You are on page 1of 23

UCHWAA BUDETOWA NA ROK 2010

GMINY SADOWNE
Nr XXXVI/172/2009
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w zwizku z art.121
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1241) Rada Gminy Sadowne uchwala, co nastpuje:
1.1. Ustala si dochody w cznej kwocie 15 884 500,00z, z tego:
a) biece w kwocie 13 434 500,00z,
b) majtkowe w kwocie 2 450 000,00z,
zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 1, 1a.
2. Ustala si wydatki w cznej kwocie 18 868 581,47z, z tego:
a) biece w kwocie 12 355 338,88z,
b) majtkowe w kwocie 6 513 242,59z,
zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 2 i nr 2a.
3. Ustala si limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.
4. Ustala si wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spjnoci zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.
2.1. Ustala si deficyt w wysokoci 2 984 081,47z. zgodnie z tabel nr 4 sfinansowany przychodami
pochodzcymi z:
a) zacignitych kredytw w kwocie 1 984 081,47z,
b) zacignitych poyczek w kwocie 1 000 000,00z.
2. Ustala si przychody budetu zgodnie z tabel nr 4 w kwocie 3 361 074,47z, z nastpujcych tytuw:
a) zacignitych kredytw w kwocie 2 361 074,47z,
b) zacignitych poyczek w kwocie 1 000 000,00z.
3. Ustala si rozchody budetu w kwocie 376 993,00z zgodnie z tabel nr 4 z nastpujcych tytuw;
a) spaty otrzymanych kredytw i poyczek w kwocie 376 993,00z,
4. Ustala si limity zobowiza do zacignicia na sfinansowanie przejciowego deficytu w kwocie
700 000,00z, w tym z tytuu:
-

zaciganych kredytw 700 000,00z.


5. Ustala si limity zobowiza :

a) na zacignicie kredytw, poyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie okrelonej w 2 ust. 1 lit. a, b,
b) na spat kredytw, poyczek z lat ubiegych w kwocie okrelonej w 2 ust. 3 lit. a.
3. Ustala si rezerw ogln w wysokoci 15 000,00z.
4. Ustala si dotacje udzielone z budetu gminy podmiotom nalecym i nie nalecym do sektora finansw publicznych zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.
5. Ustala si plan przychodw i kosztw oraz dotacj celow dla zakadu budetowego w zakresie
okrelonym w zaczniku nr 4 do niniejszej uchway.

6. Ustala si dochody z tytuu wydania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki na
realizacj zada okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziaania Narkomanii zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej
uchway.
7. Ustala si Plan Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway.
8.1. Ustala si plan wydatkw na przedsiwzicia realizowane w ramach Funduszu soeckiego w podziale na Soectwa zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 3.
9. Upowania si Wjta/Burmistrza do:
1. Zacigania kredytw na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci okrelonej w 2 ust. 4 niniejszej uchway.
2. Zacigania zobowiza:
a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz na zadania wynikajce z kontraktw wojewdzkich do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchway,
b) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i gdy termin zapaty upywa w 2011 roku .
3. Lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy.
10.1. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy.
2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
Przewodniczcy Rady Gminy:
Marek Sobolewski

Tabela nr 1
Dochody budetu gminy na 2010 rok
Dochody biece
Dzia

Rozdzia

rdo dochodw

1
010

01010
0970
01095
0750

600
60016
0970
700

Plan

Rolnictwo i owiectwo

5
253 000,00

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi


Wpywy z rnych dochodw

250 000,00
250 000,00

Pozostaa dziaalno

3 000,00

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek


samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

3 000,00

Transport i czno

2 000,00

Drogi publiczne gminne


Wpywy z rnych dochodw

2 000,00
2 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

60 800,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami


Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci

45 800,00
2 500,00

0690
0750

Wpywy z rnych opat


Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

100,00
35 000,00

0830
0910

Wpywy z usug
Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

70005
0470

70095
0830
0970

8 000,00
200,00

Pozostaa dziaalno

15 000,00

Wpywy z usug
Wpywy z rnych dochodw

10 000,00
5 000,00

750

Administracja publiczna
75011
2010

2350
75023

Urzdy wojewdzkie
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

139 121,00
68 621,00
68 611,00

10,00

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

70 500,00

0690
0830

Wpywy z rnych opat


Wpywy z usug

1 500,00
18 000,00

0840

Wpywy ze sprzeday wyrobw

0970

Wpywy z rnych dochodw


Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa

50 000,00
1 040,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa


Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

1 040,00
1 040,00

751
75101
2010

754
75414
2010

756

0350

300,00

Obrona cywilna

300,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z


zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami

300,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych

75601

1 000,00

2 703 258,00
4 700,00

0910

Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty


podatkowej
Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

0310

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci

0320

Podatek rolny

0330
0500

Podatek leny
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

0910

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat


Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn,
podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb
fizycznych

2 000,00
664 862,00

0310
0320

Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny

321 545,00
141 317,00

0330

Podatek leny

60 000,00

0340
0360

Podatek od rodkw transportowych


Podatek od spadkw i darowizn

40 000,00
10 000,00

0430

Wpywy z opaty targowej

30 000,00

0500
0690

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych


Wpywy z rnych opat

60 000,00
1 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat


Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego
na podstawie ustaw

1 000,00
97 500,00

0410
0480

Wpywy z opaty skarbowej


Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu

25 000,00
70 000,00

0490

Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw

75615

75616

75618

75621
0010
0020
758
75801

4 500,00
200,00
375 633,00

328 133,00
500,00
35 000,00
10 000,00

2 500,00

Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa


Podatek dochodowy od osb fizycznych

1 560 563,00
1 553 063,00

Podatek dochodowy od osb prawnych


Rne rozliczenia

7 500,00
8 122 281,00

Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

4 284 981,00

2920

Subwencje oglne z budetu pastwa


Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin

4 284 981,00
3 726 811,00

2920

Subwencje oglne z budetu pastwa

3 726 811,00

75807

75814

Rne rozliczenia finansowe

10 000,00

0920

Pozostae odsetki
Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin

10 000,00
100 489,00

2920

Subwencje oglne z budetu pastwa

100 489,00

75831
801

Owiata i wychowanie
Przedszkola

80104
0830
852

60 000,00
60 000,00

Wpywy z usug

60 000,00

Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

2 073 700,00
1 879 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z


zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami

1 879 000,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre


wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.

8 700,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z


zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

2 300,00

2030

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

107 000,00
107 000,00

2030

Orodki pomocy spoecznej


Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)

59 000,00
59 000,00

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze


Wpywy z usug

19 000,00
12 000,00

85212
2010

85213

2010

2030
85214

85219

85228
0830

6 400,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z


zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
Pozostaa dziaalno

7 000,00

0690

Wpywy z rnych opat

1 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


Owietlenie ulic, placw i drg

9 000,00
6 000,00

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej


Wpywy z rnych dochodw

3 000,00
3 000,00

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych

3 000,00

85295
900
90015
0960
0970
90020
0400
926
92695
0970

1 000,00

Wpywy z opaty produktowej


Kultura fizyczna i sport

3 000,00
10 000,00

Pozostaa dziaalno

10 000,00

Wpywy z rnych dochodw


razem:

10 000,00
13 434 500,00

Dochody majtkowe
Dzia
1

Rozdzia
2

010

1 300 000,00
1 300 000,00

6208

Dotacje rozwojowe

1 000 000,00

6300

Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu


terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych

300 000,00

Transport i czno

300 000,00

Drogi publiczne gminne


Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych
Gospodarka mieszkaniowa

300 000,00
300 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

100 000,00

Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych


Owiata i wychowanie

100 000,00
150 000,00

Szkoy podstawowe

150 000,00

600
60016
6300

700
70005
0870
80101

Plan
5

Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

01010

801

rdo dochodw
4

100 000,00

6300

921
92109
6208
926
92695
6300

Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu


terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

150 000,00

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

500 000,00

Dotacje rozwojowe
Kultura fizyczna i sport

500 000,00
100 000,00

Pozostaa dziaalno
Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych

100 000,00
100 000,00

razem:
Ogem:

500 000,00

2 450 000,00
15 884 500,00

Tabela nr 1a
Dochody zlecone
Dzia
750

Rozdzia

Administracja publiczna

75011
2010

751
75101
2010

754

Warto
68 611,00

Urzdy wojewdzkie

68 611,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z


zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami

68 611,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz


sdownictwa
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

1 040,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z


zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami

1 040,00

1 040,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

300,00

Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami

300,00
300,00

Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 888 300,00
1 879 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z


zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami

1 879 000,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre


wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.

2 300,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z


zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

2 300,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z


zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom
gmin) ustawami
Razem:

7 000,00

75414
2010

852
85212
2010

85213

85228

7 000,00

1 958 251,00

Wydatki zlecone
Dzia

Rozdzia

750

68 611,00

4010

Urzdy wojewdzkie
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

68 611,00
53 705,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 346,00

4110
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

8 818,00
1 422,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

75011

751

Warto
Administracja publiczna

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

320,00
1 040,00

sdownictwa
75101

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa


Zakup usug pozostaych

4300
754
75414
4210
852

1 040,00
1 040,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

300,00

Obrona cywilna
Zakup materiaw i wyposaenia

300,00
300,00

Pomoc spoeczna

1 888 300,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na


ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 879 000,00

3110

wiadczenia spoeczne

1 812 300,00

4010
4040

Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Dodatkowe wynagrodzenie roczne

37 700,00
2 180,00

4110
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy

18 030,00
978,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4280
4300

Zakup usug zdrowotnych


Zakup usug pozostaych

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410
4440

Podre subowe krajowe


Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

600,00

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

300,00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

1 000,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre


wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.

2 300,00

4130

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne


Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

2 300,00
7 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

85212

85213

85228

986,00
200,00
2 000,00
600,00
200,00
1 926,00

7 000,00

Razem:

1 958 251,00

Plan dochodw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej na 2010 rok
Dzia

Rozdzia

Tre

750
75011
2350

Kwota planowana
na 2010 rok

Planowany dochd
na 2010 rok
(5% kwoty)

Administracja publiczna
Urzdy Wojewdzkie

200,00
200,00

10,00
10,00

Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada


zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego
Ogem

200,00

10,00

200,00

10,00

Tabela nr 2
Wydatki budetu gminy na 2010 rok
Rozdzia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece

z tego:

wydatki
jednostek
budetowych,

z tego:

wynagrodzenia
i skadki od
nich naliczane

010
01010

Wydatki
majtkowe

dotacje na
zadania
biece

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga
dugu

10

11

12

13

14

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;
9

z tego:
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
15

16

17

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

18

Rolnictwo i owiectwo

2 477 000,00

27 000,00

27 000,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 450 000,00

2 450 000,00

2 000 000,00

0,00

Infrastruktura
wodocigowa i
sanitacyjna wsi

2 453 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 450 000,00

2 450 000,00

2 000 000,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

6058

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

jednostek budetowych
01022

4300
01030
2850

020

Zwalczanie chorb
zakanych zwierzt oraz
badania monitoringowe
pozostaoci
chemicznych i
biologicznych w
tkankach zwierzt i
produktach
pochodzenia
zwierzcego

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug
pozostaych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Izby rolnicze

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpaty gmin na rzecz


izb rolniczych w
wysokoci 2%
uzyskanych wpyww z
podatku rolnego

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenictwo

1 000,00

Pozostaa dziaalno

1 000,00

1 000,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przetwrstwo
przemysowe

10 605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

0,00

Rozwj przedsibiorczoci

10 605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

0,00

Dotacje celowe
przekazane do
samorzdu
wojewdztwa na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
realizowane na
podstawie porozumie
(umw) midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego

10 605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 605,00

10 605,00

10 605,00

0,00

02095

150
15011
6639

600

Transport i czno

60014
6300

60016

3 300 327,59

310 550,00

310 550,00

3 550,00

307 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 989 777,59

2 989 777,59

0,00

0,00

Drogi publiczne
powiatowe

239 777,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239 777,59

239 777,59

0,00

0,00

Dotacja celowa na
pomoc finansow
udzielan midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego na
dofinansowanie
wasnych zada
inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych

239 777,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239 777,59

239 777,59

0,00

0,00

Drogi publiczne gminne

3 060 550,00

310 550,00

310 550,00

3 550,00

307 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 750 000,00

2 750 000,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4270

Zakup usug
remontowych

4300

Zakup usug
pozostaych

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

700

Gospodarka
mieszkaniowa

70005

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

50,00

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237 000,00

237 000,00

237 000,00

0,00

237 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 750 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 750 000,00

2 750 000,00

0,00

0,00

106 112,00

94 112,00

93 612,00

19 334,00

74 278,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

56 700,00

44 700,00

44 700,00

2 000,00

42 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

1 700,00

1 700,00

1 700,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

49 412,00

49 412,00

48 912,00

17 334,00

31 578,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 666,00

9 666,00

9 666,00

9 666,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854,00

854,00

854,00

854,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 562,00

1 562,00

1 562,00

1 562,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70095
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4260

252,00

252,00

252,00

252,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup energii

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

578,00

578,00

578,00

0,00

578,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opracowania
geodezyjne i
kartograficzne

33 000,00

33 000,00

33 000,00

0,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug
pozostaych

710
71014

4300
71035
4210
750

33 000,00

33 000,00

33 000,00

0,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cmentarze

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i
wyposaenia

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 833 606,00

1 807 746,00

1 740 746,00

1 355 230,00

385 516,00

0,00

67 000,00

0,00

0,00

0,00

25 860,00

25 860,00

10 860,00

0,00

94 847,00

94 847,00

93 847,00

68 291,00

25 556,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Administracja publiczna

75011

Urzdy wojewdzkie
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

53 705,00

53 705,00

53 705,00

53 705,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

4 346,00

4 346,00

4 346,00

4 346,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

8 818,00

8 818,00

8 818,00

8 818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

1 422,00

1 422,00

1 422,00

1 422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug
zdrowotnych

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

11 500,00

11 500,00

11 500,00

0,00

11 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

4740

4750

75022

700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 156,00

1 156,00

1 156,00

0,00

1 156,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 542,00

102 542,00

41 542,00

30 786,00

10 756,00

0,00

61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rady gmin (miast i


miast na prawach
powiatu)
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

3030

Rne wydatki na rzecz


osb fizycznych

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

24 244,00

24 244,00

24 244,00

24 244,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

1 926,00

1 926,00

1 926,00

1 926,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

3 975,00

3 975,00

3 975,00

3 975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

641,00

641,00

641,00

641,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug
zdrowotnych

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

1 156,00

1 156,00

1 156,00

0,00

1 156,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 597 357,00

1 582 357,00

1 577 357,00

1 254 153,00

323 204,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75023

Urzdy gmin (miast i


miast na prawach
powiatu)
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

962 049,00

962 049,00

962 049,00

962 049,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

66 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

154 228,00

154 228,00

154 228,00

154 228,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

24 876,00

24 876,00

24 876,00

24 876,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

47 000,00

47 000,00

47 000,00

47 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

114 600,00

114 600,00

114 600,00

0,00

114 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug
zdrowotnych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

80 793,00

80 793,00

80 793,00

0,00

80 793,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do


sieci Internet

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4390

Zakup usug
obejmujcych
wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

28 311,00

28 311,00

28 311,00

0,00

28 311,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

13 000,00

13 000,00

13 000,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budetowych

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

Promocja jednostek
samorzdu
terytorialnego

26 000,00

26 000,00

26 000,00

2 000,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4300

Zakup usug
pozostaych

75095

Pozostaa dziaalno

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 860,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 860,00

10 860,00

10 860,00

0,00

2900

Wpaty gmin i
powiatw na rzecz
innych jednostek
samorzdu
terytorialnego oraz
zwizkw gmin lub
zwizkw powiatw na
dofinansowanie zada
biecych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6639

Dotacje celowe
przekazane do
samorzdu
wojewdztwa na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
realizowane na
podstawie porozumie
(umw) midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego

10 860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 860,00

10 860,00

10 860,00

0,00

751

Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sdownictwa

1 040,00

1 040,00

1 040,00

0,00

1 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75101

Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa

1 040,00

1 040,00

1 040,00

0,00

1 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

1 040,00

1 040,00

1 040,00

0,00

1 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192 883,00

162 883,00

132 383,00

32 627,00

99 756,00

0,00

30 500,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

Komendy powiatowe
Policji

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpaty jednostek na
fundusz celowy

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochotnicze strae
poarne

172 583,00

142 583,00

112 083,00

32 627,00

79 456,00

0,00

30 500,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na rzecz


osb fizycznych

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

18 948,00

18 948,00

18 948,00

18 948,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

1 562,00

1 562,00

1 562,00

1 562,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

3 115,00

3 115,00

3 115,00

3 115,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4260

754

Zakup usug
pozostaych
Bezpieczestwo
publiczne i ochrona
przeciwpoarowa

75405
3000
75412

502,00

502,00

502,00

502,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 500,00

8 500,00

8 500,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup energii

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug
zdrowotnych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

8 500,00

8 500,00

8 500,00

0,00

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

1 156,00

1 156,00

1 156,00

0,00

1 156,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

75414
4210

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

Obrona cywilna

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i
wyposaenia

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

756

Dochody od osb
prawnych, od osb
fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75647

Pobr podatkw, opat i


niepodatkowych
nalenoci
budetowych

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100
757
75702

8110

Wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu
publicznego

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw
wartociowych,
kredytw i poyczek
jednostek samorzdu
terytorialnego

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odsetki od
samorzdowych
papierw wartociowych lub zacignitych
przez jednostk
samorzdu

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

terytorialnego kredytw
i poyczek
758

Rne rozliczenia

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75818

Rezerwy oglne i
celowe

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

6 265 877,88

6 085 877,88

5 730 238,88

4 702 695,00

1 027 543,88

73 000,00

282 639,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

Szkoy podstawowe

3 477 100,88

3 332 100,88

3 117 708,88

2 647 097,00

470 611,88

55 000,00

159 392,00

0,00

0,00

0,00

145 000,00

145 000,00

0,00

0,00

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159 392,00

159 392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159 392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4810
801
80101
2540

Dotacja podmiotowa z
budetu dla
niepublicznej jednostki
systemu owiaty

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

2 078 867,00

2 078 867,00

2 078 867,00

2 078 867,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

156 547,00

156 547,00

156 547,00

156 547,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

353 651,00

353 651,00

353 651,00

353 651,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

57 332,00

57 332,00

57 332,00

57 332,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

700,00

700,00

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

215 000,00

215 000,00

215 000,00

0,00

215 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych i ksiek

9 500,00

9 500,00

9 500,00

0,00

9 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug
zdrowotnych

2 600,00

2 600,00

2 600,00

0,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

29 884,88

29 884,88

29 884,88

0,00

29 884,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do


sieci Internet

6 200,00

6 200,00

6 200,00

0,00

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

8 600,00

8 600,00

8 600,00

0,00

8 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

129 127,00

129 127,00

129 127,00

0,00

129 127,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

3 800,00

3 800,00

3 800,00

0,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

6 300,00

6 300,00

6 300,00

0,00

6 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

95 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 000,00

95 000,00

0,00

0,00

6620

Dotacje celowe
przekazane dla powiatu
na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
realizowane na
podstawie porozumie
(umw) midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Oddziay przedszkolne
w szkoach
podstawowych

244 549,00

244 549,00

221 181,00

211 001,00

10 180,00

8 000,00

15 368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2540

Dotacja podmiotowa z
budetu dla
niepublicznej jednostki
systemu owiaty

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

15 368,00

15 368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

167 232,00

167 232,00

167 232,00

167 232,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

11 742,00

11 742,00

11 742,00

11 742,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

27 562,00

27 562,00

27 562,00

27 562,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

80103

80104

Przedszkola

4 465,00

4 465,00

4 465,00

4 465,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 180,00

10 180,00

10 180,00

0,00

10 180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

553 894,00

538 894,00

514 766,00

392 645,00

122 121,00

10 000,00

14 128,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

2540

Dotacja podmiotowa z
budetu dla
niepublicznej jednostki
systemu owiaty

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

14 128,00

14 128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 128,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

294 751,00

294 751,00

294 751,00

294 751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

21 854,00

21 854,00

21 854,00

21 854,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

52 207,00

52 207,00

52 207,00

52 207,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

8 029,00

8 029,00

8 029,00

8 029,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

15 804,00

15 804,00

15 804,00

15 804,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

24 796,00

24 796,00

24 796,00

0,00

24 796,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4220

Zakup rodkw
ywnoci

55 000,00

55 000,00

55 000,00

0,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych i ksiek

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

5 500,00

5 500,00

5 500,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug
zdrowotnych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

4350

Zakup usug dostpu do


sieci Internet

3 525,00

3 525,00

3 525,00

0,00

3 525,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410
4430

Podre subowe
krajowe

252,00

252,00

252,00

0,00

252,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne opaty i skadki

705,00

705,00

705,00

0,00

705,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

21 665,00

21 665,00

21 665,00

0,00

21 665,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

505,00

505,00

505,00

0,00

505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

758,00

758,00

758,00

0,00

758,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

1 515,00

1 515,00

1 515,00

0,00

1 515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

80110

Gimnazja
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4240

Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych i ksiek

4260
4270
4280

Zakup usug
zdrowotnych

4300

Zakup usug
pozostaych

4350

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

1 569 718,00

1 371 222,00

198 496,00

0,00

92 751,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

92 751,00

92 751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 072 416,00

1 072 416,00

1 072 416,00

1 072 416,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 495,00

82 495,00

82 495,00

82 495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

184 737,00

184 737,00

184 737,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 974,00

29 974,00

29 974,00

29 974,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup energii

17 000,00

17 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug
remontowych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug dostpu do


sieci Internet

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

65 196,00

65 196,00

65 196,00

0,00

65 196,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

Dowoenie uczniw do
szk

244 541,00

234 541,00

233 541,00

77 730,00

155 811,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

58 952,00

58 952,00

58 952,00

58 952,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

4 573,00

4 573,00

4 573,00

4 573,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

9 649,00

9 649,00

9 649,00

9 649,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

1 556,00

1 556,00

1 556,00

1 556,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

95 000,00

95 000,00

95 000,00

0,00

95 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

2 311,00

2 311,00

2 311,00

0,00

2 311,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

Doksztacanie i
doskonalenie
nauczycieli

31 571,00

31 571,00

31 571,00

3 000,00

28 571,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80146

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

4300

Zakup usug
pozostaych

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

80195
4440

851

0,00
1 662 469,00

184 737,00

80113

85153

15 000,00
1 672 469,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 571,00

8 571,00

8 571,00

0,00

8 571,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

41 753,00

41 753,00

41 753,00

0,00

41 753,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

41 753,00

41 753,00

41 753,00

0,00

41 753,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochrona zdrowia

70 000,00

70 000,00

70 000,00

33 500,00

36 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zwalczanie narkomanii

13 500,00

13 500,00

13 500,00

3 500,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przeciwdziaanie
alkoholizmowi

56 500,00

56 500,00

56 500,00

30 000,00

26 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

11 500,00

11 500,00

11 500,00

0,00

11 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

7 500,00

7 500,00

7 500,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna

2 510 698,00

2 510 698,00

436 898,00

364 859,00

72 039,00

0,00

2 073 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia rodzinne,
wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz
skadki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 879 000,00

1 879 000,00

66 700,00

58 888,00

7 812,00

0,00

1 812 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110

wiadczenia spoeczne

1 812 300,00

1 812 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 812 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

37 700,00

37 700,00

37 700,00

37 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

2 180,00

2 180,00

2 180,00

2 180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

18 030,00

18 030,00

18 030,00

18 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

978,00

978,00

978,00

978,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

986,00

986,00

986,00

0,00

986,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug
zdrowotnych

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

4700

85154

852
85212

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 926,00

1 926,00

1 926,00

0,00

1 926,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na
ubezpieczenie
zdrowotne opacane za
osoby pobierajace
niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w
zajciach w centrum
integracji spoecznej.

8 700,00

8 700,00

8 700,00

8 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na
ubezpieczenie
zdrowotne

8 700,00

8 700,00

8 700,00

8 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki i pomoc w
naturze oraz skadki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

202 000,00

202 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

172 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110

wiadczenia spoeczne

172 000,00

172 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatki mieszkaniowe

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

259 611,00

259 611,00

258 111,00

240 996,00

17 115,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85213

4130

85214

85215
3110
85219

Orodki pomocy
spoecznej
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

189 778,00

189 778,00

189 778,00

189 778,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

15 080,00

15 080,00

15 080,00

15 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

31 118,00

31 118,00

31 118,00

31 118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

5 020,00

5 020,00

5 020,00

5 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug
zdrowotnych

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

4 815,00

4 815,00

4 815,00

0,00

4 815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw
niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi
opiekucze

59 387,00

59 387,00

59 387,00

56 275,00

3 112,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

33 080,00

33 080,00

33 080,00

33 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

2 735,00

2 735,00

2 735,00

2 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

6 010,00

6 010,00

6 010,00

6 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

4210

85228

970,00

970,00

970,00

970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 480,00

13 480,00

13 480,00

13 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i
wyposaenia

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug
zdrowotnych

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

2 312,00

2 312,00

2 312,00

0,00

2 312,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostaa dziaalno

92 000,00

92 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

78 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110

wiadczenia spoeczne

78 000,00

78 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka
wychowawcza

123 729,00

123 729,00

120 529,00

97 102,00

23 427,00

0,00

3 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wietlice szkolne

123 729,00

123 729,00

120 529,00

97 102,00

23 427,00

0,00

3 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 200,00

3 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854
85401
3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

75 122,00

75 122,00

75 122,00

75 122,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

12 890,00

12 890,00

12 890,00

12 890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

2 090,00

2 090,00

2 090,00

2 090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych i ksiek

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

4 827,00

4 827,00

4 827,00

0,00

4 827,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740

Zakup materiaw
papierniczych do
sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750

Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna
i ochrona rodowiska

415 000,00

350 000,00

350 000,00

0,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

65 000,00

0,00

0,00

90002

Gospodarka odpadami

140 000,00

140 000,00

140 000,00

0,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug
pozostaych

140 000,00

140 000,00

140 000,00

0,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owietlenie ulic,
placw i drg

260 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

170 000,00

170 000,00

170 000,00

0,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Zakady gospodarki
komunalnej

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

Dotacje celowe z
budetu na
finansowanie lub
dofinansowanie
kosztw realizacji
inwestycji i zakupw
inwestycyjnych
zakadw budetowych

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

1 077 945,00

377 945,00

149 000,00

6 000,00

143 000,00

228 945,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

0,00

4300
90015

90017
6210

921

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

92109

Domy i orodki kultury,


wietlice i kluby

823 000,00

123 000,00

123 000,00

0,00

123 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

102 000,00

102 000,00

102 000,00

0,00

102 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

17 000,00

17 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6058

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

Biblioteki

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja podmiotowa z
budetu dla
samorzdowej
instytucji kultury

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Muzea

28 945,00

28 945,00

0,00

0,00

0,00

28 945,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja podmiotowa z
budetu dla
samorzdowej
instytucji kultury

28 945,00

28 945,00

0,00

0,00

0,00

28 945,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

26 000,00

26 000,00

26 000,00

6 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92116
2480

92118
2480

92195
4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

287 758,00

237 758,00

186 758,00

80 947,00

105 811,00

50 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

287 758,00

237 758,00

186 758,00

80 947,00

105 811,00

50 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

926
92695
2830

Dotacja celowa z
budetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
pozostaym jednostkom
nie zaliczanym do
sektora finansw
publicznych

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

39 893,00

39 893,00

39 893,00

39 893,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

3 077,00

3 077,00

3 077,00

3 077,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na
ubezpieczenia
spoeczne

9 022,00

9 022,00

9 022,00

9 022,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

1 455,00

1 455,00

1 455,00

1 455,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

27 500,00

27 500,00

27 500,00

27 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

17 000,00

17 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy
fundusz wiadcze
socjalnych

2 311,00

2 311,00

2 311,00

0,00

2 311,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

18 868 581,47 12 355 338,88

9 444 754,88

6 741 344,00

2 703 410,88

351 945,00

2 458 639,00

0,00

0,00 100 000,00

6 513 242,59

6 513 242,59

2 721 465,00

0,00

Wydatki razem:

Tabela nr 2a
Wydatki majtkowe na 2010 rok
Dzia

Rozdzia

010

Tre
Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

01010
6050

6058

6059

150
15011
6639

600

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

450 000,00

Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw


Budowa stacji SUW i sie wodocigowa Orzeek -zotki

200 000,00
250 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1 000 000,00

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ciekw w Sadownem wraz z budow kanalizacji sanitarnej z przyczami domowymi w miejscowoci Sadowne - etap I

1 000 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1 000 000,00

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ciekw w Sadownem wraz z budow kanalizacji sanitarnej z przyczami domowymi w miejscowoci Sadowne - etap I
Przetwrstwo przemysowe

1 000 000,00

Rozwj przedsibiorczoci
Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego

10 605,00
10 605,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

10 605,00

Transport i czno
60014
6300

60016
6050

Warto
2 450 000,00
2 450 000,00

Drogi publiczne powiatowe


Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W (36108) Paplin - Sadowne w km 17+870,720+591,5 o dugoci 2,72 km
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Numerowanie i inwentaryzacja drg gminnych

10 605,00

2 989 777,59
239 777,59
239 777,59

239 777,59
2 750 000,00
2 750 000,00
50 000,00

Projekty drg gminnych


Przebudowa drogi gminnej Koodzi - Koodzi Rybie o dugoci 2 km

50 000,00
500 000,00

Przebudowa drogi gminnej Krupiskie-Sadowne II etap

100 000,00

Przebudowa drogi gminnej Morzyczyn Wociaski

50 000,00

Przebudowa drogi gminnej Zarzetka-Wilczogby

100 000,00

Przebudowa drogi Zarzetka - Lipieniec


Przebudowa drogi Zotki

150 000,00
50 000,00

Przebudowa drg gminnych Sadole-Sojkwek-Patkownica gm.Sadowne

700
70005
6050
750
75023
6060
75095
6639

754
75412
6050
801
80101
6050

6620

80104
6050
80110
6050
80113
6050
900
90015
6050
90017
6210

921

1 250 000,00

Przebudowa ulicy Bohaterw 39r.


Przebudowa ulicy Kiliskiego

150 000,00
100 000,00

Przebudowa ulicy Polnej

150 000,00

Regulacja prawna ulicy Sonecznej i Drak


Gospodarka mieszkaniowa

50 000,00
12 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami


Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

12 000,00
12 000,00

Remonty budynkw gminnych

12 000,00

Administracja publiczna
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

25 860,00
15 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

15 000,00

Zakup komputerw i ksero dla UG Sadowne


Pozostaa dziaalno

15 000,00
10 860,00

Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy


inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami
samorzdu terytorialnego

10 860,00

Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego


wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa

10 860,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


Ochotnicze strae poarne

30 000,00
30 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Remonty OSP

30 000,00
30 000,00

Owiata i wychowanie

180 000,00

Szkoy podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

145 000,00
95 000,00

Utworzenie szkolnego placu zabaw Szkoa podstawowa Grabiny

16 000,00

Utworzenie szkolnego placu zabaw Szkoa podstawowa Koodzi


Utworzenie szkolnego placu zabaw Szkoa podstawowa Orzeek

16 000,00
18 000,00

Utworzenie szkolnego placu zabaw Szkoa podstawowa Sadowne


Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

45 000,00
50 000,00

Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespou Szk Ponadgimnazjalnych i


Szkoy Podstawowej w Sadownem wraz ze zmian poszycia dachowego i przebudow wejcia gwnego

50 000,00

Przedszkola

15 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Remont Przedszkoli

15 000,00
15 000,00

Gimnazja
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

10 000,00
10 000,00

Zakup ksero i komputerw

10 000,00

Dowoenie uczniw do szk


Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

10 000,00
10 000,00

Zakup wiat przystankowych

10 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


Owietlenie ulic, placw i drg

65 000,00
50 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

50 000,00

Owietlenie uliczne
Zakady gospodarki komunalnej

50 000,00
15 000,00

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji


inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych
Zakup i wymiana igofiltrw ICE81/32 wymiana zasw w Sadownem

15 000,00
15 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

700 000,00
700 000,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

500 000,00
500 000,00

6059

Przebudowa i zmiana sposobu uytkowania budynku handlowego na Gminny Orodek Kultury z bibliotek gminn w Sadownem
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

92109

200 000,00

Przebudowa i zmiana sposobu uytkowania budynku handlowego na Gminny Orodek Kultury z bibliotek gminn w Sadownem
926
92695
6050

200 000,00

Kultura fizyczna i sport


Pozostaa dziaalno

50 000,00
50 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


Ogrodzenie Hali Sportowej

50 000,00
50 000,00

Razem

6 513 242,59

Tabela nr 3
Plan wydatkw na przedsiwzicia realizowane w ramach Funduszu soeckiego w roku 2010
Dzia

Rozdzia

Nazwa Soectwa

Nazwa zadania, przedsiwzicia

Kwota (z)

921
900

92109
90015

Bojewo
Grabiny

Remont podogi w wietlicy wiejskiej


Monta owietlenia na przystanku autobusowym

8 652,42
7 920,29

600
900
801
600

60016
90015
80101
60016

Koodzi

Koodzi Rybie

Modernizacja drogi
Monta owietlenia na drodze wiejskiej
Modernizacja ogrodzenia szkoy
Projekt drogi asfaltowej

2 000,00
2 800,00
4 384,88
7 920,29

921

92109

Krupiskie

Wymiana dachu na wietlicy wiejskiej

6 234,00

600
921

60016
92109

Kocielnik

Dowz wiru z wbudowaniem


Remont wietlicy wiejskiej

4 876,25
2 800,00

600
921

60016
92109

Morzyczyn Wociaski

Dowz wiru z wbudowaniem


Remont wietlicy wiejskiej

6 834,55
2 550,00

600

60016

Morzyczyn Wki

Dowz wiru z wbudowaniem

10 271,98

921
600

92109
60016

Ocite
Orzeek

Remont wietlicy wiejskiej


Dowz wiru z wbudowaniem

12 246,51
10 183,24

921
921

92109
92109

Patkownica
Rany

Remont wietlicy wiejskiej


Remont wietlicy wiejskiej

10 000,00
6 522,59

921

92109

Sadole

Remont wietlicy wiejskiej

11 200,00

600
921
600
921

60016
92109
60016
92109

Sadowne
Sokka
Sojkwek

Dowz wiru z wbudowaniem


Remont wietlicy wiejskiej
Dowz piasku i wiru z wbudowaniem
Termomodernizacja wietlicy wiejskiej

22 185,70
7 265,41
7 000,00
8 996,46

921

92109

Szynkarzyzna

Remont wietlicy wiejskiej

12 069,00

921
921
600
921
600

92109
92109
60016
92109
60016

Wilczogby
Zalesie

Remont wietlicy wiejskiej


Wymiana hydrauliki w wietlicy wiejskiej
Dowz wiru z wbudowaniem
Malowanie wietlicy wiejskiej
Dowz wiru z wbudowaniem

921
600

92109
60016

Zieleniec
Kolonia Zotki

Remont wietlicy wiejskiej


Dowz wiru z wbudowaniem

921
Ogem

92109

Zotki

Remont dachu w wietlicy wiejskiej

Zarzetka

7 654,06
500,00
8 785,00
500,00
8 418,65
12 490,00
6 700,00
11 000,00
230 961,28

Tabela nr 4
Przychody i rozchody budetu w 2010 roku
w zotych
Lp.
1

Tre

Klasyfikacja

Kwota
4

Przychody ogem:
Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym

952

3 361 074,47
3 361 074,47

Rozchody ogem:
Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw

992

376 993,00
376 993,00

Zacznik nr 1
Limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2010
Program/Zadanie/Rok/rdo
Budowa chodnikw i ulic w m. Sadowne
Budowa chodnikw i ulic w m. Sadowne
Rok 2010, w tym ze rde:
Dochody wasne jst

Klasyfikacja

Okres realizacji

Warto
1 550 000,00

//

2010 - 2012

1 550 000,00
0,00

0,00

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


u.f.p
Rok 2011, w tym ze rde:

0,00
50 000,00

Dochody wasne jst

12 500,00

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


u.f.p

37 500,00

Rok 2012, w tym ze rde:


Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
u.f.p
Budowa drogi gminnej Sokka - Koodzi - Kosw Lacki

1 500 000,00
175 000,00
200 000,00
1 125 000,00
100 000,00

Budowa drogi gminnej Sokka - Koodzi - Kosw Lacki


Rok 2010, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
u.f.p
Rok 2011, w tym ze rde:

//

2010 - 2013

0,00
0,00
0,00
0,00

Dochody wasne jst

0,00

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


u.f.p

0,00

Rok 2012, w tym ze rde:


Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
u.f.p
Budowa drogi Zarzetka

100 000,00
0,00
25 000,00
75 000,00
730 500,00

Budowa drogi Zarzetka


Rok 2010, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
u.f.p
Rok 2011, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
u.f.p

//

2010 - 2013

0,00
0,00
30 500,00
8 500,00
22 000,00
700 000,00
75 000,00
100 000,00

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


525 000,00
u.f.p
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ciekw w Sadownem wraz z budow kanalizacji sanitarnej z
przyczami domowymi w miejscowoci Sadowne - etap I
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ciekw w Sadownem wraz z
budow kanalizacji sanitarnej z przyczami domowymi w miejscowoci
Sadowne - etap I
Rok 2010, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
u.f.p
Rok 2011, w tym ze rde:
Dochody wasne jst

730 500,00

0,00

Rok 2012, w tym ze rde:


Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki

100 000,00

//

2010 - 2011

3 694 374,00
3 694 374,00

2 000 000,00
200 000,00
800 000,00
1 000 000,00
1 694 374,00
394 374,00

Kredyty i poyczki

300 000,00

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


1 000 000,00
u.f.p
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ciekw w Sadownem wraz z budow kanalizacji sanitarnej z
przyczami domowymi w miejscowoci Sadowne - etap II
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ciekw w Sadownem wraz z
budow kanalizacji sanitarnej z przyczami domowymi w miejscowoci
Sadowne - etap II
Rok 2010, w tym ze rde:
Dochody wasne jst

0,00
0,00
0,00

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


u.f.p
Rok 2012, w tym ze rde:

0,00
5 589 070,89

Dochody wasne jst


Kredyty i poyczki

1 500 000,00
2 089 070,89

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


u.f.p

2 000 000,00

Budowa stacji SUW i sie wodocigowa Orzeek -zotki


Budowa stacji SUW i sie wodocigowa Orzeek -zotki

//

Rok 2010, w tym ze rde:


Dochody wasne jst

2010 - 2011

300 000,00

Kredyty i poyczki

200 000,00
500 000,00
200 000,00

Kredyty i poyczki

300 000,00

Budowa cieek rowerowych Mazowiecka Sie Regionalna


Budowa cieek rowerowych Mazowiecka Sie Regionalna

//

Rok 2010, w tym ze rde:


Dochody wasne jst

2010 - 2013

0,00
0,00

Rok 2011, w tym ze rde:


Dochody wasne jst

200 000,00
50 000,00
150 000,00
200 000,00

Kredyty i poyczki

50 000,00
150 000,00

Przebudowa i zmiana sposobu uytkowania budynku handlowego na Gminny Orodek Kultury z bibliotek gminn
w Sadownem
Przebudowa i zmiana sposobu uytkowania budynku handlowego na Gminny
//
2010 - 2011
Orodek Kultury z bibliotek gminn w Sadownem

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


u.f.p
Rok 2011, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki

920 000,00
920 000,00
700 000,00

100 000,00
100 000,00
500 000,00
220 000,00
110 000,00
110 000,00

Przepompownia Sokka, Koodzi, sie kanalizacyjna

3 200 000,00

Przepompownia Sokka, Koodzi, sie kanalizacyjna


Rok 2010, w tym ze rde:

//

Dochody wasne jst

0,00

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


u.f.p

0,00

Rok 2011, w tym ze rde:


Dochody wasne jst

400 000,00
400 000,00

0,00

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


u.f.p

Kredyty i poyczki

800 000,00
800 000,00

100 000,00

Rok 2011, w tym ze rde:


Kredyty i poyczki

Rok 2010, w tym ze rde:


Dochody wasne jst

5 589 070,89

0,00

Rok 2011, w tym ze rde:


Dochody wasne jst

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


u.f.p

2010 - 2012

0,00

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


u.f.p

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


u.f.p
Rok 2012, w tym ze rde:

//

5 589 070,89

2010 - 2013

3 200 000,00
0,00

200 000,00
50 000,00

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


u.f.p
Rok 2012, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
u.f.p

150 000,00
3 000 000,00
750 000,00
300 000,00
1 950 000,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez
//
2010 - 2011
budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
Rok 2010, w tym ze rde:
Dochody wasne jst

10 605,00

Rok 2011, w tym ze rde:


Dochody wasne jst

2 835,00

13 440,00
13 440,00

10 605,00
2 835,00

Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie


dwudzielnoci potencjau wojewdztwa
Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowiec//
2010 - 2012
kiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa
Rok 2010, w tym ze rde:

25 410,00
25 410,00
10 860,00

Dochody wasne jst


Rok 2011, w tym ze rde:

10 860,00

Dochody wasne jst


Rok 2012, w tym ze rde:

8 730,00

Dochody wasne jst

5 820,00

8 730,00
5 820,00
Razem

17 022 794,89

Zacznik nr 2
Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw
pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
Zadanie/Rok/rdo

Klasyfikacja

Budowa chodnikw i ulic w m. Sadowne


Rok 2010, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
Rok 2011, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
Rok 2012, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
Budowa drogi gminnej Sokka - Koodzi - Kosw Lacki
Rok 2010, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
Rok 2011, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
Rok 2012, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

//

Klasyfikacja
unijna
|

Warto
1 550 000,00
0,00

0,00
0,00
50 000,00
12 500,00
37 500,00
1 500 000,00
175 000,00
200 000,00
1 125 000,00
//

2010 - 2013

2 100 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
25 000,00
75 000,00

Rok 2013, w tym ze rde:


Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki

Okres
realizacji
2010 - 2012

2 000 000,00
200 000,00
300 000,00

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

1 500 000,00

Budowa drogi Zarzetka


Rok 2010, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
Rok 2011, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
Rok 2012, w tym ze rde:

//

1 730 500,00
0,00

0,00
30 500,00
8 500,00
22 000,00
700 000,00
75 000,00
100 000,00

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

525 000,00

Rok 2013, w tym ze rde:


Dochody wasne jst

150 000,00

Kredyty i poyczki

1 000 000,00
100 000,00

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p


750 000,00
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ciekw w Sadownem
wraz z budow kanalizacji sanitarnej z przyczami domowymi w miejscowoci Sadowne - etap I
Rok 2010, w tym ze rde:
Kredyty i poyczki
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

0,00

Dochody wasne jst


Kredyty i poyczki

Dochody wasne jst

2010 - 2013

//

2010 - 2011

3 694 374,00

2 000 000,00

200 000,00
800 000,00
1 000 000,00

Rok 2011, w tym ze rde:


Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

1 694 374,00
394 374,00
300 000,00
1 000 000,00

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ciekw w Sadownem


wraz z budow kanalizacji sanitarnej z przyczami domowymi w miejscowoci Sadowne - etap II
Rok 2010, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
Rok 2011, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
Rok 2012, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p


Rok 2011, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
Rok 2012, w tym ze rde:
Kredyty i poyczki
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
Rok 2013, w tym ze rde:
Dochody wasne jst
Kredyty i poyczki
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

5 589 070,89

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 589 070,89
1 500 000,00
2 089 070,89
2 000 000,00
//

2010 - 2013

1 000 000,00
0,00

0,00
0,00
200 000,00
50 000,00
150 000,00
200 000,00
50 000,00
150 000,00
600 000,00
50 000,00
100 000,00
450 000,00

Przebudowa i zmiana sposobu uytkowania budynku handlowego na


Gminny Orodek Kultury z bibliotek gminn w Sadownem
Rok 2010, w tym ze rde:
Dochody wasne jst

100 000,00

Kredyty i poyczki
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

100 000,00
500 000,00

Rok 2011, w tym ze rde:

2010 - 2012

0,00

Budowa cieek rowerowych Mazowiecka Sie Regionalna


Rok 2010, w tym ze rde:
Dochody wasne jst

//

//

2010 - 2011

920 000,00
700 000,00

220 000,00

Dochody wasne jst

110 000,00

Kredyty i poyczki
Przepompownia Sokka, Koodzi, sie kanalizacyjna

110 000,00
//

2010 - 2013

6 200 000,00

Rok 2010, w tym ze rde:

0,00

Dochody wasne jst


rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

0,00
0,00

Rok 2011, w tym ze rde:

200 000,00

Dochody wasne jst


rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

50 000,00
150 000,00

Rok 2012, w tym ze rde:


Dochody wasne jst

3 000 000,00
750 000,00

Kredyty i poyczki

300 000,00

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p


Rok 2013, w tym ze rde:

1 950 000,00
3 000 000,00

Dochody wasne jst

750 000,00

Kredyty i poyczki
rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

300 000,00
1 950 000,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego,


przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na
wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

//

2010 - 2011

13 440,00

Rok 2010, w tym ze rde:

10 605,00

Dochody wasne jst


Rok 2011, w tym ze rde:

10 605,00
2 835,00

Dochody wasne jst

2 835,00

Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau
wojewdztwa
Rok 2010, w tym ze rde:
Dochody wasne jst

//

2010 - 2012

25 410,00

10 860,00
10 860,00

Rok 2011, w tym ze rde:

8 730,00

Dochody wasne jst


Rok 2012, w tym ze rde:

8 730,00
5 820,00

Dochody wasne jst

5 820,00
Razem

22 822 794,89

Zacznik nr 3
Dotacje udzielone w 2010 roku z budetu podmiotom nalecym i nienalecym
do sektora finansw publicznych
Dzia

Rozdzia

Tre
podmiotowej

Jednostki sektora
finansw publicznych

Kwota dotacji (w z)
przedmiotowej

celowej
6

Nazwa jednostki

150

15011

Urzd Marszakowski - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu

10 605,00

600

60014

Starostwo Powiatowe Wgrw- Przebudowa drogi


powiatowej nr 4207W (36108) Paplin - Sadowne w km
17+870,7-20+591,5 o dugoci 2,72 km

239 777,59

750

75095

Urzd Marszakowski - Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego


wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau
wojewdztwa

10 860,00

801

80101

Starostwo Powiatowe Wgrw Termomodernizacja


budynku dydaktycznego Zespou Szk Ponadgimnazjalnych i Szkoy Podstawowej w Sadownem wraz ze
zmian poszycia dachowego i przebudow wejcia
gwnego

50 000,00

801

80104

Urzd Gminy ochw - Niepubliczne Przedszkole w

10 000,00

osiewicach
921
921

92116
92118

Biblioteka Publiczna Sadowne


Muzeum Ziemi Sadowieskiej

900

90017

Zakad Gospodarki Komunalnej Sadowne

Jednostki nie nalece


do sektora finansw
publicznych

200 000,00
28 945,00
15 000,00

Nazwa zadania

926
801

92695
80101

Klub sportowy
Niepubliczna Szkoa Zieleniec

50 000,00

801

80103

Niepubliczny Oddzia Przedszkolny Zieleniec

55 000,00

Ogem

8 000,00
301 945,00

426 242,59

Zacznik nr 4
Plan przychodw i kosztw zakadw budetowych na 2010 rok
Stan rodkw obrotowych na pocztek roku
900
90017
900
90017
900
90017
900
90017

10 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


Zakady gospodarki komunalnej

10 000,00
10 000,00

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

10 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


Zakady gospodarki komunalnej

10 000,00
10 000,00

Przychody
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

615 000,00
615 000,00

Zakady gospodarki komunalnej

615 000,00

Koszty
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

615 000,00
615 000,00

Zakady gospodarki komunalnej

615 000,00

Zacznik nr 5
Plan przychodw i wydatkw
Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010
Stan rodkw obrotowych na pocztek roku
900
90011
900
90011
900
90011
2960

944,38
944,38

Stan rodkw obrotowych na koniec roku

144,38

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

144,38
144,38

Przychody
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

3 000,00
3 000,00

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

3 000,00

Przelewy redystrybucyjne

3 000,00
3 100,00

Koszty
900

944,38

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

3 800,00

4210

Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej


Zakup materiaw i wyposaenia

3 800,00
3 000,00

4300

Zakup usug pozostaych

90011

800,00

Zacznik nr 6
Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziaania Narkomanii
Plan dochodw

Dzia

Rozdz.

756

Tre

Kwota

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego
na podstawie ustaw

75618

70 000,00
70 000,00

0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu


Razem dochody

70 000,00
70 000,00

Plan wydatkw
Dzia
851

Rozdz.

Tre

Kwota
70 000,00

Ochrona zdrowia
85153

85154

Zwalczanie narkomanii
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

13 500,00
3 500,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

5 000,00

4300 Zakup usug pozostaych


Przeciwdziaanie alkoholizmowi

5 000,00
56 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

30 000,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia


4300 Zakup usug pozostaych

11 500,00
7 500,00

4410 Podre subowe krajowe


4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

500,00
3 500,00

4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

1 500,00

4750 Zakup akcesoriw komputerowych , w tym programw i licencji


Razem wydatki:

2 000,00
70 000,00

Przewodniczcy Rady Gminy:


Marek Sobolewski

Prognoza dugu gminy Sadowne na lata 2010 - 2016


Prognoza 2010

Prognoza 2011

Prognoza 2012

Prognoza 2013

Prognoza 2014

Prognoza 2015

Prognoza 2016

Zobowizania wg tytuw dunych:

Wykonanie
2009
1 473 165,00

4 457 246,47

4 005 535,47

3 435 770,47

2 866 005,47

2 349 097,47

1 882 189,47

1 432 481,47

Zacignite zobowizania (bez art.170 ust.3 ufp):

1 473 165,00

4 457 246,47

4 005 535,47

3 435 770,47

2 866 005,47

2 349 097,47

1 882 189,47

1 432 481,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 473 165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Planowane w roku budetowym (bez art.170 ust.3 ufp):

3 361 074,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

poyczki

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

kredyty

2 361 074,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

obligacje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
1.1
1.1.1

poyczki

1.1.2

kredyty

1.1.3

obligacje

1.2

1.3

Zacignite zobowizania (art.170 ust.3 ufp):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1

poyczki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

kredyty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3

obligacje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Planowane w roku budetowym (art.170 ust.3 ufp):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1

poyczek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2

kredyty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3

obligacje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spata dugu

476 993,00

627 311,00

729 765,00

709 765,00

636 908,00

566 908,00

529 708,00

1.4

1.5
2
2.1

Prognozowany stan zobowiza wymagalnych na 31.12

0,00

Spata rat kapitaowych (bez art.169 ust.3 ufp):

376 993,00

451 711,00

569 765,00

569 765,00

516 908,00

466 908,00

449 708,00

2.1.1

kredytw

326 993,00

351 711,00

469 765,00

469 765,00

416 908,00

366 908,00

349 708,00

2.1.2

poyczek

50 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2.1.3

wykup papierw wartociowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

udzielonych porcze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spata rat kapitaowych (art.169 ust.3 ufp):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

kredytw

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

poyczek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

wykup papierw wartociowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4

udzielonych porcze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

175 600,00

160 000,00

140 000,00

120 000,00

100 000,00

80 000,00

2.2

2.3

Spata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)

2.4

Spata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)

Prognozowane dochody budetowe

Relacje do dochodw (w %):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 394 073,05

15 884 500,00

18 500 000,00

19 100 000,00

19 850 000,00

20 500 000,00

20 850 000,00

21 100 000,00

4.1

dugu (art. 170 ust. 1);

10,23%

28,06%

21,65%

17,99%

14,44%

11,46%

9,03%

6,79%

4.2

dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust. 3);

10,23%

28,06%

21,65%

17,99%

14,44%

11,46%

9,03%

6,79%

4.3

spaty zaduenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3

3,00%

3,39%

3,82%

3,58%

3,11%

2,72%

2,51%

4.4

spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art. 169 ust.


3); (2.1+2.3):3

3,00%

3,39%

3,82%

3,58%

3,11%

2,72%

2,51%

Wjt:
in. Zdzisaw Tracz