You are on page 1of 2

UCHWAŁA NR XXXII/159/10 RADY GMINY WODYNIE z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie : określenia wymagań jakie powinien spe łnić przedsię biorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Wodynie uchwala co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien posiadać:

1) wpis do rejetru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

2) środek transportu przystosowany do transportu złapanych bezdomnych zwierząt (psów i kotów)

3) stosowne urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,

4) umowę ze schroniskiem na odbiór zwierząt bezdomnych lub umowę na odbiór zwłok zwierzęcych z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

5) umowę o stałej współpracy z weterynarzem

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien posiadać:

1) wpis do rejestru przedsiebiorców w Krajowym Rejetrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

2) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane i środki techniczne (pojazd, urządzenia) odpowiednie, w ilości i jakości, do zakresu planowanej działalności,

3) umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

4) pozwolenie na użytkowanie w/w terenu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien posiadać:

1) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane, które spełniają wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i weterynaryjnych oraz środki techniczne (pojazd, urządzenia) odpowiednie w ilości i jakości do zakresu planowanej działalności,

2) zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk lub spalarni zwierząt i ich części,

3) pozwolenie na użytkowanie w/w terenu lub inny stosowny dokument wymagany przeoisami ustway z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 12/07 Wójta Gminy Wodynie z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wymagań, jakie

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnyuch zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

i ich części.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodynie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.