You are on page 1of 14

UCHWAA BUDETOWA NA ROK 2010 RADY GMINY SOBIENIE JEZIORY Nr XXVI/110/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. Na podstawie art. 18 ust.

2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Sobieniach Jeziorach uchwala, co nastpuje: 1.1. Ustala si dochody w cznej kwocie 13 534 500z, z tego: a) biece w kwocie 13 149 728z, b) majtkowe w kwocie 384 772z, zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 1. 2. Ustala si wydatki w cznej kwocie 14 564 500z, z tego: a) biece w kwocie 11 600 883z, b) majtkowe w kwocie 2 963 617z, zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 2 i nr 2a. 3. Ustala si limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway. 4. Ustala si wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spjnoci zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway. 2.1. Ustala si deficyt w wysokoci 1 030 000z sfinansowany przychodami pochodzcymi z: a) nadwyki budetowej z lat ubiegych w kwocie 1 030 000z, 2. Ustala si przychody budetu w kwocie 1 345 000z z nastpujcych tytuw: a) nadwyki budetowej z lat ubiegych w kwocie 1 345 000z. 3. Ustala si rozchody budetu w kwocie 315 000z z nastpujcych tytuw: a) spaty otrzymanych poyczek w kwocie 315 000z. 4. Ustala si limity zobowiza do zacignicia na sfinansowanie przejciowego deficytu w kwocie 300 000z. 5. Ustala si limity zobowiza: a) na spat poyczek z lat ubiegych w kwocie okrelonej w 2 ust. 3 lit. a, b) na wyprzedzajce finansowanie zada finansowanych ze rodkw z UE w kwocie 324 772z. 3.1. Ustala si rezerw ogln w wysokoci 97 270z. 2. Ustala si rezerwy celowe w wysokoci 58 730z. a) na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego w wysokoci 58 730z. 4. Ustala si dotacje udzielone z budetu gminy podmiotom nalecym i nienalecym do sektora finansw publicznych zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway. 5. Ustala si dochody z tytuu wydania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki na realizacj zada okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziaania Narkomanii zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway. 6. Ustala si Plan Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway. 7. Upowania si Wjta do:

1. Zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci okrelonej w 2 ust. 4 niniejszej uchway. 2. Zacigania zobowiza: a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchway, b) z tytuu umw, ktrych realizacja jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i gdy termin zapaty upywa w 2011 roku do cznej kwoty 500 000z. 3. Lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy. 8.1. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi. 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy. Przewodniczcy Rady Gminy: Jerzy Janasz

Tabela nr 1 Planowane dochody budetu na 2010 rok w zotych


Dzia Rozdzia rda dochodw Planowane dochody na 2010 rok Ogem 1 010 01010 0690 6290 2 3 4 Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wpywy z rnych opat rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin(zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Pozostaa dziaalno 0770 020 02095 0750 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Lenictwo Pozostaa dziaalno Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Transport i czno Drogi publiczne gminne 6208 700 70005 0470 0750 Dotacje rozwojowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Administracja publiczna 75011 2010 Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 110 000 60 000 50 000 10 000 biece 6 50 000 50 000 50 000 10 000 z tego: majtkowe 7 60 000 10 000

01095

50 000 50 000 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

50 000 50 000

600 60016

324 772 324 772 324 772 15 455 15 455 455 15 000 15 455 15 455 455 15 000

324 772 324 772 324 772

750

69 444 66 466 66 466

69 444 66 466 66 466

75023

2 978

2 978

0830 0970 751 75101 2010

Wpywy z usug Wpywy z rnych dochodw Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdu naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

1 978 1 000 1 400 1 400 1 400

1 978 1 000 1 400 1 400 1 400

754 75414 2010

300 300 300

300 300 300

756

3 786 917

3 786 917

75601 0350 75615

Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych

15 000 15 000 658 570

15 000 15 000 658 570

0310 0320 0330 0340 0500 75616

Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Wpywy z opaty targowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

635 200 1 700 10 500 6 170 5 000 927 700

635 200 1 700 10 500 6 170 5 000 927 700

0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 75618 0410 0480 0490

229 000 417 300 26 800 136 600 20 200 7 800 90 000 138 000 25 000 100 000 13 000

229 000 417 300 26 800 136 600 20 200 7 800 90 000 138 000 25 000 100 000 13 000

75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75814 0920 801 80101 0750

2 047 647 2 002 647 45 000 7 351 987 4 455 593 4 455 593 2 796 394 2 796 394 100 000 100 000 189 000 19 000 19 000

2 047 647 2 002 647 45 000 7 351 987 4 455 593 4 455 593 2 796 394 2 796 394 100 000 100 000 189 000 19 000 19 000

Subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

80104 0690 0830 80148 0830 852 85212

Przedszkola Wpywy z rnych opat Wpywy z usug Stowki szkolne Wpywy z usug Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Orodki pomocy spoecznej 2030 0920 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Pozostae odsetki

100 000 60 000 40 000 70 000 70 000 1 682 825 1 510 000

100 000 60 000 40 000 70 000 70 000 1 682 825 1 510 000

1 507 000

1 507 000

0980 85213

3 000 7 800

3 000 7 800

1 200

1 200

2030 85214

6 600 93 000 93 000 72 025 72 000 25 13 534 500 1 901 138 1 576 366 324 772 100 000

6 600 93 000 93 000 72 025 72 000 25 13 149 728 1 576 366 1 576 366 324 772 100 000 384 772 324 772

85219

1)

Dochody ogem, w tym: Dotacje ogem, w tym: a) Dotacje na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej b) Dotacje na realizacj zada finansowanych ze rodkw UE Dochody z opat z tytuu zezwole na sprzeda napojw alkoholowych

2)

Tabela nr 2 Planowane wydatki budetu na 2010 rok w zotych


Dzia Rozdzia Tre Planowane wydatki na 2010 rok Ogem biece 1 010 01010 4270 4430 6050 01030 2850 150 15011 6639 2 3 4 Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Zakup usug remontowych Rne opaty i skadki Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Przetwrstwo przemysowe Rozwj przedsibiorczoci Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie(umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Transport i czno 5 1 214 500 1 206 120 30 620 3 000 1 172 500 8 380 8 380 10 605 10 605 10 605 6 42 000 33 620 30 620 3 000 1 172 500 8 380 8 380 10 605 10 605 10 605 z tego: majtkowe 7 1 172 500 1 172 500

600

1 797 500

252 848

1 544 652

60013 4520 6050 60014 4520 6050 6300

Drogi publiczne wojewdzkie Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Drogi publiczne powiatowe Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

70 700 700 70 000 117 100 7 100 10 000 100 000

700 700

70 000

70 000 7 100 7 100 110 000

10 000 100 000

60016 4170 4210 4270 4300 6050 6059 700 70005 4170 4300 4430 710 71004 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4700 4740 4750 75022 3030 4210 4300 4740 75023 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4350 4360 4370

1 609 700 20 000 40 000 87 500 97 548 720 000 644 652 25 100 25 100 5 000 20 000 100 25 000 25 000 25 000 1 695 563 66 466 42 780 3 240 7 870 1 120 3 500 4 756 1 000 1 000 200 1 000 57 500 50 000 4 000 3 000 500 1 504 237 5 000 920 500 63 410 152 000 21 780 30 000 50 000 30 000 82 000 49 897 2 500 3 500 6 000

245 048 20 000 40 000 87 500 97 548

1 364 652

720 000 644 652 25 100 25 100 5 000 20 000 100 25 000 25 000 25 000 1 659 703 66 466 42 780 3 240 7 870 1 120 3 500 4 756 1 000 1 000 200 1 000 57 500 50 000 4 000 3 000 500 1 479 237 5 000 920 500 63 410 152 000 21 780 30 000 50 000 30 000 82 000 49 897 2 500 3 500 6 000 25 000 35 860

stacjonarnej 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6060 75075 3040 4170 4210 4300 75095 2900 Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Promocja jednostek samorzdu Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie(umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdu naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 4300 754 75412 3020 3030 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4360 4370 4410 4430 4440 75414 4170 756 Zakup usug pozostaych Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Obrona cywilna Wynagrodzenie bezosobowe Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych 4100 4210 4300 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych 10 000 2 000 20 650 7 000 5 000 18 000 25 000 40 000 10 000 5 000 15 000 10 000 27 360 1 700 40 000 10 000 5 000 15 000 10 000 16 500 1 700 10 860 10 000 2 000 20 650 7 000 5 000 18 000 25 000

3030 4210 4300 4430 6639

10 400 1 300 1 500 1 600 10 860

10 400 1 300 1 500 1 600 10 860

751 75101

1 400 1 400 1 400 267 900 267 600 1 000 10 000 86 590 5 794 13 416 1 922 43 388 32 000 47 000 14 300 1 000 800 500 8 000 1 890 300 300 64 000

1 400 1 400 1 400 267 900 267 600 1 000 10 000 86 590 5 794 13 416 1 922 43 388 32 000 47 000 14 300 1 000 800 500 8 000 1 890 300 300 64 000

75647

64 000 38 000 3 000 16 000

64 000 38 000 3 000 16 000

4610 4740 757 75702 8070 758 75814 3020 4300 75818 4810 801 80101 2310

Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierw wartociowych oraz krajowych poyczek i kredytw Rne rozliczenia Rne rozliczenia finansowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug pozostaych Rezerwy oglne i celowe Rezerwy Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia

4 000 3 000 100 000 100 000 100 000 163 000 7 000 1 000 6 000 156 000 156 000 6 066 032 3 385 631 2 330

4 000 3 000 100 000 100 000 100 000 163 000 7 000 1 000 6 000 156 000 156 000 5 866 032 3 185 631 2 330 200 000 200 000

3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4440 80104 2310

140 353 1 848 100 145 394 358 273 50 974 3 000 5 400 225 300 50 000 51 500 100 000 68 000 3 900 9 000 4 500 9 300 99 807 500 3 000 7 000 200 000 214 076 13 624 147 054 10 297 28 925 4 116 10 060 304 958 12 000

140 353 1 848 100 145 394 358 273 50 974 3 000 5 400 225 300 50 000 51 500 100 000 68 000 3 900 9 000 4 500 9 300 99 807 500 3 000 7 000 200 000 214 076 13 624 147 054 10 297 28 925 4 116 10 060 304 958 12 000

3020 4010 4040 4110 4120 4210

8 046 152 350 12 302 29 570 4 210 4 000

8 046 152 350 12 302 29 570 4 210 4 000

4220 4240 4260 4270 4300 4370 4440 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4740 4750 80113 4300 80146 4700 80148 4010 4040 4110 4120 4220 4440 80195 4440 851 85121 4270 85153 4210 4300 85154 3030 4170 4210 4300 4410 4700 85195 4280 852

Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Dowoenie uczniw do szk Zakup usug pozostaych Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Stowki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup rodkw ywnoci Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostaa dziaalno Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Zakup usug remontowych Zwalczanie narkomanii Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno Zakup usug zdrowotnych Pomoc spoeczna

40 000 3 000 7 000 20 000 3 000 1 300 8 180 1 670 377 83 348 1 014 570 75 815 200 653 28 548 2 000 81 000 30 000 17 000 50 000 20 000 500 3 500 2 500 3 000 53 943 500 3 500 270 000 270 000 25 525 25 525 161 805 69 598 5 555 11 821 1 681 70 000 3 150 33 660 33 660 200 000 50 000 50 000 10 000 3 000 7 000 90 000 1 000 20 000 29 500 37 500 500 1 500 50 000 50 000 2 011 000

40 000 3 000 7 000 20 000 3 000 1 300 8 180 1 670 377 83 348 1 014 570 75 815 200 653 28 548 2 000 81 000 30 000 17 000 50 000 20 000 500 3 500 2 500 3 000 53 943 500 3 500 270 000 270 000 25 525 25 525 161 805 69 598 5 555 11 821 1 681 70 000 3 150 33 660 33 660 200 000 50 000 50 000 10 000 3 000 7 000 90 000 1 000 20 000 29 500 37 500 500 1 500 50 000 50 000 2 011 000

85212

3020 3110 4010 4040 4110 4120 4300 4440 85213

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne wiadczenia spoeczne Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne

1 507 000

1 507 000

200 1 463 100 32 754 2 848 5 718 872 507 1 001 7 800

200 1 463 100 32 754 2 848 5 718 872 507 1 001 7 800

4130 85214 3110 3119 4330 85215 3110 85219 3020 4010 4019 4040 4049 4110 4119 4120 4129 4210 4260 4300 4370 4410 4430 4440 4449 4700 4740 4750 85228 4110 4120 4170 85295 3110 854 85401 3020 4010 4040 4110 4120

7 800 166 736 138 000 8 736 20 000 4 369 4 369 278 089 1 000 177 942 12 764 12 544 2 500 30 592 2 451 4 667 374 5 323 4 300 5 400 1 440 1 000 1 000 3 792 500 2 000 1 500 7 000 7 466 1 012 154 6 300 39 540 39 540 21 800 21 800 1 281 14 725 1 163 2 953 420

7 800 166 736 138 000 8 736 20 000 4 369 4 369 278 089 1 000 177 942 12 764 12 544 2 500 30 592 2 451 4 667 374 5 323 4 300 5 400 1 440 1 000 1 000 3 792 500 2 000 1 500 7 000 7 466 1 012 154 6 300 39 540 39 540 21 800 21 800 1 281 14 725 1 163 2 953 420

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy

4440 900 90015 4210 4260 4270 4300 90095 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4430 4440 921 92116 2480 92195 4210 4300 4270 926 92605 2710

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Owietlenie ulic, placw i drg Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug remontowych Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych

1 258 591 100 327 000 15 000 227 000 20 000 65 000 264 100 600 48 480 1 665 8 575 1 230 47 740 3 000 50 000 100 000 535 2 275 200 000 170 000 170 000 30 000 3 000 5 000 22 000 110 000 57 000 2 000

1 258 591 100 327 000 15 000 227 000 20 000 65 000 264 100 600 48 480 1 665 8 575 1 230 47 740 3 000 50 000 100 000 535 2 275 200 000 170 000 170 000 30 000 3 000 5 000 22 000 110 000 57 000 2 000

2820 3040 92695 4210 4300 1)

50 000 5 000 53 000 43 000 10 000 14 564 500 9 250 367 6 033 342 3 217 025 357 795 1 986 861 693 442 100 000 1 576 336

50 000 5 000 53 000 43 000 10 000 11 600 883 9 250 367 6 033 342 3 217 025 236 330 1 986 861 27 325 100 000 1 576 336 121 465 666 117 2 963 617

Wydatki ogem, w tym: Wydatki jednostek budetowych a) Wynagrodzenia i skadki od nich naliczone b) Pozostae wydatki na realizacj zada statutowych

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Dotacje ogem wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane ze rodkw UE Wydatki na obsug dugu Wydatki na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej Wydatki na realizacj zada realizowanych w drodze umw i porozumie midzy jst Wydatki na realizacj zada ujtych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz przeciwdziaania narkomanii

100 000

100 000

Tabela nr 2a Plan wydatkw majtkowych na 2010 rok

w zotych
Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe Planowane wydatki rok budetowy 2010 (8+9+10+11) z tego rda finansowania dochody wasne jst kredyty i poyczki rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 1.

2 .010

3 .01010

6 4 421 334

7 1 172 500

8 1 172 500

9 A. B. C. .. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C.

10

11

12 Urzd Gminy Sobienie Jeziory jw.

6050 Rozwj infrastruktury kanalizacyjnej

2.

Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Sobienie Jeziory i Radwankw Krlewski - etap III

1 500 000

50 000

50 000

3.

Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy

2 908 834

1 110 000

1 110 000

jw.

4.

Budowa przydomowej oczyszczalni ciekw w m. Sobienie Jeziory ul. Wilana

12 500

12 500

12 500

jw.

5.

150

15011

6639 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego (Projekt BW)

13 440

10 605

10 605

jw.

6.

600

Drogi publiczne gminne, powiatowe, wojewdzkie

1 924 652

1 444 652

1 444 652

jw.

7.

60013

6050 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewdzkiej na odcinku ul.Parysowska do ul. Cmentarnej (nawierzchnia, chodniki, odwodnienie) 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika przy drodze wojewdzkiej i powiatowej w miejscowoci Warszawice 6050 Przebudowa drogi w miejscowoci Sobienie Szlacheckie 6050 Przebudowa drogi w m. Sobienie Jeziory ul.Szmaragdowa (dokumentacja i wykonanie)

60 000

60 000

60 000

jw.

8.

60013 60014

20 000

10 000 10 000

10 000 10 000

jw.

9. 10.

60016

300 000 300 000

300 000 300 000

300 000 300 000

jw. jw.

11.

6050 Przebudowa (nawierzchnia, chodniki, parking, odwodnienie) drogi w m. Sobienie Jeziory ul. Cmentarna (dokumentacja i wykonanie) 6059 Odnowa centrum wsi Sobienie Jeziory-ulica Duy Rynek: odnowa chodnikw, parkingw i cigw dojazdowych, budowa obiektw maej architektury, urzdzanie terenw zielonych (w ramach PROW) 6050 Odnowa centrum miejscowoci Sobienie Biskupie

500 000

20 000

20 000

jw.

12.

644 652

644 652

644 652

jw.

13.

100 000

100 000

100 000

jw.

14.

750

Administracja publiczna

50 410

35 860

35 860

jw.

15.

75023

6060 Zakup sprztu komputerowego, programw i instalacja sieci komputerowej

25 000

25 000

25 000

jw.

16.

75095

6639 Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa (Projekt EA)

25 410

10 860

10 860

jw.

17.

801

80101

6050 Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach Jeziorach

1 300 000

200 000

200 000

jw.

Ogem

7 709 836

2 863 617

2 863 617

Dz. 600 roz. 60014 6300 Dotacja na pomoc finansow dla powiatu na przebudow drogi powiatowej Sobienie Kieczewskie Drugie Zuzanw - 100.000z. * Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda

Zacznik nr 1 Limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 w zotych


Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe Poniesione nakady do koca 2009r. Planowane wydatki 2010r. 2011r. 2012r. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14 Urzd Gminy Sobienie Jeziory jw.

1 1. 2.

2 010

3 01010

4 6050

5 Rozwj infrastruktury kanalizacyjnej / budowa kanalizacji na terenie gminy Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Sobienie Jeziory i Radwankw Krlewski - etap III 2009/2012 Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy 2009/2012

6 4 408 834 1 500 000

6 80 700

7 1 160 000

8 2 234 334 1 000 000

9 933 800 433 800

16 200 A. B. C. 50 000 64 500 A. B. C. 1 110 000 A. B. C. 10 605 A. B. C. 20 000 A. B. C. 10 860 200 000 A. B. C. 200 000 80 700 1 401 465

3.

2 908 834

1 234 334

500 000

jw.

4.

150

15011

6639

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego (Projekt BW) 2010/2011 Przebudowa (nawierzchnia, chodniki, parking, odwodnienie) drogi w m. Sobienie Jeziory ul. Cmentarna (dokumentacja i wykonanie) 2010/2012 Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa (Projekt EA) 2010/2012

13 440

2 835

jw.

5.

600

60016

6050

500 000

200 000

280 000

jw.

6.

750

75095

6639

25 410

8 730

5 820

jw.

7. 8.

801

80101

6050

Rozwj kultury fizycznej Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach Jeziorach 2010/2012 Ogem

1 300 000 1 300 000

700 000 700 000

400 000 400 000

jw. jw.

6 247 684

3 145 899

1 619 620

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania inwestycji: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda: rodki wasne D.

Zacznik nr 2 Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) w tym: rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE Planowane wydatki 2010r. Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) z tego: rodki z budetu krajowego** z tego, rda finansowania: poyczki i kredyty 10 obligacje pozostae** Wydatki razem (14+15+16+17) rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: poyczki na prefinansowanie z budetu pastwa 14 poyczki i kredyty 15 obligacje pozostae

1 1 1.1

2 Wydatki majtkowe razem: x RPO Wojewdztwa Mazowieckiego

5 683 502

6 683 502

8 666 117

9 666 117

11

12 666 117

13

16

17

Priorytet: I Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu Dziaanie: 7.1 Promocja Gospodarcza Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy po przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011r. 1.2 PROW na lata 2007-2013 Priorytet: Dziaanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwj wsi Nazwa projektu: Odnowa centrum wsi Sobienie Jeziory - ulica Duy Rynek Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011r. 1.3 V Ochrona rodowiska i zapobieganie zagroeniom (nr 46) 600 60016 6509 644 652 644 852 644 652 644 852 644 652 644 652 644 652 II Spoeczestwo informacyjne (nr 13) 150 15011 6639 13 440 10 605 2 835 13 440 10 605 2 835 10 605 10 605 10 605

RPO Wojewdztwa Mazowieckiego Priorytet II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza Dziaanie 2.2 - Rozwj e-usug Nazwa projektu: Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011r. 2012r. II Spoeczestwo informacyjne (nr 13) 750 75095 6639 25 410 10 860 8 730 5 820 25 410 10 860 8 730 5 820 10 860 10 860 10 860

2 2.1

Wydatki biece razem: PO Kapita Ludzki

27 325

27 325

27 325

27 325

27 325

Priorytet: VII Promocja integracji spoecznej Dziaanie: 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: Szansa na prac Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011r. 2012r. Ogem (1+2) XI Poprawa integracji spoecznej osb w niekorzystnej sytuacji yciowej (nr 71) x 852 85214 85219 27 325 27 325 27 325 27 325 27 325 27 325

710 827

710 827

693 442

693 442

693 442

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

Zacznik nr 3 Dotacje udzielone w 2010r. z budetu podmiotom nalecym i nie nalecym do sektora finansw publicznych
Dzia 1 Rozdzia 2 Tre 3 Kwota dotacji (w z) podmiotowej 4 172 000 przedmiotowej 5 135 795 10 605 100 000 10 860 2 330 12 000 170 000 2 000 0 0 50 000 celowej 6 0

Jednostki sektora finansw Nazwa jednostki publicznych 150 15011 Wojewdztwo Mazowieckie 600 750 801 801 921 926 60014 75095 80101 80104 92116 92605 Powiat Otwocki Wojewdztwo Mazowieckie Gmina Miastkw Kocielny Urzd Miasta w Otwocku Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach Jeziorach Starostwo Powiatowe w Otwocku Nazwa zadania

Jednostki nie nalece do sektora finansw publicznych 926 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zadanie nr 1 - pika nona polegajc na prowadzeniu druyn seniorw, juniorw, udzia w rozgrywkach sportowych oraz szkolenie. Wysoko rodkw publicznych na realizacj zadania - 40.000z. Zadanie nr 2 - pika siatkowa mczyzn, udzia w rozgrywkach sportowych oraz szkolenie modziey. Wysoko rodkw publicznych na realizacj zadania - 10.000z.

50 000

Ogem

172 000

135 795

50 000

Zacznik nr 4 Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziaania Narkomanii

Dochody Z tytuu zezwole na sprzeDzia da alkoholu 756

Rozdz.

75618

Wydatki Gminny Program Profilaktyki i RozDzia wizywania Problemw Alkoholowych 100 000 851 Plan Gminny Program Przeciwdziaania Narkomanii Dzia 851

Rozdz.

Plan

85154 Rozdz. 85153

90 000 Plan 10 000 100 000

Ogem

100 000

Zacznik nr 5 Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010

w zotych
Lp. 1 I. 1. 2. 3. II. 1. Wydatki Wydatki biece Zakup materiaw i wyposaenia - zakup artykuw "akcja sprztanie wiata" Zakup usug pozostaych - wywz nieczystoci po akcji 2. Wydatki majtkowe 2 000 2 000 1 000 1 000 0 Przychody Wpywy z rnych opat Wyszczeglnienie 2 Plan na 2010 rok 3 2 000 2 000

Przewodniczcy Rady Gminy: Jerzy Janasz