 z wyczeniami tam wymienionymi) z zastrzeeniem par. 4 ust. 3. Ustala si ochron istniejcych drzew pomnikw przyrody w sposb okrelony przez stosowne przepisy odrbne. Ustala si w obszarze objtym planem a pooonym w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu (WOChK) zachowanie obowizujcych przepisw odrbnych dotyczcych zagospodarowania obszarw chronionych z uwagi na walory przyrodnicze, w tym stosownego rozporzdzenia wojewody dot. WOChK; za w przypadku uchylenia ww. rozporzdzenia zachowanie przepisw odrbnych dotyczcych obszaru chronionego krajobrazu. Ustala si w obszarze objtym planem a pooonym w WOChK jako zasad, by realizowane przedsiwzicia (z wyczeniem budowy nowych, przebudowy i rozbudowy istniejcych urzdze infrastruktury, w tym: sieci, urzdze i instalacji infrastruktury technicznej, drg i ulic oraz obiektw inynierskich, gospodarki wodnej, zaopatrzenia w wod oraz obsugi komunalnej) nie byy zaliczane do mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko w rozumieniu przepisw odrbnych, w stosunku do ktrych sporzdzenie stosownego raportu oddziaywania na rodowisko jest wymagane. Ustala si dla terenw pooonych w granicach strefy zewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie nastpujce zakazy: 1) wprowadzania nieoczyszczonych ciekw do wd podziemnych, 2) lokalizowania wysypisk komunalnych, przemysowych, 3) lokalizowania cmentarzy. 5. Ustala si dla terenw pooonych w granicach strefy zewntrznej i wewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie przy realizacji wszelkich przedsiwzi, w tym w zagospodarowaniu terenu na cele produkcyjne i skadowe (wraz z rozbudow istniejcych obiektw) nakaz ich realizacji w sposb nie oddziaywujcy negatywnie na stan wd podziemnych. Ustala si dla terenw pooonych w granicach strefy wewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie nastpujce zakazy: 1) wprowadzania nieoczyszczonych ciekw do wd podziemnych i powierzchniowych, 2) rolniczego wykorzystania ciekw, 3) przechowywania i skadowania substancji toksycznych, promieniotwrczych lub ropopochodnych, 4) lokalizowania zakadw przemysowych i ferm chowu zwierzt, 5) lokalizowania wysypisk komunalnych, przemysowych, 6) lokalizowania cmentarzy. 7. Ustala si nakaz ochrony obiektw na stay pobyt ludzi przed oddziaywaniem elektroenergetycznej infrastruktury technicznej w sposb okrelony przez przepisy odrbne, w szczeglnoci poprzez ograniczanie zabudowy obiektami na pobyt ludzi w zasigu oddziaywania ponadlokalnej elektroenergetycznej infrastruktury technicznej (tj. w tzw. korytarzu elektro-energetycznym), przy czym ww. zasig zaznaczony na rysunku planu odpowiednim symbolem naley traktowa jako orientacyjny kada inwestycja oraz realizacja robt w granicach nieruchomoci, w ktrej w zasig wystpuje w zakresie szczegowej lokalizacja inwestycji winna by przed wydaniem pozwolenia na budow lub zgoszenia uzgodniona z zarzdc ponadlokalnej infrastruktury elektroenergetycznej. Ustala si dla zabudowy lokalizowanej w zasigu oddziaywania transportu kolejowego, tj. w odlegoci do 100m od skrajnego toru nakaz zastosowania rodkw ochrony czynnej przed uciliwoci akustyczn tj. podwyszonym poziomem haasu i wibracjami poprzez np. nasadzenia zieleni izolacyjn, zastosowanie otworw okiennych o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej itp. Ustala si zakaz zabudowy budynkami i lokalizacji nowych budowli w strefie ochronnej terenu zamknitego (kolejowego), tj. w odlegoci 10m od granicy tego terenu i 20m od osi skrajnego toru, z dopuszczeniem przebudowy i remontw obiektw istniejcych z zachowaniem przepisw odrbnych dot. ochrony przed uciliwociami. Lokalizacja wszelkich obiektw w tej strefie pod nadzorem zarzdcy obszaru kolejowego w sposb zgodny z przepisami odrbnymi.

2.

3.

4.

6.

8.

9.

Ustala si, do czasu realizacji przeznaczenia ustalonego planem, zachowanie dotychczasowego sposobu uytkowania obiektw i terenw z dopuszczeniem remontw i przebudowy istniejcych obiektw, przy zachowaniu przepisw odrbnych. Dopuszcza si remont, rozbudow, nadbudowy i przebudowy istniejcych budynkw pooonych poza ustalonymi planem nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w sposb zgodny z innymi ustaleniami planu (w tym nie kolidujcy z terenami komunikacji) oraz z zachowaniem przepisw odrbnych. Przy lokalizacji wszelkich obiektw budowlanych (lub rozbudowie lub przebudowie obiektw istniejcych) wzdu drg i ulic o ustalonej planem szerokoci pasa drogowego (ulicznego) w liniach rozgraniczajcych innych ni stan istniejcy (wynikajcy z aktualnego stanu wadania gruntw) naley bra pod uwag szeroko pasa drogowego (ulicznego) ustalon planem.

10. W terenach pooonych w granicach obszaru bezporedniego zagroenia powodzi (oznaczonych odpowiednim symbolem na rysunku planu) pokrywajcych si z granicami obszarw zagroenia powodzi zawartymi w Studium dla potrzeb planw ochrony przeciwpowodziowej Etap II dla rzeki Zimna Woda ustala si nakaz zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej w sposb okrelony przez przepisy odrbne. 11. W terenach oznaczonych symbolem RZ i R dopuszcza si odbudow, prze-budow, rozbudow i nadbudow o nie wicej ni 50% powierzchni uytkowej istniejcych obiektw budowlanych zabudowy zagrodowej w obrbie terenw oznaczonych na dzie uchwalenia planu w ewidencji gruntw symbolem B z zachowaniem innych ustale planu oraz przepisw odrbnych, w szczeglnoci dotyczcych ochrony przeciwpowodziowej. 12. W terenach dopuszczajcych zabudow zagrodow ustala si w ramach tej zabudowy jeden budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojcy na jednej dziace zagrodowej lub przypadajcy na powierzchni terenu odpowiadajc co najmniej minimalnej powierzchni dziaki zagrodowej ustalonej planem, przy zachowaniu innych ustale planu oraz przepisw odrbnych. 13. Plan ustala, by w realizacji zagospodarowania poszczeglnych nieruchomoci nie zmniejsza powierzchni istniejcych zadrzewie, dopuszcza si wycink drzew jedynie pod realizacj zabudowy, urzdze inynierskich i infrastruktury technicznej oraz dojazdw i drg (ulic). Kadorazowa wycinka drzewostanu winna by zrekompensowana nasadzeniami drzew w obrbie powierzchni biologicznie czynnej nieruchomoci lub w terenach ssiednich (w miejscach wskazanych przez wadze gminy), na ktrych dokonano wycinki. 14. Plan ustala, zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony rodowiska, nastpujce rodzaje terenw podlegajcych ochronie akustycznej: 1) Tereny oznaczone symbolem MNu naley traktowa jako tereny przeznaczone pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn, 2) Tereny oznaczone symbolem Mu i Um naley traktowa jako tereny przeznaczone pod zabudow mieszkaniow wielorodzinn, 3) Pozostae tereny nie podlegaj ochronie akustycznej. 15. Ustala si nastpujce zasady realizacji usug w terenach oznaczonych symbolem MNu: 1) usugi winny by realizowane jako wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego (stanowic nie wicej ni 50% jego powierzchni uytkowej) lub wolnostojce, przy zachowaniu wysokoci nie przekraczajcej wysokoci ustalonej planem dla budynkw mieszkalnych jednorodzinnych oraz wskanika powierzchni biologiczne czynnej w powierzchni kadej dziaki ustalonych planem, 2) zakaz realizacji usug o powierzchni sprzeday obiektw handlowych przekraczajcej 600m2. 16. Ustala si nastpujce zasady realizacji usug w terenach oznaczonych symbolem Mu: 1) usugi winny by realizowane jako wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego (stanowic nie wicej ni 50% jego powierzchni uytkowej) lub wolno-stojce przy zachowaniu wysokoci nie przekraczajcej wysokoci ustalonej planem dla budynkw mieszkalnych wielorodzinnych oraz wskanika powierzchni biologiczne czynnej w powierzchni kadej dziaki ustalonych planem, 2) zakaz realizacji usug o powierzchni sprzeday obiektw handlowych przekraczajcej 1000m2. 17. Ustala si nastpujce zasady realizacji zabudowy mieszkaniowej w terenach oznaczonych symbolem Um mieszkania winny by realizowane jako wbudowane w obiekty usug (stanowic nie wicej ni 30% powierzchni uytkowej usug i nie wicej ni 4 w jednym budynku) lub dobudowane do budynku

usug w postaci zabudowy jedno- lub dwurodzinnej, przy zachowaniu wysokoci nie przekraczajcej wysokoci ustalonej planem dla budynkw usug oraz wskanika powierzchni biologiczne czynnej w powierzchni kadej dziaki ustalonych planem. 18. Ustala si w caym obszarze objtym planem zakaz realizacji obiektw o powierzchni sprzeday obiektw handlowych przekraczajcej 2000m2, przy zachowaniu innych ustale planu i przepisw odrbnych. 19. Plan ustala wskazanie, by pomieszczenia oraz obiekty nowo realizowanych usug w obszarze objtym planem a pooonym w obrbie WOChK byy zwizane z mieszkalnictwem lub turystyk np.: usugi spoeczne, usugi handlu, gastronomii, nieuciliwe rzemioso. 20. Ustala si nastpujce wskaniki dotyczce wymogu zachowania minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej w obrbie kadej dziaki, w terenach: 1) MNu 50%, 2) Mu 30%, 3) U i Um 30%, za dla dziaek pooonych w caoci w WOChK 50%, 4) PU 20%, 5) KZI 50%, 6) dla dziaek stanowicych poczenie terenw przeznaczonych pod inwestycje o rnym przeznaczeniu ustala si zachowanie w obrbie caoci kadej tak powstaej nieruchomoci minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej jako redniej arytmie-tycznej tego wskanika dla terenw o rnym przeznaczeniu, 7) dla dziaek stanowicych poczenie terenw przeznaczonych pod inwestycje i ssiednich terenw rolnych (trwaych uytkw zielonych), wd oraz zieleni ustala si zachowanie w obrbie caoci kadej tak powstaej nieruchomoci minimum 70% powierzchni biologicznie czynnej. 8) w pozostaych terenach (z wyczeniem terenw komunikacji), w ktrych dopuszcza si zabudow 80%. 21. Ustala si nastpujce wskaniki dotyczce wymogu zachowania maksymalnego procentu powierzchni zabudowy w obrbie kadej dziaki, w terenach: 1) MNu 30%, 2) Mu 50%, 3) U i Um 50%, za dla dziaek pooonych w caoci w WOChK 30%, 4) PU 50%, 5) KZI 30%, 6) dla dziaek stanowicych poczenie terenw przeznaczonych pod inwestycje o rnym przeznaczeniu ustala si zachowanie w obrbie caoci kadej tak powstaej nieruchomoci maksymalnego procentu powierzchni zabudowy jako redniej arytmetycznej wskanika dla terenw o rnym przeznaczeniu, 7) dla dziaek stanowicych poczenie terenw przeznaczonych pod inwestycje i ssiednich terenw rolnych (trwaych uytkw zielonych), wd oraz zieleni ustala si zachowanie w obrbie caoci kadej tak powstaej nieruchomoci maksimum 25% powierzchni zabudowy. 8) w pozostaych terenach (z wyczeniem terenw komunikacji), w ktrych dopuszcza si zabudow 10%. 22. W terenach oznaczonych symbolem MNu ustala si lokalizacj jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku usugowego oraz jednego budynku garaowo-gospodarczego lub garaowego w obrbie kadej dziaki lub - lokalizacj jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku usugowego oraz jednego budynku garaowogospodarczego lub garaowego przypadajcych na powierzchni terenu odpowiadajc co najmniej minimalnej powierzchni dziaki w terenach MNu ustalonej planem, przy zachowaniu innych ustale planu oraz przepisw odrbnych.

23. W terenach oznaczonych symbolem Mu ustala si lokalizacj jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku usugowego oraz jednego budynku garaowego w obrbie kadej dziaki z zachowaniem innych ustale planu oraz przepisw odrbnych. 24. Ustala si dla zabudowy realizowanej w terenach MNu oraz zabudowy dopuszczonej w terenach RZ i R nakaz nieprzekraczania wysokoci 2 kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze uytkowe), rzdnej gwnej kalenicy dachu nie przekraczajcej wysokoci 10,0m ponad poziom terenu, przy zastosowaniu dachw o spadkach 2845 stopni. 25. Dla terenw zabudowy w terenach MNu dopuszcza si w przypadku szerokoci dziaki mniejszej ni 18,0m lokalizacj budynku w odlegoci od granicy dziaek 3,0m lub 1,5m, przy zachowaniu innych ustale niniejszego planu oraz przepisw odrbnych. 26. Dla terenw MNu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliniaczej lub szeregowej ustala si lokalizacj budynkw (mieszkalnych oraz innych) bezporednio przy granicy dziaek, przy zachowaniu innych ustale planu oraz przepisw odrbnych. 27. Dla terenw MNu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojcej dopuszcza si lokalizacj budynkw garaowo-gospodarczych, i garaowych w granicy dziaki z zachowaniem innych ustale planu i przepisw odrbnych. 28. Ustala si dla zabudowy realizowanej w terenach Mu i Um nakaz nie przekraczania wysokoci rzdnej gwnej kalenicy dachu 12,0m ponad poziom terenu, przy zastosowaniu dachw o spadkach 1245 stopni. 29. Dla zabudowy realizowanej w pozostaych terenach ustala si nakaz nie przekraczania wysokoci 12,0m ponad poziom terenu, przy zastosowaniu dachw o spadkach 5 - 45 stopni, chyba, e inna wysoko obiektw uzasadniona jest wzgldami ochrony rodowiska lub krajobrazu. 30. Nakazuje si stosowanie w zabudowie realizowanej w terenach oznaczonych symbolami: Mu, MNu i Um form architektonicznych zharmonizowanych z krajobrazem, o stonowanej kolorystyce, nawizujcych do historycznie uksztatowanych form lokalnej architektury mieszkaniowej. 31. Nakazuje si stosowanie w zabudowie realizowanej w terenie oznaczonym symbolem U i PU form architektonicznych zharmonizowanych z krajobrazem, o stonowanej kolorystyce. 32. Ustala si, i linie rozgraniczajce tereny drg (ulic) stanowi jednoczenie linie ogrodze nieruchomoci od strony tych drg. Dopuszcza si cofnicie w gb dziaki wjazdw bramowych przy drogach wewntrznych oraz drogach publicznych o nie wicej ni 6,0m. 33. Ustala si zakaz realizacji ogrodze z elementw betonowych z wyjtkiem ogrodze penicych funkcje ekranw akustycznych, oddzielajcych dziaki od terenw transportu kolejowego oraz drg (ulic) klasy Z lub G; dla pozostaych ogrodze ustala si nakaz ich realizacji jako aurowych na co najmniej 2/3 wysokoci liczc od rzdnej grnej krawdzi ogrodzenia. Maksymalna wysoko ogrodze (z wyjtkiem ogrodze stanowicych ekrany akustyczne) 1,8m ponad poziom terenu. W cokoach ogrodze naley przewidzie otwory zapewniajce migracj drobnej fauny. 34. W granicach stref ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych ustala si nakaz, przy wszelkich robotach ziemnych, w tym towarzyszcych realizacji inwestycji, przeprowadzenia ratowniczych wykopaliskowych bada archeologicznych. Zmiana uytkowania terenu i realizacja inwestycji w obrbie strefy ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych wymaga uzyskania stosownego pozwolenia Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw w sposb zgodny z przepisami odrbnymi. 5. Przepisy oglne dotyczce zasad rozbudowy i budowy systemw komunikacji i infrastruktury technicznej. 1. Ustala si minimalny, docelowy zakres i zasady wyposaenia terenw przeznaczonych pod inwestycje w sieci i urzdzenia infrastruktury technicznej w postaci: 1) sieci elektroenergetycznych niskiego i redniego napicia (istniejcych i nowo realizowanych) wraz z ewentualnymi stacjami trafo, realizowanymi w obrbie terenw przeznaczonych pod inwestycje lub w obrbie terenw komunikacji albo w terenach rolnych w miar wzrostu zapotrzebowania na energi; 2) zaopatrzenia w wod dla celw bytowych, dziaalnoci gospodarczej oraz przeciw-poarowych z wykorzystaniem uj komunalnych i wasnych (realizowanych w sposb zgodny z przepisami odrbnymi, w tym z zachowaniem ochrony uj wody Kanie patrz par. 4 ust. 4, 5 i 6 niniejszej

uchway) lub z wykorzystaniem istniejcej sieci wodocigowej poprzez jej sukcesywn rozbudow; 3) zaopatrzenie w gaz docelowo sieci gazow redniego cinienia poprzez jej sukcesywn rozbudow (na podstawie stosownych porozumie pomidzy dostawc gazu a odbiorc oraz po spenieniu kryteriw ekonomicznej opacalnoci dostaw gazu) z zachowaniem przepisw odrbnych dotyczcych realizacji i eksploatacji sieci i urzdze gazowych (w szczeglnoci zachowania odlegoci minimalnej 0,5m ogrodze od gazocigu); w przypadku realizacji przyczy gazowych w terenach oznaczonych symbolem MNu oraz istniejcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala si obowizek umieszczenia w ogrodzeniu szafki gazowej otwieranej od strony ulicy, za w pozostaych terenach umieszczenia szafki gazowej w miejscu uzgodnionym z zarzdc sieci gazowej; 4) odprowadzenie ciekw sanitarnych docelowo do kanalizacji sanitarnej a nastpnie do komunalnej oczyszczalni ciekw, za do czasu realizacji sieci kanalizacyjnych do szczelnych urzdze do gromadzenia ciekw z okresowym wywozem taborem asenizacyjnym do zlewni przy najbliszej oczyszczalni ciekw lub w oparciu o lokalne urzdzenia i instalacje unieszkodliwiania ciekw sanitarnych realizowane w sposb zgodny z przepisami odrbnymi i innymi ustaleniami planu, w szczeglnoci z zachowaniem wymogw ochrony uj wody Kanie okrelonych przez przepisy odrbne oraz par. 4 ust. 4, 5 i 6 niniejszej uchway; 5) odprowadzanie wd opadowych z obiektw budowlanych i terenw utwardzonych na wasn dziak, z wykorzystaniem naturalnej chonnoci terenu i z zachowaniem przepisw odrbnych dotyczcych wprowadzania ciekw do rodowiska, w tym ochrony terenw ssiednich i drg przed zalewaniem oraz ochrony gruntu, wd podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem. 2. Dopuszcza si przebudow i rozbudow istniejcych sieci, instalacji i urzdze infrastruktury technicznej oraz realizacj nowych sieci, instalacji i urzdze infrastruktury technicznej w caym obszarze objtym planem w sposb nie kolidujcy z innymi ustaleniami planu oraz zgodny z przepisami odrbnymi. Ustala si, i wszelkie sieci i urzdzenia infrastruktury technicznej winny by wykonane jako szczelne o ile jest to technologicznie uzasadnione. Realizacja zabudowy w terenach, w ktrych znajduj si istniejce urzdzenia melioracyjne winna nastpowa po przebudowie tych urzdze (jeli jest to konieczne dla prawidowej realizacji inwestycji), z zachowaniem istniejcego systemu kolektorw zbiorczych. Przebudowa urzdze melioracyjnych jest moliwa przy zachowaniu ich dronoci i sprawnoci funkcjonowania oraz pod nadzorem waciwego zarzdu melioracji i urzdze wodnych WZMiUW w Warszawie Oddz. w Warszawie Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim. Na etapie projektu zagospodarowania poszczeglnych dziaek nadzorowi WZMiUW Oddz. w Warszawie Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim podlegaj inwestycje w zakresie: zmiany trasy roww i ciekw, poszczeglnych zbiornikw maej retencji wodnej, wznoszenia budowli komunikacyjnych, prowadzenia inwestycji liniowych w terenie zmeliorowanym (tj. zdrenowanym oraz w terenach zainwestowanych w istniejce rowy melioracyjne), odprowadzenia wd deszczowych z terenw pod zabudow produkcyjno-usugow i usugow oraz realizacja i przebudowa drg (ulic) z utwardzon nawierzchni. Realizacja skrzyowania sieci infrastruktury technicznej z istniejcymi urzdzeniami melioracyjnymi a take realizacja inwestycji w zakresie podziemnych i naziemnych sieci i urzdze infrastruktury technicznej w ww. terenach zmeliorowanych pod nadzorem WZMiUW Oddzia w Warszawie Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim i z zachowaniem dronoci i sprawnoci funkcjonowania urzdze, w szczeglnoci systemu urzdze odwadniajcych tereny rolne ssiadujce z obszarem objtym planem. Ustala si gospodark odpadami staymi zgodnie z zasadami utrzymania czystoci i porzdku w gminie, wynikajcymi ze stosownych przepisw gminnych oraz przepisw odrbnych. Ustala si gospodark odpadami niebezpiecznymi zgodne z przepisami odrbnymi. Ustala si obsug telekomunikacyjn obszaru z wykorzystaniem istniejcej sieci telekomunikacji przewodowej (poprzez jej sukcesywn rozbudow w miar potrzeb) i telekomunikacji bezprzewodowej. Ustala si realizacj stacji bazowych telefonii w terenach rolnych nie objtych zakazem zabudowy (jednak z wyczeniem terenw dopuszczonej planem zabudowy zagrodowej) lub w terenach przeznaczonych pod usugi lub obsug komunaln z zastrzeeniem par. 5 ust. 9 planu. Ustala si zakaz realizacji stacji bazowych telefonii w terenach oznaczonych symbolami: MNu, Mu, Um i RZw.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Ustala si zaopatrzenie w ciepo w oparciu o indywidualne, proekologiczne rda ciepa, np. energi elektryczn, gaz (zgodnie ze szczegowymi warunkami zaopatrzenia wydanymi przez podmiot zarzdzajcy sieci energetyczn lub gazow) lub atestowane pod wzgldem ekologicznym technologie spalania paliw staych i pynnych. 11. W przypadkach kolizji planowanego zagospodarowania terenu i zabudowy z istniejcymi sieciami, instalacjami lub urzdzeniami infrastruktury technicznej ustala si zasad przebudowy tych sieci, instalacji lub urzdze na podstawie szczegowych warunkw technicznych wydanych dla kadego przypadku przebudowy przez zarzdc sieci, instalacji lub urzdze (chyba, e przepisy odrbne stanowi inaczej) w sposb zgodny z przepisami odrbnymi. Podczas robt budowlanych zwizanych z realizacj lub modernizacj drg i bocznic kolejowych ustala si zasad zabezpieczenia istniejcych sieci, instalacji i urzdze infrastruktury technicznej oraz melioracji przed uszkodzeniem. 12. Ustala si jako zasad powizanie lokalnych sieci, instalacji i urzdze infrastruktury technicznej z zewntrznym ponadlokalnym ukadem infrastruktury technicznej w przypadkach, gdy jest to niezbdne dla funkcjonowania instalacji (np. dla sieci elektro-energetycznej) w sposb okrelony przepisami odrbnymi, w tym normami branowymi, przy zachowaniu innych ustale planu. 13. Realizacja sieci i urzdze oraz innych obiektw infrastruktury technicznej w powizaniu z sieciami przebiegajcymi w terenie gmin i miejscowoci ssiednich o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione. 14. Plan ustala kierunek zasilania w wod oraz odprowadzania ciekw zgodnie, odpowiednio, z ustalon prawnie koncepcj wodocigowania oraz z koncepcj kanalizacji sanitarnej gminy Brwinw. 15. Ustala si, e ukad komunikacji koowej w obszarze objtym planem tworz drogi publiczne klas technicznych: 1) G projektowana ponadlokalna droga publiczna (tzw. Paszkowiaka) wraz z systemem obsugi komunikacyjnej terenw przylegych, 2) Z fragment istniejcych drg powiatowych nr 3111W oraz nr 3124W, a take innych drg i ulic klasy Z, 3) L drogi (ulice) publiczne klasy L, 4) D pozostae drogi (ulice) publiczne (gminne) istniejce i ustalone planem. 16. Ustala si, e ukad komunikacyjny stanowi sie drg (ulic) publicznych ustalonych planem, ktry uzupenia ukad drg wewntrznych ustalonych oraz dopuszczonych planem oraz niezbdnych drg poarowych realizowanych zgodnie z przepisami odrbnymi w obrbie poszczeglnych terenw. 17. Dla drg (ulic) wewntrznych ustala si stosowanie parametrw jak dla drg publicznych klasy D. Dopuszcza si realizacj drg (ulic) wewntrznych jako cigw pieszo-jezdnych w przypadku, gdy jest to uzasadnione skomplikowanymi warunkami terenowymi lub istniejcym zainwestowaniem. 18. Ustala si powizanie drg (ulic) wewntrznych, cigw pieszo-jezdnych oraz istniejcych dojazdw z zewntrznym ponadlokalnym ukadem komunikacyjnym tj. z drogami wojewdzkimi i krajowymi poprzez system drg publicznych niszej klasy D i L. Poczenie drg publicznych rnych klas poprzez skrzyowania jednopoziomowe (o ile ustalenia szczegowe nie stanowi inaczej) z zachowaniem przepisw odrbnych. 19. Przy rozbudowie istniejcego ukadu komunikacyjnego (drogowego i kolejowego) naley zachowa ustalenia planu oraz przepisy odrbne dotyczce warunkw technicznych jakim winny odpowiada drogi publiczne, drogi poarowe oraz dojcia, dojazdy wewntrzne i cieki rowerowe a take urzdzenia i obiekty kolejowe. 20. Ustala si realizacj nowych drg i ulic a take modernizacj oraz przebudow ulic i drg istniejcych z zachowaniem minimalnych parametrw ustalonych planem, jednak z dopuszczeniem korekty tych parametrw w miejscach wystpowania zagroe bezpieczestwa ruchu koowego (np. uki, rejony skrzyowa drg i zblie do terenw obiektw kolejowych i infrastruktury technicznej), przy zachowaniu przepisw odrbnych oraz w sposb nie naruszajcy interesw osb trzecich i interesu publicznego. 21. Dopuszcza si realizacj drg wewntrznych, dojazdw, doj, cieek rowerowych oraz cigw pieszo-jezdnych w terenach przeznaczonych pod inwestycje przy zachowaniu pozostaych ustale planu i przepisw odrbnych.

22. Ustala si minimalny wskanik miejsc parkingowych, realizowanych w obszarach przeznaczonych pod zabudow minimum 1 stae miejsce postojowe oraz 1 czasowe miejsce postojowe na kad dziak budowlan w terenach oznaczonych symbolem MNu, a w terenach pozostaych nie mniej ni 2 miejsca postojowe na 10 uytkownikw obiektu przeznaczonego na stay lub czasowy pobyt ludzi lub nie mniej ni 2 miejsca postojowe na kade 100m2 powierzchni uytkowej usug. 23. W rejonie zblienia terenw komunikacji koowej i pieszej do terenw kolejowych dopuszcza si realizacj (w miar potrzeb) kadki dla pieszych i rowerzystw (celem bezkolizyjnego pokonania terenw kolejowych) z zachowaniem przepisw odrbnych. Rysunek planu wskazuje informacyjnie (jako jedn z moliwych) lokalizacj takiej kadki. 6. Przepisy oglne dotyczce zasad i warunkw scalania i podziaw nieruchomoci. 1. W terenach oznaczonych symbolem MNu ustala si dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimaln powierzchni nowo tworzonej dziaki w zabudowie wolnostojcej 900m2, bliniaczej 600m2, szeregowej 450m2 przy zachowaniu minimalnej szerokoci frontu dziaki, odpowiednio: 20,0m dla zabudowy wolnostojcej, 13,0m dla zabudowy bliniaczej i 9,0m dla zabudowy szeregowej. W terenach oznaczonych symbolem Mu ustala si dla zabudowy mieszkaniowej minimaln powierzchni nowo tworzonej dziaki w zabudowie wielorodzinnej 1500m2, przy zachowaniu minimalnej szerokoci frontu dziaki 30,0m, za przy podziaach dziaek istniejcej w tych terenach zabudowy jednorodzinnej zachowanie normatyww okrelonych w par. 6. ust. 1. W terenach rolnych, w tym w terenach objtych zakazem zabudowy budynkami, a oznaczonych symbolem: R, RZ, RZw, RZws, ustala si zakaz podziau terenw w celu wydzielenia nowych dziaek budowlanych; dopuszcza si wydzielenie dziaek na potrzeby urzdze i instalacji infrastruktury i zaopatrzenia w wod, dziaek rolnych (o minimalnej powierzchni okrelonej przez przepisy odrbne), drg dojazdowych wewntrznych do nieruchomoci wchodzcych w skad gospodarstw rolnych lub powikszenia nieruchomoci ssiedniej albo regulacji granic pomidzy nieruchomociami ssiednimi. W terenach dopuszczonej planem zabudowy zagrodowej ustala si minimaln powierzchni dziaki 3000m2. W terenach oznaczonych symbolem PU, U i Um ustala si minimaln powierzchni dziaki 2000m2. W terenach oznaczonych symbolem MNu ustala si powierzchni minimaln dziaki budowlanej w zabudowie mieszkaniowo-usugowej i usug 1200m2. W przypadkach uzasadnionych konfiguracj terenu, koniecznoci zachowania odlegoci zabudowy od istniejcych urzdze, sieci lub instalacji infrastruktury technicznej, starodrzewu lub komunikacji dopuszcza si zmniejszenie minimalnej wielkoci dziaki budowlanej o 15% w stosunku do ustale planu zawartych powyej. W przypadku dziaek budowlanych istniejcych na dzie uchwalania planu ustala si zachowanie istniejcych podziaw z dostosowaniem wielkoci i ksztatu dziaek do potrzeb zwizanych z funkcjonowaniem obiektw i urzdze oraz przepisw odrbnych. Kt pooenia granic nowo tworzonych dziaek w stosunku do pasa drogowego (ulicznego) winien wynosi 60900. Plan ustala scalenie i podzia nieruchomoci w miar potrzeb, tj. w celu za-chowania wartoci uytkowych (wynikajcych z przeznaczenia ustalonego lub dopuszczonego planem) wszystkich fragmentw nieruchomoci pozostaych po podziale, zapewnienia dostpnoci komunikacyjnej do dziaek oraz fragmentw terenu powstaych w wyniku podziau. Dopuszcza si (o ile ustalenia szczegowe na poszczeglnych terenw nie stanowi inaczej) wydzielenie dziaek zawierajcych w swoim areale tereny o rnym przeznaczeniu, przy zachowaniu powyszych zasad podziau oraz innych ustale planu, w szczeglnoci zasad i wskanikw zagospodarowania terenw i ich zabudowy zawartych w par. 4 uchway. Minimalna powierzchnia tak wydzielonej dziaki winna stanowi redni arytmetyczn normatywu powierzchniowego dla dziaek poszczeglnych funkcji odpowiednio do ich udziaw w powierzchni nowo wydzielonej dziaki.

2.

3.

4. 5. 6.

7.

8.

9.

10. Podzia terenw zwizany z wydzieleniem dziaek przeznaczonych pod drogi (ulice) publiczne moe nastpi pod warunkiem zachowania minimalnej szerokoci pasw drogowych (o ile ustalenia szczegowe nie stanowi inaczej): 1) 35100m dla drogi ponadlokalnej klasy G, przy czym szerokoci przekraczajce 50m dotycz sytuacji koniecznoci zapewnienia dojazdw lokalnych, 2) 18m dla drg (ulic) klasy Z lub w przypadku zwymiarowania jak na rysunku planu,

3) 10,0m dla drg (ulic) publicznych klasy D lub w przypadku zwymiarowania jak na rysunku planu, 4) 15,0m dla drg publicznych (istniejcych drg powiatowych), klasy L lub w przypadku zwymiarowania jak na rysunku planu), 5) 12,0m dla drg (ulic) publicznych klasy L lub w przypadku zwymiarowania jak na rysunku planu. Przy wydzieleniu terenu pod nowe drogi publiczne, modernizacje i przebudowy istniejcych drg publicznych klasy L i Z naley uwzgldni lokalizacje zatok przystankowych dla autobusw transportu zbiorowego w obszarach dostpnych dla ruchu pieszego. 11. Przy podziale terenw dla celw wydzielenia nowych drg (ulic) wewntrznych oraz dojazdw i cieek rowerowych ustala si minimalne szerokoci terenw komunikacji: 1) 10,0m - dla drg (ulic) dojazdowych wewntrznych odpowiadajcych klasie D ulic publicznych, 2) 6,0m - dla drg (ulic) wewntrznych o charakterze cigw pieszo-jezdnych, 3) 5,0m - dla pozostaych dojazdw gospodarczych, 4) 2,5m - dla cieek pieszo-rowerowych. 12. Przy podziaach terenu przylegego do skrzyowa drg naley uwzgldni narone cicia linii rozgraniczajcych lub wydzielenia o dugoci bokw minimum 5,0m, chyba, e ukad linii rozgraniczajcych zobrazowany na rysunku planu stanowi inaczej lub zmiana powyszych wielkoci wynika z przepisw odrbnych dotyczcych ochrony rodowiska, przyrody lub zabytkw. 13. Przy podziaach terenu przylegego do drg naley uwzgldni ustalenia oglne i szczegowe planu dotyczce szerokoci drg, ich poszerze oraz modernizacji. 7. Przepisy oglne dotyczce zasad ksztatowania przestrzeni publicznej i lokalizacji zabudowy w odniesieniu do ukadu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej. 1. W obszarze objtym planem nie wystpuje przestrze publiczna okrelona w studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy. 2. Ustala si, i zagospodarowanie drg publicznych winno uwzgldnia walory krajobrazowe obszaru. W szczeglnoci ustala si zakaz realizacji reklam o powierzchni wikszej ni 3,0m2. 3. Ustala si nieprzekraczaln lini zabudowy jak na rysunku planu. Dla dopu-szczonej planem zabudowy w terenach oznaczonych symbolem R i RZ ustala si minimalna odlego zabudowy od terenw drg (ulic) publicznych 10,0m od linii rozgraniczajcej drg, z zachowaniem wymogw ochrony przeciwpowodziowej okrelonych przez przepisy odrbne oraz innych ustale planu. 4. Ustala si lokalizacj zabudowy w stosunku do terenu komunikacji wewntrznej (tj. drg lub ulic wewntrznych, cigw pieszo-jezdnych i dojazdw ustalonych lub dopuszczonych planem) w odlegoci minimum 4,0m od granicy dziaek stanowicych ww. tereny komunikacji wewntrznej. 5. Ustala si wymg, przy realizacji zabudowy oraz sieci i urzdze infrastruktury technicznej, zachowania stref ochronnych od istniejcych i projektowanych sieci i urzdze: 1) w zakresie obiektw elektroenergetycznych zachowanie pasa terenu pooonego w zasigu oddziaywania linii energetycznej z zasady jako wolnego od nowej zabudowy obiektami na pobyt ludzi, za wszelkie inwestycje lub skadowanie materiaw dokonywane w zasigu oddziaywania linii elektroenergetycznych jak rwnie roboty budowlane i instalacyjne winny odbywa si w sposb zgodny z przepisami odrbnymi oraz pod nadzorem waciwego zarzdcy sieci i urzdze elektroenergetycznych z zachowaniem ponadto warunkw okrelonych w par. 4 ust. 7 uchway; 2) w zakresie sieci i urzdze gazownictwa zagospodarowania pasa terenu w strefie kontrolowanej okrelanej przepisami odrbnymi dotyczcymi instalacji i urzdze gazownictwa zgodnie z tymi przepisami. W szczeglnoci, dla strefy kontrolowanej ustala si zakaz zabudowy budynkami, realizacji ogrodze oraz trwaych nasadze drzewami. Realizacja innych obiektw wymaga uzgodnienia planowanej inwestycji z podmiotem zarzdzajcym sieci gazow. Przepisy (ustalenia) szczegowe 8. Przepisy (ustalenia) szczegowe dotyczce warunkw zagospodarowania oraz zabudowy w poszczeglnych terenach objtych planem. 1. Dla terenw oznaczonych symbolami: 1a RZ, 1b RZ ustala si:

1) przeznaczenie podstawowe tereny rolne z przewag trwaych uytkw zielonych, zadrzewie wsptworzce ponadlokalny korytarz ekologiczny; tereny pooone w WOChK, czciowo zdrenowane; 2) dojazd istniejcymi dojazdami oraz drogami wewntrznymi stanowicymi dojazdy do terenw rolnych, a take drog oznaczon symbolem 16 KDZ; 3) zakaz nowej zabudowy budynkami z zastrzeeniem par. 8 ust. 1 pkt 4), z wyjtkiem odbudowy, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejcych obiektw w terenach ju zainwestowanych (oznaczonych na mapach ewidencji gruntw symbolem B), z zachowaniem warunkw okrelonych w par. 4 ust. 10 i 11 oraz par. 7 ust. 3 i 4 uchway; 4) Dopuszcza si zabudow zagrodow w terenie oznaczonym symbolem 1aRZ w pasie o szerokoci 100m od linii rozgraniczajcej drogi oznaczonej symbolem 16 KDZ z zachowaniem innych ustale planu i przepisw odrbnych, w szczeglnoci dotyczcych ochrony przeciwpowodziowej. 2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1c RZ ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny rolne z przewag trwaych uytkw zielonych, zadrzewie wsptworzce ponadlokalny korytarz ekologiczny; tereny pooone w WOChK, czciowo zdrenowane i czciowo pooone w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych (patrz par. 4 ust. 34 uchway) oraz czciowo w strefie zewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie; 2) dojazd istniejcymi dojazdami oraz drogami wewntrznymi stanowicymi dojazdy do terenw rolnych, a take drog oznaczon symbolem 16 KDZ; 3) ograniczenie wynikajce ze zlokalizowania korytarza elektroenergetycznego linii wysokiego napicia (patrz par. 4 ust. 7); 4) zakaz nowej zabudowy budynkami, z wyjtkiem odbudowy, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejcych obiektw w terenach ju zainwestowanych (oznaczonych na mapach ewidencji gruntw symbolem B), z zachowaniem warunkw okrelonych w par. 4 ust. 10 i 11 oraz par. 7 ust. 3 i 4 uchway. 3. Dla terenu oznaczonego symbolem 2a RZw ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny rolne z przewag trwaych uytkw zielonych obudowy biologicznej wd i zadrzewie tworzce ponadlokalny korytarz ekologiczny; tereny pooone w WOChK, czciowo w strefie zewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie; tereny zmeliorowane; 2) przeznaczenie dopuszczone - urzdzenia zaopatrzenia w wod (wraz ze strefami ochrony bezporedniej i niezbdnymi urzdzeniami infrastruktury towarzyszcej); 3) dojazd istniejcymi drogami wewntrznymi, a take drog oznaczon symbolem 16 KDZ; 4) ograniczenie wynikajce ze zlokalizowania korytarza elektroenergetycznego linii wysokiego napicia (patrz par. 4 ust. 7); 5) zakaz zabudowy budynkami. 4. Dla terenu oznaczonego symbolem 2b RZw ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny rolne z przewag trwaych uytkw zielonych obudowy biologicznej wd i zadrzewie tworzce ponadlokalny korytarz ekologiczny; tereny pooone w WOChK, czciowo pooone w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych (patrz par. 4 ust. 34 uchway) oraz w strefie wewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie; tereny zmeliorowane; 2) przeznaczenie dopuszczone urzdzenia zaopatrzenia w wod (wraz ze strefami ochrony bezporedniej i niezbdnymi urzdzeniami infrastruktury technicznej); 3) dojazd istniejcymi dojazdami oraz drogami wewntrznymi, a take drog oznaczon symbolem 17 KDZ; 4) ograniczenie wynikajce ze zlokalizowania korytarza elektroenergetycznego linii wysokiego napicia (patrz par. 4 ust. 7); 5) zakaz zabudowy budynkami. 5. Dla terenw oznaczonych symbolami: 3a WS, 3b WS, 3c WS, 3d WS, 3e WS, 3f WS ustala si:

1) przeznaczenie podstawowe tereny wd powierzchniowych wraz z ich obudow biologiczn wsptworzce ponadlokalny korytarz ekologiczny; tereny pooone w WOChK, czciowo pooone w granicach strefy zewntrznej i wewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie oraz czciowo w obrbie korytarza elektroenergetycznego linii wysokiego napicia (patrz par. 4 ust. 7). 6. Dla terenu oznaczonego symbolem 4 U ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny usug pooone w strefie zewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie oraz w WOChK a take w zasigu uciliwego oddziaywania transportu kolejowego oraz w strefie ochronnej terenu zamknitego; 2) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu; 3) dojazd drog oznaczon symbolem 23 KDL. 7. Dla terenw oznaczonych symbolami: 5a RZws, 5c RZws ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny rolne z przewag trwaych uytkw zielonych; tereny pooone czciowo w WOChK, czciowo - w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych (patrz par. 4 ust. 34 uchway), oraz w strefie zewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie; tereny czciowo zmeliorowane; 2) przeznaczenie dopuszczone obiekty maej retencji wodnej o funkcji zwizanej z rolnictwem wraz z ich obudow biologiczn; 3) dojazd istniejcymi dojazdami oraz drogami wewntrznymi; 4) realizacja dopuszczonych planem obiektw maej retencji wodnej z zachowaniem wymogw ochrony ssiednich terenw komunikacji (drg publicznych oraz terenw kolejowych) i terenw MNu w sposb okrelony przez przepisy odrbne; 5) zakaz zabudowy budynkami. 8. Dla terenw oznaczonych symbolami: 5b RZws, 5d RZws, 5 e RZws, 5f RZws ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny rolne z przewag trwaych uytkw zielonych; tereny pooone w WOChK oraz w strefie zewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie; 2) przeznaczenie dopuszczone - obiekty maej retencji wodnej o funkcji zwizanej z rol-nictwem wraz z ich obudow biologiczn; 3) ograniczenie wynikajce ze zlokalizowania korytarza elektroenergetycznego linii wysokiego napicia w terenie 5f RZws (patrz par. 4 ust. 7); 4) realizacja dopuszczonych planem obiektw maej retencji wodnej z zachowaniem wymogw ochrony ssiednich terenw komunikacji (drg publicznych) terenw MNu oraz KZI w sposb okrelony przez przepisy odrbne; 5) dojazd istniejcymi dojazdami oraz drogami wewntrznymi; 6) zakaz zabudowy. 9. Dla terenu oznaczonego symbolem 5g RZws ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny rolne z przewag trwaych uytkw zielonych z dopuszczeniem obiektw maej retencji wodnej wraz z ich obudow biologiczn i zadrzewie; tereny pooone w WOChK oraz w strefie wewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie; tereny zmeliorowane; 2) dojazd istniejcymi dojazdami oraz drogami wewntrznymi; 3) realizacja dopuszczonych planem obiektw maej retencji wodnej z zachowaniem wymogw ochrony ssiednich terenw komunikacji (drg publicznych) w sposb okrelony przez przepisy odrbne; 4) zakaz zabudowy budynkami. 10. Dla terenw oznaczonych symbolami: 6a R , 6b R ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny rolne pooone w granicach WOChK; 2) dojazd drog oznaczon symbolem 16 KDZ oraz istniejcymi lub dopuszczonymi planem drogami wewntrznymi;

3) zakaz nowej zabudowy budynkami z zastrzeeniem par. 8 ust. 10 pkt 4), z wyjtkiem odbudowy, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejcych obiektw w terenach ju zainwestowanych (oznaczonych na mapach ewidencji gruntw symbolem B), z zachowaniem warunkw okrelonych w par. 4 ust. 10 i 11 oraz par. 7 ust. 3 i 4 uchway; 4. Dopuszcza si zabudow zagrodow w pasie o szerokoci 100m od linii rozgraniczajcej drogi oznaczonej symbolem 16 KDZ z zachowaniem innych ustale planu i przepisw odrbnych. 11. Dla terenu oznaczonego symbolem 7 U ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny usug; tereny pooone w WOChK (patrz par. 4 ust. 2 i 3 uchway) oraz w strefie zewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie a take czciowo w zasigu uciliwego oddziaywania transportu kolejowego i czciowo w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych (patrz par. 4 ust. 34 uchway); tereny czciowo zmeliorowane; 2) dojazd drog oznaczon symbolem 23 KDL; 3) istniejce zadrzewienia nie kolidujce z terenami komunikacji lub infrastruktur techniczn do zachowania z dopuszczeniem przebudowy drzewostanu; 4) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu. 12. Dla terenu oznaczonego symbolem 8a MNu ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy niskiej jednorodzinnej mieszkaniowo-usugowej wolnostojcej, bliniaczej lub szeregowej pooone w strefie zewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie oraz czciowo w zasigu uciliwego oddziaywania transportu kolejowego i w obrbie strefy ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych (patrz par. 4 ust. 34 uchway) i czciowo w granicach WOChK; 2) dojazd istniejcymi oraz ustalonymi planem drogami (ulicami) publicznymi: 24 KDD, 25 KDD i 20 KDL oraz drogami wewntrznymi dopuszczonymi planem; 3) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu, a od terenw komunikacji wewntrznej zgodnie z przepisami oglnymi planu ( 7. ust. 4). 13. Dla terenu oznaczonego symbolem 8b MNu ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy niskiej jednorodzinnej mieszkaniowo-usugowej wolnostojcej, bliniaczej lub szeregowej pooone w strefie zewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie oraz czciowo w obrbie strefy ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych (patrz par. 4 ust. 34 uchway); 2) dojazd drog (ulic) publiczn oznaczon symbolem 20 KDL; zakaz zjazdu bezporednio z planowanej drogi ponadlokalne (tzw. Paszkowianki), dopuszcza si dojazdy do dziaek z wykorzystaniem lokalnego lub wewntrznego ukadu komunikacyjnego przylegego do drogi ponadlokalnej tzw. Paszkowianki; 3) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu, a od terenw komunikacji wewntrznej zgodnie z przepisami oglnymi planu ( 7 ust. 4). 14. Dla terenu oznaczonego symbolem 8c MNu ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy niskiej jednorodzinnej mieszkaniowo-usugowej wolnostojcej, bliniaczej lub szeregowej pooone w strefie zewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie; 2) dojazd drog (ulic) publiczn oznaczon symbolem 21 KDL; zakaz zjazdu bezporednio z planowanej drogi ponadlokalne (tzw. Paszkowianki), dopuszcza si dojazdy do dziaek z wykorzystaniem lokalnego lub wewntrznego ukadu komunikacyjnego przylegego do drogi ponadlokalne tzw. Paszkowianki; 3) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu, a od terenw komunikacji wewntrznej zgodnie z przepisami oglnymi planu ( 7 ust. 4). 15. Dla terenu oznaczonego symbolem 9a MNu ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy niskiej jednorodzinnej mieszkaniowo-usugowej wolnostojcej lub bliniaczej pooone w strefie zewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Ka-

nie oraz czciowo w zasigu uciliwego oddziaywania transportu kolejowego oraz czciowo w strefie ochronnej terenu zamknitego; a take czciowo w obrbie strefy ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych (patrz par. 4 ust. 34 uchway); 2) dojazd drog (ulic) publiczn oznaczon symbolem 21 KDL oraz ustalon planem drog (ulic) wewntrzn oznaczon symbolem 27 KDW; 3) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu, a od terenw komunikacji wewntrznej zgodnie z przepisami oglnymi planu ( 7 ust. 4). 16. Dla terenu oznaczonego symbolem 9b MNu ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy niskiej jednorodzinnej mieszkaniowo-usugowej wolnostojcej lub bliniaczej pooone w strefie zewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie; 2) dojazd drog (ulic) publiczn oznaczon symbolem 20 KDL; zakaz zjazdu bez-porednio z planowanej drogi ponadlokalne (tzw. Paszkowianki), dopuszcza si dojazdy do dziaek z wykorzystaniem lokalnego lub wewntrznego ukadu komunikacyjnego przylegego do drogi ponadlokalne tzw. Paszkowianki; 3) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu, a od terenw komunikacji wewntrznej zgodnie z przepisami oglnymi planu ( 7 ust. 4). 17. Dla terenu oznaczonego symbolem 10 Um ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny usug z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jedno- lub dwurodzinnej; obiekty wolnostojce lub w zabudowie bliniaczej lub szeregowej z zachowaniem innych ustale planu; 2) tereny pooone w strefie zewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie a take czciowo w zasigu uciliwego oddziaywania transportu kolejowego i czciowo w strefie ochronnej terenu zamknitego; 3) dojazd drog (ulic) oznaczon symbolem 20 KDL oraz jako uzupenienie istniejcymi oraz dopuszczonymi planem drogami wewntrznymi; zakaz zjazdu bezporednio z planowanej drogi ponadlokalnej (tzw. Paszkowianki), dopuszcza si dojazdy do dziaek z wykorzystaniem lokalnego lub wewntrznego ukadu komunikacyjnego przylegego do drogi ponadlokalnej tzw. Paszkowianki; 4) nieprzekraczalna linia zabudowy dla usug jak na rysunku planu; 5) nieprzekraczalna linia zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jak dla usug, jednak z zachowaniem odlegoci nowej zabudowy mieszkaniowej minimum 75,0m od terenw kolejowych. 18. Dla terenu oznaczonego symbolem 11 Mu ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej oraz usug nieuciliwych i istniejcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej pooone w strefie zewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie; w obrbie terenu znajduje si drzewo pomnik przyrody do ochrony (patrz par. 4 ust. 1); 2) dojazd drog (ulic) publiczn oznaczon symbolem 21 KDL; zakaz zjazdu bezporednio z planowanej drogi ponadlokalne (tzw. Paszkowianki); dopuszcza si dojazdy do dziaek z wykorzystaniem lokalnego lub wewntrznego ukadu komunikacyjnego przylegego do drogi ponadlokalnej, tzw. Paszkowianki; 3) ograniczenie wynikajce ze zlokalizowania korytarza elektroenergetycznego linii wysokiego napicia (patrz par. 4 ust. 7); 4) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu, a od terenw komunikacji wewntrznej zgodnie z przepisami oglnymi planu ( 7 ust. 4); 5) dopuszcza si adaptacj istniejcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tj. remonty, przebudow, rozbudow i nadbudow z zachowaniem przepisw odrbnych i innych ustale planu. 19. Dla terenu oznaczonego symbolem 12a U ustala si:

1) przeznaczenie podstawowe tereny usug; tereny pooone w strefie zewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie; w obrbie terenu znajduj si drzewa pomnik przyrody do ochrony (patrz par.4 ust.1); 2) dojazd drog (ulicami) publicznymi oznaczonymi symbolami 21 KDL i 28 KDD; 3) istniejce zadrzewienia nie kolidujce z terenami komunikacji lub infrastruktur techniczn do zachowania z dopuszczeniem przebudowy drzewostanu; 4) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu. 20. Dla terenw oznaczonych symbolami: 12bU, 12c U, 12d U ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny usug; tereny pooone w strefie zewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie; 2) przeznaczenie dopuszczone w terenie oznaczonym symbolem 12dU usugi obsugi komunalnej, w tym ujcia wody wraz z obiektami towarzyszcymi i infrastruktur techniczn; 3) dojazd drog (ulicami) publicznymi oznaczonymi symbolami 21 KDL i 28 KDD; 4) istniejce zadrzewienia nie kolidujce z terenami komunikacji lub infrastruktur techniczn do zachowania z dopuszczeniem przebudowy drzewostanu; 5) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu. 21. Dla terenu oznaczonego symbolem 13a KZI ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny obsugi komunalnej (istniejca oczyszczalnia ciekw) wraz z zieleni izolacyjn; tereny pooone w strefie zewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie oraz w granicach WOChK; 2) dojazd drog (ulic) oznaczon symbolem 26 KDL; 3) dopuszcza si realizacj nieuciliwych obiektw i urzdze produkcyjnousugowych z zachowaniem minimalnej odlegoci zabudowy od linii rozgraniczajcej terenw komunikacji drg (ulic) publicznych 10,0m. 22. Dla terenu oznaczonego symbolem 13b ZL ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny lene; tereny pooone w strefie zewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie; 2) dojazd drog (ulic) oznaczon symbolem 28 KDD; 3) zakaz nowej zabudowy budynkami, z wyczeniem obiektw zwizanych z gospodark len lub dopuszczon przepisami odrbnymi infrastruktur techniczn, przy zachowaniu innych ustale planu i przepisw odrbnych. 23. Dla terenu oznaczonego symbolem 14 PU ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny produkcyjno-usugowe, produkcyjne i skadowe; tereny pooone czciowo w zasigu uciliwego oddziaywania transportu kolejowego; 2) ograniczenie wynikajce ze zlokalizowania korytarza elektroenergetycznego linii wysokiego napicia (patrz par. 4 ust. 7); 3) dojazd drog (ulic) oznaczon symbolem 22 KDZ oraz dopuszczonymi planem drogami wewntrznymi; 4) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu. 24. Dla terenu oznaczonego symbolem 15 Um ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny usug nieuciliwych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojcej, bliniaczej lub szeregowej; tereny pooone w strefie zewntrznej ochrony poredniej ujcia wody Kanie; 2) dojazd drog (ulic) oznaczon symbolem 20 KDL, istniejcymi dojazdami oraz drogami wewntrznymi ustalonymi lub wskazanymi planem, w tym dojazdem w obrbie terenu 27 KDW. 25. Dla terenu oznaczonego symbolem 16 KDZ ustala si:

1) przeznaczenie podstawowe tereny komunikacji koowej ulica w cigu drogi publicznej klasy Z (w tym poszerzenie fragmentu istniejcej drogi powiatowej nr 3111 W), 2) szeroko w liniach rozgraniczajcych docelowo 18,0 i 25,0m (jak na rysunku planu); dopuszcza si tymczasowo (do czasu modernizacji drogi) zachowanie linii rozgraniczajcych drogi wg stanu istniejcego; 3) minimalna szeroko jezdni 7,0m. 26. Dla terenu oznaczonego symbolem 17 KDZ ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny komunikacji koowej ulica w cigu drogi publicznej klasy Z, tereny czciowo zmeliorowane; 2) w obrbie terenu zlokalizowany jest korytarz elektroenergetyczny linii wysokiego napicia (patrz par. 4 ust. 7); 3) szeroko w liniach rozgraniczajcych: w czci obejmujcej istniejc drog wg obecnych granic terenu drogi, w czci projektowanej jak na rysunku planu; 4) minimalna szeroko jezdni 7,0m. 27. Dla terenu oznaczonego symbolem 18 KDG ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny komunikacji koowej projektowana droga ponadlokalna tzw. Paszkowiaka klasy G wraz z systemem lokalnych drg (ulic) obsugujcych istniejce tereny zainwestowane oraz z systemem dojazdw i doj pieszych do terenw przylegych; tereny czciowo zmeliorowane; 2) szerokoci drogi w liniach rozgraniczajcych 35m, za w terenach, gdzie wystpuje konieczno przebudowy istniejcego lokalnego ukadu komunikacyjnego jak na rysunku planu. 28. Dla terenu oznaczonego symbolem 19 KK ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny komunikacji kolejowej bocznic kolejowych wraz z towarzyszcymi drogami, obiektami, urzdzeniami, sieciami i instalacjami infrastruktury technicznej; 2) w obrbie terenu zlokalizowany jest korytarz elektroenergetyczny linii wysokiego napicia (patrz par. 4 ust. 7); 3) szeroko w liniach rozgraniczajcych docelowo jak na rysunku planu; 4) minimalna szeroko jezdni drg 6,0m. 29. Dla terenu oznaczonego symbolem 20 KDL ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny komunikacji koowej ulica w cigu drogi publicznej klasy L (fragment istniejcej drogi powiatowej nr 3124 W); 2) powizanie z ukadem komunikacyjnym projektowanej drogi ponadlokalnej Paszkowianki w sposb zgodny z przepisami odrbnymi; 3) szeroko w istniejcych liniach rozgraniczajcych 12,0 m, za w dolinie rzeki Zimna Woda (wzdu terenw oznaczonych symbolami: 5a RZws i 5c RZws) jak na rysunku planu; 4) minimalna szeroko jezdni 6,0m. 30. Dla terenu oznaczonego symbolem 21 KDL ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny komunikacji koowej ulica w cigu drogi publicznej klasy L (fragment istniejcej drogi powiatowej nr 3124 W), 2) powizanie z ukadem komunikacyjnym projektowanej drogi ponadlokalnej Paszkowianki w sposb zgodny z przepisami odrbnymi; 3) szeroko w istniejcych liniach rozgraniczajcych 12,0m (w czci o przebiegu rwnolenikowym) i 15,0m (w czci o przebiegu poudnikowym); 4) minimalna szeroko jezdni 6,0m. 31. Dla terenu oznaczonego symbolem 22 KDZ ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny komunikacji koowej poszerzenie istniejcej ulicy, w celu osignicia parametrw klasy Z;

2) w obrbie terenu zlokalizowany jest korytarz elektroenergetyczny linii wysokiego napicia (patrz par. 4 ust. 7); 3) szeroko poszerzenia w liniach rozgraniczajcych 16,0m; 4) minimalna szeroko jezdni 7,0m. 32. Dla terenu oznaczonego symbolem 23 KDL ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny komunikacji koowej droga publiczna klasy L wraz z pasem zieleni izolacyjnej, w tym poszerzenie istniejcej drogi, pooone czciowo w obrbie strefy ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych (patrz par. 4 ust. 33 uchway) oraz czciowo w strefie ochronnej terenu zamknitego; 2) w obrbie terenu zlokalizowany jest korytarz elektroenergetyczny linii wysokiego napicia (patrz par. 4 ust. 7); 3) szeroko w liniach rozgraniczajcych 20,0m, za na odcinku przylegym do terenw kolejowych 23,0m; 4) minimalna szeroko jezdni 6,0m. 33. Dla terenu oznaczonego symbolem 24 KDD ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny komunikacji koowej ulica w cigu drogi; 2) publicznej klasy D (fragment istniejcej drogi gminnej); pooony czciowo w strefie ochronnej terenu zamknitego; 3) szeroko w istniejcych liniach rozgraniczajcych 12,0m (jak na rysunku planu); 4) minimalna szeroko jezdni 5,0m. 34. Dla terenu oznaczonego symbolem 25 KDD ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny komunikacji koowej ulica w cigu drogi publicznej klasy D (fragment projektowanej drogi gminnej stanowicej przebudow istniejcej drogi dojazdowej) wraz z placem do zawracania pooony czciowo w strefie ochronnej terenu zamknitego; 2) szeroko ulicy w liniach rozgraniczajcych 10,0m (jak na rysunku planu); 3) minimalna szeroko jezdni 5,0m. 35. Dla terenu oznaczonego symbolem 26 KDL ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny komunikacji koowej droga (ulica) publiczna klasy L, teren czciowo zmeliorowany; 2) powizanie z ukadem komunikacyjnym projektowanej drogi ponadlokalnej Paszkowianki w sposb zgodny z przepisami odrbnymi; 3) szeroko w liniach rozgraniczajcych 12,0m; 4) minimalna szeroko jezdni 5,0m. 36. Dla terenu oznaczonego symbolem 27 KDW ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny komunikacji koowej droga (ulica) wewntrzna wraz z placem do zawracania; 2) szeroko ulicy w liniach rozgraniczajcych w liniach istniejcego wydzielenia dziaki drogi wewntrznej (jak na rysunku planu); 3) minimalna szeroko jezdni 5,0m, dopuszcza si realizacj jako cig pieszo-jezdny. 37. Dla terenu oznaczonego symbolem 28 KDD ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny komunikacji koowej droga (ulica) dojazdowa; 2) szeroko ulicy w liniach rozgraniczajcych 8,0m (jak na rysunku planu); 3) minimalna szeroko jezdni 5,0m. 38. Dla terenu oznaczonego symbolem 29 KK ustala si:

1) przeznaczenie podstawowe tereny komunikacji kolejowej bocznica kolejowa wraz z infrastruktur towarzyszc, tereny pooone czciowo w zasigu oddziaywania linii energetycznej wysokiego napicia; 2) w obrbie terenu zlokalizowany jest korytarz elektroenergetyczny linii wysokiego napicia (patrz par. 4 ust. 7); 3) zakaz zabudowy obiektami nie zwizanymi z obsug transportu lub infrastruktur techniczn. 39. Dla terenu oznaczonego symbolem 30 KDL ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny komunikacji koowej droga publiczna klasy L wraz z pasem zieleni izolacyjnej; 2) szeroko w liniach rozgraniczajcych pasa drogi i pasa zieleni cznie jak na rysunku planu; 3) minimalna szeroko jezdni 6,0m. 40. Dla terenu oznaczonego symbolem 31 KDL ustala si: 1) przeznaczenie podstawowe tereny komunikacji koowej droga publiczna klasy L wraz z pasem zieleni izolacyjnej; 2) w obrbie terenu zlokalizowany jest korytarz elektroenergetyczny linii wysokiego napicia (patrz par. 4 ust. 7); 3) szeroko w liniach rozgraniczajcych wraz z zieleni izolacyjn jak na rysunku planu; szeroko drogi w linii wydzielenia 20,0m, jak drogi w terenie ssiednim; 4) minimalna szeroko jezdni 6,0m. Przepisy kocowe 9. Ustala si, i przy prowadzeniu postpowania w toku realizacji planu oraz przy wydawaniu wszelkich decyzji administracyjnych, postanowie itp., w ktrych plan jest brany pod uwag, naley posugiwa ustaleniami szczegowymi oraz oglnymi planu, przy uwzgldnieniu pooenia obiektu (nieruchomoci) wobec obiektw i terenw chronionych, a take oddziaywa wynikajcych z istniejcego i planowanego zainwestowania nieruchomoci i jej otoczenia. 10. Ustala si stawk procentow suc naliczeniu opaty z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci spowodowanego uchwaleniem planu dla wszystkich terenw 15%. 11. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Urzdu Gminy Brwinw. 12. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Miejskiej w Brwinowie: Krzysztof Falkowski

Zacznik nr 2 do uchway nr LVIII/520/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 lutego 2010r. Stwierdzenie zgodnoci zmiany miejscowego planu z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinw Stwierdza si zgodno miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Brwinw cz obejmujca jednostk administracyjn miejscowo Parzniew (z wyczeniem terenw objtych uchwaami Rady Miejskiej w Brwinowie: nr 408-III z dnia 30 sierpnia 2002r., nr 31-IV z dnia 7 lute-

go 2003r. oraz nr XXXIII/333/2004 z 29 listopada 2004r. oraz nr XXIII/193/2008 z 18 marca 2008r.) z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Brwinw. Plan realizuje zawarte w studium kierunki rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy oraz zasig terenw ukierunkowanych na rozwj poszczeglnych funkcji w obrbie miejscowoci Parzniew. Plan uwzgldnia generaln zasad rozwoju zrwnowaonego.

Zacznik nr 3 do uchway nr LVIII/520/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 lutego 2010r. Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Brwinw obejmujca miejscowo Parzniew (z wyczeniem terenw objtych uchwaami Rady Miejskiej w Brwinowie: nr 408-III z dnia 30 sierpnia 2002r., nr 31-IV z dnia 7 lutego 2003r. oraz nr XXXIII/333/2004 z 29 listopada 2004r. oraz nr XXIII/193/2008 z 18 marca 2008r.) zosta wyoony do publicznego wgldu wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko w Urzdzie Gminy Brwinw: 1. Pierwsze wyoenie - w dniach 6 padziernika 2008r. 5 listopada 2008r. W dniu 29 padziernika 2008r. odbya si dyskusja publiczna nad przyjtymi w projekcie planu rozwizaniami; 2. Drugie wyoenie w dniach 20 lipca 2009r. 17 sierpnia 2009r. W dniu 5 sierpnia 2009r. odbya si dyskusja publiczna nad przyjtymi w projekcie planu rozwizaniami. Rada Miejska w Brwinowie, po zapoznaniu si z przedoon przez Burmistrza Gminy Brwinw list nieuwzgldnionych uwag wraz ze stanowiskiem Burmistrza (kolumny nr 1-3 poniszej tabeli), rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu w sposb zawarty w kolumnie 4 poniszej tabeli, stwierdzajc co nastpuje:
1 lp. 2 Wnoszcy uwag (imi i nazwisko, l.dz. wpywu do UG Brwinw, oznaczenie nieruchomoci, ktrej dotyczy, meritum pisma) 3 Stanowisko Burmistrza Gminy Brwinw w kwestii rozpatrzenia uwag do projektu planu 4 Rozstrzygnicie Rady Miejskiej w Brwinowie

Uwagi nieuwzgldnione w projekcie planu 1. Mieszkacy ulicy Przytorowej w Parzniewie l.dz.11475 z 21.11.2008r. dot. nie oznaczono nr dziaek Wnioskuj o uwzgldnienie w planie moliwoci budowy przepraw przez rzek Zimna Woda do poszczeglnych posesji. Uwaga nieuwzgldniona

Uzasadnienie Obszary pooone bezporednio przy Uwaga nieuwzgldniona rzece Zimna Woda znajduj si w terenach bezporedniego zagroenia powodzi, w ktrych zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229) obowizuje zakaz wznoszenia obiektw budowlanych oraz zmiany uksztatowania terenu, ktre mogyby utrudni ochron przed powodzi. Std wnioskowana realizacja przepraw (mostkw) na kad dziak, jako robt prowadzcych do sztucznego ograniczania koryta rzeki, utrudniaby ochron przed powodzi, a tym samym byaby niezgodna z prawem. Linia zabudowy i teren przeznaczony na cele inwestycyjne zgodny jest ze studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarow. przestrzennym, plan miejscowy sporzdza si zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrbnymi. Ustalona w projekcie planu linia zabudowy zapewnia konieczn ochron przed powodzi (przepisy Prawa wodnego), a take naleyt retencj w obrbie trwaych uytkw zielonych i ochron gleb przed zmian przeznaczenia na cele nierolnicze (ustawa o ochronie gruntw rolnych i lenych). Projekt planu ustala dla dz. nr ew. 134 i 135 przeznaczenie zabudowy niskiej jednorodz. mieszkaniowo usugowej, a wic wprowadza w tym terenie moliwo realizacji usug Uwaga nieuwzgldniona

2.

Mieszkacy ulicy Przytorowej w Parzniewie l.dz.11477 z 21.11.1008r. dot. nie oznaczono nr dziaek Wnioskuj o zmniejszenie linii zabudowy do 50,0m od rzeki.

Uwaga nieuwzgldniona

3.

TRASBUD Sp. z o.o. l.dz. 11524 z 21.11.2008r. dot. dziaek nr ew. 134 i 135 Wnioskuje o dopisanie funkcji usugowej i miesz-

Uwaga nieuwzgldniona

Uwaga nieuwzgldniona

kaniowej wielorodzinnej.

nieuciliwych. Ustalenie w projekcie planu zabudowy niskiej jednorodzinnej stanowi harmonijn kontynuacj gabarytw i charakteru istniejcego zespou zabudowy wzdu ulicy Gwnej w Parzniewie i jest zgodne z ustaleniami studium oraz zasadami adu przestrzennego. Uwaga nieuwzgldniona Wnioskowane przeznaczenie nie jest Uwaga nieuwzgldniona zgodne ze studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarow. przestrzennego gminy, ktre tereny przylege do rzeki nie przeznacza na cele zabudowy, lecz tereny nieurbanizowane ki. Poza tym obszary pooone bezporednio przy rzece Zimna Woda znajduj si w terenach bezporedniego zagroenia powodzi, w ktrych zgodnie z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229) obowizuje zakaz wznoszenia obiektw budowlanych oraz zmiany uksztatowania terenu, ktre mogyby utrudni ochron przed powodzi. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy sporzdza si zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrbnymi. W zakresie odrolnienia terenu uwaga odrzucona. Pismo to de facto jest wnioskiem do planu, zoonym po terminie. Na dziace nr ew. 4 w Parzniewie, w pasie o szerokoci 100m od drogi oznaczonej symbolem 16 KDZ, dopuszczono zabudow zagrodow dla rolnikw o min. powierzchni dziaki zagrodowej wynoszcej 3000m2 (tj. tak, jak stanowi przepisy odrbne). Powysze wynika z koniecznoci ochrony wysokiej klasy gruntw rolnych na tym terenie a take wymogw ochrony przed powodzi. Uwaga nieuwzgldniona

4.

Zenon Gross l.dz. 11231 z 14.11.2008r. dot. dziaki nr ew. 19 Kwestionuje brak przeznaczenia dziaki pod inwestycje. Wnioskuje, aby dziaka bya moliwa do zabudowy.

5.

Irena Mdrzycka, Beata Budnik i Roman ugowski l.dz. 8132 z 24.08.2009r. dot. dziaki nr ew. 4 Autorzy pisma wnosz o rozwaenie odrolnienia terenu dziaki nr ew. 4, ktry w projekcie planu objty jest zakazem nowej zabudowy budynkami (teren oznaczony symbolem 1aRZ i 6aR).

Uwaga nieuwzgldniona

Pozostae uwagi do projektu planu zoone w terminie okrelonym w ogoszeniu o wyoeniu projektu planu do publicznego wgldu zostay uwzgldnione. Do prognozy oddziaywania na rodowisko nie zgoszono wnioskw i uwag.

Zacznik nr 4 do uchway nr LVIII/520/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 lutego 2010r. Rozstrzygnicie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasad ich finansowania. 1. W zwizku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Brwinw cz obejmujca miejscowo Parzniew (z wyczeniem terenw objtych uchwaami Rady Miejskiej w Brwinowie: nr 408-III z dnia 30 sierpnia 2002r., nr 31-IV z dnia 7 lutego 2003r. oraz nr XXXIII/333/2004 z 29 listopada 2004r. oraz nr XXIII/193/2008 z 18 marca 2008r.) zostan wyznaczone tereny pod zabudow: mieszkaniowo-usugow jednorodzinn i wielorodzinn, zabudow produkcyjnousugow i usugow a take drogi i ulice. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wsplnoty naley do zada wasnych gminy. W zakresie inwestycji dot. infrastruktury technicznej do zada wasnych gminy nale: budowa gminnych drg, ulic, mostw, placw (w tym jezdni i chodnikw), owietlenie ulic; budowa wodocigw i urzdze zaopatrzenia w wod oraz budowa kanalizacji (deszczowej i sanitarnej).

2. W konsekwencji uchwalenia planu miejscowego powstanie konieczno realizacji zada inwestycyjnych (zwizanych z przystosowaniem terenu do zabudowy) w postaci rozbudowy sieci wodocigowych. Sieci

te dziaaj w oparciu o istniejce urzdzenia suce zbiorowemu zaopatrzeniu w wod. Z uwagi jednak na ju istniejce zainwestowanie w tym zakresie, ewentualna rozbudowa sieci bdzie miaa charakter ograniczony. 3. Plan ustala alternatywne rozwizania w zakresie gospodarki ciekowej, wskazujc sieci kanalizacyjne, a take, w zalenoci od warunkw gruntowo-wodnych, realizacj lokalnych, przydomowych oczyszczalni ciekw lub szczelne zbiorniki do gromadzenia nieczystoci pynnych na terenach nieskanalizowanych z okresowym wywozem taborem asenizacyjnym do zlewni przy oczyszczalni ciekw. Przewiduje si take rozbudow w miar potrzeb istniejcej oczyszczalni ciekw w obrbie obszaru objtego planem. 4. Realizacja nowych drg (ulic) w terenach zabudowy a take modernizacja i rozbudowa ukadu komunikacyjnego spowoduje konieczno sukcesywnej realizacji sieci owietlenia ulicznego w porozumieniu z gestorem sieci energetycznej. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej zostay okrelone w par. 5 uchway stanowicej tekst planu. Zasady te dotycz take inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nalecych do zada wasnych gminy. Inwestycje te maj charakter rozbudowy istniejcych systemw infrastrukturalnych obsugujcych gmin Brwinw. Naley uwzgldnia, w miar potrzeb, ich powizanie z systemami ponadlokalnymi oraz systemami infrastruktury technicznej obsugujcymi ssiednie miejscowoci i gminy. 6. Budowa infrastruktury technicznej wymienionej w pkt 2 i 3, jest (lub bdzie) umieszczona w odpowiednich programach (na bieco aktualizowanych), w szczeglnoci w programie i koncepcji wodocigowania i kanalizowania gminy Brwinw. W lad za tym, poszczeglne zadania inwestycyjne dot. infrastruktury technicznej bd sukcesywnie umieszczane w zadaniach rzeczowych budetu gminy na kolejne lata. Finansowanie realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej odbywa si bdzie przy penym lub czciowym udziale rodkw budetu gminy. Podstaw przyjcia tych inwestycji do realizacji oraz okrelenia terminw przystpienia i zakoczenia prac, stanowi bd zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego powizanego z Planem Rozwoju Lokalnego. Uznaje si za wskazane pozyskiwanie zewntrznych rde finansowania ww. zada, w szczeglnoci dla inwestycji proekologicznych, sprzyjajcych ochronie rodowiska i przyrody. Przewodniczcy Rady Miejskiej w Brwinowie: Krzysztof Falkowski